Anda di halaman 1dari 1

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI

MOTORSIKAL – VESPA SUPER 150


NO.PENDAFTARAN – BAJ 1929

Adalah dengan ini dimaklumkan bahawa saya ……………………………………….....

No. KP …………………………. Beralamat di …………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Dengan ini mengaku bahawa telah menjual motorsikal yang tersebut diatas kepada

………………………………………………….. No. KP ………………………………

Beralamat di ………………………………………………………………………………

Nama & tandatangan penjual :……………………………….

Tarikh :……………….

Nama & tandatangan pembeli : ………………………………

Tarikh :………………..

Nama & tandatangan saksi : …………………………………..

No. KP : ………………………

Tarikh :…………………

Anda mungkin juga menyukai