Anda di halaman 1dari 17

HBML 3203 Tatabahasa Dalam Pengajaran Bahasa Melayu

Pendahuluan.
Mengajar merupakan kerja yang terpuji. Guru cuba mencerminkan dirinya pada pelajar. Guru
menanamkan sesuatu yang sukar dihapuskan kepada pelajar-pelajar yang sedang membesar
dengan fikiran kanak-kanak . Oleh sebab itu amat sukar untuk memisahkan guru dengan
pengajarannya. Watson ( 1970 ) adalah pengasas behavirisme pernah mencatatkan :
“ Berikan saya 12 bayi yang sihat dan sempurna rupabentuknya dan suasana sekitaran yang
saya sendiri tentukan untuk membesarkan mereka. Saya memberi jaminan bahawa dengan
memilih mana-mana satu bayi secara rawak lalu mengasuhnya untuk menjadi pakar yang saya
pilih sama ada doktor , peguam, pelukis, peniaga, ketua dan juga peminta sedekah atau pencuri
tanpa mengambil kira kebolehan , kecenderungan , kepakaran bakat atau bangsa
keturunannya.”
Berdasarkan kapada petikan di atas kita dapati bahawa peranan yang dimainkan oleh guru amat
penting dalam mencorakan budaya hidup pelajar yang bakal dilahirkan . Tanggungjawab guru
pada hari ini kian mencabar disebabkan oleh perubahan keadaan dan masa. Guru hari ini perlu
bijak dalam melaksanakn tugas mereka , berbagai kaedah dan teknik pengajaran perlu digunakan
bagi merialisasikan pencapaian cemerlang dikalangan pelajar mereka. Pengajaran boleh
difahamkan sebagai proses penyampaian kemahiran , ilmu pengetahuan , sikap dan nilai. Ia akan
menyebabkan perubahan tingkah laku pelajar. Menurut Yaxley, B.G. ( 1991 ) pengajaran
merupakan aktiviti intelek di mana sesuatu tindakan bertujuan untuk membawa perubahan dari
segi kepercayaan nilai dan makna. Pengajaran yang baik bertujuan untuk menghasilkan
pembelajaran yang berkesan di kalangan pelajar . Penunjuk kepada kualiti pembelajaran yang baik
dapat dilihat melalui perubahan tingkah laku yang dialami pelajar.

1
HBML 3203 Tatabahasa Dalam Pengajaran Bahasa Melayu

1. Pendekatan, Kaedah dan Teknik penulisan wacana.


Kaedah dan teknik pengajaran dalam bilik darjah amat penting dalam memastikan pelajar dapat
memahami dan mengaplikasi hasil daripada pengajaran yang dilaksanakan.Penulisan wacana
sekolah menengah juga mempunyai banyak kaedah pengajaran yang boleh digunakan bagi
memastikan pelajar dapat menulis dengan baik. Namun pendapat mengatakan bahawa tidak ada
satu pun pendekatan, kaedah atau teknik yang paling sesuai digunakan dalam bilik darjah, kecuali
setiap pendekatan, kaedah dan teknik tersebut disesuaikan dengan tajuk penulisan wacana yang
hendak diajar.

Pandangan diatas memang ada kebenarannya,oleh itu guru perlu mahir menguasai pelbagai jenis
pendekatan,kaedah dan teknik dalam mengajar penulisan supaya tidak membosankan para pelajar .
Ini bergantung kepada kebijaksanaan guru kerana yang penting adalah pelajar dapat turut serta dan
aktif dalam aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan di dalam bilik darjah.Pengajaran dan pembelajaran
mestilah berpusatkan pelajar. Guru hanyalah bertindak selaku pemudah cara.

Pendekatan pengajaran penulisan wacana yang dinyatakan oleh Raimes(dalam Juriah long dan
rakan-rakan,1990:214)ialah:-
i. Pendekatan Terkawal
ii. Pendekatan Bebas
iii. Pendekatan Pola-perenggan
iv. Pendekatan Komunikatif.

2
HBML 3203 Tatabahasa Dalam Pengajaran Bahasa Melayu

Disini saya akan menjelaskan dua pendekatan yang disarankan oleh Raimes iaitu:-

1.1 Pendekatan Terkawal.


Pendekatan ini ialah pendekatan yang di rancang secara berurutan supaya murid-murid menguasai
suatu unsur penulisan dan ketatabahasaan. Murid-murid dikehendaki menyudahkan tugasan
berdasarkan bahan serta mematuhi arahan-arahan yang ditetapkan.Pendekatan ini menekankan
ketepatan daripada kemahiran dan keaslian. Meliputi pengajaran yang bersistem dan beransur-
ansur; daripada kegiatan meniru hingga penulisan bebas. Penggunaan bahan-bahan pengajaran
/pemelajaran yang fleksibel yakni boleh menerapkan pelbagai jenis karangan, boleh disesuaikan
dengan peringkat kelas, boleh merentas kurikulum, dan sebagainya. Membolehkan pelajar-pelajar
mengukur pencapaiannya pada latihan-latihan yang tertentu dan terbatas. Tidak sukar membuat
persediaan.Meringankan kerja guru; pantas dan mudah diperiksa. Guru dapat merancangkan
latihan pemulihan yang berkesan.

Menerusi pendekatan ini juga, guru memandu dan mengawal pelajar daripada melakukan
kesalahan.Pada peringkat permulaan,kawalan yang diberikan guru adalah secara
menyeluruh.Walau bagaimanapun,pelajar masih diberikan kebebasan untuk memilih
perbendaharaan kata atau struktur ayat mereka sendiri.
Sebagai contoh,bentuk-bentuk kawalan yang diberikan guru adalah :-
• menyediakan sebuah penulisan yang menghendaki pelajar mengisi tempat-tempat kosong
dengan perkataan yang sesuai;
• guru memberikan senarai frasa yang berkaitan dengan sesuatu topik dan pelajar perlu
membina ayat untuk melengkapkan frasa;
• guru mengambil satu petikan yang menggambarkan sesuatu kejadian atau peristiwa
kemudian pelajar disuruh menggambarkan semula keseluruhan pengalaman berdasarkan
kejadian itu.
• Menggunakan gambar
• Menggunakan carta
• Menggunakan cerita daripada kaset
• Menyusun perkataan

3
HBML 3203 Tatabahasa Dalam Pengajaran Bahasa Melayu

• Melengkapkan ayat
• Menyusun ayat
• Menukarkan dialog dan sebagainya.

Sebagai kesimpulan pendekatan terkawal ini dapat membantu guru memandu dan mengawal
pelajar daripada melakukan kesalahan.Pada peringkat permulaan,kawalan yang diberikan guru
adalah secara menyeluruh.Walau bagaimanapun,pelajar masih diberikan kebebasan untuk memilih
perbendaharaan kata atau struktur ayat mereka sendiri.

1.2 Pendekatan Komunikatif

Pendekatan ini diasaskan oleh Dell Hymes yang antara lain menyatakan bahawa kecekapan
komunikatif merupakan penguasaan bahasa secara yang dimiliki oleh seseorang pelajar mengguna
dan memahami bahasa secara wajar dalam proses berkomunikasi dan berinteraksi dengan individu
lain dan jalinannya dengan konteks sosial.Pendekatan ini menekankan tujuan sesebuah karangan
dan khalayaknya. Murid-murid digalakkan mengarang seperti penulis dewasa dengan berpandukan
dua soalan ini:
1. Mengapa saya menulis karangan ini?
2 Siapa yang akan membaca karangan saya?
Secara tradisional, guru merupakan khalayak kepada karangan murid-murid.Walau bagaimanapun,
penulis berasa lebih selesa apabila karangannya memenuhi jaluran komunikatif.Dengan demikian,
guru yang menggunakan pendekatan ini meluaskan khalayaknya dengan menyertakan murid-murid
lain di dalamkelasnya yang bukan hanya membaca karangan tersebut tetapi melakukan tindak
balas seperti memberikan idea tambahan, membuat ikhtisar, menulis semula dengan pelbagai
bentuk, memberikan komen tetapi bukan bertujuan untuk membuat pembetulan. Atau, guru boleh
membangunkan khalayak `di luar sekolah’ dengan menggalakkan murid-murid menulis kepada
seseorang seperti:-

• “Anda dikehendaki menulis kepada seorang sahabat pena anda dengan memberitahunya
akan keadaan bilik anda. Katakan kepadanya anda menggemari bilik anda itu kerana
perabotnya tersusun dengan kemas, kawasannya luas, berhawa dingin dan sebagainya.Anda

4
HBML 3203 Tatabahasa Dalam Pengajaran Bahasa Melayu

menulis surat kepada ibu saudara anda dengan memberitahu beliau akan keadaan bilik
anda. Katakan kepadannya anda tidak menggemari keadaan bilik”
• Anda menulis surat kepada ibu saudara anda dengan memberitahu beliau akan keadaan
bilik anda. Katakan kepadannya anda tidak menggemari keadaan bilik anda itu dan ingin
membuat perubahan supaya lebihs elesa. Katakan kepada beliau bahawa anda memerlukan
bantuannya kerana beliau seorang penghias rumah.
• Katakan anda akan menerima seorang tetamu buta. Tulis surat kepada tetamu anda itu kan
keadaan bilik anda dengan lengkap supaya tetamu anda itu dapat membuat gambaran
tentang bilik tersebut semasa dia menginap nanti. Tulisan anda itu akan dirakamkan ke
dalam pita kaset supaya mudah rakan anda mendengarnya.

Ketiga-tiga bentuk di atas lebih baik daripada menyuruh murid-murid menulis tentang ‘bilik saya’.
Pembentukan khalayak boleh berlaku andainya guru memberikan tugasan yang wajar seperti main
peranan, bertukar surat, menjawab surat, membuat pertanyaan, memberikan komen dan
sebagainya.

Pendekatan ini menegaskan tentang seseorang yang sudah mempunyai pengetahuan tentang
struktur bahasa dan kebolehan membina ayat-ayat yang gramatis.Ini tidak bermakna dia sudah
dapat berkomunikasi dengan baik dan berkesan memandangkan kecekapan berbahasa dan
berkomunikasi itu juga menitikberatkan unsur-unsur lain yang boleh mempengaruhinya,seperti
aspek-aspek sosiolinguistik dan psikolinguistik sebagai contoh,penulisan tentang kemajuan
teknologi perubatan mestilah memasukkan kata atau frasa yang ada hubung kait dengan teknologi
tersebut,iaitu laras bahasa perubatan.Oleh itu,pendekatan ini membolehkan pelajar menggunakan
bahasa yang sesuai untuk tujuan berkomunikasi termasuk penulisan.

Kesimpulannya dengan menggunakan pendekatan ini,dapat dikatakan bahawa pelajar menulis


adalah untuk dibaca oleh orang lain atau masyarakat.Justeru,guru perlu memastikan dan
menggalakkan pelajar menulis,sama seperti menyatakan kepada pelajar bahawa penulisan yang
dihasilkan adalah untuk dinikmati oleh pembaca termasuk penulisan pelajar lain di dalam bilik
darjah.

5
HBML 3203 Tatabahasa Dalam Pengajaran Bahasa Melayu

Rumusan.

Sebagai rumusan, Pendekatan pengajaran merupakan haluan atau aspek yang digunakan untuk
mendekati atau memulakan proses pengajaran sesuatu isi pelajaran, sesuatu mata pelajaran atau
beberapa mata pelajaran atau sesuatu kemahiran. Pendekatan-pendekatan wujud berdasarkan
aspek-aspek pengajaran yang kita ingin utamakan atau memberi perhatian yang lebih utama. Sebab
itu ada kalanya pendekatan meyerupai klasifikasi pengajaran di mana jenis-jenis pendekatan wujud
berdasarkan kriteria-kriteria yang kita gunakan untuk meneliti proses pengajaran. Pendekatan-
pendekatan pengajaran boleh digolongkan mengikut cara pengelolaan murid, cara-cra fakta
disampaikan, keaktifan pengajaran atau pelajar, pengajaran bahasa dan pengajaran mata pelajaran
lain.

Pendekatan terkawal dan pendekatan komunikatif ini dapat membantu guru itu sendiri untuk
mencari satu garis panduan dalam pengajaran dan pembelajaran secara sistematik.Pendekatan ini
juga memudahkan guru merancang rancangan mengajar yang bersesuaian dengan objektif yang
hendak dicapai.

6
HBML 3203 Tatabahasa Dalam Pengajaran Bahasa Melayu

2. Reka Bentuk Pengajaran


 Reka bentuk pengajaran ialah suatu proses sistematik untuk mereka bentuk, membangun,
melaksana dan menilai pengajaran.
Enam perkara asas yang merangkumi seluruh proses pengajaran
 Menentukan keperluan pelajar
 Menentukan matlamat dan objektif
 Membina prosedur penilaian
 Mereka bentuk dan memilih strategi penyampaian
 Mencuba sistem pengajaran
 Menilai keseluruhan system
Kegunaan Reka Bentuk Pengajaran
 Untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan.
 Pengajaran yang berkesan membolehkan pelajar memperoleh kemahiran, pengetahuan dan
sikap yang diharapkan.

2.1 MODEL PENGAJARAN ASSURE (yang saya gunakan dalam pengajaran dan
pembelajaran)
Model ASSURE digubal oleh Heinich dan rakan-rakannya (1982) dan ia bertujuan menyediakan
panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media.Ia
berfokus kepada perancangan pengajaran dalam situasi bilik darjah dan bukan merangkumi satu
skop RP yang luas.Oleh itu,ia ditujukan kepada setiap pengajaran.

Model ASSURE mengandungi 6 langkah iaitu :-


A – Analyse learner (Analisis pelajar)
S- State objective (Nyatakan objektif)
S-Select method,media,and materials(Pilih kaedah,media dan bahan)
U-Utilise media dan materials(Gunakan media dan bahan)
R-Rquire learner participation (Dorong penglibatan pelajar)

7
HBML 3203 Tatabahasa Dalam Pengajaran Bahasa Melayu

E-Evaluate and revise ( Nilai dan Semak)

2.1.1 Analisis Pelajar


Tiga perkara penting untuk menganalisis ciri-ciri pelajar:
(a) Ciri-ciri umum
- Merupakan deskripsi umum tentang umur, tahap, latar belakang sosial ekonomi
dan sebagainya.
(b) Kompetensi khusus
- Berkait dengan pengetahuan dan kemahiran sedia ada pelajar tentang tajuk dan kandungan
pelajaran.
(c) Stail pembelajaran
- Merujuk kepada kluster trait psikologi yang dapat menerangkan bagaimana seseorang itu
menanggapi, berinteraksi dan bertindak balas dengan persekitaran.
2.1.2 Nyatakan Objektif
- Ia merupakan tahap yang minimum tentang apakah yang sepatutnya dipelajari
Oleh pelajar daripada pengajaran yang dijalankan.
- Ia juga harus difokuskan kepada apakah pengentahuan, kemahiran dan sikap yang baru
untuk dipelajari.
2.1.3 Pilih kaedah, Media dan Bahan
- Terdapat 3 langkah dalam pemilihan.
a) Menentukan kaedah yang sesuai dengan tugasan pembelajaran. Seperti
Set Induksi dimulakan dengan kaedah simulasi, diikuti dengan kaedah demonstrasi latihan
dan latih tubi untuk mempelajari kemahiran yang baru.
b) Memilih media yang sesuai untuk melaksanakan kaedah yang dipilih.
Pemilihan media berasaskan kriteria yang tertentu:
1. Sepadan dengan kurikulum
2. Maklumat tepat dan terkini
3. Bahasa yang jelas dan tepat
4. Menarik minat dan mencetuskan motivasi pelajar
5. Menggalakkan penglibatan pelajar

8
HBML 3203 Tatabahasa Dalam Pengajaran Bahasa Melayu

6. Mempunyai teknikal kualiti yang baik.


7. Terdapat bukti keberkesanannya
8. Bebas daripada bias.
9. Mempunyai buku panduan yang lengkap.
(c) Mereka bentuk media
Tujuh perkara yang perlu diambil kira untuk mengubahsuai media yang
tersedia atau menyediakannya sendiri.
 Objektif
 Pelajar
 Kos
 Kepakaran teknikal
 Peralatan
 Fasiliti
 Masa

2.1.4 Nilai dan Semak


 Penilaian ialah proses membuat pertimbangan nilai tentang sesuatu perkara. Ia berlaku
sepanjang proses pengajaran, iaitu sebelum, semasa dan selepas pengajaran.
 Penilaian melibatkan aspek:
- Menilai pencapaian pelajar
- Pembelajaran yang dihasilkan
- Menilai media dan kaedah

9
HBML 3203 Tatabahasa Dalam Pengajaran Bahasa Melayu

Langkah Pengajaran (Model Assure)

Kelas : Tingkatan 5 Sedehana ( A-Analisis pelajar)

Tajuk: Perbincangan Isi-Isi Karangan.

Hasil Pelajaran :7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi
penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton untuk membuat
karangan .
Objektif Pelajaran: Pada akhir pelajaran ini.(S- Nyatakan Objektif)
1. Pelajar dapat menyatakan maklumat penting daripada dialog yang di pendengarkan.
2. Pelajar dapat menyatakan kepentingan mempertahankan permainan tradisional.
3. Pelajar dapat membuat sebuah karangan yang berkualiti yang bertajuk Kepentingan
Mempertahankan Permainan Tradisional.
BBM : Slaid gambar,carta gambar,dialog.internet,vedio.Gambar dan Carta
Kaedah : Kaedah gambar dan carta.(S-Pilih kaedah,media dan bahan)

Langkah 1. ( U- Gunakan media dan bahan )


1.Guru tayangkan sebuah Video dari internet bertajuk ‘Permainan tradisional’.
2. Murid menonton dan menghayati video yang ditayangkan oleh guru.
3. Guru menerangkan serba sedikit tentang permainan tradisional yang ditayangkan tadi.
4. Guru bersoal-jawab dengan pelajar tentang permainan tradisional.
• Apakah permainan tradisonal yang pernah kamu mainkan?
• Dimanakah tempat sesuai permainan ini dimainkan?
• Berapakah bilangan pemainnya?
• Boleh terangkan sedikit cara bermain permainan ini?

Langkah 2.( R- Dorong penglibatan pelajar)


1. Guru berbincang bersama dengan murid permainan tradisional.

10
HBML 3203 Tatabahasa Dalam Pengajaran Bahasa Melayu

2. Guru membahagikan murid kepada 5 kumpulan.


3. Guru menetapkan jenis Permainan Tradisional yang perlu dibincangkan oleh setiap kumpulan.
Kumpulan 1 : Permainan Congkak
Kumpulan 2 : Permainan Wau
Kumpulan 3 : Permainan Gasing
Kumpulan 4 : Permainan Raga
Kumpulan 5 : Permainan Guli

4. Murid berbincang mengikut kumpulan masing-masing tentang :-


• Sejarah permainan
• Tempat bermain
• Bilangan pemain
Kenapa permainan ini perlu dipertahankan.
Langkah 3. ( R- Dorong penglibatan pelajar)

1. Setiap kumpulan diminta membentangkan hasil perbincangan kumpulan menggunakan power


point.
2. Semasa kumpulan membentangkan hasil perbincangan murid lain mencatat.

Langkah 4. ( R- Dorong penglibatan pelajar)

1. Guru mengarahkan pelajar untuk membina peta minda yang berkaitan dengan semua
tajuk perbincangan menggunakan power point.
2. Murid –murid membuat di dalam kumpulan masing-masing.
3. Guru membimbing dan memantau hasil kerja murid.

Langkah 5 ( R- Dorong penglibatan pelajar)

1. Para pelajar bergilir-gilir membentang peta minda menggunakan power point tentang
KepentinganMempertahankan Permainan Tradisional.
2. Peta minda dilekatkan di sudut pelajaran.

11
HBML 3203 Tatabahasa Dalam Pengajaran Bahasa Melayu

Penutup ( E - Nilai dan Semak)


1. Para pelajar disuruh membuat karangan bertajuk :Kepentingan Mempertahankan Permaianan
Tradisional.
2. Karangan itu hendaklah berdasarkan peta minda yang telah dihasilkan.

KESIMPULAN
Model pengajaran Assure ini merupakan suatu proses pengajaran dan pembelajaran yang cukup
menarik minat pelajar. Pelajar di sekolah menengah khususnya memerlukan satu kaedah dan cara
yang paling berkesan bagi menarik minat mereka untuk terus belajar. Banyak faedah dan kebaikan
yang dapat diperolehi oleh pelajar sewaktu menjalankan aktiviti.
Kesesuaian tajuk dengan aktiviti yang dijalankan adalah penting bagi memastikan objektif dan
matlamat yang ditetapkan akan tercapai. Kesungguhan dan kecekapan guru dalam melaksanakan
proses pengajaran amat perlu agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan sistematik.

12
HBML 3203 Tatabahasa Dalam Pengajaran Bahasa Melayu

Rujukan:
Tarigan,Henry Guntur.(1995).Pengajaran Wacana.Selangor:Penerbit Dayasities Sdn
Bhd.
New Meyer,Frederick J.Sulaiman Masri.(1996).Teori tatabahasa: keterbatasan dan
kemungkinannya.Kuala Lumpur : Dewan Bahasa & Pustaka.

Amir Awang.(1993).Teor i- teori pembelajaran. Konsep teori pembelajaran. Kuala


Lumpur:Penerbit Fajar Bakti.

Zainol Ismail.(2003).Fokus Unggul / UPSR Penulisan.Johor Bahru: Penerbitan Pelangi


Sdn.Bhd.
Mat Nor Hussin.Ab.Rahman Ab. Rashid.(1987).Alat Bantu Mengajar Dalam Pengajaran
Bahasa.Selangor:Ling Wah Press Sdn Bhd.

Ahmad Haji Mohd Tahir.(1982).Pengajaran Tatabahasa Di Sekolah Menengah Rendah


Kebangsaan di Negeri Selangor.Serdang,Selangor : Universiti Pertanian Malaysia.

13
HBML 3203 Tatabahasa Dalam Pengajaran Bahasa Melayu

Lampiran 1.

Kaedah Bergambar dan Carta.

Permainan Congkak Permainan Wau

Permainan Tradisional

Permainan Gasing Permainan Raga

14
HBML 3203 Tatabahasa Dalam Pengajaran Bahasa Melayu

Permainan Guli

Lampiran II ( Contoh karangan pelajar )

Kepentingan Mempertahankan Permainan Tradisional

Sebagaimana kita sedia maklum, setiap negara di muka bumi bertuah ini memiliki permainan
tradisional yang tersendiri. Jika ditinjau dari sudut sejarah, permainan tradisional dimainkan pada
kala lapang sejak dahulu kala. Oleh hal yang demikian, permainan tradisional seperti congkak,
guli, wau, gasing dan tingting memainkan peranan yang penting dalam mengisi masa lapang para
penduduk zaman nenek moyang. Kini, permainan tradisional semakin dipandang enteng, justeru
rakyat kita mula memboikot permainan ini tanpa menyedari kepentingannya.

Sebenarnya, rakyat Malaysia memainkan peranan penting dalam penjagaan permainan tradisional.
Anjakan paradigma mestilah kita ambil agar permainan ini tidak hilang ditelan zaman. Sesal
dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Janganlah kita merindui permainan
tradisional selepas permainan ini pupus ditelan zaman. Oleh itu, langkah mempopularkannya
seperti kempen “Jom Main Permainan Tradisional” dan pertandingan bermain permainan
tradisonal merupakan rencah maslahat untuk mempertahankannya. Langkah tersebut penting
supaya ahli masyarakat mendapat pendedahan dan mempelajari permainan tradisional sepanjang
kempen dan pertandingan dijalankan kerana tak kenal, maka tak cinta. Dengan langkah proaktif
tersebut, kita dapat memastikan permainan tradisional mampu menjadi warisan budaya untuk
generasi yang akan datang.

Realitinya, permainan tradisional memainkan peranan penting sebagai lambang keagungan


bangsa dan negara tercinta ini. Oleh sebab rakyat negara ini berbilang kaum, permainan
tradisional merupakan salah satu cara rakyat tanpa mengira kaum mengisi masa lapang. Tanpa
melihat warna kulit mahupun agama, permainan tradisional dilihat sebagai permainan rakyat yang
dapat menghidupkan kesuburan norma kehidupan murni. Kini, kerajaan sudah pun menjadikan
permainan tradisional sebagai platform untuk menarik kedatangan pelancong asing ke negara kita.
Yang di luar jangkaan, pelancong asing berasa teruja dan takjub dengan warisan bangsa kita dan
sanggup tinggal lebih lama di sini hanya untuk mempelajari permainan tradisional kerana
pelancong sedar akan peribahasa “sambil menyelam, minum air”. Hal ini sekali gus menjana
pendapatan negara melalui industri pelancongan yang semakin meningkat.

Daripada persepsi cendekiawan, permainan tradisional merupakan sejenis pendidikan tidak


formal yang amat tinggi nilainya. Hal ini demikian kerana kita dapat mematangkan pemikiran di
samping membijakkan otak untuk berfikir secara kritis dan kreatif semasa memainkan permainan
tardisional. Sebagai contoh, permainan congkak menguji kebijaksanaan dan kesabaran pemain
memasukkan biji guli ke dalam “rumah” dan “kampung” pada papan congkak. Yang indahnya,
kita dapat memupuk dan menyemai nilai-nilai murni dalan kalangan rakyat sesebuah negara

15
HBML 3203 Tatabahasa Dalam Pengajaran Bahasa Melayu

supaya lebih cinta akan negara daripada dijajah oleh anasir jahat dari luar. Natijahnya, kita harus
sedar bahawa permainan tradisional dapat mengukuhkan semangat perpaduan nasional dalam
kalangan rakyat supaya mereka sedar bahawa “bersatu kita teguh, bercerai kita roboh”.

Akhirulkalam, permainan tradisional mestilah dihidupkan semula supaya menjadi tak lapuk dek
hujan, tak lekang dek panas. Saya berharap, satu hari nanti, permainan rakyat ini akan lebih
dipandang berat dan diapresiasi oleh segenap lapisan masyarakat di nusa ini. Warisan bangsa ini
sebenarnya mestilah kita kekalkan demi kesejahteraan negara. Secara tidak langsung, permainan
tradisional dapat mengharumkan nama negara dan menaikkan imej Malaysia di persada dunia.
Kesimpulannya, saya berharap permainan tradisional di Malaysia akan terus popular dalam carta
kehidupan rakyat dan terus diminati sebagai hobi yang berfaedah. Ayuh kita main congkak!

16
HBML 3203 Tatabahasa Dalam Pengajaran Bahasa Melayu

Lampiran III ( Peta Minda )

kempen mengisi masa


“Jom Main lapang
Permainan
Tradisional”

menjadi
warisan
budaya

KEPENTINGAN
MEMPERTAHANKAN
PERMAINAN
TRADISONAL
mematan
gkan lambang
pemikira keagunga
n n bangsa
dan
negara
tercinta
menguku
hkan
semangat
perpadua
n
nasional

17