Contoh Rancangan Pengajaran Harian KT Tahun : 4 Bestari Tajuk Pelajaran: 2.2 Identiti Setempat d.

Kemudahan dan perkhidmatan awam Bidang/Tema: 2. PERIHAL KAWASAN SETEMPAT Jangka masa: 1 jam 8.45 – 9.45 pagi

Ringkasan Pelajaran d. Kemudahan dan perkhidmatan dan awam i. Perkhidmatan perhubungan ii. Perkhidmatan pendidikan iii.Perkhidmatan keselamatan iv.Perkhidmatan kesihatan v. Kemudahan beribadat Hasil Pembelajaran 1. Menyatakan fungsi kemudahan dan perkhidmatan awam. 2. Menyenaraikan jenis kemudahan dan perkhidmatan awam di tempat murid. 3. Menyenaraikan jenis perkhidmatan yang disediakan oleh perkhidmatan awam. 4. Menjelaskan kepentingan pelbagai perkhidmatan awam di tempat murid. Objektif Pada akhir pelajaran murid dapat : Menyatakan fungsi kemudahan dan perkhidmatan awam. Menyenaraikan sekurang-kurangnya lima jenis kemudahan dan perkhidmatan awam di tempat murid. 3. Menyenaraikan jenis-jenis perkhidmatan yang disediakan oleh setiap perkhidmatan. 4. Menjelaskan sekurang-kurangnya empat kepentingan pelbagai perkhidmatan awam di tempat murid.
1. 2.

Pengetahuan Perlu Ada Murid sudah mengetahui perkhidmatan awam yang disediakan di sekeliling mereka Isi Kandungan Fungsi kemudahan dan perkhidmatan awam. Jenis kemudahan dan perkhidmatan awam di tempat murid, Jenis-jenis perkhidmatan yang disediakan oleh perkhidmatan. Kepentingan pelbagai perkhidmatan awam di tempat murid.

Pemupukan nilai patriotisme Bersyukur dengan kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan di kawasan setempat. Bahan Bantu Belajar Komputer - Slaid power point, bahan elektronik (laman web), MS Word, Mesin cetak. Elemen Pengurusan Pembelajaran Bestari Kemahiran belajar: Kemahiran Mendengar Kemahiran Mengingat Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis Kemahiran Mencatat Nota Kemahiran Maklumat : Kemahiran belajar Kemahiran penyelidikan Kemahiran komunikasi dan penyampaian Kemahiran Berfikir: Menerangkan Sebab Membuat Keputusan Membuat Andaian Kemahiran ICT : Kemahiran Melayari Laman Web Kemahiran Membuat Persembahan MS PPT Kemahiran Menggunakan MS Word. Kemahiran Menyimpan Maklumat Kemahiran Mencetak Kemahiran Menghantar Maklumat (email) Prosedur Pelaksanaan Set Induksi: ( 5 minit) Guru memaparkan movie berkaitan dengan jenis perkhidmatan. Langkah 1 (10 minit) Guru memaparkan slaid dan meminta murid mengenalpasti jenis-jenis perkhidmatan yang disediakan oleh Perkhidmatan Awam. Guru dan murid bersoal jawab berdasarkan jawapan yang diberikan oleh murid Catatan Teori Kecerdasan Pelbagai (TKP) : Visual-spatial

Teori Kecerdasan Pelbagai : Visual-spatial, Verbal-linguististik, Interpersonal Kemahiran Belajar : Kemahiran Mendengar Kemahiran Mengingat

Langkah 2 (30 minit) 1. Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan. 2. Setiap kumpulan diminta mencari maklumat dari internet.dan menyediakan pembentangan menggunakan persembahan powerpoint hasil dari perbincangan bahan yang diperolehi dari internet. 3. Murid mencari maklumat berkaitan fungsi kemudahan dan jenis perkhidmatan awam berkenaan. 4. Setiap kumpulan membentangkan hasil perbincangan menggunakan power point. 5. Semua murid dikehendaki mencatat nota hasil pembentangan. Kumpulan 1 Fungsi Kemudahan dan Jenis Perkhidmatan Perhubungan Kumpulan 2 Fungsi Kemudahan dan Jenis Perkhidmatan Pendidikan Kumpulan 3 Fungsi Kemudahan dan Jenis Perkhidmatan Keselamatan Kumpulan 4 Fungsi Kemudahan dan Jenis Perkhdimatan Kesihatan Kumpulan 5 Fungsi Kemudahan dan Jenis Perkhidmatan Beribadat Langkah 3 (10 minit) Guru seterusnya meminta setiap murid dengan menggunakan MSWord untuk : i. menyenaraikan sekurangkurangnya lima jenis kemudahan dan perkhidmatan awam di tempat mereka. ii. menjelaskan sekurang-kurangnya empat kepentingan pelbagai perkhidmatan awam di tempat mereka. Hasil bahan tersebut hendaklah disimpan dalam disket, thumb-drive atau dalam desktop komputer sekolah dan dicetak untuk dihantar kepada guru atau boleh

Kemahiran Belajar : Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis Kemahiran Mencatat Nota Kemahiran Maklumat : Kemahiran belajar Kemahiran penyelidikan Kemahiran komunikasi dan penyampaian Kemahiran ICT : Kemahiran Melayari Laman Web, Kemahiran menggunakan MS PPT Teori Kecerdasan Pelbagai Kemahiran Interpersonal. Kemahiran Intrapersonal

Kemahiran Belajar : Kemahiran Menulis. Kemahiran Maklumat : Kemahiran komunikasi dan penyampaian Kemahiran ICT Menggunakan MSWord, Menyimpan maklumat dalam komputer / disket / thumb drive Mencetak bahan Menghantar email.

diemailkan kepada guru. Penutup (5 minit) Guru bersoal jawab dengan murid : i. Jika anda ingin menghantar maklumat kepada rakan anda, apakah jenis perkhidmatan yang patut anda gunakan? ii. Apakah akan terjadi sekiranya perhidmatan tersebut tidak disediakan? Kemahiran Berfikir : Membuat Keputusan Membuat Andaian