Anda di halaman 1dari 7

llit i

i'i if *l ,,
SULIT

JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK

PEPERIKSAANAKHIR SEMESTER5

SESIJI'LAI 2OO9

KURSUSDiPLClvfA KEJ. ELEKTRONIK (DKE)

F!412fi. PENYEI\GGARAAN & BAIKPULIH ALATAN


ELEKTROl\IK

TARIKII : 14 DISEMBER2009

MASA : 2.15-4.15 Petang

Kgrtasso4lanini mengandungi6 soalan.Anda dikehendakimenjawabnulna-manaEmpat(4) soalan


sahaja. (Jika anda dari itu, hanya4 soalanpertamasahajayang akandimarkahkan).
-r-trluwublebih
Setiapsoalanmembawa25 narkah.

kertasjawapan'
kedua-tlua belahmukasurat
Anda dikehendakimenggunakan

hadapan
( 6 ) muka suratbercetaktidaktermasukmuka
@g1
F4r20
SULIT

SOALAN I.

4 Nyatakandefinisisenggaraan'berikut:
D efinethefollowing terms:

Maintenance)
(Preventive
i. Pencegahan
Senggaraan
(CotectiveMaintenance)
ii' SenggaraanPembaikan markah)

b ) N y a ta ka n S A T U (1 )p e rb e zaar tm|ar aSenggar aanPencegahandengan


SenggaraanPembaikan'
between preventive Maintenance and corrective
wat fs the difference
Maintenance' Qmarkah)

c) TIGA (3) fungsisenggaiaan'


Senaraikan (3 markah)
Maintenance
ListTETREE(j)funetionsof

atau komponen
EMPAT (a) langkah untuk memastikanbarangan
d) Terangkan
memenuhisPesifikasi'
thespecif'catiott'
Fow(4) stepsto ensuretheequiprnentfulfi'lls
Describe (8 markah)

e ) H u ra i ka n E MP A T (4 )ca r aper lindungankeatassesebuahper alatanel ek honi k


berfringsidengansempurna'
supayaianyasentiasadapat
ExplainFot]R(4)preventivemet|lodsbensureelectronicappliancesfunction
properlY' (8 markah)

Muka Surat1
SULIT E4I2O

SOALAN 2

a) Nyatakan definisi Surround Sound'


Define Surround Sound.
(2 markah)

b) peralatan
Senaraikan Siaraya.
dalamSistem
< ffi:Y"^"
ListALL basic componentsof Public Ad.dressSy*eri. Pa$^4 (3 markah)

c) Terangkankategori Sistem Siarayaberikut:


Describe each category of Publi"-Ogft Svstembelow:

i. SistemParasT:rrrgg '
frirnmtffiil;,'<^^r^w
(High Level System)

ii. Sistem ParasRend"ah (Low Level System) (4 markah)


tl
- d {*a {r d l *r blk Kqltot"
- [f ,aJ*f f,, SZ,u,tpi I

d) HuraikanEMPAT (4) faktor yang mempengaruhi kec'ekapan sistemsiaraya'

ExplainFO{IR#) factors that {"", theefficiencyof PublicAddressSysteni


u bu4)7
- tze*..,-orva,*bwgA - vLfTobila (8 markah)
- kr,,r-rr,\^(ti
b^dlt -U 44u- Qval

e) Rajah S2e menunjulikan Pengkod Surround Dolby. Terangkan bagaimana


pengkod tersebut bekerja sehingga menghasilkan isyarat bunyr Total Left
Signal(Lt) dan Total Righ Signal(Rt).
Figure S2e shows Dolby Surround Encoder. Explain how the encoder works to
produce Total Lefi SoundSignal(Lt) and Total Right SoundSignal(Rt)
(8 markah)

TEFT

SEI{TEH

flilSttT

Rajah S2e

Muka Surat 2
E4tz0
SULIT

SOALAN 3

a)MerujukkepadaRajahs3adibawalrteranglansecararingkaskendalian:
ByreferringtotheFigureS3abelow'brieflyexplaintheoperationof:

i. Litar praPenguat @r e-amPlif. er circuit)


Rangkaiankawalannada (ToneControl)
ii. (5 markah)
(PowerAmPlifier)
111. Penguatkuasa

rlj
n- P l apenguat tilno""rutfenguat
Bass/'
Trebi e

RajahS3a

b)Mer.ajukkepada]itardiRajahs3b,nyatalranfungsi-fungsipotentiomeimP2,P3
dan P4. (3 markalt)
af P2' P3 and P4'
Based on Figure S3b,give thefunction

P&

Rajah S3b

Muka Surat 3
SULIT F,4120

c) Lukis danlabelkangambarajah
blok bagi sistemHi-Fi.
Draw and label a block-diagramof Hi-Fi system. (5 markah)

d) SenaraikanEMPAT ( ) jenis kerosakanyang kebiasaamyaterjadi pada sistem


Hi-Fi.
List downFO(IR (4 defectsthat normally happenedin Hi-Fi system-
(4 markah)

e) TerangkanEMPAT (4) caruunhrkmengesankerosakanpadasistemHi-Fi.


ExplainFOUR (4) methodsto troubleshootfailurein Hi-Fi system.
(8 markah)

SOALAN 4

a) Apakahyangdimaksudkan
denganSistemTeaterRumah.
Wat is a definition of HomeTheare System. (3 narkah)

b) SenaraikanTUJUH (7) perantiyangdigunakandi dalamSistemTeaterRumah.


List downSEWN (7) devicesthat be usedin Home TheatreSystem.
(7 markah)

c) i. Lukis danlabelkangambarajah
blok bagi SistemTeaterRumah
Draw and label,a blockdiagramaf HomeTheatreSystem. (6 markah)

ii. Nyatakansecararingkas fungsi bagi TIGA (3) bahagianblok yang telah


dilabelkan
Statebriefly, what are thefunilons of THREE (3) blocla labeled at the
above.
(9 markah)

i
i
I
Muka Surat4 I
i
I

i}+-.
SIILTT E.4t20
teSn;'ht &a$u Yi4en
{ MP t/1

s
soALAN : (#,?;Stn^r.-, -Tf# h o^,.-*
//
a) NyatakanTIGA (3) kelebihanDVD jika dibandittgkandenganvcD.
Give THEEE (3) advantagesof DW compareto VCD (6 markah)

b) Teranekanfungsibagi bahagianberikut dalamsebuahpemainDVD.


Explainthefunctionof theDW playerparts as listedbelow:

i. Optical Disk Controller


ii. SpindleMotor Drive
iii. Sewo DSP
Front-end Processor (8 markah)
iv.

'laser
c) Nyatakan TIGA (3) kedudukan titik fokus yang mungkin berlaku ketika
piclary unii' medoaca datadari cakera'
'laser pick up slxix'
State TITREE (3) focus pcint position that occur when the
read the daia from disc
(3 markah)

pada
d) Terangkan secara ringfias DUA (2) kerosakan utama yang kerap beria*ku
pemain cakerapadataudio (audio CD).
Explafu briefry fWO Q) main failures that always occur ta the audio compact
disc player
(8 markah)

Muka Swat 5
\
\
\
1

84120
SULIT

SOALA.I{,6

Head
a) Digital Audio Tape( DAT ) terbahagikepadaduabahagraniaitu stationary
(tu DAT )'
Digital Aud.ioTape(s- DAT ) dmRotary HeadDigital Audio Tape
Terangkansecararingkasbahagian-bahagiantersebut.
Head
Digital Audio Tape (DAT) is divided to 2 division which are stattonary
Digital Audio Tape (s-DAf and.Rotary Head Digital Audio Tape @-DATI
Explainbriefly aboutthosedivisions'
(6 markah)

b) kawasanyang tersentuhantatatape
Lukis dan labelkanrajah yang menunjukJran
dengandrurnheadbagiVHS, VTR danDAT'
tlrum
Draw and l.abe.La diagramthat showsthe contactarea betweentape and
lzeadfor WS, VTF-onrLDAT.
i9 markah)

penggultmgan
c) Berapakahmasa yang diperlukan oleh DAT untuk membuat
semulauntuk pita rakamanl20 minit?
tape?
How manytimedurationneededforDAT reverseitsminutesrecording
(2 markah)

d) Terapgkanmengenaisenggara;ulberikut yangperlu dilakgkanpadapemainDAT'


needto dofor DATpiayer'
Explainaboutthe maintenance

i. Pelarasanelekkik (Electrical alignment)

ii. Senggaraansistem servo (ServoSystemmaintenance)


(8 markah)

Muka Surat6