Anda di halaman 1dari 34

ITEM

• Perkara Atau Alat Yang Digunakan Untuk


Mendapatkan Respons Yang Merupakan Maklumat
Yang Boleh Dipertimbangkan Dalam Pentaksiran
Atau Pengukuran Konstruk.
ITEM OBJEKTIF

DEFINISI

MEMPUNYAI HANYA SATU RESPONS


SAHAJA YANG BETUL
Item Objektif (MCQ)

• Aneka Pilihan
• Aneka Pelengkap
• Isi Tempat Kosong
Stimulus

Stem

Pilihan Jawapan

Jawapan

Distraktor
STIMULUS
(Rangsangan)

Relevan

Dinyatakan dalam bentuk


yang paling berkesan

Maklumat yang autentik


SPM 2006 Stimulus yang relevan

Seorang suami berkata kepada isterinya, “ Belakang


awak sama dengan belakang ibu saya”.

Dialog di atas merujuk kepada _____________


Stimulus Berajah
SPM 2004
Al- Muqaddimah

Y X Al Maimanah

Safatul Jaisy
50G

Rajah di atas merujuk kepada kedudukan tentera dalam operasi peperangan


pada zaman Kerajaan Bani Umaiyah.
“X” dan “ Y” ialah
Stimulus Bergambar

t o
r Fo
b a r i
m t o n d i
Ga a r e n
A
h K n S
aj a i sa
R u k
ar C L
mb
Ga ar i
B
n D n
to bi t a
r r
Ka ene
P
D
SPM 04 Stimulus Gambar Rajah

Bukit Safa Bukit Marwah

50G
Amalan di atas adalah salah satu rukun haji.

Ia dilakukan selepas mengerjakan ___________________


Stimulus Bentuk Dialog
Dialog direka tetapi berkaitan dengan fakta atau aspek
yang hendak ditanya

SPM 2006

Seorang suami berkata kepada isterinya, “ Belakang


awak sama dengan belakang ibu saya”.

Dialog di atas merujuk kepada _____________


STEM

n d e ngan
i n ya taka kas, n item pat
a n d r i n g ka a
s
Tuga tepat dan an Elak an pend
jelas, p e m ba zi r
san 6 r as ask
tiada ebagai hia be
1 at a a ns
perk a i tem ada
ea utam takan p
m etik Id inya timulus
m e h d
Tidak frasa ula
perl m buka jawapa
ns n
terus ku teks 5 ste ihan
da bu p i l
dar i pa
an g kaj i atau
2
bu ku ul
ata u
a t akan
y a ngan m eny
b a kan n dalam
m b e rikan erti El a k
m e e p sa if
Ti dak
j awap a n s tuga k negat
d a u
kep a
n g g u naan 4 bent
p e ataan
p e r k
an
3 pertali ssociation)
a
(words
Stem Lemah:
Stem tidak lengkap dan tidak jelas
Islam menuntut umatnya supaya menitikberatkan
aspek penjagaan fizikal pesakit bagi memastikan

A cepat sembuh
B sentiasa bersabar
C tidak meninggalkan solat
D sentiasa mengingati Allah SWT
Lebih baik : Stem lengkap dan jelas
SPM 2005 Stem dengan tugasan yang jelas

Tujuan utama menitikberatkan aspek penjagaan fizikal ialah


untuk memastikan pesakit

A cepat sembuh
B sentiasa bersabar
C tidak meninggalkan solat
D sentiasa mengingati Allah
1 Semuapilihan
pilihan Semua
Semuapilihan
pilihanjawapan
jawapan
Semua
jawapanharus
harusbebas
bebas dinyatakan
dinyatakandengan
dengan
jawapan 8 tatabahasa
antarasatu
antara satusama
samalain
lain tatabahasayang
yang
selaras
selarasdengan
dengantugasan
tugasan
Urutan Nombor
2 Semuapilihan
Semua pilihan Susun
Susunpilihan
pilihan Kronologi Peristiw
jawapanhendaklah
jawapan hendaklah jawapan
jawapandalam
homogendan
danselari
selari 7 susunan
dalam Putaran Jam
homogen susunanyang
yanglogis
logis
Susunan Huruf
Gunakan
Gunakanbilangan
bilangan
Elakkanpengulangan
Elakkan pengulangan
3 perkataanyang
yangserupa
serupa
pilihan
pilihanjawapan
jawapanyang
yangsesuai
sesuai
perkataan bagi mengurangkan calon
bagi mengurangkan calon
dalamsemua
dalam semuaopsyen
opsyen 6 mendapatkan
mendapatkan“skor
“skornasib”
nasib”
dengan meneka secara rambang
dengan meneka secara rambang
Elakkan
Elakkanmenggunakan
menggunakan
Elakkan
Elakkan perkataan
perkataanpenentu
penentu
pilihanjawapan
pilihan jawapan 5
4 yangnegatif
yang negatif seperti
sepertiselalu,
selalu,sangat,
sangat,
lebih
lebihkurang,
kurang,dll.
dll.
Elakkan Pilihan Jawapan Bertindih

Berapakah jumlah penduduk Malaysia?


A Melebihi 10 juta
B Melebihi 12 juta
C Melebihi 14 juta
D Melebihi 17 juta
Lebih Baik : Pilihan Jawapan Tersendiri

Berapakah jumlah penduduk Malaysia?


A 19 juta
B 20 juta
C 21 juta
D 22 juta
Lemah: Setiap pilihan jawapan mempunyai
cadangan jawapan yang sama
Antara sebab segelintir umat Islam masih
minum arak ialah

I mudah didapati
II harganya murah
III menenangkan fikiran
IV tiada penguatkuasaan undang-undang

A I , II dan III sahaja


B I , II dan IV sahaja Nombor satu roman
C I , III dan IVsahaja wujud dalam semua
D I , II , III dan IV jawapan
Sederhana Baik: Tiada cadangan jawapan
yang sama dalam setiap pilihan jawapan
SPM 04
Antara sebab segelintir umat Islam masih minum arak ialah

I mudah didapati
II menjaga kesihatan
III menenangkan fikiran
IV tiada penguatkuasaan undang-undang

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
Kombinasi pelbagai jawapan
D I dan IV
Lebih baik : Tiada cadangan jawapan yang sama dalam setiap
pilihan jawapan dan susunan angka roman yang ikut urutan

SPM 06
Pilih pernyataan yang benar mengenai ajaran Qadyani.

I Menentapkan ibadat puasa sembilan belas hari sahaja


II Mempercayai pengasasnya adalah jelmaan Allah SWT
III Mengisytiharkan Qadyan sebagai tempat menunaikan haji
IV Mendakwa pengasasnya mempunyai sejuta jenis mukjizat

A I dan II
B I dan IV Kombinasi jawapan
C II dan III pelbagai dan urutan
D III dan IV nombor yang kemas
Jawapan
• Tepat / paling sesuai dan tidak boleh
dipertikai
• Homogen
• Tidak menonjol sebagai jawapan seperti
terlalu panjang atau ada penegasan
Lemah: Jawapan lebih daripada satu

Antara yang berikut yang manakah


sebab segelintir umat Islam masih
minum arak ?

A Mudah didapati
B Menjaga kesihatan
C Menenangkan fikiran
D Tiada penguatkuasaan undang-undang
Baik: Jawapan satu sahaja

Antara yang berikut yang manakah


sebab segelintir umat Islam masih
minum arak ?

A mudah didapati
B menjaga kesihatan
C menenangkan fikiran
D merapatkan silaturahim
Distraktor
Elakkanmenggunakan
Elakkan menggunakan
pernyataanyang
pernyataan yangmelucukan
melucukan

Elakkandistraktor
Elakkan distraktoryang
yangtidak
tidaklogis
logis

Gunakanpernyataan
Gunakan pernyataanyang
yangbetul
betultetapi
tetapi
bukansebagai
bukan sebagaijawapan
jawapan
Bagiitem
Bagi itemjenis
jeniskuantitatif
kuantitatif((Matematik,
Matematik,Fizik),
Fizik),semua
semua
distraktordibina
distraktor dibinadaripada
daripadakaedah
kaedahpenghitungan
penghitunganyang yang
munasabah
munasabah
Gunakanhanya
Gunakan hanyadistraktor
distraktoryang
yangmunasabah,tidak
munasabah,tidakterpencil,
terpencil,
salahkonsep,
salah konsep,maklumat
maklumatyangyangbiasa familiar))tetapi
biasa((familiar tetapibukan
bukan
jawapan
jawapan
Lemah : Menggunakan pilihan jawapan yang
tatabahasanya tidak tekal

Kenyataan yang paling tepat mengenai


bahaya dadah kepada individu ialah

A masyarakat menjadi mundur


B keamanan negara tergugat
C umat Islam akan dihina
D jenayah berleluasa
Lebih Baik : Menggunakan pilihan jawapan
yang tatabahasanya tekal

Kenyataan yang paling tepat mengenai


bahaya dadah kepada individu ialah

A masyarakat menjadi mundur


B menggugat keamanan negara
C menjatuhkan maruah umat Islam
D menjurus kepada kegiatan jenayah
Lemah : Pilihan jawapan tidak sama jenis

Antara yang berikut yang manakah perkara


yang membatalkan iman?

A Zihar
B Menipu
C Iddah
D Riddah
Lebih baik: Pilihan jawapan sama jenis

Antara berikut yang manakah perkara yang


membatalkan iman ?

A Zina
B Riba
C Qazaf
D Riddah
Contoh Item Objektif Aneka Pilihan
Soalan SPM 2005

1. Manakah antara yang berikut merupakan


perkara wajib haji
A Tawaf Ifadhah
B Niat ihram haji
C Niat ihram di miqat
D Wukuf di Padang Arafah
Contoh Item Objektif Aneka Pilihan Kompleks
Soalan SPM 2004
Antara rukun sembelihan ialah
I- penyembelih
Tidak melebihi
II- alat sembelihan 10%
III- binatang yang disembelih
IV- putus urat halkum dan urat merik

A I, II dan III
B II, III dan IV
C I, II dan IV Standard (dalam satu instrument)
D I, III dan IV
Contoh Item Objektif Isi Tempat Kosong
Soalan SPM 2006

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

Bahagian talak bain

R S
29 R dalam rajah di atas ialah ________
30 S dalam rajah di atas ialah ________
Contoh : Bentuk melengkapkan pernyataan
SPM 2005

Tindakan terbaik bagi seseorang pemimpin untuk


menjaga kesucian agama Islam ialah

A mencegah maksiat
B membina masjid dan surau
C menubuhkan sekolah agama
D menegakkan syariat Allah SWT
Contoh : Bentuk Stem Negatif SPM 04

Antara berikut yang manakah tidak benar tentang syarat-


syarat taubat?

A Menginsafi balasan Allah SWT


B Menyesal terhadap maksiat yang dilakukan
C Berhenti melakukan maksiat dengan segera
D Berazam tidak akan mengulangi lagi kesalahan
Aneka Pilihan Kompleks

Contoh : SPM 06

Pilih pernyataan yang benar mengenai ajaran Qadyani.

I Menetapkan ibadat puasa sembilan belas hari sahaja


II Mempercayai pengasasnya adalah jelmaan Allah SWT
III Mengisytiharkan Qadyan sebagai tempat menunaikan haji
IV Mendakwa pengasasnya mempunyai sejuta jenis mukjizat

A I dan II
Fakta Sahih
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Contoh Item Objektif Mengemukakan Respons

Soalan SPM 2006

1. Hukum asal menubuhkan syarikat adalah


_________ menurut syarak.

Soalan SPM 2005

2. Kerja Imam Malik yang terkemuka ialah


_________

Anda mungkin juga menyukai