Anda di halaman 1dari 12

LAMPIRAN 4

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN

PROGRAM:___PISMP_______________ SEMESTER:___4______________________ TAHUN:_______2_________

Mata Pelajaran / Kursus / Kertas:____Teknologi Elektrik dan Elektronik_____ Kod:__RBT 3107____________


Kredit:__3(2+1)_______

Mingg Tajuk dan Kandungan Hasil pembelajaran Kuliah Tutori Amali ISL Catata
u/ (jam) al (jam) (jam) n
Tarik
h
M1 1.0 Litar Arus Ulang Alik Rujukan
1.1 Menjelaskan kandungan ilmu yang
• Pengenalan :
• Pengenalan berkaitan arus ulang alik (AU) (1.1) Secara
Arus Ulang Alik (AU) 1.2 Menjelaskan jenis-jenis bentuk Arus Ulang berpasan •
• Bentuk gelombang AU dan prosedur yang Alik (AU) dan gan Buku
Gelombang AU, berkaitan dengan AU (1.4) komponen pelajar yang
1.3 Menjelaskan kandungan ilmu yang AU diminta: berkait
• Pemuat, Aruhan,
berkaitan pemuat, aruhan dan (2 jam) mencari an,
Galangan
galangan (1.1) maklumat releven
: dan
litar siri, terkini
selari dan
siri selari •
• Uji kaji litar Laman
arus terus (1 jam)
Amali : Melakukan uji kaji Web
litar arus terus & ulang alik (AT) yang
1.1 Menjelaskan isi kandungan kerja
• menyambung kursus yang berkaitan dengan • Menyambu releven
perintang dalam litar siri, bidang amali (1.1) ng litar.
selari dan siri selari 1.2 Menganalisis persekitaran Menyukat
menggunakan bekalan AT, pembelajaran dalam bengkel untuk nilai yang
• menyukat nilai keperluan melaksanakan kerja amali berkaitan
arus yang mengalir dalam dengan menggunakan teori dan dan
litar, dan bekalan voltan strategi yang sesuai (1.6) membandi
1.3 Mensintesis maklumat daripada ngkannya
• membandingka pelbagai sumber untuk dengan
n dengan pengiraan secara nilai

1
LAMPIRAN 4

Mingg Tajuk dan Kandungan Hasil pembelajaran Kuliah Tutori Amali ISL Catata
u/ (jam) al (jam) (jam) n
Tarik
h
teori. memperolehi pemahaman yang pengiraan
koheren tentang teori dan amalan
(2 jam)
membanding dgn pengiraan secara
teori (6.3)

M2 1.0 Litar Ulang-alik Rujukan


1.4 Menggunakan pertimbangan • Menghitung Menggun
 Menghitung kemuatan, :
sendiri untuk menyelesaikan kemuatan, akan
kearuhan & galangan dalam masalah dan membuat keputusan pengurus
kearuhan, •
litar siri, selari dan siri-selari menghitung kemuatan, kearuhan an grafik
galangan Buku
dan galangan dalam litar siri, selari dalam litar untuk yang
Amali; Melakukan uji kaji litar dan siri-selari (6.4) (2 jam) menjelask berkait
arus terus dan ulang alik • Uji kaji litar an an,
• menyambung ulang alik perkaitan releven
perintang, kapisitor & (AU) kemuatan dan
aruhan dalam litar siri, 1.4 Mengsintesis maklumat daripada • Menyambu , terkini
selari & siri selari litar skematik dan menyukat nilai ng litar, kearuhan
arus yg mengalir dalam litar (6.3) •
menggunakan bekalan AU, menyukat
1.5 Mengaplikasikan pelbagai kaedah Membinc Laman
mencari nilai galangan. nilai yang
melalui pengetahuan dan ang Web
berkaitan
• sambungan kemahiran dalam melaksanakan kan yang
dan
meter Ampiar, Meter Volt kerja amali (2.4) secara releven
mengguna
dan juga penggunaan 1.6 Mengsintesis maklumat daripada kan analitial,
jangka pelbagai litar skematik penggunaan perisisan kritikal
• penggunaan perisisan komputer berkaitan litar. komputer dan
perisisan komputer (6.3) yang menghitu
berkaitan litar. bersesuaia ng
n galangan
(2 jam) dalam
litar
(1 jam)

2
LAMPIRAN 4

Mingg Tajuk dan Kandungan Hasil pembelajaran Kuliah Tutori Amali ISL Catata
u/ (jam) al (jam) (jam) n
Tarik
h
M3 2.0 Motor Elektrik
• Jenis-jenis motor 2.1 Menjelaskan kandungan ilmu Pelajar
• Mengenal Rujukan
• Motor AT yang berkaitan dengan motor AT pasti jenis- dikehend :
• Bahagian utama (1.1) jenis motor aki
motor AT dan fungsinya 2.2 Menjelaskan kandungan ilmu mencari •
• Mengenal
yang berkaitan dengan jenis-jenis bahan Buku
pasti
motor (1.1) tambahan yang
bahagian
2.3 mengintepretasikan bahan tentang: berkait
utama
kurikulum yang releven untuk an,
Amali : Merekabentuk PCB dan motor AT • Jenis-
projek elektronik meningkatkan (1.3) releven
• Menghurai jenis
dan
• Melakar dan fungsinya • Melakar motor
terkini
(2 jam) litar • Bahagia
melukis litar skematik
skematik n utama •
• Membuat 2.1. Menterjemah kandungan lukisan • Membuat dan Laman
surihan dan memunar secara tepat kepada aktiviti dalam surihan fungsiny Web
papan litar melaksanakan kerja amali (2.3) (2 jam) a yang
2.2 Mengaplikasikan pelbagai kaedah (1 jam) releven
melalui pengetahuan & kemahiran
dalam melaksanakan kerja amali
(2.4)

2.0 Motor Elektrik


M4 Rujukan:
• Prinsip 2.4 Menggunakan kemahiran berfikir • P
kendalian motor AT aras tinggi dalam prinsip asas rinsip Melayari •
• Litar asas motor motor AT (6.1) kendalian internet Buku
AT 2.5 Menggunakan kemahiran berfikir motor AT untuk yang
• Penggunaan aras tinggi dalam litar asas litar • L mengump berkait
motor AT asas motor AT (6.1) itar asas ul an,
2.6 Menterjemahkan kandungan motor AT maklumat releven
kurikulum secara umum dan • Penggunaa tentang dan
spesifik kepada aktiviti n motor AT motor, terkini
pembelajaran yang bermakna (2 jam) litar asas,
dalam topik penggunaan motor • Memasang dan •
Laman

3
LAMPIRAN 4

Mingg Tajuk dan Kandungan Hasil pembelajaran Kuliah Tutori Amali ISL Catata
u/ (jam) al (jam) (jam) n
Tarik
h
Amali : Merekabentuk PCB dan AT(2.3) dan kendalian
Web
projek elektronik memateri nya
yang
komponen (1 jam)
• Memasang dan releven
elektronik
memateri komponen 2.3. Mengaplikasikan pelbagai kaedah • Projek
elektronik melalui pengetahuan & kemahiran hobby kit
dalam melaksanakan kerja amali (2 jam)
(2.4)

M5 3.0 Pemasangan Elektrik 1 fasa Rujukan:


• Pemasa Memband
• Sistem 3.1 Menjelaskan kandungan ilmu ing beza
ngan •
pendawaian yang berkaitan dengan sistem dan
elektrik 1 Buku
• Pengujian pendawaian (1.1) fasa menjelask yang
pemasangan 3.2 Mensintesis maklumat daripada an sistem berkait
• Sistem
pelbagai sumber untuk pendawaian pendawai an,
memperoleh pemahaman yang dan ujian an 1 fasa releven
koheren tentang pengujian pemasanga dan jenis- dan
pemasangan (6.3) n jenis terkini
(2 jam) • Pengujian pengujian
Amali : Merekabentuk PCB dan baik- pemasan •
dan projek elektronik gan Laman
pulih
• Menguji litar (1 jam) Web
2.4i. Mensintesis maklumat daripada projek
elektronik yang
pelbagai sumber untuk (2 jam)
releven
memperolehi pemahaman
pengujian litar elektronik (6.3)
2.4ii. Berusaha menanggani pelbagai
cabaran semasa menyiapkan projek
kerja amali (4.6)

M6 3.0 Pemasangan Elektrik 1 Rujukan:


fasa Pelajar

4
LAMPIRAN 4

Mingg Tajuk dan Kandungan Hasil pembelajaran Kuliah Tutori Amali ISL Catata
u/ (jam) al (jam) (jam) n
Tarik
h
• Litar kawalan 3.3 Menggunakan kemahiran • Mengenali membuat •
utama berfikir aras tinggi dalam litar litar kajian Buku
• Litar kecil akhir kawalan utama (6.1) kawalan perpustak yang
3.4 Menterjemahkan kandungan utama dan aan berkait
kurikulum secara umum dan litar berkaitan an,
spesifik kepada aktiviti kawalan Pemasang releven
pembelajaran yang bermakna kecil an Elektrik dan
dalam litar kecil akhir (2.3) (2 jam) 1 fasa terkini
Amali : Merekabentuk PCB • Pengujian

dan projek elektronik dan baik- •
Litar
pulih
• Menerapkan peraturan kawalan Laman
2.5i. Mempamerkan komitment kpd projek Web
keselamatan dimakmal utama
kecemerlangan, akauntabiliti • Penerapan yang
integriti, bertanggungjawab & peraturan • releven
empati untuk menjalankan tugas keselamata Litar kecil
amali (4.2) n akhir
2.5.ii Bertanggungjawab terhadap (2 jam) (1 jam)
rakan bahan dan peralatan daripada
aspek keselamatan (4.3)

4.0 Komponen
M7 Rujukan:
Elektronik & Aplikasi 4.1 Menterjemahkan kandungan • Mengenali Melayari
pada Litar elektronik kurikulum secara umum dan komponen- internet •
• Aplikasi komponen spesifik kepada aktiviti komponen untuk Buku
elektronik kepada litar pembelajaran yang bermakna elektronik mendapat yang
mudah seperti litar Suis, dalam aplikasi komponen dalam litar kan berkait
litar Penguat, litar elektronik kepada litar mudah hobby kit maklumat an,
bekalan kuasa dan seperti litar suis, litar penguat, litar (2 jam) terkini releven
sebagainya. bekalan kuasa dalam sebagainya tentang dan
(2.2) Menterjemahkan kandungan kompone terkini
kurikulum secara umum dan n-
spesifik kepada aktiviti kompone •
pembelajaran yang bermakna n dalam Laman
dalam litar kecil akhir (2.3) litar Web
yang

5
LAMPIRAN 4

Mingg Tajuk dan Kandungan Hasil pembelajaran Kuliah Tutori Amali ISL Catata
u/ (jam) al (jam) (jam) n
Tarik
h
Amali : Mendawai litar • Melakar hobby kit
releven
pendawaian domestik dan seperti:
melukis suis,
• Melakar dan melukis litar perintang
litar
pendawaian domestik , gelung,
2.6 Mengaplikasikan pelbagai kaedah pendawaia
melalui pengetahuan & kemahiran n domestik kapasitor
dlm melakar& melukis litar (2 jam) dll
pendawaian domestik (2.4) (1 jam)

4.0 Komponen
M8 Rujukan:
Elektronik& Aplikasi • Mengenali Melayari
4.1 Menterjemahkan kandungan
pada Litar elektronik komponen- internet •
kurikulum secara umum dan
• Aplikasi komponen komponen untuk Buku
spesifik kepada aktiviti
elektronik kepada litar elektronik mendapat yang
pembelajaran yang bermakna
mudah seperti litar Suis, dalam litar kan berkait
dalam aplikasi komponen
litar Penguat, litar hobby kit maklumat an,
elektronik kepada litar mudah
bekalan kuasa dan (2 jam) terkini releven
seperti litar suis, litar penguat,
sebagainya. tentang dan
litar bekalan kuasa dalam
kompone terkini
sebagainya (2.2)
n-
Menterjemahkan kandungan •
kompone
kurikulum secara umum dan Laman
n dalam
spesifik kepada aktiviti Web
litar
pembelajaran yang bermakna yang
hobby kit
dalam litar kecil akhir (2.3) • Pendawaian seperti: releven
Amali : Mendawai litar suis satu transistor,
pendawaian domestik hala dan IC, LDR,
dua hala SCR,
• Melakar dan melukis
2.7 Mengaplikasikan pelbagai kaedah (2 jam) relay dll
• Melakukan pendawaian
litar lampu menggunakan melalui pengetahuan & kemahiran (1 jam)
suis satu hala dan dua dalam melakar dan melukis
hala Melakukan pendawaian litar lampu
menggunakan suis satu hala dan

6
LAMPIRAN 4

Mingg Tajuk dan Kandungan Hasil pembelajaran Kuliah Tutori Amali ISL Catata
u/ (jam) al (jam) (jam) n
Tarik
h
dua hala (2.4)

M9

Cuti Pertengahan Sekolah

M10

Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS)

M11 5.0 Asas elektronik Rujukan:


berdigit 5.1 Menjelaskan kandungan ilmu
yang berkaitan dengan konsep • Menjelaskan •
• Konsep Logik,Get Logik, Melayari
logik, get logik, litar kombinasi get konsep Buku
Litar Kombinasi Get Logik. internet
(1.1) elektronik yang
• Melaksana untuk
Amali : Mendawai litar berdigit berkait
kan mencari
pendawaian domestik (2 jam) an,
2.8 Menganalisis persekitaran pendawaia maklumat
• Melakukan pembelajaran dalam bengkel n soket alir tentang releven
pendawaian soket alir untuk keperluan melaksanakan keluar dan jenis-jenis dan
keluar kerja amali dengan menggunakan pendawaia get dan terkini
teori dan strategi yg sesuai dgn n litar kegunaan
• Mendawai litar •
pendawaian (1.6) kawalan 1 nya
kawalan utama satu fasa Laman
(2 jam) fasa (1 jam)
Web
(2 jam) yang
releven
5.0 Asas elektronik Melayari
M12
5.1 Menjelaskan kandungan ilmu • Mengenali internet

7
LAMPIRAN 4

Mingg Tajuk dan Kandungan Hasil pembelajaran Kuliah Tutori Amali ISL Catata
u/ (jam) al (jam) (jam) n
Tarik
h
berdigit yang berkaitan dengan konsep litar untuk
logik, get logik, litar kombinasi get kombinasi mencari
 Konsep Logik,Get (1.1) get logik maklumat
Logik, Litar Kombinasi Get (2 jam) tentang
Logik. jenis-jenis
• Melakukan
2.9 Menganalisis persekitaran get dan
Amali : Mendawai litar pemeriksaa
pembelajaran dalam bengkel untuk kegunaan
pendawaian domestik n&
keperluan Melakukan pemeriksaan nya
pengujian
• Melakukan & pengujian litar pendawaian (1.6) (1 jam)
litar
pemeriksaan & pengujian pendawaia
litar pendawaian n
• Mematuhi (2 jam)
peraturan IEE/JBE
6. 0 Asas Teknologi Melayari
M13
Komputer dan internet
6.1 Menjelaskan kandungan ilmu • Mengenali mencari
Rangkaian asas binaan
yang berkaitan asas binaan maklumat
 Asas binaan komputer komputer (1.1) komputer tentang
(2 jam) asas
• Membina
Amali : Membina robot binaan
4.1 Menganalisis persekitaran robot aras
aras teknologi rendah komputer
pembelajaran dalam bengkel untuk rendah
• Memasang mengguna ,
penderia keperluan melaksanakan kerja
kan LEGO perkakas
• Membina robot amali dengan menggunakan teori
(2 jam) an,
aras teknologi rendah dan strategi yang sesuai dengan
perisisan
dengan menggunakan memasang penderia dan membina
dan asas
LEGO atau bahan-bahan robot (1.6)
rangkaian
lain (1 jam)

M14 6. 0 Asas Teknologi


Komputer dan 6.2 Menjelaskan kandungan ilmu Melayari
Rangkaian yang berkaitan perkasasan dan • Perkakasan, internet
perisian (1.1) perisisan mencari
• Perkakasan dan

8
LAMPIRAN 4

Mingg Tajuk dan Kandungan Hasil pembelajaran Kuliah Tutori Amali ISL Catata
u/ (jam) al (jam) (jam) n
Tarik
h
Perisisan 6.3 Menjelaskan kandungan ilmu dan asas maklumat
• Asas Rangkaian yang berkaitan asas rangkaian rangkaian • Membina tentang
(1.1) (2 jam) robot jenis robot dan
Amali : Membina robot mengangk perisisan
aras teknologi rendah at, meletak LEGO
• Membuat 4.2 Mengaplikasikan pelbagai kaedah mengguna (1 jam)
kawalan mudah seperti melalui pengetahuan dan kan bahasa
mengangkat, meletak kemahiran dalam melaksanakan yang
menggunakan bahasa kerja amali (2.4) mudah
mudah 4.3 Bertanggungjawab terhadap (2 jam)
• Mematuhi faktor rakan bahan dan peralatan
keselamatan daripada aspek keselamatan (4.3)

M15 7.0 Robotik


• Menerangkan 7.1 Mengkaji konsep dan proses • Kendalian Melayari
kendalian asas robot dan utama daripada perspektif asas robot internet
penderia penyelesaian masalah dengan dan mencari
• Litar asas menggunakan pelbagai penderia maklumat
kawalan robotik pendekatan termasuk teknologi tentang
• Litar asas
maklumat dan komunikasi tentang kawalan robot dan
kendalian asas robot dan penderia robot perisisan
(6.2) LEGO
7.2 Mensintesis maklumat daripada (1 jam)
pelbagai sumber untuk • Bahagian
memperolehi pemahaman yang utama
Amali : Asas koheren tentang teori dan amalan komputer
Penyenggaraan komputer tentang litar asas kawalan robotik • Asas
• Mengenal (6.3) penyeleng
bahagian utama komputer garaan
5.1. Menjelaskan isi kandungan kerja komputer
• Melakukan asas
kursus yang berkaitan dengan
penyenggaraan komputer
bidang amali (1.1)
5.2 Menganalisis persekitaran

9
LAMPIRAN 4

Mingg Tajuk dan Kandungan Hasil pembelajaran Kuliah Tutori Amali ISL Catata
u/ (jam) al (jam) (jam) n
Tarik
h
pembelajaran dlm bengkel utk
keperluan mlaksanakan kerja
amali dgn mggunakan teori &
strategi yg sesuai dgn melakukan
asas penyenggaraan komputer
(1.6)

M16 Robotik
• Litar asas kawalan 7.2 Mensintesis maklumat daripada Melayari
• Perkakasan, internet
robotik pelbagai sumber untuk
perisisan mencari
memperolehi pemahaman yang
• Fungsi litar dan asas
koheren tentang teori dan amalan maklumat
kawalan robotik rangkaian
tentang litar asas kawalan robotik tentang
(2 jam) robot dan
(6.3)
7.3Mensintesis maklumat daripada perisisan
pelbagai sumber untuk LEGO
memperolehi pemahaman yang (1 jam)
koheren tentang teori dan amalan
tentang fungsi litar asas kawalan • Membuat
Amali:Asas Penyenggaraan robotik (6.3) sambunga
komputer
n
• Membuat sambungan rangkaian
rangkaian komputer 5.3 Menganalisis persekitaran komputer
pembelajaran dlm bengkel utk (2 jam)
keperluan mlaksanakan kerja amali
dgn mggunakan teori & strategi yg
sesuai dgn melakukan asas
penyenggaraan komputer (1.6)

M17 Robotik

10
LAMPIRAN 4

Mingg Tajuk dan Kandungan Hasil pembelajaran Kuliah Tutori Amali ISL Catata
u/ (jam) al (jam) (jam) n
Tarik
h
• Litar asas 7.2 Mensintesis maklumat daripada • Perkakasan,
kawalan robotik pelbagai sumber untuk perisisan Melayari
• Fungsi litar memperolehi pemahaman yang dan asas internet
kawalan robotik koheren tentang teori dan amalan rangkaian mencari
tentang litar asas kawalan robotik (2 jam) maklumat
(6.3) • Menerap tentang
7.3 Mensintesis maklumat daripada unsur robot dan
pelbagai sumber untuk pedagogi perisisan
memperolehi pemahaman yang dalam LEGO
koheren tentang teori dan amalan kaedah (1 jam)
Penerapan unsur tentang fungsi litar asas kawalan amali
pedagogi robotik (6.3)
• Kaedah amali
- penyediaan
alat tangan dan bahan 6.1 Mensyusun strategi untuk
- pengurusan melaksanakan sesuatu tugasan
bengkel yang berkesan secara kreatif, kritis dan inovatif
- susun atur alat untuk melaksanakan sesuatu
tangan, komponen dan projek (8.5)
pelan lantai bengkel

18
ULANGKAJI + PENGURUSAN
KERJA KURSUS

19

ULANGKAJI + PENGURUSAN
KERJA KURSUS

11
LAMPIRAN 4

Mingg Tajuk dan Kandungan Hasil pembelajaran Kuliah Tutori Amali ISL Catata
u/ (jam) al (jam) (jam) n
Tarik
h

20
ULANGKAJI + PENGURUSAN
KERJA KURSUS

21
PEPERIKSAAN

12