KEMUDAHAN CUTI SAKIT DAN RAWATAN PERUBATAN

Disampaikan oleh : MOHD ZUKI BIN ARIFIN PEGAWAI EKSEKUTIF KANAN JABATAN PELAJARAN TERENGGANU

CUTI SAKIT 
 

Cuti bergaji penuh atas sebabsebab-sebab perubatan. perubatan. Perlukan Sijil Sakit dari seorang pegawai perubatan Kerajaan atau lain-lain laindoktor yang diterima, dan diberi bagi sakit atau kecederaan yang ada harapan untuk sembuh. sembuh.
Perintah Am Bab C ± 1 (iii)
2

6/19/2010

SIJIL SAKIT 

Sijil akuan sakit dikeluarkan oleh
i.

yang

ii.

iii.

seorang pegawai perubatan Kerajaan atau sebuah Lembaga Perubatan (Perintah Am Bab F) atau seorang ahli Panel Doktor yang diluluskan oleh Kerajaan. Kerajaan.
Perintah Am Bab C ± 1 (iv)

6/19/2010

3

PERKHIDMATAN MELAYAKKAN 

perkhidmatan yang diambil kira bagi mengira kelayakan mendapat cuti seseorang pegawai dan terdiri dari masamasa-masa bertugas, cuti rehat dan cuti sakit (dan bagi guru-guru termasuk gurucuti sekolah bergaji penuh)
4

6/19/2010

PERKHIDMATAN MELAYAKKAN 

Tempoh perkhidmatan TIDAK TERMASUK cuti separuh gaji, cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar. belajar.
Perintah Am Bab C ± 1 (ix)
5

6/19/2010

SANAK SAUDARA 

adik beradik, ibu bapa dan lainlainlain saudara mara yang rapat kepada pegawai. pegawai.
Perintah Am Bab C 1 (x)

LainLain-lain saudara mara yang rapat: rapat: 

6/19/2010

Ibu bapa mertua Datuk dan nenek pegawai
6

AHLI KELUARGA TERDEKAT 
Suami/isteri

yang sah, Anak-anak dan Anak Ibu/bapa kandung anggota berkenaan
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 10 Tahun 2002
6/19/2010 7

CUTI BUKAN HAK
Cuti adalah satu keistimewaan atau kemudahan yang diberikan oleh Kerajaan kepada anggota Perkhidmatan Awam.
6/19/2010 8

TUJUAN CUTI 
Untuk

meningkatkan kualiti perkhidmatan masalah peribadi 

Menyelesaikan

6/19/2010

9

2. CUTI-CUTI ATAS CUTISEBAB PERUBATAN
Perintah Am 15 Bab C 


Sijil sakit perlu untuk mendapat cuti sakit. sakit. Ketua Jabatan boleh beri cuti sakit apabila seseorang pegawai itu disahkan tidak sihat untuk menjalankan tugas-tugas jawatannya tugasoleh PPK/ LP/Panel Doktor. Doktor. Pengesahan itu hendaklah di atas sijil sakit yang diterima mengikut Perintah Am Bab C 1 (xi). (xi). 

6/19/2010

10

CUTICUTI-CUTI ATAS SEBAB PERUBATAN 

Perintah Am 15 Bab C - penerimaan sijil sakit swasta melebihi 2 hari dalam satu sijil oleh KJ telah dipinda melalui PP 2/2006. 2006. PP 2/2006 - Ketua Jabatan boleh menerima sijil sakit yang dikeluarkan oleh seseorang doktor/hospital swasta (tanpa perlu disahkan Pegawai Perubatan Kerajaan) bagi cuti sakit yang tidak melebihi : 

15 hari (pesakit luar) 180 hari (pesakit dalam/tinggal dalam wad) dalam satu tahun kalendar. kalendar. tarikh kuatkuasa mulai 27 April 2006. 2006.
11

6/19/2010

JENISJENIS-JENIS CUTI ATAS SEBAB PERUBATAN
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Cuti sakit Cuti sakit lanjutan Cuti kerantina Cuti bersalin Cuti kecederaan Cuti tibi, kusta dan barah tibi,

6/19/2010

12

CUTI SAKIT
Perintah Am 17 (a) Bab C 

Ketua Jabatan boleh meluluskan cuti sakit tidak melebihi 90 hari pada satusatusatu masa atau 90 hari dalam satusatu-satu tahun dan selebihnya Kuasa Tertentu boleh memberi tidak lebih daripada 90 hari lagi. lagi.

6/19/2010

13

KUASA MELULUS CUTI SAKIT
Tempoh cuti sakit
90 hari

Kuasa Melulus

Peruntukan Kebenaran Perintah Am

Ketua Jabatan ² Perintah Am 17 Pengarah JPN, Institut (a) Bab C Perguruan & Politeknik Kuasa Tertentu ² KSU Kementerian (urusetia BPSM, KPM) Perintah Am 17 (a) Bab C

90 hari

tempoh cuti rehat yang melayakkan/25 hari (guru)
6/19/2010

Ketua Jabatan ² Perintah Am 17 Pengarah JPN, Institut (b)/53 (ii) Bab C Perguruan & Politeknik
14

CUTI SAKIT LEBIH 45 HARI SETAHUN 

Seseorang pegawai yang telah mengambil cuti sakit yang berjumlah 45 hari atau lebih dalam tiap-tiap tiaptahun bagi masa tiga tahun berturutberturut-turut boleh dikehendaki Ketua Jabatannya untuk diperiksa tahap kesihatannya oleh sebuah Lembaga Perubatan (tidak kira sama ada ia telah melaporkan dirinya masih sakit lagi atau tidak) . tidak)
Perintah Am 18 Bab C

6/19/2010

15

Adakah anggota layak mendapat cuti sakit ketika sedang bercuti rehat di dalam Malaysia? Malaysia? 

Layak selama masa yang dia diakui oleh Pegawai Perubatan sebagai tidak sihat untuk bertugas. bertugas. Boleh menyambung cuti rehatnya semula

6/19/2010

16

Adakah anggota layak mendapat cuti sakit ketika sedang bercuti rehat di luar Malaysia? Malaysia? 

Tidak layak kecuali jatuh sakit pada tarikh ia patut balik dan memenuhi syarat 1. Permohonan disokong oleh satu sijil atau sijilsijil-sijil dari PPK negeri berkenaan yang menyatakan jenis sakit, tarikh masuk hospital dan jangkaan keluar. keluar. 2. Pegawai dimasukkan ke hospital. hospital. 3. Balik ke Malaysia sebaik sahaja dia sihat. sihat.

6/19/2010

17

Adakah anggota layak mendapat cuti sakit ketika sedang bercuti separuh gaji/tanpa gaji ? gaji/ 

Di dalam Malaysia tidak layak. layak. Di luar Malaysia layak jika jatuh sakit tersebut menyebabkan beliau tidak dapat balik ketika beliau patut balik. balik.
Perintah Am 20(b) Bab C 

6/19/2010

18

Apakah tindakan yang wajar diambil oleh Ketua Jabatan jika anggotanya masih lagi sakit melebihi 180 hari dalam satu-satu tahun satuitu dan KJ telah meluluskan kesemua cuti tambahan yang dilayaki menurut Perintah Am 17 (b)/53(ii) Bab C? (b)/53(ii)
6/19/2010 19

CUTI SAKIT LANJUTAN  

Rujuk ke Lembaga Perubatan mengikut Perintah Am 19 Bab F atau Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 10 Tahun 1995 ² Prosedur Membersarakan Pegawai Atas Sebab Kesihatan. Kesihatan. Cuti sakit lanjutan diberi secara separuh gaji 90 hari dengan perakuan Lembaga Perubatan bahawa anggota ada harapan sembuh. Kuasa melulus ialah KSU Kementerian (urusetia BSM, KPM)

6/19/2010

20

CUTI SAKIT LANJUTAN 

Cuti sakit secara tanpa gaji bersamaan elaun bantuan separuh gaji (dengan syarat telah dirujuk ke Lembaga Perubatan) akan diberikan Perubatan) kepada anggota yang diperakukan LP ada harapan untuk sembuh dan kesemua cuti sakit, sakit, cuti tambahan/ tambahan/rehat dan cuti sakit lanjutan secara separuh gaji telah diberikan. diberikan. Cuti sakit & cuti sakit lanjutan dibenarkan diulang lagi ke tahun berikutnya (jumlah keseluruhan ialah 2
tahun sahaja). sahaja)

6/19/2010

21

CUTI SAKIT, CS LANJUTAN & KUASA MELULUS Tempoh
90 hari 90 hari 25 hari (guru) /cuti rehat yang layak (bukan guru) 90 hari

Peruntukan
PAC 17 (a) PAC 17 (a) PAC 53 (ii)/ PAC 17 (b) PAC 22/Pekeliling Perkhidmatan Bil 9/91 Lampiran D7 Perenggan 5 PAC 22/PP 9/91 Lampiran D7 Perenggan 5

Kuasa Melulus
KJ (JPN) KT (KPM) KJ (JPN)

Catatan
Bergaji penuh Bergaji penuh Bergaji penuh

KT (KPM)

i. Separuh Gaji atau ii.Tanpa Gaji

70 hari/95 hari

KT (KPM)

i. Elaun bantuan = ½ gaji ii. Tanpa gaji
22

6/19/2010

RINGKASAN CUTI SAKIT KEPADA GURU YANG TELAH DIRUJUK KE LEMBAGA PERUBATAN (ADA HARAPAN SEMBUH) 

Bergaji penuh Bergaji penuh Bergaji penuh  

Separuh gaji
Tanpa gaji bersamaan dengan elaun bantuan separuh gaji
23 

6/19/2010

RINGKASAN CUTI SAKIT KEPADA BUKAN GURU YANG TELAH DIRUJUK KE LEMBAGA PERUBATAN (ADA HARAPAN SEMBUH) 

Bergaji penuh Bergaji penuh Bergaji penuh  

Separuh gaji
Tanpa gaji bersamaan dengan elaun bantuan separuh gaji
24

Dengan andaian tiada baki cuti rehat
6/19/2010 

Bagaimana dengan anggota yang tiada harapan sembuh? 

CUTI PERUBATAN KHAS diberikan mulai tarikh berikutan keluarnya Laporan Lembaga Perubatan yang menyampaikan pendapat bahawa pegawai yang berkenaan tidak berupaya menjalankan kewajipan-kewajipan kewajipanjawatannya disebabkan oleh kelemahan akal atau tubuh yang mungkin menjadi kekal hingga tarikh sehari sebelum tarikh persaraan diputuskan oleh JPA. JPA.

6/19/2010

25

CUTI PERUBATAN KHAS  

Diberi kepada anggota yang iberi tiada cuti rehat atau sebaik sahaja anggota menghabiskan cuti rehatnya. rehatnya. Dibayar gaji pokok dan imbuhanimbuhanimbuhan tetap berdasarkan jawatanjawatan-jawatan hakikinya. hakikinya. Tarikh kuatkuasa mulai 1 Disember 1995. 1995.

6/19/2010

26

Adakah pegawai kontrak layak diberikan kemudahan cuti sakit bergaji penuh dan berapakan tempohnya? 
  

Layak. Layak. Jumlah keseluruhan hendaklah tidak lebih 15 hari dalam setahun. setahun. Jika masih memerlukan masa untuk pulih, boleh dipertimbangkan oleh KJ untuk tidak hadir bertugas atas sebab kesihatan tidak melebihi 75 hari setahun dengan mengemukakan sijil sakit. sakit. Tempoh tidak hadir bertugas atas sebab kesihatan tidak memutuskan tempoh kontrak, walau bagaimanapun, tidak layak dibayar emolumen. emolumen. Tempoh ini tidak diambilkira sebagai tempoh perkhidmatan. perkhidmatan. Sekiranya masih tidak hadir bertugas atas sebab kesihatan melebihi tempoh 75 hari setahun tamatkan perkhidmatan. perkhidmatan.
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2008 27 Perenggan 54.2

6/19/2010

BILA LEMBAGA PERUBATAN PERLU DITUBUHKAN?
i. ii.

iii. iv. v. vi. vii.

Didapati masih tidak sihat setelah menghabiskan semua cuti sakit biasanya. biasanya. Pegawai perubatan berpendapat bahawa pegawai tiada harapan untuk sihat bagi menjalankan tugasnya. tugasnya. Cuti sakit melebihi 45 hari bagi tempoh 3 tahun berturut-turut. berturut-turut. Kesiuman otak atau kesihatan pegawai diragu-ragukan. diragu-ragukan. Pegawai telah tercedera semasa bertugas. bertugas. Disahkan mengidap penyakit tibi, kusta atau barah. barah. Rawatan di luar negara. negara.

6/19/2010

28

CUTI KERANTINA 

Pegawai dalam perjalanan balik ke Malaysia dari luar negeri di tahan di manamanamana stesen kerantina oleh pihak berkuasa kesihatan pelabuhan atau lapangan terbang atau di dalam sebuah kapal/kapal terbang kapal/ yang ada berlaku wabak penyakit merebak. merebak.
29

6/19/2010

CUTI KERANTINA  

Wabak penyakit merebak di luar Malaysia. Malaysia. Anggota itu sendiri disyaki pembawa penyakit merebak. merebak. Wabak penyakit merebak di kawasan rumahnya. rumahnya. Layak cuti sakit bergaji penuh. penuh.
30

6/19/2010

CUTI BERSALIN 


Layak untuk anggota wanita yang dilantik tetap sahaja. sahaja. Guru Sandaran yang tarikh perlantikan melangkaui tempoh dikebelakangkan bersalin boleh diberi cuti bersalin (tarikh kuatkuasa mulai 1 Oktober 1993) 

Mulai 1 Januari 2000 - tempoh persalinan yang berlaku sepenuhnya dalam keseluruhan tempoh cuti penggal akan diberi kemudahan cuti penggal dan bukan cuti bersalin bergaji penuh. penuh. jika tempoh persalinan jatuh dalam penggal persekolahan walaupun sehari dianggap telah menggunakan cuti bersalin Perintah Am 25 Bab C 

6/19/2010

31

Peraturan Cuti Bersalin
Peraturan Tempoh pemulihan Bilangan Kelayakan Tarikh kuatkuasa Catatan

PAC 1974 PP 5/1984 PP 9/1991

42 hari 42 hari 42 hari

3 5 5

1 Januari 1974 1 Jun 1984 1 Jan 1992 1 Mei 1998 3 Sept. 2007 1 Mei 2009

Peruntukan 25 dan 26 Perubahan dari 3 kali kepada 5 kali Cuti tanpa gaji menyusukan anak 90 hari Tempoh bersalin berubah kepada 60 hari Cuti tanpa gaji menjaga anak 5 tahun (1825 hari) Penambahbaikan kemudahan cuti bersalin
32

PP 2/1998

60 hari

5

PP 15/2007 PP 5/2009
6/19/2010

60 hari

5

60 hari (14 hari lebih awal)

5

PENAMBAHBAIKAN KEMUDAHAN CUTI BERSALIN 

Mulai 1 Mei 2009 pegawai boleh mengambil cuti bersalin lebih awal dari tarikh bersalin iaitu pada bila-bila masa biladalam tempoh 14 hari dari tarikh dijangka bersalin. bersalin. Pegawai perlu mengemukakan dokumen sokongan daripada hospital/klinik hospital/klinik kerajaan atau swasta yang mengesahkan tarikh dijangka bersalin bersama-sama dengan borang bersamapermohonan. permohonan.
Tempoh cuti bersalin yang diambil lebih awal dari tarikh dijangka bersalin ini adalah termasuk di dalam jumlah 60 hari cuti bersalin yang diperuntukkan kepada pegawai. pegawai.
33 

6/19/2010

SPP.Bil. SPP.Bil.5/2009

CUTI BERSALIN 

Kemudahan cuti bersalin bagi kelahiran kali ke enam ± guru wanita diberi 14 hari cuti separuh gaji dalam penggal persekolahan, persekolahan, bergaji penuh dalam cuti penggal dan selebihnya tanpa gaji (tempoh keseluruhan tidak boleh melebihi had maksimum 60 hari). hari) 

Tiada cuti sakit dalam tempoh 60 hari dari tarikh bersalin kecuali sakit tibi, kusta atau barah. tibi, barah.
34

6/19/2010

CUTI BERSALIN 

Cuti tanpa gaji menyusukan anak (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 tahun 1991 Perenggan 58.1) 58. mestilah bermula pada hari ke 43 bagi tempoh tidak lebih daripada 90 hari. hari. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 1998 (berkuatkuasa mulai 1 Mei 1998), 1998), telah membatalkan peruntukan ini kerana kemudahan cuti tanpa gaji ini mula diberikan pada hari ke 61 tetapi tidak lebih daripada 90 hari. hari.
35 

6/19/2010

CUTI BERSALIN 

Anggota boleh pilih menggunakan kemudahan cuti tanpa gaji menjaga anak mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 1998 ini bagi kemudahan kali ke enam. enam. Cuti ini tidak jejas cuti separuh gaji dan tanpa gaji Bab C. Rekod cuti bersalin dalam Kenyataan Cuti. Cuti.
36 

6/19/2010

CUTI BERSALIN 

 

Ketua Jabatan boleh meluluskan Cuti Menjaga Anak (CMA) sehingga 1,825 hari (5 tahun) secara tanpa gaji. gaji. Boleh diambil secara sekali gus atau sebahagian. sebahagian. Tempoh kemudahan CMA bermula pada tarikh selepas tamatnya tempoh cuti bersalin (hari ke 61). 61) Bagi yang tiada kemudahan cuti bersalin, kemudahan CMA bermula pada tarikh melahirkan anak Kemukakan permohonan kepada KJ jika ingin melanjutkan tempoh CMA dengan syarat tempoh yang dipohon tidak terputus daripada tempoh yang diluluskan. diluluskan.

6/19/2010

37

CUTI BERSALIN 

Pegawai yang telah menggunakan kemudahan CMA di bawah PP 9/91 dan PP 2/98 akan ditolak daripada jumlah kelayakan menurut Pekeliling Perkhidmatan Bil. 15/07 Lampiran A. Bil. 15/ Contohnya :Kelayakan menurut PP 15/07 Kemudahan terdahulu (PP 9/91 dan PP 2/98) - 90 hari x 3 kali Baki kelayakan 1,825 hari (270) hari

1,555 hari
38

6/19/2010

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14/2007 

Permohonan CMA - Kuasa melulus KSU jika pegawai berkhidmat di KPM manakala di JPN, Ketua Jabatan. Pegawai yang telah diluluskan CMA boleh dipanggil untuk kembali melaporkan diri bertugas pada bilabilabila masa dan pegawai dikehendaki mematuhinya.
39

6/19/2010

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14/2007 

Dalam tempoh CMA  

   

Larangan melakukan pekerjaan luar Pegawai dalam tempoh percubaan boleh mengikuti induksi dan peperiksaan jabatan bagi tujuan pengesahan jawatan dengan tanggungan sendiri. Boleh menduduki peperiksaan atau kursus PTK dengan tanggungan sendiri PGT secara isyarat (3 kali) sahaja Tempoh perkhidmatan tidak diambilkira bagi tujuan pengiraan faedah persaraan Hilang kekananan Tidak boleh diambilkira sebagai tempoh notis peletakan jawatan Boleh dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat jika memenuhi syarat Catat di dalam Rekod Perkhidmatan pegawai

6/19/2010

40

CUTI BERSALIN PEGAWAI KONTRAK 

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2008, kemudahan cuti 2008, bersalin diberikan kepada pegawai wanita warganegara. warganegara. Tempoh dibenarkan ialah 60 hari. hari. Warganegara - 5 kali sepanjang tempoh kontrak perkhidmatan dengan Kerajaan. Kerajaan. Bukan warganegara ± 5 kali sepanjang tempoh kontrak perkhidmatan dengan Kerajaan secara tanpa gaji. gaji. 

 

6/19/2010

41

KEMUDAHAN CUTI ISTERI BERSALIN 


Cuti tanpa rekod Layak kepada anggota lelaki yang telah dilantik tetap sahaja. Tarikh kuatkuasa 1 Januari 1992 (SSB). 5 kali sepanjang perkhidmatan. 3 hari termasuk cuti am ± Perenggan 58.2 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9 Tahun 1991
42 6/19/2010

CUTI ISTERI BERSALIN 

7 hari mulai 1.1.2003 ± Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 2002 Bermula pada hari bersalin/lepas waktu pejabat keesokkannya. keesokkannya. Termasuk semua hari rehat dan hari kelepasan am. Tertakluk kepada perkhidmatan. perkhidmatan. kepentingan  

Dipanjangkan juga kepada PPP bertugas dalam penggal persekolahan atau yang diarah bertugas semasa cuti penggal persekolahan
43

6/19/2010

CUTI KECEDERAAN 

Cedera semasa menjalankan tugas. tugas. Layak cuti sakit mengikut Perintah Am 17 Bab C. Jika masih belum sembuh, layak cuti kecederaan bergaji penuh sehingga ia pulih. pulih.
44 

6/19/2010

CUTI KECEDERAAN 

Perlukan perakuan kecederaan kerana bertugas daripada Lembaga Perubatan (Perintah Am 19 Bab F). Ketua Jabatan uruskan bayaran pampasan Ex-Gratia mengikut ExPekeliling Perbendaharaan Bilangan 7 Tahun 2001. 2001. Kuasa melulus ialah KSU Kementerian (BPSM, KPM sebagai
urusetia). urusetia).
45 

6/19/2010

CUTI SAKIT TIBI/KUSTA/BARAH 

Mendapat rawatan perubatan percuma termasuk wad. Kusta/Barah - cuti sakit bergaji penuh tidak lebih daripada 24 bulan. Tibi - cuti sakit bergaji penuh tidak lebih daripada 12 bulan. bulan. Jenis penyakit setaraf dengan perakuan Lembaga Perubatan.
46  

6/19/2010

KUASA MELULUS CUTI SAKIT TIBI/KUSTA/BARAH
Ketua Jabatan luluskan cuti sakit tibi (12 bulan/360 hari)/kusta/barah(24 bulan/ 720 hari) gaji penuh. Sijil sakit diperlukan. Ketua Jabatan luluskan cuti tambahan 25 hari (guru)/tempoh cuti rehat yang dilayaki (bukan guru).

KSU Kementerian luluskan cuti tibi/ kusta/barah (12 bulan) secara separuh gaji
Ketua Jabatan rujuk ke Lembaga Perubatan dan kemukakan keputusan ada harapan sembuh ke BPSM, KPM
6/19/2010 47

CUTI SAKIT TIBI/KUSTA/BARAH
Rawatan di yayasan bukan kerajaan (Hospital Swasta) perlu mendapatkan kelulusan kuasa tertentu (KSU Kementerian) dengan syarat perbelanjaan ditanggung sendiri. sendiri.

Perintah Am 31(a) Bab C
6/19/2010 48

PRINSIP KEMUDAHAN 

Disediakan sebagai satu keistimewaan (bukan hak) boleh ditarik balik bila perlu Hanya dinikmati apabila diperlukan Diberi atas tujuan tertentu dengan syarat & kelayakan berbeza 

 

Diberi dengan saksama kepada yang layak

TUJUAN/RASIONAL PEMBERIAN KEMUDAHAN 
Menjaga kebajikan dan kesihatan serta menerap ciri-ciri budaya ikram Menyediakan kemudahan-kemudahan yang lebih selesa Menjaga kedudukan anggota pada pandangan masyarakat umum Memberi motivasi dan galakan positif untuk meningkat prestasi dan produktiviti

KEMUDAHAN PERUBATAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM 

Perubatan sebagai salah satu kemudahan umum yang diberi kepada semua anggota Perkhidmatan Awam dan pesara Kerajaan yang menerima pencen

SUMBER DASAR & PERATURAN KEMUDAHAN PERUBATAN
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 21/09

(1974)

JENIS-JENIS ALAT JENIS- 

    

Alat ortopedik Anggota palsu Kerusi roda Alat bantu pendengaran Alat rawatan jantung Alat bantu penafasan Koklea implan Colostomy bag Urine bag Intraocular lens

Perbelanjaan baik pulih/alat yang rosak akibat kecuaian tidak dibenarkan

HARGA SILING PERBELANJAAN PEMBEKALAN ANGGOTA PALSU
Jenis Amputasi Amputasi bawah lutut Amputasi paras lutut Amputasi atas lutut Amputasi through hip Harga Siling (RM) 5,000.00 10,000.00 10,000.00 15,000.00

Tertakluk kepada sokongan Bahagian Perkembangan Perubatan, Kementerian Kesihatan Malaysia

HARGA SILING PERBELANJAAN PEMBEKALAN KERUSI RODA
Jenis Kerusi Roda: Standard wheelchair Semilight weight wheelchair Reclining wheelchair Light weight wheelchair Tilt-in-space wheelchair Motorized wheelchair Harga Siling (RM): 400.00 1,500.00 1,500.00 2,000.00 3,000.00 7,000.00

Tertakluk kepada sokongan Bahagian Perkembangan Perubatan, Kementerian Kesihatan Malaysia

KELAYAKAN WAD DI HOSPITAL SWASTA

Kumpulan Perkhidmatan:
Pengurusan Tertinggi Pengurusan & Profesional Sokongan

Kelas Wad Hospital Swasta:
Kelas 1 bilik seorang (Bilik Biasa) Kelas 1 bilik dua orang Kelas 1 bilik empat orang

CAGARAN BAGI KEMUDAHAN PERUBATAN DI IJNSB
Kategori Wad:
Kelas 1 bilik satu katil Kelas 1 bilik dua katil Kelas 2 bilik dua katil Kelas 2 bilik lima katil Kelas 3

Jumlah Cagaran (RM):
100.00 80.00 60.00 30.00 Percuma

TAFSIRAN (Perintah Am 1 Bab F)
(1974) 

Pegawai Pegawai & pesara Keluarga pegawai/pesara: pegawai/pesara: Suami,isteri Anak-anak Anak(Kandung/Tiri/Angkat) Di bawah 18 tahun (ditanggung) Di bawah 21 tahun (belajar) Tiada had (Daif kelemahan otak / jasmani)

Hospital
Hospital/Klinik Kerajaan/ Hospital Universiti 

Pegawai Perubatan
Doktor perubatan/pergigian yang berdaftar dan berkhidmat dengan Kerajaan

Doktor Prevet
Doktor perubatan/ pergigian yang berdaftar yang tidak berkhidmat dengan Kerajaan

RAWATAN PERUBATAN PEGAWAI 

Pegawai dan keluarga yang jatuh sakit akan mendapat rawatan perubatan atau pergigian atau ubat percuma yang terdapat di hospital/klinik Kerajaan. Kerajaan. AlatAlat-alat ortopedik dan anggota palsu. palsu. Ubat/perkhidmatan rawatan tiada di hospital boleh membuat pembelian dan menuntut bayaran balik atau melalui pesanan tempatan. (Perintah Am 2 Bab F)

JENIS-JENIS KEMUDAHAN PERUBATAN YANG DISEDIAKAN JENISPEKELILING PERKHIDMATAN BIL 21 TAHUN 2009

UBAT KEMUDAHAN DI IJN
PP BIL 21/2009

ALAT ORTOPEDIK/ ANGGOTA PALSU

RAWATAN LUAR NEGERI
PANDUAN
PELAKSANAAN KEMUDAHAN PERUBATAN
(PE KE LILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2001)
UBAT

PERKHIDMATAN PERUBATAN
KEMUDAHAN DI IJN ALAT ORTOPEDIK/ ANGGOTA PALSU

RAWATAN KEPAKARAN

RAW ATAN LUAR NEGERI

PERKHIDMATAN PERKHIDMATAN PERUBATAN PERUBATAN

RAWATAN BUAH PINGGANG

RAWATAN KEPAKARAN

RAW ATAN BUAH PINGGANG

RAW ATAN KECEMASAN

RAWATAN KEMANDULAN

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

RAWATAN KECEMASAN

RAWATAN KEMANDULAN

DASAR & PERATURAN KEMUDAHAN PERUBATAN IBU BAPA 

KUAT KUASA 

Penjelasan Peraturan & Kaedah Pelaksanaan Kemudahan Perubatan untuk Ibu Bapa Pegawai. Penambahbaikan kepada PP bil 4/2001 dan SPP bil 1/1993

1 NOV 2009

RAWATAN PERUBATAN IBU BAPA 

 

Rawatan perubatan untuk ibu bapa yang sah Pegawai yang menerima opsyen Sistem Saraan Baru (SSB) Selagi pegawai masih di dalam perkhidmatan Kerajaan Ibu bapa yang sah yang terdiri daripada pesara boleh memilih menggunakan kelayakan sebagai pesara atau kelayakan anak/pegawai

RAWATAN PERUBATAN IBU BAPA 

Maksud ibu bapa yang sah: sah:
Ibu bapa kandung atau ibu tiri atau bapa tiri atau ibu bapa angkat yang sah disisi undang-undang. undangTerhad kepada satu ibu dan satu bapa. Maklum secara rasmi kepada Jabatan dan dicatatkan di muka surat 3 dalam Buku Perkhidmatan Kerajaan. Mastautin di Malaysia. Dibenarkan selagi seseorang pegawai masih dalam perkhidmatan kerajaan sahaja 

 RAWATAN PERUBATAN IBU BAPA Ibu bapa ( yang bukan pesara), layak menikmati semua kemudahan perubatan sama seperti yang disediakan kepada anggota dan keluarga kecuali«. 
 

Rawatan luar negeri Rawatan pencegahan penyakit Pembekalan semua jenis/kategori alat, dan Rawatan crowning, gigi palsu dan crowning, rawatan otodontik bagi tujuan corrective measure yang merupakan rawatan kosmetik

KEMUDAHAN PERUBATAN
Rawatan Luar Negeri

Klinik

Kecemasan
Rawatan

Swasta Hospital Swasta
Kepakaran

IJN

LPPKN

SAKIT?

Klinik Panel

Hospital Kerajaan Hospital Universiti

Ubat Alat Perkhidmatan Dialisis

LIPUTAN KEMUDAHAN
TEMPOH 

Mulai dilantik hingga tamat perkhidmatan @ seumur hidup bagi pesara

AHLI KELUARGA 

Pegawai/Pesara, Isteri, Suami Anak-anak kandung, tiri, angkat berumur 18 tahun atau masih bersekolah di bawah 21 tahun dan tiada had umur anak OKU Ibu Bapa kandung, tiri, angkat

TEMPAT 

Hospital/klinik Kerajaan, swasta Dalam dan Luar Negeri

KOS 

Kos rawatan sebenar
* Guru Sandaran hanya layak untuk diri sendiri sahaja

LIPUTAN KEMUDAHAN

Pegawai dan keluarga tidak termasuk ibubapa Rawatan Luar Stesen Elaun layak dituntut: Elaun perjalanan Elaun sarahidup Tempoh sebenar (tidak melebihi 5 hari)

Jika pegawai mengiringi pesakit perlu memohon cuti
* Guru Sandaran tidak layak menuntut elaun

PELAKSANAAN TUNTUTAN PERUBATAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Maksud Ketua Jabatan adalah Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Pelajaran Malaysia [KP(PP) 0111/1 Jld.4 (94) bertarikh 20 Mei 2002] Penurunan kuasa Ketua Jabatan kepada Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri: Rawatan hemodialisis ± KP(PP)0111/1 Jld.4 (97) bertarikh 21 November 2002 Suntikan prex/recormon/erythropoetin ± KP(PP)0111/1 Jld.5(34) bertarikh 20 Februari 2006 yang berkuatkuasa 1 Mac 2006 Permohonan Perbelanjaan Ubat PRINSIP 

TATACARA  

Ubat yang terdapat dalam senarai ubat-ubatan ubatKKM/hospital universiti Ubat yang tidak terdapat dalam senarai ubatubatubatan: Kelulusan KKM (BPP)/ Pengarah Hospital Universiti Keperluan penggunaan ubat berpanjangan di benarkan tertakluk kepada had perbelanjaan dan untuk tempoh 3 bulan sahaja  

Mendapat rawatan di hospital/klinik Kerajaan; Kemudahan tidak dapat dibekal/ disediakan oleh hospital berkenaan; Diperaku/disahkan oleh PPK - Borang Perubatan 1/09 Dilulus oleh Ketua Jabatan.

Permohonan Perbelanjaan Bagi Pembekalan Alat

PRINSIP 

TATACARA 
  

Alat ortopedik/anggota palsu (+ baik pulih dgn perakuan) Anggota palsu perlu dapatkan sebutharga termasuk drp Pusat Latihan Perindustrian & Pemulihan OKU, Bangi (PLPP) Alat ortopedik > RM5000 rujuk utk sokongan KKM (BPP) Alat selain ortopedik/ anggota palsu ditimbang ikut kes Ibu bapa tidak layak Mendapat rawatan di hospital/klinik Kerajaan; Kerajaan; Kemudahan tidak dapat dibekal/disediakan oleh hospital berkenaan; berkenaan; Diperaku/disahkan oleh PPK (SARAUBAT JPA(PPK); JPA(PPK); Guna borang SARAUBAT JPA (AM); (AM); Dilulus oleh Ketua Jabatan. Jabatan.

Permohonan Perbelanjaan Rawatan Kemandulan

PRINSIP 

TATACARA
Mendapat rawatan di LPPKN; Disahkan oleh Pakar LPPKN Borang Perubatan 1/09 Guna borang SARAUBAT JPA (AM); Dilulus oleh Ketua Jabatan. 

Mengatasi Primary infertility (Tidak pernah/ menghadapi kesukaran mengandung) Rawatan yang tidak dipertimbangkan: Proses IVF / GIFT Rawatan secondary infertility

Permohonan Perbelanjaan Perkhidmatan Perubatan PRINSIP 

TATACARA 

CT Scan , MRI Perkhidmatan lain, rujuk KKM (Bhg Perkembangan Perubatan) untuk sokongan  

 

Mendapat rawatan di hospital/klinik Kerajaan; Kemudahan tidak dapat dibekal/ disediakan oleh hospital berkenaan; Diperaku/disahkan oleh PPK Borang Perubatan 1/09 Dilulus oleh Ketua Jabatan. Jabatan.

Permohonan Perbelanjaan Rawatan Penyakit Buah Pinggang PRINSIP 


TATACARA
Mendapat rawatan di hospital/klinik Kerajaan; Kemudahan tidak dapat dibekal/disediakan oleh hospital berkenaan; Diperaku/disahkan oleh PPK: Borang Perubatan 1/09: Dilulus oleh Ketua Jabatan. 

Rawatan Hemodialisis/CAPD Kos rawatan sebenar, tetapi tidak >RM200 tiap rawatan Ubat, Vitamin, ujian lain yg ada di hospital Kerajaan tidak dipertimbangkan Perakuan PPK hanya perlu sekali sahaja

Permohonan Perbelanjaan Rawatan Kecemasan PRINSIP 

TATACARA 
 

 Rawatan di hospital swasta berhampiran dengan tempat kecemasan kerana tiada hospital Kerajaan berdekatan Rawatan serta merta untuk menyelamat nyawa Jika jarak hospital swasta/Kerajaan sama, perlu ke hospital Kerajaan Kos ditanggung termasuk rawatan( tempoh kecemasan) Bayaran wad (ikut kelayakan) Perlu laporan klinikal swasta  Mendapat rawatan di klinik/ hospital swasta Perlu rawatan serta merta yang tidak boleh dilengahkan untuk menyelamat nyawa pesakit Pesakit kritikal/tenat semasa dibawa ke klinik/hospital swasta Pengesahan kecemasan oleh Pakar Perubatan klinik/hospital swasta Borang Perubatan 2/09 Dilulus oleh Ketua Jabatan.

Permohonan Perbelanjaan Rawatan Kepakaran PRINSIP 

TATACARA
Mendapat rawatan di hospital Kerajaan Pengesahan Pakar Kerajaan bahawa rawatan diperlukan tetapi boleh diperolehi di hospital swasta dalam negeri Perakuan KPK bahawa rawatan tidak diperolehi di hospital Kerajaan Borang Perubatan 1/09 Diluluskan oleh JPA (Bhg. (Bhg. Gaji dan Elaun)

Rawatan kepakaran diperlukan dan boleh diperolehi dalam negeri Rawatan berkenaan tiada di hospital Kerajaan Kos ditanggung ialah rawatan dan wad- ikut wadkelayakan Rawatan susulan boleh jika disahkan oleh KKM tidak boleh diperolehi di hospital Kerajaan.   Permohonan Perbelanjaan Rawatan di Luar Negeri

PRINSIP
Rawatan berkenaan tiada pada Kerajaan Rawatan khas diperlukan dan tidak diperolehi di dalam negeri Kos ditanggung ialah rawatan, sara hidup (10 hari max), tambang dan wad - ikut kelayakan Lembaga Perubatan boleh memperakukan keperluan pengiring. Kos pengiring akan ditanggung

TATACARA
Mendapat rawatan di

hospital Kerajaan Pengesahan Lembaga Perubatan rawatan khas diperlukan & tidak diperolehi di dalam negeri Perakuan KPK rawatan tiada pada Kerajaan Borang Perubatan 3/09 Diluluskan oleh Jemaah Pegawai melalui JPA (Bhg. Gaji dan Elaun)

Kemudahan Rawatan di IJN

PRINSIP 


TATACARA

Pesakit diperiksa dan dirujuk oleh Pakar Perubatan Umum/Pakar Kardiologi dari klinik/hospital Kerajaan atau Swasta Peraturan dan syarat dalam ³Panduan Mengenai Kemudahan di IJNSB-Pesakit IJNSBTanggungan Kerajaan Persekutuan´ surat KKM 16/9/97 hendaklah dipatuhi. 

 

Mendapat rawatan di hospital Kerajaan Pakar Perubatan Umum/Pakar Kardiologi dari klinik/hospital Kerajaan atau Swasta merujuk pesakit ke IJN. Yang layak: Pegawai/Pesara Kerajaan yang menerima pencen (Perkhidmatan Awam Persekutuan) serta keluarga. Borang Perubatan 1/09