Anda di halaman 1dari 12

TOPIK 1

TOPIK 1 Konsep dan Latar Belakang Seni dalam Pendidikan
TOPIK 1 Konsep dan Latar Belakang Seni dalam Pendidikan
TOPIK 1 Konsep dan Latar Belakang Seni dalam Pendidikan
TOPIK 1 Konsep dan Latar Belakang Seni dalam Pendidikan
TOPIK 1 Konsep dan Latar Belakang Seni dalam Pendidikan
TOPIK 1 Konsep dan Latar Belakang Seni dalam Pendidikan

Konsep dan Latar Belakang Seni dalam Pendidikan

TOPIK 1 Konsep dan Latar Belakang Seni dalam Pendidikan Matlamat untuk melahirkan individu yang berbudaya dengan

Matlamat

untuk melahirkan individu yang berbudaya dengan mengamalkan pertimbangan kesenian, berjiwa kreatif, inovatif, inventif dan mempunyai jati diri yang tinggi.

Penggabungan

Ianya melibatkan tiga jenis seni yang terdiri daripada seni visual, seni muzik dan seni pergerakan akan membantu pembentukan insan yang lebih bersifat holistik dan menyeluruh

HBEF1403

MOHD NOOR HAFIZ BIN ZAKARIA

811003016323

TEORI

Teori konstruktivisme :

• Kanak-kanak tidak beroleh pengetahuan secara pasif tetapi mereka membina pengetahuan secara aktif

• Pembelajaran secara aktif dan interaksi sosial digalakkan dalam persekitaran yang selamat dan kondusif di mana pembelajaran dicapai melalui aktiviti meneroka, bereksperimen dan mengolah objek atau bahan.

• Seni dalam Pendidikan wadah untuk membolehkan murid mengekspresikan idea secara bebas dan kreatif.

HBEF1403

MOHD NOOR HAFIZ BIN ZAKARIA

811003016323

TEORI

Teori Kecerdasan Manusia :

Howard Gardner

Tujuh jenis kecerdasan yang seharusnya disuburkan di kalangan murid

• Menyokong kesepaduan subjek yang digabung seperti dalam matapelajaran Seni dalam Pendidikan

• Penggabungan ini dapat menangani masalah penyuburan kecerdasan minda kanak-kanak

• dapat menjana kecerdasan minda murid dengan lebih menyeluruh, terutamanya apabila strategi pembelajaran dan pengajaran yang dirancang dapat dilaksana dengan baik dan berkesan

HBEF1403

Sambung….

MOHD NOOR HAFIZ BIN ZAKARIA

811003016323

TEORI

Teori Kecerdasan Manusia :

Howard Gardner

• jika hanya satu sahaja pendekatan digunakan di dalam pengajaran, murid tertentu sahaja akan mendapat bahan yang disampaikan

• Pendekatan yang berintegrasi terhadap pelbagai jenis kecerdasan memudahkan penerimaan pemikiran murid kepada yang lebih kreatif

HBEF1403

MOHD NOOR HAFIZ BIN ZAKARIA

811003016323

TEORI

Teori Kecerdasan Manusia :

Leonardo da Vinci model manusia dalam kajian Seni dalam Pendidikan

seorang seniman, jurutera, anatomis dan saintis.

menggabungkan bidang-bidang ilmu tersebut untuk membentuk keunggulan diri dalam kehidupannya

HBEF1403

MOHD NOOR HAFIZ BIN ZAKARIA

811003016323

TEORI AKHIRNYA…. Teori Kecerdasan Manusia : Seni dalam Pendidikan akan : Hermann (1991) • “Quadrant
TEORI
AKHIRNYA….
Teori Kecerdasan Manusia :
Seni dalam Pendidikan akan :
Hermann (1991)
• “Quadrant Concept” yang mengkaji
perkembangan otak kanan dan kiri menyatakan bahawa seni membantu
pemikiran rasional dan intuitif seseorang individu.
(i)
Menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran di
sekolah lebih seronok.
(ii)
Membantu anda memahami diri sendiri.
Einstein
(iii) Membantu perkembangan intelek terutamanya dari aspek
menyelesaikan masalah.
• bidang sains yang bermatlamatkan untuk memahami deria manusia
dimantapkan untuk pendidikan kanak-kanak.
(iv) Memotivasikan anda menjadi guru yang kreatif, inovatif, peka,
mempunyai personaliti yang seimbang, berketrampilan dan
profesional.
•Gabungan dari pelbagai kecerdasan perlu diamalkan seperti
kecerdasan muzik, intuitif, personal, intrapersonal, praktik, estetika,
holistik, analitik, emosional, fizikal dan intelektual.
(v)
Membantu perkembangan insan secara seimbang dan menyeluruh.
HBEF1403
MOHD NOOR HAFIZ BIN ZAKARIA
HBEF1403
MOHD NOOR HAFIZ BIN ZAKARIA
811003016323
811003016323
Matlamat Seni dalam Pendidikan (SDP)
Matlamat Seni dalam Pendidikan (SDP)

Objektif Seni dalam Pendidikan (SDP)

 

Menghargai keindahan ciptaan Tuhan.

 

Memupuk budaya pengamatan, persepsi dan ekspresi dalam proses penghasilan.

 
 

Meningkatkan pengetahuan, daya kreativiti, inovasi serta kemahiran dalam bidang seni visual, seni muzik dan seni pergerakan yang diamalkan dalam pengajaran dan pembelajaran.

 

Menggunakan pelbagai kemahiran, media, teknik dan teknologi untuk mengekspresikan hasil kerja.

 

Membuat deskripsi, analisis, interpretasi dan penilaian terhadap karya seni yang dibuat.

Mendapat nilai tambah dalam disiplin sains, teknologi dan mata pelajaran lain.

 

SAMBUNGAN…

Objektif Seni dalam Pendidikan (SDP)

Menghargai sumbangan dan pengaruh tokoh-tokoh seni visual, seni muzik dan seni pergerakan.

 

Menjadikan Seni dalam Pendidikan sebagai tunjang dalam kerjaya keguruan.

Menyedari dan menghargai suasana seni dalam persekitaran dan kaitannya dengan keselesaan hidup.

 

Membina jati diri ke arah pembentukan negara bangsa.

Mengintegrasi Seni dalam Pendidikan dengan mata pelajaran lain melalui aktiviti yang diadaptasi dan diubahsuai selaras dengan hasrat kurikulum kebangsaan.

Membina dan mengamal nilai-nilai murni melalui pelbagai pengalaman seni visual, seni muzik dan seni pergerakan.

Howard Gardner meletakkan Teori Kecerdasan Manusia (1983) asas pemupukan minda murid untuk mencapai kecemerlangan. guru
Howard Gardner
meletakkan Teori Kecerdasan Manusia (1983) asas pemupukan minda
murid untuk mencapai kecemerlangan.
guru perlu menggalakkan murid untuk
mengenali dan menggunakan kelebihan diri mereka
merancang aktiviti pembelajaran yang pelbagai untuk memenuhi
keperluan murid yang mempunyai gaya belajar yang berbeza-beza
digalakkan mencuba idea, pendekatan dan teknik yang baru serta
didedahkan kepada persekitaran yang memberi inspirasi.
HBEF1403
MOHD NOOR HAFIZ BIN ZAKARIA
811003016323
HBEF1403 MOHD NOOR HAFIZ BIN ZAKARIA 811003016323
HBEF1403
MOHD NOOR HAFIZ BIN ZAKARIA
811003016323
(a) Teori Kecerdasan Manusia • mengetengahkan otak kanan dan otak kiri sebagai subjek teori pembelajaran.
(a) Teori Kecerdasan Manusia
• mengetengahkan otak kanan dan otak kiri sebagai subjek
teori pembelajaran.
• Howard Gardner mengutarakan ”Quadrant Concept” yang
menjelaskan peranan otak kanan dan otak kiri yang sama.
Einstein juga sebenarnya mengetengahkan teori yang sama di mana
peranan otak seharusnya dimantapkan untuk pembentukan sahsiah
diri.
HBEF1403
MOHD NOOR HAFIZ BIN ZAKARIA
811003016323
(b) Seni Muzik • Tokoh-tokoh seni muzik seperti Emile Jacques Dalcroze, Carl Orff, Shinuchi Suzuki,
(b)
Seni Muzik
• Tokoh-tokoh seni muzik seperti Emile Jacques Dalcroze, Carl Orff,
Shinuchi Suzuki, Zoltan Kodaly dan Erwin Gordon mengetengahkan
teori pembelajaran berasaskan otak kanan dan otak kiri.
• Walaupun setiap pengkaedahan muzik mempunyai latar belakang
yang berbeza, masing-masing banyak memberi perhatian kepada
penghayatan kepada murid.
• Secara yang tersirat, pengertian ini menunjukkan bahawa
murid-murid akan belajar menggunakan kemahiran berfikir dan
penghayatan secara berperingkat atau “sequential”
HBEF1403
MOHD NOOR HAFIZ BIN ZAKARIA
811003016323
(c) Seni Pergerakan • Menurut Einstein setiap pergerakan mendapat kawalan yang dipantau oleh otak kiri
(c)
Seni Pergerakan
• Menurut Einstein setiap pergerakan mendapat kawalan yang
dipantau oleh otak kiri dan kanan melalui proses mengimaginasi.
Seterusnya, pergerakan-pergerakan kreatif berlaku melalui
proses menaakul dan pertimbangan-pertimbangan rasional mengenai apa
yang kita ingin lakukan.
Gardner berpendapat bahawa otak yang kreatif
seringkali menghasilkan pergerakan-pergerakan yang menarik dan
dapat membina kemahiran-kemahiran yang berbagai.
Torrance (1969) bahawa otak yang kreatif seringkali mempamerkan
kebolehan murid mengatasi pelbagai masalahnya.
HBEF1403
MOHD NOOR HAFIZ BIN ZAKARIA
811003016323
(d) Seni Visual • Bersoon (1982) bahawa kanak-kanak menggunakan deria dan respon emosinya dalam memperoleh
(d)
Seni Visual
Bersoon (1982) bahawa kanak-kanak menggunakan deria dan
respon emosinya dalam memperoleh pengalaman yang disediakan.
• Menerusi kegiatan seni, kanak-kanak meningkatkan keupayaannya
untuk membuat pengamatan dan penaksiran maka otak kanan dan
otak kirinya difungsikan.
• Eisner (1980) mendapati bahawa kanak-kanak sering berhadapan
dengan masalah membina kemampuannya dalam membuat huraian
dan
seterusnya cuba membina suatu konsep yang sempurna.
• Fenomena ini terjadi ketika kanak-kanak membuat pengamatan,
membuat taksiran dan tanggapan dan seterusnya membina konsep.
HBEF1403
MOHD NOOR HAFIZ BIN ZAKARIA
811003016323
(d) Seni Visual • Feldman (1976) mendapati kegiatan seni dapat meningkatkan kesedaran kanak-kanak tentang berlakunya
(d)
Seni Visual
Feldman (1976) mendapati kegiatan seni dapat meningkatkan
kesedaran kanak-kanak tentang berlakunya perubahan-perubahan
nilai manusia dari masa ke semasa.
Brown (1980) menyatakan pengalaman kanak-kanak dalam
memerhati ketika melukis atau membuat lakaran dapat meningkatkan
kebolehan mereka dalam pengamatan dan memperkaya pengetahuannya
tentang perbezaan-perbezaan setiap objek atau imej tampak di sekeliling
mereka.
Jika kanak-kanak diberi pendedahan kaedah dan teknik yang
sempurna, mereka akan berupaya mengembangkan pemikiran yang
kritis.
HBEF1403
MOHD NOOR HAFIZ BIN ZAKARIA
811003016323

Teori Pembelajaran

(a) Teori Konstruktivisme

satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang sedia ada.

Sambungan….

Teori Pembelajaran

murid akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan yang sedia ada untuk membina pengetahuan baru. membentuk peraturan melalui refleksi tentang interaksi mereka dengan objek dan idea.

untuk membina pengetahuan baru. membentuk peraturan melalui refleksi tentang interaksi mereka dengan objek dan idea.
untuk membina pengetahuan baru. membentuk peraturan melalui refleksi tentang interaksi mereka dengan objek dan idea.
untuk membina pengetahuan baru. membentuk peraturan melalui refleksi tentang interaksi mereka dengan objek dan idea.
untuk membina pengetahuan baru. membentuk peraturan melalui refleksi tentang interaksi mereka dengan objek dan idea.
untuk membina pengetahuan baru. membentuk peraturan melalui refleksi tentang interaksi mereka dengan objek dan idea.
untuk membina pengetahuan baru. membentuk peraturan melalui refleksi tentang interaksi mereka dengan objek dan idea.
untuk membina pengetahuan baru. membentuk peraturan melalui refleksi tentang interaksi mereka dengan objek dan idea.
untuk membina pengetahuan baru. membentuk peraturan melalui refleksi tentang interaksi mereka dengan objek dan idea.

Teori Pembelajaran

Teori Pembelajaran Teori pembelajaran behaviorisme kepada kognitivisme dan seterusnya Konstruktivisme. • •

Teori pembelajaran behaviorisme kepada kognitivisme dan seterusnya Konstruktivisme.

Menggalakkan murid mencari idea, membuat kajian, yakin diri dan dapat berinteraksi.

Akhirnya…

proses inkuiri akan terhasil.

Teori Pembelajaran
Teori Pembelajaran
Teori Pembelajaran
Teori Pembelajaran

Teori Pembelajaran

Bagaimana Seni dalam Pendidikan dapat dikaitkan dengan teori konstruktivisme?

(a)

Hubungkait ilmu baru kepada pengetahuan yang sedia ada.

(b)

Menyusun atur maklumat dan pengetahuan.

(c)

Mengekspresi ilmu baru dalam bentuk baru.

(d)

Memberi gambaran mengenai pengetahuan baru dengan berbagai

cara dan bentuk.

(e)

Menyampaikan pengetahuan baru melalui representasi dan

persembahan.

(f)

Mengukuhkan pemahaman dengan aktiviti lanjutan.

Teori Pembelajaran Aktiviti-aktiviti Seni dalam Pendidikan dapat membina konsep pembelajaran kanak-kanak melalui berikut:
Teori Pembelajaran
Aktiviti-aktiviti Seni dalam Pendidikan dapat membina konsep
pembelajaran kanak-kanak melalui berikut:

Teori Pembelajaran

 

(b)

Teori Kecerdasan Pelbagai

dirumuskan sebagai:

(i)

Kebolehan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar

(ii)

Kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan; dan

(iii)

Kebolehan membuat sesuatu atau menawarkan perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya.

Teori Pembelajaran

Jenis-jenis kecerdasan:

Verbal-linguistik

Logik-matematik

Visual-ruang

Kinestetik

Muzik

Interpersonal

Intrapersonal

Naturalis

Teori Pembelajaran
Teori Pembelajaran

Teori Pembelajaran

Mengapa teori ini penting dalam Seni dalam Pendidikan?

• Menyokong pembelajaran bersepadu mengikut saranan JERI selaras

dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

• Menerima hakikat bahawa individu mempunyai kecerdasan yang

berbagai.

• Membentuk kepelbagaian untuk menilai.

• Mewujudkan suasana kolaboratif.

• Meningkatkan profesionalisme guru dan menggalakkan inovasi

penyelidikan dalam pengajaran dan pembelajaran.

• Meningkatkan kualiti diri dan motivasi diri.

• Meningkatkan kecerdasan melalui kefahaman yang pelbagai dan

seterusnya meningkatkan potensi diri.

Teori Pembelajaran

(c) Teori Pembelajaran Sosial

pembelajaran manusia berlaku dengan cara memerhatikan orang lain melakukan sesuatu yang menekankan konsep

peniruan alam tiga bentuk yang berikut:

Teori Pembelajaran

(i)

Peniruan secara langsung. Dengan mengambil bahan maujud, murid meniru dan memindahkan hal subjek ke satu gambar atau kepada model baru yang ditirunya.

Di peringkat permulaan menghasil sesuatu karya, kaedah peniruan langsung ini dianggap paling baik dan berkesan sehingga murid dapat berdikari dengan pengkaryaannya.

Teori Pembelajaran

(ii)

Peniruan melalui sekatlakuan dan taksekatlakuan.

Sekatlakuan

merupakan sekatan tingkah laku yang sesuai dalam sesuatu situasi tetapi tidak sesuai pada situasi yang lain.

 

Contohnya, murid boleh membuat peniruan atau imitasi dalam berkarya tetapi tidak sesuai lagi apabila murid tersebut bergelar artis.

Teori Pembelajaran

Taksekatlakuan

Amalan meniru ini dianggap suatu kerja menciplak atau plagiat.

Murid juga membuat kerja taksekatlakuan dan bermakna murid akan terus-menerus meniru dalam semua situasi.

Teori Pembelajaran

Taksekatlakuan

Contohnya, walaupun kerja meniru dalam berkarya itu suatu yang ditegah dan tidak bermoral, tetapi kerana amalan ini tiada tegahan ia akan menjadi satu tabiat dan kelaziman.

Di peringkat permulaan menghasil sesuatu karya, kaedah peniruan langsung ini dianggap paling baik dan berkesan sehingga murid dapat berdikari dengan pengkaryaannya.

Teori Pembelajaran

(iii)

Peniruan elistasi.

Murid terus-menerus membuat peniruan kerana gagal membina kewibawaan diri.

Murid ini tidak berprinsip dan tidak mempunyai jati diri dalam ruang lingkup kehidupannya.

Teori Pembelajaran

Mengapa peniruan di kalangan murid berlaku?

(i)

Pemerhatian dari gerak balas penglihatan, pengamatan, pendengaran dan responsif deria:

Murid membuat pemeraman idea dan cuba mengekspresikan idea itu.

Cara yang termudah ialah membuat representasi idea yang sedia ada dalam minda murid.

Teori Pembelajaran

Mengapa peniruan di kalangan murid berlaku?

Memori yang berkekalan:

Murid mempunyai penghayatan yang kekal dalam minda atau ingatannya sama ada peristiwa yang menggembirakan atau peristiwa sedih.

Untuk tujuan mengekspresikan idea, memori ini membantu murid mendapatkan idea sebagai hal subjek (subject matter).

Teori Pembelajaran

Mengapa peniruan di kalangan murid berlaku?

(iii)

Gerak balas dari tindakan yang didengar, dilihat atau dirasai:

Apabila sesuatu gerak balas itu mendapat ganjaran, ia akan menjadi satu prinsip kendiri dan boleh menjadi pemerapan idea pada jangka panjang.

Teori Pembelajaran

(c) Teori Otak Kiri dan Otak Kanan

kajian Edward Gardner (1983), Roger Sperry (1967) & Herman (1991),

otak mempunyai fungsi yang berbagai dan memerlukan penyuburan untuk membentuk insan kamil

Teori Pembelajaran
Teori Pembelajaran

Teori Pembelajaran

(e)

Teori Pemprosesan Maklumat

Robert M. Gagne (1975)

rangsangan-rangsangan dari persekitaran luar akan diterima dalam sistem saraf melalui deria-deria manusia. Maklumat ini akan ditafsirkan dalam stor ingatan, kemudian dihantar kepada stor ingatan jangka panjang dan akhirnya kepada penggerak tindak balas melalui sistem saraf.

Teori Pembelajaran

pengalaman yang disimpan dalam stor ingatan jangka panjang adalah penting bagi manusia untuk mengaitkannya dengan pengalaman baru.

Ini untuk memudahkan proses pembelajaran baru berlaku.

Teori Pembelajaran

Telah kenalpasti lapan fasa biasa yang

dialami oleh manusia dalam proses pembelajaran:

fasa motivasi, fasa kefahaman, fasa penyimpanan, fasa pemahaman, fasa ingatan kembali, fasa generalisasi, fasa prestasi dan fasa maklum balas.

Teori Pembelajaran
Teori Pembelajaran

Teori Pembelajaran

Apabila aktiviti-aktiviti Seni dalam Pendidikan dijalankan, pembelajaran kecerdasan emosi dan pengalaman langsung dari proses maklumat seperti di atas akan memberikan peluang untuk kanak-kanak:

(a)

Berinteraksi dengan bahan, subjek dan hasil.

(b)

Berinteraksi dengan orang lain dalam proses penghasilan atau penyampaian.

(c)

Mendapat maklum balas dari orang lain.

(d)

Bekerjasama dengan orang lain dalam proses penghasilan karya.

(e)

Mengelak perlakuan yang tidak diingini.

(f)

Mengekalkan perlakuan yang diingini.