Anda di halaman 1dari 14

PENSUISAN & PENGISYARATAN E5122/U2/1

SISTEM KOMUNIKASI

OBJEKTIF

Objektif Am :

- Mengetahui dan memahami konsep asas Kejuruteraan Teletrafik dalam


Sistem Telefoni.

Objektif Khusus :

 Menakrifkan unit trafik.


 Mengenalpasti dan menerangkan jenis-jenis trafik dan simbol.
 Menakrifkan istilah, maksud dan pengiraan bagi ‘traffic intensity’(A), ‘call
intensity’(Y), ‘average call duration’(S), ‘observation in 1 hour’(T), ‘number
of call atemps’(N), dan ‘Grade of Service’(B)
PENSUISAN & PENGISYARATAN E5122/U2/2
SISTEM KOMUNIKASI

Kenapa lama sangat,


trafik light ini merah !!!

2.0. Pengenalan

Dalam kejuruteraan teletrafik, istilah saluran (trunk) digunakan untuk


menerangkan sebarang talian yang membawa suatu panggilan. Ianya mungkin
boleh terdiri dari litar antarabangsa yang panjangnya beribu kilometer ataupun
beberapa meter wayar yang menyambung antara ibusawat dalaman yang sama
sahaja.

Bagi sistem telekomunikasi yang besar seperti ibusawat, sekiranya pemantauan


dibuat untuk beberapa panggilan yang berlangsung dalam masa beberapa minit,
graf yang akan terhasil adalah seperti Rajah 2.1.
Panggilan dalam proses

Rajah 2.1 Perubahan trafik bagi jangka masa pendek

1 2 3 4
Masa dalam minit
PENSUISAN & PENGISYARATAN E5122/U2/3
SISTEM KOMUNIKASI

Dari Rajah 2.1 dapati, panggilan yang dibuat berubah secara rawak, apabila
pemanggil memulakan dan menamatkan panggilan untuk seketika. Jika perubahan
secara rawak ini dikaji secara purata, maka didapati bilangan panggilan dibuat
berubah sepanjang hari seperti di Rajah 2.2. Dari Rajah 2.2, didapati hanya
beberapa panggilan sahaja dibuat di waktu malam. Tetapi keadaan sebalik berlaku
pada waktu siang, di mana bilangan panggilan meningkat pada waktu kerja
bermulanya dan kemudian, menjadi maksimum di pertengahan pagi. Manakala, di
waktu tengahari graf menurun dan selepas waktu tengahari ia mula meningkat
semula sehingga waktu petang. Pada waktu petang pula, bilangan panggilan mula
menurun kerana orangramai sibuk pulang dari kerja. Graf mula menaik sekali lagi
pada waktu malam kerana orangramai mula membuat panggilan persendirian.
Panggilan dalam proses

Rajah 2.2 Perubahan trafik bagi tempoh sehari


1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

Masa dalam sehari

2.1. Trafik

Keamatan Trafik (Traffic intensity) didefinisikan sebagai bilangan purata


panggilan yang sedang berlangsung. Unit ukuranya ialah Erlang, sempena nama
A.K Erlang, orang yang pertama mangkaji teori trafik dalam telefoni.
PENSUISAN & PENGISYARATAN E5122/U2/4
SISTEM KOMUNIKASI

Bagi satu kumpulan saluran (trunk), purata bilangan panggilan yang berlangsung
bergantung kepada bilangan panggilan yang dibuat dan jangkamasanya.
Jangkamasa panggilan biasanya dipanggil tempoh penahanan (holding time),
sebab ia menahan saluran talian telefon bagi masa tersebut. Dari definisi Erlang,
trafik yang dibawa oleh satu kumpulan saluran diberi sebagai :-

A = Ch . [2.1]
T

A - Keamatan Trafik dalam Erlang


C - Purata bilangan panggilan sepanjang masa, t.
h - Purata panggilan bagi tempoh penahanan (holding time)

Contoh 2.1
Secara purata, ketika waktu sibuk, satu syarikat membuat 120 panggilan keluar
dalam jangkamasa purata 2 minit. Ia menerima 200 panggilan masuk dalam
jangkamasa purata 3 minit. Kirakan trafik keluar, masuk dan jumlah trafik.

Penyelesaian

Trafik keluar, A = Ch = 120 panggilan x 2 minit


T 60 saat

= 4E

Trafik masuk, A = Ch = 200 panggilan x 3 minit


T 60 saat

= 10 E

Jumlah trafik = 4 E + 10 E = 14 E

Nota : Secara purata, 4 panggilan keluar dibuat dalam masa purata 2 minit
dan 10 panggilan diterima dalam masa purata 3 minit
PENSUISAN & PENGISYARATAN E5122/U2/5
SISTEM KOMUNIKASI

Adalah tidak praktikal untuk menyediakan peralatan yang secukupnya untuk


membawa ke semua trafik yang berkemungkinan ditawarkan oleh sistem
telekomunikasi. Secara teorinya kebarangkalian seseorang pelanggan membuat
panggilan pada masa yang sama melalui ibusawat adalah tinggi. Oleh yang
demikian, keadaan sebegini tidak dapat dielakkan tetapi boleh dikurangkan.

Keadaan sebegini boleh terjadi apabila kesemua saluran sibuk dan tidak boleh
menerima panggilan lain, status ini dikenali sebagai kesesakan talian
(congestion). Dalam sistem pensuisan seperti di ibusawat, sebarang pendailan
terhadap satu kumpulan saluran yang sesak tidak akan berjaya. Keadaan ini
dipanggil sistem kehilangan-panggilan (lost-call system). Ketika sistem
kehilangan-panggilan berlaku, yang diakibatkan oleh kesesakan saluaran, jumlah
saluaran yang dibawa adalah kurang daripada yang ditawarkan. Maka, ia dapat
diringkaskan seperti berikut :-

Trafik yang dibawa = (Trafik yang ditawarkan) – (Trafik yang hilang) [2.2]

Perkadaran bagi panggilan yang hilang atau lengah yang disebabkan oleh
kesesakan, diukur berdasarkan kepada perkhidmatan yang dibekalkan. Ianya
dipanggil sebagai gred perkhidmatan - B (grade of service - B). Bagi sistem
kehilangan-panggilan, gred perkhidmatan (B) boleh didefinisikan sebagai :-

B = Bilangan panggilan yang hilang .

Bilangan panggilan yang ditawarkan

= Trafik yang hilang . [2.3]


Trafik yang ditawarkan

Macam mana nak guna


formula-formula ni, ya…. !
PENSUISAN & PENGISYARATAN E5122/U2/6
SISTEM KOMUNIKASI

Contoh 2.2
Semasa sibuk, 1200 panggilan ditawarkan kepada satu kumpulan saluran dan 6
panggilan telah hilang. Purata masa panggilan ialah 3 minit. Cari :
i. trafik yang ditawarkan
ii. trafik yang dibawa
iii. trafik yang hilang
iv. gred perkhidmatan
v. jumlah jangka masa kesesakan

Penyelesaian

i. Trafik ditawarkan, A = Ch = 1200 panggilan x 3 minit


T 60 saat

= 60 E

ii. Trafik yang dibawa = (1200 – 6)panggilan x 3 minit


60 saat

= 59.7 E

iii. Trafik yang hilang = 6 panggilan x 3 minit


60 saat

= 0.3 E

iv. B = Bilangan panggilan yang hilang .

Bilangan panggilan yang ditawarkan

= 6
1200

= 0.005

v. Jumlah jangkamasa kesesakan = B x tempoh sejam dalam saat


= 0.005 x (60 x 60)
= 18 saat
PENSUISAN & PENGISYARATAN E5122/U2/7
SISTEM KOMUNIKASI

AKTIVITI 2.A Untuk memantapkan pemahaman anda sila


jawap soalan berikut.

Takrifkan keamatan trafik dan nyatakan unitnya.

Secara keseluruhan rangkaian telefon bagi satu tempat yang kerap mengalami
kesesakan talian telah membuat panggilan keluar sebanyak 180 panggilan
selama 330 saat. Manakala, panggilan masuk adalah 200 panggilan masa
purata 240 saat. Kirakan trafik keluar, masuk dan jumlah trafik.

Trafik jam sibuk yang ditawarkan = 100E, tempoh purata panggilan ialah 3
minit. Jika terdapat 10 panggilan hilang dalam tempoh jam sibuk, kirakan:

Bilangan panggilan yang ditawarkan


Gred perkhidmatan
Bilangan panggilan yang dibawa

Untuk mengetahui jawapan anda betul atau salah, sila rujuk di


bahagian respon bagi unit ini (mukasurat 14).
PENSUISAN & PENGISYARATAN E5122/U2/8
SISTEM KOMUNIKASI

2.2. Istilah dan Kiraan Teletrafik

Jangan
potong Q
Hello, kawan lahhh…
orang lain pun
mahu pergi
kerja.

Dalam keadaan yang sebenar, penggunaan talian secara optimum oleh seseorang
pengguna sangat terhad kerana bilangan pengguna bertambah secara mendadak
pada sesuatu masa tertentu. Oleh yang demikian, talian mula menjadi sesak dan
seterusnya, mengakibatkan kesesakan trafik. Untuk mengatasi masalah ini, pihak
pembekal perlulah mengkaji statistik pengguna terkini dan di masa yang akan
datang. Justeru itu, ia dapat mengurangkan kesesakan talian untuk jangka masa
panjang

2.2.1. Keamatan Panggilan (Call Intensity, Y)

Secara teorinya, keamatan panggilan, Y, bermaksud jumlah panggilan


yang ditawarkan per unit masa. Ia diperlukan apabila menghitung
keamatan trafik. Berikut merupakan formula yang digunakan untuk
mendapatkan keamatan panggilan, λ.

λ = A/s [2.4]
PENSUISAN & PENGISYARATAN E5122/U2/9
SISTEM KOMUNIKASI

di mana;
A - keamatan trafik
s - tempoh purata perkhidmatan panggilan

2.2.2. Pemerhatian Dalam 1 Jam (Observation in 1 hour, T)

Dalam melakukan pengiraan untuk menentukan keamatan trafik, tempoh


masa yang tertentu adalah amat penting. Dengan melakukan pemerhatian
dalam masa 1 jam yang mana selalunya diberi unit T, kita boleh
memperolehi purata keamatan trafik dalam satu saluran. Ia dikira dalam
unit jam-Erlang. Rajah 2.3 menunjukkan contoh pemerhatian dalam masa
1 jam.
Bilangan talian sibuk, n(t)

C
D

Rajah 2.3 Graf kesesakan trafik

Daripada Rajah 2.3, pemerhatian dalam 1 jam menunjukan; t


T adalah tempoh masa dalam T 1 jam manakala, C menunjukkan keamatan
Tempoh
trafik dalam bilangan saluran yang tertentu. Tempoh pemerhatian ini
merupakan satu cara untuk menetapkan saiz masa bagi memudahkan
penghitungan purata keamatan trafik.
PENSUISAN & PENGISYARATAN E5122/U2/10
SISTEM KOMUNIKASI

2.2.3. Tempoh Purata Panggilan (Average Call Duration, S)

Dalam sistem penghantaran data, tempoh perkhidmatan tidak


dibincangkan, tetapi yang penting adalah kehendak sistem penghantaran.
Sesuatu kerja boleh dihantar melalui unit S samada dalam bit atau bait.
Manakala kelajuan kapasiti sistem dikira dalam unit saat. Maka, tempoh
perkhidmatan ini adalah bit/saat. Dalam sistem telefoni, tempoh purata
perkhidmatan panggilan, S, merupakan penghantaran data suara dalam
saat pada satu-satu saluran yang digunakan.

2.2.4. Bilangan Panggilan Yang Dicuba (Number of call attemps, N)

Bilangan panggilan yang dicuba oleh pengguna merupakan bilangan yang


tidak terhad. Ia merupakan bilangan panggilan yang dibuat oleh pengguna
pada satu-satu masa tetapi tidak berjaya disambungkan akibat kesibukan
talian. Pada keadaan di mana keamatan trafik adalah maksima, bilangan
panggilan yang dicuba pada jam sibuk akan meningkat secara berterusan.
Ini seterusnya menyebabkan kesesakan talian. Namun bilangan panggilan
yang dicuba ini amat sukar diperolehi memandangkan pengguna
mempunyai kekerapan yang tinggi dalam mencuba mendapatkan
panggilan. Ia hanya boleh diukur secara tepat dengan mengawasi setiap
talian pengguna secara individual.

Tiada jawapan Pn

A Ralat-A Sekatan dan B - Sibuk Pb


ralat teknikal

B - menjawab Pa
Pe Ps

Rajah 2.4: Kemungkinan status ini akan berlaku dalam membuat panggilan

Merujuk kepada Rajah 2.4, berikut merupakan kemungkinan situasi


kerosakan yang akan dihadapi ketika membuat panggilan:
i) Pe merupakan kemungkinan pemanggil A mengalami kerosakan
PENSUISAN & PENGISYARATAN E5122/U2/11
SISTEM KOMUNIKASI

ii) Ps merujuk kepada kemungkinan kesesakan talian dan kerosakan


teknikal
iii) Pn merujuk kepada ketiadaan jawapan dari yang dipanggil
iv) Pb merujuk kepada talian sedang digunakan
v) Pa merujuk kepada talian berjaya disambungkan

2.2.5. Bilangan Panggilan Yang Berjaya

Bilangan panggilan yang berjaya, membawa maksud bilangan pendailan


yang berjaya dicapai atau bilangan panggilan yang mana pengguna yang
dipanggil berjaya dihubungi. Bilangan ini adalah penting bagi
memperolehi gred perkhidmatan yang ditawarkan.

Gred perkhidmatan, B= P – T [2.5]


P

dimana;
P - Bilangan panggilan mencuba pada jam sibuk
T - Bilangan panggilan yang berjaya pada jam sibuk

Contoh 2.3:
Sebanyak 2000 bilangan panggilan yang telah dicuba pada satu kumpulan
saluran pada jam sibuk. Hanya 500 panggilan yang berjaya dilakukan pada jam
sibuk tersebut. Kirakan gred perkhidmatan bagi saluran tersebut.

Penyelesaian

Gred perkhidmatan, B = 2000 – 500


2000

= 1500
2000

= 0.75
PENSUISAN & PENGISYARATAN E5122/U2/12
SISTEM KOMUNIKASI

Contoh 2.4:
Dapatkan keamatan panggilan bagi sistem telefoni yang mempunyai kesesakan
trafik sebanyak 2000 dan purata masa kesesakan adalah 2 minit.

Penyelesaian

Keamatan trafik,  = A/s

= 2000
(2 x 60)

= 16.67

AKTIVITI 2.B Untuk memantapkan pemahaman anda sila


jawap soalan berikut.

1. Berikan definisi keamatan panggilan.

2. Nyatakan maksud bagi bilangan panggilan yang berjaya.

3 Suatu talian mempuyai gred perkhidmatan sebanyak 0.25 dan,


ia hanya mampu membenarkan 820 panggilan yang keluar ketika
talian sibuk. Dapatkan jumlah panggilan yang mampu dikendalikan
oleh talian ini.

Untuk mengetahui jawapan anda betul atau salah, sila rujuk di


bahagian respon bagi unit ini (mukasurat 14).
PENSUISAN & PENGISYARATAN E5122/U2/13
SISTEM KOMUNIKASI

PENILAIAN Penilaian untuk tujuan pemahaman unit ini.


KENDIRI

1. Satu kumpulan 20 saluran didapati 10 saluran mengalami kesesakan


pada pukul 10.00 pagi, 15 saluran pada pukul 10.10 pagi, 16 saluran
pada pukul 10.20 pagi dan 11 saluran pada 10.30 pagi. Kirakan
purata keamatan trafik pada tempoh tersebut.

2. Apakah yang dimaksudkan dengan sistem kehilangan panggilan.

Untuk mengetahui jawapan anda betul atau salah, sila rujuk di


bahagian respon bagi unit ini (mukasurat 14).
PENSUISAN & PENGISYARATAN E5122/U2/14
SISTEM KOMUNIKASI

RESPON 2.A Sila semak jawpan anda dengan jawapan


dibawah.

Bilangan purata panggilan yang sedang berlangsung, unitnya ialah Erlang.


16.5 E, 13.3 E, 29.8 E
i. 2000E
0.005
99.5 E

RESPON 2.B Sila semak jawapan anda dengan jawapan


dibawah.

1. Jumlah panggilan yang ditawarkan per unit masa


2 bilangan pendailan yang berjaya dicapai atau bilangan
panggilan yang mana pengguna yang dipanggil berjaya dihubungi
3 1093 panggilan

RESPON Semak jawapan anda.


KENDIRI

13 E
Sebarang pendailan terhadap satu kumpulan saluran yang sesak tidak akan
berjaya.