Anda di halaman 1dari 88

~g î~ŠÎ)

Ö }
~# ÅØæã¢i*
Ññ

[ZŽt@
uZß Z†ËZ e ?
gƒÑ6æeYY ëÑZg ZŠ
gƒÑHZzY ëÑZg ZŠ

Ý¡‰] l^m†ŽÞ ‹×rÚ


1•Š ! ËŠ !
Wò* Wò*
3-Æ-1

 7X c Z™
74600eÆ
z

3 {“
7 ]gz¢Åä™g (ZD6 y
~g Zh 
•Æª  »z 1:[ !
nZ ‹ZªZg ø6j§Æg ZzZað- 2:[ !
14 Y»[ ZŽÆØæã¢*
{^ ÑñgzZ
nZ ‹Z ZuzŠ Zg ø6j§Æg ZzZað- 3:[ !
24 Y»[ ZŽÆØæã¢*
{^ ÑñgzZ
i§»g ZzZað- @' Æw¸ÆØæ* Ññ -i
28 ì s ÜÆs »Zzw°
ñâuLZ¡q Ñ@' Æw¸ÆØæ* Ññ -ii
30 ì©œ6¿gzZ
45 [ZŽ »äƒ]gz¢gzZï¬~j§ÆgZzZað- 4:[ !
î » Z/g pÐzg Å j§Æg ZzZað- 5:[ !
.
49 X xg D ZdSgÐ~
54 |Åv 6:[ !
67 Å~g ZŠ)fŠzö 7:[ !
! Zy
75 ì òs Z)x » ( ÷g›Zòs Z )…‚ 8:[ !
{“
!^n×’Ú æ ]‚Ú^u ä×Ö] ÜŠe
»< òsZ~ yÎ 0 ЄgzZœÅØæ ã ¢i* Ññ]|
ÆØæ * ÑñZ  X Zƒ ®» + Y ,iÅkZ  Zƒ ~g Y x  i
M e e z a n [Â ~ ~ m ôZ Å ã ¢sÑ Z yZ/ ~ßñ} Š Zñ™
» kZ Â ðW~ g Zi ! Bank`s Guide To Islamic Banking
Æ bÑŠ ÃyZ ñWÃgñZ b &ÑZ Z  ZzP Ž ~ kZ6·_Ô H·_
™ 0: [ ZŽ ðÃX 5~ # Ö } Å ã¢sÑ Z yZ/~ßñÆ™k ’B‚
a Âq ZÐ x * Æó gó ñZ b & ZZ
 ZzPÆ~g îòsZ L LÃy*kZ
Vß Zz x‰Zg ZŠ X Š
5x‰Zg ZŠ Ì^  {” ù • á X H ù•á ~ ]gßÅ
ðÃX ðƒ ÒÃŃz x ~ZÐ s§Åy Z „:gzZ c Š [ ZŽ ðà Â: ä
gzZòsZ)ÆyZgzZ –6 …‚gzZ6~g ZŠ)fŠzöÅVµ¬w ‚| le
Æ x‰ZgZŠ ÉØæ ã ¢ i* Ññ8 » Å kZ X H" U Ãäƒ ¦Ñ)
LZ 0Ð …‚gzZ vÔ< òsZ~ˆX ÈÌÃ] Z|gzZ‰
äë~}py Z LZXØŠaÆä™ù• á ~]gß! Â}p
] !ë ZЃ  QXƒÐ]ogzZ?Šƒ Ì] ! Žž Hx ÈZ »] ! kZ
zŠ sfzgqÆT H7Šg‚ÎÃ< òsZ {Š™ òZgä ëžìt
:•]o
ógó ñZ b & Z Z
 ZzPÆ< òsZ L Låt „x * »^Â}g ø-1
XƒYYH·»x Â~Š ã Z  ì CW‰ Ü zÏZ aÎÅ b & ZgzZ
:–äë6 133 mÆó ób)Ùçh ]L L[ ÂKZ -2
~ŠÎ‚άvߎžì Â{Z Ãt( » ~g îòsZ ª) »T L L
,™Ð JòsZsÜ™hgÃVËgzZ] 5çà â LZ¤ Z {z¸_C
ó Xó ÐN YW6 ŠÎ‚:e}{zÂ
ZÆ c Z™ž ¶„ Tk
q i k0ÆD [ Â ~g ø ÌZ w‚Ô
Xì ;gƒ„zg¨6~g îòsZ~c Z™ž c CgzZ ñÑp=ݬ vg ) 
Æ yZ X BNŠ ÌÃkZž ~Š ÃyZ 8 » {”iìq Z Å[ Â KZ ä ë
y{vZ Ð* ÑñX¸ ñƒÇÆØæ V{vZ Ð* Ññ]|{z w–
òsZž å Zƒ ~g Y °uq Z ¬ w ‚ & ðÃÐ + Y ÅØæ r ™
6< òsZž å–ä ë~[ ZŽ Xì {Š Zg Z »„zg¨¦½Z6<
] ! '
h × Åvg )yZ wq¾Xƒ:gz$ƒo ¢{z ñ Y c VZ nZ‹Z ÌŽ
nÆkZXì ¹! *
™y´ Z »ê [ Zì [ ƒ „zg¨ž Zƒ { i Z0 ZÐ
] Z|yZQ X à ™]gmä ëÐ T „ek ’q ZÐ ë ä VrZ
!£ Zg øž Zƒ ï• á Ð y ZÄkZ x * Zg ø ~ q zÑX Zƒ y´Z »} :Æ
x * Zg ø ä ] Z|‰~ˆX 7D… ?å!£ ̈Ã{zX Š c‹™| 7

gZâ Z L Ly´Z »]Y Z' …ÐT c Š™ï• á ~y Çà\ŠgzZyÇàG@
•
h á X G \Š}„:gzZ ÅG@ ~k ’c ã !
i: äëž Z 7*ZV~óÜ ó æ
¼ Å< òsZÐ }p}g øžƒ6Š ã kZ¿t»] Z|‰y Z
zz%L L~G@ Å} :Æ yZÐ + Y Å] Z|y ZXì CWÿ#
X ˆÅ ù • á [ Â?q ZÐx * Æó ó~g îòsZ
Æ y Z gzZØæ 㢠i* Ññª Ô å » V o) zŠ y Z ·i Ú ÝZ
™¯Z y¸pX » oZñÆ yZ gzZØæ y{ vZ Ð * ÑñgzZ » oZñ
Œq Ñ~ ®  ) kZ Ìëh •á Â HwEZ x *  ä®
Zgø Z )
XÑ ä Y
ã¢i* ÑñgzZ b)Ùçh ] L L[  ~g ø ~¹zŠ| leŒ Z
Ð ¹ Éx‰Zg ZŠ ä ëŽ ˆ W™¾Ì ó ó{ ^ Y » bÑŠÆØæ
œ& ¤$c Í6äƒ ³ #} g ø ä ] ! Û ZgzZ Vzg ZŠ Z
kZX ÈÊ Z•
X ~Š™
[ Â5q ZÐ x * Æ ó ó~g î ~ŠÎ)L LäØæ ã ¢i* Ññ[ Z
Æ] ! KZgzZØŠ[ ZŽÆVÂ!  )~uzŠ V˜~Tì è
Å®
~ hLZgzZbŠ [ ZŽ ÌÆ VÂ! P ~g ø •zØŠ bÑŠ~ ] m Z
KZ …ž ˆ0t ] ! Iq
{h Z~ wŽgß{h I* kZíXØŠ bÑŠ
X 5Ã"7 YgzZ {ûÜæ»Øæ*
{^ Ññ6] !
 gŠ ] !
„ ÅØæ *Ññ¤Zž å 1™ðt ~ wŠ LZv:Z ä ë
9»] ! ~g ø * Z6"7[ ÂpÐB™wJÃkZ Âðƒ
Ññž Zƒ { i Z0
ÂÃkZ –¼ Ž ä Øæ * Ññ~ } g ! Æ VzuzŠ Xn } Š : [ ZŽ
6kZgzZ ÅßgzZ 9] !  gzZXì n¾Ð ] !
Z KZ Â…3Y}uzŠ
ëX • D V Z ¯Qg ! Z ë§{ Å ht ›Z Âì ÅbÑŠ ‰ G ì‡
q
Ãy ZÐVƒbÑŠÂŽ ~ hL ZgzZÐB Ì{ ^ Y»bÑŠÆØæ* Ññ
ðZŠ » x Z•Zžì Å ÒÃä ë XÐ , ™7B‚Æ s  Ÿz h' ×
™w q¾ Ÿ»» ~Š Zi W¼ {ûz×6
Xì @ bÑŠpOgóå
)ÆkZXì { C 1 ~gz¢…‚x ÂnÆ~g î òs Zzz%
kZ äØæ * Ññp¸ G ì‡bÑŠ ~ [  K Z ä ë6äƒ òs Z
ÑñÆx‰Zg ZŠÆy Z% ZX 7x¥…zz X H7x¯¼6
i Ú Z ËZ e *
{û¼6y*} g ø ä r  ™vZ Ó?*  ™ ã Z/£Z
ÑñgzZ r
Xì c ŠV Œä ëÌ[ ZŽ »y Z ñWÃ] ïë ZŽ ~ kZX 5™É
Vƒ§{ {ß] Z|Ð ¹ Ð } “kZ }g øžì g e …
E C ž H̃gzZy
WpÐ
A+
Zg õE
/.E Z + {ŠfZ wŠ {ŠfZ
ànÛÖ^ÃÖ] h… ä×Ö ‚ÛvÖ] á] ^Þ]ç• †ì•
uZß Z†
gƒÑezg ~zZg6æeYY ëÑZg ZŠ
gƒÑug 0 Y' aHZzY ëÑZg ZŠ
| 1430y @
Y 2009~Z
1:[ !

6 y
~g Zh  »z
•Æª
]gz¢Åä™g (ZD
ÆY 1992 ä {¢q b) ï>~ x‰Zg ZŠÆØæ ã¢i* Ññ
:¶~Š m?t•Æ~g »tâu=g fƤ ¸Ì Z%~k°Z
nŒ
¢ Û nÆ~g Zh y
ÅIR ÐJg Þ»q Z }L L
]gz™h yIR ŠpñOƶŠnŒ Û ÃkZJÂì Le
X Ç} Š™|  z• Û ¤¸Ì Z%
„ y
 Zg { Z'~g Zh ÅY âZ/£x ÓŠpi Z n Æ J

5.ŠpnÆ~g Zh
Ç} Š ¯Vz CZÃÿG y
ÅY âZ/£{z n kZì
ï™h y
Ð wÅVzÆ JIR}q {z¬ ÿG 5.t’ gzZ
ä ~ž Ç}Š ™ iÃJ 6ŠÅ ~g Zh y gzZ Çá á ~
[ZgzZì 1á ~ïLZ™h y
 IRnÆ\ W6Š ã Ū »z
7 ` òz2 Z ŒZ ) X ó óVƒ Le *y
h n LZÐ \ WIR{z ~
( 119m
:–íq6kZ ävZ¶gr  ™£Zæg ?* Ññ
Xì Š{gÐk ’Uœ„¸Ž åH̆ŸZt VŒ ä >L L

5.J
U
" ïŽ ÇÇ{Òúðà CZ nÆ & ¤ÅïÆ ÿG
( 119m 7` òz2 ZŒZ )X ó óÇ} Šwu»kZ6äƒ
, Z {z ñZz™& ¤ÅŒ™Ÿ{ÒúCZJòs Zž•Ù Šëp
sÑZ yZ/ŠpXì êŠ µñîÃÿG 5.’LZ {zgzZ7g »ÃäVZ Ø»DË
X •˜ ñƒD™i Z0 ZÃ8ÃDkZ~[ ÂKZr  ™ã ¢
"An agency agreement is signed by both
parties in which the institution appoints the
client as his agent for purchasing the
commodity on its behalf.
The client purchases the commodity on
behalf of the ins titution and takes
possession as the agent of the institution.
The client informs the institution that he has
purchased the commodity and
simultaneously makes an offer to purchase
it from the institution." (Islamic
Banking:p.127)
C™\Š6)* »zq
ª Z ( ÿG 5.g’z ZJª) V‹g 0zŠ :ÀF
. ’
Vz CZ§{ Åäh yZŠÎnÆJÃÿG 5 J•ÆT•
VzÆ J gzZì @ y
h yâ ‚ {z n Æ J ÿG 5.X’ ì @ ™gH
. ’
kZžì êŠ q : ZÃJ ÿG 5 QXì @ ™ï6yâ ‚kZ6gîÆ
Ì¿7Åäh yÃkZÐ J „B‚gzZì 1h y yâ ‚ä
ó Xó ì @

–~[ ÂKZäë•ÆyZÄsfzgq6kZ
Š OZJ0
Z6
VzÒúgzZVúzLZ »JòsZ
PXì 7q ~(ðà ãÒ ß ~ }Ñç }g ø ž • Ù Š ë
Ãx Â! zZgzZë Zq Z~]ÑqyZXìz »w©x ¬* ¯ilî ZzgzZ, ¦g
» 䙄¬ Ð “  ^Åx  kZ ÂñY c Š hg6}g –Æ VÍß,Z
Æ J Â~ ] Ñq {ŠŽñÉ Xì Æ ¢ d Œ Ûd
Œ Û Ž ì 60 Z ~ ¸
Ù c
»g ZD Î õ0 ~Ù  Å¿ÌËX YY H7g ±Z Ì6& ¤Å} Òú
Jž_ZgzZJyZö?}™:J “ c } ™: VY\Š {z ÂñYÑZ e^â
c( J ; ) City Bank {z ì ŠŽño» nT~ VËòsZ vŠ gzZ
säz ÅkZ Xì 7ZÐ ( J 8 » 8 ;) Hong Kong Bank
g/_
‚ (Missionary) ~•ðÃ{zž M7W@ ðà (ZÐ ˆ ÅkZgzZ
‚f ! zZŽ ì @ ƒ6VÍßyZg ®Z » ! x» ÅVñ»Æ n! zZžZ ì
gzZX $Ë YÅ7µÂ+ZÐProfessionals ¡X Vƒn g/_ ~•gzZ
. ’
ä ÿG 5 žì - J HÅ]! kZ ÌA ƒ Ìg ZÈ c Š {à & ¤nÁ! Z
¤
XƒcŠ 3Š:™á•Æe g ¬zzÐËc ƒc Š 3Š: wâ ZƒZ 7—‚
ikZ ÅJòsZ~] Ñq {ŠŽññƒDƒÆ] Zç~ ¸Ñ! {gÃè
( 157@ 154 :mb)Ùçh ]) X YYH7yEZžìC Ù ª6 Ô
¿Šg »Øæã¢i*
Ññ
ÅÒÃÅä™gz$Ðb§zŠÃ]!
kZ ~g øäØæã¢i*
Ññp

yEZx°Ì6]!  ™£Zæg ?*
ÅvZ¶gr ÑñäØæ*Ññ-1
X •˜X Hg Ö Z »
Ž » ó ó{¢qb) ï>Lž L ì™f. Þ ‡Ìt] ! ~uzŠ L L
ÅkZ Ôå Zƒ nÆä™g¨6g » & §kZ ~Y 1992 Ík°Z
£Zæg ?* Ññ]|pÔ¶7`gŠ ]! Û
Z ~Š ZŠg Z Œ
tp¤
c â•Û ù• á ~ òz2 Z ŒZ Lê L t » >Z  ämvZ G ™
î*9g r
:ž –Ì^ât6 íqÆkZ Â
Xì Š {gÐk ’Uœ„¸Ž åH̆ŸZt VŒ ä >L L

5.J
U
" ïŽ ÇÇ{Òúðà CZ nÆ & ¤ÅŒÆ ÿG
( 119:m 7:` òz2 ZŒZ ) ó Xó Ç}Šwu »kZ6 äƒ
?]|Ìäà °Z¯ær  ™uZß Z†?* Ññ]|
7¿6kZèažì c â•Û t 6Š ã
Å] !kZ ÅÔ{ukŠr ™
ó Xó YYH7yEZžìC Ù ª6ÔikZ ÅJL Ln kZÔ ;gƒ
( 157:mb)Ùçh ])

k ’kZ ñZÎgzZ Ôì [ g ¦  ž²q ZÊ ZZÆ >kZèa
Ð ~g ZŠ)f ¹ n kZ Ôì 7ŠŽñÌeg kggzZ ðà » kZÆ
»Jž¶7t ] ! Ôì Š c =J V˜ pÔì ÂÂI¼
~g Zh y ŠpgzZ ÔñY {zž ¶tÉ Ô} ™& ¤ÅŒ {ÒúðÃ
pÔgz¢ðWWyZgzŠ] ! tgzZXƒ: ]gz¢ÅV ªÔ} ™
kZ Ôˆ~Š ]i YZ ÅV ÂÉ ÔŠ Œ7oÑòiÑ q Zèa ÐZ
kZ ä Ë ÂG \Š ä ]Z|x ÓZ  gzZ ÔðW7~k  ’n
X ( 211,210m~g î~ŠÎ)) ó óH7wDZ6 kZ‰ Ü z
•ë ë
 ™£Zæg ?*
r È7¼Ð~g ZŠ)f ÂØæ ã¢*
ÑñpM Ññ
ÂH ù • á Ã]! kZ~ òz2 Z ŒZ ä VrZX¸: òŠ Wg ZŠ)f) ÂÌvZ¶g
cŠ™ ù• á ~ž²„¼ˆÆk°Z ä VrZgz Z ǃ H ù• á „Ð ~g ZŠ)f
]! ž• M ÈB‚Æ ~g ZŠ)f ÂëXì Š c b§hZ Ì[ Z …Q X å
„g:zÂ…‰ Ü zD™\ŠXì èävZ¶gr  ™£Zæg ?Žì „z
Xì ] ! gzZt
ù•á ÃkZ ì gÃè ] ! t ~ T¢,‚ Å ~z2 Z ŒZ ,i Z {z´
¾„~] §ÅvZ¶gr  ™£Zæg ?{zgzZ• ‰g ¦ w‚{gGñƒ
ŒZ ?¿g G g (Z VY Ùñ{ J  Vß‚ ãZ ä Øæ 㢠* ÑñÔ ¶ˆ
V¹‚Æ x‰Zg ZŠÆ yZ c Ññ Âk½Zt »¢,‚ Å ~z2 Z
Øæ 㢠*
X ǃc
W GÂ~ÃÅËÐ~
:•˜Øæã¢* Ññ-2
{gЙ UœgzZ Ôƒ Zƒðrt ~k ’Å>ªZz¤ Zp L L
yEZÉ Ôå7s ¸ñ6kZi ZŽ »A çžìC Ù ªÌAÔƒ Š
gzZ ËyEZt ¤ ZgzZ X ǃÃ7 *
™™f ÃkZ n Æ w”Æ
7t• Û ðÃ6w¦ÑÅZÌA ÔñYƒ ÝqÐ )g f
yZôÆVË~ŠÎ)nÆä™ÝqÃyEZ kZ[ ZgzZX @ 7
cŠp{zV;zÔƒöRŵ~ŒV˜ž• D™x ÈZ »] ! kZ
t] !ÝZèYÔ,™yEZ »ŒgzZ ~g Zh y
™ŸÃ}ÒúË
É ñW~ ! ÅJ sÜ: {zì ;gƒÌ Z%6q Tžì
Vz ~ˆ gzZ ÔñWÌ~ yJgzZŒÆ kZÐW ZzÆ Vz
]gß+Z X}h y
Ð J )g f Æ wJz [ XZ {°‡! ÐZ
~ŠÎ)) ó Xó ì YƒwDZ ðÃ~ i ZŽÆkZž &7~ Ô~
X ( 211,212m~g î
•ë ë
Šw$
X c ÌÃ8gÆ] ! ÌÃ] !
gzZ Ñ$ äØæã ¢* Ññ
pÅyEZx°gzZµ~Œ¶]! ÝZžÑ$ Ðb§kZÃ] !( Z )
ìCÙ ªÌA Lž L –tÌ~qzÑgzZ‰ás§Åi ZŽÆnçÃkZ * Ññ
7~~]gß+Z Lž L –Ì~y WgzZ ó óå7s ¸ñ6kZi ZŽ »A çž
yY vZ q?~ y WQ gzZ X ó ì
ó Yƒ wDZ ðÃ~ i ZŽ Æ kZž &
:cŠ™Üò :t~i ZŽ »Øær ™
Ðg Zi ! ÃqkZ {z¬ž Y™7(Z {g ZŠ Z c ¿ðä ZQ L L
{z Â}h Š ÃÇgz¢ÐWˆ Æ ! zï gzZ }h y
n LZ
{z •Æ {@ç kZ Ô} ™ð ª  »z {@çq ZB‚Æ Çgz¢
ÆÀ¸LZq/£KZÐg Zi ! ™0Vz » {)z {g ZŠ Z kZ ¿
Æ-6 •Æ]gz¢KZÐkZQÔá™ï6kZ™h y n
ó Xó ì „
 gŠ ¬Ñ * ™ (ZX} hy
n LZB‚
( 212m~g î~ŠÎ))
ÆyEZx°ëÅÒÃŶŠ W@ t Ã~g ‡äØæ * ÑñÐ b§kZ
X •b‡Æi ZŽ x°7
Ðb§zŠÃ8
Ñ$ gÆ]! gzZ ( [ )
™Š OZ J0
@ Z6Vz H Ç LZJž å c CÐ ]o~ m z*Š ä ë -i
™7ØðûDÐ]ZçgzZì
X @
ž~Š}Š-tò¯ ã! i¡%Æ]o~ m z*ŠËäØæ* Ññp
yZôÆVË~ŠÎ)nÆä™ÝqÃyEZ kZ[ Z L L
Šp{z V; zƒöRŵ~ŒV˜ž• D™x ÈZ »] !
c kZ
ó Xó ,™yEZ »ŒgzZ ~g Zh
y ™ŸÃ}ÒúË
Åg » & §gzZ Œ0 ÅVËòsZ {zž å’ eÃØæ 㢠* ÑñèÑq
Xì @™g (ZÛZ D  ttÅDJžD C,B‚Æ] ÎZj~ mz*Š
Û %G ëZ•
: •D â • Û ]oðÃØæ* Ññ-ii
ä¯VzÄH Çžì ƒ  o* ™ãZztÂ] !
«VŒL L
 Zg { Z'J~VÂgßÏ¹Ô @
„ YH7g (Zåg » & §»
]{ eg1=ÑÆ VË~ŠÎ)gzZ Ôì ‰ÃH ÇÆ™~g Zh y

 Zg { Z'n ƒ J
„ V˜ {zž • ï Š gzi 6Vzg ZŠ Z LZ LZ
ÌZa yDgt CgCg[ ZgzZX N ¯: VzÃH ÇÔ,™~g Zh y

( 210m:~g î~ŠÎ))Xì ;gƒ
•ë ë
JgzZì ~Š Œ0 mºq ZÃJä \ WZ  žì ÅWÎ] ! t
ÏZš F ÅogzZ•ñƒ|._ÆŒ0 ÏZxg ÃÆkZgzZ] Z mz*Š Å
Æ™izˆÐ Œ0 ÅJ•Æ‚Ÿ¾yZôÆJ Âì ðƒ ._Æ
?•D™ðZzgg » {gÃè
Ž w‚ FÔ Â• ‰ ƒgÅ! ~}g !kZ J [ZžB Ìy âtgzZ
„zyWX ÏVƒ ðWt ‚V ÒZy Ϲ Â~ y Z}g ¦ %ÆgÅz uZgŠ Z kZ
CZgzZ ¶~ŠÄg~qzѹ ]! KZ ÂäëX ÏVƒµ̄ ! »gŠ„V ÒZy 
ìŠ ƒ i ZgŠž²q
Z Ìñƒ| Ã~z2 Z ŒZ 2X å c Z{Ìx‰Zg ZŠ^ Â
Vß Zj~ mz*ŠÃ] !ÅÐWgzZ D™tèŬ { zž å’ eà * Ññ[Z
X Å: ÂÌ]! ðÃÐ~y Z äØæ* ÑñpD™" UÐ
2:[ !

nZ ‹ZªZgø6
j§Æg ZzZað-
Y»[ZŽÆØæã¢*
{^ ÑñgzZ
g »i§»g ZzZað-
~ môZ KZ ä r ™ ã¢sÑZ yZ/~ßñyÒ ¿Ž »g ZzZa ð-
kZ H~Meezan Bank`s Guide to Islamic Banking[Â
:•D™ÜÐb)Ùçh ]
L[ ÂKZëŽìtÀF ~zŠg Z »
tâulŠ¤ 
kiÆ}g ZŠ Z ~g !
zg »Ë}g ZŠ Z C1â Ð ¹L L
•ïŠwÅM3VZzgq Z »kZž•ïŠK  FÐ j§kZÃ

5.Ð
„B‚gzZ • s ïSg Z~ ] ‡zZ ZÿG ~T
»% ïgzZ äZ™ ¦Sg n¾X • Tg D Z™Ì¦tâuåÃ
@ Î [ˆ »ŠÎ6VzŠ ã
Y c ð- gzZì Lg ¸ J  •Z õg @ ¿
Y Y H Ì~ ~g » tâu ÅÌ Z%gzZžg xnç (Z H Xì
ó ó?Xì
Ð kZ ÂñY ƒ t · Z 6nç,Z yxgŠ Æ Vkg 0 Z
¤
tÈ »kZ6gîiX Cƒ7¿#Å‚Ÿ~Š ã ËÆžg x
D 3Æžg xžì 1™t · Z6‚ Ÿz {°‡kZ äVkg 0 žì
Hx- °¹zZž ǃ„6Š ã kZ {zƒ ¦ œŽ ~y WÆ]æ ~
x¥œÑZz äƒÝqBzg °x- °Ð kZXì Zƒ wEZt âu
CZ äg »tâuC Ù ~XÐ,Š [¢ÐŠ°Æx c Z yZÃT ǃ
n Y Å ”Å œ6VzŠ ã ð- Ð kZ Xì c Î ~g ! zg »t âu
ó Xó Ï
kZÆ™Šg Zz nZ ‹Zq Z „ŠpQ ä r  ™sÑZ yZ/ˆÆyÒ kZ
ì @
ƒD» wÓZ kZgÆ VrÑ Â~ •  ZÑžìt nZ ‹ZXì c Š [ ZŽ »
~žg xn kZ • Tg D Z™ ¦gzZ s ïSgg ZŠM3~x ÂkZžZ 
ë!žg xЪ  ˜kZgzZì Cƒw!g ZlÅtâuÆyZ‰ Ü zDƒ4ZŠ
»vZ¶g ã‚ »)´r  ™sÑ Z yZ/~[ ZŽÆnZ ‹Z kZQXì @ Yƒ
7( ̄ ! »} ×) Å]ˆßÖ] oÖ] o–˳ڪ ˜tž•ë ñƒïŠ!Zj
:•˜Xì @ Y„ƒD»g ZlÂì @ YZhy
 yâ ‚Z  èYì
gzZ 4ZŠ: Zizg q
Ñ~ TM3VZzg {iX »žg xp L L
)f ÅäZ™ ¦¶g ³~ kZq ÑÌðÕ Tg Dƒ `g {
Æq ÑC Ù ‰Ü zÆ ä™ qzÑžg xn kZ Xì © 7~g ZŠ
ƒ‡Ãžg xÐzz ÅTì x¥* g ZlÅ ( tâu) wÓZ kZg
X ’ e * Y
kZ »>*ŠÆòsZ}žìt [ ZŽ »nZ ‹Z Ñ! {gÃè
kZgÆY »Ñ c WnÆi ZŽÆžg xžì ñZgs %Z~}g !
tžì t · Z6kZ »Y f4X 7c ì oÑ *ƒx¥Ð¬»wÓZ
:•˜vZ¶g ã ‚ »)´ž4g•Xì 7oÑ
ì 7oÑðÃt nÆi ZŽÆžg x._ÆÃ}g ø
oÑt qŠ 4 ÆvZ¶g w• á x â Zp¤
Zƒx¥g ZlÅwÓZ kZgž
7Š YZ ñnÆ-Šp] Z & ª˜žìt ?Š ~g ø Xì
žg xgzZX ¶ ̄ ! » q Z 4  ì Cƒ‰
{zZ Ü z ÏZ sÜÉ Cƒ
Cƒ 7̄ ! » q Z 4
˜ ~}g !
ª Æ wÓZ kZg~ q zÑÆ
ì @YƒD» kZ Âì @ y
Y Zh yâ ‚Z
 ( •Æžg x)èY
ó Xó Cƒ7̄ !  ˜{z~„Å œZ®
Ȼ
( 143-140:m )
•ë ë
~ b)Ùçh ] [ Â KZ ä ë6k  ’kZ Å ã ¢sÑZ yZ/~ßñ
:ž å–
sÑ Z y Z/~ßñÈŽ »]g „ÅvZ¶g ã‚ »)´žì k\Z …
V- ]g „ÅvZ¶g ã‚ »)´Xn ™7t · ZÐ kZ ëì c Cär ™

è‡^ßÛÖ] oÖ] ^ãñ^–ÊŸ Øe ^ãßnÃÖ ‚ÏÃÖ] ‡]çq ÄßÛi Ÿ èÖ^ãrÖ] á] ^ßÖæ
å…]‚ÏÚ Ü×Ãm äÞŸ è‡^ßÛÖ] oÖ] o–Ëi Ÿ ‚ÏÃÖ] k Îæ Ù^ÛÖ] Œ]… èÖ^ãqæ
^ â … ] ‚ Ï Ú Ü × Ã n Ê ð ] † Ž Ö ] k Î æ á ^ Þ ‡ ç i † n Þ ^ Þ ‚ Ö ] æ Ü a ] … ‚ Ö ] á Ÿ ^f Ö ^ Æ æ ] † a ^ ¾
D63 ” 6 t Äñ^ß’Ö] Äñ]‚eE !èÛŠÏÖ] kÎæ xe†Ö] …]‚ÏÚ èÖ^ãq oÖ] p•©m ¡Ê
Cƒ 7ú â Æ i ZŽ Æ-Šp]Z & ª ˜žìt ?Š ~g ø:ÀF)
E©E!
ÅwÓZ kZg ‰ Ü zÆ-gzZ Xì Cƒ ú â Ðzz Å䃷i ‚Z à Z ö É |
EE!
èa ‰ Ü zÆh y Åyâ ‚Ðgîx ¬èY 7·i ‚Z à Z ö|© ª  ˜ Åg Zl
Å œZ®ì CYƒx¥g ZlÅkZ ‰ Ü z kZ n kZì @ Y ÑÂÃ.* Šz ëZgŠ
( X Sg7w!Ìg ZlÅ œ‰ Ü zÆ„
*ƒD-»g ZlÅt âu‰ Ü zÆ-žìt Š Z%ÅvZ¶g ã ‚ »)´
¶ ŠXì ?Š š ì 7oÑÌDà ) Z »g Zl‰ Ü zÆ-ž It X 7oÑ
ì @ Y Hyiz ». * Šz ë ZgŠèa‰ Ü zÆ~g Zh y ž• D â • Û ŠpvZ¶g)´
.*Š z ë ZgŠž Zƒx¥Xì @ Yƒì D-žŽ D»g ZlÅy Z ‰ Ü z kZ Â
ØŠÄgt ‚‰ Ü zÆ-Ž •. * Š z ë ZgŠ {zŠ Z%ÅvZ¶g ã ‚ »)´Ð
Åäƒt ‚. * Ü zÆ-n¾X σ•
Š z ë ZgŠ ‰ g xB‚Æ yZž‰
 Zƒgz¢ ÂDà ) Z »g ZlÅy ZÐzz Åäƒ {g •
Z á Z s§ÅyZ cÐzz
D-:gz Zì Dà ) Z Â: »g ZlÅt âu‰ Ü zÆ-~XÆŠ ã ð- ž

-kZ ñâu³LZ & • Û zŠ Ái Z Ážì ¸ |ÅyÁ• Ñy W
ſƒ ]gz¢gzZ )6Š ã ÅyZgz Z B™mºnÆ J ]æm 5~
Šã
ð- ~gzŠÆvZ¶g ã‚ »)´X ,™ðbÑÅ œn LZ ( ÌÐzz
yZžì YYeÎù Z® å7ŠŽ z » ( Basis of daily products)
ÅtâuÃyZ ‰ Ü zÆ-p,™ Â- » • g x~ :WòŠ WzŠ ~gzŠÆ
 ™sÑ Z yZ/Ã]g „ÅvZ¶g ã ‚ »)´ n¾Xƒ: {i Z0
r Z¼ »g Zl
( 144,145:m ) Xì 7„  gŠ b§ËtNÑ~hLZ
:•˜Øæã¢i*
Ññ~[ZŽÆnZ‹ZkZ}g ø
nZ ‹Zt 6j§kZžì Hn²~á £ LZ ä ~L L
äƒ qzÑ• Ñ]æg ZlÅwÓZ k Pg ~ kZžì Yƒ Ì
Ü zÆ •
}g7 ‰ Ñ-žì t [ ZŽ » kZ X 7x¥‰ Ü zÆ
:ì ~ù Z$ Xì 7oÑ* ƒx¥»wÓZk Pg
½†Že ‹n×Ê ‚ÏÃÖ] kÎæ Ù^ÛÖ] Œœ… …]‚ÏÛe Ü×ÃÖ] ^Úœ æZZ
D63 ” 6 tE XX!^Þ‚ß Ù]çÚ ¢^e èÒ†ŽÖ] ‡]çrÖ
ì HwDZt ä ¯æ r  ™uZß Z†?* Ññ]|6kZ
nÆ • Ñq ðÃZ  žì c â•Û t ÐW„ ä ù Z$ r
 ™ž
ÂÐ N YØŠÆ ™yiz.* Ü z k Q ÔÏ ñY ~h
Šz ë ZgŠ ‰ y
X ( 144mb)Ùçh ] )X ÇñYƒx¥wÓZk Pg
xŠqZÐwÓZ k Pg}g ‚ÒZ~• Ñžìt|p
Z® X • CY ~h yÐ M z Mz É Ô'Y ~h y 7,q
wÓZ k Pg Ú Z ‰ Ü z Æ ~g Zhy«žì t È » ù Z$ r™
x¥6~g Zh y ‹Z wÓZ k Pgh × ÔˆÅ ~g Zh
' yÐTŠ
 ƒx¥
Ü z kZ Â Ç ñW‰
Zg7 ‰ Ü z »„Å œZ  žJ VŒ ÔÇ ñYƒ
~gz¢n ÏZ * ƒx¥» wÓZ k PggzZ Ôǃ [ ƒx¥wÓZ k Pg
~g7ÅmvZ G î*9g ã‚ »)´çOXì s ¸ñ6kZ„Å œžì
:ìt]g „
^â ð^–ÊŸ Øe ^ãßnÃÖ ‚ÏÃÖ] ‡]çq ÄßÛi Ÿ èÖ^ãrÖ] ᜠ^ßÖæZZ
(è‡^ßÛÖ] oÖž o–Ëi Ÿ ‚ÏÃÖ] kÎæ Ù^ÛÖ] Œœ… èÖ^ãqæ (è‡^ßÛÖ] oÖž
á^Þ‡ çi †nÞ^Þ‚Ö]æ Üâ]…‚Ö] ᢠ(^fÖ^Æ æ ]†a^¾ å…]‚ÏÚ Ü×Ãmö äÞ¢
xe†Ö] …]‚ÏÚ èÖ^ãq oÖ] p•©m ¡Ê (^â …]‚ÏÚ Ü×ÃnÊ ð]†ŽÖ] kÎæ
XX!èÛŠÏÖ] kÎæ
D63 ” 6 t èÒ†ŽÖ] h^jÒ (Äñ^ß’Ö] Äñ]‚eE
* ƒx¥»wÓZ k Pg}g7žì ãZz s ™Ð¿{>â
œÐ bÑ{”ð ._ÆkZž @ Ôì ~gz¢‰ Ü zÆ„Å œ
wÓZ k Pg ÔÇìg 4Bzg ~ g ! zg » VŽ VŽ gzZ Ôn Y H„
X ǃ [ ƒ ãZz¼ ƒ ‰ Ü zÆ„žJ VŒ ÔÇ ñY @ ƒx¥
»}g ‚ {z Ôì 5tâu AJ „Å œž ñY ðÎoÑt ¤ Z:gz
tâuû%q Zž ǃt È » kZ Â’ e * ƒx¥„ yŠ¬Zg ‚
]i YZ ÅäÎtâuh × Ã& •
' Û ÌËJ„Å œˆ Æ äÎ
vZ¶g ã‚ »)´ž 6Z®Ôì ß6gî¸$ ] !tgzZÔì 7
~gz¢n Æ œ„|gŠ * W~ D» ñâu}g7 Ô c Ûä
â•
qzÑžì @ ƒ „ (Z Ì~ j§ck 
iÆg ZzZað- gzZXì
~ k Q vßVŽ VŽQ Ôì Cƒx¥g Zlq Z ÅwÓZ k Pg ~
ÆœžJ VŒ Ô• CY Cƒx¥Sg {z Ô• D Y s Z e Sg
Ëžì Cƒ _ƒ ãZz b§kZ wq ]gß~g7 ‰ Ü zÆ [ ˆ
ó Xó Lg7wÈZ » q Z 4
( 324,325:m~g î~ŠÎ))
•ë ë
X •VÒZy
sfzgq~] !
kZÅØæã ¢*
Ññ
1ßÈ»]g „ÅvZ¶g ã‚ »)´-1
@Y ¹yiz ».*
 Ü zÆ ~g Zhy
Š z ë ZgŠ ‰ L žL It »vZ¶g ã‚ »)´
X¸ ŠŽñÆ yiz " .* Ü z Æ -ž ì ÜŒ
Š z ë ZgŠ ‰ Û 6] !kZ ó Xó ì
µZñP c ƒ~iŠ q Z y izgzZ ~g Zhy{ Zp Š Ü zÆ~g Zhy
1™yiz »y Z‰ 
Xƒ~
:ƒ±5ÀF»]g „~g7ÅvZ¶g ã‚ »)´
É Cƒ 7ú â Ð i ZŽ Æ -Šp] Z & ª ˜žì t ?Š ~g øL L
»g ZlÅwÓZ kZg ‰ Ü zÆ-gzZXì Cƒ ú â Ðzz Åäƒ̄ ! »·i Ú
».* Ü zÆ~g Zh
Šz ë ZgŠ‰ y Ðgîx ¬èY á 7̄ ! »·i Ú *
ƒ: x¥
Åg ZlÅ œ‰ Ü zÆ„Å œgzZì CYƒx¥g ZlÅyZgzZì @ YHyiz
ó Xó k
7̄ ! ˜
Ȼ
» ”Åg ZlÅwÓZ kZgX~ ]g „kZ ÅvZ¶g ã‚ »)´ ¶ Š
Ð ÏŠŽñx°p¤  ˜ Åg ZlXì 7» ÏŠŽñx°z ÏŠŽñÅkZXì
Zª
ÅkZžƒŠŽñwÓZ kZgžìt ] ! iXì ]! xq Z {zpì Cƒ Ì
Xƒ]gz¢ÅyiznÆg Zl-pƒÐ~ƒe
gzZC[ Zp¶½™™ÃVÂg „Ã7{z ¶½] ! Ž ÂJ [ Z ä ë
:ìtŽ ˆïôÜ6 qçñkZ]g „q Z ÅCbÑ
ànnÃi æ ^Úç×ÃÚ Ù^ÛÖ] Œ]… áçÒ ‚ÏÃÖ] èÒ†ŽÒ èe…^–ÛÖ] oÊ ½†jŽm
D1411 å•^Ú ä×rÚE !Ì’ßÖ^Ò ^Ãñ^• ð÷ ˆq xe†Ö] àÚ àm‚Î^ÃÖ] è’u
gzZì oÑ * ƒx¥»wÓZ kZg Ì~" g pb§Å-• Ñ:ÀF)
( Xì oÑÌ* á zb
ƒù • »zÆ+Š¬~œ
:ì ~CbÑ
^ÛÒ änÖ] é…^•Ÿ^e æ] å…]‚ÏÚ ènÛŠje äÛ× Ù^ÛÖ] Œ]… Ü×Ãe •]†ÛÖ]æ
^â…]‚ÏÚ á^ʆÃm Ÿ ^Ûa æ ^ãnÖ] …^•] Üa]…• 醑 o× èe…^–ÛÖ] ]‚Ï ]ƒ]
D332 ” 4tE !‡çrm äÞ^Ê
H™fÃg ZlªZz ÅkZžì Š Z%Ð äƒx¥ÆwÓZ kZg :ÀF)
Š
Zë ZgŠgzZƒHnç»"
q g päVñŠ WzŠ }ƒŠ H{g • á Zs§ÅkZ cƒ
yZ ÌÃËÐ ~ VâzŠgzZƒ H{g • á Z ä wÓZ [g s§ÅTVƒ~ $
( Xì ^ Ynçtƒ:x¥g ZlªZzÅëZgŠ
7ʼn Ü zÆ„Å œì ʼn Ü zÆä™nçoÑÑ! {gÃèžìC Ùª
ÅìtgzZì @ Y„ƒx¥™ƒwEZtâu Zg ‚ ÂJ ‰Ü zÆ„Å œèY
X ñYH{g • á Zs§Å$~½ë ZgŠž„g7¹! ]gz¢
Dà )Z c -»wÓZkZg~Z’Z Å• Ñgz Z"g pž Zƒx¥Ð kZ
!èßÛÖ] æ ‚ÛvÖ] ä××ÊXì oÑ*
ƒ
ìÒI‚Ÿ»yv~•
Ñ-2
-:gzZ6gîà )Z: ,™:ðtâugzZ ,™nç»yÁ• ÑòŠ WzŠ
ÄW CgŠËwâ {zgzZì @ y
h 6• Ù kŠq
Ñyâ ‚ »g ZD ZÐ~yZX6gî
c_ » yJÆ yvÐ ƒ  ھРq ÑLZt [ Zì @Yƒ uh Ð
?Ç} ™
VâzŠyZyvª ^ÛãÖ^Ú Œ]… …‚Î o× èÃn•ç³Ö]žìt‚Ÿ
yZ6
t n kZ ǃ Ht âu » VâzŠž Zƒ7„ðt ÂVŒ X ǃg”ÆtâuÆ
X Çn™7c_¼Ðq Ñ}uzŠ
ì@
7
W Ñ»~pÅtâu -3
Z6

*ƒx¥»tâu~ VâzŠ •Æ1411 {Š âÆC"
 g p c ƒ• ZÑ
¶g¼Ð ~ . î » Z/g p¤ Zg ZŠM3ˆÆ¶ŠtâuiŠq Z [ ZXì oÑ
~uzŠÉ Çìg 7ö» " g p„q Zt Â} Š wZ eh '× ~ kZ c áZd
:ì ~CbÑX ÏñY0" g p
h … ^ – Û Ö ] ¼× í Ê Ô Ö „ Ò p † ì ] ^ Ë Ö ] Ü $ Ì ’ ß Ö ^ e ^ Ë Ö ] Ø q … o Ö ] Ä Ê •
ànje…^–ÛÖ] àÚ ØÒ oÊ ÔÖ^ÛÖ] ÙçÏm á] ^Ú] äqæ] è$¡$ o× çãÊ ànÖ^ÛÖ]
D345 ” 4 tE !Ôm]†e ØÛÂ]
Bzgg ZDÙqZ~ˆX c Ùq
ŠBzgg ZD Z6œÛÃ}uzŠ äq Z :ÀF)
ÂcX • 'gß&ÅkZ Âc Š™iÃVßâ VâzŠ ä [g pX c ŠgzZ6oÑÏZ
6 $
h ZßKZ ?žƒ¹~}g ! Æq ZC Ù Ð~VGg pVâzŠ äwÓZ[g
( X z™¿
„q ZÃyZØæã ¢* ÑñžZ  ìŠ Hg Ñ{g pzŠÃyZ VŒ¶ Š
X •ïŠg Z ŒÛ ö»"
g p
zŠ Â c '
{z ÂñY ÑZ e wâ h × ~"g pqZ ¤Zž Zƒ x¥Ð kZ
Z gzZ Ï ñY 0 "
¤ g p5™ƒ »" g p ë c Ï N Y 0 {g p
X ÏñYƒsp~" g p5!õÑ{zÂà wï¶g¼Ð~" g p
ƒØ‚Ÿ» œÆ•
ì @ Ñz"
g p-4
ÇnƒðY¿6än × Â ^ v× _ ‘ ] ^ Ú o × Â x e† ³Ö ]~ V ÂgßÑ! {gÃè
}ì @ Y3gÃ7ÃVâzŠg ZlÅtâugzZ ¿~ ä™ð bÑÅ œèY
ǃg » nÆx »6zÁÌÐ kZ c ‚ 40 [g p6äƒtâu »ÄÑkŠ
: èZg6h  ÁЂ 60 Æ œh •á {z6äƒtâu »ÄÑq Z sÜžZ 

:ìgÃèt~CbÑs Ü' Æ} úŠ}g vž¾ ðä Z Vänfßi
æ ^ßßnfÊ Ù^Î æ] Ôßne æ oßnfÊ ®• àÚ km†j•] ^Ú å†nÇÖ Øq… Ù^Î á]
èÒ†• á^Ò é…^rjÖ] oÓm†• oßÃÛe ^ÞçÓm á] ÔÖ„e ]•]…] á^Ê ÜÃÞ †ì¤] Ù^Î
!àÛ%Ö] …‚Î æ] äÂçÞ æ] p†jŽÛÖ] ‹ßq á^ne †nÆ àÚ x’m oju
}g vgzZ }÷ {z zh y?¼ Žž ¹Ð }uzŠ ä ¿q Z :ÀF)
Ð kZ¤ ZQ X YZž ¹ä }uzŠ Xì yxgŠ }g ø {zž ¹ c ì yxgŠ
qà ZzäY~h ygzZ σ•ÑtÂVƒq Ñ~]g ˆ{zžìtŠ Z%ÅVâzŠ
( X 7~ qÅyÒÆg ZlÅ7gzZ q âÔ½Å
Úðƒ~h y  Ct:gzZ H¢qtâu CZ Â: ä¬~wVkZèY
ž c
X ǃzH »kZ~
•ë ë
Ð kZì y xgŠ } g ø { z zhy
¼ Ž ?ž ¹ä q
Z Z
 ~ w VkZ
"U
 Ì!Ŭ ~ ÛÆÚ kZ Z®Xì @ Y ŒÛÛ~ s²
GB+Å
:ì Ì~g é5 ZŠg ¬ZñÆÏZX ǃÌðŸ{z»7ÛÅÚkZgzZ σ
æ] Ôßne æ oßne çãÊ ®• àÚ km†j•] ^Ú å†nÇÖ Ù^Î ènrÖ]çÖçÖ] oÊ Ù^Î
á^ne oÖ] änÊ t^jvm Ÿæ ‡çrm ^ßßne çãÊ é…^ri àÚ ^m†j•] ^Ú á] o× ^Ò†j•]
^ Ú Ì ’ Þ o Ê † ì ¤ ] à Â ¡ n Ò æ… ^ ‘ ^ Û ã ß Ú ¡ Ò á Ÿ k Î ç Ö ] æ … ‚ Ï Ö ] æ è Ë ’ Ö ]
D376 ” 3 tE !äm†jŽm
] Ñq à â ÆV âzŠgzZ ǃŠzöJ ähy  qqZ sÜnç{gÃètQ
ñY`@ ™~g Zhy ™y â ÇÃÇZuzŠž 'tÐ kZXЕgpÅ~kZ

”à ) Z ÅtâuêY Z’Z ÌwVt Z®X 7„  gŠ} ™: p Ò»] ZŠ¶ ~gz¢gzZ
X ì Å„
: 7„ Cƒ ”ÅtâuêY Z’Z ~i§á Zzg ZzZa ð- @'Æ kZ
XЙfƃ  ÚÆbÑ:gzZÐÚ Š ~ƒe ÅV Iâ:ÔÐy ÒôÜ
3 :[ !

Z zŠ Zgø6
nZ‹Zu j§Æg ZzZað-
Y»[ ZŽÆØæã¢*
{^ ÑñgzZ

ž å–äã¢sÑZyZ/[ »
yZèY B7^ YÃj§kZƔŠœY f)ëPL L
ÑË~žg xÐ Tìi§g¡q
»q Zt ~ wìÆ
¹~g ! zg »žì etžìtzzX @ ƒ7x¥œÇZƒ c ¾
„tâu  c Ð }u » q Ñq  ƒ Zƒ~ V⊠yZ œ{Š c
Z Z i
yZÃkZŠŽ z! Æ kZ Xƒ: „™f .Þ ‡ž ZhðÚ Z ƒ c
ƒ: ŠŽñ
~(¹ ~ ]æ kZ ä VM Ç ñY Œ'Z'Æ Y »Ñ}uzŠ
»g !
zg »žì et ~ ]gß@'Æ kZ Xƒ c Îtâu~g Zl
tâu{Š c i¹ »q Ñq  ƒ Zƒyv{Š c
ZZ i¹~ ]æ kZ
Ç ñY c Š™vÃY »ÑvŠ yZ yv¼ » kZŠŽ z! Æ kZ Xƒ Î
Xƒ™f. Þ ‡*Ž Z hð¹Âƒc ƒ:t âu̼~]ækZ »X
t~žg xžì YYHŠg6Š ã kZÃ?Š ðƒ~Š ÅY fyZ
Z Z
q  X ñ¾ œ6t âuLZ sÜq Ñž7„ì ~gz¢ Â
žñƒ D™ÃsÐ kZ Y »Ñ„x Ó Âì @ Yƒðžg xiŠ
ÝqОg x7c ì Zƒ wEZtâu » yZ ~-m{ Ë
ÆÃ6gîm{ ]! t X • Dƒg ZŠz~ œáZz äƒ
oÑt nÆi ZŽÆžg xVŒ Æ yZèYì W ¸{Š cŠ 4
iq
ó Xó ñYc
Š™o ‘ÃV-âuÆY »Ñx Óžì 7
•ë ë
g Zl 9Å œªZzÆ q ÑËÐ j§kZžìt Ýq » nZ ‹Z
qzÑÆ]æXì yŠÎq Z ]æ ÀÅ• g x,™n• Û èY Cƒ7x¥
: ¶g¼ ~ ]æ ~g7 gzZ X ñZ™ ¦g ZD Ù kŠ ä –gzZg ZD
Ù õ0 ä /~ „
Zd{zˆ yŠ kŠgzZ ñZ™ ¦g ZD Ù õ0 ~ qzÑäh i~¨ £ÆyZX ðZd
XØŠ Z™ ¦Q9zgg ZD Ù õ0
~VâŠkŠÆy WX n
ÄÑ!Î''Zƒtâu»VâŠÎyZ
( ÄÑ5) 5,00,000=yŠ 100x 9zg 5000Æ/ª
( ÄÑ10) 10,00,000=yŠ 100x9zg 10,000Æ–gzZ
( ÄÑ1) 100,000=yŠ 20x9zg 5,000Æh igzZ
Ù 16~ yŠq
9zgg ZD Z Âìg~ wEZ9zgÄÑ16À~ yŠ 100
Zƒ œ»/Ð [ˆÆŠ ã ð- ƒ9 zg 8000 œÀ¤ Z Xìg ~ wEZ
žì et [Z X9zg 500 Zƒ »h igzZ9zg 5000 Zƒ »–gzZ9zg 2500
V⊠kŠ kŠÆy Wz q zÑgz Zƒ Zƒ~ V⊠4ZÆ yxgŠ œ»9 zg 8000
Ð ~ œá Zz äƒ6V-âuÆ VzuzŠzzš Ãh i Xƒ Zƒ: œÌ¼ ~
:b)Ùçh ) Xì Yƒ~ ]gßÅyv„,Z X ‰ ï9zg 500
]
X ( 145,147m
Æj§Æg ZzZað- ~ ~g î ~ŠÎ)[  KZØæã¢i* Ññ
:• ˜ 0
~ VË~ŠÎ) ñƒ n g ~ ‚f Ãx © Zgz Z VßßZ y Z
„Åy vz œ6Š ã Åg Zz Zað- gz Z ä™ì‡" g pz• Ñ
@ WÃt• Û ~ Vzq zŠÐ g » & §îZzg ~ kZ Âñ Y Hg¨6
ÅyZ 7ZgzZ Ô• ìg WÐ M z M z Y »Ñ~ kZžt q ZXì
ZuzŠgz Z Ôì ; g Y Hq
Ñ~ yvc œÐ [ ˆÆ • Ñ]æ
kZ6gî~z b c ´¬ Ð äƒ »• Ñ]æ vßÐ ¹žt
 oWµ Z µ Z6V îU VâzŠ yZ [ ZX • ìg ÌòÐ
ƒ
X σ
m» äƒ 4ZŠ ~ • ÑÐ Mz MzÆ Y »ÑJ V˜
»z/gzZh i < n• Û X B™g¨6wVÏ{Š ‚q Z n Æ kZ Ôì
t Xì Œ6] 5çÆ Îâ ZŽ ì g ! zg » Zƒ ¸ qZ
J [ Z X • D™Ãypg J: Ñ‚[ ˆ » yvz œLZ VâzŠ
~g ! zg »Æ\ WÌ~žì HÐ yZ–¬ ¹b Ð ypg
~g ! zg » LZ ÌÃz/gzZh ièa ÔVƒ Le * Ñ™wZ et âu
ƒq
ÑÖ{zn kZÔì ]gz¢Åñâuh
q ' × nÆäÑÝz
g !zg »t âu Ú Z–ž•D™ðtgzZÔ•D YƒqŸg6ä™
gzZÔñYƒq Ñ~{ ðäq ZÆg ! zg » {zÐ T ÇáZ e~
œZ  ÃypgJ%ZÔǃðäq ZqZ »Y »ÑVÐ̃  Ú» œ
Ž ì „g { â b sÜ~g ZŠz Å–èa  ǃ [ ˆ » yvz
œðäq Z {z n kZ Ôì SŠ W~« £Æ Vzg ZŠzzŠ}uzŠ
N Yƒ 56kZ & • Û VФZX ǃg ZŠ h»{zªÔÛÆ
7ÆxÀÆ}°‡Æ XXän× ^v×_‘] ^Ú o× xe†³Ö]ZZC Ù „Â
'X CW7xiÑ~igzs ÜÅwßZ ~Š ãËÆ• Ñ~kZÃ
Xì ȸ »„Å œ6Š ã Åg ZzZað-
Ôì Š H~y W[ˆŽ » œžì Yƒt wDZ ~Š ã6kZ
Z’ZŽ Zƒ6wâÆz/gzZh
isÜŽì @Yƒï• á Ìœ{z~ kZ
Ñ~ˆ Ž ì ; gƒ Ì–g ZŠz~ k QpÔ¸ q
q ÑÐ „
X å7qÑ~g ! Ü zk QžZ
zg »{z‰  Zƒ
zg »Æ qzÑ–èažìt n²~}g !
g ! Æ wDZ kZ
Xì Š ƒÁÐ ÚÏZ Ìz» œ»kZn ÏZÔå7q Ñ~
Xì 7] !ðÃs ÜÆs »Zzw°~kZ n kZ
( 316`317:m~g î~ŠÎ))
•ë ë
zŠ ÅØæã¢i*
:•Ãû'! Ññ~]g „kZ
Xì 7] !ðÃs ÜÆs »Zzw°~kž Z It»Øæ*Ññ-1
ƾž @Y ¬Š 7t ˆÆäYƒ 쇕Ñž It »Øæ *
Ññ-2
X ZƒœH69zg
:•˜Ð,ÐyZÄ{e{eÐWë6VÂ! VâzŠyZ
g ZzZað- @'
Æw¸ÆØæ*
Ññ
ì s ÜÆs »Zzw°i§»

:ì –äØæ*Ññ
q zg »Æ qzÑ–èažìt n²~}g !
Ñ~g ! Æ wDZ kZ L L
zw°~kZ n kZXì ŠƒÁÐ ÚÏZ Ìz» œ»kZ n ÏZ å7
ó Xó ì 7] !
ðÃs ÜÆs »Z
•ë ë
ì Zƒ ÁÌz » œÐ äƒ Á]æ ÅwEZÆtâužì ÇÂt
V‘â ÒVâzŠZ  ìá 9‰Ü z ÏZsÜ[ ˆ6i§Æg ZzZað- p
:†ƒ' Z'œ»
9 zg 3000 X Zƒœ» {â 6¬~•  ZÑÅz/zhi
9 zg 3000 Zƒœ»{ â 6}uzŠ~•  ZÑÅ–gzZz/Ôh
i
9 zg 6000 ZƒœÀ
9 zg 1000 ¯zÙ »kZ
}ì Lg ¹! nZ ‹ZÝZ Zg øƒZœ»V‘â ÒVâzŠ¤ ZgzZ
9 zg 4500 X Zƒœ» {â 6¬~•  ZÑÅz/zhi
9 zg 3000 X Zƒœ»{ â 6}uzŠ~•  ZÑÅ–gzZz/Ôh
i
Øæ ã ¢i* ÑñpBzg 1000 sÜì á i ._Æ‚Ÿ
œ»h
250 Ð ~ y ZX9 zg 1250 • XÖ._Æ j§ñƒ ñ CÆ
» œÆ•
Xì z b  ZÑÅz/zhisÜŽ •{z9zg
9 zg 2000 X Zƒœ» {â 6¬~• ZÑÅz/zhi¤
Z b§ÏZ
9 zg 3000 X Zƒœ»{ â 6}uzŠ~•  ZÑÅ–gzZz/Ôh
i
9 zg 5000 X Zƒœ»w‚}g7
9zg 833.33 5zÙ »kZÖ
ìá 9zg 1000z»–._Æ‚ŸžZ 
Þ ‡ì 7] !
. ðÃs ÜÆ s »Z z w°~ j§kZž òúŠt n¾
Xì 7t
ì© ¿gzZ ñâuLZ¡q
œ6 Ñ@'
Æw¸ÆØæ*
Ññ

:•ï ŠV- [ ZŽ »nZ ‹ZgÃèúØæã¢i* Ññ


69zgƾž @Y ¬Š 7t ˆÆ äYƒ 쇕 Ñ L L
o‘ˆÆäY~njÆ• Ñt âu »VÍ߃ É ÔZƒœH
Yž¶yxgŠÆY »Ñ~œn ÏZXì @
Xì ^ Yƒ
•ë ë
pX • ~Š BVb äØæ * Ã} úŠ kZ LZ
U
ÑñnÆ ä™"
~ yZ ën kZXì gzZÉ • T e *
CØæ *
ÑñŽ ì 7{z |ÅyZ
X •D™7Ì{û6kZÆ™ÜÃq
Zq
ZÐ
wV«
:•˜Øæã¢i* Ññ
» z/gzZ Ôì œ ° :e ~ g ! zg »tâu »h
iž < n• Û
{@çt Ð ~q Ÿgb! ZX • D™VâzŠx »gzZœ °J‚
{z¤
]gßt ÂÔœ°:eÃz/gz ZÔÇA œ°J‚ » œÃh iž, ™
X •ë ^ YÐZ ÌÃY •gzZ Ôì ^ Y~ Ýzg Åg U
WÑ!
{gÃè
Æh i Âœ °: e ª ðäzŠÐ ~ œœ °J‚Æh i[ Z
œ °ä ¹! gzZ Ôì ZƒÝqÐ ¿LZgzZ{Æ ñâuLZ
œ ° ät nÆ kZpÔÐ ¿gzZ ñâuñƒ ñÎÆ z/
ó Xó ì w'._ÆoÑ{”ðÌœ
( 318m~g î~ŠÎ))
{ûZg ø
ž It»Øæ* Ññ•ë ë
LZ Æ h i ‚ :e ª ðäzŠ Ð ~ œ‚ J‚Æ h i [Z L L
ñÎÆ z/œ ° ä ¹! gzZ Ôì Zƒ Ýq Ð ¿LZ gzZ { Æ ñâu
._ÆoÑ{”ðÌœœ°ät nÆkZpÔпgzZ ñâuñƒ
ó Xó ì w'
zz Å¿LZgzZ ñâuLZ‚J‚}g7 Ãh igzZì ß6gîà ßZ
7 Å¿Æ kZ ~¨£Æ ¿Æ z/žìt zzgzZ • DƒÝqÐ
:ì ~1345{Š âÆC¶ ŠXì ðƒð{Š c i
àÚ æ èÛnÏÖ] ànnÃje ÝçÏjm ØÛÃÖ] á] oßÃm ÜmçÏjÖ^e ^ÚçÏjÚ áçÓm ØÛÃÖ]
† ì • “ í • Ø Û Â o Ö] è f Š ß Ö^ e è Û n Î † % Ò ] “ í • Ø Û Â á ç Ó m á ] ˆ ñ ^ r Ö ]
^–m] ^Ûâ ¡Ò æ ^mæ^ŠjÚ ^ÛãÖ^Ú Œ]… æ á^ß èÒ†• á^Óm†• á^Ò ]ƒ] ¡³%Ú
½†ŽÖ] áçÓm xe†Ö] àÚ é‚ñ]‡ è’u ^Ûâ‚u] ð^_Â] ½†•æ ä×Û ½æ†³ŽÚ
!ÄËÞ] ä×Û æ†ãÚ] ð^_ÃÖ]æ „ìŸ] oÊ ^Ûâ‚u] áçÓm á] ‡çrm äÞŸ ]ˆñ^q
GG
Æ¿q Zžì ^ Ytgz Zì @ ƒxð©3!ÐäYGð7¿:ÀF)
ÑzŠÆ yÁ•
q Ñ †Xƒ {Š c iÐ 7 Å ¿Æ }uzŠ 7 Å ¿
»qZ~ œžƒoÑt ÌQƒoÑÌ¿6VâzŠgzZƒ'Z'Ìwâ »VâzŠÔVƒ
Ù â {Š c
C i »+Š A ~g ! zg »¿{zžì YƒèYì ^ YoÑt Âǃ {Š c iz
( Xƒ{Š c
iÌ{Z û¿ÆkZgzZƒ
:•˜Cbg • á ÐW
!^ Î ^ Ë i ] è Ò † Ž Ö ] x ’ i Ÿ ¡ Û Â ^ Û â ^ Þ • Ÿ x e † Ö ] † % Ò ] ^ ›† • ç Ö o ju
D4 t 267 ” ä×rÛÖ] |†•E
tâužZ  )ƒ Á6gî ãZz ¿»T Hð bŠÃkZ œ{Š c Z :ÀF)

Ñt ~ ]gßkZèY ) σ: 9•
q Ñt t ·Ñ! Â ( ƒ 'Z'» VâzŠ
X ( ì @ ÃпgzZ ñâuÆ}uzŠ
VZ {Z
| † • E ! ¼ Ï Ê ä Ö ^ Ú x e … ä Öæ x ’ mŸ ý Ø Ú ^ Ã Ö ] † n ÇÖ † % Ò Ÿ ] á ^ Ò ç Ö æ
D4 t 268 ” ä×rÛÖ]
ÃkZgzZ 79t ƒ Š HoÑ œ{Š c i n Æ ï¬)¤ Z gz Z :ÀF)
:¼Ð ¿gz Z ñ âuÆ}uzŠ {zgz Z ) ÇA œ„g”Æw â ÆkZ sÜ
X ( Çñ0
:ìt]gßq Z%Z
áçÓm ØÛÃÖ] ½]†j•] †Òƒ à ^jÓ‰ æ xe†Ö^e Ø•^ËjÖ] ^›†j•] ]ƒ] ^Ú]
æ ] … „ Ã Ö ¼ Ï Ê ^ Û â ‚ u ] Ø Û Â æ ] ¡ Û Â ð ] ç ‰ ]† f j ÃÚ x e † Ö ^ e Ø • ^ Ë j Ö ] ½ † •
| † • E ! † ì ¤] æ ] Ø Û Â à Û Ö è › æ † Ž Ú é • ^ mˆ Ö ] k Þ ^ Ò ð]ç ‰ æ … „Â † n Ç Ö
D4 t 296 ” ä×rÛÖ]
}g ! ÆoÑÅ¿gzZ ˆ¿g {Š c i bÑÅ œnÆq Ñq Z¤ Z :ÀF)
äq Z sÜc ƒ Hä VâzŠ ¿{ZpσxoÑÅ œZ Zi ÂH: ™f¼ ~
Zi ÑZz 䙿{ ZpgzZƒ H: ¿Æg±Ëšc
Z Ðg±Ëä}uzŠgzZƒH
( XƒZuzŠ c ƒÑZzœ
}uzŠq Z Âì 'Z'»VâzŠtâuZ  žì YƒwìÃËÐXkZ
7Š ã ðÃÅkZèY7„  gŠwìt pXì ;gá œ{Š c iÐ ñâuÆ
pÅn kZì k ¦ *¿pðƒ7™f oÑÅ¿p¤ Zžìt ] ! ÝZXì
}uzŠ 7 Å¿Æ qZgzZÐ ,™¿„ VâzŠž ǃ (Understood)
Xì qrzyˆZ »kZtÂH¿äqZ•¤ ZQXì {Š c

wV~uzŠ
:•˜Øæ* Ññ
-»• Ñäz/gzZh i¤ZžìtwVãZz{Š c iÌÐkZ
wâ LZ sÜh i¤ZŠŽ z! Æ kZ X H7‰ Zt âu CZpÔ1™
Vƒq ÑVâzŠ~ œÆkZ Âm™h y q ðÃnÆ• ÑÐ
VâzŠ Ìyv» kZ ÂñYƒ {nq {zˆÆ ~g Zh y
ZgzZ ÔÐ
¤
:ì ~ù éE XÐN VZ
5{ÅZ ù Z$
o× àÓÖ (Ü׊ÛÊ ½¡jìŸ] à ð ofßi èÒ†ŽÖ] äÖçÎ ^ÚœZZ
š†ÃjmŸ^ÛÚ ]„ãÊ [xe†Ö] ½¡jì] o× æ] Ù^ÛÖ] Œ]… ½¡³jì]
xe†Ö] ½¡jìŸ èÒ†• äjnÛŠi áçÓm ᜠ‡çrnÊ(èÒ†ŽÖ] ÀËÖ äÖ
ØÒ p†j•] áž ‚qçm xe†Ö] ½¡jì] æ (Ù^ÛÖ] Œœ… ½¡jìŸ Ÿ
o× '‚vi (xe†Ö] oaæ (é•^mˆÖ] ᢠ(é‚u o× äŠËÞ Ù^Ûe ‚u]æ
ÔÖ^ãÖ] á^Ò ^Ûâ‚uªe ð]†ŽÖ] ‚Ãe Ô×â çÖ oju ýèÒ†ŽÖ]
XX!‚ÏÃÖ] Ý^Ûi ‚Ãe Ô×â äÞ¢ ^ÃnÛq ànÖ^ÛÖ] àÚ
Do2]†Ò ½ 60 ” 6 t Äñ^ß’Ö] Äñ]‚eE
( 318m~g î~ŠÎ))
{ûZg ø
É 7~ hÆyZt pì ¹wV ãZz {Š ciÃkZ äØæã ¢*
Ññ
X •sf `gŠ {Ž zXì ãZz{Š c
i~äƒs ÜÆyZ
:žì H™fÐ,‚ŸtäØæ* Ññ-i
!Ù^ÛÖ] …‚Î o× èÃn• çÖ]æ än× ^v×_‘] ^Ú o× xe†Ö]
Ætâuå yvgzZ N Yƒ 5Y »Ñ6T ǃ„6Š ã kZ œª
( 308m~g î~ŠÎ))X ǃg”
[ ZXì 7oÑ * ƒx¥»w ÓZ kZgÐ ¬ q Š 4 ÆØæ * ÑñQ
LZ ä h i~ w V{Š™™f kZ ÅØæ * Ññ• ` ™™f ̬ ëž 6
y vÐ bѾz/ ÂX ˆƒ { n { zgz Z ~h yq qZ n Æ • ÑÐ w â
w â L Z ä kZ „:gz Zì H™f »w ÓZ kZg L Z Â: ä kZ ? ǃq Ñ~
bѾ ƒgz Zƒq ÑVY~ y v{ zQ Xì Zh y  ¼ nÆ• ÑÐ
?ƒÐ
nÆ • ÑÐ w â L Z sÜh i¤Z Lž
L ™Ét äØæ ã ¢* Ññ -ii
Ãz/žì c tX óÐ
Š W@ ó Vƒ q ÑV âzŠ ~ œÆ kZ Âm ™h yq ðÃ
; gïÐ ñ âuÆh i¡É 7Ð ~g ZŠ)f ËK Z ÅkZ { zì ; g

( yJ) ~g ZŠ)f KZ {zì © œŽ z/žìt |gzZì ß Ì]! t
:ì ~1347{Š âÆCXì © ÐzzÅ
ÜÓve ÔÖ„Ò ØÛÃÖ^e æ] Ù^ÛÖ^e é…^i áçÓm xe†Ö] Ñ^Ïvj‰] á] ^ÛÒ
!á^Û–Ö ^e é…^i áçÓm 85 é•^ÛÖ]
( ~g ZŠ)f ) yJ b§ÏZì @ ƒÐ ¿c wâ ‰t ŸZ ~ œ:ÀF)
( Xì @
ƒÌÐ
Xì ~CbÑX ÌÅ¿gz Z ÌÅwâ Xì CƒÅnzŠ ~g ZŠ)fgzZ
^Ûãâçqçe äÞ^m †jŽm ^Ú èÛnÎ á^Û• p] á^Û–Ö^e åçqçÖ] èÒ†• oÊ æ
^›†• á^Ê p†ŽÛÖ] àÚ äj’u …]‚ÏÛe Ÿ] ^Ûâ ‚u] xe†Ö] ÐvjŠm Ÿ ]„`Ö æ
!ÔÖ„Ò xe†Ö^Ê äj%Ö^%Ú æ] p†jŽÛÖ] èË‘^ßÚ
~hy
 Ø Yz KZ t ŸZ » œ~ {Ž z •
g JŠ ZÐ cÎg WZgzZ > Ñ :ÀF)
~Ú {”hy qÑq Z n ÏZ Xì @ ƒÐzz Åy JÆ 7 ÅÚ ðƒ
ä V âzŠ~Ú {”hy  ZX ‚
¤ g 7t ŸZ » œ~g ZlÅ{Š c iÐzLZ
( X ǃÐÚÏZ ÌœÂÅoÑÅðäq ZgzZ ðäzŠ c
ÛÛ
LZ ~ kZ q Ñ ZuzŠ Â}h yg JŠ ZÚ ðÃq
Ñq Z ~ {Ž z •Ñ
Ñq
LZ q ZZ  ~yÁ• Ñ b§ÏZXì @ ƒðŸ »7g”Æz
nÆ q Ѭ g”ÆzLZ~ kZ ZuzŠ Âì @ y
h  ×Ú ðÃÐt âu
ÑVâzŠ ~ ]gßÅäƒ {nÆÚ Ðzz ÏZgzZì @
q ƒ 🠻 7
X •D™“  ZŠ'yvg”ÆV”LZ
wV~Š
:•˜Øæ* Ññ
Ôƒ H: ¿ðÃä q
A Ñq Z¤ Z~ wqÑZ ˜Ñ b§ÏZ
Ôƒ B6¿Æ q Ñ}uzŠŽ ì @ ƒqÑ~ ]̀Z kZ {z Ì
g 8E
:ì ~ ö uo„çO
š † Ú æ œ ^Û â‚ u œ h ^ Æ ] ƒ ž Ø Û Ã Ö ] o Ê á ^ Ó m † Ž Ö ] æ V Ù ^ Î Z Z
pæ… ^ÛÖ V^›†j•] ^Ú o× ^Ûãßne xe†Ö^Ê V†ì¤] ØÛ æ ØÛÃm ÜÖ æœ
oÖæ ÑçŠÖ] oÊ ØÛÂœ ^Þœ VÙ^ÏÊ " # ä×Ö] Ù牅 oÖž ð^q ¡q… áœ
Ô ×ÃÖ E V" # ä× Ö] Ù ç ‰… Ù^ Ï Ê (‚rŠÛÖ] oÊ o×’m Ôm†•
á æ • Ø Û Ã Ö ] Ø fÏ j e † q ¢ ] Ñ ^ Ï v j ‰ ] á œ o ß Ã Û Ö ] æ D ä ß Ú Ô j Ò † e
ᜠp†i Ÿœ !^Ûâ‚öuœ ØÛÃÖ] †•^e áž æ ^ÛãßÚ á^Ò ØfÏjÖ]æ (äi†•^fÚ
x e † Ö ] á ^ Ò Ø Û Ã Ö ] ˜ Ã e o Ê Ù ^ Û Ö ] h † e á ^ Ã j ‰ ] ] ƒ ž h … ^– Û Ö ]
á^mçjŠm ØÛÃÖ] oÊ ànÓm†ŽÖ] ᜠp†i Ÿ æ œ !½†ŽÖ] o× ^Ûãßne
ä n Ê á ^ Þ ç Ó m ä q æ o × Â ¡ Û Ãm á œ á ^ à n _ j Š m Ÿ ^ Û â æ x e † Ö ] o Ê
†ì¤] á^Ò ážæ äjÎ]„vÖ xe… é•^m‡ ^Ûâ‚u¢ ½†jŽm ^Ûe…æ (ð]ç‰
^Ú ½ † ŽÖ] o × ^Û ãß ne xe† Ö] á çÓ ³m ÔÖ]„ÓÊ (äßÚ ¡Û †%Òœ
pçjŠmæ (^Ûâ‚uœ ØÛÃ×Ö † •^fÛ Ö] á^Ò ážæ ^Û ãßne ‚ÏÃÖ] o Ïe
Ÿ ‚ ÏÃÖ ] á ¢ (…„  †n Ç e æœ …„ à e ØÛ Ã Ö ] àÚ † ì ¤] Ä ßj Ú ] á ž
½ † Ž Ö ^ e x e † Ö ] Ñ ^ Ï v j ‰] æ Ø Û Ã Ö ] àÚ ä  ^ ß j Ú ] •† r Û e Ä Ë i † m
XX!‚ÏÃÖ] oÊ
DèʆÃÛÖ] …]• V 158 ( 157 ” 11 t èÒ†ŽÖ] h^jÒ Øñ]æ] (½çŠfÛÖ]E
( 319m~g î~ŠÎ))
{ûZg ø
™nç »• Ñž• T e * CtØæ * ÑñÌÐ wVkZž• ë ë
Ð ¿gzZ ñâuLZÃq Zž @ 77t• Û ðÃÐ kZ~„Å œˆÆh 
{gÃè Xì ß] ! t ÅØæ* ÑñXÐ ¿gzZ ñâuÆ}uzŠ c ì ;gï¼
:ìgÃèV-~1349{Š âÆCX Š c Š~wV
èÒ†ŽÖ] ‚Ï oÊ …çÒ„ÛÖ] ½†ŽÖ] oÖ] †¿ßÖ^e çâ ^ÛÞ] xe†Ö] Ñ^Ïvj‰]
Ü Ö ç Ö æ ä × Û Â ½ æ † Ž Û Ö ] Ô m † Ž Ö ^ Ê Ä Î ] ç Ö] Ø Û Ã Ö ] o Ö] † ¿ ß Ö ^ e ç a ‹ n Ö æ
ØÛÃÖ] ½]†j•] Ù^u oÊ èvnv‘ èÒ†• á^Óm†ŽÖ] ¡%Ú ØÛ äÞ^Ò ‚Ãm ØÛÃm
Ü Š Ï m … „ Â † n Ç e æ] … „ Ã e † ì ¤ ] Ø Û Ã m Ü Ö æ ^ Û â ‚ u ] Ø Û Â ]ƒ ] ^ Û ã n × Ò o× Â
†ì¤] à ØnÒæ ^ÛãßÚ ØÒ &nu å^›†j•] p„Ö] äqçÖ] o× ^Ûãßne xe†Ö]
!ØÛ äÞ^Ò ^–m] ça ‚Ãm äÓm†• ØÛÃfÊ
ªZzì @ ƒ6Š ã ÅoÑ{”ð tŸZ » œ~nçÆ• Ñ :ÀF)
䙿} ™: ¿p¤ ZƒoÑ * ™¿6Tq Ñ{z Z®X @ ƒ76Š ãÅ¿
~yZQƒoÑ * ™¿6VrÑVâzŠgzZƒ9• Ñ}Xì @ ƒg ÑéÅáZz
ÆoÑ œÌA }™: ¿Æg±Ëšc Ðg±ËZuzŠgzZ} ™¿q ZÐ
}uzŠ¿»q ƒVz »}uzŠq
ZgzZì @ ZCÙ Ð~yZèY ǃ„._
( Xì @
ƒg Ñ¿»
oÑÅ¿6VâzŠ~ T Hnç »wqZ• Ñä VâzŠžìt È
Z VâzŠÐzz Å•
q ÑX Zƒ" U t ŸZ~œÐzz ÅoÑÅ¿X ðƒð
™g66ä™x »ÃkZ ZuzŠ Â} ™: x »q Z[ ZX ‰ 0ÌVzÆ}uzŠ
Z¤
ì 쇕ÑèaÂ} Š™x » „ ñ Z ñƒ n g ~g ZŠp ÒZuzŠ¤ZpXì Y
ŒÑZz ä™x »Ãá Zz ä™: x » n kZì @ ƒg Ñ¿»À¸¿» VzgzZ
X ÇñYH:xzøÐœ gzZ ÇñY
wV¶a
:•˜Øæã ¢* Ññ
Ñgz Z Ô @
• ƒ 7» q Ñ ÌËw â ~ {Žß Z ˜Ñ 2L L
ZŠÎ6Š ã ÅÄ ‚ KZ ¡òŠ WzŠžì Cƒ n Æ ] ! kZ sÜ
KZ sÜq Ñq ZÐ~yZ¤ ZQX •Û~g Zi ! ™h y  g JŠ Z
ÐZ ÑZz &:gz Z ÔƒŠŽñ: ZuzŠ Ô} h y wâ ¼6Š ã Å> Ø Yz
~ ù Z$ çO Xì @ Y Œq Ñ~ w â kZ { z ÌA Ôƒ } Y

æ œ ^ m † j • ] ^ Ú á ç Ó m á œ o × Â ^ Û ã â ç q ç e ^ Ò † j • ] ç Ö o j u ZZ
o× ^›†• ^Ú ÌnÒ æ ^Â^e…œ æœ ^$¡$œ æœ ànË’Þ ^Ûãßne ^Û â‚uœ
^Ûãßne p†jŽÛÖ] àÛ$ á^Û•æ ]ˆñ^q á^Ò VØ•^ËjÖ]æ pæ^ŠjÖ]
!á^Û–Ö] …‚Î o× ^Ûãßne xe†Ö]æ !p†jŽÛÖ] oÊ ^ÛãnÓ×Ú …‚Î o×Â
D87 ” 5 t èÒ†ŽÖ] h^jÒ (Äñ^ß’Ö] Äñ]‚eE
kZ6i ZŽÆVÆÑÅnVâzŠ yZ ämvZ G î*9g ã ‚ »)´
:ì c Û wÑ+Z b§
â•
…^’¢] †ñ^‰ oÊ ànÂçßÖ] àm„ãe áç×Ú^Ãjm Œ^ßÖ] ᜠV^ß³ÖæZZ
V Ý¡ Š Ö]æ é ¡ ’ Ö ] ä n × Â Ù^ Î æ ! ‚u œ à Ú Ü ã n × Â … ^ Ó Þž † n Æ à Ú
èÖ^Ò çÖ] o× á¡ÛjŽm ^ÛãÞ¢æ VèÖ¡³• o × o jÚœ ÄÛ jr i Ÿ
èÒ†ŽÖ] áž VäÖçÎ æ ˆñ^q ˆñ^rÖ] o× ØÛjŽÛÖ]æ éˆñ^q èÖ^ÒçÖ]æ
V Ù ç Ïß Ê o Û ß j Š m ¡ ‘ œ o  ‚ j Š n Ê Ù ^ Û Ö] ð ^ Û ßj ‰ Ÿ k  † •
Ù^Û¢^e èÒ†ŽÖ] ^Úœ æ Ù^ÛÖ] ènÛßjÖ k†• Ù]çÚ¢^e èÒ†ŽÖ]
(Ù^ÛÖ] Ø‘œ Øn’vjÖ Øe Ù^ÛÖ] ènÛßjÖ k†• ^ÛÊ åçqçÖ^e æœ
^Û×Ê äjnÛßi oÖž èq^vÖ] ÑçÊ Ù^ÛÖ] Ø‘œ Øn’vi oÖž èq^vÖ]æ
!o Öæ œ Ø‘¢] Øn’vjÖ Å†Ži á£Ê Ì‘çÖ] Øn’vjÖ k†•
èÒ†ŽÖ] å„ãe áç×Ú^Ãjm Œ^ßÖ]æ " # ä×Ö] Ù牅 &Ãeö ]„Ò æ ý
†m†ÏjÖ]æ (Üãn× †Óßm ÜÖæ Üããßm ÜÖ &nu ÔÖƒ o× Üâ…†ÏÊ
( • ^ f Ã Ö ] x Ö ^ ’ Û Ö k  † • • ç Ï Ã Ö ] å „a á ¢ æ ( è ß Š Ö ] å ç q æ ‚ u œ
xÖ^‘ Ðm†› ÅçßÖ] ]„a æ !èÏÏvjÚ Ù^ÛÖ] ð^Ûßj‰] oÖž Üãjq^uæ
èÖ^Ò çÖ]æ èÖ^ÒçÖ] o× ØÛjŽm äÞ¢æ V^Âæ†ŽÚ á^ÓÊ ð^Ûßj‰¡Ö
XX!^Â^Ûqž éˆñ^q
D58 ” 6 t èÒ†ŽÖ] h^jÒ (Äñ^ß’Ö] Äñ]‚eE
Æ ¾ž @ Y ¬Š 7t ~ • Ñžì ãZzÐ Vß VyZ
ÃÏZÔƒZƒÝqÐ9zgÆË{ ZpÔ œ¦ùÉ ÔZƒœH69zg
Xì @
YH„Ѓ Ú{”ðyxgŠÆY »Ñ
318m~g î~ŠÎ))
( 321@
{ûZg ø
qZÐzzÅyJÆwâž•`™™fúë]!
 0Ð{Ž z• Ñ
)f ) 🠻 7g”Æ{ LZ ~ yâ ‚ ñƒ} h y Æ}uzŠ qÑ
tŸZ~œ6Š ã Z Ì( ~g ZŠ)f ) yJt Xì @
Å¿kZgzZì ¿q ƒ( g ZŠ
Xì @ W
wV,v0
:•˜Øæ* Ññ
:N â • Û ±5wVgzZq Z
÷ q … ä Ã Ú È ñ ^ ’ Ö ] ‚ à Μ ] ƒ ž Z Z
Ø Û Ã Ö ] ä n× Â | † _ Ê ( ä Þ ^ Ò • o Ê ¡
(†Óß Ú †nÓ Þ †n Æ àÚ Œ^ßÖ] ØÚ^ÃjÖ (^÷Þ^Švj‰] ‡^q (Ì ’ßÖ^e
äʆÃm Ÿ ]÷‚×e Øì‚m ‚Î ØÚ^ÃÖ^Ê (ÔÖƒ oÖž èq^ve Œ^ßÖ] á¢æ
gu^‘ ÜãÂ^jÚ o× áçßÚªm ^ÛÞž æ (ÜãÂ^jÚ o× äÞçßÚªm Ÿæ (^ã׳â]
ØÚ^ÃÖ] o× ņfjm Ÿ á^Ò‚Ö] gu^‘æ (äÞçʆÃm p„Ö] á^Ò‚Ö]
(ØÓÖ] š†Æ Ø’vm ‚ÏÃÖ] ]„a ˆmçri oËÊ (é•^ÃÖ] oÊ ]„a Ø%Ûe
o Ö ž Ø ’ m á ^Ò ‚ Ö ] g u ^‘ æ ( ä × Û Â š ç Â o Ö ž Ø ’ m Ø Ú ^ Ã Ö ] á ¬ Ê
æ !ØÚ^ÃÖ] ØÛ èÃËßÚ oÖž áç×’m Œ^ßÖ]æ (äÞªÒ• èÃËßÚ šçÂ
(äÂ^jÛe äÞ^Âœæ (äÞ^Ò• oÊ å‚ÃÎœ äÞ¢ (Ø–ËÖ] á^Ò‚Ö] h†Ö gn_m
Øf Ïj m ½^ n í Ö ^ Ò (Ø Û Ã Ö] ˜ Ãe á ^ Ò‚ Ö] g u ^ ‘ Ü n Ï m ^ Û e… æ
!Ì’ßÖ^e †ì• oÖž ÄÊ‚m Ü$ (äÃ_Î o×mæ (hç%Ö]
‚ÏÃÖ] ]„a VoFÖ^Ãi ä×# Ö] äÛu… oŠì†ŠÖ] èÛñ¢] ‹Û• Ù^Î
XX!Œ^ßÖ] èq^vÖ änÊ “ì… äÞœ &nu àÚ (Ü׊Ö] ‚Ï †n¿Þ
” 8 t (Ùæ¢] Ø’ËÖ] (èÒ†³ŽÖ] h^³jÒ (o³Þ^³³a†³³fÖ] ¼³nv³Û³Ö]E
DᕆÏÖ] é…]•ž V½355
( 321,322m~g î~ŠÎ))
{ûZg ø
Ô¿ (2) Ôwâ (1) • tz &Åt ŸZÆ œž• ` ™™f ë6zZ
X yJ(3)
Ét[ ZX »¿gzZ »wâ Ôì @ ƒ» b§zŠyJž•`™™f Ìt ëgzZ
Xì @ ƒ¿» b§q Z ÌyJž
:ì ~1346{Š âÆC
( ì ¿» b§q Z ÌyJ»¿) ØÛÃÖ] àÚ ÅçÞ ØÛÃÖ] á^Û•
Z }6y»Š KZ ¿q
q Z XÉÃwV ðƒ ~Š ÅØæ ã ¢ * Ññ[ Z
ŽgzZ Ç} ™wßzx » {zžì @ ™ðtB‚ÆkZgzZì @ èÃ~igŠ c Ãmôg
•T e * CtØæ* ÑñX σÛÛyxgŠÆVâzŠ {zσwßz]̀Z
]̀Z Å¿Æ}uzŠ {zÐzz Åä™nçÌQH7¿ðÃäg Z0 »Šž
Xì Š 0g ZŠz~
Xì HgzŠÃ.ßÏZÅØæ* ÑñäCbÑzC
:ì ~C
á ^ e Ä ñ ^ ß ‘ è Ò † • á ^ ß $ ] Õ … ^ Ž i ] ƒ ^ Ê Ø Û ÃÖ ] à Ú Å ç Þ Ø Û ÃÖ ] á ^ Û •
å‚ãÃjmæ ça ä×fÏjm ^Ú á] o× Äm^ß’Ö] h^e…] àÚ †ì• äÞ^Ò• oÊ “í• Ä•æ
^Ûãßne é†qŸ] oßÃm gŠÓÖ] àÚ Ø’vm ^Ú æ ÔÖƒ †ì¤] ØÛÃm Ù^ÛŸ] àÚ
äÞçÒ gfŠe Ì’ßÖ] è’u á^Ò‚Ö] gu^‘ Ñ^Ïvj‰] æ éˆñ^q áçÓi èË‘^ßÚ
D1346 å•^ÚE !ØÛÃ×Ö ]‚ãÃjÚ æ ^ßÚ^•
ÑÐ b§kZ òŠ WzŠ Z
•  Xì ¿» b§q Z ÌyJ »¿:ÀF)
x »Šp{zž6oÑkZ ñè6y»Š KZÃvg » Ëq ZÐ ~ yZž, ™ ù 0
{z σÝq]̀ZŽgzZ Ç} ™x » ZuzŠgz Z Çá ~g ZŠ)f ÅkZgzZ Ç}™wJ
tŸZ~ ]̀Z Û »á Zz y»ŠgzZ Xì ^ Yt Âσ ÛÛ~ VâzŠ
( Xìg ZŠ)f »x »gzZì ðŸ{zžìÐ:  kZ
:ì ~CbÑ
Ä ñ ^ß ’Ö ] è Ò † • oÊ Ù ^Û Ö ] Œ ] … á ] Ù ^Ï m ^ Û Â h ] ç q è ×Û r Ö ] å „ a æ
½†•^Ú ÐvjŠm ÌnÒ ØÛ ^Ûâ‚u] àÚ àÓm ÜÖ ]ƒ^Ê !oi^n‰ ^ÛÒ ØÛÃÖ]ça
! ä Ö ½ † • ^ Ú Ð v j Š m ä f fŠ fÊ Ø Û Â ‚ ã Ã j Ö ] æ Ø f Ï j Ö ] ‹ Ë Þ á ] ä e] ç q æ ý ä Ö
D4 t 270 ” ä×rÛÖ] |†•E
Ìy J»¿ª ØÛÃÖ] àÚ ÅçÞ Ø³Û³Ã³Ö] á^³Û³• ]t»C:ÀF )
Xì @ ƒ¿tâuÝZ~wqZ• Ñžì [ ZŽ »wZÎkZì ¿» b§q Z
t[ ZŽ »kZ'?ǃ•ù »]̀Zozæ{zƒ: oÑ¿6q Ñq Z¤ ZQ
ozæ{zÐzzÅkZgzZì ¿q ZŠpt¢ ~g ZŠ)f ÅkZgzZ * ™wßzx »žì
X (ìá •»]̀Z
Åy»Š KZÉ ¹7zzšÃzÆg Z0 »Š ä ”r  ™Šp,i Z {z´
^³Û³e… æEXì @ ™Ì¿Šp]‡zZ δ â »y»Šž ¹2Xì c Cnú»æ
!DØÛÃÖ] ˜Ãe á^Ò‚Ö] gu^‘ ÜnÏm
wV”
:•˜Øæã ¢*Ññ
Zp¤
¿q ZV;zÔ• ˆÅ76  gŠt
zZ BVÎžì „
EG E4$
yxgŠÆ yZ pÔì ;gƒ ü Ð > © 3 Ø Yz c¿Ôwâ Æ }uzŠ
Ñ]æ vߎ ~g » & §Æ~g îgzZ Ôì ŠŽñЬ-

pÔ¸ 7q ÑЬ~-{zÔ•ìg WˆÆäƒ qzÑ
zŠ ŠŽ z!
Æ äƒ : -Ð ¬ V˜ ì ŠŽñÌ+Z nq Z
êg•»”/]|{zgzZ ÔˆÅt" g pyxgŠÆVh• Û
}Š Z ñ™Æ yQžt {z gzZ Ôì w®~ ´ â x âZ ¤¸Ž ì
]|‰ Ü z kZ V˜ ‰ t Z²”/0vZDgzZ”vZ†]|
{gëÜæ k0 Æ”/]| ¶g¼gzZ Ô¸ Áq ” ~ÄZ .ñ1Z
{gëÜæ } Š Zi r  ™t Æ ”/]|Z  Ô¸ T e '
Ã\ W~ ¶gtž ¹Ð yZ ä” ~ÄZ .ñ1Z ]| ÂÑ äY
™hy Ð VŒ yâ ‚ » kZ •e \ WÔVƒ êh Š6gîÆ nŒ Û
çO Ô , h ŠÃ”/]| ¶g ÝZgzZ ÔBÄgŠp œÔ,Š Ö V;z
ž câ•Û ä VrZ ÂZƒDÔ/]|Z  pÔH„ (Z ä VrZ
kZ Ôì Hnçt nÆä à{Z ÃÃVœ}÷ä ” .ñ1Z
]|X , ™ :Zz à wÓZ š  {z Ôì c ¾ œŽ ä VrZ n
„6ë ~g ZŠ)f ÅkZ Â@ Yƒuhwât¤ Zž cÛ ä”vZD
â•
7] ! tä”/]|Ô’ e N…Ìœ»kZ n kZÔCƒ
Ô, Š ¯ "g pÐZ \Wž Å 7 m ?ä r  ™q Z Q Ôã â
ÃVzŠ Z ñ™yZ œJŠ WnŠg Z Œ Û" g pÐZ ä”/]|çO
Y Yâ ÔvZ¶g ´ â x â Z ¤¸ )X cZz™4ZŠ~wÓZš  œJŠ WgzZ c Š
( 1195•g uÔnZÅZ °
Ü z kZ Ôˆ ~Š Ã VzŠ Zi r
‰  ™ yZ ¶g Z  ~ î Zz kZ
"g pÐZ~ˆ ä”/]|pÔ å7-ðà »"
 g p
~yZÔ• Å] ùŠ¼ävZ¶gx Z™Y •ÅŸkZX c Û
Šg Z Œ
:ì ˆðâ• Û V-äÂq ZÐ
š ]†Ï Ö] ÜÓ u x e †Ö] o Ê ] †q œ ^ Ûã n × p †q œ †ÛÂ á žZ Z
èÚ^ÃÖ] …çÚ¢] àÚ á^Ò äÞ¢ (‚ÏÂ ^ÛãßÚ Ý‚Ïjm ÜÖ ážæ (xnv’Ö]
^Ûâ †nÇÖ Ù^ÛÖ] pœ… ^Û×Ê (è‘^íÖ] •çÏÃÖ] à äÛÓu ÄŠjm ^Ú
š]†Î ‚Ï ÔÖƒ ØÃq (änÊ ànm‚ÃjÚ ^Ûâ†m ÜÖæ ^ÛãßÚ ØÛÃÖ]æ
XX!é†m†â oeœ àe] o× çeœ å†Òƒ ]„aæ (xnv‘
( 322,323m~g î~ŠÎ)) D 9 ”8t h„ãÛÖ] |†• ÅçÛrÛÖ]E
•ë ë
Xì V- ~´ â x â Z ¤¸rZg7t
!Ñ]†ÃÖ] oÖ] •nq oÊ h^_íÖ] àe †Û ^ße] ä×Ö] ‚nf æ ä×# Ö]‚f t†ì
æ ^ Û ã e g u † Ê é † ’ f Ö ] † n Ú ] ç â æ p † Ã • Ÿ ] o ‰ ç Ú o e ] o × Â ] † Ú ¡ Ë Î ^Û × Ê
Ù^Ú ^ßãâ o×e Ù^Î Ü$ k×ÃËÖ äe ^ÛÓÃËÞ] †Ú] o× ^ÛÓÖ …‚Î] çÖ Ù^Î Ü$ Øã‰
^Â^jÚ äe á^Â^fjjÊ å^ÛÓË׉^Ê ànßÚçÛÖ] †nÚ] oÖ] äe &Ãe] á] ‚m…] ä×Ö] Ù^Ú àÚ
ànßÚçÛÖ] †nÚ] oÖ] Ù^ÛÖ] Œ]… á^m•©jÊ èßm‚ÛÖ^e äÞ^Ãnfi Ü$ Ñ]†ÃÖ] Å^jÚ àÚ
á] h^_íÖ] àe †ÛÂ oÖ] ÔÖƒ gjÒ æ ØÃËÊ ^Þ••æ Ÿ^ÏÊ xe†Ö] ÜÓÖ áçÓnÊ
à e † Û Â o Ö ] Ô Ö ƒ ^ Ã Ê • ^ Û × Ê ! ^v e … ^ Ê ^ Â ^ e ^ Ú ‚ Î ^ Û × Ê ! Ù ^ Û Ö ] ^ Û ã ß Ú „ ì ^ m
h^_íÖ] àe †Û Ù^ÏÊ Ÿ Ÿ^Î ^ÛÓË׉] ^Ú Ø%Ú äË׉] •nrÖ] ØÒ] Ù^Î h^_íÖ]
^Ú] æ kÓŠÊ ä×Ö]‚f ^Ú^Ê !äve… æ Ù^ÛÖ] ^m•] ^ÛÓË׉^Ê ànßÚçÛÖ] †nÚ] ^ße]
Ô×â æ] Ù^ÛÖ] “ÏÞ çÖ ]„a ànßÚçÛÖ] †nÚ] ^m ÔÖ oÇfßm ^Ú Ù^ÏÊ ä×Ö] ‚nfÂ
àÚ Øq… Ù^ÏÊ !ä×Ö] ‚nf äÃq]… æ ä×Ö]‚f kÓŠÊ å^m•] †Û Ù^ÏÊ å^ßÛ–Ö
!^•]†Î äj×Ãq ‚Î †Û Ù^ÏÊ ^•]†Î äj×Ãq çÖ ànßÚçÛÖ] †nÚ] ^m †Û ð^Š×q
xe… Ì’Þ ä×Ö] ‚nf æ ä×Ö]‚f „ì] æ äve… Ì’Þ æ Ù^ÛÖ] Œ]… †Û „ì^Ê
!Ù^ÛÖ]
:ì ~sfB‚ÆV0 Ÿz~gz¢PÀF»kZ
X ‰ t Z²B‚ÆHòsZvZDgzZvZ†d  zŠÆ ” /]| L L
ÁqÆ{yŽ Zƒ6” ~ÄZ .ñ1Z]|g* »yZ ÂÑ UßÐV;z {zZ 
eàœÃVâzŠ\ WÐ j§Ë~¤ Z L L¹gzZ Hxlí»yZ ä VrZX¸
ŠŽñwâ ( ~g »uª) »vZ k0 }÷V; }g ZÑ ìQX ÇVî àgz¢ Â
X Vƒ êŠ nŒ Û ÃVâzŠ \ W~ wâ {z ÂX Vƒ Le 'Ô /]|~Ž ì
X ,Š™| z• Û ÃkZ™ VÜægzZ Bh yyâ ‚¼ »t Z²VŒÐ ¶g kZ\ W
KZ ä ~ kZ VâzŠ yZ X BÄgŠp œgzZ , Š™ ZŠ ZÔ/]|wâ ÝZQ
Ù ªÉg
X ÅC
{zž~ŠÉk ’Ô/]|gzZ ~Š} ŠÃyZ ¶gä ”~ÄZ .ñ1Z]|
X c
¾ œgzZ H|  z•Û yâ ‚ä VrZ ÂãÜæ {z Z  X B™wßzÐ yZ ¶g
ÅVâzŠ ?ä .ñ1Z H Y7ä VrZ Â~ŠÃ”/]| ¶gÝZ äVrZZ 
7ž c Š[ ZŽ ä VâzŠyZ ?ì c Š nŒÛ ( nÆä¾ œ)™H}g7b§
kZƒd ÆÝ>Z÷Z VâzŠ ?ž c Û ä”/]|6kZX c
â• Š 7ÃVzuzŠ
~ w ÓZ š gzZ )ß ïƒ  œgzZwâ ÝZgX c Š nŒÛ »sÜä Ïñ1Za
zz Å}Ç}÷}uzŠgzZì HÝq œ6wâ ~g »u Âq ZèY î Z™ ¦
löWÅ ]Øg ~ T• ìg à {Z ÃôZß! = gzZôZzš »{z Ð
X (ì
êt » \ WÝ>Z÷Z } Z ¹ä vZDpìg lñ{ ÂvZ†6kZ
bŠ „ ä ë ÂyZz@» kZ ÂLg @Y Zg ‚ c
@Yƒ Áwâ ¤ ZèYì 7ƒ o
nŒÛ Ž åwâ ~g »utža kZ H7tÃ?Š ÅyZ ) ä ”/]|X å
Âá hy yâ ‚ CZ Ð wâ Æ - â Z ¤
Z }Z gzZ å- â Z Z® å Y Y cŠ7
 ? ( 7)ž c
ÂvZ†6kZ X î Z™ ¦ ¶g ƒ Û ( gzZ Xì „ @
â• W6kZ yZz@
ž ¹äq Ñq Z~>6kZX ¿g] ! KZQävZDpìg „lñ{
g pwâèYìg Ì-
" â Zž @
) k ¯" g pÃkZ\ WÝ>Z÷Z} Z
” /]|X ( ñYïÌœ»tâugzZ ¿gzZì @ ƒ- â Z k0Æ [g p
ävZDgzZvZ†gzZ 1 œÛgzZ wâ ÝZ ( ä VrZgzZ ðWI ]! tà )
X 1œÛ
}ƒ -â ZÐzz Å£Ëk0 ÆËŽ ¶g {zž Zƒx¥ÐrkZ
ä¾ œÃËwâ »- â ZaÆ kZƒò* »•z c ƒàzz à z » Ú!*
c
ƒ Áq
ÇñY Hwú6" g pÃkZ ƒ c Š } Š¤ ZgzZ X 7„  gŠ bŠg JŠ ZaÆ
XA œ»{LZ ÌÃt âuB‚B‚Æ¿ž @
G@ ÅkZì 7x ¬ ¬ì 0Ð - â Z Ånmº¬tž It Zg ø
ìt {zXì HÜäØæ* ÑñŠpŽì Cƒ ÌÐá ZjkZÆ[v bÑ
gñZnçt) è‘^íÖ] •çÏÃÖ] à äÛÓu ÄŠjm ^Ú èÚ^ÃÖ] …çÚŸ] àÚ á^Ò ä³ÞŸ
CƒÝz~¨£ÆŠ .˜~¬ÆT ånç ~g »ugzZ ê ª »)¬
çZz Ñ!{gÃèØæ *
ÑñÆ™i Z0 ZÃäSë Z âZžì ]ªpX ( ì
X • ìg ¯ Š ã Å] 5ç˜x ¬
Xì&ÀÒÃÅ% ïx »ÐVß V0)+Z ÅØæ* Ññn¾
4:[ !

ï¬~j§ÆgZzZað-
[ZŽ»äƒ]gz¢gzZ
:•˜Øæ* ÑñˆÆ¶Š BVÑ! {gÃè
Z~X•BVϹŠb§kZ~"
¤ g pgzZ• Ñ
ä x Z™Y •pN 0 Û^
gZŒY* {z ÂñY Hp Ò » VÃg ! x
m~g î~ŠÎ)) Xì c Û^
Šg Z ŒYÃ7Æ~  qgzZï¬7Z
X ( 321
'gßtžì 7tY A »ä™7BV( b ëª)tL L
Y •žìt Y AÉ Ô• ;b§~g7 6j§Æg ZzZa ð-
 qgzZï¬zs²ÃVÂgßZ+Z Å•
Å~ ÑävZ¶gx Z™
c¿cb Æ }uzŠ ¿q ZC Ù „ ~ Xì c Û^
Šg ZŒY6Š ã
X ( 323m~g î~ŠÎ))X ó ì ó ;g VZ {Z
ÃÐ> Ø Yz
•ë ë
Z ~ Vß VyZ‰ž• T e *
¿q CtØæ *ÑñÐ ] !
kZ KZ
¡pì s ÜÆ‚Ÿ¦ÑžŽ ì @ ñâuÆ}uzŠ
ÃÐ ¿c
VZ {Z
g ZzZað- b§ÏZì c Û^
Šg Z ŒYÃVÂgßyZ äY •ÐzzÅï¬z]gz¢
Æ }uzŠ ¿q Z Ì~ kZž ì s ÜÆ‚Ÿ ¦Ñp¤ Z Ìi§ »
ì Ì]gz¢gzZì ÌכּkZ~VËèapì @ ÃÐ ñâu
VZ {Z
Û^
X ’ e bŠg Z ŒYÌÃi§kZ n kZ
•ë ë
ž• D™gz¢p Ò» kZpD™7p Ò»VÃg ! x¡p¤ ZY •
» ä™ ãZzt ~ VßV {gÃè ä Y •Ðzz ÏZ X Vƒ: wâ 0 ÆŸ ¦Ñ
*Ññp;g VZ 7{ZÃÐ ¿gzZ ñâuÆ}uzŠq Ñq Zžì Hx ÈZ
X •‰™i Z0 ZÃÃ|ë ZkZØæ
•D â • Û Øæã¢*ÑñÂÅ]gz¢] ! „g
J ~ õg @ m{qZ Ë{zž * ™È0» ]! kZ ÃVÍß L L
gzZì ¿.Þ ‡*ã½ÔBï~ õg @ „qZgzZ N ZÅgSg ~
ÅäZÅg ¶gÃËyŠgzZ Ë{z´Æ õg @ m{ kZž ñY ¹t ¤ Z
~ D 3" g p ñZÅg ~ „ . î » Z .
™ {z ƒ ]gz¢
Ýq œ ÂJÐ x ¸gx Ó+Zž ǃt È » kZ ƒ: q Ñ
ó Xó A: œðÃÃyÃâÆx ¸gyZp} ™
( 304m~g î~ŠÎ))
:• D â • Û2
ƒ* ™spb§kZÆ™u 0 ЊÎÃ} g ZŠ ZÆJ¤ Z L L
ä™Ýq s×Ð k QgzZ J sÜÐ VxÅVÍßx ¬ž
¦~ J Sg ÅXx Zú{zÉ ÔN VZ: {Z Ã „g ZŠtâuáZz
g ZzZað- Q ÂÃnÐ «oÆ V¶g yZ Ì{z Ô• Cƒ
gzZ ðÃÔì Ï Åc 6zZ 6i ZŽ ¨Æ T ZÎÆ j§kZÆ
X ( 333m~g î~ŠÎ)) ó Xó ì 73 Zg
Û ã¢sÑ ZyZ/~ßñ
X :• D â •
» kZ ÂñY H: wJÄŠœ6Š ã Åg ZzZa ð- ¤ Z L L
~-žœ„:gzZì YZd¶g ðÃq Ñðà Â:žìt È
{zž ǃ: eÌnÆ Ëb§kZXì $ Ë Y Å ¦ ¶g 5ðÃ
{gHÅ äƒ qzÑÆ Š • 5ñZÎn Z™ ¦ ¶g ~ -žœ
Ðg ±ZÆäZ™ ¦Y~Vzg ZŠ Z C1â gzZVËX ~V:g @
F~ yŠ q ZáZz äZ™ ¦V˜ ì ¿. Þ ‡*
Ð }ui§t
™ŠgÃg¦Æg ZzZa ð- X • D ZdgzZ • D Z™ ¦b g ! F
åà ~ D 3j œËžÐ Vƒ g6yÇà Y Ð ¶Š
Å]g ˆzÅ]! tX ,™g OZV¸{z¬ÐäZ™ ¦t âu
C1â Ð b§kZ gzZ σ ú â Ð wEZÆ Vxn Æ ¹F
X óÐ
ó N Y{g™ƒx YÇ! nÆVÂæsîõG ( Æ4z]
/J4<XF 
Meezan Bank`s Guide to Islamic i Zk½ZÀF
)
( Banking
:•gñZPtÝq »VÂg „Ñ!
{gÃèyZ
»]! kZÃVÍßÐzzkZì כּg »i§Æg ZzZað-‰ Ü z kZ -1
î » Z/g pÆJ~ õg @
gzZ N ZÅg Sg~ . Z Ë{zž *
m{q ™È0
Xì ¿.Þ ‡*
ã½Bï~õg @ „q Z
7e%Æi§kZ * ƒnÐ «oÆV¶g {Š™ ¦KZ »x Zú-2

{g™ƒ x Y Ç!
n Æ VÂæ sîõG ( Æ4z]
/J4<XF C1â %Æ kZ -3
X σ^z»g~¹F Å]g ˆzűgz ZÐN Y
•ë ë

.™¤ Z Sg ÌA ,C Ì: Ãx  {ŠŽñÆ ]g ˆz Åë -i
yZÃVÍßžì Ú Z ' Çìg ¸ Âë »4z] C1â ÂN Y ¿g~ . î » Z
X ÇA: œ6V¶g
x  » yZž å * ™Ð zz kZ qŽg s§Å VËòs Z ä VÍß -ii
X 7c •ï Š œ»]æ~gˆ{zž7ÐzzkZì ._Æ<Ñ
Xì Zƒ ~g Y Ð w‚ æ•z Á~ yÎ 0 i§ »g ZzZa ð- -iii
—‚ n Æ Vñ» ! zZ X å bŠ x  CZ s Ü'Æ ï¬ Âä VËòsZ
MõÐ x » ³#Æ ` Z' × LZ x » ! zZ „:gzZ @
™ Zƒ 7^z»g ðÃï¬
Xì @™
gzZN Yà ïgzZ N YðZ™ ¦Sg~ . î » Z/g p¤Zˆ{â &C Ù -iv
~g »tâuŠ ~Z sîX 7]æ~(ðÃt Â} ™6Š ã „ â•]! ˆLZJ
Xì $Ë ƒ{z´ÆkZ
{z Ã7Æ yZžì @ ƒ x¥Ð ]g „Å ã ¢sÑ Z yZ/~ßñ -v
žìC Ù ªX •D ZdgzZ•D Z™ ¦Sgg ! FF~yŠq ZŽ •{Š c ivß

k *
¦ *Z™ ¦ ¶g Å{%izg~ VËnÆXì »VÍß ~g ! zg »} ( ¡t
X Dƒ7yÇàYx ¬tXA: œÌ¼6kZÃyZ { Zpì
5:[ !

/g pÐzgÅ j§Æg ZzZað-


xg D ZdSgÐ.
î » Z
:•˜Øæã ¢* Ññ
Zª• D Ws§ÅU }uzŠÆg » & §kZ [Z L L
täÂÅkZX *ZdSgˆÆäƒq zÑ" g pz• Ñ »Y »Ñ
EE \I
CZ |gŠ {zì Le *ZdÐ njuœkZ ¶g KZ ú Žžì B
X óì
ó ꊙ| Û ÃY »Ñ}uzŠ6gî´c
 z• ~zb z
( 327m~g î~ŠÎ))
:• ˜ 2
ž•Dƒq
ÑnÆÑkZsÜY »Ñx Ó~VËL L
g pwâ tâux Ó Z®X ,™"
" g p6gZ Ð J {z
ì [ ƒsp~ VNU zg »wâtèa gzZXì
Z×)™µ~g !
ìÆ wÓZ [g sÜ._Æ wßZ {Š™yÒ Æ ù Z$
n kZ
™ðt ŠpwZñÑZ [ !
g Z}uzŠ¤
Z [ ZX σ7»"
g pÐ
y
Bh z » kZŠp{z6µñ,Z ñOÆ & ÃgzZ Ëž• f
 
?ì ]!
HÅwDZ~kZ ÂÐ
( 331m~g î~ŠÎ))
:•˜h ' × Øæã ¢* Ññ
Æ~g înÆk Š ~hðXìC Ù ªÇ! Ì6gî[] ! t
»ä¯Z Àq Z™ïòŠ Wäž < n• Û gzZÔ£ŠÄgs§q ZÃZ
Ð ñâu kZ gzZ Ô• D™ ‰Ztâu n Æ ä™ ì‡: {g »
ZÕ Ñq Ñq ZÐ ~ yZQX • f h ywâ x {gzZ ~•
wâ x {gzZ ~•  c ž} ™c_t q Ñ{z¤ Z [ Z Xì êŠ ™
Ð~7gzZ×~g Zi ! Ãwâ x {gzZákZ c ÔzŠ=Æ™„
b§Ë¾ ?Ï}g ¦ H6Y »Ñ/Z ¹! Âz™ ZŠ Z= ~‡gz
g !
zg »™hy
~•{g ! zŠ ä VrZgzZ Š c ŠÖ
wâ x {gzZ ~•
Zƒ | z•Û ™ƒg » Z À¼žÔ å„ Zƒ qzÑg ! zg » ÌZ ÔcŠ™ qzÑ
Z ~ ãZž ¶¹!
q ófÆ Vzg Zh y ¼ Ô¶_ W7¼ Ôå
„ÌZ P U Z x Óž Hc_gzZ ~Š™ Z• Ñä q Ñ}uzŠ
X N YG
c„ÅVN U ZqÑq Z ðÈ Æ Mz } hðC Ù ¤
Z n¾
@™›g ! zg » Zg ‚Æ ™c_ » & ~ g Zi ! Ug ¯ PU Z }g ‚
x Ó¤Z n Æ ÖÐ wq ]gßkZ ?Ï- ù ]g ˆ Âìg
~]gßÅä™ ZÆq ÑËžB™ðt „~ qzÑY »Ñ
x â Z%ZÔ ÇñYœ~g Zi ! ÃVN U Z:gzZÐN YG„PU Z:
Y »Ñ ¹!
å •ÆwßZ Ñ! {gÃèñƒG yÒÆvZ¶g ~zD
~ Åz ]g ˆÅ ` W6gîm{ ÂÐBh y z »q ÑáZz
ÅwßZ ¦ÑËÐ kZgzZì 7¿. Þ ‡]gßgzZ ðà ZÎÆ kZ
( 332m~g î~ŠÎ))X CW7xiÑ~igzs Ü
:•˜Øæ* Ññ~y WQ
~^g7g KZ ä ±Ã Cc ÃòsZÃ7ÆVÂ! 7Z L L
/Z Ò* Ññ]|~ k Q Z  H m Ü z kZi§t
?t ·!

9
ŠŽñ'» Z‰ \¬vZ é):X+g î» » + -Z b ( ?]|gzZ ãjZ
YÃ% ïSgÐ.
^ î » Z Ì~{¢qb)ï>Qgz ZÔ¸
? * Ññ ]|gzZ ( 122 m 7 ` ~z2 Z ŒZ ) ÔŠc Û
Š g ZŒ
~ yZ Ôå c Û s %ZÐ VÂ!
â• &Xä ¯æ r  ™u Zß Z†
~ŠÎ)V˜ V˜ ~xs Z ݬ {z´Æ kZXì 7ï• á ] ! t
c Û i§¿.
ŠgZŒ Þ ‡gzZ ^
YÃÏZ ä Y fÆ V;z Ôñƒ ì‡J
( 333m~g î~ŠÎ)) ó Xó ì
•ë ë
z ,Ž Å ä ZdSgÐ ~ . î » Z/g pA äØæ 㢠* Ññ
X Cƒ7;ÌÇ! 6VËòs Z {zì èäÂ
žì @ ƒ“ *™ðt ~ : W»yZ • D Z[. î » Z/g pvߎ -i
XÐBh y z»kZ~]gßÅäZd¶gKZÆg®ƒ. î » Z Ë{z
Z Ž • D Z™ ¦~ J ¶g âZ Ð k0
q Ù Y »ÑvŠ H -ii
LZ g !
C
hz™zŠ™5 ¶g Å'Z'ä Y »Ñä¤ Z ?σ Hu ÅkZQXì ðZdä q Ñ
ä Y »ÑkŠQX Zƒ qzÑx »Ð T c Z™ ¦~ . î » Z/g pÆ JBzg
ëZ•Ûh
'× Bzg hz™q Z {zžÐ Vƒ È0 Y »ÑkŠ ¹! H ÂB ZdSg KZ
páh y
{ {zÐ ñâu CZ f åà LZ Jžì Yƒ Ât V; X , ™
: •D h
y„Y »Ñ ¹! {{zž•D â • Û ô¥ÂØæ* Ññ
{zž•Dƒq ÑnÆÑkZsÜY »Ñx Ó~VË
Xì " g pwâtâux ÓZ®X ,™" g p6gZÐJ
kZì [ ƒ sp~ VNU Z ×)™µ ~g ! zg » wâ tèa gzZ
ÐìÆ wÓZ [g sÜ._Æ wßZ {Š™yÒ Æ ù Z$ n
™ðtŠpwZñÑZ[ !
f g Z}uzŠ¤Z[ ZX σ7»" g p
ÂÐBh y z » kZŠp{z6µñ, Z ñOÆ&ÃgzZ Ëž•
ó ó?ì ]!HÅwDZ~kZ
( 331m~g î~ŠÎ))
Z®ì ^Y*„6gîà ßZi§»g ZzZað-ž•`™" U ëú-iii
Xì {Z Ã" cÅi ZŽÆäZd¶gˆÆkZ
„z¤Z ~ ^g7g KZ ~} g ! Æg Zz Za ð- ä ±Ã Cc Ãòs Z
á {^Y » kZ ë Âì H™f~ w Ñ+ Z LZ äØæ ã ¢ * ÑñŽ ì ¹¼
X •`
SgÐ . î » Z Ì~ {¢q b) ï>ž] ! t ÅØæ * Ññ„g
kZ ÂH7s %ZÐkZ ( äuZß Z†ª) ä ~gzZ Š c Û^
Šg Z Œ YÃ% ï
:•[ZŽzŠÆ
Xì 7m¼Ði§Æg ZzZað-»kZ -1
X•Te* ™"U Øæ*
ÑñŽìZ¹ÐkZ]! Åï> -2
Xìt ]g „´Å ï>
& §ÆÌ Z%µÇg ZD Ùq
Z Å ðzgÃ~g†Jž,™n• Û LL
. ’
15 6†
 Ñ«o bÑ6kZgzZ ,h y
Ð Jä ÿG 5 •Æg »

5.•
ZŠ ÑZZ
 Zz9zgÄÑq Z †6ÿG ÆA çkZgzZ ˆð΂

™ ZŠ Z ÌZ9zgg ZDÙ k• {zžì Let ÿG 5.Ð zz Ëp‰ ƒ
6T Ç ñY c Š wÅ~ J ó ó. î » Z àSL Lq Z » kZ Â} Š
'ÇñYc Š «ob§ÅVzg®ƒ. î » Z}uzŠÐZ

5. Ð .
» T Çn Ìwï Sg KZ »¯ »z ÿG î » Z kZ
:ǃtg » & §
nÆ- JÅ9zgÄÑq Z }¶g ZŠ ÑZZ  ZzKZ ä kZ L L
ÆkZ c ÐZ {z Z ÔµÇÅ„ ðzg c ]Άì Zƒ 3g‚gŽ
àS» 7 Å kZ ì Le * Zrz A Âì e * ZrÃ{¼
X} ŠwÅ. î » Z
ǃ ÜÅ. î » Z * qZÉ Ïƒ: g¦5ZŠ Z ~zb Å7t
¶g âZÐ .î » Z kZ {z [ ZX Ç}Š™:Zzz Ú Z ¬rJ6T
¶g à Zz•g ¹! ~. î » ZÆkZˆÆäZdÆT Çn Zd
Xƒ' 
Z'Æ7Y ZŠ ÑZZ  Zz™ïB‚Æ‚g {0 â¹!
31 žJ VŒ Ð •g ] 5çZJ cŠ 31 b§ÏZ
àSt 6äƒ å5ZŠ Z Å 7 ¦ù Å ] 5ç x ÓÃcŠ
( 123,122m 7` ~z2 ZŒZ )X ÇñYƒ». î » Z
. ’
5 ._Æ ,kZ
»‚gJg”Æ kZ sÜÇñZ™ ¦ ¶g ÎÿG
ì Y Zd„ œÑZz Y sÜÐ ~ . î » Z kZ ÿG 5.’[ Z X Çìg @
hgz
¹ Ð kZ ]! t Z®Xì [ Zzr‚gg”Æ kZ {z núÆ ¶g ÝZèY
j§Æg ZzZað- žt ª) • T e * U
™" Øæ 㢠* ÑñŽ ì Z
X ( •MZdSg »¯yzg®ƒ. î » ZÐM3Æ/g p~
6:[ !

?ì H|Åv
X å–äë•ÆyZÄkZX ó ó?ì ^ Y|  z•Û zh
yÅi¥H L L
ÅkZXì {g YZ-QgzZì u5Z• ÑÑzZ (nç» v )
‰Z™5 wâ LZg »tâu ðZ’ZgzZg Zh y Æ ‰žìt s  Ÿz
»iË]Z eQXì CYƒì‡• Ñ~wâÆyZV- gzZ•f ™
x »6tâužœkZ ~ núÆ VjgzZ ]̀ZŽ ì @ Y H îO
Xì @ YcŠ™„Ð ƒ  ÚÆtâuÆ q ZCÙ Ã œgzZ • D™
Xì {g YZ ì 7-• ш Æ u5Z • Ñt Ð b§ kZ
( 59mb)Ùçh ] )
:•˜Øæã¢i* Ññ6kZ
Û {g YZ-6gî~Š ã
bŠg Z Œ Ã-Ævžìt |p L L
¦ÑÅv?ì Y Y H H ZÎÆ ]ª6kZžì ] ! Ð+Z
kZJ  ` WÌä ËÔ• ðW,k ’gz ZÁÂϹ K Z6w
Ìä ¯æ r  ™ ( u Zß Z†) ?]|QX c Û {g YZÃ
Š 7g Z Œ
ž c â•Û Â655 ™X • ðâ • Û wEZ 'g „Z~ }g ! kZ
t Ð Ã`¦ÑpÔì @ Y ¹•ÑÃkZ ~ x ¬ s²p¤ Z L L
ª)-{zL L:ž c Û 667 2X Ôì » {g YZÉ Ô7»•
â•  ZÑnç
Ç!Å•  ZÑ6V»VâzŠyZX ó ì ó {g YZÔ7yÁ• Ñ ( v
QgzZÔì u5Z• Ñ izZ L L:ž cÛ 659 ™pXì ~Š â •
â• Û Ô„
Y PZ {g YZB‚Æh yʼnž c Û 669 ™gzZX ó ì
â• ó {g YZ-
( 346,347:m~g î~ŠÎ)) ó Xó ì @
ƒÂ
•ë ë
Š¡t ì Å „0 ¶s§Ås %ZÆ VÂg „~g ø äØæ * Ññ
wDZ ̼ VŒ ™| 7]! ~g7 ÃDI Zž B7ëgzZ 7Çì s %Z
:•D™s  ŸzëÂì c Š™™fÃkZèaäØæ* ÑñpXƒ
:ì V- ]g „Å 55m
t Ð Ã`¦Ñpì @ Y ¹ (yÁ) • ÑÃkZ~ x ¬ s²p¤ Z L L
ó Xó ì »{g YZÉ 7» ( yÁ )•
Ñnç
:ì V- ]g „Å 67m
ó Xó ì {g YZ7yÁ• Ñ( vª)-{zL L
:ì ãZzÈ »]g „Å 59m
ó Xó ì {g YZ-QgzZì u5Z• ÑÑzZ L L
:ì È »]g „Å 69m
{z |gŠpì hy ʼntC Ù „ Âì @ hy
‰Æv¿q ZZ
g !
zg »Ð wâÆkZ { zžì @ ™nç»{g YZB‚ÆV.g »Æv™5w â CZ
X , ŠÃkZ œÑZzäƒ6 w âÆkZgzZB]̀Z6 kZÐkZgzZ, ™
?ìù {g YZnç»v
]ªŠp… Â* Ññ6ì {g YZ-Ã-Æv}g ø;g
™]ª »Øæ*
X ðW:~™ÅØæ* ÑñVY] !
~g øžì
:•˜ÐWØæ* Ññ
t {zÔì ~‚fƯær  ™?]|] ! Ž ÝZgŠ L L
wßz Ì{Z 96kZ gzZ Ô• D ` yZI] Z e Æ kZ Ã vžì
-»yZB‚ÆY »Ñn kZÔ•DƒÞZÆY »Ñ{zÔ• D™
& §iÆVµgzZ¬_ÆS~ eg WgpXì @ ƒ»} g YZ
¦tâu6gîðZ’Z vß¼žìt {z Ôì Cƒ ãZz ] ! Ž Ðg »
Æ]úŠ kZ Ô• ïŠ ]úŠ Å• Ñ~g ! zg »ÃVÍßx ¬Æ™
w/ x * Æ VÍßyZ ~ yZ Ôì @ Y H ½ÃVÍßZߎ n
{Z 9ÃyZ:gzZ ÔDƒ7xi 5Æv{zpÔ• Dƒ `gŠI] Ze
ð Œ0 zg » ~ wÅVz Æ Y »Ñ {zÉ Ôì CY ~Š
Åg !
I] Z e sÜÃI] Z ežì 6kZ ¿~ Vµx ÓX • D™
~Š :Å• Ñ~ )É Ô CY ~Š 7{Z 9ðÃ6Y ¯ Å äƒ
z}uzŠI] Z eÉ ÔCƒ 7Ì{z ~ Vµ‰gzZ Ôì CY
» vI]Z e ðä Z%Z Xì @ Ñ~ œsÜb§ÅVzg ZŠ
ƒq
»VzI]Z eXì CY~Š { Z 9ÃkZ Âá we6gîzz!x » ðÃ
» ( dZ ò* ) Áh Z r q Z n Æ ä` v|gŠ eg1
7Ð~ VzI]Z e ðZ’Z ˜ÀÁh Z r t Xì @ ™[ NZ
p Ò/ÌÐZˆÆ“ Á h ZrpÔì @ Y1ÐC Ù !É Ô@
ƒ
r ÃËÌÐ ~ VzI]Z e L%ZXì @ Y ŒI]Z e {Ç
ÌÃI]Z egzZ Ë{z´ÆÁ h Z rLgzZ Ôì @ Y cŠ ¯ Áh Z
ÃI] Z e,ZÔì CY~Š, Î~g ZŠ)f zz! ðÃ~x »Æv
É Ô7I]Z e w/ {Z 9{z Q gzZ Ôì @ Y ¹I]Z e Áh Z
kZ Å• Ñ~){z~]gßkZgzZÔì @ ™wßzxi 5¨
g ZŠ {Z 9pXì QÃVzI]Z e x ¬ Ž Lg 7g ZŠ hÌ» :
D W~ ¿ˆ Æ x ªÆ vx »}g ‚0Ðg½ÆÁh Z
gzZ 198 iŠ żeg WgçOX Dƒ7z »x ªÆvÔ•
:ìgÃèt~200iŠ
198. (2) The directors of every company
shall as from the date from w hic h it
commences business, or as from a date not
later than the fifteenth day after the date of
its incorporation, whichev er is earlier,
appoint any indiv idual to be the chief
executive of the company.
(3) The chief executive appointed as
aforesaid shall, unless he earlier resigns or
otherwise ceases to hold office, hold office
up to the first annual general meeting of the
company or, if a shorter period is fixed by
the directors as the time of his appointment,
for such period.
200. (2) The chief executive shall, if he
is not already a director of the company, be
deemed to be its director and be entitled to
all the rights and privileges, and subject to
all the liabilities, of that office.
(The Companies Ordinance, 1984, p130)
ÆVzI]Z e662™ä ¯ær  ™u Zß Z†?]|
yÒtÐá ZjÆ^g7g: Ñ‚Åvq Z~G @ Åäƒxi 5
]|X ˆ~Š { Z 9Å9 zg VÅÑÃÁ h Z rÆ kZžì c Û
â•
~VzI]Z e y Q ÌÁh Zrž Œt Ð kZ ä r  ™?
èÑq Ô• D ™y´Z » ä™ ì‡v6gî ðZ’Z Ž ǃ ï• á
ˆÆx ªÆvg½»Á h Zržì _ YÅn²6zZ|
Ð ~ VzI] Z e ‹¸{z~ V ÂgßϹgzZÔì @ W~¿
@Y ŒI]Z e {Çp Ò/ sÜgzZ Ôì @Y 1ÐC Ù !
É Ô @
ƒ7
DƒˆÆäYW~ŠŽ zÆvx »}g ‚tžìtžÜXì
™ð Ìt ñƒ D™• Ñ-Y »ÑP ‰ì „ (Zt gzZ Ô•
kZ ¡XÐ ,™x »)g fÆ yQ™Äg xi 5ÃVÍß¼ ëž B
Z®X @Yƒ 7sp~} g YZ- »• ÑÐ g Ö ZÆ } Š Zg Z
Û -~Š ã
gZ Œ »x ªÆ vÃ} g YZá Zz äƒÂB‚Æ kZ
 gŠÐg ±Z ÌËbŠ
Xì 7„
¯ær  ™?]|žì܇ÌÐKtDÁ 6íQ
• ^VY6¶Šg Z Œ Û o•
ÑñOÆ-• ÑÕ ÑkZ
Ô• 56ä™g ! gg »j œ)g fÆ•ÑkZ Y »Ñx ÓžZ 
VzCZ~g ! zg »kZÃY »Ñ‹¸Æ™ ¦SgnÆn¾ÏZgzZ
Æ}uzŠ~{ LZ q Ù ~ o•
ÑC ÑžZ  Ô • ìg ¯
½ •pÔì ŠŽñ~}Ã x Ó]! t Xì @ ƒ bZ n
Ðj§ãZz {Š c it• Û »VÆÑÅnVâzŠ ä\¬vZ¶gY ‡g²Z
: •D â • Û {zÔì HyÒ
Õ †jŽÚ ®n• oÊ ^Ûñ]• áçÓi ^ÛÞž èÃñ^ŽÖ] ènÓ×ÛÖ] ážZZ
o × Â Ñ ^ Ë i Ÿ ] á æ • ¼ Ï Ê Ù ^ Û Ö ] à n  o Ê k Þ ^ Ò ] ƒž è Ò † Ž Ö ] å „ ã Ê
èÒ†• ^ã×e^Ïi æ !Ô×Ú èÒ†• oÛŠi Õ†jŽÚ ØÛÃe å…^Û%j‰]
æ œ Ù ^ Û Ö ] … ^ Û % j ‰ ] o × Â † % Ò ª Ê á ^ ’ í• ‚ Î ^ à j m á œ o a æ ( ‚ Ï Ã Ö ]
!ènÂ^ß’Ö] æ èm…^rjÖ] l^Ò†ŽÖ] oÊ ^ÛÒ xe†Ö] Ý^ŠjÎ] æ ØÛÃÖ]
D263 ” 1t Ý^ÃÖ] oãÏËÖ] Øì‚ÛÖ]E
:ì Å b§kZs  Ÿzh '× äVrZ6µñ}uzŠq ZgzZ
áæ^ÃjÖ] o× †%ÒªÊ àn’í• àne ‚Ï çâ æ VèÒ†ŽÖ] ‚ÏÂZZ
áçÓi ‚Î ^ãi]ƒ oÊ èÒ†ŽÖ]æ Väu^e…œ Ý^ŠjÎ] æ oe^ŠjÒ] ØÛ oÊ
oÃnf› gf‰ à èò•^Þ ”^í•œ é‚ àne Õ†jŽÚ Ô×Ú èÒ†•
o × Â è Â ^ Û q ‚ Î ^ Ãj m á ª e ‚ Ï Â è Ò † • á ç Ó i ‚ Î æ ( ¡ % Ú ' … ¦ ^ Ò
æ Ø Û Ã Ö ^ e æ œ Ù ^ Û Ö ^ e ä n Ê á æ ‚  ^ Š j m p … ^ Û % j ‰ ] Ø Û Ã e Ý ^ n Ï ³Ö ]
Ô × Û Ö ] Ø n f Î à Ú o a Ô × Û Ö ] è Ò † Ž Ê ! ä r ñ^ jÞ o Ê á ç Ò † j Ž m
] ‚ Ï Â á çÓ m ‚ Î ^ ãff ‰ á ^Ò á ž æ ( • çÏ Ã Ö ] àÚ k Š nÖ æ ( Ä ñ ^ Ž Ö ]
èÒ†• ^Ûãßne ^Ò†jŽÚ áçÓm äÞ¬Ê ^òn• á^’í• p†j•] çÖ^ÛÒ
é…^rje å…^Û%j‰] æ äÖ¡Çj‰] o× ‚Ï ^Ûãßne ‹nÖ àÓÖæ Ô×Ú
‚ÏÃÖ] èÒ†• ^Úœæ !|^e†j‰Ÿ] Øñ^‰æ àÚ ÔÖƒ çvÞ æ é…^qž æœ
é•æ‚ÃÛÖ]æ (^ßâ é•ç’ÏÛÖ] oãÊ |^e †j‰ Ÿ]æ …^Û%j‰Ÿ] ^ãjm^Æ ojÖ]
” 1 t Ý^ÃÖ] oãÏËÖ] Øì‚ÛÖ]E XX!é^ÛŠÛÖ] •çÏÃÖ] Í^ß‘œ àÚ
347 :m~g î~ŠÎ)) D551
( 351@
•ë ë
aÆä¾ œgzZ ä™g !  I]
zg »Z Z eÆ vžì @
WøC ل
 žìt |p•D™yÁ•
Z Ѫ-• Ñ Â•D™ ‰Zt âu
D™ë! Õ ÑkZŽ N Y ñ0 ÌgñZ °oÆ yÁ• ÑB‚Æ kZ
X 7„  gŠ *
Y-¾ yÁ• ÑÃkZ ÌQ ÂVƒ
U
ƒ µZz gzZ " iŠ q
Z yÁ• Ñžì wìt »Øæ ã ¢ * Ññp
äØæ * ÑñÃkZX Ïìg „ yÁ• Ñ{z {ÒWñYƒ ̼ { ZpQÔ ñY
B™ð Ìt ñƒ D™• Ñ-Y »ÑP‰ž c ŒÐ wVÏx9q Z
g Ö ZÆ} Š Zg Z kZ¡XÐ ,™x »)g fÆ yZ™Ägxi 5ÃVÍß¼ ëž
X @
Yƒ7sp~} g YZ- »• ÑÐ
à V- ™w$ ¼ wV¸¤ Zp7s %Z Ì…Ð wVÏx9kZ
kZgzZÐ, ™x »Šp{zžB™ð Ìt ñƒD™• Ñ-Y »ÑPžñY
Ïìg ¹! ÑÌQ H ÂÐB:Å)Ái Z Á{zžt c
• ÐBÌ{Z 96
X σ:ë!
ì @ƒZa W @
zg¦Ž »äƒë! ÆyÁ• ÑÐwVðƒðC~g ø
:•˜V- Ð[|Zm{q ZØæ*ÑñaÆä™bZiÃkZ
7{Z 96Y ¯ ÅäƒË]Z e sÜÃË]Z ežì 6kZ¿~ Vµx ÓL L
ÔCƒ7Ì{z~ Vµ‰gzZì CY ~Š:Å• Ñ~)É CY ~Š
ðäZ %Z Xì @ ƒqÑ~ œsÜ b§Å Vzg ZŠz}uzŠI]Z eÉ
»VzI] Z eXì CY~Š { Z 9ÃkZ Âáwe6gîzz!x » ðûvI] Ze
t Xì @™[NZ » ( dZò* )Áh Z rq ZaÆä`v|gŠ eg1
%Z'ì @ Ù !
Y 1ÐC É @ ƒ 7Ð ~ VzË]Z e ðZ’Z â ÀÁh Z r
ÆÁh ZrLgzZÔì @ Š ¯Á h ZrÃËÌÐ~VzË]Z e L
Yc
, ZÔì CY~Š,Î~g ZŠ)f zz!ðÃ~x »ÆvÌÃI] Z egzZ Ë{z´
¨É 7I]Z e w/ { Z 9{zQgzZ Ôì @ Y ¹I] Z eÁ h ZÃI] Ze
7g ZŠ hÌ»:kZ Å• Ñ~){z~]gßkZgzZÔì @ ™wßzxi 5
X óì
ó QÃVzI] Z ex ¬Ž Lg
•ë ë
:ìt,ÅkZÅ™fÐw) Zäë] ! Ž6zZ
Å œnÆkZ‰ì „,Z * ™gH{Z 9nÆq ÑÆyÁ• Ñ
™mº¶g³IЄ
X *
Xì ~1337{Š âÆC
Äe†Ö] æ &×%Ö] æ Ì’ßÖ^Ò ð^Ò†ŽÖ] àne ÜŠÏßi ojÖ] xe†Ö] “’u áçÒ
^Âç_ÏÚ ^•†Æ ]„Ò Üâ‚u] ð^_Â] o× ð^Ò†ŽÖ] Ùæ^Ïi ]ƒ^Ê ½†• ^Ãñ^• ] ðˆq
!è×›^e èÒ†ŽÖ] áçÓi
gzZ ðäÔÛ‰ • äƒ „Îâ Æ VrÑŽ { Æ œ :ÀF)
~ yZžB™t · Z6kZq Ѥ Z Z®Xì oÑ * ƒ ù•á zb
»yZ {)z ðåa
( Xì CYƒë! Ñ ÂÏA ¶gâZÃq
• ZÐ
:ì ~CbÑ
t†ím Ÿ ä×Ã×Ê åçqçÖ] ˜Ãe oÊ èÒ†ŽÖ] Å^_ÏÞ] gqçm ½†• ]„a áŸ
^Þ]ˆËÎ ^Ûâ‚uŸ ^›†j•] ]ƒ] èÂ…]ˆÛÖ] oÊ å†n¿Þ æ ^Ûâ‚uŸ oÛŠÛÖ] …‚ÏÖ] Ÿ]
¡%Ú Üa]…• 醎 ½]†j•] á] Ä_ÏÖ] á^ne æ …^jvÛÖ] •… oÊ Ù^Î †ve é^ÛŠÚ
t†íjÊ ^ãÃ_Ïm ÔÖƒ æ xe†Ö] ÄnÛq ½]†j•] ݈×jŠm ^Ûâ‚u Ÿ xe†Ö] àÚ
Ä_ÏÖ] oa •^ŠËÖ] è× kÞ^Ò &nu æ b] xjËÖ] oÊ ^ÛÒ èÂ^–fÖ] æ] š†ÏÖ] oÖ]
Ø_fm á] oÇfßm á^ÓÊ ‚‰^ËÖ] ½†ŽÖ^e Ø_fi Ÿ èÒ†ŽÖ] á] •†m ¡Ê …çÒ„ÛÖ]
!D4 t 260 ” ä×rÛÖ] |†•E !^ãÞæ• ½†ŽÖ]
ÃkZ ~ V Âg߉oÑtžì t zz Å äƒ ë! Æ• Ñ :ÀF)
nÆq ZŽƒZƒ~g ZlâZsÜœÀžì YƒèY  g7• Ñ
ÅkZ~ ® g Z' × X ( •* i Z'ì àÄg~ ]̀Z ä q ÑŽ c )ì ðƒð
Å
:ì ~g é5B+ ZŠg X ñY Å mºg ZzZa Å yiz ³n Æ q
G
Zž ì tn
9 zgg ZDÙq ZÐ ~ œnÆq Ñq Z Z žìty Ò »•g: ¹ ! Ñ

»ÏZ œZg7ž ÇñWxi уZƒBzgg ZD Ùq ZsÜœž~]gßkZ ÂÅoÑÅ
Æ™ »Ã• Ñ * ƒ »q Z œx ÓgzZXƒ uœœžì Ÿ» »• ÑèÑqƒ
Š YÆ• ÑZ  gzZ| Zì ~k ;Z ìž 6ì êŠ ¯ ®  { c nŒ Û Ãnç
7ë! ÑЇ ÃoÑž @
• 77ÌnZ ‹Zt Âì * Yƒ »» kZAÆ
( Xƒ:ë! Ññ Yƒë!
• oÑŠpžì ~gz¢gzZ Cƒ
:ì ~g UgŠ
á ] Ø _ f j Ê ä Öç Ï e † n ì Ÿ ] o × Â Å † Ê Ü $ t … ^ í Ö ] o Ê è Ò † Ž Ö ] ½ † Ž e æ
…„fÖ] h… ÄÊ… æ] ànÃÚ Ä•çÚ àÚ t†ím ^Ú æ] é^ÛŠÚ á]ˆËÎ ^Ûâ‚uŸ ½†•
!äÃÊ… ‚Ãe oÎ^fÖ] Ìn’ßi æ ̾çÛÖ] t]†íÖ] ÄÊ… æ] å…„e
~q Z' × gz Zá Zz}i¤ Z Z®ì oÑ• Ñ~g ZzZa ~® g Z' × :ÀF)
c Åðg Zz Za Å(m{ Ëc HgHyiz m{q Z »g ZzZa nÆq Z ËÐ
¹! ˆÆ% ïý…ñ` Zy E c ˆÆh g ZlÅ Õ LZ »áZz Õ  žÅoÑt
( X ÏñYƒë! g Z'
® × tÂσ„ÛÛ~VâzŠg ZzZa
Çñ WÐWž 6gz Zì CYƒë! ~³%„¬ Ây Á• Ñn¾
9Ðgî}uzŠ ËÃnçz-~ ]gß+Z Xì CY {g™0 o • Ñ
cŠ ¯ {g YZÆyÁ• Ññ OÃ-ž J&  ðet ä ëi» kZX Ç} 7* ™
XñY
I] Z ež @ƒ7ðt ‰ Ü zÆäƒÂÆyÁ• Ñž¾ ðÃ%Z
Ñ~Tì {z {zì ë!
• ŽgzZì @ ƒð ~ˆ Ât X 7c Ð,™x »
X ñYÅoÑtñƒD™
 oÑtž• wZŠ6kZ 'g „Ñ!
Z {gÃèž• ë ë~[ ZŽÆkZ
yZèYì  »Ã• Ñ{z~ˆc ñƒ D™ ‰Z wâ {ZpñY ðÎ Ì
½†³³• ]„³³a ៉7B‚Æ{Å- g £ì H™f ÇÃoÑ~VÂg „
!èÒ†ŽÖ] Å^_ÏÞ] gqçm
Å„VµêsÜsz@ {Š™™f ~g øžìgÃ7]! t Vänfßi
~ Xì Ì]gz¢ÅVâ »ŠgzZ Vµf ÇZ6x ÓyZÉ ì 7]gz¢
Y Ò]
]! {et X • f  Ì{Z 9{z´Æœq Ñï¬gzZ• Dƒ Ììg 0 ëE 4G
5F5
X ñYƒ‡ ÃЇÃoÑËQ {g YZtžì
ì ~g UgŠ
è Ò † Ž Ö ] Ä _ Ï Ö ^ Û â ‚ u Ÿ x e† Ö ] à Ú é ^ Û Š Ú Ü a ] … • ½ ] † j • ^ e ‚ Š Ë i æ
!Ù^ÛÖ] …‚Î o× xe†Ö] áçÓm æ ý½†• äÞŸ Ÿ †Ú^ÛÒ
ì CYƒ‡Ã• ÑÐ ä™oÑ ¶g³aÆq Ñq Z Ë:ÀF)
CYƒ »„ |Å• ÑžÐzz kZÉ ì ‡ ÃoÑ{zž7Ðzz kZ
( Xì
:•˜vZ¶gò • á )´6kZ
Ù ^Û Ö ] … ^‘ l ‚ Š Ê ^ Û Ö è Ò † Ž Ö ] á Ÿ Ø• ^Ë j Ö ] ä n Ê ½ † j •] á ] æ p ]
!Ù^ÛÖ] …‚Î o× Ô×ÛÖ] èÒ†• oÊ xe†Ö] æ Ôÿ ×Ú èÒ†• ^Ò†jŽÚ
Âì CYƒ‡ ÃZ • ÑèYƒ ˆÅoÑÅå·~ œp¤ Z :ÀF)
wâ g” œ~ u5Z • ÑgzZì ©™g (Z ]gßÅu5Z • Ñwâ uœ
( Xì @
ƒ( o )
@
ƒzq Z » „ ð¾gzZ œ{zì ©
]̀ZŽ q Ñž7µðÃ~ kZgzZ

Y¢
?ì ^ ]̀Z6 ÑÃq
x »Æ• ÑÆyÁ•
ÑH
•ë ë
—‚ KZ äØæ 㢠* Ññ6gîÆ [ZŽ gzZ q ZÆzz {Š™™f ~g ø
:žì c Ù ŠÃ] !
Š ZC
HnZ ‹Zt 6kZ ƒ Ìg ZŠz » vÁh Z rt ¤
Š Z L L
£Zæg ?* Ññ]|6ZkZ pÔY0 7ÞZ q Ñžì
bÑŠo¢~Tì c Ûk
â• ’ò :×q Z ämvZ G ™
î*9gr
7 ` ~z2 Z ŒZ ¶ Š )Xì Š c Û^
Šg Z ŒYÓÞZÆq ÑÐ
íq ~g î ~ŠÎ))X ( ì °»!Zj »kZ VŒ Ô328 @ 321 m
X ( 348m
 ™£Z æg ?*
»vZ¶g r Ññž H7g¨6kZ äØæ * Ññp
Ð } úŠ ÆØæ ã ¢ *ÑñŠpgzZ Ð wZΉ G ~ ~z2 Z ŒZ [ ZŽ
yÁ•ÑÌòúŠ »Øæ 㢠* ÑñgzZ wZÎ Š HX 7cì‚ g Ì“ _
 ™£Zæg ?žZ
[ZŽ »vZ¶g r  ì ~} g ! ÆpgÞZÃq ÑÆ
pX 7~q ÑÆyÁ• Ñì @ ƒ ~g Y nÆq Ñ~ u5Z • Ñ
X mé:ÃzÂÅØæ* Ññ] ! t~g øk\Z
Ìá Zjt ñƒ ñŠÆvZ¶gr  ™£Zæg ?~[  KZ ä ë
:•?Š ãZz6 gÞZÃq
p ÑÆu5Z• ÑŽ¸G Ü
Ý^ Û ØÛ v Ö å† q^ j‰ ] ç Öæ oF Ö^Ãi ä×Ö] äÛu … o ËÓ’ vÖ] Ý^ÚŸ ] Ù ^Î
D7 t (pæ^jËÖ] àŠu] 321 ”E äÖ†q] ¡Ê ^Ûãßne Õ † jŽÚ
E
Û ä vZ¶g ö§ x â Z :ÀF)
½} 8
Æ y Z Ã}uzŠ ä q Ñq Z ¤ Z c â•
A : ]̀Z¼ Ã}uzŠ Â 3g6]̀Z n Æ ä Yá VZážœy xgŠ
(XÏ
Ì’ßÖ^e äÚ^Û Ì’Þ ØÛvnÖ å†q^j‰] ä×Ö] äÛu… oÞ^ßnƆÛÖ] Ý^ÚŸ] Ù^Î
ØnrÃjÖ^e Ù^vÖ] oÊ †qŸ] Ô×Ú †q^jŠÛÖ] ០†qŸ] grm Ÿ &nu †ì¤]
Ÿ ^ Û ã ß n e Õ † j Ž Ú Ý ^ Û Ø Û v Ö ¡ q … † q ^ j ‰ ] à Ú æ ^ ã ß n e ^ Ò † j Ž Ú … ^ ’ Ê
p æ ^j Ë Ö ] à Š u ] E ä Š Ë ß Ö Ø Ú ^ Â ç a æ Ÿ ] ä × Û v m ð ˆ q à Ú ^Ú á Ÿ † q Ÿ ] g rm
D7 t 322 ”
E
{zž @ 3g6]̀ZÃ}uzŠ ä ¿q Z ¹ävZ¶g ã éE 4‘%x â Z :ÀF)
5G
¼ÃgzŠ' × Â} Š àyÆ kZ™ VZ~ núÆáÛ† ÃáÛÆkZ
0 ´ â w ÒZ ° » ]̀ZgzŠ'
Š × Ðzz Å]̀Z ÷Zzi ZèY ÏA : ]̀Z
™ VZÃážœÆ: WðÃŽgzZXì Š ƒ uœy xgŠÆVâzŠágzZì
„Åá)èY Cƒ 7Z  Zz ]̀Z Âá 6]̀ZÃq ÑaÆ ä Yá
ÑZz 䙿aLZ {z~ kZ ÇñYá™ VZ Ì: ZŠŽ »áq Ñ ( ¬Ð
( X ǃ
ÑvÌQH
?ì-•
Þ ‡ÃVÂ!
KZgz Z Œ7„ ] Z Z. +Z Ϲ ~g ø äØæ *
Ññp
kZ Å vZ¶g ~â å*
Ññì Sg „•ÑgzZì yÁ• Ñvž6] !
kZ
gzZX ó ì
ó 4ZŠ~ yÁ•
ÑvÐg ±ZÆbzg ÇKZ Lž
L 1 ¯uÃ] !
 ž ÅÝqÐ Vß ZjÆvZ¶g Y ‡gi ½ •äØæ *
Z ÑñG@
Å kZ
Xì Cƒ-• ÑtÂH ‰ZBzgaÆð¾
•ë ë
ð0 ~ kZ Ì] :SÅkZ ÂCƒ b zg ÇÅyÁ• ѤZ~ v
ÂD»ŠŽ zÆ kZ Xnƒx¥Ð {)z ÙŽ 7q +Z ðà bzgt X 'Y
… â à {Øæ * ÑñÃvÐ ]:SÅyÁ• ÑgzZ ǃР] :SÅkZ
vÐ p ÒÆyZ• ðWt ‚] :SŽ ÅvL L:• ˜Ðzz ÏZgzZ •
ó Xó 74ZŠ~ËÐ~x lZszcÅ• Ñ
yÁ• ÑÃvëžì ú â ~ ¸Ð ]! kZ n }g øzz Ñ!{gÃèn¾
]̀Z iI]Z eÆvž}t ëžì CY {g]g߸QˆÆkZgzZ}
( ðW~ŠŽ z u5Z • ÑÐ T ) • D™ ‰ZBzg n Æ ä™g ! zg »6
zg » ~ wâ kZ 6]̀Z ÌÐ }uzŠ gzZ ,™x » 6]̀Z ÌŠp {zž @
g !
X N Zz™
Ñf g7g » Z I]Z ež ñY ¹t Ð + Y ÅØæ 㢠* Ññ6kZ
~ ]gßÅ ãâ ‡¿LZ v‰ Ü z kZ • f
 ™Ýq]i YZÐ Kg åZ
LZ v[ Z Z®ì B gŠŽ z {eÐ ŠŽ zÆ VzI]Z eŽ ì CY W~ŠŽz
)Ëc Í Âì C¯Áh Z rc ì C¯I]Z eÁh ZÃËÐ~iI] Ze
Åq ÑÆ yÁ• Ñ Â• f  :) iI]Z e Æ vgzZ ì C¯ Ã
Ñn kZX •f
• ÐwÅÞZÆã â ‡¿ÆvÉ 7Ðw
XìŠ ®* ™x »6
]̀Z »q
ÑÆyÁ
¸` } Š633,34 ™Æ b)Ùçh ]
[ Â KZ ë[ZŽ » kZ
zŠ VŒ ëÃkZ X H7„ ] Z Z s§ÅkZ äØæ ã ¢ *
Ü{g ! Ññp
:• D ™
gt ‚Ã]
n ÂÆ wÓZ š  z •z ñƒ ñC ÆØæ 㢠* ÑñL L
X •D Cg Z滊Žzx°zŠŽ zÆãâ ‡¿ÐzgÅ<Ñë[ Z ñƒ
hZzVc g ZŠ)fgzZt £¼B‚ÆwÓZš  gz Z ( gz Z¼ c
ƒ•gæ)•z
•M ™^Åt £LZ:ÐzzÅäƒyY" c ~s¡{zp•Cƒ
yZô c
à áq Z n Æ yZ ~ ]gß+Z X • M  ™ ZŠ Z Vc
g ZŠ)f KZ: gzZ
yZXì @ ™ Zg7ÃV-g ZŠ)f ÅyZgzZì @
™D»t £ÆyZŽì @ YHgH
)fz t £n kZ @ ƒ7m: à â ðû à ákZèaÐ ]YX U ZÆVzg ZŠ Z
H[™ÃyZ s§Å„ {g ZŠ Z Ug6n kZ Y Y H7hZzÐ kZÃV- g ZŠ
Xì @Y¹¿ãâ ‡c ¿~sÃ{g ZŠ Zn kZgzZì @ Y
]ZŠ ¢ÆkZgz Z ~g »tâuÅ=z à áÆkZžƒ (Z {g ZŠ Z ðÃV˜gzZ
ƒÃÏZŠpôZzš c ôZß !û]Ã¥ÆkZgzZ VƒhZzÐ }g ZŠ Z kZ
{Z
7~g6ðÃ+Z~]gßkZX ÏVƒhZzB‚ÆÏZŠpVc g ZŠ)fzt £
z t£gzZ ,™g ±Z » ,è• Û Å}g ZŠ ZÆ™i Z0 ZÃÃm¾Z ÇyZ ëž
Ç!õÑ ÚÅV-g ZŠ)f z t £Z®X ,™hZzB‚Æ kZÃV-g ZŠ)f
~M Ú 7°gz Z~ we w1 ë§{ Ū œ¡%Z ) X σs§Å¿
™Ús§ÅvZi W
X ( •M
7:[ !

! Zy
Å~g ZŠ)fŠzö
W6äY¾ ‡ ÃoÑÃ~g ZŠ)fŠzö~ó ó~g î òsZzz%L L[Â
:•˜Øæã ¢* ÑññƒD™
µZñFä ¯æ r  ™u Zß Z†?* Ññ]|}uzŠ L L
oÑ{g YZgzZì @ ƒ {g YZ-èa ~ vžì c ÛC
â• Ù ªwìt 6
yZg ZŠzB‚ÆvoчÃt n kZ Ôì @ Yƒ‡ ÃÐ ‡Ã
:•D â • Û ( u Zß Z†) *ÑñX Ï} Š™‡ ÃÌÃ-ñƒGÆ
ãZz ëž 6ì {g YZÔ7yÁ• Ñ ( vª)-{zQ L L
‡ÃoÑ• Ñž * Yƒt™Èt »Vß Zzx‰Zg ZŠ ÂX •` ™
ó Xó ì ¡g ZCƒ7‡ÃÐ
ËoÑŽ Âñ Y 1y â Ì{g Y Z- ( Ãvª )Ð Z¤ Z'
6}uzŠ ðÃÐ ~ + Š”Ž ì CƒoÑ{ zì C™‡ ÃÃ-
ðÎ ó f Æ ¿bZ }ŠËoÑ ðÃ~ -¤ Z pX ñ Î
¶g ò • á )´ì CYƒ‡ ÊpoÑÉ @ ƒ 7‡ Ã- Âñ Y
:• ˜vZ
o× ç×Ê †ì¤] o× àm‚Î^ÃÖ] ‚u] àÚ ½†• ^Ú ÄËßÖ^e •]†ÛÖ]
‚‰^ËÖ] Äne h^e …^jvÛÖ] •…E ý½†ŽÖ] Ø_fm æ ‚ŠËm Ÿ ofßq]
!D85 ” 5 t
ðÃÐ øZ• Û z t £b! Æ Y »Ñ » ~g ZŠ)fŠzöVŒ'
uZßZ†?¤ Z ) c
6qÑ}uzŠ q Ñq Z oÑt ªÔ7m
zx ÓtÉ Ô ;g Î 76ÞZ̀“ ( Âì {g YZt w–Æ r ™
EJ
45"ZŠ LZÐ s§ÅVzg ZŠ
ZB‚Æ yZ c
q Z n Æ èEG
y´Z q
Æ vy-ŠÆ \ W~ ]gßÅ äƒDZ-Š v¤ Zžì oÑ
y-Š LZ „ J u Å VN U Z sÜ\ W Âñƒ {Š c i Ð VN U
Z
EJ
"
45 ZŠÆ Y »ÑÉ 7Y »Ñ¥#Æ y´Z kZ XРÙwßz
èEG
ìg Î6bZÉ ìg Î 76}uzŠ q Z +Š”oÑt Z®Ô•
GE
ì CYƒë! Šp~ Ýzg ÅîG 0;X§¢]Zg „Ñ! {gÃèoÑ+ZgzZÔ•
Å äƒ ^ Y* Æ ~g ZŠ )f ŠzöX @ ƒ 7‡Ã -Ð kZ p
ÌoÑgzZ Ôǃ ^ Y* *¬ oÑt 6V•ZgzZ y´Zt ~ ]gß
™Z
~g î~ŠÎ))X YY¹7‡ ÃÃ-Ðzz ÅkZpσ‡ Ã
( 345,346m
•ë ë
~g ø Xì H 4ZŠ „ zzš x * Zg ø ä Øæ * Ññ~ c Ñ! {gÃè -i
:¶t •Â]g „
{Š c
i Ð g Zl Å qâ Å i¥ž * y
h i¥Ð oÑ kZ L L
 èYì ^
Z Ôǃ:g ZŠ)f »yvZ
Y* Zi {z~]gßÅyv
~zÆ kZ • D™g ! zg » ÌÐ s§Å kZ yZI] Ze
¦Ñ)Æ~g ZŠ)fŠzögzZì g ZŠ)f {z »yv}g7 áZz äƒ
X Yƒ7)¯Z ~' {zÐ=g fÆyâ ‡
( 61mb)Ùçh]
)
~uzŠ q
Z ä ëm» kZì ÅÜ]g „Ž ~g ø äØæ 㢠*
Ññ
Ññ0Ð kZ X å Z hŽB‚Æ oÑ
ëy*{z CZ X H7™f¼ äØæ *
Û ±5X •D™Ü~sf
:Øâ •
™+ŠA~ŠÎ»yZI]
* Z eÆv
~ kZ „ƒ  ã½vZY • á â ÑZgzZ Vƒ_C~ +Š A ~ŠÎŽ V|{z
Z {z´Æú â Ñ!
gzZq {gÃè~i ZŽÆ“ g ZŠz~ yZ™h y
i¥• _C
yxgŠÆg®ƒi¥gz ZyZI]Z eÆvžŽ {g YZ-žìt {zgzZì Ìú â
Ýq ht ÃyZI]Z eÆvžìtŽì ̇ÃoÑq Z~kZì @ 0
ð
tX • M ™5ZŠ Z ÅŠÎ6kZgzZ•M ᣌ Û 6
Behalf Æv{ zž ǃ
cZ ÏÁZ s Wx&  g™ÆvgzZ~yÒÆ] Zg (ZÆyZI]Z eèa] !
v¿ðÃZ  Z®ì CƒgÃè~Memorandum of association
gzZì @y
h ñƒ D™tÃoÑkZ {z Âì @ y
h ~yxgŠ c ~ Z’Zi¥Æ
X Zƒ‡ Ã{g YZ-ÐTì‡ÃZ®ì s ÜÆ-ñ~oÑtèa
:ì `gŠ b§kZ~yÒÆyZI] Z eÆvq Z
The directors are empowered by the company`s
articles of association to borrow or raise money or
secure payment of any sum or sums of money for
the purpose of the company's business.....
ì Ýqg (ZÃyZI]Z e •Æ cZ ÏÁZ s W<g WÆ v:ÀF)
 ™ÇZ ¶g c
M •M ᣌ Û ~g ZlÌ˧{ Åg ! zg »Æ v{zž
(X•
:ì `gŠV-~x&
g™Ævq
Z b§kZ
To borrow money from time to time required for
any of the purpose of the company by receiving
advances or any sum or sums of money with or
without security upon such terms as the directors
may deem expedient..........
To issue or guarantee the issue of or the
payment of interest on the shares, debentures,
debenturestock or other security or obligation of this
company......
]gz¢ » ¯ »z§{ ÅŠ ¢Ævž ǃg (ZÃy ZI]Z eÆv:ÀF)
Æ- JgzZ•M á Ìx ¸g!{znÆkZX •M á nŒ Û ¶gg”Æ
Ô6‰{ z'-ƒ  o{zŽ • M á nŒ Û Ì6_ ZÑy Z -
J š c B‚
E
4? E
-F &G FE
-4G
&
( X •M} ŠŠÎ6¶g ZŠ ÑZZ  ZzgzZ ËÅvc 6-
â Z c
6u 6ç eÔ6iç? E e
6 x *
LZ {z • f nŒ Û ðÃZ
 yZI]Z ežìt yÒ»‡ÃoÑkZ
vg ZŠ)f Å5ZŠ Z ÅŠÎgzZ 3Zz ÅkZgzZ • f  6x * Æ vÉ Ôf 7
gzZ yZI]Z e ª)Š Z•Û Z x Óá Zz ä™~g »t âu~ vnŒ Û {z Z®Ôì Cƒ
g »tâuC Ù [ ZXì @ Yƒ„Ð ƒ  ÚÆtâuÆ yZ6( {)z ig®ƒi¥
g ZŠ)f » 5ZŠ Z ÅŠÎ6kZgzZ 3Zz Å£Œ Û g”Æ ( ‰Š° c )tâuLZ LZ
tâuÝZÆig®ƒ¥5ZŠ Z ÅŠÎgzZ3ZzÅ£Œ Û ÂƒyvÃv¤ ZXì @ ƒ
5ZŠ Z ÅkZÐ œáZz äƒÃg®ƒ¥Âƒ œÃv¤ ZgzZXì CYÅÐ~
X ì CY Å
åà CZ vZ  ì ]gß{zgzZ q Z Xì ~ ]gßÅh £Œ Û Ât
~ig®ƒ¥Æ™ï• á ~ œÃŠÎkZgzZ} ™ÝqŠÎ™Äg~JËt âu
X} ™„
:ž•`ÉtØæã¢i* Ññp¤ Z
~g ! zg » ~ŠÎ b§Ë: ËŽ σ +Z vðÄh á LL
•
:•Cƒ_C~g ! zg » ~ŠÎÐj§zŠV|tXƒ:_C
6ŠÎÐ J n Æ ä J(-V|tžìti§ª
žìti§ ZuzŠ X • C` x » CZÐ nŒ Û kZgzZ • g nŒ Û
CZÅg ~ . î » Z ~ŠÎ{zì Cƒ ¶g åÃgzZZ ZiŽ k0 Æv
Z » ãæWÅyZ ÌŠÎ{zÔì C™ÝqŠÎÐ J{z6kZgzZì
q
( 17m| Û zh
 z• yÅi¥)X ó ìó @ƒz
zg » ~ŠÎŽžÏVƒˆ W~ŠŽz V|+Z¼[ Zž•f
g !  yâ ëgzZ
X •¾•Z ÌQ {zwq¾pVƒ:_C~
»zÅ} :Æx‰Zg ZŠ~i ZŽÆ|
ª Û zh
 z• y
Åi¥
:ì qX ¶ Šª YÅ} :Æx‰Zg ZŠp
»zg Z0
 2Œ
ÅkZgzZ™f »h Û ~ x ÂÆ vC Ù žìt |L L
yZì @ 2Œ
ƒ™f »h Û ~ x ÂÆ VµXQ X Cƒ 7oÑ
Â~ VÂgßzŠ yZ Z®X @ƒ 7Â » ó Šó ÎLB
L ‚Æ2 Œ Û ~ƒ

Xì @ƒ™f Ì»ŠÎ~ Vµ‰V; Xì 7oÑðÃÐ}u
ZÆžg x-oÑt 1ì CY ð0
g0 ‡ ÃoÑp¤ Z~ ]gßkZ
yZžg x-gzZìžg x-ÝZ ÅvŠ cC6zZž 6èYì
g Ñë!oÑ{zŠpÉ Dƒ7‡ÃЇÃoÑŽì Ð ~Š .
Xì Cƒ
†a]çì †Òƒ!p†Ç’Ö] pæ^jËÖ] à ÷¡Ï³Þ D296/5 E Ðñ]†Ö] †vfÖ] oÊ
XX邉^ËÖ] ½æ†ŽÖ^e Ø_fiŸ l^Ò†ŽÖ] èe…^–ÛÖ] Ùæ] oÊ å•]‡
 nŒ
»h Û¤Z~ x ÂÆ vži7 Ð ]Z|yZÆ x‰Zg ZŠ ðÃ
Z Xì C` x » „%Æ nŒ
» kZ¤ Û v{z H Â Cƒ 7oÑÅ kZgzZ™f
Í憳ó۳Ö] ¹7vðÃ%ÆnŒ Û žì x¥c ì szc¢ nŒ Û
B‚ÆkZpƒ™f »h nŒ ÛZ
 b§ÏZXìì‡Â{°‡» ½æ†³ŽÛÖ^³³Ò
Yƒ7»{°‡» ½æ†ŽÛÖ^Ò Íæ†ÃÛÖ]ƒ:™f »ŠÎ
X @
VßZzx‰Zg ZŠ •`™ ãZz ëž 6ì {g YZ7yÁ• Ñ-{zQ
Xì ¡g »" Cƒ7‡ ÃЇÃoÑ• Ñž * Yƒt™Èt»
( 67@63 mb)Ùçh ]
)
8:[ !

ìòs)
Z x» (÷g›ZòsZ)…‚
ge yZÆ •z {Š™™fÆØæ ã¢*
Ññx  »…‚z%
z
ìF
6
°Z ¸
 gŠ•z» ( 9zg ) ~× -1
Xì „
}Š œÃŠ ÑzZ KZ )ì Y VZ œŠpÐ •z ñƒG LZ •Zz -2
X ( ì Y™oÑÅ q ØZÆVÍß"vŠgzZì Y
7•zŠpì á ! Å•z {z ñY H{P ª qrŽ Õz -3


ËÅíys ! ( ˆÆ q Ø ZÆY ´Z ) {zžì k
¦ aÆ •z -4
*
XƒaÆY ZL}ƒà Zzäƒ: »LŽƒaÆæ+Z
ìtÝq »x ÂÆ…‚F
6
°Z ¸yZ
C™ì‡-•z q ZÐtâu¼ LZ v( ÷g›Z òsZ ª) …‚
yv~XŠ q Ë»yZMXÆ-•z ÑzZžì Ð~ _ ZÑÅ-kZXì
s !
n{zy gzZ ÏñY Å °ˆÅyvÆ yZÐ ~ «oÆ-kZ ñYƒ
X ǃaÆY ZL}aÆVñ»Æ
Ù Ž ǃbŠ {Pm{q
÷g›Z Å q âC Z~kZaÆ“ M» -•z
X ǃ._Æ
Ì@¯gzZì Ìá ´ â{z6Šã
ÅTì ‚ g,~sq ZŠp-•zt
Xì@ Y0´ â»kZ{z•ïŠ{PŽÃkZá Zzh Œ0 ÷g›ZZ®Xì
»} PÆ yZ {zì Q ¶gŽ ÅÝ ~ °ˆÅyvÃVß Zz h  Œ0
Xì QÐzzÅ“ g Z,ÆkZ ._Æ_ ZÑÅ-•zÉ Cƒ7nú
:ì C™x »Ðb§zŠ v…‚Šp
Œ0 ÷g›Z ªì C™x OZ » -•z b§Å à áÆ •z {z -i
-gzZì C™ug Z D
» yvÆ Vzg Z,Ôì C™wßz} P Ð Vß Zzh 
Xì g]̀Z v…‚6 ]â}yZXì B
g] !
ˆÐ{eÆ
c]̀Ñ!Vz 6V¶g ( Å}P)ž¢gzZ {”•z Å - •z -ii
Xì g]̀Z cœ»zLZgzZì C™x »™0[g p
,Š ã
Åx ÂÆ…‚
:•t{zN Wt ‚,Š ã Ž Åx ÂÆ…‚Ð,Ñ! {gÃè
 ì^
Z Y6Y ´ZvŠ c
6]Z f KZ sÜ•z » ~× }Y âZ!® -1
XƒaÆí{Ž zy s !
ž
{P ._Æ °Z ¸Æ •z gzZ ìnç xq Z bŠ {P Õz -2
»}uzŠq
ZVâzŠXìnçZuzŠÇ! Ig Z, » °ˆÅyv»áZz ¶Š
*
X 7nú
viI]Z eÆ vgzZ • ãâ ‡¿„ VâzŠ v…‚gzZ -•z -3
X •Ç
 )Ð
,Š ã
•ë! VÐtÅx ÂÆ…‚
X •D™yÒÐ,}gŠëÃ} úŠ kZ
6]Z f KZ sÜÑÍ Z •z » Y âZ!®:Š ã
KZ c ë!
«
Y ´ZvŠ c
6 Š ÑzZ
6
ÃVzh˜gzZÃVŠzZvZ¶gx ø 0Zžìt ?Šq Z Åäƒë! ÆkZ
:•˜~}g ! Æ䙕zvZ-°
!ä×Ö] Ønf‰ oÊ ØÛrÖ]æ Œ†ËÖ] ÌÎæ ‡]çq ͆ ]ƒ] Ü$
ÔÖƒ äÖ‡^q •^ãr×Ö äÓŠÚ] á] ^nu Ý]• ^Ú äÓŠÛm á] o× äËÎæ ç×Ê
æ än× ‚a^rm á] ØnfŠÖ] Œ†Ê ØÂ^rÖ áŸ ÔÖƒ äÖ á^Ò ½†jŽm ÜÖçÖ äÞŸ
Ø n fŠ × Ö ä × Ã q x ‘ æ Ô Ö ƒ ä Ö à Ó m Ü Ö Ô Ö ƒ † n Æ o Ê ä e Ä Ë j ß m á ] • ] … ] á ]
!D6 t 219 ” †m‚ÏÖ] xjÊE !äËÎæ x’mæ ½†ŽÖ] Ø_fm oßÃm
Z ÂZƒx¥i ZŽ »ä™•zvZ-°Ã.
¤ zZgzZ} h˜Z  Q :ÀF)
ÇÇg k0 LZÃkZ½Ï0 i KZ {zž H•zÃ} h˜B‚ÆoÑkZ ä Ë
X •'gßzŠ~kZ Â
ì^ YaÆkZt Â3g k0 LZÃkZaÆ䙊 ˜ Šp6kZ¤ Z -i
X} ™Š ˜6kZŠpžì Ýq hÃkZ ÌA } ™Ì:oÑt{z¤ ZèY
Vñ» CZ fvŠ LZÃ} h˜{zžìt Š Z%Åá Zz 䙕z¤ ZgzZ -ii
oÑpǃ 9•z » kZgzZì 7^ YaÆ kZt  Ç} ™wEZ ~
X ( σx³»gzZë!
Z ~ {)z} h˜gz Z ~× }Y âZ!®žì ãZz ! l Ð!ZjkZ
¤
N VZ {Z ÃÐkZY ´ZvŠ c Š ÑzZ ÅkZ c Šp{zsÜÂwzZž H b§kZ•z
Z V; X 7^
¤ Y]gßt ƒ•z~x »(gzZ Ë c ~ Y ZL{zy s ! QÐ
}ì ^ YÂñVZ {Z ÃÌ"ðÙ0g Z,q ZgzZ} Š™•z~g ¯~í{Žz
HnzÈ » ã0 } QaƥƕgæÐ «oÆ kZž Å•z ~×
¬ž ¹V- ¤ ZgzZ • M  VZ œÐ kZ ÌaÆY ´Z b§ÅY ZL ÂñY
Yt ÂaÆ V”Æ Y ZLQì •z aÆ V”Æ Y ´Z sÜw‚ kŠ
^
X7
•ë ^ YÃ] ! kZØæã¢i* Ññ~…‚x Â@' Æ] ! ~g ø
¬ {zž,™•zÐ b§kZtâu CZg »tâugzZI] Z eÆ v…‚ž
gzZƒaÆY ZLL~ˆQƒ•zaÆY ´Z¡aÆž²sîq Z
X •ïŠ?Št{z6kZ
äŠËßÖ ØÓÖ] ½†• æ †ì• ^òn• æ] ^•…] ÌÎæ ]ƒ] é†nì„Ö] oÊ
̉çm çe] Ù^Î ð]†ÏË×Ö å‚Ãe æ ^nu Ý]• ^Ú äŠËßÖ ˜ÃfÖ] ½†• æ]
]æ„ì] ä×Ö] äÛu… î×e îñ^ŽÚ æ xnv‘ ÌÎçÖ] oFÖ^Ãi ä×Ö] äÛu…
çÖæ ýÌÎçÖ] oÊ Œ^ß×Ö ^fnƆi pçjËÖ] än× æ ̉çm oe] ÙçÏe
Ü $ k Ž Â ^ Ú o × Â ^ ã j × Æ p † r i è Ê ç Îç Ú è Î ‚ ‘ å „ â o • … ] Ù ^ Î
á ^ Ê ] ç × ‰ ^ ß i ^ Ú ] ‚ e ] Ü ã × Š Þ æ p ‚ Ö æ ‚ Ö æ æ p ‚ Ö æ o × Â p ‚ Ãe
!ànjËÛÖ] èÞ]ˆì oÊ ]„Ò ÔÖƒ ‡^q ànÒ^ŠÛÖ] o× oãÊ ]畆ÏÞ]
)) gzZ ðà c }i ðÿðÃZ  ì ~ {íf :ÀF)
À{z ì {0  i {z J Z  ž}™oÑt gzZ } ™•zÚ ( !®
vZ¶g Š- 1Z ÂÇÇg~ wEZ LZÃzq ZÆ kZ c Õz
Ãw¸ÆmvZ¶g Š- 1Z ä › Y xgzZì 9•zž• ë
gzZ'ìgÉg~䙕zÃVÍßž @ ì ~ :6ÏZgzZ Hg (Z
i~J
{0 Z  gzZì •z‘œ}it ~÷ž¾ V- ¿ðä Z
±Š ÑzZ ÅŠ ÑzZgzZŠ ÑzZ ~÷ˆ }÷gzZ ÇVß ãæWÅkZ~ Vƒ
Âσ•z6W){zÂñYƒ»±~÷Z  QX ÏáJ ½
X ( ìgÃè„, Z~ànjËÛÖ] èÞ]ˆì Xì ^ Y
•ë ë
ys !
 gzZ6Y ´Z ÑzZ ÃÚ!®Ü~×ì H ~úŠ äØæ 㢠* Ññ
•zb§kZÃ]g qz}iªÚ!®)ì ~Š?Šp»ä™•z6Y ZL
ì CƒEZŠz ~$ ZŠpŠ ZGY!®)žt {zgzZì t• Û ~VâzŠèÑqÅä™
žì @ ƒ{ç Â~~×É Cƒ7„µÂÅx ZzŠze $Z~Y âZ!®žZ 
}Y âZ!®vŠžZ  ìg CY¼ c À ¶g ÝZ ̄ ! Æyv~g ! zg »
ƒ {¦1 Ð wEZÆ w‚: e M{)z z rgzZ ÁÂ Ô@'Ð ¹
ƒ Ìg D »XŠ q Ë{z ,i Z {z´X Tg 7Æ x »Æ}uzŠ ËgzZ • D Y
¸ sÜ~ Y âZ !®É ~×a kZ X • $ Ë ƒ Ì~ga gzZ • $ Ë
vŠž} Š™oÑgz Z} Š ™•z „ ÑzZ ~í{Žz ÃyZ òŠ Wžì e]gß
Ðzz Åäƒg Z,Æ«oÆ•z c ÇñVZ œÌŠp{zB‚ÆVzg Z,
ÑB‚ÆVzg Z,}uzŠ
X ǃq
£Zi ÚZËZ e[»gzZvZ Ó?[»Æx‰Zg ZŠÆØæã¢* Ññ
:HnZ ‹Zt6]!~g øäã Z/
kZ ÔHì‡-q ZÆ™•z ¶g¼ ä ig®ƒ¥~ qzÑ L L
G3Å
kZ ÔXì •z ¸ sÜgzZì Š ð©E Z •z c
îZg-Z •zt 6³%
EG
ðÃÅ q ØZ „:gzZ • D ÎoÑðÃÅlZ Z•z: è ¢Zz~ EG4 ¨
'‰ƒ rg ÃÐ q ØZÆ-kZÆ™•z {zÉ • D ÎoÑ
Tì •zu¢{zÉ 7„ì •z{z Âì m» {PJ V˜
1 •k ’) ó Xó 7„•ztèY CW7c ÅlZ Z•z ~
( 2m
Û^
EG Å G E
cŠg Z ŒY* ÌÃ+ gç¸3. ZY ´ÑZ Z~Š ð©3ÅZ•z ä \ W L L
zz ðÃÅäƒ ^ Y*  B7…?Š ðÃÅkZp
Æ kZžZ

( 1m 2•k’)X ó ó CW7~™
~ _ ZÑÅ•z ~ x  µ‚žìgÃ7Ì] ! t 2L L
ó Xó ƒMc
ƒ"{z{ Zpì YƒÌðÃg’É 7gÃè{ðÃÅY ´Z
•ë ë
Z ëX • G nZ ‹Z &6ëVŒ ä ] Z|zŠ yZ
Z q
™™fÃq
:•ï Š[ ZŽ »kZÆ
nZ ‹Zª
~ x ÂÆ …‚èY H Y" {zì H{™E
» lZ Z•zŽ ä ë
X 7„CƒoÑÅ ( •z6]Z f KZ ) lZZ•z
[ZŽ
Cƒ oÑÅ lZ Z•z ~ x ÂÆ …‚ž –7}Ìä ë Ât
zŠ ÅkZ H™f » lZ Z•zŽ ~ Y âZ!®vŠgzZ ~×ä ë ÌQ Xì
:•tz
ì @ƒaÆ VßZzh  Œ0÷g›Z izZ -•z~ x ÂÆ…‚ (i)
•z6] Z f KZQXì @ƒaÆY ZLy s !
gzZ • Dƒg Z-â Ðgîx ¬Ž
ìy ¸{z •z6Y ZLªì [£ÝZŽ ~ VâzŠ6Vzg Z-â }uzŠ c ƒ
ÆlZ Z•z ÂXì ^  žì V7 w¦ÑgzZ¬¦Ñ »VâzŠa kZ
Y*
Wt ‚̬»i ZŽ x°ÆY ´ÑZZ•zÐä™™fÃi ZŽx°

»yvsÜì 7oÑÅlZ Z•z ~ x ÂÆ …‚M ŠŽ z! (ii)
Ž »…‚6k‚ Z Å•z äØæã¢* Ññpì ™f »yZMáZz äƒg D
Z•z q Šx -
ZÐ ~ yZ G ™f°Z ¸g eŽ Æ kZ ~ kZgzZì c
áZz äƒg D » yvä VrZÐ i ZŽÆ kZgzZì H™fÃi ZŽÆ lZ
~ Y âZ!®vŠ z ~×ä ëÐ 9  oÅÏZ X ¹^YÕzaÆ Y ´Z
Y*
^ ÌÕz6Y ´ZÐ i ZŽ x°ÆkZgzZ H"
U
Ãi ZŽ x°ÆlZZ•z

nZ‹ZZuzŠ
Y*
^ Õz6( + g’Y ´Z ) yZMg Z-â á Zz äƒg D »yvä ë
X B7Ã] Z|zŠyZ?Š ðÃÅkZèÑq ¹
[ZŽ
gzZì V7 ¬¦ÑgzZ w¦ÑÅY ´ÑZ Z•zgzZ lZ Z•z Z 
•` ™™f6 zZ ë?Š Åi ZŽ x°Æ lZ Z•z~Y âZ!®vŠz ~×
Xì ?Š ÌÅ}uzŠ „zì ?Š Åq
ZŽ
nZ‹ZZŠ
g Z-â aÆVß Zz äƒg D»yv~ _ ZÑÅ•z~x ÂÆ…‚
Xì YƒÌM{z7gÃèoÑÅäƒ
[ZŽ
{ ðÃÅY ´Z ~ _ ZÑÅ•z ~ x  µ‚ž 7— ðà Â~ kZ
ðÃÌÑZz h
 Œ 0 ÷g›Z ~ µ Zzž 7— ðÃÌ~ kZ p7gÃè
y
MÑZz ä Z™÷g›Z Å kZ™h 
g » 5 }Xì @
ƒ „ "gz¢Ô @
ƒ 7M
X @
ƒ7
7nú»}uzŠq
Z°ˆà â ÅyvgzZ {P:Š ã ~uzŠ
ë!
gzZ ì H™f Ãc kZ Ð ,ä ë~ b) Ùçh ]
[ Â KZ
£zçwq¾-gzZnç»á Zzh Œ0 ÷g›ZB‚Æ-•zž H" U
:ìt?Š¿Xì »
ìt |Ånçck  igzZ7»p ÖZì @ ƒ» ã çg ±Z~Š . -1

PŠ q ÂÐzŠ {P= ?žì HÐg®ƒŒ0 {zgzZì ã â ‡¿•z
ÇVz™ °ˆ~hðÂÐ zŠ {P ZhðgzZ ÇVzŠ ¶g Å °ˆ»~~ ]gßÅ
X ( 117,116mb)Ùçh ])X ÇVz™{Š c i ÂÐzŠ {Š c
i
]! ~g øp¤ Z ä ãZ/£Z i ÚZ ËZ e [ »gzZvZ Ó?[ » p
:–ñƒn g ~g Yg ZÜZ6]! KZp~Š7Ì?Š ðÃs ÜÆ
• ]5ç µ Z µ Z Ð g ±Z Æ Îâ KZ VâzŠ VŒL L
7ÐzzÅoÑËÅkZ {Z û °ˆÅyvÃyÇyŠ {PèY
EG
4¨¢Zz{Z
èEG Ãt ÃkZ[ ZÔŠ 0Ág » -™} Š {PÃ-Â{zÉ ;gï
KZžŽ ì ; gï6äƒï• á ~:s ¸ñîÏ)E AE
-!
Ðzz ÅoÑÅ
EG
ìg (Z »]! kZÃèEG 4¨¢ZzgzZXì xY «Ðg ±ZÆ|
ŽÐVƒvß{z:s ¸ñÆ•zkZžN ÎoÑt ~•zž
7xŠ ƒÐ wßZ ¦ÑË* ÎoÑtèaXÐVƒÁgÆ-kZ
6gîx ¬ž 67ŠŽ ñ?Š c zz ðÃÅì ^ Y* ÐZ n kZ
£zç-ÃkZ Z®Ô•D Yñ¯i -b§kZ~V- gŠ Z'Z
Ô@
Y c Š Ãyà â v{Pž @ ƒ‰Ü z kZ£zç-Ô7„  gŠ I
°ˆÅ yvyÃâ vQ gzZ ‘  ´ â Æ {P kZ yÃâ v
( 4m 1•k ’) ó óD™
•ë ë
¹{z Âì m»t• Û yxgŠÆ-…‚gzZ -ÆV- gŠ Z'J V˜ -1
X •Ð
V'¾É @ ƒ7aÆVzg Z-â {Š .ZÐ -ÆV- gŠ Z'6gîx ¬ -i
Xì @ ƒaÆyZN YW~zgŠÆ" ¾~XŠ qËŽ c aÆ
{Š c
i Ú Z ug Z D ÃkZ Ç} Š {P{Š c i AŽž @ ƒ7t ~ -b! Š ZæZ -ii
{P{z~µZzp¤ Zì Q¶gmºÃq ZC Ù cg”Æ]gz¢Åq ZC Ù É ÇA
X ì êŠ „ Á
hZzŠ ¢ »Y »ÑÆvB‚ÆTì @ ƒ ì‡Ð¬ -~ …‚ -iii
-b! Š ZæZ @' Æ kZX • D ¾Bzg™0Vz c ™0[g p{zèYì
X D™7ð¾ðÊpp•ïŠ6" g pÃ}uzŠ ËÃ} PÌà áÆ
žZ  • !Î »} Z ÃÆ q ZC Ù ™ƒN Z y»g Z ~ b! Š ZæZ -iv
ÃkZì @ Y~v…‚ÌŽ Xì øÎ{Z ÃCZsÜÁg » -•z~…‚
Xì ; gïHÃVzuzŠž Cƒ7n¾ÐkZ
ì‡- » b! Š ZæZ6i§Æ …‚aÆ} Z à KZ ¡g Z-â z Y ´Z¤ Z
X ǃ:„  gŠ Ì{zGÂN`ÃkZ „6 i§Æ…‚gzZ, ™
@ Y cŠÃyà â v{Pž @ ƒ‰ Ü z kZ£zç- Lž L It »] Z|yZ -2
t¤ Z Ô ó óD™ °ˆÅyvyÃâ vQgzZ ‘  ´ â Æ {P kZ yÃâ v
ëÌQX 劎ñ~ ?Š {Š™Ü6zZ ~g ø [ ZŽ » kZ ÂD â • Û z¼ ] Z|
X •D™ãZzh ' × Ã[ ZŽ
:•˜Øæã¢i* Ññ
Ô × Û j m á ] à Ú ^ ã e à Ó Û jm è m ç ß Ã Ú è n ’ í • ä Ö Ì Î ç Ö ] á ]
!^ãÓ×Ûm æ ^â†Û%jŠm æ Ù]çÚŸ]
,~sKZŠpÅkZX @ ƒ7´ â ðû -•z :ÀF)
X ( ì @ ´ â {zÐ=g fÆTì Cƒ
¯´ âgz Zì á
•ë ë
v{P¤ Z w–Ær  ™ ã Z/£Z i ÚZ *  ™vZ Ó?
Ññgz Z r
-t ÂD ™ °ˆÅ y v{ z Q gzZ ‘  ´ â Æ kZ {z gz Z @ Š Ãy à â
Y c
Åä ¯gzZ“g ZŠ)fgzZ ä¯gz Z“  ´ â ~ã â ‡¿] Z|t X á £z ç
kZ -•zgzZ •ï Š {PÃ-•z yÇyŠ {PZ  QX • … â ¢ &
èY )ì @ ™ °ˆÅy v6Š ã Å„} P -•zgz Zì @ Y0´ â »
t Â( Ç} ™ °ˆÅy vÆÏZ { z Ç} Š {P ÃkZŽžìt oÑÅ-•z
Âì£z ç-(q Z Z  X ðƒ q Z Â|ÅVâzŠgz Z Zƒ£z ç-Ì
X ǃ£z ç-Ì(~uzŠ
°ˆgzZì @ Y0ŠÎ ƒB‚Æ ž¶°ˆñƒ Dƒ£zç-gzZ
òsZ)VÒZy ¸ îE Y 0 ( ZŽ ) g ãÐzz Å äƒ D)Æ
$ gzZ Xì @
4›E
0G
X •~÷g›Z
ƒ[gp„ŠpgzZ*
* ƒwÓZ[g„Šp»v…‚:Šã
ë!

ëa kZ 7^ Ytƒ Ì[g pgzZƒ ÌwÓZ [g ¿„q Zèa -1
 ™vZ Ó?6kZX Å„0
ãZ/£Z i ÚZ ËZ egzZ r ÅŠ ã
¶ ë!kZ ä
X •˜~[ ZŽ r ™
gzZwÓZ[g „ŠpvÐ kZžì m»wìkZJ V˜L L
Ž w7» -•z~]gßkZÉ 7„  gŠtì k [g p„Šp
X óì
ó Cƒ [g p vgzZ ì @ ƒ wÓZ [g {z ì ãâ ‡¿ž

( 6m 1k’)
•ë ë
gzZì ã â ‡¿Ì-•z w– Æ ]Z|yZèY 7ß ] ! ~g ø
ì$ Ë Y ÅÚÅV-g ZŠ)f z t £p¤ Z s§ÅTì ãâ ‡¿Ìv
DÆt £Xì @ ƒyY"É Z¾ óͪì @ ƒ ~g ±ZgzZ ~sŠp{zp
Å à ᪠ǿÃkZ a Æ ¨Å ]5çgzZ 5ZŠ Z Å V- g ZŠ )f gzZ
EE\I
ªã â ‡ú }uzŠì ãâ ‡¿ŠpžŽ vÂ~|Z®ì Cƒ]gz¢
B
m¾ZŽ • M  0 iI] Z e Âà áÆ VâzŠ yZ X $Ë 0 7à áÅ -•z
à ãâ ‡¿}uzŠgzZwÓZ[gà ã â ‡¿q ZZ iI] Z e {z[ ZX •Ç
ÌwÓZ [g „Šp {z |gŠ • Šp{z à áÆ VâzŠgzZ • D ¯ [g p
VâzŠÐzz Åäƒà áÆVâzŠèYX • ‘  Ì[g p„ŠpgzZ• ‘ 
6" g pëgzZ • ïŠ6" g pBzgëž• ë V- gzZ •Šp{z çE O.ž!Æ
Zg øakZì @ YcŠÈvÐgîx ¬ÃiI]Z e yZÆvèa gzZX • f 
Xì [g p„ŠpgzZì wÓZ[g „ŠpvVŒžì „  gŠ It
:žì wì»Øæã¢i* Ññ
oÊ ^ãÖ]çÚ] oÊ èe…^–Ú æ ÌÎç×Ö ènÖçjÚ ^ãÞçÒ àÚ ÄÞ^Ú Ÿ äÞ]†a^¿Ö]æ
ÌÎçÖ] š…] †q^jŠm á] ÌÎçÖ] †¾^ßÖ ]æ‡^q] ð^ãÏËÖ] á^Ê ý‚u]æ kÎæ
pæ^jËÖ]E àm†ì¤] ‚ß Ø%ÛÖ] é†q] o× ‚mˆm ^Ûe æ Üã–Ãe ‚ß Ø%ÛÖ] é†q^e
oÊ å…] ÜÖ á] æ èe…^–ÛÖ] än× Œ^³Ï³i á] à³Ó³Û³nÊ D421 ” 2 t èm‚ßãÖ]
!èu]†’e ð^ãÏËÖ] Ý¡Ò
ÆkZgzZƒ Ìà áÅ -•z ~ ‰ Ü z„q Z vžìtC Ù ª :ÀF)
ø* Æ •z ä Y •èY'ì 7ú â ðÃÐ kZƒ Ì[g p~ wZñZ

6t Z™núÆZ ZiÐ kZ c é]̀ZŠpÃ}i Å•z {zžì c C^ YaÆ
~x¯ÆY •=ô¥ÅkZp¤ Zì YYHkªÃ" g p6 kZXáá
( X B7
:å–äë6] ! kZÅØæã ¢* Ññ
Æh 6]̀ZÃ}iÅ•zaÆø* äY •žì Ôg¨] ! tL L
~VâzŠyZy WX Å7ô¥Åi ZŽÆ“ [g pÆø* gzZ Å ô¥Åi ZŽ
Xì 3gt• ÛC
Ù „ äY •Â„A ǃt• Û¼
ƶŠ6]̀Z {zp¤ Z Âá ™†ðÃèZg Z •zžìt t• Û {zgzZ
à á cø* Z b§ÏZ Xì Cƒ ´Š é]̀Z ÅkZÚ¸ ÌA
¤ ƒ: a
pì 7{g YZ6j§szc{zp¤ Z Âá á 6]̀ZŠpÃèZg Z Å•z
~i W cÇ~ " g pX c ŠÈ{g YZ Zi WÃkZÐzz ÅäƒZ  Zz é]̀Z
]
h ) X ó ì
ó 7e* ™kª6{g YZÃ" g pa kZ k 7]gßÌðÃ
( 129,128mb)Ùç
ãZ/£Z i ÚZ *  ™vZ Ó?~ [ ZŽ Æ ] !
ÑñgzZ r kZ ~g ø
:•˜ '! zŠr
™
Å]! kZ sÜÕz à áä x Z™Y •žì 9] ! tL L -i
g pÕz wâ Ô}Š6]̀Z Õz wâ {zžì ~Š ]i YZ
6"
ó Xó 7w®ÂÌIp7w®]i YZ ŶŠ
•ë ë
gz Z ÅVY ô¥Åi ZŽÆ}g YZ ä Y •y
Wžì Ôg¨Â] !
¸
0 7?Š Åi ZŽ * g p
ƒ: w ®I¡?Å: VY ô¥Å i ZŽ Æ "
Ë
X$
ÅT7„  gŠ * ™kª6{g YZÃ" g pž It »\W L L -ii
Šp•z à á c ñYƒ†̀“ÚLž L ðâ • Û yÒt ä \ Wzz
@
ƒ7(Z~" g pžZ  ì C7´Šé]̀Z Âá6]̀Z
g pžZ
"  @ ƒ7yv»•z~]̀Zžìt Ýq »T
Xì Yƒyv~
•zyv~]gßÅ" g ppì p Ò. Þ ‡p¤ Z t• Ût
Ƀ: à ác ø* [g pV˜ì Lg Ì~]gßkZ ÂwÈZ »
kZ 2Ôì c Û^
Šg Z Œ Y™ ZÜä x Z™Y •ÃkZèÑqƒ¿gzZ ðÃ
ÆãæWVâzŠ {g YZgzZ " g pžñY¬ŠÐÃkZ¤ ZÃA ç
ƒ:60 Z » ¶ze ¶g V˜ Âì @ ƒ {Z Ã »•zÐ X• ù Zg f
’ e ムöRÅ ä™Ýq œÐ ] »¢z Y âZ Å•z V;z
bŠ6tZ™7ZžVƒ, q+Z]»¢ÆkZ c •zžZ  îS
zg$ Å ¶Š wâ 6" g p~ ]gß+Z ÂBzg ׉ƒ: e
!ènÚ^ŽÖ] oÊ …çÒ„Ú ça ^ÛÒX σöRà zZ
^ Û Þ ] à n Ö ç ’ Ë Ö ] Ä Ú ^ q à † v fÖ ] o Ê D î Ö ] è e… ^ – Ú ä × f Ï m à Ú Ÿ æ ä Ö ç Î
å‚qæçÖ Ÿ Ünjn×Ö è×Æ áçÓm äÖ äm†jŽm ^Ú ‚rm ÜÖ ]ƒ] ä•]†Î] o•^ÏÖ] Ô×Ûm
áçÛ–Ú †nÆ èÞ^Ú] èe…^–ÛÖ] Ù^Ú á] ØnÎ ^Ú æ ýÄËÞ] äÞŸ h…^–m àÚ ‚qæ æ]
!š†ÏÖ] Í¡íe xe… ^ãnÊ èe…^–ÛÖ] á^e ÅçÊ‚Ú çãÊ oÖæ] š]†ÎŸ] áçÓ³nÊ
D5 ” 1 †m†vi (487 ” 4tE
•ë ë
Û ä ëp¤
Ž • ïŠ [ZŽ »NÏZëVŒpå –Z}gŠt• Z
Xì –ä] Z|zŠyZ
NŠ Å «ogzZ t £Æ•z {zžì @ YHgHakZ à ác ø* »•z
g pc
" {g YZÃ}uzŠ {zZ
 ì Y™‰ Ü z kZ {zw¸NŠ 9gzZXn™w¸
c Ë» nË{zž σ ^z»g¼ 6[g p c ̀“Ðzz Å kZèY} Š6
X ñà: yvÕzgzZ} ™:žðŠ
cø * Z Z®X ì ŠŽ ñg £ »é]̀Z ~ kZž c
¤ WÃt Â~ {g YZQ
Y c Z™¿6‚ ŸÆ é]̀ZÐ kZ Âá á6{g YZ ÌŠpq Å•z à á
ì 6- c Š Å[g pt X ì 7g £gz Z‚ Ÿ ðà (Z~ " g pX ì Y
Z X ñ3Š y v c
¤ ñ 3Š œÔÐ j§ß c } ™x »Ð j§ 9{ zž
Zgz Zì @
¤ ƒ 9Ðgîx ¬ x »Ð spÆÞb 7 ÅkZ ƒ {ew ÓZ [g
gz Z ǃ: sp »Þb 7 ÅËÃkZ ƒw ÓZ [ggz Z à ổz „Šp[g p
~, Z Xì ̈ ¸žðŠ gz Z - ì~ VÍß Z®ì„ »Š Y~ ù Sèa
Y ¹7^ YÓ  [g p~ w â Æ •zÃà ázø * Æ •z6gîà ßZ
XY
žì ~ kZèYì CƒC Ù ª] !¸ ÌÐ áZj‰ ØŠÆð• á
Y} Š6" g pÃkZ wâ » d{z Âñ0 ÑZz ä™x »6"
g pðä Z è‡
X ǃsp »Þb 7Åè‡Ã[g pèYì