Anda di halaman 1dari 142

 

 
 
PENGURUSAN PERINDUSTRIAN
INDUSTRIAL MANAGEMENT 
(J5222)

NOTA KULIAH

JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL,


POLITEKNIK KOTA KINABALU,
JALAN POLITEKNIK, MENGGATAL,
88450 KOTA KINABALU,
SABAH
JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
POLITEKNIK KOTA KINABALU (PKK) 
JALAN POLITEKNIK, MENGGATAL 
88450 KOTA KINABALU, SABAH. 
 
KURSUS/KOD KURSUS  : PENGURUSAN INDUSTRI/J5222 
JAM KREDIT      : 2.0 
PROGRAM      : DIPLOMA 
PENSYARAH      : MOHD ZAIRUNIZAM BIN UMAR 
BILIK/TEL      : BILIK PENSYARAH 1 JKM/0125996667 
 
SINOPSIS 
PENGURUSAN INDUATRI memberikan pengetahuan tentang konsep dan prinsip asas 
pengurusan saintifik. Penekanan kursus diberikan dalam mengaplikasikan prinsip‐prinsip yang 
terlibat. Kurus ini juga memberikan pengetahuan untuk menjadualkan dan mentadbir sesuatu 
projek dalam industri dengan sumber yang paling minima dengan kos yang rendah. Pelajar juga 
diberi pengetahuan dan konsep asas pengurusan kualiti menyeluruh, kumpulan meningkatkan 
kualiti, ISO dan keselamatan industri. 
 
OBJEKTIF  
Di akhir modul ini, pelajar akan dapat:‐ 
1. Mengetahui dan memahami asas pengurusan dan teknik‐teknik pengurusan saintifik di 
dalam sektor industri. 
2. Mengetahui dan memahami serta boleh merancang dan mentadbir sesuatu projek 
dalam industri seperti susun atur loji, kajian kerja dan penjadualan kerja loji. 
3. Mengetahui dan memahami aktiviti‐aktiviti yang kritikal dalam menguruskan sesuatu 
projek serta konsep membuat keputusan daripada kaedah pengaturcaraan linear. 
4. Mengetahui dan memahami konsep‐konsep asas dalam TQM, siri ISO9000 QCC, JIT dan 
konsep senggaraan. 
5. Mengetahui dan memahami akta 514 (Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 1994) 
bagi pengurusan keselamatan sesebuah industri.  
 
KEPERLUAN KURSUS : 
1. Pembacaan nota dan lain‐lain bahan bacaan berkaitan. 
2. Melibatkan diri dengan latihan dan aktiviti semasa kuliah. 
3. Mengambil ujian dan peperiksaan yang ditetapkan. 
 
PENILAIAN : 
1. Ujian  2 x 20%  =   40% 
2. Tugasan  3 x 10%  =  30% 
3. Kuiz  4 x 7.5%  =  30% 
JUMLAH PENILAIAN BERTERUSAN (P.B)   = 100%(50%) 
4. PENILAIAN AKHIR (P.A)     =100% (50%) 
 
KEHADIRAN 
1. Pelajar mesti hadir tidak kurang dari 80% masa pertemuan yang ditetapkan dalam jadual 
perkuliahan dan pelajar yang tidak memenuhi syarat kehadiran tersebut tidak akan 
dibenarkan menduduki peperiksaan akhir ( PB=0 & PA=0 ). 

1|ISI KANDUNGAN
ISI KANDUNGAN KURSUS 
 
1.0   PENGENALAN PRINSIP DAN TEKNIK PENGURUSAN SAINTIFIK 
1.1 Menyatakan takrifan dan maksud pengurusan dan pengurusan saintifik secara am.
1.2  Menerangkan prinsip dan teknik pengurusan saintifik 
1.3 Menyenaraikan kepentingan pengurusan industri 
1.4 Menyatakan definisi bagi produktiviti. 
1.5 Menyatakan faktor‐faktor yang memberi kesan kepada produktiviti 
1.6 Menyatakan cara meningkatkan produktiviti
   
2.0   KAJIAN KERJA 
2.1   Menyatakan objektif kajian kerja 
2.2  Mendefinisikan Kajian Kaedah 
2.3  Menyatakan Objektif Kajian Kaedah 
2.4  Menerangkan Prinsip Ekonomi Pergerakan 
2.5  Menyatakan langkah‐langkah asas kajian kaedah 
2.6  Menerang dan melakarkan teknik‐teknik mencatat Kajian Kaedah berikut: 
               2.6.1   Carta Proses Garis Kasar 
               2.6.2   Carta Proses Aliran 
               2.6.3   Gambar Rajah Aliran 
 
2.7  Mendefinisikan Kajian Masa 
2.8  Menyatakan objektif Kajian Masa. 
2.9  Menerangkan teknik Kajian Masa menggunakan Jam Randek. 
2.10  Mengira kadar 
2.11       Menerangkan 4 jenis ganjaran iaitu: 
               2.11.1   Ganjaran rehat 
               2.11.2   Ganjaran kontinjen 
               2.11.3   Ganjaran masa tambahan 
               2.11.4   Ganjaran khas 
 
2.12       Mengira masa piawai 
SOALAN 1
 
3.0   LOKASI SUSUNATUR LOJI 
3.1 Menyatakan objektif dan pentingnya memilih lokasi yang sesuai. 
3.2 Menerangkan faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi. 
3.3 Menentukan lokasi berdasarkan kaedah berikut: 
               3.3.1   Analisis kos‐volum 
               3.3.2   Perkadaran faktor 
 
3.4 Menyatakan objektif susun atur loji. 
3.5 Menerangkan jenis‐jenis susun atur loji berikut: 
               3.5.1   Susun atur produk. 
               3.5.2   Susun atur proses. 
               3.5.3   Susun atur kedudukan tetap. 
               3.5.4   Susun atur gabungan. 
 

2|ISI KANDUNGAN
3.6 Menyatakan objektif imbangan barisan pengeluaran serta 
               3.6.1   Melukis rajah keutamaan (precedence diagram) 
               3.6.2   Mengira masa kitar, bilangan minimum stesen kerja dan kecekapan 
                           imbangan 
                
3.7 Menyatakan objektif dan cara‐cara kendalian bahan. 
3.8 Menerangkan faktor‐faktor yang perlu diambil kira dalam pemilihan peralatan 
pengendalian bahan. 
SOALAN 2
     
4.0  PENJADUALAN KERJA LOJI 
  4.1        Menerangkan tujuan penjadualan loji 
4.2        Menerangkan maksud bebanan (loading) 
4.3        Menentukan jujukan kerja berdasarkan kaedah penugasan (assignment rule) 
4.4 Menentukan jujukan kerja berdasarkan kaedah keutamaan berikut: 
               4.4.1   Yang Datang Dahulu Diutamakan (First come, first serve‐FCFS) 
               4.4.2   Masa Memproses Yang Paling Pendek (Shortest processing time‐SPT) 
               4.4.3   Tarikh Yang Diperlukan (Due date‐DD) 
               4.4.4   Masa Memproses Yang Paling Panjang (Longest processing time‐LPT) 
               4.4.5   Nisbah Genting (Critical ratio‐CR) 
 
4.5 Mengira Purata Menyudahkan Kerja, Purata Kelewatan dan Purata Kerja Berada di 
Pusat Kerja bagi 4.4.1 hinggan 4.4.2 di atas 
4.6 Menentukan jujukan kerja berdasarkan kaedah Johnson serta 
4.7 Melakar carta bar masa untuk jujukan kerja tersebut. 
SOALAN 3
   
5.0  PENGURUSAN PROJEK 
  5.1   Menyatakan objektif pengurusan projek. 
5.2   Melukis gambar rajah rangkaian dengan menggunakan kaedah Kajian Laluan 
        Kritikal (KLK) 
5.3   Menganalisis gambar rajah rangkaian bagi menentukan perkara berikut: 
        5.3.1    Laluan kritikal. 
               5.3.2    Masa siap awal dan akhir setiap aktiviti 
 
5.4   Melukis aktiviti dummy 
5.5   Menentukan apungan (slack) 
5.6 Melukis Carta Gantt 
   
6.0  PENGATURCARAAN LINEAR 
6.1   Menyatakan objektif pengaturcaraan linear 
6.2        Menyatakan komponen utama pengaturcaraan linear 
6.3        Menentukan fungsi objektif 
6.4        Menentukan pernyataan kekangan 
6.5        Menyelesaikan masalah jenis minimum atau maksimum dengan menggunakan 
kaedah bergraf. 
SOALAN 4

3|ISI KANDUNGAN
7.0  TQM DAN ISO 
7.1 Menerangkan sistem kualiti Siri ISO 9000  
7.2 Menghuraikan cara pelaksanaan ISO 9000 
7.3 Menerangkan konsep asas ‘kecacatan sifar’. 
7.4 Menerangkan konsep Kumpulan Meningkatkan Kualiti (QCC) 
7.5 Menyatakan kepentingan QCC untuk firma. 
7.6 Menyatakan matlamat sistem Tepat Pada Masa (JIT) 
7.7 Menyatakan kelebihan JIT 
7.8 Membezakan sistem JIT dengan sistem tradisional  
SOALAN 5
   
8.0  SENGGARAAN 
8.1   Menerangkan kebolehharapan secara asas 
8.2   Menerangkan objektif senggaraan 
8.3   Menerangkan mengenai tiga jenis senggaraan berikut: 
        8.3.1    Kawalan 
               8.3.2    Pembetulan 
               8.3.2    Ramalan 
 
8.4        Menyatakan kebaikan/kelemahan setiap jenis senggaraan 
8.5        Mengira kos senggaraan kawalan 
8.6        Menyatakan ciri‐ciri bagi program senggaraan kawalan yang baik. 
8.7        Menyatakan langkah‐langkah mengawal senggaraan. 
   
9.0  KESELAMATAN INDUSTRI 
9.1   Berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 1994 (Akta 514), pelajar 
  akan dapat: 
        9.1.1    Menyatakan objektif akta 
               9.1.2    Menyatakan kepentingan keselamatan di industri 
 
9.2   Menerangkan perkara‐perkara berikut: 
        9.2.1    Kewajipan majikan dan pekerja 
               9.2.2    Fungsi jawatankuasa keselamatan di tempat kerja 
               9.2.2    Keperluan mematuhi tata amalan industri. 
 
9.3 Menerangkan fungsi Majlis Negara Bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 
SOALAN 6

RUJUKAN: 
 
Stevenson, W.J. (1990) Production/Operations Management. Richard D. Irwin 
Undang‐undang Malaysia (1994) Akta 514 (Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan) 
Yahya Abd. Hamid (1989) Pengurusan Woksyop. IBS Buku 
 

4|ISI KANDUNGAN
J5222‐Pengurusan Industri         

BAB 1
PENGURUSAN SAINTIFIK

 
Pengurusan Saintifik 
 
Apa jua aktiviti yang boleh memberikan kepuasan kepada pengguna terhadap barang atau 
perkhidmatan yang dinikmati dengan menggunakan teknik‐teknik yang ekonomikal berdasarkan 
prinsip‐prinsip sains yang sistematik. 
 
 

Pengurusan Saintifik Taylor 

Walaupun bidang perindustrian berkembang dengan baik, namun teori dan amalan pengurusan 
tidak menunjukkan banyak perubahan. Apa yang diperlukan ialah satu sistem pengurusan yang 
lebih sistematik dan berkesan.  

Frederick Winslow Taylor, juga dikenali sebagai Bapa Pengurusan Saintifik, percaya kepada sains 
pengurusan  yang  berdasarkan  pemerhatian,  pengukuran,  analisis  dan  pembaharuan  kaedah 
kerja, dan insentif ekonomi. Beliau telah membuat kajian yang mendalam tentang kaedah kerja 
yang paling sesuai untuk melakukan sesuatu kerja atau tugas.  

Taylor  juga  percaya  bahawa  pihak  pengurusan  perlu  bertanggungjawab  untuk  merancang, 
memilih  pekerja  dengan  teliti,  memberi  latihan  yang  mencukupi  kepada  pekerja  dan 
memelihara  hubungan  baik  dengan  pekerja.  Pengurusan  juga  perlu  bertanggungjawab  ke  atas 
apa  yang  pekerja  lakukan.  Kesemua  teknik  dan  konsep  pengurusan  ini  telah  dibukukan  dalam 
"The Principles of Scientific Management" yang telah diterbitkan pada tahun 1911.  

Antara kandungan Pengurusan Saintifik Taylor bolehlah diringkaskan seperti berikut:  

1. Setiap  aktiviti  perlu  didasarkan  kepada  sains  untuk  menggantikan  pendapat  atau 
peraturan‐peraturan yang tiada asas. 
2. Pekerja  perlu  dipilih  dengan  teliti  dan  kaedah  sains  digunakan  untuk  melatih  dan 
membangunkan pekerja‐pekerja yang sudah dipilih. 
3. Pihak  pengurusan  perlu  bekerjasama  dengan  pekerja  supaya  aktiviti  dilakukan 
berpandukan kaedah‐kaedah sains yang telah dibangunkan. 
4. Pihak  pengurusan  perlu  lebih  bertanggungjawab  ke atas  aktiviti‐aktiviti  yang  dilakukan 
oleh pekerja di mana sebelum ini tanggungjawab itu dipikul oleh pekerja sahaja. 

 
 
 
 
 
 

1|PENGURUSAN SAINTIFIK
J5222‐Pengurusan Industri         

Aktiviti dalam bidang pengurusan saintifik: 
 
1. Merancang 
 
• Menetapkan  matlamat  dalam  memuaskan  kehendak  pengguna  dengan 
menghasilkan barang yang menepati cita rasa mereka. 
• Perancangan melibatkan penetapan misi dan matlamat dengan mengambil kira 
kekuatan,  kelemahan  dalam  syarikat  dan  peluang  serta  ancaman  dari 
persekitaran luaran.  Ini dikenali sebagai perancangan strategik. 
• Perancangan  taktikal  perancangan  jangka  pendek  bagi  melaksanakan  tugas‐
tugas yang terperinci dalam strategi yang telah ditetapkan.. 
• Perancangan  dan  kawalan  operasi  merupakan  perancangan  yang  telah 
menetapkan  objektif  bulanan,  mingguan  dan  harian  yang  perlu  dicapai  oleh 
organisasi. 
 
Hiraki Perancangan Operasi 
 
                     
Perancangan Perancangan Perancangan &
     
strategik      
taktikal      
kawalan operasi    
                     
                       
 
2. Menyusun 
• Fungsi  pengurusan  yang  memfokuskan  kepada  pengagihan  sumber  sama  ada 
manusia, bahan, kewangan supaya perancangan dapat dilaksanakan. 
• Seseorang  pengurus  hendaklah  mengenal  pasti  proses  pengeluaran  yang  terlibat, 
mengumpul  proses‐proses  kepada  unit  tertentu  dan  menjadikan  asas  kepada 
struktur syarikat. 
• Penyusunan  juga  melibatkan  staf  iaitu  memadankan  pekerja  dengan  tugas  yang 
diperlukan di setiap unit. 
 
3. Mengarah 
• Proses  mempengaruhi  orang  lain  bagi  melaksanakan  kerja  untuk  mencapai 
matlamat syarikat. 
• Sebagai pemimpin, perlulah memahami dan mempunyai keupayaan berkomunikasi 
dan berkongsi misi yang ingin dicapai dengan ahli unitnya. 
 
4. Mengkoordinasi 
 
• Memastikan  rangkaian  tindakan  serta  kewibawaan  orang  yang  menjalankan 
kerja itu dalam keadaan baik. 
 
 
 
 
 
 

2|PENGURUSAN SAINTIFIK
J5222‐Pengurusan Industri         

5. Mengawal 
• Pengawalan  adalah  fungsi  pengurusan  yang  melibatkan  penyaluran  aktiviti 
syarikat  supaya  prestasi  sebenar  menepati  piawai  dan  matlamat  yang 
dijangkakan. 
• Kawalan  selalunya  dijalankan  ke  atas  sumber  syarikat(manusia,  kewangan, 
bahan dan informasi) untuk menjamin kualiti dan pencapaian syarikat. 
• Langkah‐langkah dalam proses pengawalan: 
- pembentukan standard atau piawaian 
- pengukuran prestasi sebenar  
- perbandingan prestasi sebenar dengan piawaian yang telah ditetapkan. 
- tindakan pengukuhan atau pembetulan 
 
Penggunaan pendekatan saintifik pada pengurusan memerlukan langkah‐langkah berikut: 
 
1. mengembangkan sains untuk setiap operasi dan menggantikannya dengan pendapat 
dan agakan. 
2. memastikan dengan tepat mengenai masa dan cara untuk bekerja daripada sains. 
3. menyediakan satu organisasi yang sesuai untuk memikul tanggungjawab daripada 
pekerja kecuali perlaksanaan kerja sebenar. 
4. pilih dan latih pekerja. 
5. menerima hakikat bahawa pengurusan boleh dikembangkan untuk setiap operasi. 
 
Faedah‐faedah dari pengurusan saintifik 
 
1. pendekatan yang rasional kepada organisasi kerja membuatkan tugas dan proses diukur 
dengan ketepatan yang baik. 
2. pengukuran tugas dan proses memberi maklumat penting untuk dijadikan dasar untuk 
pembaikan dalam kaedah kerja, reka bentuk loji dan sebagainya. 
3. meningkatkan produktiviti hasil kerja. 
4. menyumbangkan kepada pembaharuan yang besar untuk keadaan fizikal bagi pekerja. 
5. membekalkan asas untuk pembaharuan yang besar dalam kajian kerja yang moden dan 
teknik kuantitatif yang lain. 
6. bayaran atau insentif galakan dapat diberikan kepada pekerja. 
 
Kelemahan Pengurusan Saintifik 
 
1. menimbulkan perpecahan pekerja akibat oleh pemberatan analisa dan organisasi untuk 
tugas individu atau operasi. 
2. meletakkan perencanaan dan kawalan aktiviti tempat. 
3. mengetepikan penawaran yang sebenar bagi penilaian upah kerana setiap kerja diukur 
dan dikira secara saintifik. 
 
 
 
 
 
 

3|PENGURUSAN SAINTIFIK
J5222‐Pengurusan Industri     

BAB 2 
PENGUKURAN KERJA 
 
 
 
Scientific Management   
Systematic approach to increasing workers productivity (Fred Taylor 1856‐1915) 
 
 
 
• Produktiviti merupakan ukuran peringkat dalam sesuatu proses. 
• Sesebuah  organisasi  dianggap  produktif  sekiranya  ia  mencapai  matlamat  melalui 
penukaran input kepada output pada kos yang rendah/minima. 
• Produktiviti  menggambarkan  dua  konsep  utama  iaitu  keberkesanan  dan  kecekapan 
dalam organisasi. 
• Peningkatan dalam produktiviti dapat diperoleh dengan langkah‐langkah seperti berikut: 
meningkatkan tenaga buruh 
bekerja dalam masa tambahan 
memperuntukkan lebih banyak modal dan kelengkapan 
 
• Produktiviti diukur dengan:      Output 
                                                                       Input  
• Faktor‐faktor yang mempengaruhi kenaikan/penurunan produktiviti 
‐upah 
‐teknologi 
‐buruh 
‐insentif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1|PENGUKURAN KERJA
J5222‐Pengurusan Industri     

PENGUKURAN KERJA 
 
- Merupakan  satu  perkhidmatan  yang  menggunakan  teknik  seperti  kajian  kaedah  dan 
kajian  masa  untuk  mengkaji  keberkesanan  setiap  aktiviti  kerja  secara  sistematik  untuk 
menghasilkan aktiviti kerja yang produktif. 
 
Objektif kajian kerja 
- Meminimumkan masa menyiapkan sesuatu kerja. 
- Meminimumkan  kos  dengan  penggunaan  bahan  yang  berpadanan  dengan  hasil  yang 
dikeluarkan. 
- Keupayaan  berdasarkan  keadaan  setempat  seperti  bekalan  bahan  mentah  dan 
kemahiran pekerja. 
- Menghasilkan keluaran yang bermutu tinggi. 
- Memaksimumkan keadaan keselamatan pekerja. 
 
Kajian kerja diperlukan apabila; 
- Kos pengeluaran tinggi dari kebiasaan. 
- Pengeluaran yang tidak seimbang dari segi kualiti. 
- Terlalu banyak kerja dalam perlaksanaan. 
- Kualiti tidak memuaskan. 
 
 
                            KAJIAN KERJA             
                       
                       
                       
                       
  KAJIAN KAEDAH KAJIAN MASA
 
      Meningkatkan kecekapan produktiviti 
 
KAJIAN KAEDAH 
 
‐  satu  kajian  untuk  menentukan  kaedah‐kaedah  yang  boleh  digunakan  serta    mencari 
kaedah yang terbaik untuk dipraktikkan dalam menjalankan kerja. 
‐  objektif  kajian  kaedah  ialah  merekabentuk,  membina  serta  memilih  kaedah,  proses, 
peralatan, mesin dan kemahiran yang terbaik dalam kerja pembuatan 
‐  bertujuan untuk menganalisis perkara‐perkara: 
• Tujuan untuk sesuatu proses diadakan 
• Cara‐cara proses dilakukan 
• Kawalan terhadap proses 
• Mutu piawaian 
• Susun atur tempat kerja 
• Kitaran proses 
• Kaedah kerja 
 
 

2|PENGUKURAN KERJA
J5222‐Pengurusan Industri     

Objektif kajian kaedah 
- memperbaiki aliran pengeluaran. 
- penggunaan berkesan terhadap tenaga kerja. 
- memperbaiki susunatur loji dan rekabentuk. 
- penggunaan berkesan terhadap kemudahan yang sedia ada. 
- Mewujudkan keadaan kerja yang selesa 
- Mewujudkan piawaian terhadap kaedah yang digunakan. 
 
Langkah‐langkah asas kajian kaedah 
1. memilih kerja yang perlu dikaji 
2. mengumpul dan mencatatkan maklumat 
3. kaji semua maklumat 
4. rancangkan kaedah baru 
5. praktikkan kaedah baru 
6. kekalkan kaedah 
 
Teknik mencatat kajian kaedah 
1. carta proses 
• garis kasar 
• aliran‐jenis bahan, ‐jenis pekerja 
2. gambarajah aliran 
3. carta pelbagai aktiviti 
4. carta aktiviti dua tangan 
 
1. Carta Proses Garis Kasar 
• carta yang paling mudah kerana tidak memasukkan aktiviti yang begitu terperinci tetapi 
hanya secara kasar. 
• memberi penerangan secara gambarajah mengenai aktiviti yang berlaku dari permulaan 
bahan mentah diproses, turutan pengendalian serta pemeriksaan yang dijalankan. 
• Dua simbol yang terlibat adalah seperti berikut 
 
Simbol  Aktiviti  Tujuan 
  Pengendalian  Memproses/membuat/mengeluar 
  Pemeriksaan  Menentukan kualiti/kuantiti 
 
• Aktiviti‐aktiviti untuk simbol pengendalian 
‐pemasangan/pembukaan komponen 
‐kerja membaiki 
‐menyediakan loji dan alatan 
‐perubahan bentuk/keadaan bahan 
 
• Aktiviti untuk simbol pemeriksaan 
‐menyukat bahan 
‐mengkelas 
‐memeriksa‐mengukur atau menimbang 
 
 

3|PENGUKURAN KERJA
J5222‐Pengurusan Industri     

2. Carta Aliran Proses 
 
• Lebih  terperinci  kerana  ia  memasukkan  tiga  simbol  aktiviti.    Carta  proses  aliran 
terbahagi kepada 3 jenis iaitu: 
a)jenis bahan‐ menunjukkan pergerakan bahan yang  sedang diproses. 
b)jenis pengendali‐ menunjukkan pergerakan yang dilakukan                                                     
                    pengendali semasa menjalankan proses 
c)jenis  alatan‐menujukkan  aktiviti  yang  dilakukan  kepada  alatan  untuk  tujuan 
memproses. 
 
Simbol  Aktiviti  Tujuan 
  Kelewatan/simpanan  Gangguan/ kelewatan 
  sementara 
Pengangkutan  Pergerakan 
 
 
Simpanan tetap  simpan 
 
 
 
3. Gambarajah aliran 
 
• Merupakan  plan  berskala  untuk  menunjukkan  pergerakan  serta  aktiviti  yang  berlaku 
terhadap pengendali dan bahan.  Menunjukkan kedudukan tempat kerja, arah dan laluan 
yang terdapat pada aktiviti‐aktiviti yang diterangkan dalam proses carta aliran 
 
4. Gambarajah pelbagai aktiviti 
 
• Menunjukkan  aktiviti  yang  berlaku  antara  pengendali  dengan  mesin.    Untuk  tujuan 
kaedah pengendali dan mesin dilukis pada skala masa yang sama supaya dapat diketahui 
apakah aktiviti antara pengendali dan mesin pada masa tertentu. 
 
5. Carta aktiviti dua tangan 
 
• Digunakan  untuk  menunujukkan  perbezaan  aktiviti  yang  berlaku  kepada  seseorang 
pengendali  dalam  suatu  masa  yang  sama.    Kaedah  ini  hanya  dapat  menggambarkan 
aktiviti yang terjadi pada seorang pengendali di satu tempat kerja tertentu sahaja secara 
terperinci. 

4|PENGUKURAN KERJA
J5222‐Pengurusan Industri     

Kajian Masa 
• Kajian  yang  menggunakan  cara‐cara  tertentu  untuk  menentukan  jumlah  masa  yang 
diambil oleh pengendali untuk menyempurnakan sesuatu operasi. 
 
Objektif kajian masa 
• Menentukan tahap kepayahan operasi. 
• Menentukan jumlah unsur‐unsur yang terlibat dalam operasi. 
• Menentukan tahap kemahiran pekerja. 
• Memperbaiki kaedah pengendalian yang memerlukan masa terlalu panjang. 
• Mengurangkan kos pengeluaran. 
• Menentukan masa piawai untuk sesuatu operasi. 
 
Teknik‐teknik kajian masa 
• Menggunakan jam randik. 
• Sistem Masa Pergerakan Tetap(SMPT)/Predetermined Motion Time System). 
 
Menggunakan jam randik 
alatan asas 
• Jam randik. 
• Papan serta borang Kajian Masa. 
• Pensel. 
 
Langkah‐langkah asas 
• Beritahu mandur dan juga pengendali tentang kajian yang akan dibuat. 
• Tentukan pengendali dan operasi mana yang perlu dikaji. 
• Catatkan segala maklumat tentang operasi yang dipilih untuk dijadikan bahan  rujukan. 
• Jika perlu bahagikan kerja kepada bahagian yang kecil yang digelak unsur. 
• Ukur dengan jam randik masa yang perlu diambil untuk melaksanakan setiap unsur tadi. 
Masa ini dipanggil Masa Pemerhati (MP). 
• Pada  masa  yang  sama,  anggarkan  kadar  kelajuan  kerja  pengendali  berbanding  dengan 
kadar piawai konsep pemerhati. 
• Kira Masa Asas (MA) untuk setiap unsure. (MA=MPx(Kadar/100)). 
• Tentukan ganjaran‐ganjaran kerja yang diberi untuk setiap unsur. 
• Kira masa piawai (MP) (MP=MA+Jumlah Ganjaran). 
 
Unsur‐unsur 
• Unsur  ialah  bahagian  kecil  yang  diceraikan  dari  sesuatu  operasi  kerja  yang  panjang.  
Tujuannnya  ialah  untuk  memudahkan  pemerhatian,  ukuran  dan  analisis.    Selain  itu, 
unsur‐unsur ini juga boleh: 
- Membezakan di antara aktiviti produktif dengan aktiviti yang bukan produktif. 
- Memberi kadar kerja yang lebih tepat. 
- Mengasingkan aktiviti yang membawa kelesuan yang berlebihan. 
- Menyediakan maklumat yang lebih bersistematik 
 
 
 

5|PENGUKURAN KERJA
J5222‐Pengurusan Industri     

Jenis‐jenis unsur 
 
1. Unsur‐unsur berulang 
Unsur ini berlaku pada setiap pusingan kerja. 
2.  Unsur sekali‐sekala 
Unsur  ini boleh berlaku pada jarak  masa yang  sama  atau berbeza.    Contohnya 
seperti membersihkan serpihan, mengesat mesin. 
3.  Unsur berubah 
  Masa asas unsur berubah‐ubah dari satu pusingan ke pusingan lain. 
4. Unsur insani 
Unsur ini dilakukan oleh pekerja sendiri tanpa menggunakan perlatan. 
5. Unsur mesin 
Unsur yang dijalankan secara automatik oleh mesin. 
6. Unsur pengimbang 
Unsur yang terbit untuk mengimbang masa  antara unsur supaya selaras. 
7. Unsur asing/luar 
Unsur yang selepas dikaji, dirasakan tidak perlu maka akan diluputkan. 
 
Kadar 
Anggaran pemerhati terhadap kelajuan kerja seseorang pengendali.  Kadar dianggarkan 
dari  jadual  kadar  yang  disediakan  oleh  pemerhari  yang  berpengalaman.    Kadar  yang 
berlainan  menyebabkan  masa  asas  juga  berlaianan  walaupun  mempunyai  Masa 
Pemerhatian yang sama. 
 
Ganjaran 
Ganjaran  ialah  peratusan  dari  Masa  Asas  yang  diberikan  untuk  pengendali  atas  sebab 
kelesuan  atau  keperluan  persendirian  seperti  ke  tandas.    Masa  Kerja  ialah  Masa  Asas 
dicampurkan dengan jumlah Ganjaran yang diberikan (MK=MA+Ganjaran) 
 
Terdapat empat jenis ganjaran: 
• Ganjaran rehat 
‐diberikan  untuk  meredakan  kesan  fisiologi  dan  psikologi  seperti  kelesuan  dan 
kurang tumpuan akibat lama bekerja.  Contoh ganjaran ialah waktu minum dan 
makan. 
• Ganjaran kontijen 
diberikan  kepada  aktiviti  yang  terpaksa  menunggu  untuk  menyelarasakan 
aktiviti  yang  lain.    Contohnya  aktiviti  menggerudi  terpaksa  menunggu  aktiviti 
menukar  mata  gerudi  yang  patah  sebelum  digunakan.    Ganjaran  ini  jarang 
diberikan kerana jarang berlaku. 
• Ganjaran masa tambahan 
diberikan  kepada  kerja  yang  kompleks  dan  menggunakan  ramai  pekerja.  
Ketidakseimbangan  antara  mesin  dan  pekerja  dapat  diperbetulkan  dengan 
adanya ganjaran ini. 
• Ganjaran khas 
ganjaran  yang  diberikan  kepada  aktiviti  yang  bukan  berkaitan  dengan  kerja 
sebenar.    Ia  perlu  untuk  meningkatkan  etika  kerja  atau  meningkatkan  mutu 
keluaran.  Contoh, ganjaran untuk melatih pekerja baru. 
 

6|PENGUKURAN KERJA
J5222‐Pengurusan Industri     

Masa piawai 
• ialah  matlamat  akhir  yang  hendak  dicapai  dalam  kajian  masa  menggunakan  jam 
randik.    Masa  piawai  ialah  jumlah  masa  yang  diambil  untuk  melaksanakan  setiap 
unsur  yang  terdapat  dalam  sesuatu  kerja.    (Masa  Piawai=Masa  Kerja+Semua 
ganjaran yang diberikan. 
 
Teknik masa pergerakan tetap 
 
Masa yang dikira dalam kaedah Kajian Masa ialah: 
1. masa purata – iaitu masa bagi setiap unsur bagi kitarannya. 
2. kadar/rating‐semasa membuat kajian, pemerhati juga menilai kelajuan pekerja semasa 
membuat kerja berbanding dengan kelajuan normal.  Faktor rating ini digunakan untuk 
mennetukan masa normal di mana 
 
  Masa normal=Masa purata x kadaran %
 
3. masa basi‐adalah masa keperluan peribadi pekerja ( contohnya pergi ke kantin, tandas, 
dll)  masa  berehat  dan  masa  kelewatan  seperti  kerosakan  mesin  dan  sebagainya.  
Biasanya nilai diberi dalam peratusan. 
4. masa piawai dikira melalui cara berikut: 
 
      Masa piawai= masa normal 
     1‐kelegaan 
 

7|PENGUKURAN KERJA
J5222‐Pengurusan Industri     

BAB 3 
LOKASI DAN SUSUNATUR LOJI 
 
LOKASI LOJI 
Loji adalah peralatan atau perkakasan yang terdapat dalam sesebuah industri.   Untuk memilih 
lokasi yang sesuai mestilah memenuhi 3 perkara berikut: 
• Kemudahan untuk mendapatkan bahan mentah 
• Memproses bahan mentah menjadi bahan siap 
• Mengedarkan barang siap ke pasaran 
 
PENEMPATAN LOJI 
Lokasi yang dipilih oleh sesebuah syarikat untuk membina loji dan menjalankan operasi syarikat 
setelah mengambil kira faktor‐faktor yang akan mempengaruhi kos keseluruhan. 
 
Objektif penempatan loji 
• Memaksimakan kelebihan lokasi tersebut untuk kepentingan  syarikat.. 
 
Faktor Utama Pemilihan Lokasi Loji 
 
• Produktiviti Tenaga Buruh Tempatan 
‐upah yang murah bagi tenaga buruh tempatan menjadi sebab utama untuk membina 
kilang  di  lokasi  tersebut.  Namun  upah  yang  murah  tidak  menjamin  produktiviti  yang 
tinggi.    Gabungan  antara  produktiviti  dan  kadar  upah  tenaga  buruh  menarik  minat 
pelabur untuk melabur di tempat tersebut. 
 
• Pertukarna Matawang Asing 
‐Kebanyakan  syarikat  dari  Amerika  Syarikat  dan  Jepun  melabur  di  negara  membangun 
seperti di Asia Tenggara. 
‐Faktor  kadar  tukaran  matawang  asing  yang  rendah  menyebabkan  negara  yang 
mempunyai  syarikat  besar  mengeksport  barang  ke  negara  membangun  dengan 
penjimatan kos yang tinggi. 
‐Kemelesetan ekonomi memberi kesan kepada kestabilan matawang asing di mana nilai 
matawang negara Asia telah menurun. 
‐Lebih banyak kilang ditempatkan di negara kita, banyak peluang dapat diadakan. 
 
• Kos  
Kos nyata‐kos yang dikenalpasti dan dikira secara terperinci oleh jabatan akaun. e.g‐kos 
upah, bahan,cukai dan lain‐lain. 
Kos tidak nyata‐ kos yang boleh dikira dengan menggunakan teknik‐teknik tertentu. 
e.g mutu pembelajaran, kenudahan pengangkutan awam. 
 
• Sikap 
‐Sikap  kerajaan  persekutuan,  negeri  dan  tempatan  terhadap  harta  persendirian,  zon 
pencemaran  dan  kestabilan  kerja  akan  berubah.    Ia  akan  mempengaruhi  keputusan 
sesbuah syarikat untuk melabur 
 
 
 
1|LOKASI & SUSUNATUR LOJI
J5222‐Pengurusan Industri     

ANALISI TITIK PULANG MODAL 
 
‐kenalpasti kos tetap dan kos berubah untuk mengetahui lokai kos yang paling murah. 
‐langkah‐langkah asas: 
• Kenalpasti kos tetap dan kos berubah. 
• Plotkan kos pada setiap lokasi. 
• Pilih lokasi yang mempunyai kos keseluruhan paling rendah 
      kos 
                                                                             lokasi 1 
                                                                              
            lokasi 2 
                                               
 
 
 
 
          kuantiti 
SUSUN ATUR LOJI 
Satu  proses  penyusunan,  pengaturan  peralatan  dan  perkakasan  yang  dibuat  berdasarkan 
kapasiti, proses fleksibiliti, kos, kualiti kerja, perhubungan pelanggan dan imej operasi. 
 
Objektif susunatur loji 
1. memberi kemudahan kepada proses pembuatan yang dijalankan. 
2. meminimakan pengendalian bahan. 
3. membolehkan pengubahsuaian susunatur pada suatu ketika sekiranya perlu. 
4. memastikan tiada berlakunya sebarang kelewatan pada bahan yang diproses. 
5. mengurangkan pelaburan membeli peralatan. 
 
Ciri‐ciri susunatur loji yang baik: 
1. mudah tetap dapat berfungsi dengan berkesan. 
2. susunatur dapat mencapai objektif yang diharapkan. 
3. bolehdiubahsuai dengan mudah mengikut masa dan keadaan. 
4. menampakkan tujuan jelas apa yang hendak dicapai 
5. dapat menggunakan masa yang berkesan  
6. menyediakan kedaan kerja yang selamat dan selesa 
7. membolehkan selenggaran terhadap mesin atau peralatan 
8. mengurangkan kos pengeluaran dan meningkatkan jumlah keluaran 
 
Kepentingan susunatur kelengkapan loji 
Corak aliran bahan menjadi asas kepada susunatur yang efektif: 
1. pengenadalian  bahan  menukarkan  corak  aliran  bahan  tadi  kepada  reality  dengan 
menyediakan cara‐cara yang praktikal  untuk menggerakkan bahan melalui corak aliran 
yang telah dirancang 
2. susntur yang efektif terhadap corak aliran bahan akan menghasilkan operasi yang cekap 
3. operasi  yang  cekap  dalam  setiap  proses  membuat  kos  pengeluaran  berada  ditahap 
optimum. 
4. kos  pengeluaran  yang  minimum  pasti  akan  membawa  kepada  keuntungan  yang 
maksima. 

2|LOKASI & SUSUNATUR LOJI


J5222‐Pengurusan Industri     

Jenis susunatur loji 
 
1. Susunatur keluaran/produk 
 
Bahan  mentah  bergerak  pada  satu  aliran  yang  menyerupai  suatu  garis,  melalui  turutan 
proses yang dirancang dan akhirnya menjadi keluaran yang siap pada hujung aliran tersebut.  
Juga dikenali sebagai susunan garis.  Contohnya, perusahan automobil, elektronik, makanan 
dalam tin dan sebagainya. 
 

 
 
Kelebihan susuntur keluaran  Kelemahan susunatur keluaran 
   
Masa kerja digunakan sepenuhnya  Susah  diubahsuai  sekiranya  keluaran 
Melahirkan pekerja berkemahiran tinggi.  bertukar 
Mengurangkan kos pengendalian bahan  Pelaburan membeli mesin dan perlatan yang 
Menghasilkan jumlah keluaran yang banyak  tinggi 
  Pekerja akan mahir dalam satu bidang sahaja 
Kerosakan  sebuah  mesin  mungkin  akan 
memberhentikan keseluruhan proses 
 
2. Susunatur fungsi/proses 
Susunatur jenis ini meletakkan semua perlatan dan mesin yang membuat operasi atau 
proses  yang  serupa  di  satu  tempat.    Contohnya  semua  operasi  mengimpal  diletakkan 
dalam  woksyop  kimpalan.    Pekerja  akan  membawa  bahan  yang  hendak  diproses  ke 
woksyop tersebut untuk melakukan proses yang dikehendaki.  
 
 

 
 
 
 
3|LOKASI & SUSUNATUR LOJI
J5222‐Pengurusan Industri     

 
 
Kelebihan susuntur fungsi  Kelemahan susunatur fungsi 
   
• Boleh  menghasilkan  pelbagai  jenis  • Bahan  kerja  yang  seimbang  sukar 
keluaran  dipastikan untuk setiap woksyop 
• Menjadikan  pekerja  mahir  dalam  • Masalah koordinasi worksyop akan timbul
pelbagai operasi  • Penggunaan bahan yang berlebihan 
• Kerosakan  pada  satu  mesin  tidak  • Memerlukan ruang loji yang besar 
menghalang  proses  pengeluaran  yang  • Masa yang lebih diperlukan untuk melatih 
lain  pekerja menjadi mahir 
• Penggunaan  mesin  yang  berkesan 
sepenuh masa 
• Penyeliaan  khusus  dapat  diberikan 
kepada pekerja 
 
 
3. Susunatur kedudukan tetap 
Ia  meletakkan  komponen  atau  bahan  yang  besar  disuatu  tempat  manakala  pekerja, 
peralatan, mesin dan komponen atau bahan kecil dibawa ke tempat di mana bahan atau 
komponen  yang  beasr  tadi  diletakkan  untuk  melakuakan  operasi  yang  diperlukan.  
Contohnya, industri pembinaan kapal terbang. 
 
Kelebihan susuntur tetap  Kelemahan susunatur fungsi 
   
• Pengendalian  bahan/komponen  besar  • Pengendalian  bahan/komponen  kecil 
dapat dikurangkan  bertambah 
• Penukaran terhadap hasil keluaran boleh  • Susah  untuk  mengekalkan  kerja  sepenuh 
dilakuakn dengan mudah  masa 
• Perancangan yang sedikit diperlukan  • Penggunaan bahan yang berlebihan 
• Jumlah  keluaran  boleh diubah  mengikut  • Pelaburan  yang  besar  untuk  membeli 
turun naik permintaan  peralatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4|LOKASI & SUSUNATUR LOJI
J5222‐Pengurusan Industri     

4. Susunatur gabungan 
Merupakan gabungan anatar ketiga‐tiga jenis susunatur di atas.  Susunatur gabungan ini 
biasanya digunakan di ruang loji yang besar untuk mengeluarkan pelbagai jenis barang 
san  adalah  lebih  menjimatkan  bagi  loji  tersebut  untuk  menggabungkan  pelbagai  jenis 
susunatur didalam loji. 
 

5|LOKASI & SUSUNATUR LOJI


J5222‐Pengurusan Industri     

LOKASI DAN SUSUNATUR LOJI 
Imbangan Lini 
 
1.  Rajah  imbangan  lini  diperlukan  untuk  pemasangan  mesin  peraut.    Syarikat  berkenaan 
mengirakan 480 minit masa produktiviti diperlukan setiap hari di mana ia mengeluarkan 40 unit 
produk  keluar  dari  garisan  pemasangan.    Jadual  di  bawah  menunjukkan  turutan  tugas  yang 
diperlukan untuk pemasangan tersebut. 
 
  Tugas  Masa keupayaan (min)  Tugas disenaraikan sebelumnya 
  A  10  ‐ 
  B  11 A
  C  5  B 
  D  4  B 
  E  12  A 
  F  3  C,D 
  G  7  F 
  H  11  E 
I  3  G,H 

Dapatkan: 
 
1. Gambarajah Imbangan Lini 
2. Masa pusingan 
3. No. minima stesen kerja 
4. Kumpulan stesen kerja 
5. Masa melahu 
6. Buktikan semakin banyak stesen kerja dibuka,  semakin kurang kecekapan. 
 
2.  Pengeluaran produk memerlukan lima elemen tertentu.  Masa bagi setiap tugas adalah 
seperti berikut.  Sekiranya 420 unit produk dikeluarkan sehari dan masa operasi adalah 
480 minit sehari, tentukan,  
 
  1 minit 1.1 minit 0.6 minit 0.5minit 0.8 minit
 
 
1. Masa pusingan 
2. Bilangan stesen kerja 
3. Peratus kecekapan stesen 
4. Peratusmasa terbiar 
 
 
 
 
 
 
 
 

6|LOKASI & SUSUNATUR LOJI


J5222‐Pengurusan Industri     

3.  Syarikat HHH mengeluarkan 1500 unit  produk yang beroperasi selama 9000 minit.  
Berikut adalah jadual yang menunjukkan turutan kerja yang diperlukan dalam proses 
pengeluaran kerusi. 
 
  Tugas  Masa keupayaan (min)  Tugas disenaraikan sebelumnya 
  A  4.5  ‐ 
  B  1.4  A 
  C  2.6  A 
  D  6.0  ‐ 
  E  3.3  B,C 
  F  2.4  C,D 
  G  5.5  B 
  H  1.0  G,E 
  I  2.9  F 
 
J  4.8  H,I 
 
Dapatkan: 
1. Gambarajah Imbangan Lini 
2. Masa pusingan 
3. No. minima stesen kerja 
4. Kumpulan stesen kerja 
5. Masa melahu 
6. Buktikan semakin banyak stesen kerja dibuka,  semakin kurang kecekapan. 
  
IMBANGAN LINI 
Proses untuk memutuskan bagaimana menugaskan kerja di dalam stesen kerja. 
 
Objektif imbangan lini 
Mendapatkan masa memproses yang lebih kurang sama seperti masa yang dianggarkan 
Meminimakan masa melahu dan leher botol sepanjang proses pengeluaran. 
 
Prosedur dalam pelaksanaan imbanngan lini 
 
a) Sediakan rajah turutan atau imbangan 
 
b) Masa pusingan: Masa pengeluaran/hari (min) 
    Pengeluaran/ hari (unit) 
 
c) Stesen kerja: Dapatkan no minima stesen kerja  
 
d) No. minima stesen kerja:     Jumlah masa kerja 
                                                          Jumlah masa pusingan 
 
e) Kecekapan:        Jumlah masa semua tugas 
                                      bil stesen kerja x masa pusingan 
 
f) Masa melahu: bil stesen kerja x masa pusingan – jumlah masa semua tugas 
                                               Bil stesesn kerja x masa pusingan 

7|LOKASI & SUSUNATUR LOJI


J5222‐Pengurusan Industri     

 
CONTOH 1 
Sebuah syarikat pengeluaran mengeluarkan produk permainan kanak‐kanak dengan masa 
pengeluaran 50 jam dan mengeluarkan 200 unit permainan.  Masa pengeluaran dan tugasa 
dilakukan seperti jadual di bawah 
 
Tugas  Masa keupayaan (min)  Tugas disenaraikan   
sebelumnya   
A  15  ‐   
B  9  A   
C  7  A   
 
D  7  A
 
E  7  B,C,D 
 
F  18  E 
 
G  6  E 
 
H  7  E 
 
I  10  F,G,H   
J  21  I   
 
Dapatkan: 
a)   Gambarajah Imbangan Lini 
  b)   Masa pusingan 
  c)   No. minima stesen kerja 
  d)  Group stesen kerja 
  e)   Masa melahu 
f)   Buktikan semakin banyak stesen kerja dibuka,  semakin kurang kecekapan. 

8|LOKASI & SUSUNATUR LOJI


J5222‐Pengurusan Indusrti     

 
BAB 4 
PENJADUALAN SUMBER 
 
1.0 Kaedah Keutamaan 
Penjadualan  menyediakan  asas  untuk  mengagihkan  tugas  kepada  sesuatu  tempat  kerja.  
Bebanan kerja pada suatu mesin memerlukan teknik yang menyelesaikan masalah terlebih 
atau  terkurang  beban  kerja  pada  mesin  tersebut.  Manakala  aturan  atau  penjujukan 
(sequencing) sesuatu kerja menentukan turutan kerja pada sesuatu tempat kerja. 
 
Kaedah keutamaan mempunyai empat peraturan  iaitu : 
 
a. First Come, First Served (FCFS) 
Tugas yang pertama sampai pada tempat kerja akan diproses dahulu mengikut 
Peraturan FCFS.   
 
b. Earliest Due Date (EDD) 
Kerja  yang  mempunyai  masa  penyudahan  (due  date)  paling  awal  diproses 
dahulu mengikut Peraturan EDD. 
 
c. Shortest Processing time (SPT) 
Kerja yang mempunyai tempoh pemprosesan paling singkat akan di buat dahulu 
mengikut Peraturan SPT 
 
d. Longest Processing Time (LPT) 
Berlainan  pula  dengan  Peraturan  SPT,  kerja  yang  mempunyai  masa 
pemprosesan yang paling panjang di buat dahulu mengikut Peraturan LPT. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1|PENJADUALAN SUMBER
J5222‐Pengurusan Indusrti     

 
 
Contoh pembinaan jadual FCFS: 
 
TARIKH 
TURUTAN  MASA  MASA ALIR  KELEWATAN 
PENYIAPAN 
KERJA  MEMPROSES  (FLOW TIME)   
KERJA 
A  6 6 8 0
B  2 8 6 2
C  8 16 18 0
D  3 19 15 4
E  9 28 23 5
  JUMLAH = 28  JUMLAH = 77    JUMLAH =  11 
 
 
Jumlah masa alir 77 hari
Purata masa penyudah = = = 15.4 hari
Jumlah kerja 5

 
Jumlah masa alir
Purata kerja di dalam sistem =  
Jumlah masa memproses

77 hari
    =  = 2.75 hari  
28 hari
Jumlah Kelewatan
Purata kelewatan kerja =  
Jumlah Kerja

11
          =  = 2.2 hari  
5
 
 
 
 
 
 
2|PENJADUALAN SUMBER
J5222‐Pengurusan Indusrti     

 
2.0 Peraturan Johnson’s (Johnson’s Rule) 
 
Objektif utama menggunakan Johnson’s Rule adalah untuk meminimakan masa memproses 
bagi  mengatur  sekumpulan  kerja  melalui  dua  fasiliti,  contohnya  mesin  kenderaan  dan 
sebagainya. Ia juga dapat meminimakan masa melahu (idle time) pada mesin tersebut. 
Langkah‐langkah Asas Menggunakan Johnson’s Rule 
• Semua  kerja  perlu  dicatatkan,  masa  setiap  kerja  diproses  pada  mesin  juga      perlu  di 
tunjukkan.  Kita  pilih  kerja  yang  mempunyai  masa  aktiviti  terpendek.  Sekiranya  masa 
terpendek  berada  pada  MESIN  PERTAMA,  kerja  itu  DIJADUALKAN  DAHULU.    Sekiranya 
masa  terpendek  berada  pada  MESIN  KEDUA,  kerja  tersebut  DIJADUALKAN  PALING 
AKHIR.    Sekiranya  ada  masa  yang  sama,  ia  boleh  diselesaikan  dengan  memilih  secara 
rambang.  
• Setelah kerja dijadualkan, keluarkan dari senarai. 
• Gunakan  langkah  2  dan  3  pada  kerja  yang  tinggal,  dengan  menuju  kearah  bahagian 
tengah turutan tersebut.  
 
Lima kerja khas di Kilang Tool & Die di Mentakab perlu melalui dua tempat kerja (mesin gerudi 
dan mesin larik) untuk diproses.  Masa untuk memproses setiap kerja adalah seperti didalam 
jadual dibawah : 
 
MASA MEMPROSES (DALAM JAM) UNTUK SETIAP KERJA 
TEMPAT KERJA 1  TEMPAT KERJA 2 
KERJA 
(MESIN GERUDI)  (MESIN LARIK) 
A  5  2 

B  3  6 

C  8  4 

D  10  7 

E  7  12 

i.   Kita ingin menetapkan turutan kerja yang akan meminimakan jumlah masa  pemprosesan 


untuk  kelima‐lima  kerja  ini.  Kerja  yang  mempunyai  masa  yang  paling  pendek  ialah  A,  di 
mesin 2 (masanya ialah 2 jam). Disebabkan ia berada pada tempat kerja 2, kita jadualkan 
kerja A paling akhir. Setelah itu, keluarkan dari senarai. 

3|PENJADUALAN SUMBER
J5222‐Pengurusan Indusrti     

ii.  Lukiskan  jadual  seperti  dibawah  dengan  petak  dibahagi  kepada  lima  (jumlah  kerja  yang 
perlu dijadual ) dan letakkan A pada sebelah kanan. Sebelah kanan  menunjukkan bahawa 
ia berada pada turutan terakhir. 

 
        A 
 
 
      TURUTAN AWAL            TURUTAN AKHIR 
 
iii.  Seterusnya kerja B mempuyai masa tependek.  Disebabkan ia berada pada tempat kerja 1, 
kita jadualkan ia paling awal dan keluarkan dari senarai. 
 
B        A 
 
iv.  Masa terpendek selepas itu ialah kerja C.  Ia diletakkan di sebelah kanan iaitu pada turuan 
kedua akhir sebelum kerja A kerana kerja C berada pada tempat kerja 2. 
 
B      C  A 
 
v.  Kita  dapati  bahawa  masa  terpendek    seterusnya  adalah  sama  (iaitu  7  jam).    Kita  boleh 
letakkan kerja E dahulu kerana ia berada pada tempat kerja pertama dan letakkan kerja D 
pada tempat kosong yang tinggal. 
 
B  E  D  C  A 
 
¾ Oleh  itu  kita  boleh  membina  jadual  yang  menunjukkan  turutan  masa  bagi  kerja 
berikut : 
Tempat           
kerja 1  3  7  10  8  5 
Tempat           
kerja 2  6  12  7  4  2 
 

4|PENJADUALAN SUMBER
J5222‐Pengurusan Indusrti     

Akhirnya  kita  dapat  melakarkan  rajah  fasa‐masa  (time‐phased)  untuk  menunjukkan  aliran 
bagi kelima‐lima kerja ini. 
 
GAMBARAJAH FASA‐MASA / TIME‐PHASED DIAGRAM 
 
         Masa          0        3            10              20               28       33 
Pusat             
kerja1 
Pusat                 
kerja 2 
         
           Masa         0       3                       9   10                                         22                    29    33  35 
 
                                        kerja tamat 
 
Didapati  dari  rajah  di  atas,  kelima‐lima  kerja  itu  dapat  disiapkan  dalam  masa  35  jam.  
Tempat kerja ke 2 terpaksa menunggu selama 3 jam untuk memulakan operasi dan ia juga 
terpaksa menunggu 1 jam selepas menyelesaikan kerja B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5|PENJADUALAN SUMBER
J5222‐Pengurusan Indusrti     

 
 
 
 
 
LATIHAN 
1.  Lima  kerja  kimpalan  sedang  menunggu  untuk  diagihkan  di  Bengkel  Kimpalan  Bizz  dan 
Dyn  Sdn.  Bhd.  yang  terletak  di  kawasan  perindustrian  Semambu,  Kuantan.    Masa 
memproses dan tempoh penyiapan kerja diberikan didalam jadual di bawah. Tentukan 
turutan kerja memproses dengan menggunakan Peraturan (1) FCFS, (2) SPT, (3) EDD dan 
(4) LPT. 
 
MASA MEMPROSES KERJA  TARIKH PENYIAPAN KERJA DALAM 
  KERJA 
DALAM HARI  HARI 
 
  A  6  8 
  B  2  6 
  C  8  18 
  D  3  15 
  E  9  23 
 
2.  Masa  memproses  dan  tempoh  penyiapan  kerja  diberikan  didalam  jadual  di  bawah. 
Tentukan  turutan  kerja  memproses  dengan  menggunakan  Peraturan  (1)  FCFS,  (2)  SPT, 
(3) EDD dan (4) LPT. 
 
MASA MEMPROSES KERJA  TARIKH PENYIAPAN KERJA DALAM 
  KERJA 
DALAM HARI  HARI 
 
A  2  7 
 
B  8  16 
 
C  4  4 
 
D  10  17 
 
E  5  15 
 
F  12  18 
 
 
6|PENJADUALAN SUMBER
J5222‐Pengurusan Indusrti     

3.  Berdasarkan  maklumat  dalam  jadual  di  bawah,  dapatkan  turutan  kerja  mengikut 
‘Shortest  Processing  Time  (SPT),  dan  “Due  Date”.    Nyatakan  aturan  manakah  yang 
bersesuaian. 
 
MASA MEMPROSES KERJA  TARIKH PENYIAPAN KERJA DALAM 
  KERJA 
DALAM HARI  HARI 
 
A  2  15 
 
B  6  24 
 
C  14  9 
 
D  3  8 
 
E  7  6 
 
LATIHAN 
 
1.  Dengan menggunakan kaedah Johnson’s Rule, cari turutan optimum untuk memproses 
kerja‐kerja  berikut  melalui  dua  (2) pusat  kerja  seperti  di  dalam  jadual  di  bawah.  Masa 
pada setiap pusat kerja adalah dalam jam. 
 
  MASA MEMPROSES (DALAM JAM) UNTUK SETIAP KERJA 
  KERJA  TEMPAT KERJA 1  TEMPAT KERJA 2 
  A  5  5 
  B  4  3 
 
C  8  9 
 
  D  2  7 

  E  6  8 
 
F  12  15 
 
 
 
 
 
 

7|PENJADUALAN SUMBER
J5222‐Pengurusan Indusrti     

2.  Dengan menggunakan kaedah Johnson’s Rule, cari turutan optimum untuk memproses 
kerja‐kerja  berikut  melalui  dua  (2) pusat  kerja  seperti  di  dalam  jadual  di  bawah.  Masa 
pada setiap pusat kerja adalah dalam jam. 
 

KERJA  PUSAT KERJA 1  PUSAT KERJA 2 

A  6  12 
B  3  7 
C  18  9 
D  15  14 
E  16  8 
F  10  15 
 
 

8|PENJADUALAN SUMBER
J5222‐Pengurusan Industri         

BAB 5
PENGURUSAN PROJEK
 
5.1  Kaedah laluan kritikal (Kaedah rangkaikata untuk tempoh penyiapan projek 
 
 
• Rangkai kerja adalah satu teknik yang dapat mengawal kerja‐kerja yang perlud dilakukan 
dalam projek iaitu mengandungi satu rangkaian atau penjadualan aktiviti yang berkaitan 
diantara satu sama lain mengikut turutan yang tertentu dalam masa yang paling singkat 
dan kos yang minimum. 
• Ianya  juga  menunjukkan  perhubungan  yang  logik  dan  menggambarkan  keseluruhan 
projek. Tiga perkara asas yang perlu ada dalam rangkai kerja iaitu: 
 
i. Peristiwa  ‐    Satu  peringkat  dalam  projek  yang  menunjukkan  siapnya 
suatu  projek  atau  satu  aktiviti  kumpulan  projek  nombor  atau  tandaan 
peristiwa dalam satu nodan. 
 
ii. Aktiviti  ‐  Mana‐mana  elemen  sesuatu  projek  yang  disiapkan  untuk 
menjalankan  satu‐satu  projek.  Tandaan  anak  panah  menunjukkan  satu 
aktiviti. 
 
iii. Menentukan  hubungan  logikal  ialah  ada  peristiwa  awal  dan  akhir  iaitu 
permulaan  dan    akhiran  yang  menggunakan  anak  panah  dan  diwakili  
oleh peristiwa. 
 
• Laluan  kritikal  ialah  turutan  aktiviti  kritikal  dalam  aktiviti  kerja  dari  mula  hingga  akhir 
peristiwa.  Jumlah  masa  pada  laluan  kritikal  adalah  jumlah  minimum  masa  yang 
diperlukan untuk melaksanakan sesuatu projek itu.  
• Segala  aktiviti  yang  terletak  pada  laluan  kritikal  merupakan  aktiviti‐aktiviti  yang  patut 
diberi keutamaan.   
• Dalam  situasi  yang  mana  projek  mengalami  kekurangan  bahan  atau  pekerja,  maka 
langkah yang bijak ialah menempatkan bahan atau pekerja yang ada untuk menjalankan 
aktiviti pada laluan kritikal. 
 
 
 

1|PENGURUSAN PROJEK
J5222‐Pengurusan Industri         

 
Komponen penting dalam cara laluan kritikal ialah:-
 
 
Nodan  
 
• Nodan merupakan bulatan‐bulatan  kecil yang dibahagikan tiga. Ia digunakan untuk 
menandakan had mula atau akhir sesuatu aktiviti. 
 
 
 
 
                        Masa tercepat  
                     Nombor peristiwa 
 
     Masa terlewat 
                     
 
 
 
i.    Masa  tercepat  peristiwa  ialah  masa  tercepat  sesuatu  peristiwa 
berlaku  dengan  menganggapkan  semua      aktiviti  sebelum 
peristiwa itu berlaku telah dilakukan dengan masa tercepat . 
 
ii.    Masa terlewat peristiwa ialah masa terlewat peristiwa sesuatu 
peristiwa  boleh  berlaku  jika  sesuatu  projek    perlu  disiapkan 
mengikut masa siap yang ditentukan. 
 
Aktiviti     
 
• Aktiviti merupakan penerangan mengenai jenis‐jenis kerja‐kerja atau operasi yang 
dijalankan. 
 
             aktiviti           
 
     
       jangkamasa     
 
Ekor peristiwa        Kepala peristiwa 
(peristiwa awal)                  (peristiwa akhir) 
 
 
 

2|PENGURUSAN PROJEK
J5222‐Pengurusan Industri         

 
5.2 CARTA GANTT 
  
 
• Carta Gantt dilukis untuk menunjukkan masa mula dan masa akhir sesuatu aktiviti atau 
peristiwa projek. Ianya menunjukkan kelegaan yang terdapat pada setiap aktiviti.  

• Terdapat 2 jenis carta Gantt 

1. Load  chart  ialah  carta  untuk  menunjukkan  beban  &  masa  kumpulan  mesin  @ 
jabatan 

Stesyen kerja  Ahad   Isnin   Selasa   Rabu   Khamis 

1           

2           

3           

      memproses         servis 

2. Schedule chart ialah carta yang digunakan untuk mengawasi kemajuan kerja. 

Stesyen kerja  Masa(minggu) 

  1  2  3  4  5 

1           

2           

3           

 
 

3|PENGURUSAN PROJEK
J5222‐Pengurusan Industri         

• Untuk melukis Carta Gantt yang tepat, kaedah laluan kritikal digunakan untuk mencari 
masa mula, masa siap dan kelegaan setiap aktiviti berkenaan. 

• Masalah yang akan timbul dari penggunaan Carta Gantt ialah  terdapatnya hari‐hari cuti. 
Sesuatu  projek  tidak  akan  dapat  diselesaikan  dalam  tempoh  yang  dirancang  sekiranya 
terdapat  banyak  hari  cuti.  Oleh  itu,  kelegaan  masa  cuti  harus  diberi  perhatian  semasa 
membuat anggaran masa menyiapkan sesuatu aktiviti projek. 

• Faktor  lain  yang  perlu  diambil  berat  dalam  perancangan  adalah  soal  giliran  kerja, 
bencana  alam  seperti  banjir,  ribut  taufan,  ketiadaan  bahan  mentah,  terputus  bekalan 
elektrik,  mogok  dan  sebagainya.  Pihak  perancang  mestilah  peka  dan  memasukkan 
segala kemungkinan apabila merancang sesuatu projek. 
 

4|PENGURUSAN PROJEK
J5222‐Pengurusan Industri

BAB 6
PENGATURCARAAN LINEAR
PENGATURCARAAN LINEAR 
 
MODEL 
 
• Model merupakan gambarajah yang sebenar dalam sesuatu sistem.   
 
 
  MODEL FIZIKAL
  • Bahagian model yang kelihatan seperti keadaan sebenar.
  • Kebaikan-memberi gambaran sebenar dan jelas kerana bentuknya dalam
  3 dimensi.
  • Contoh-model kereta, model projek dan lain-lain yang berbetuk fizikal
 
 
 
  MODEL ANALOG
MODEL
  • Lebih terperinci daripada model fizikal.
  • Kebaikan-memberi kebebasan kpd pengguna untuk mengubahasuai
  kerana ianya senang untuk diubah.
  • Contoh-graf, gambar dan bahan yang berbentuk dokumentasi.
 
  MODEL MATEMATIK
  • Model analisa yang tidak menggambarkan system sebenar.
  • Contoh-nombor serta formula pengiraan. Di dalam model ini terdapat
  satu program dikenali Pengaturcaraan Linear(Linear Programming)
 
 
 
 
 
PENGATURCARAAN LINEAR 
  iii) mengenalpasti  kawasan  yang 
☺ Satu  teknik  untuk  mendapatkan  penyelesaian  memenuhi/menepati  semua 
yang optima.  persamaan kekangan. 
☺ Kegunaan pengaturcaraan linear ialah:  iv) mengenalpasti  titik‐titik  yang 
  kemungkinan  titik maksima. 
‐  memaksimakan keuntungan  v) memasukkan  titik‐titik  yang 
‐  meminimakan kos  kemungkinan  titik  maksima  ke  dalam 
  persamaan objektif. 
Kaedah grafik  vi) Titik  yang  menghasilkan  nilai  tertinggi 
☺ Penyelesaian masalah secara melukis graf.  adalah  titik  maksima(keuntungan).  
☺ Langkah‐langkah penyelesaian:  Titik  yang  menghasilkan  nilai  terendah 
i) membuat  perhubungan  di  antara  dalah titik maksima (kos) 
pemboleh  ubah  dan  parameter  yang   
terlibat  dalam  masalah  yang  ☺ Kelebihan‐mudah dan cepat 
diseselasikan  (persamaan  objektif  dan  ☺ Kelemahan‐terhad kepada dua pembolehubah 
kekangan).   
ii) melukis  graf  untuk  persamaan‐
persamaan kekangan. 

1|PENGATURCARAAN LINEAR
J5222‐Pengurusan Industri

 
 
 SOALAN:  
 
1. Lakarkan sistem terbuka, sistem tertutup dan struktur hirarki bagi sebuah sistem  
yang anda ketahui.                (6  markah)
       
2. Jelaskan 5 faedah perlaksanaan sistem pengurusan saintifik.      (5 markah) 
 
3. Huraikan secara ringkas peranan bahagian Kawalan Kualiti dan Bahagian  
Penyelididkan industri pembuatan tayar.          (9 markah) 
 
4.  Restoren  JOJO  mengeluarkan  hotdog  dan  burger.  Restoren  tersebut  menjual  sekuarang‐
kurangnya  10  biji  burger  tetapi  tidak  melebihi  40  biji  burger.  Bilangan  hotdog  pula  mesti  dijual 
sekurang‐kurangnya  30  biji  tetapi  tidak  melebihi  70  biji.    Jumlah  hot  dog  dan  burger  yang 
dimasak  tidak  melebihi  90  biji.    Keuntungan  bagi  setipa  burger  ialah  RM  033  manakala 
keuntungan bagi setiap hotdog ialah RM 0.21.  Berapa bilangan burger dan hotdog mesti dijual 
untuk mendapat keuntungan maksima. Kirakan keuntungan tersebut.     
            (10 markah) 
 
5.  Sebuah syarikat makanan hendak memasarkan makanan berkhasiat yang memerlukan sekurang‐
kurangnya 72  gm protien, 68 gm lemak dan 240 gm kabohidrat sehari.  Makanan diet tersebut 
adalah roti dan keju.  Jumlah kalori yang dihasilkan sehari untuk roti ialah 40 dan keju 400.  Bagi 
menghasilkan  roti  memerlukan  2gm  protien,  0.5  gm  lemak  dan  10  gm  kabohidrat.  Manakala 
untuk menghasilkan keju memerlukan 6 gm protien dan 8 gm lemak.  Berapakah bilangan kalori 
minimum yang akan diperolehi oleh produk makanan tersebut       
      (10 markah) 
 
6.  Sebuah  kilang  pengeluar  kasut  mengeluarkan  dua  (2)  jenis  kasut,  iaitu  jenis  kasual  dan  jenis 
keselamatan.    Empat  (4)  bahagian  utama  yang  terlibat  bagi  proses  pembuatan  kasut  ialah 
bahagian  pemotongan,  jahitan,  memasang  tali  dan  ujian.    Bagi  menyiapkan  sepasang  kasut 
kasual,  masa  yang  diambil  bagi  setiap  bahagian  ialah  2  jam,  1  jam,  0.45  jam  dan  0.25  jam.  
Manakala masa yang diambil bagi kasut jenis keselamatan ialah 1 jam, 2 jam, 0.45 jam dan 0.25 
jam.    Dalam  tempoh  sebulan  bahagian  pemotongan  bekerja  selama  180  jam,  bahagian  jahitan 
160 jam, bahagian memasang tali 50 jam dan bahagian ujian 50 jam.  Kasut kasual menghasilkan 
keuntungan RM 10.00 dan kasut keselamatan menghasilkan RM 12.00.  Tentukan bilangan yang 
terbaik untuk pengeluaran setiap jenis kasut bagi memberi keuntungan maksima kepada kilang 
itu.                     
                  (10  markah) 
 
 

2|PENGATURCARAAN LINEAR
J5222‐Pengurusan Industri

BAB 7
ISO & TQM
 
ISO 9000 DAN KUALITI 
 
Kawalan Kualiti 
Proses  pemeriksaan  untuk  memastikan  supaya  barangan  yang  dihasilkan  berada  dalam  had  spesifikasi 
yang ditetapkan. 
   
Kepastian Kualiti 
Proses pencegahan atau mengesan masalah yang berkaitan dengan kualiti pengeluaran. 
 
Zero Defect 
Sesuatu  pengeluaran  atau  perkhidmatan  yang  tidak  mempunyai  kecatatan  yang  dapat  dilihat  dengan 
mata kasar 
 
Objektif kawalan kualiti 
☺ mencapai tahap kualiti barangan yang akan diterima oleh pengguna dari masa ke semasa. 
☺ mencapai kos barangan yang rendah. 
☺ menepati jangkamasa penyiapan dan penghantaran seperti yang dijanjikan. 
 
Fungsi jabatan kawalan kualiti 
☺ memeriksa bahan mentah dan komponen yang dibeli dari luar. 
☺ memeriksa komponen yang dibuat di dalam kilang itu sendiri. 
☺ memeriksa dan menguji hasil yang telah siap. 
☺ memeriksa alatan yang diguanakan untuk ujian tersebut. 
☺ memeriksa mesin yang digunakan bagi kerja memproses bahan 
ISO 
☺ International  Organisation  for  Standardisation.    Ia  adalah  sebuah  badan  bersekutu  yang 
menggabungkan  organisasi  dari  seluruh  dunia  yang  bertanggungjawab  mewujudkan 
standard di negara masing‐masing. 
 
 
 
Model MS ISO 9000 
☺ MS ISO 9000 (Quality Management and Quality Assurance Standard) adalah satu piawai yang 
memberi penerangan mengenai kualiti dan panduan untuk memilih model kepastian kualiti 
seperti berikut: 
 
Jenis  Nama Model Keterangan
Model Kepastian Kualiti ISO 9001 Kepastian Kualiti dalam: 
‐rekabentuk 
‐pengeluaran  produk  atau 
perkhidmatan 
ISO 9002 Kepastian Kualiti dalam: 
‐pengeluaran  produk  atau 
perkhidmatan 
ISO 9003 Kepastian Kualiti dalam: 
‐pemeriksaan akhir 
‐pengujian 
 
 

1 | TQM & ISO


J5222‐Pengurusan Industri

Faedah melaksanakan ISO 
☺ Mengurangkan tindakan pembetulan yang diambil selepas berlakunya sesuatu masalah. 
☺ Membolehkan  organisasi  mengenalpasti  tugas‐tugas  yang  patut  dijalankan  serta 
memperincikan langkah‐langkah yang perlu diambil 
☺ Memberikan kaedah bagi mendokumenkan secara tersusun amalan pengurusan. 
☺ Membolehkan organisasi mengenalpasti dan mengatasi masalah seta  mengelakkannya dari 
berulang. 
 
Carta Kawalan 
Satu kaedah untuk menilai sama ada proses berada di dalam atau di luar had kawalan statistik.  Tujuannya 
adalah untuk mengenalpasti perbezaan kualiti yang timbul di antara satu item keluaran dengan satu item 
lain. 
Carta dilukis dilukis berdasarkan kepada jenis data yang dipungut, diperolehi daipada ukuran 
a) Ukuran‐berat, suhu, isipadu 
      ‐guna Carta kawalan Min dan Julat iaitu X dan R 
 
b) data dijangkakan 
  Carta Kawalan P‐carta mengenai kadar kerosakan 
  Carta kawalan c‐carta kawalan mengenai bilangan kerosakan setiap kelompok kecil 
  Carta kawalan np‐carta kawalan mengenai bilangan kerosakan 
  Carta kawalan u‐carta kawalan mengenai bilangan kerosakan setiap unit 
 
Kegunaan carta kawalan 
☺ menentukan darjah kawalan sesuatu proses 
☺ meramal bahan rejects/buangan sebelum barangan dikeluarkan 
☺ mengadili prestasi kerja 
☺ meramalkan kos 
☺ menjadikan panduan kepada pentadbiran 
 
Kelebihan carta kawalan 
☺ tindakan sewajarnya dapat diambil segera untuk mengurangkan jumlah hasil buangan. 
☺ kualiti barangan boleh dijamin tanpa perlu kepada pemeriksaan 
☺ meningkatkan kemahiran pekerja kerana hasil kerja mereka berada dalam had kawalan. 
 
Kumpulan Kawalan Mutu (KMK) Quality Control Circle 
☺ satu kumpulan kecil(8‐10 orang) 
☺ berkumpul secara sukarela untuk melaksanakan aktiviti kawalan mutu tempat kerja sendiri. 
☺ berkumpul satu jam seminggu 
☺ berkongsi  idea,  pengalaman  serta  mengeluarkan  cadangan  termasuklan  menganalisa  dan 
menyelesaikan masalah kualiti di tempat kerja 
☺ memegang  prinsip  bahawa  pengeluaran  yang  berkualiti  adalah  tanggungjawab  semua 
pekerja 
 
Kebaikan QCC 
☺ meningkatkan kualiti 
☺ mengurangkan pembaziran bahan dan masa. 
☺ menurangkan kerosakan. 
☺ meningkatkan kemahiran pekerja. 
☺ Mewujudkan kerjasama dikalangan pekerja 
☺ Menaikan moral/semangat persaingan di kalangan pekerja. 
 
 
 

2 | TQM & ISO


J5222‐Pengurusan Industri

Empat Ciri Kegiatan QCC. 
☺ ahli berkerjasama ketika menjalankan tugas kumpulan dengan daya usaha sendiri. 
☺ ahli berinteraksi untuk membantu sesama sendiri. 
☺ ahli bebas bercakap. 
☺ berkongsi matlamat yang sama. 
 

KONSEP PENGURUSAN KUALITI MENYELURUH (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) 

• TQM  ialah  satu  proses  pengurusan  kualiti  yang  berorientasikan  pelanggan,  berjalan  secara 
berterusan dan melibatkan semua aspek dalam organisasi.  
• Proses  ini  bertujuan  membawa  perubahan  yang  menyeluruh  kearah  melahirkan  budaya 
organisasi yang cemerlang.  
• Oleh  itu  TQM  dapat  dilihat  sebagai  proses  transformasi  budaya,  melalui  mana  ciri‐ciri  budaya 
yang sedia ada akan diubahsuai, ditukar atau diperkukuh dengan ciri‐ciri baru yang lebih baik. 
•  Ciri‐ciri  itu  meliputi  sikap  dan  nilai,  sistem  dan  prosedur,  amalan‐amalan 
operasi, struktur organisasi dan sebagainya. 

PRINSIP‐PRINSIP YANG MENYOKONG PENGURUSAN KUALITI MENYELURUH (TQM)  

• Bagi  mewujudkan  persekitaran  yang  dimaksudkan,  ia  memberi  penakanan  kepada  7  prinsip 
pengurusan.  Prinsip‐prinsip tersebut ialah: 

Sokongan pengurusan atasan.  
Mengadakan perancangan strategik kualiti.  
Mengutamakan pelanggan.  
Memberi latihan dan pengiktirafan.  
Mengukuhkan semangat berpasukan.  
Mengadakan pengukuran prestasi.  
Menekankan kepastian kualiti.  

3 | TQM & ISO


J5222‐Pengurusan Industri

BAB 8
SENGGARAAN
 
Penyelenggaraan 
☺ Senggaraan  adalah  segala  aktiviti‐aktiviti  yang  dilakukan  bertujuan  untuk  memastikan 
sesebuah  peralatan  ,mesin  dan  bangunan  itu  sentiasa  berada  dalam  keadaan  yang 
membolehkan ia digunakan dengan baik dan berkesan. 
    
Jenis‐jenis penyelenggaraan. 
 
Senggaraan kawalan 
☺ Senggaran  jenis  ini  adalah  paling  berkesan  kerana  senggaraan  dilakukan  sebelum 
peralatan,mesin atau bangunan tersebut menjadi rosak. 
☺ kerja ini dilakukan berterusan dari semasa ke semasa mengikut jadual penyelenggaraan 
yang telah ditetapkan. 
☺ Selenggaraan  ini  adalah  paling  mahal  untuk  dilakukan  kerana  kerja‐kerja  selenggaraan 
yang  berterusan  tetapi  secara  jangka  panjang  ini  menguntungkan  kerana  besar  dapat 
dielakan. 
☺ Selenggaraan ini mengandungi: 
rekabentuk  dan  pemasangan  yang  sesuai  untuk  perlatan  yang 
digunakan 
pemeriksaan  loji  dan  alatan  mengikut  jadual  untuk  mengelakan 
kerosakan berlaku 
membuat  servis,  baik  pulih  dan  penjagaan  alatan  supaya  alat  berada 
dalam keadaan sempurna. 
Pelinciran  yang  sempurna  dan  mencukupi  serta  pembersihan  dan 
perlindungan seperti mengecat perlatan dan bangunan. 
☺ Ciri‐ciri proses penyelenggaran: 
Kenalpasti  perlatan  yang  hendak  dimasukan  dalam  program 
selenggaraan yang disediakan. 
Menyimpan rekod yang baik meliputi catatan tentang jumlah kerja, kos 
selenggaraan, jenis kerja dan sebagainya. 
Pemeriksaan  mengikut  jadual  dengan  arahan  yang  tertentu  sebelum 
pemeriksaan yang sepatutnya dilakukan. 
Penggunaan senarai semak yang teratur 
Menugaskan  pemeriksa  yang  bertauliah  dan  berpengalaman  untuk 
menjalankan pemeriksaan. 
Penggunaan wang peruntukan dengan cara bijak. 
☺ Kebaikan penyenggaraan ini ialah: 
Menggurangkan  penggunaan  masa  yang  tidak  produktif  kerana 
kerosakan dapat dikurangkan. 
Mengurangkan  kerosakan  besar  dari  berlaku  dengan  sendirinya  serta 
mengurangkan pembayaran gaji untuk kerja lebih masa. 
Kurang  menggunakan  tenaga  pekerja  dan  kemudahan  senggaraan 
disebabkan jarang berlaku kerosakan yang berulang‐ulang. 
Kos baik pulih yang rendah 

1|SENGGARAAN
J5222‐Pengurusan Industri

Mutu hasil kerja yang lebih tinggi kerana alatan sentiasa berada dalam 
keadaan yang baik 
Kurang pelaburan modal dalam membeli alat‐alat ganti yang berlebihan 
Mengurangkan  kos  senggaraan  (kos  buruh  dan  bahan)  dalam 
jangkamasa panjang 
Penggunaan peralatan yang lebih lama dari jangkaan had umurnya 
Kawalan kerja yang sistematik dengan adanya jadual senggaraan 
Meningkatkan  pengeluaran  kerana  tiada  gangguan  dari  kerosakan 
peralatan 
Keselamatan pekerja yang lebih terjamin 
Mengurangkan kos seunit untuk setiap hasil yang dikeluarkan 
 
Senggaraan pembetulan 
☺ Senggaran  ini  hanya  dilakukan  selepas  peralatan  itu  rosak,ini  bermakna  kerja  kerja 
senggaraan tidak akan dilakukan selagi tiada kerosakan yang berlaku. 
☺ contohnya  menukar  tali  sawat  yang  putus.bahagian  sengaraan  yang  menjalankan 
senggaraan pembetulan hanya berfungsi sekiranya berlaku kerosakan . 
☺ Biasanya senggaraan ini dilakukan pada mesin yang kecil dan jarang digunakan. 
☺ Walaupun kos senggaran jangka pendek adalahrendah namun untuk jangka panjang ia 
mungkin akan menjadi terlalu tinggi.ia disebabkan oleh kerosakan yang lebih besar. 
☺ Senggaraan  pembetulan  amat  jarang  dilakukan  dalam  industri  yang  mementingkan 
pengeluaran  tinggi.mungkin  ia  hanya  dipraktikkan  dalam  industi  pengajian  sahaja 
apabila peruntukan belanjawan adalah terhad untuk membeli alat ganti dan kerja kerja 
senggaraan yang lain. 
 
Senggaraan ramalan  
☺ Senggaraan ini dijalankan mengikut jangkaan kerosakan .  
☺ biasanya ia akan diperiksa menggunakan peralatan yang moden dan canggih.alatan yang 
biasa digunakan adalah tolok tekanan ,alat optik,dan lain lain. 
☺ Biasanya ramalan ‐ramalan tentang kemungkinan berlakunya kerosakan pada peralatan 
dibuat  dengan  menggunakan  alatan  alatan  sensitive  seperti  alat  penganalisis  gegaran 
dan  amplitud  ,tolok  audio,alat  optik,tolok  tekanan  dan  suhu  ,tolok  rintangan  dan 
seumpamanya. 
☺ Jadual ‐  jadual ramalan tentang kerosakan biasanya dibuat untuk setiap peralatan dan 
kerja‐kerja senggaraan hanya akan dibuat mengikut jadual tersebut.ramalan juga boleh 
dibuat berdasarkan latar belakang dan sejarah penggunaan sesuatu paralatan itu.data‐
data  tentang  kerosakan  dan  jenis‐jenis  kerosakan  akan  dikaji  dan  diteliti  sebelum 
menyediakan jadual senggaraan untuk peralatan yang baru. 
☺ Senggaran  ramalan  banyak  digunakan  dalam  industri‐industri  yang  melibatkan 
penggunaan  peralatan  elektronik  seperti  komputer.Ini  adalah  kerana  peralatan  yang 
digunakan  mempunyai  bahagian‐bahagian  yang  kecil  dan  rumit  untuk  diselenggara 
setiap  hari.tambahan  pula  kebanyakan  bahagian‐bahagian  pada  alat‐alat  elektronik 
tidak membolehkan kerja‐ kerja servis. Sekiranya berlaku kerosakan kemungkinan besar 
ia memerlukan bahagian‐bahagian yang baru. 
 
 
 
 

2|SENGGARAAN
J5222‐Pengurusan Industri

POLISI SENGGARAAN 
 
1. Senggaraan gantian kelompok 
Bagi memastikan satu kumpulan mesin beroperasi lebih ekonomik apabila berlakunya 
kerosakan pada sesuatu mesin atau alatan, setiap mesin yang mempunyai alatan sama 
akan diganti.  Cara ini akan menjimatkan masa dan tenaga pekerja walaupun mesin yang 
ditukar alatan itu masih beroperasi.  Kaedah ini merupakan kaedah yang mudah. 
Kebaikan 
Keuntungan dalam jangka masa panjang kerana tenaga kerja tidak kerap 
digunakan. 
Alat ganti lebih murah kerana dibeli secara banyak. 
Kekerapan kerosakan dapat dielakan. 
Kelemahan 
Alat ganti yang ditukar masih boleh digunakan 
Masa yang lama diperlukan untuk menukarkan kesemua mesin. 
 
2. Polisi gantian kitar hayat 
Polisi gantian ini adalah termasuk dalam senggaraan ramalan.  Kerja senggaraan akan 
dilakukan mengikut jangkaan kerosakan.  Biasanya ramaln ini dibuat dengan peralatan 
yang moden.  Ia mengikut aturan jadual yang dibina semasa pembelian mesin tersebut.  
Data‐data hasil kajian diteliti sebelum peralatn diganti. 
Kebaikan 
Kawalan senggaran lebih sistematik kerana mempunyai jadual. 
Keselamatan pekerja dalah terjamin 
Keburukan 
Kos penyelenggaraan mahah kerana terpaksa membeli peralatan moden 
Kecuaian pekerja akan menyebabkan mesin tidak diselenggara. 
 
3. Kaedah mesin tunggu sedia 
Sebuah  mesin  disediakan  untuk  tujuan  penggantian  jika  ada  kerosakan  pada  sebarang 
mesin yang sedang beroperasi.  Mesin ini akan digunakan sehingga mesin yang rosak itu 
diperbaiki.  Biasanya kaedah ini hanya untuk pertukaran yang singkat, di mana produk 
yang sedang dikeluarkan dikehendaki dengan segera. 

3|SENGGARAAN
garis panduan bagi akta keselamatan dan
kesihatan pekerjaan 1994
(Akta 514)

jabatan keselamatan dan kesihatan pekerjaan


kementerian sumber manusia
malaysia
2006
http://dosh.mohr.gov.my/

JKKP : GP (BM) 1/2006


ISBN 13 : 978-983-2014-55-3
ISBN 10 : 983-2014-55-7

JD118024 Tek 1 1 9/22/07 12:57:48 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

ii

JD118024 Tek 1 2 9/22/07 12:57:49 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

prakata

Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan telah digubal pada 25 Februari 1994 dan bertujuan
bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan semua orang di tempat kerja.Ia telah digubal
berdasarkan konsep peraturan kendiri dengan tanggungjawab utama bagi memastikan keselamatan
dan kesihatan di tempat kerja terhadap orang yang mewujudkan risiko dan bekerja dengan risiko.Akta
ini menyediakan proses perundingan pada peringkat dasar dengan penubuhan Majlis Negara bagi
Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan.Proses perundingan juga merangkumi program keselamatan
dan kesihatan yang dilaksanakan oleh majikan dan wakil pekerja sebagai ahli jawatankuasa
keselamatan dan kesihatan.

Akta ini mengandungi 67 seksyen yang dibahagikan kepada 15 bahagian dan dilampirkan dengan
tiga jadual.Tiga bahagian yang pertama menyatakan tujuan Akta dan menyediakan infrastruktur untuk
perlantikan para pegawai dan Majlis Negara.Intipati Akta ini adalah peruntukan dalam bahagian IV
hingga VI.Bahagian ini menyediakan kewajipan am mereka yang mewujudkan risiko contohnya
majikan, orang yang bekerja sendiri, perekabentuk, pengilang, pembekal dan lain-lain dan mereka
yang bekerja dengan risiko iaitu para pekerja.Bagaimana Akta ini dilaksanakan dan dikuatkuasakan
adalah dijelaskan di dalam bahagian lain.

Adalah diharapkan dokumen ini dapat menyumbang mempromosikan budaya keselamatan dan
kesihatan di tempat kerja di Malaysia.Garis panduan ini diterbitkan dengan tujuan untuk menyediakan
maklumat yang terperinci dan membantu mereka yang menguatkuasakan Akta ini.Ia juga berguna
kepada mereka yang bekerja ke arah memastikan pematuhan kepada peruntukan Akta ini.Perkara
yang mempunyai kekaburan telah dikenalpasti dan garis panduan telah diberikan.

Ketua Pengarah
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
2006

iii

JD118024 Tek 1 3 9/22/07 12:57:49 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

kata pengantar

Garis panduan yang telah dihasilkan ini adalah hasil projek rundingan Garis Panduan bagi Akta
Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.Garis panduan telah di buat dengan rundingan bersama
pakar-pakar utama dalam bidang keselamatan dan kesihatan di negara ini.Ini termasuklah ahli
profesional keselamatan dan kesihatan, peguam, wakil dari agensi kerajaan, universiti, pertubuhan
majikan dan kesatuan sekerja.Pandangan dari Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP)
juga diperolehi sepanjang proses ini.Segala bantuan dan kerjasama daripada mereka yang terlibat
dalam penyediaan garis panduan ini adalah amat dihargai.

Prof. Dr. Krishna Gopal Rampal


Dr. Mohamad Nizam Jemoin
Unversiti Kebangsaan Malaysia

iv

JD118024 Tek 1 4 9/22/07 12:57:49 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

penghargaan

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia mengucapkan ribuan terima kasih dan
penghargaan kepada individu-individu berikut dan organisasinya di atas sumbangan dalam penyediaan
garis panduan ini.

nama institusi

1. Prof. Kamal Halili Hassan Universiti Kebangsaan Malaysia


2. Nurul Hafizah Rasabar Universiti Kebangsaan Malaysia
3. Zulfa Azlin Bt. Zullkifli Universiti Kebangsaan Malaysia
4. Mohd Sophian B. Zakaria Universiti Kebangsaan Malaysia
5. Mohd Faeizal B. Mahamad Universiti Kebangsaan Malaysia
6. Edmund Milkiu Balthazar Universiti Kebangsaan Malaysia
7. Dr. Nor Aisyah Abu Bakar Universiti Kebangsaan Malaysia
8. Dr. Rohani Mat Bah Universiti Kebangsaan Malaysia
9. Cik Ng Yi Wen Universiti Kebangsaan Malaysia
10. Dr. Anita Abd. Rahman Universiti Kebangsaan Malaysia
11. En. Kang Eng Thye Universiti Kebangsaan Malaysia
12. En. Sazman Wahab Universiti Kebangsaan Malaysia
13. En. Ariffin Omar Universiti Kebangsaan Malaysia
14. Cik Ruzita Shariff Universiti Kebangsaan Malaysia
15. En. Rosnan Hamzah Universiti Putra Malaysia
16. Pn. Muaziah Bt. Abd Rahman Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
17. En. Majahar Abd Rahman Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
18. En. Omar Mat Piah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
19. Dr. Abed Onn SOEM (Persatuan Perubatan Malaysia)
20. Dr. Jagdev Singh SOEM (Persatuan Perubatan Malaysia)
21. Dr. Abu Hassan Samad Exxon Mobil
22. Dr. Sirajuddin Hashim Kementerian Kesihatan Malaysia
23. Dr Nuing Jeluing Sarawak Shell Sdn. Bhd.
24. Dr. Agus Salim NIOSH Malaysia
25. Puan. Hjh Maimunah Khalid NIOSH Malaysia
26. En. Fadzlul Haq Abd. Radzi NIOSH Malaysia
27. Ir. Ahmad Nordin LIyods Registered Technical Services
28. Dr. Mohd Azman SOCSO
29. En. N g Wei Khiang HSE Practitioner
30. Mr. K. Nadasapillay Malaysian Trade Union Congress
31. En. Ludin Embong Golden Hope Plantation
32. En. Anis Fahmy Malaysian Employers Federation
33. En. Veerasingam BP Companies in Malaysia
34. En. Mazlan Kassim Federation of Malaysian Manufacturers
35. Md. Azar Irwan Moh. Arifin Attorney General Chamber
36. Mr. Saroop Rampal Norendra & Yap
37. Cik Nur Fauziah Mokhtar Kementerian Sumber Manusia

JD118024 Tek 1 5 9/22/07 12:57:49 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

skop dan pemakaian

Garis panduan Akta Keselamatan dan Kesihatan 1994 adalah bertujuan untuk menerangkan
dan menjelaskan peruntukan di setiap seksyen di dalam Akta.Garis panduan ini menyediakan
bantuan kepada para pegawai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dalam menjalankan tugas
untuk menguatkuasakan Akta ini di tempat kerja yang termaktub dibawah Akta ini.Garis panduan ini
juga boleh digunakan oleh para majikan, orang bekerja sendiri, penghuni, perekabentuk, pengilang,
pembekal, pekerja dan kesatuan sekerja untuk memahami dan melaksanakan tugas mereka yang
ditetapkan di dalam Akta.

Garis panduan ini meliputi:

1. Semua seksyen di dalam AKKP 1994.

2. Penerangan terhadap semua seksyen AKKP 1994.

3. Contoh yang releven tentang peruntukan yang sesuai dilaksanakan.

4. Contoh-contoh kes undang-undang berkenaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan (tempatan


dan luar negara).

Akta ini merupakan payung yang melindungi pekerja di tempat kerja daripada segi keselamatan
dan kesihatan, malah ia merupakan suatu peraturan kendiri.Majikan mestilah mematuhi peruntukan
di dalam Akta ini, peraturan dan tataamalan dan garis panduan yang releven (atau sekurang-
kurangnya melakukan yang setara baik) serta mengikuti amalan terbaik dan nasihat.Para pekerja
juga mesti mematuhi peruntukan dalam Akta dan bekerjasama dengan majikan bagi memastikan
keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.Ini adalah selari dengan prinsip Akta yang mana ia
menjelaskan tanggungjawab bagi keselamatan dan kesihatan di tempat kerja terletak di atas orang
yang mewujudkan risiko (majikan) dan mereka yang bekerja dengan risiko (pekerja).

Dengan adanya penerangan yang lebih jelas tentang peruntukan Akta ini, diharapkan terdapat
suatu keseragaman dalam pemahaman di antara para pegawai penguatkuasa dan mereka yang cuba
mematuhi Akta ini.Harus diingatkan bahawa sekiranya terdapat perlanggaran terhadap peruntukkan
Akta ini, ia merupakan satu kemungkiran undang-undang jenayah.Bagi golongan yang mengalami
kemalangan atau kecederaan dan sebagainya boleh mendakwa di mahkamah sivil sekiranya terdapat
pelanggaran peruntukan Akta ini.

vi

JD118024 Tek 1 6 9/22/07 12:57:49 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

KANDUNGAN

Muka surat

Prakata iii
Kata Pengantar iv
Penghargaan v
Skop dan Pemakaian vi
Kandungan vii

Bahagian 1 PERMULAAN 1

1. Tajuk ringkas dan pemakaian 1


2. Undang-undang yang mengatasi 5
3. Tafsiran 6
4. Tujuan Akta 10

Bahagian II PERLANTIKAN PEGAWAI 12

5. Perlantikan pegawai 12
6. Perlantikan badan pemeriksaan bebas 12
7. Perakuan pemberikuasaan 13

Bahagian III MAJLIS NEGARA BAGI KESELAMATAN 14


DAN KESIHATAN PEKERJAAN

8. Penubuhan Majlis 14
9. Keanggotaan Majlis 14
10. Jadual Kedua adalah terpakai 15
11. Kuasa dan fungsi Majlis 17
12. Perlantikan setiausaha kepada Majlis 17
13. Jawatankuasa 18
14. Laporan tahunan 18

Bahagian IV KEWAJIPAN AM MAJIKAN DAN ORANG 19


YANG BEKERJA SENDIRI

15. Kewajipan am majikan dan orang yang bekerja sendiri kepada 19


pekerja mereka
16. Kewajipan untuk membentuk dasar keselamatan dan kesihatan 23
17. Kewajipan am majikan dan orang yang bekerja sendiri kepada orang-orang 25
lain selain daripada pekerja mereka
18. Kewajipan seseorang penghuni tempat kerja kepada 27
orang-orang selain daripada pekerjanya
19. Penalti bagi suatu kesalahan di bawah seksyen 15, 16, 17 atau 18 28

vii

JD118024 Tek 1 7 9/22/07 12:57:49 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

Muka surat

Bahagian V KEWAJIPAN AM PEREKABENTUK, 29


PENGILANG DAN PEMBEKAL

20. Kewajipan am pengilang, dsb. berkenaan dengan loji bagi 29


kegunaan semasa bekerja
21. Kewajipan am pengilang, dsb. berkenaan dengan bahan bagi 31
kegunaan semasa bekerja
22. Huraian seksyen 20 dan 21 32
23. Penalti bagi kesalahan di bawah seksyen 20 atau 21 34

Bahagian VI KEWAJIPAN AM PEKERJA 35

24. Kewajipan am pekerja yang sedang bekerja 35


25. Kewajipan untuk tidak mengganggu atau menyalahgunakan 36
benda yang diadakan menurut peruntukan tertentu
26. Kewajipan untuk tidak mengenakan caj ke atas pekerja bagi 37
benda yang dilakukan atau diadakan
27. Diskriminasi terhadap pekerja, dsb 37

Bahagian VII ORGANISASI KESELAMATAN DAN KESIHATAN 39


28. Pengawasan perubatan 39


29. Pegawai keselamatan dan kesihatan 41
30. Penubuhan jawatankuasa keselamatan dan kesihatan di 43
tempat kerja
31. Fungsi jawatankuasa keselamatan dan kesihatan 45

Bahagian VIII PEMBERITAHUAN MENGENAI 47


KEMALANGAN, KEJADIAN BERBAHAYA,
KERACUNAN PEKERJAAN DAN PENYAKIT
PEKERJAAN, DAN SIASATAN

32. Pemberitahuan mengenai kemalangan, kejadian berbahaya, 47


keracunan pekerjaan dan penyakit pekerjaan, dan siasatan
33. Ketua Pengarah boleh mengarahkan supaya siasatan diadakan 49
34. Kuasa pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam siasatan 50

Bahagian IX LARANGAN TERHADAP PENGGUNAAN 51


LOJI ATAU BAHAN

35. Kuasa untuk melarang penggunaan loji atau bahan 51


36. Orang terkilan boleh merayu 52

viii

JD118024 Tek 1 8 9/22/07 12:57:49 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

Muka surat

Bahagian X TATAAMALAN INDUSTRI 53

37. Kelulusan tataamalan industri 53


38. Penggunaan tataamalan industri dalam prosiding 54

Bahagian XI PENGUATKUASAAN DAN PENYIASATAN 56

39. Kuasa untuk masuk, memeriksa, meneliti, menyita dsb. 56


40. Kemasukan ke dalam premis dengan waran geledah dan kuasa 59
untuk menyita
41. Kemasukan ke dalam premis tanpa waran geledah dan kuasa 59
untuk menyita
42. Kuasa untuk masuk secara paksa dan penyampaian kepada 60
penghuni salinan bertandatangan senarai benda yang disita dari premis
43. Peruntukan lanjut berhubungan dengan pemeriksaan 61
44. Kuasa untuk menyiasat 62
45. Kuasa untuk memeriksa saksi 62
46. Majikan, dsb., hendaklah membantu pegawai 64
47. Kesalahan berhubungan dengan pemeriksaan 64
48. Notis perbaikan dan notis larangan 65
49. Penalti kerana tidak mematuhi notis 67
50. Orang terkilan boleh merayu 67

Bahagian XII LIABILITI BAGI KESALAHAN 69

51. Penalti am 69
52. Kesalahan yang dilakukan oleh pertubuhan perbadanan 69
53. Kesalahan yang dilakukan oleh kesatuan sekerja 70
54. Kesalahan yang dilakukan oleh ejen 70
55. Pembelaan 71
56. Pertubuhan perbadanan dan kesatuan sekerja boleh didenda 71
57. Pembantuan dan persubahatan 71
58. Perlindungan terhadap liabiliti persendirian lanjut 71
59. Liabiliti sivil tidak tersentuh oleh bahagian IV, V dan VI 72
60. Beban membuktikan had apa yang praktik 72
61. Pendakwaan 73
62. Pengkompaunan kesalahan 73

Bahagian XIII RAYUAN 74

63. Jawatankuasa rayuan 74


64. Kuasa jawatankuasa rayuan 74
65. Keputusan jawatankuasa rayuan 75

ix

JD118024 Tek 1 9 9/22/07 12:57:49 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

Muka surat

Bahagian XIV PERATURAN-PERATURAN 76

66. Peraturan-peraturan 76

Bahagian XV PELBAGAI 78

67. Kewajipan untuk menyimpan rahsia 78

Lampiran 79

Rujukan 88

JD118024 Tek 1 10 9/22/07 12:57:49 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994

AKTA 514

Suatu Akta untuk membuat peruntukan lanjut bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan
kebajikan orang-orang yang sedang bekerja, bagi melindungi orang lain terhadap risiko
kepada keselamatan atau kesihatan berkaitan dengan aktiviti orang-orang yang sedang
bekerja, untuk menubuhkan Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, dan
bagi perkara yang berkaitan dengannya.

(25 Februari 1994)

MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka
Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat dan persetujuan Dewan Negara dan Dewan
Rakyat yang bersidang dalam Parlimen, dan dengan kuasa daripadanya, seperti berikut:

BAHAGIAN 1

PERMULAAN

1. Tajuk ringkas dan pemakaian

(1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.

(2) Tertakluk kepada subseksyen (3), Akta ini hendaklah terpakai di seluruh Malaysia bagi
industri yang dinyatakan dalam Jadual Pertama.

• Akta ini hendaklah terpakai di seluruh Malaysia bagi industri-industri yang dinyatakan
dalam Jadual Pertama.

JADUAL PERTAMA

1. Perusahaan

Perusahaan: Proses membuat sesuatu produk akhir yang lengkap dengan menggunakan
bahan mentah.
Contoh:
• Perusahaan makanan, minuman dan tembakau
• Perusahaan kulit, pakaian dan tekstil
• Perusahaan kayu-kayan dan perabot
• Perusahaan kertas dan percetakan
• Perusahaan bahan kimia
• Perusahaan galian bukan logam
• Perusahaan logam-logam asas
• Perusahaan logam, mesin dan kelengkapan
• Lain-lain industri pengilang

JD118024 Tek 2 1 9/22/07 12:59:56 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

2. Perlombongan dan Menguari


Perlombongan: Proses atau perusahaan memperoleh, mendapat atau mengeluarkan
sebarang mineral dari atas atau bawah tanah atau di dalam atau di bawah laut.
Contoh:
• Perlombongan arang batu.
• Penggerudian minyak petroleum dan gas asli.
• Perlombongan logam.

Menguari: Pengeluaran batu atau bahan mineral dari kuari.


Contoh:
• Kuari batu, tanah liat dan pasir

3. Pembinaan
Pembinaan: Aktiviti atau proses membina, menambah, memasang, menyenggara,
membaharui, menyingkir, mengubahsuai, merombak atau meruntuhkan sebarang
bangunan, sebarang jalan, sebarang saliran, sebarang kerja elektikal, sebarang jambatan
dan kerja yang mengandungi pembersihan kawasan, penyiasatan tanah dll. Definisi yang
lebih luas boleh diperolehi daripada Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan
Malaysia 1994 (Akta 520).
Contoh:
• Kontraktor umum termasuk jurutera sivil
• Kontraktor dagangan khas

4. Pertanian, Perhutanan dan Perikanan


Pertanian: Pekerjaan atau perniagaan bercucuk tanam pada tanah, mengeluarkan hasil
tanaman, mengambil batang kayu dan memelihara haiwan ternakan.
Contoh:
• Penanaman padi
• Penanaman kelapa sawit
• Penternakan ayam

Perhutanan: Menanam pokok atau menguruskan hutan.


Contoh:
• Perhutanan dan pembalakan
Perikanan: Sukan, industri atau pekerjaan menangkap ikan.

5. Kegunaan
a) Elektrik
Elektrik: Bekalan arus elektrik terutama apabila digunakan sebagai satu sumber
kuasa.

b) Gas
Gas: Bekalan bahan pembakar berbentuk gas seperti gas asli atau gas arang batu,
digunakan sebagai bahan api.

c) Air
Air: Bekalan air kepada rumah, bandar atau wilayah.

JD118024 Tek 2 2 9/22/07 12:59:56 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

d) Perkhidmatan kebersihan
Kebersihan: Merujuk kepada kesihatan awam terutamanya kebersihan umum dan
pembuangan sisa manusia melalui sistem kumbahan.

6. Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi.


Pengangkutan: Untuk membawa manusia atau barang-barang dari satu tempat ke
tempat lain, kebiasaannya menggunakan kenderaan.
Contoh:
• Lori
• Bas
• Teksi
• Pengangkutan kontainer

Penyimpanan: Aktiviti menyimpan sesuatu atau keadaan penyimpanan.


Contoh:
• Gudang

Komunikasi: Satu sistem penghantaran dan penerimaan maklumat melalui pos, telefon
atau telegram. Sebarang kaedah di mana manusia menghantar maklumat kepada orang
lain, termasuk penerbitan, penyiaran dan telekomunikasi. Seni atau teknologi dalam
berkomunikasi dalam semua jenis bentuk.
Contoh:
• Radio
• Televisyen
• Telefon mudah alih

7. Perniagaan Borong dan Runcit


Perniagaan borong: Perniagaan melibatkan pembelian dan penjualan barangan dalam
kuantiti dengan potongan harga, kebiasaannya terus daripada pengilang atau pengedar,
untuk dijual kepada pelanggan.
Contoh:
• Makanan, minuman dan tembakau
• Barangan kegunaan rumah dan persendirian
• Kenderaan bermotor, motosikal, petrol dan lain-lain

Perniagaan runcit: Penjualan dan pembelian barangan dalam kuantiti kecil terus
kepada pelanggan, contohnya dalam kedai runcit.
Contoh:
• Makanan, minuman dan tembakau
• Barangan kegunaan rumah dan persendirian
• Kenderaan bermotor, motosikal, petrol dan lain-lain

8. Hotel dan Restoran


Hotel: Satu bangunan atau pusat perdagangan di mana manusia membayar untuk
penginapan, makanan dan perkhidmatan atau kemudahan lain.

JD118024 Tek 2 3 9/22/07 12:59:56 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

Restoran: Satu tempat di mana makanan dan minuman dijual dan dihidangkan kepada
pelanggan.

9. Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan


Kewangan: Kawalan kewangan–Perniagaan atau seni untuk mengurus sumber kewangan
dalam satu organisasi, negara atau industri.
Contoh:
• Institusi kewangan

Insurans: Perlindungan kewangan daripada kerugian atau kerosakan–satu pengaturan


yang dibuat oleh syarikat kepada pelanggan berkenaan perlindungan kewangan daripada
kerugian atau kerosakan.

Harta tetap: Tanah, bangunan-bangunan dan benda yang terlekat kepada tanah dan
bangunan. Juga dikenali sebagai barang tetap dan kepentingan atas tanah.
Contoh:
• Pengurusan harta tetap

Perniagaan: Pekerjaan, tugas atau perdagangan di mana seseorang itu terlibat atau
sebarang urusniaga berbentuk komersil, industri atau profesional; penjualan dan
pembelian barangan atau perkhidmatan. Sebarang pusat komersil seperti kedai atau
kilang.
Contoh:
• Perakaunan
• Khidmat guaman
• Perkhidmatan rekreasi
• Perkhidmatan mencuci

10. Perkhidmatan awam dan Pihak Berkuasa Berkanun


Perkhidmatan awam: Perkhidmatan yang disediakan kepada masyarakat umum.
Contoh:
• Pentadbiran awam
• Perkhidmatan sosial
• Perkhidmatan pendidikan
• Institut saintifik dan penyelidikan
• Perkhidmatan perubatan, pergigian lain-lain perkhidmatan kesihatan
• Perkhidmatan haiwan
• Institusi kebajikan
• Perkhidmatan kebudayaan, kesenian dan pelancongan

Pihak Berkuasa Berkanun: Badan yang diwujud, ditakrifkan atau yang dikehendaki
oleh statut.
Contoh:
• Badan berkuasa tempatan
• Universiti

JD118024 Tek 2 4 9/22/07 12:59:56 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

• Akta ini juga terpakai pada pepasangan luar pesisir seperti yang terkandung di dalam
premis sepertimana ditakrifkan di Seksyen 3 (1). Akta Perlombongan Petroleum 1966
menyatakan bahawa kawasan luar pesisir bermaksud suatu kawasan pada pelantar
benua. Di bawah Seksyen 21 (2) Akta Zon Ekonomi 1984, kerajaan mempunyai kuasa
perundangan eksklusif ke atas pulau buatan, pepasangan dan struktur di zon tersebut
dan di atas pelantar benua, termasuk kuasa perundangan berkaitan kastam, fiskal,
kesihatan, keselamaan dan undang-undang imigresen.

(3) Tiada apa-apa jua dalam Akta ini boleh terpakai bagi pekerjaan atas kapal yang
dikuasai oleh Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 (Ord. 70/52), Ordinan Perkapalan
Saudagar 1960 bagi Sabah (Sabah Ord. 11/60) atau Sarawak (Sarawak Ord. 2/60)
atau angkatan tentera.

• Akta ini tidak terpakai pada pekerja yang bekerja di atas kapal melainkan atas kapal
yang di kecualikan oleh. Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 (Ord. 70/52), Ordinan
Perkapalan Saudagar 1960 bagi Sabah (Sabah Ord. 11/60) atau Sarawak (Sarawak Ord.
2/60). Kapal merangkumi setiap pengangkutan air yang digunakan untuk pelayaran yang
tidak digerakkan oleh dayung. Tempat membaiki kapal, pelabuhan kering awam tidak
dilindungi oleh Akta ini kecuali apabila tuan punya kapal atau ketua kapal mengambil
kontraktor untuk membuat kerja senggaraan atau pembaikkan. Pelabuhan perdagangan
adalah dilindungi oleh Akta ini tetapi tidak di atas kapal yang berlabuh di pelabuhan.
Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 menyatakan bahawa Menteri Pengangkutan boleh
membuat peraturan mengenai pelabuhan untuk memastikan keselamatan pekerja yang
bekerja di pelabuhan dan di atas kapal yang menggunakan pelabuhan.

• Menurut Akta ini, angkatan tentera seperti ditakrifkan dalam Akta Angkatan Tentera
1972 adalah tidak dilindungi. Angkatan tentera merangkumi tentera tetap dan tentera
sukarela dan angkatan tentera lain yang diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong
dari semasa ke semasa sebagai angkatan tentera. Orang awam yang bekerja di bawah
Kementerian Pertahanan adalah dilindungi di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan
Pekerjaan 1994.

2. Undang-undang yang mengatasi

(1) Peruntukan Akta ini hendaklah menjadi tambahan kepada, dan tidak mengurangkan,
peruntukan mana-mana undang-undang bertulis lain yang berhubungan dengan
keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

• Peruntukan Akta ini adalah tambahan kepada undang-undang lain yang berkenaan keselamatan
dan kesihatan. Undang-undang bertulis lain yang merujuk kepada keselamatan dan
kesihatan pekerjaan seperti Akta Kilang dan Jentera 1967 masih berkuat kuasa.

(2) Sekiranya terdapat apa-apa percanggahan atau ketakkonsistenan antara peruntukan


Akta ini dengan mana-mana undang-undang bertulis lain mengenai keselamatan dan
kesihatan pekerjaan, peruntukan Akta ini hendaklah mengatasi dan peruntukan yang

JD118024 Tek 2 5 9/22/07 12:59:56 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

bercanggah atau tak konsisten dalam undang-undang bertulis lain itu hendaklah,
setakat percanggahan atau ketakkonsistenan itu, ditafsirkan sebagai digantikan.

• Sekiranya terdapat percanggahan atau ketidakseragaman antara peruntukan Akta ini dan
peraturannya dengan mana-mana undang-undang bertulis lain berkenaan keselamatan
dan kesihatan pekerjaan, peruntukan Akta ini dan peraturannya adalah mengatasi
undang-undang lain.

Contoh:

• Di bawah Akta Kilang dan Jentera 1967, Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera (Proses Asbestos)
1986 dan Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera (Debu Mineral) 1989, pengawasan perubatan perlu
dilakukan setiap dua tahun tetapi di bawah Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
(Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan) 2000, pengawasan
perubatan perlu dilakukan setahun sekali. Pendedahan yang dibenarkan di bawah Peraturan-Peraturan
Kilang dan Jentera (Proses Asbestos) 1986 dan Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera (Debu Mineral)
1989 adalah berbeza daripada peruntukan Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
(Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan) 2000. Dalam kes
ini, peruntukan Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard
Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan) 2000 adalah mengatasi.

• Keperluan untuk menubuhkan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan adalah berbeza di antara Akta
Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan Akta Kilang dan Jentera 1967. Pada Akta Keselamatan
dan Kesihatan Pekerjaan 1994, setiap majikan hendaklah menubuhkan satu jawatankuasa keselamatan
dan kesihatan di tempat kerja jika terdapat empat puluh atau lebih pekerja yang bekerja sebaliknya
Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera (Operasi Bangunan dan Kerja Kejuruteraan Binaan) (Keselamatan)
1986 mengkehendaki lima puluh atau lebih pekerja. Dalam kes ini, Akta Keselamatan dan Kesihatan
Pekerjaan 1994 adalah mengatasi.

• Dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, seorang majikan hendaklah memaklumkan sebarang
kemalangan yang berlaku atau mungkin berlaku di tempat kerja sebaliknya dalam Akta Kilang dan
Jentera 1967, sebarang kemalangan mesti dimaklumkan sekiranya kemalangan itu menghalang seseorang
dari mengikuti pekerjaannya secara biasa selama lebih daripada empat hari. Bagaimanapun apabila
satu kemalangan terjadi dan cuti sakit kurang daripada 4 hari diberikan, ia masih perlu dilaporkan di
bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.

3. Tafsiran 

(1) Dalam Akta ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain—

“bahan” ertinya apa-apa bahan semula jadi atau buatan, sama ada dalam bentuk pepejal
atau cecair atau dalam bentuk gas atau wap atau apa-apa gabungannya;

• Contoh bahan termasuk bahan semulajadi seperti bakteria, virus, kulat dan bahan
kimia seperti plumbum, merkuri dan arsenik. Bahan tiruan termasuk DDT dan asid
hidroklorik. Contohnya bahan seperti plumbum boleh wujud dalam bentuk pepejal
(jongkong plumbum), cecair (plumbum cair) dan bentuk wap (wap plumbum).

“bahan bagi kegunaan semasa bekerja” ertinya apa-apa bahan yang dimaksudkan atau
dibekalkan bagi kegunaan, sama ada secara eksklusif atau tidak, oleh orang-orang semasa
bekerja;

JD118024 Tek 2 6 9/22/07 12:59:56 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

“boleh dipraktikkan” ertinya boleh dipraktikkan dengan mengambil kira—


a. teruknya bahaya atau risiko yang terlibat;
b. keadaan pengetahuan mengenai bahaya atau risiko itu dan apa-apa cara untuk
menghapuskan atau mengurangkan bahaya atau risiko itu;
c. ada tidaknya dan kesesuaian cara untuk menghapuskan atau mengurangkan bahaya
atau risiko itu; dan
d. kos untuk menghapuskan atau mengurangkan bahaya atau risiko itu;

“ditetapkan” ertinya ditetapkan oleh Akta ini atau melalui peraturan-peraturan;

“industri” ertinya perkhidmatan awam, pihak-pihak berkuasa berkanun atau mana-mana


aktiviti ekonomi yang disenaraikan dalam Jadual Pertama;

“kerajaan” ertinya Kerajaan Persekutuan, Kerajaan sesuatu Negeri atau kerajaan


tempatan;

“kesatuan sekerja” ertinya apa-apa persatuan atau gabungan pekerja atau majikan mengikut
pengertian Akta Kesatuan Sekerja 1959 (Akta 262);

“kontrak perkhidmatan” ertinya apa-apa perjanjian sama ada secara lisan atau bertulis dan
sama ada secara nyata atau tersirat, yang menurutnya seseorang bersetuju untuk menggaji
seseorang yang lain sebagai pekerja dan orang yang lain itu bersetuju untuk berkhidmat
dengan majikannya sebagai pekerja dan termasuklah suatu kontrak perantisan;

• Kontrak perkhidmatan ialah kontrak di antara dua pihak di mana seorang itu bersetuju
untuk menggaji seorang yang lain sebagai pekerja untuk memberikan perkhidmatan
atau kerja atau operasi. Kontrak perkhidmatan tidak semestinya berbentuk tulisan
untuk dikuatkuasakan, tetapi ia adalah lebih mudah untuk membuktikan perjanjian
yang dipersetujui sekiranya wujud bukti bertulis. Hubungan antara majikan dan pekerja
wujud. (Rujuk kes Ready Mixed Concrete (South East) Ltd. v. Minister of Pensions
and National Insurance [1968] 2 QB 497 (ms79) dalam Lampiran). Sila rujuk Akta
Kerja 1955 dan Akta Perhubungan Perusahaan 1967.

“loji” termasuklah apa-apa jentera, kelengkapan, perkakas, alat atau peralatan, apa-apa
komponennya dan apa-apa jua yang dipasangkan, disambungkan atau diperlengkapkan
padanya;

“majikan” ertinya majikan langsung atau majikan utama atau kedua-duanya;

• Majikan di bawah Akta Kerja 1955 bermakna seseorang yang telah memasuki kontrak
perkhidmatan untuk menggaji orang lain sebagai pekerja.

• Seseorang majikan termasuk majikan langsung atau majikan utama atau kedua-
duanya.

“majikan langsung”, berhubungan dengan pekerja yang diambil khidmat oleh atau melaluinya,
ertinya seseorang yang telah mengakujanji untuk melaksanakan, di tempat kerja di mana

JD118024 Tek 2 7 9/22/07 12:59:56 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

majikan utama menjalankan perdagangan, perniagaan, profesion, vokasion, pekerjaan atau


pencariannya di bawah pengawasan majikan utama atau ejennya, kesemua atau mana-mana
bahagian apa-apa kerja yang biasanya menjadi sebahagian daripada kerja perdagangan,
perniagaan, profesion, vokasion, pekerjaan atau pencarian majikan utama itu atau yang
menjadi permulaan bagi kerja yang dijalankan dalam atau bersampingan dengan maksud
mana-mana perdagangan, perniagaan, profesion, vokasion, pekerjaan atau pencarian itu dan
termasuklah seseorang yang olehnya perkhidmatan seseorang pekerja yang telah membuat
kontrak perkhidmatan dengannya dipinjamkan atau disewakan untuk sementara kepada
majikan utama;

• Contoh seseorang majikan langsung di dalam sektor swasta termasuk kontraktor pekerja
dalam tempat kerja. Dalam sektor awam, ketua jabatan dalam jabatan kerajaan atau
badan berkanun, bergantung kepada fakta setiap kes boleh di anggap sebagai majikan
langsung.

“majikan utama” ertinya pemunya suatu industri atau orang yang dengannya seseorang
pekerja telah membuat kontrak perkhidmatan dan termasuklah—
a. pengurus, ejen atau orang yang bertanggungjawab bagi pembayaran gaji atau upah
kepada seseorang pekerja;
b. penghuni sesuatu tempat kerja;
c. wakil di sisi undang-undang pemunya atau penghuni yang telah meninggal dunia;
dan
d. Mana-mana kerajaan di Malaysia, jabatan mana-mana kerajaan itu, pihak berkuasa
tempatan atau badan berkanun;

• Majikan utama bermaksud pemilik industri atau orang yang mana pekerja telah memasuki
kontrak perkhidmatan dengannya.

• Majikan utama termasuk pengurus, ejen atau orang yang bertanggungjawab atas pembayaran
gaji atau upah kepada pekerja. Agen adalah seorang yang diberi kuasa untuk bertindak
bagi pihak seseorang lain di dalam menjalankan perniagaan dll. Di dalam sektor awam,
kerajaan Malaysia adalah boleh di anggap sebagai majikan utama.

“Majlis” ertinya Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan yang ditubuhkan
di bawah seksyen 8;

“orang yang bekerja sendiri” ertinya seseorang individu yang bekerja untuk keuntungan
atau ganjaran selain daripada di bawah kontrak pekerjaan, sama ada atau tidak dia sendiri
mengambil kerja orang lain;

• Contoh orang yang bekerja sendiri termasuklah penjaja, tukang masak dalam restorannya
sendiri, mekanik dalam bengkelnya sendiri dan pengamal perubatan yang berdaftar
yang mengusahakan klinik sendiri.

“pegawai” ertinya pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang dilantik di bawah
subseksyen 5(2) dan termasuklah Ketua Pengarah, Timbalan Ketua Pengarah, Pengarah,
Timbalan Pengarah dan Penolong Pengarah Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan;

JD118024 Tek 2 8 9/22/07 12:59:57 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

“pekerja” ertinya seseorang yang diambil kerja dengan diberi gaji di bawah kontrak
perkhidmatan mengenai atau yang berkaitan dengan kerja suatu industri yang baginya Akta
ini terpakai dan—
(a) yang diambil kerja secara langsung oleh majikan utama mengenai apa-apa kerja
industri itu, atau yang bersampingan dengan atau sebagai permulaan bagi atau
yang berkaitan dengan kerja industri itu, sama ada kerja itu dilakukan oleh
pekerja itu di tempat kerja atau di tempat lain;
(b) yang diambil kerja oleh atau melalui seseorang majikan langsung di tempat kerja
industri itu atau di bawah pengawasan majikan utama atau ejennya mengenai
kerja yang biasanya menjadi sebahagian daripada kerja industri itu, atau yang
menjadi permulaan bagi kerja yang dijalankan dalam atau bersampingan dengan
maksud industri itu: atau
(c) yang perkhidmatannya dipinjamkan atau disewakan sementara kepada majikan
utama oleh orang yang dengannya orang yang perkhidmatannya dipinjamkan
atau disewakan itu telah memasuki suatu kontrak perkhidmatan;

• Para pekerja adalah buruh yang diambil kerja secara langsung oleh majikan utama atau
melalui seseorang majikan langsung di tempat kerja atau perkhidmatan yang disewakan
di bawah kontrak perkhidmatan.

• Berkenaan dengan para pelatih, “Health and Safety at Work Act 1974” (UK) melalui “The
Health and Safety (Training for Employment) Regulations 1990” telah menyatakan
seorang pelatih adalah dianggap sebagai pekerja. Di Malaysia perantis adalah dianggap
sebagai pekerja. Tiada kenyataan dibuat berhubung dengan pelatih. Oleh itu pelatih
boleh dianggap sebagai orang lain di tempat kerja.

“pembekalan”, berhubungan dengan apa-apa loji atau bahan, ertinya pembekalan melalui
penjualan, pertukaran, pemajakan, penyewaan atau sewabeli, sama ada sebagai prinsipal
atau ejen bagi yang lain;

“penghuni”, berhubungan dengan tempat kerja, ertinya seseorang yang menguruskan atau
mengawal tempat kerja;

“premis” termasuklah—
a) mana-mana tanah, bangunan atau bahagian mana-mana bangunan;
b) mana-mana kenderaan, vesel atau pesawat udara;
c) apa-apa pepasangan di atas tanah, pepasangan luar pesisir atau pepasangan
lain sama ada di atas dasar atau yang terapung di atas mana-mana air; dan
d) mana-mana khemah atau struktur boleh alih;

“setiausaha” ertinya setiausaha yang dilantik di bawah subseksyen 12(1);

“tempat kerja” ertinya premis tempat orang-orang bekerja atau premis yang digunakan bagi
penyimpanan loji atau bahan.

JD118024 Tek 2 9 9/22/07 12:59:57 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

• Untuk mentakrifkan tempat kerja bagi pekerja adalah penting untuk merujuk kepada
premis yang kebiasaannya menjadi tempat kerja kepada pekerja, contohnya:
• Posmen–pejabat pos, motosikal dan pejabat atau rumah di mana surat
dihantarkan.
• Pemandu teksi - stesen teksi, perhentian teksi, teksi.
• Budak penghantar pizza- restoran pizza, motosikal, rumah atau pejabat
pelanggan.
• Pembaca meter- kenderaan, rumah atau pejabat.

• Jalan yang digunakan untuk perjalanan pekerja juga termasuk sebagai tempat kerja.

(2) Bagi maksud Akta ini, risiko yang berbangkit daripada aktiviti orang-orang yang
sedang bekerja hendaklah dikira sebagai termasuk risiko yang berkaitan dengan
cara suatu pengusahaan dijalankan, loji atau bahan yang digunakan bagi maksud
sesuatu pengusahaan dan keadaan premis yang digunakan sedemikian atau mana-
mana bahagiannya.

(3) Bagi maksud Akta ini—


(a) “kerja” ertinya kerja sebagai seorang pekerja atau sebagai orang yang bekerja
sendiri;
(b) seseorang pekerja disifatkan sedang bekerja sepanjang masa dia berada di tempat
kerjanya tetapi tidak selainnya; dan
(c) orang yang bekerja sendiri adalah sedang bekerja sepanjang masa yang
ditumpukannya kepada kerja sebagai seorang yang bekerja sendiri.

4. Tujuan Akta

Tujuan Akta ini adalah—


a) untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang-orang yang sedang
bekerja terhadap risiko kepada keselamatan atau kesihatan yang berbangkit daripada
aktiviti orang-orang yang sedang bekerja;

• Terdapat empat tujuan Akta ini iaitu memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan
orang-orang yang sedang bekerja.
• Tujuan petama adalah untuk melindungi orang-orang sedang bekerja terhadap risiko
kepada keselamatan dan kesihatan.

• Terma keselamatan, kesihatan dan kebajikan boleh ditakrifkan seperti berikut:


• Keselamatan ke atas ketidakwujudan risiko kepada kecederaan.
• Kesihatan ialah keadaan fizikal, mental dan sosial yang baik dan ia bukan hanya
dengan ketiadaan penyakit.
• Kebajikan pekerja adalah termasuk peruntukan peti kecemasan, air minuman, kantin,
kemudahan membasuh dan tandas untuk lelaki dan perempuan.

10

JD118024 Tek 2 10 9/22/07 12:59:57 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

b) untuk melindungi orang-orang di tempat kerja selain daripada orang-orang yang sedang
bekerja terhadap risiko keselamatan atau kesihatan yang berbangkit daripada aktiviti
orang-orang yang sedang bekerja;

• Tujuan kedua adalah untuk melindungi orang selain daripada orang yang sedang
bekerja yang menghadapi risiko keselamatan dan kesihatan. Orang lain selain pekerja
termasuklah pelanggan, pelawat dan orang awam.

c) untuk menggalakkan suatu persekitaran pekerjaan bagi orang-orang yang sedang


bekerja yang disesuaikan dengan keperluan fisiologi dan psikologi mereka;

• Tujuan ketiga adalah untuk menggalakkan suasana kerja yang sesuai yang dapat
memenuhi setiap keperluan orang-orang yang sedang bekerja. Ia juga bertujuan untuk
menyesuaikan proses dan stesen kerja dengan keperluan fisiologi dan psikologi mereka.
Persekitaran tempat kerja mestilah sesuai dengan fisiologi manusia contohnya bekerja
di persekitaran haba memerlukan rejim kerja-rehat yang sesuai; troli untuk membantu
membawa beban berat yang melebihi kemampuan individu. Ia juga mestilah memenuhi
keperluan psikologi pekerja contohnya pekerja tidak sepatutnya diberikan kerja yang
berlebihan atau terlalu kurang; tahap stressor yang sesuai yang dapat memaksimakan
produktiviti tetapi tidak menyebabkan pekerja menghadapi stress. Gangguan seksual
boleh dianggap sebagai bahaya psikososial di tempat kerja.

d) untuk mengadakan cara yang menurutnya perundangan keselamatan dan kesihatan


pekerjaan yang berkaitan boleh digantikan secara berperingkat-peringkat oleh sistem
peraturan dan tataamalan industri yang diluluskan, yang berjalan secara bergabung
dengan peruntukan Akta ini yang dimaksudkan untuk mengekalkan atau memperbaiki
standard keselamatan dan kesihatan.

• Tujuan akhir adalah untuk memperuntukkan cara yang menurut perundangan keselamatan
dan kesihatan yang berkaitan boleh digantikan dengan peraturan dan tataamalan industri
dengan cara bergabung dengan peruntukan Akta ini. Ia bertujuan untuk memansuhkan
pendekatan tradisi yang ketat dan kurang fleksibel dengan suatu undang-undang yang
fleksibel dan mampu menghadapi perubahan teknologi yang pesat.

11

JD118024 Tek 2 11 9/22/07 12:59:57 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

BAHAGIAN II

PERLANTIKAN PEGAWAI

5. Perlantikan pegawai

(1) Menteri hendaklah melantik seorang pegawai awam menjadi Ketua Pengarah Keselamatan
dan Kesihatan Pekerjaan, dalam Akta ini disebut “Ketua Pengarah”, bagi maksud
menjalankan kuasa-kuasa, melaksanakan fungsi-fungsi dan menunaikan kewajipan-
kewajipan yang diberikan kepadanya di bawah Akta ini.

(2) Menteri boleh melantik, daripada kalangan pegawai awam, sekian bilangan Timbalan
Ketua Pengarah, Pengarah, Timbalan Pengarah, Penolong Pengarah dan pegawai-
pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaan lain sebagaimana yang perlu bagi
maksud-maksud Akta ini.

(3) Jika atas apa-apa sebab Ketua Pengarah tidak dapat menjalankan kuasa-kuasa atau
menunaikan kewajipan-kewajipan jawatannya, kuasa-kuasa itu hendaklah ada pada
dan bolehlah dijalankan dan kewajipan-kewajipan itu hendaklah ditunaikan oleh
Timbalan Ketua Pengarah.

(4) Tertakluk kepada apa-apa pembatasan yang ditetapkan melalui peraturan yang dibuat di
bawah Bahagian XIV Akta ini, seseorang pegawai yang dilantik di bawah subseksyen
(2) hendaklah melaksanakan kesemua kewajipan yang dikenakan ke atas, dan boleh
menjalankan kesemua kuasa yang diberikan kepada Ketua Pengarah di bawah Akta
ini, dan tiap-tiap kewajipan yang dilaksanakan dan kuasa yang dijalankan hendaklah
disifatkan telah dilaksanakan dan dijalankan dengan sewajarnya bagi maksud-maksud
Akta ini. 

• Penguatkuasaan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 adalah dilaksanakan


oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di bawah Kementerian Sumber
Manusia.

• Tujuan melantik pegawai awam adalah untuk memastikan semua kuasa, fungsi dan
kewajipan di bawah Akta boleh dilaksanakan.

6. Perlantikan badan pemeriksaan bebas

(1) Ketua Pengarah boleh, sebagaimana yang difikirkannya patut, melantik seseorang atau
sesuatu badan pemeriksaan bebas daripada mana-mana industri untuk menasihati
atau membantunya dalam menjalankan tujuan-tujuan dan maksud-maksud Akta ini.

• Di bawah Akta ini, Ketua Pengarah telah diberikan kuasa untuk melantik dan membayar
seseorang atau badan pemeriksaan bebas dari sebarang industri untuk menjadi penasihat
bagi menjalankan tujuan Akta. Sebagai contoh, beliau boleh melantik satu badan bebas

12

JD118024 Tek 2 12 9/22/07 12:59:57 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

untuk menyiasat kemalangan besar dan memberikan pandangan pakar atau melakukan
pengawasan perubatan.

(2) Seseorang atau sesuatu badan pemeriksaan bebas yang dilantik di bawah subseksyen
(1) hendaklah dibayar apa-apa elaun, fee atau bayaran ganti yang ditentukan oleh
Menteri.

(3) Seseorang pegawai yang dilantik di bawah subseksyen 5(2) dan seseorang atau sesuatu
badan pemeriksaan bebas yang dilantik di bawah subseksyen (1) hendaklah tertakluk
kepada kawalan, arahan dan pengawasan Ketua Pengarah.

(4) Ketua Pengarah dan semua pegawai yang dilantik di bawah subseksyen 5(2), dan
seseorang atau sesuatu badan pemeriksaan bebas yang dilantik di bawah subseksyen
(1), hendaklah disifatkan sebagai pegawai awam mengikut pengertian Kanun
Keseksaan. 

• Orang yang dilantik di subseksyen 5(2) hendaklah di anggap sebagai kakitangan awam
seperti yang dinyatakan oleh seksyen 21 Kanun Keseksaan (Akta 574).

7. Perakuan pemberikuasaan

(1) Ketua Pengarah hendaklah mengeluarkan kepada tiap-tiap pegawai yang dilantik di
bawah Akta; ini suatu perakuan pemberikuasaan yang hendaklah ditunjukkan apabila
diminta kepada penghuni atau; mana-mana orang yang menjaga sesuatu tempat kerja
yang pegawai itu berhasrat untuk memasuki menurut Akta ini.

• Tiap-tiap pegawai yang dilantik di bawah Akta ini adalah diberikan suatu perakuan
pemberian kuasa untuk melaksanakan tanggungjawab mereka. Kebiasaannya, pegawai
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan adalah diberi dokumen pemberian kuasa.
Ini adalah penting untuk mengelakkan sebarang pertikaian dan untuk memudahkan
kerjasama dengan pegawai apabila aktiviti penguatkuasaan dilakukan.

(2) Dalam hal Ketua Pengarah, perakuan pemberikuasaannya hendaklah dikeluarkan oleh
Menteri.

13

JD118024 Tek 2 13 9/22/07 12:59:57 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

BAHAGIAN III

MAJLIS NEGARA BAGI KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

8. Penubuhan Majlis

Maka hendaklah ditubuhkan suatu majlis yang dikenali sebagai “Majlis Negara bagi
Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan”.

9. Keanggotaan Majlis

(1) Majlis hendaklah terdiri daripada tidak kurang daripada dua belas dan tidak lebih daripada
lima belas anggota yang hendaklah dilantik oleh Menteri, dan daripadanya—
(a) tiga orang hendaklah daripada organisasi yang mewakili majikan;
(b) tiga orang hendaklah daripada organisasi yang mewakili pekerja;
(c) t iga orang atau lebih hendaklah daripada Kementerian atau Jabatan yang
tanggungjawabnya adalah berhubungan dengan keselamatan dan kesihatan
pekerjaan; dan
(d) tiga orang atau lebih, yang daripadanya sekurang-kurangnya seorang hendaklah
wanita, hendaklah daripada organisasi atau badan profesional yang aktiviti
anggotanya adalah berhubungan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan
dan yang, pada pendapat Menteri, boleh menyumbang kepada kerja Majlis.

• Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, adalah ditubuhkan di bawah
Akta ini. Pada masa ini keanggotaan ahli Majlis Negara adalah seperti berikut:

• Majikan yang diwakili oleh Malaysian Employers Federation, Federation of Malaysian


Manufacturer dan Malaysian Agricultures Producers Association (MAPA);

• Pekerja yang diwakili oleh Kongres Kesatuan Pekerja-pekerja Dalam Perkhidmatan


Awam (CUEPACS) dan Kesatuan Sekerja Malaysia (MTUC);

• Wakil kerajaan termasuk Timbalan Menteri dari Kementerian Sumber Manusia


(sebagai Pengerusi Majlis) Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia, seorang
wakil dari Kementerian Kesihatan, seorang wakil dari Kementerian Perumahan
dan Kerajaan Tempatan dan seorang wakil dari Jabatan Pertanian.

• Pertubuhan bukan kerajaan diwakili oleh seorang wakil dari Persatuan Keselamatan
dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia (MSOSH), Universiti dan Persatuan Perubatan
Malaysia.

(2) Menteri hendaklah melantik seorang Pengerusi dan seorang Timbalan Pengerusi Majlis
daripada kalangan orang yang disebut dalam subseksyen (1).

• Pada masa ini, Timbalan Menteri Sumber Manusia dilantik sebagai Pengerusi.

14

JD118024 Tek 2 14 9/22/07 12:59:57 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

10. Jadual Kedua adalah terpakai

Peruntukan Jadual Kedua hendaklah terpakai bagi anggota Majlis.

Jadual Kedua

1. Anggota Majlis hendaklah memegang jawatan bagi tempoh tiga tahun atau selama apa-
apa tempoh yang lebih singkat yang ditentukan oleh Menteri dan adalah layak untuk
dilantik semula untuk tempoh maksimum dua penggal.

2. (1) Seseorang anggota Majlis boleh pada bila-bila masa—


(a) meletakkan jawatannya daripada Majlis melalui notis bertulis kepada Menteri;
atau
(b) diberhentikan daripada Majlis oleh Menteri disebabkan oleh ketakupayaan kekal
atau sebab memadai yang lain,

dan apabila dia meletakkan jawatan atau diberhentikan sedemikian tempoh perlantikkannya
hendaklah disifatkan telah tamat.

(2) Jika apa-apa soalan berbangkit tentang sama ada apa-apa ketakupayaan atau sebab
wujud atau sama ada ada apa-apa ketakupayaan adalah sementara atau kekal atau
apa-apa sebab adalah memadai, keputusan Menteri adalah muktamad.

3. (1) Orang-orang berikut tidak layak dilantik untuk menganggotai atau menjadi anggota
Majlis:
(a) seseorang yang didapati atau diisytiharkan tak sempurna akal;
(b) seseorang yang bankrap;
(c) seseorang yang telah disabitkan atas apa-apa kesalahan yang melibatkan fraud,
kecurangan atau keburukan akhlak, atau apa-apa kesalahan yang berhubungan
dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di bawah mana-mana undang-
undang yang dibuat di bawahnya; atau
(d) seseorang yang selainnya tak dapat atau tak upaya melaksanakan fungsi sebagai
anggota Majlis.

(2) Seseorang anggota Majlis yang dilantik di bawah subseksyen 9(1) hendaklah terhenti
menjadi anggota—
(a) jika dia tidak menghadiri tiga mesyuarat Majlis berturut-turut tanpa kebenaran
bertulis Pengerusi;
(b) jika dia hilang kelayakan di bawah subperenggan (1); atau
(c) jika perlantikannya dibatalkan oleh Menteri.

15

JD118024 Tek 2 15 9/22/07 12:59:57 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

4. (1) Menteri hendaklah memanggil mesyuarat pertama Majlis dan selepas itu Majlis
hendaklah bermesyuarat tidak kurang daripada tiga bulan sekali di tempat yang
ditetapkan Pengerusi.

(2) Pengerusi hendaklah memanggil mesyuarat Majlis atas permintaan mana-mana dua orang
anggota Majlis dan permintaan itu hendaklah secara bertulis dengan sebabnya.

(3) Pada mana-mana mesyuarat Majlis Pengerusi hendaklah mempengerusikan, dan jika dia
tidak hadir anggota-anggota hendaklah memilih seorang daripada kalangan mereka
untuk mempengerusikan mesyuarat itu.

(4) Kuorum Majlis hendaklah enam.

(5) Jika mengenai apa-apa soalan yang dikehendaki diputuskan oleh Majlis terdapat
persamaan undi, Pengerusi atau, dalam hal jika Pengerusi tidak hadir, anggota yang
mempengerusikan mesyuarat, hendaklah mempunyai undi pemutus.

(6) Tertakluk kepada subperenggan (3), (4) dan (5) Majlis hendaklah menentukan prosedurnya
sendiri.

(7) Majlis hendaklah memastikan supaya rekod yang sepatutnya mengenai prosidingnya
disimpan.

5. Maka hendaklah dibayar kepada anggota Majlis kerana menghadiri mesyuarat Majlis
apa-apa elaun ditentukan oleh Menteri.

6. Anggota Majlis yang mempunyai kepentingan wang sama ada secara langsung atau tak
langsung dalam apa-apa perkara yang dikehendaki dipertimbangkan oleh Majlis hendaklah
mengisytiharkan sifat kepentingan itu pada tiap-tiap mesyuarat yang menimbangkan
perkara itu.

7. Tiada anggota Majlis boleh menanggung apa-apa liabiliti persendirian bagi apa-apa
kerugian atau kerosakan yang disebabkan oleh apa-apa perbuatan atau peninggalan dalam
mentadbirkan hal–ehwal Majlis melainkan jika kerugian atau kerosakan itu disebabkan
dengan sengaja atau melalui perbuatan melulu atau kecuaian lampau.
• Jadual Kedua menerangkan tempoh keahlian, syarat pembatalan kelayakan, mesyuarat
majlis dan korum mesyuarat majlis.
• Ahli memikul tanggungjawab sebagai ahli Majlis pada satu penggal selama tiga tahun
dan boleh dilantik semula pada maksimum dua penggal. Ahli-ahli boleh meletakkan
jawatan dengan memberi notis atau dilucutkan jawatan oleh Menteri atas sebab
munasabah.
• Seseorang yang telah didapati tidak sempurna akal, muflis, terlibat dalam sebarang kesalahan
atau tidak berupaya untuk melaksanakan fungsi Majlis akan disingkirkan. Keanggotaan

16

JD118024 Tek 2 16 9/22/07 12:59:57 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

dalam Majlis hendaklah terhenti sekiranya seseorang itu gagal untuk menghadiri tiga
kali mesyuarat Majlis berturut-turut tanpa kebenaran dari Pengerusi.
• Korum Majlis hendaklah mempunyai enam orang.

11. Kuasa dan fungsi Majlis

(1) Majlis hendaklah mempunyai kuasa untuk melakukan semua perkara yang suaimanfaat
atau semunasabahnya perlu bagi atau bersampingan dengan penjalanan tujuan-tujuan
Akta ini.
(2) Majlis boleh, dan apabila diminta oleh Menteri supaya berbuat demikian hendaklah,
menjalankan penyiasatan dan membuat laporan dan syor kepadanya berkenaan dengan
apa-apa perkara berhubungan dengan tujuan-tujuan Akta ini dan, terutamanya, tetapi
tanpa menjejaskan keluasan makna peruntukan di atas, berkenaan dengan—
(a) perubahan yang dianggapnya wajar bagi perundangan keselamatan dan kesihatan
pekerjaan;
(b) pemajuan pentadbiran dan penguatkuasaan perundangan keselamatan dan kesihatan
pekerjaan;
(c) penggalakan hubungan kerjasama perundingan antara pengurusan dengan
buruh tentang keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang-orang yang sedang
bekerja;
(d) masalah-masalah khusus berkenaan dengan keselamatan, kesihatan dan kebajikan
pekerjaan wanita, orang-orang cacat dan golongan-golongan lain dalam
masyarakat;
(e) penubuhan kaedah-kaedah kawalan yang mencukupi bagi kimia industri di tempat
kerja;
(f) penganalisisan statistik mengenai kematian dan kecederaan yang berhubungan
dengan pekerjaan;
(g) pengadaan kemudahan penjagaan kesihatan di tempat kerja;
(h) penggalakan pembangunan dan penerima-pakaian melalui undang-undang
tataamalan industri yang berhubungan dengan keselamatan, kesihatan dan
kebajikan pekerjaan;
(i) pembangunan rancangan dan kemudahan pemulihan untuk membantu orang-orang
yang cedera di tempat kerja.
• Kuasa dan fungsi Majlis adalah seperti dinyatakan di atas.

12. Perlantikan setiausaha kepada Majlis

(1) Menteri hendaklah melantik seorang pegawai awam daripada pejabat Ketua Pengarah
menjadi setiausaha kepada Majlis.
(2) Majlis boleh, dengan kelulusan Menteri, membuat perkiraan bagi penggunaan perkhidmatan
mana-mana kakitangan atau kemudahan pejabat Ketua Pengarah.
• Sekretariat Majlis adalah ditempatkan di Jabatan Keselamatan dan Kesihatan
Pekerjaan.

17

JD118024 Tek 2 17 9/22/07 12:59:57 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

13. Jawatankuasa

(1) Majlis boleh—


(a) menubuhkan jawatankuasa berkenaan dengan industri yang berbeza bagi maksud
membantu Majlis melaksanakan fungsi-fungsinya yang berhubungan dengan
tataamalan industri; dan
(b) menubuhkan apa-apa jawatankuasa lain yang difikirkannya patut bagi maksud
membantu Majlis melaksanakan fungsi-fungsinya yang lain.

(2) Jawatankuasa hendaklah terdiri daripada sekian bilangan orang yang boleh dilantik
oleh Majlis daripada kalangan anggotanya.

(3) Walau apa pun peruntukan subseksyen (2), Majlis boleh mempelawa mana-mana
orang atau wakil mana-mana organisasi untuk menasihati sesuatu jawatankuasa yang
ditubuhkan di bawah subseksyen (1) dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

(4) Seseorang yang dilantik di bawah subseksyen (2) atau dipelawa menjadi anggota
sesuatu jawatankuasa di bawah subseksyen (3) boleh dibayar apa-apa elaun yang
boleh ditentukan oleh Majlis dengan kelulusan Menteri

• Untuk membantu Majlis dalam melaksanakan fungsi-fungsi ini, khususnya melaksanakan


tanggungjawab berhubung tataamalan industri, Majlis diberi kuasa untuk menubuhkan
jawatankuasa dengan mengambil kira industri yang berlainan. Contoh nya jawatankuasa
untuk industri kecil dan sederhana.

14. Laporan tahunan

Majlis hendaklah, dengan seberapa segera yang praktik, selepas 30hb Jun tetapi sebelum
31hb Disember setiap tahun, menyediakan dan mengemukakan kepada Menteri laporan
aktivitinya bagi tempoh dua belas bulan yang berakhir pada 30hb Jun setiap tahun.

18

JD118024 Tek 2 18 9/22/07 12:59:57 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

BAHAGIAN IV

KEWAJIPAN AM MAJIKAN DAN ORANG YANG BEKERJA SENDIRI

Bahagian IV memperuntukkan kewajipan am majikan dan orang yang bekerja sendiri terhadap
pekerjanya (seksyen 15) dan orang orang selain daripada pekerja (seksyen 17). Kewajipan
seorang penghuni tempat kerja terhadap orang-orang lain selain pekerja dinyatakan dalam
seksyen 18 Akta ini.

15. Kewajipan am majikan dan orang yang bekerja sendiri kepada pekerja
mereka

Seksyen 15 adalah seksyen penting dalam Akta ini. Ia menyatakan kewajipan am majikan
dan orang yang bekerja sendiri terhadap pekerja-pekerja.

(1) Adalah menjadi kewajipan tiap-tiap majikan dan tiap-tiap orang yang bekerja sendiri
untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa
bekerja semua pekerjanya.

• Subseksyen ini memperuntukkan kewajipan setiap majikan untuk memastikan keselamatan,


kesihatan dan kebajikan pekerja di tempat kerja. Walaubagaimanapun, untuk melaksanakan
kewajipan ini, istilah “setakat yang praktik” digunakan.

• Persoalan tentang apa yang dipraktikkan mesti mengambil kira bahaya risiko, pengetahuan
tentang risiko dan cara untuk menghapus atau mengurangkannya, penyediaan dan
kesesuaian tentang cara bagaimana kos untuk menghapus dan mengurangkannya.
Tahap pengetahuan yang dijangkakan pada majikan dan orang bekerja sendiri haruslah
berpatutan. Kos hendaklah berpatutan dengan perbelanjaan dan kesulitan yang mungkin
disebabkan dalam proses meletakkan perlindungan dan ia perlu diambil kira sekiranya ada
akibat disebabkan kegagalan pelaksanaan perlindungan. Amalan biasa dan pengetahuan
tentang industri mesti diambil kira apabila membuat keputusan tentang perlindungan
yang boleh dipraktikkan. Panduan selanjutnya tentang tahap boleh dipraktikkan dan
cara untuk mendapatkannya boleh di dapati daripada peraturan yang digunapakai,
tataamalan industri yang diluluskan dan garis panduan yang relevan kepada sesuatu
kerja atau industri.

• Akta UK menggunakan frasa “setakat yang boleh dipraktikkan secara munasabah” dan
Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 pula gunakan “setakat yang praktik”.
Dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, perkataan “munasabah” tidak
dimasukkan. Isu yang timbul adalah sama ada kedua ayat mempunyai maksud yang
sama. Maksud kedua ayat ini telah diputuskan dalam kes Marshall v. Gotham Co.
Ltd [1954] AC 360 (ms79) (lihat Lampiran).

• Merujuk kepada kes Inggeris ini, mahkamah telah menimbang faktor risiko dengan perkara-
perkara seperti kos, masa dan kesukaran. Ini dapat dilihat walaupun perkataan adalah
berbeza tetapi kesannya adalah sama sebab faktornya telah diputuskan oleh mahkamah
di England dan ia wujud dalam elemen di bawah seksyen 3 Akta Keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan 1994.

19

JD118024 Tek 2 19 9/22/07 12:59:57 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

• Beberapa kes yang menunjukkan isu apa yang dipraktikkan secara munasabah adalah
dihuraikan dalam Lampiran:
• Edwards v. National Coal Board [1949] 1 KB 704 (ms79)
• Associated Dairies v. Hartley [1979] I.R.L.R 171 (ms80)
• Harrison (Newcastle–under-Lyme) v. Ramsey [1976] IRLR 135 (ms80)

Contoh:

• Satu contoh tentang apa yang boleh dianggap sebagai “setakat yang praktik” akan berbeza dalam kerja
penggalian. Kerja penggalian boleh didapati berbeza-beza kedalaman. Ia mungkin dalam atau cetek.
Untuk tiga kaki penggalian, ‘benching’ adalah memadai dan tidak perlu melakukan sangga (‘shoring’).
Ini adalah kerana risiko kepada kecederaan adalah rendah. Jika kerja penggalian adalah sangat dalam,
‘benching’ adalah tidak memadai dan ‘shoring’ perlu dilakukan walaupun kos bagi ‘shoring’ adalah
sangat tinggi. Ini adalah kerana risiko terhadap kecederaan adalah tinggi disebabkan kejadian seperti
tanah runtuh.

(2) Tanpa menjejaskan keluasan makna subseksyen (1), perkara yang diliputi oleh kewajipan
itu termasuklah terutamanya—
a) pengadaan dan penyenggaraan loji dan sistem kerja yang, setakat yang praktik,
selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan

• Subseksyen ini memerlukan majikan untuk menyediakan dan mengekalkan loji dan sistem
kerja yang selamat tanpa membawa risiko kepada kesihatan.

• Peruntukan: Bermaksud memperuntukkan, membekal atau mengadakan.

• Penyenggaraan: Ia adalah kerja yang sentiasa dilakukan untuk menjaga jentera, bangunan
atau peralatan dalam keadaan baik dan boleh digunakan. Skop jangka masa adalah
bergantung kepada keadaan pada masa itu. Ia mungkin melibatkan sesuatu penjagaan
yang sempurna seperti pembaikan. Penyenggaraan merupakan suatu pencegahan
untuk mengawal daripada apa-apa kerosakan. Sistem di tempat kerja juga perlu
disenggara.

• ‘Loji’ seperti yang ditakrifkan dalam Akta ialah termasuklah apa-apa jentera, kelengkapan,
perkakas, alat atau peralatan, sebarang komponen dan apa-apa juga yang dipasangkan,
disambungkan atau diperlengkapkan.

• Kelengkapan (‘appurtenant’) adalah peralatan tambahan kepada jentera dan peralatan.

• ‘Sistem kerja selamat’ adalah satu sistem atau cara membuat peruntukan bagi keselamatan
pekerja dan sekiranya dilakukan dengan penjagaan yang sesuai akan melindungi para
pekerja daripada risiko kecederaan yang dijangka. Contohnya, sebelum satu sistem
diperkenalkan, mereka yang terlibat perlulah di ajar penggunaannya, dilatih tentang
perlaksanaannya dan seterusnya dipantau untuk memastikan sistem tersebut dilaksanakan
dalam operasinya.

20

JD118024 Tek 2 20 9/22/07 12:59:57 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

• Apa yang dimaksudkan dengan ‘tempat kerja selamat’ dan ‘sistem kerja selamat’ telah
dijelaskan melalui kes dalam Lampiran:
• Wilson v Tyneside Window Cleaning Co [1958 2 QB 110 (ms80)
• Cook v Square D Ltd [1992] ICR 262 (ms80)
• Speed v Thomas Swift and CoLtd [1943] KB 557 (ms80)
• Bolton MBC v. Malrod Installations Ltd [1993] ILR 358 (ms81)

Contoh:

• Sebagai contohnya, tali pengikat dalam perancah, adalah dianggap sebagai sebahagian daripada loji dan
perlu disediakan. Walaubagaimanapun, tali pinggang keselamatan adalah sebahagian daripada kelengkapan
perlindungan diri dan bukannya sebahagian daripada loji.

• Contoh sistem kerja adalah peruntukan tentang sistem pekerjaan pada ruang yang terhad. Prosedur operasi
piawai diperlukan di tempat kerja. Garis panduan bagi bekerja di ruang terhad yang dikeluarkan oleh
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan hendaklah dipatuhi.

b) pembuatan perkiraan bagi menjamin, setakat yang praktik, keselamatan dan


ketiadaan risiko kepada kesihatan berkaitan dengan penggunaan atau pengendalian,
penanganan, penyimpanan dan pengangkutan loji dan hahan:

• Di bawah Akta ini, tiada takrif mengenai ‘perkiraan’. Di bawah perenggan ini, perkiraan
yang berkaitan dengan penggunaan dan operasi, pengendalian, penyimpanan serta
pengangkutan loji dan bahan hendaklah dibuat. Adalah menjadi keperluan untuk
mewujudkan prosedur, program dan sistem untuk memastikan keselamatan dan
kesihatan.

• Pembuatan perkiraan termasuk prosedur untuk menjalankan tugas, latihan, pemeriksaan,


audit dan akhirnya penguatkuasaan oleh majikan.

• Kes yang menerangkan isu ini dihuraikan di dalam Lampiran:


• Wright v. Dunlop Rubber Co. [1972] 13 KIR 255 (ms81)

Contoh:

• Contoh untuk membuat perkiraan boleh dilihat dalam penggunaan forklift. Hendaklah terdapat suatu
prosedur bagaimana untuk memulakan, mengendali, mengangkut dan menyimpan ‘forklift’ setelah ia
digunakan. Latihan mestilah disediakan untuk membiasakan para pekerja dengan tugas yang dilakukan
dan bukti latihan seperti lesen atau sijil kelayakan adalah sangat penting. Majikan hendaklah melakukan
pemeriksaan dan audit terhadap perkiraan. Akhir sekali, majikan mesti menguatkuasakan perkiraan itu
bagi memastikan semua pekerja mengikut semua keperluan.

c) pengadaan maklumat, arahan, latihan dan penyeliaan sebagaimana yang perlu


untuk memastikan setakat yang praktik, keselamatan dan kesihatan pekerjanya
yang sedang bekerja;

• Di bawah perenggan ini majikan dikehendaki menyediakan arahan, latihan dan penyeliaan
untuk memastikan keselamatan dan kesihatan para pekerja terjamin.

21

JD118024 Tek 2 21 9/22/07 12:59:57 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

• Maklumat mengenai keselamatan dan kesihatan pekerjaan adalah bermaksud bahan


berbentuk fakta tentang pekerjaan dan bahaya keselamatan, dan langkah berjaga-jaga,
pencegahan, tindak balas, pembaikan dan langkah lain bagi mengawal keselamatan
dan kesihatan pekerjaan.

• Arahan keselamatan dan kesihatan pekerjaan bermaksud menjelaskan kepada pekerja


apa yang patut dan tidak patut dilakukan untuk mengawal keselamatan dan kesihatan
ketika kerja atau selainnya di tempat kerja.

• Latihan keselamatan dan kesihatan pekerjaan adalah membantu pekerja mempelajari


bagaimana untuk melakukan apa yang patut dilakukan bagi tujuan yang sama, yang
mana termasuk, jika sesuai menyediakan maklumat dan arahan keselamatan dan
kesihatan pekerjaan.

• ‘Penyeliaan’ bermaksud mengurus, melihat dan mengarah pekerja bagi memastikan


mereka mengikuti arahan mengenai keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

• Maklumat, arahan, latihan dan penyeliaan perlu diberikan bagi memastikan kepatuhan.

• Kes yang menerangkan isu ini dihuraikan di dalam Lampiran:


• R v. Swan Hunter Shipbuilders [1981] ILR 831 (ms81)

Contoh:

• Contoh mengenai maklumat, arahan, latihan dan penyeliaan dalam sesuatu makmal adalah sepert berikut.
Pekerja makmal adalah terdedah kepada bahan kimia yang banyak. Peruntukan tentang maklumat
seperti CSDS, prosedur kerja selamat, prosedur kecemasan dan kesan bahan kimia mesti diketahui oleh
pekerja. Arahan seperti ‘boleh’ dan ‘tidak boleh’ dalam maklumat adalah penting contohnya larangan
merokok dalam makmal. Latihan terhadap pengendalian bahan kimia mesti disediakan. Penyeliaan
daripada majikan memastikan pekerja mengikut arahan dalam makmal.

d) setakat yang praktik, berkenaan dengan mana-mana tempat kerja di bawah


kawalan majikan atau orang yang bekerja sendiri, penyenggaraannya dalam
keadaan yang selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan dan pengadaan dan
penyenggaraan cara masuk ke dalamnya dan keluar darinya yang selamat dan
tanpa risiko sedemikian; dan

• Subseksyen ini memerlukan majikan memastikan setiap tempat kerja yang dibawah
kawalannya berada dalam keadaan selamat dan sihat. Ini termasuk pintu masuk setiap
tempat kerja dan jalan keluar disenggara setiap masa. Contoh penjagaan jalan masuk
dan jalan keluar ialah bagi memastikan ia bebas daripada sebarang perkara yang boleh
menganggu atau menghalang pintu masuk atau keluar.

e) pengadaan dan penyenggaraan persekitaran pekerjaan bagi pekerja-pekerjanya


yang, setakat yang praktik, selamat, tanpa risiko kepada kesihatan, dan memadai
berkenaan dengan kemudahan bagi kebajikan mereka yang sedang bekerja.

22

JD118024 Tek 2 22 9/22/07 12:59:57 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

• Subseksyen ini memerlukan majikan untuk menyediakan dan menyenggara persekitaran


kerja (persekitaran, keadaan, di tempat kerja) agar selamat dan sihat.

• Persekitaran kerja termasuklah:


• Tempat kerja, contohnya bangunan, struktur, kenderaan.
• Persekitaran fizikal seperti pencahayaan, pengudaraan, debu, haba dan bunyi
bising.
• Persekitaran psikologi, contohnya tekanan mental.

• Majikan juga perlu menyediakan kemudahan kebajikan yang mencukupi kepada pekerja
di tempat kerja.

Contoh:

• Persekitaran pekerjaan di tempat kerja termasuklah persekitaran fizikal dan persekitaran psikososial.
Contohnya, di bengkel yang terdapat pekerja Malaysia dan pekerja asing, persekitaran fizikal (kebisingan,
pencahayaan, pengudaraan) dan persekitaran psikososial adalah perlu untuk mewujudkan hubungan yang
baik di antara pekerja dari pelbagai negara bagi mengelakkan pertelingkahan antara mereka.Persekitaran
pekerjaan mestilah bebas dari apa-apa yang boleh menyebabkan kecederaan, penyakit atau kematian.
Persekitaran pekerjaan mestilah disenggarakan dengan cara yang teratur seperti susunatur yang baik.

(3) Bagi maksud subseksyen (1) dan (2)—


(a) “pekerja” termasuklah seseorang kontraktor bebas yang diguna-khidmat oleh
seseorang majikan atau orang yang bekerja sendiri dan mana-mana pekerja
kontraktor bebas itu; dan

• Kontraktor bebas ialah kontraktor yang bekerja sendiri dan dia dibayar bagi perkhidmatan
yang diberikan. Contohnya, seorang kontraktor bagi kerja pengubahsuaian adalah
kontraktor bebas. Orang yang diambil bekerja mengecat dan memasang jubin adalah
seorang pekerja kepada kontraktor bebas tersebut.

(b) kewajipan seseorang majikan atau orang yang bekerja sendiri di bawah subseksyen
(1) dan (2) meliputi seseorang kontraktor bebas dan pekerja kontraktor bebas
itu berhubungan dengan perkara-perkara yang baginya majikan atau orang yang
bekerja sendiri itu—
(i) mempunyai kawalan; atau
(ii) akan mempunyai kawalan jika tidak kerana apa-apa perjanjian antara
majikan atau orang yang bekerja sendiri itu dengan kontraktor bebas
itu yang sebaliknya.

16. Kewajipan untuk membentuk dasar keselamatan dan kesihatan

Kecuali dalam apa-apa hal yang ditetapkan, adalah menjadi kewajipan tiap-tiap majikan
dan tiap-tiap orang yang bekerja sendiri untuk menyediakan dan seberapa kerap yang
sesuai mengkaji semula pernyataan bertulis dasar amnya berkenaan dengan keselamatan
dan kesihatan pekerja-pekerjanya semasa bekerja dan organisasi dan perkiraan yang sedang

23

JD118024 Tek 2 23 9/22/07 12:59:58 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

berkuatkuasa bagi menjalankan dasar itu, dan membawa pernyataan dan apa-apa kajian
semulanya kepada perhatian kesemua pekerjanya.

• Di bawah seksyen ini, kewajipan untuk merumus polisi keselamatan dan kesihatan adalah
dikenakan kepada semua majikan dan orang bekerja sendiri kecuali kepada mereka yang
menanggung tidak lebih daripada lima orang pekerja seperti yang telah dinyatakan di
dalam Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pernyataan Dasar
Am Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan) 1995. Majikan dikehendaki menyediakan
pernyataan bertulis mengenai dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan, organisasi
dan rancangan untuk melaksanakan dasar itu.

• Terdapat tiga komponen dalam dasar ini:-

• Pernyataan umum dasar tentang komitmen majikan terhadap keselamatan dan


kesihatan yang menggariskan semua falsafah dan tujuan.

• Pernyataan organisasi untuk melaksanakan dasar-dalam bentuk struktur pengurusan


hirarki- menunjukkan tanggungjawab keselamatan dan kesihatan dari pengurusan
teratas hingga pihak bawahan. Pernyataan ini harus termasuk maklumat mengenai
kakitangan yang bertanggungjawab bagi keselamatan dan kesihatan pekerjaan
dalam organisasinya dan tugasnya dalam organisasi.

• Dasar juga mempunyai maklumat tentang perkiraan yang dibuat bagi memastikan
dasar itu dilaksanakan. Perkiraan harus termasuk latihan keselamatan dan kesihatan,
pemeriksaan, laporan dan penyiasatan kemalangan, sistem kerja selamat, sistem
kebenaran kerja dan prosedur kecemasan.

• Penglibatan pekerja dalam membuat rumusan dan kajian semula dasar tersebut telah
ditetapkan dalam Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Jawatankuasa
Keselamatan Dan Kesihatan) 1996.

• Dasar perlu ditulis dalam bahasa yang mudah difahami oleh para pekerja.

• Setiap pekerja mesti diberikan satu salinan pernyataan bertulis mengenai dasar dan pekerja
baru diberikan setiap salinan ketika menjalani latihan induksi. Latihan keselamatan
dan kesihatan yang dikendalikan oleh majikan-majikan mesti mengandungi maklumat
tentang dasar tersebut.

• Untuk memastikan dasar ini dapat menarik perhatian para pekerja, dasar yang ditulis itu
mestilah dipamerkan di tempat-tempat strategik di tempat kerja, contohnya di pintu
masuk, papan kenyataan umum, bilik mesyuarat dan sebagainya supaya ia dapat dilihat
dan dibaca oleh semua pekerja.

• Oleh kerana perubahan akan berlaku dalam organisasi dalam bentuk bahaya, langkah
kawalan dan orang yang bertanggungjawab, maka majikan dikehendaki untuk mengkaji
semula dasar dalam tempoh tertentu. Ia mesti ditandatangani dan diletakkan tarikh
oleh majikan (ketua pegawai eksekutif).

24

JD118024 Tek 2 24 9/22/07 12:59:58 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

• Majikan boleh mempunyai dasar SHE yang mengandungi tiga aspek: keselamatan,
kesihatan dan persekitaran. Kesemua dasar ini adalah diterima selama mana maklumat
tentang organisasi dan perkiraan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan di tempat
kerja dimasukkan dalam dasar.

• Kes Osborne v Bill Taylor of Huyton Ltd [1982] ICR 168 (ms81) menyatakan bila dasar
keselamatan bertulis perlu disediakan (lihat Lampiran).

17. Kewajipan am majikan dan orang yang bekerja sendiri kepada orang-orang selain
daripada pekerja mereka

(1) Adalah menjadi kewajipan tiap-tiap majikan dan tiap-tiap orang yang bekerja sendiri
untuk menjalankan pengusahaannya dengan cara memastikan, yang pekerja setakat
yang praktik, bahawa dia dan orang-orang lain, yang bukan pekerjanya, yang mungkin
tersentuh oleh pengusahaan itu tidak terdedah kepada risiko kepada keselamatan atau
kesihatan mereka oleh sebab pekerja pengusahaan itu.

• Majikan dan orang yang bekerja sendiri mempunyai kewajipan tambahan bagi memastikan
setakat yang praktik, orang lain selain pekerjanya, yang mungkin terjejas tidak terdedah
kepada risiko keselamatan dan kesihatan.

• Maka, majikan dan orang yang bekerja sendiri mempunyai kewajipan terhadap orang
selain daripada pekerja mereka yang merangkumi kontraktor, pekerja kepada kontraktor,
pekerja sementara majikan yang melawat premis, pelawat/pelanggan premis itu, pegawai
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, jurujual, anggota keluarga dan orang
awam (kumpulan pelajar) terutamanya dalam premis dan persekitarannya. Orang-orang
ini adalah orang yang memasuki premis dengan kebenaran majikan. Walaubagaimanapun,
penceroboh yang memasuki tanpa kebenaran tidak dilindungi. Contohnya, dalam kes
yang melibatkan seseorang yang terbunuh akibat keruntuhan bangunan dan disebabkan
perobohan di jalan raya, syarikat yang mengawal kawasan itu boleh didapati bersalah
di atas kesalahan tadi. Penceroboh boleh dikawal dengan adanya penyediaan pagar,
halangan duri, dan notis amaran seperti ‘di larang menceroboh’ atau ‘bahaya’ di setiap
tempat kerja. Dalam kebanyakkan kes, langkah berjaga-jaga yang perlu dilaksanakan
bagi tujuan keselamatan ialah seperti mengunci almari stor, pintu utama dan pagar
adalah memadai bagi tujuan keselamatan.

• Orang yang diberi kuasa untuk memasuki premis adalah dianggap sebagai pelawat dan
dilindungi oleh Akta ini. Mereka yang memasuki premis tanpa kebenaran di anggap
sebagai penceroboh dan tidak dilindungi di bawah seksyen ini. Di bawah undang-
undang Tort, kanak-kanak yang menceroboh adalah dilindungi sekiranya terdapat
elemen ‘penarik minat’ di tempat itu.

• Di England “common law” tidak meletakkan sebarang kewajipan ke atas penghuni untuk
mengambil berat terhadap keselamatan orang yang menceroboh harta mereka.

25

JD118024 Tek 2 25 9/22/07 12:59:58 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

• Kontraktor adalah bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan dan kesihatan


pekerjanya dan orang lain yang memasuki premisnya. Umumnya tahap perlindungan
yang dikehendaki kepada pelawat dan orang lain dalam tempat kerja adalah sama
seperti yang diberikan kepada pekerja. Contohnya, mesin dan bahan harus digunakan
mengikut satu cara tertentu bagi menjamin keselamatan pekerja-pekerja, dan juga
memadai untuk menjamin keselamatan orang lain yang tidak diambil bekerja.

• Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Kawalan Kemalangan Utama Industri


1996 telah menyatakan dengan jelas kewajipan majikan atau pemilik terhadap orang
di luar/sekitar tempat kerja. Mereka adalah dikehendaki untuk mengambil langkah
pencegahan bagi memastikan keselamatan operasi mereka. Selain itu, mereka perlu
mempunyai pelan kecemasan dan menyediakan maklumat (seperti disenaraikan di
Jadual Ketiga dalam peraturan) kepada orang awam.

• Beberapa kes di dalam Lampiran menjelaskan persoalan kewajipan am majikan dan


orang bekerja sendiri kepada orang lain selain daripada pekerja.
• R v. Mara [1987] IRLR 154 (ms82)
• R v. Board of Trustees of the Science Museum [1993] ILR 876 (ms82)
• Aitchison v Howard Doris Ltd [1979] SLT (Notes) 22 (ms82)
• R v Associated Octel Company Ltd [1996] 4 All ER 846 (ms83)
• RMC Roadstore Products Ltd v Jester [1994] 4 All ER 1037 (ms83)

Contoh:

• Contoh kewajipan majikan terhadap orang lain selain pekerja adalah termasuk hospital. Terdapat ramai
pelawat di hospital. Individu-individu ini adalah berisiko kerana terdedah kepada pesakit yang mengalami
penyakit berjangkit. Pihak hospital perlu mengurangkan pendedahan penyakit serendah mana yang
praktik. Mereka perlu mempunyai ‘prosedur bukti yang penuh’ untuk mengawal orang yang memasuki
sesetengah kawasan di hospital, contohnya, bahagian x-ray, dengan menyediakan jalan masuk berisyarat
dan sekatan masuk. Cara untuk mengurangkan risiko seperti Tuberculosis (TB) dan SARS akan berbeza
kerana risiko yang terlibat adalah berbeza.

(2) Adalah menjadi kewajipan tiap-tiap majikan dan tiap-tiap orang yang bekerja
sendiri, dalam hal keadaan yang ditetapkan dan mengikut cara yang ditetapkan,
untuk memberi orang-orang, yang bukan pekerjanya yang mungkin tersentuh dengan
cara dia menjalankan pengusahaannya, maklumat yang ditetapkan tentang apa-apa
aspek cara dia menjalankan pengusahaannya yang boleh menyentuh keselamatan atau
kesihatan mereka.

• Seksyen ini dalam kes khas menghendaki majikan-majikan dan orang yang bekerja sendiri
memberi maklumat dalam bentuk tertentu berkenaan bagaimana aktiviti- aktiviti kerja
boleh menjejaskan kesihatan dan keselamatan orang yang selain daripada pekerja.
Contohnya Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Kawalan Terhadap
Bahaya Kemalangan Besar Dalam Perindustrian) 1996 memerlukan maklumat tertentu
untuk diberikan kepada orang awam yang mungkin terlibat dalam kemalangan yang
disebabkan oleh aktiviti industri yang berbahaya. Contoh lain adalah mereka yang
tinggal berhampiran dengan operasi letupan di kuari atau pembinaan bangunan perlu
dimaklumkan tentang risiko berkaitan aktiviti mereka.

26

JD118024 Tek 2 26 9/22/07 12:59:58 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

18. Kewajipan seseorang penghuni tempat kerja kepada orang-orang selain daripada
pekerjanya

(1) Seseorang penghuni premis bukan domestik yang telah disediakan untuk orang-orang,
yang bukan pekerjanya, sebagai suatu tempat kerja, atau sebagai suatu tempat mereka
boleh menggunakan loji atau bahan yang diadakan bagi kegunaan mereka di sana,
hendaklah mengambil apa-apa langkah yang praktik untuk memastikan bahawa premis
itu, semua cara masuk ke dalamnya dan keluar darinya yang ada bagi kegunaan orang-
orang yang menggunakan premis itu, dan apa-apa loji atau bahan dalam premis itu
atau yang diadakan bagi kegunaan di sana, adalah selamat dan tanpa risiko kepada
kesihatan.

• Dalam Akta ini, penghuni tempat kerja, bermaksud orang yang mempunyai pengurusan
atau kawalan terhadap tempat kerja. Merujuk kepada Kamus Undang-Undang Osborn,
seorang penghuni bermaksud orang yang mempunyai kawalan fizikal atau pemilikan
suatu tanah dan orang yang mempunyai kuasa penggunaan tanah.

• Di bawah subseksyen ini, kewajipan tuan tanah atau orang lain yang memajak dan
menyewa, premis bukan domestik sebagai tempat kerja, atau sebagai tempat di nama
mereka menggunakan loji atau bahan di tapak itu dibincangkan. Kewajipan ini adalah
dilakukan kepada orang yang bukan pekerjanya tetapi orang yang masuk premis sebagai
tempat kerja atau menggunakan loji atau bahan yang disediakan bagi kegunaan di
sana. Dalam kebanyakan kes, majikan juga adalah penghuni tempat kerja.

(2) Seseorang yang mempunyai, oleh sebab suatu kontrak atau pajakan atau selainnya,
suatu obligasi sehingga apa-apa takat berhubungan dengan—
(a) penyenggaraan atau pembaikan tempat kerja atau apa-apa cara masuk ke dalamnya
atau keluar darinya; atau
(b) pencegahan risiko kepada keselamatan dan kesihatan yang mungkin timbul
daripada penggunaan mana-mana loji atau bahan dalam tempat kerja itu,

hendaklah bagi maksud subseksyen (1) disifatkan mempunyai kawalan ke atas perkara-
perkara yang diliputi oleh obligasinya.

• Subseksyen ini menyatakan lebih daripada seorang boleh mempunyai sesuatu tahap
kawalan tertentu terhadap premis pada satu masa. Apabila seorang penghuni menjadikan
premis sebagai kegunaan kepada orang lain, contohnya seorang penyewa atau pemajak,
langkah yang perlu diambil oleh penghuni ialah berdasarkan kepada penggunaan yang
diramalkan bagi premis yang digunakan. ‘Orang-orang lain’ ini mesti memastikan tempat
kerja dan jalan masuk dan keluar adalah disenggarakan. Jika sebarang loji atau bahan
yang digunakan di tempat kerja yang boleh membawa risiko kepada keselamatan dan
kesihatan, ia mestilah dihalang.

• Perbezaan yang utama di antara seksyen 17 dan 18 ialah, seksyen 17 menyatakan


kewajipan majikan dan orang bekerja sendiri tetapi seksyen 18 menyatakan kewajipan
penghuni sesuatu tempat kerja. Seksyen 18 tidak merujuk kepada majikan, tetapi
kepada penghuni yang menjadi pengawal premis-premis, serta menjadikan premis

27

JD118024 Tek 2 27 9/22/07 12:59:58 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

bukan domestik sebagai tempat kerja kepada mereka yang tidak diambil berkerja oleh
mereka. Kedua seksyen ini menyatakan kewajipan terhadap orang selain pekerja.

• Terdapat dua kes yang dinyatakan di dalam Appendik menunjukkan kewajipan seorang
penghuni di tempat kerja.
• Westminster CC v. Select Managements [1985] 1All ER 897 (ms83)
• Austin Rover Ltd v Inspector of Factories [1990] 1 AC 619 (ms83)

Contoh

• Kewajipan seorang penghuni boleh dilihat secara jelas dalam contoh seorang operator dalam restoran
makanan ringan yang mempunyai kawasan permainan di dalam pusat membeli belah. Operator restoran
makanan ringan (penghuni) mempunyai tanggungjawab untuk membuat tanda isyarat bagi keperluan
orang dewasa menemani kanak-kanak dalam sesuatu kumpulan. Majikan juga perlu menjelaskan kepada
pekerja tentang aktiviti yang akan dijalankan di kawasan permainan. Penyelenggaraan harian di kawasan
itu adalah perlu dilakukan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan pelawat. Sekiranya pekerja tidak
melakukan apa-apa dan kemalangan terjadi, pekerja itu akan bertanggungjawab.

• Contoh lain ialah seorang penghuni yang mempunyai blok apartmen dengan premis domestik. Premis
domestik adalah premis yang dimiliki sebagai kediaman persendirian (termasuk taman, garaj, halaman)
yang mana tidak digunakan bagi kebiasaan penghuni yang lebih daripada satu kediaman. Premis bukan
domestik adalah bukan jenis premis seperti di atas. Suatu lif di dalam blok rumah pangsa, koridor and
tangga adalah termasuk di bawah definasi premis bukan domestik kerana ia digunakan kebiasaanya
oleh penghuni yang lebih dari satu kediaman persendirian. Maka, penghuni adalah bertanggungjawab
di atas keselamatan tempat itu.

19. Penalti bagi suatu kesalahan di bawah seksyen 15, 16, 17 atau 18

Seseorang yang melanggar peruntukan seksyen 15, 16, 17 atau 18 adalah melakukan suatu
kesalahan dan, apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi lima puluh ribu ringgit atau
dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya. 

• Seksyen ini adalah berguna untuk memahami istilah ‘orang’. Dalam Akta Tafsiran
1948 dan 1967, “orang” ditakrifkan sebagai kumpulan orang, perbadanan atau bukan
perbadanan. Oleh itu “orang” termasuklah:
• Kumpulan orang
• perbadanan contohnya syarikat
• bukan perbadanan contohnya pemilik tunggal atau perkongsian

• Maka orang perseorangan, perbadanan dan bukan perbadanan boleh didapati bersalah
dan bertanggungan untuk dikenakan denda.

28

JD118024 Tek 2 28 9/22/07 12:59:58 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

BAHAGIAN V

KEWAJIPAN AM PEREKABENTUK, PENGILANG DAN PEMBEKAL

Bahagian V Akta ini menyediakan kewajipan seseorang yang merekabentuk, mengilang,


mengimport atau membekalkan apa-apa loji (seksyen 20) atau apa-apa bahan (seksyen 21)
bagi kegunaan semasa.

20. Kewajipan am pengilang, dsb. berkenaan dengan loji bagi kegunaan semasa
bekerja

(1) Adalah menjadi kewajipan seseorang yang merekabentuk, mengilang, mengimport atau
membekalkan apa-apa loji bagi kegunaan semasa bekerja—

(a) untuk memastikan, setakat yang praktik, bahawa loji itu direkabentuk dan dibina
sebegitu rupa supaya selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan apabila digunakan
dengan sepatutnya;

• Subseksyen ini mengenakan kewajipan kepada perekabentuk, pengilang, pengimport dan


pembekal untuk memastikan loji bagi kegunaan kerja direkabentuk dan dibina sebagai
selamat dan tiada risiko kepada keselamatan dan kesihatan.

• Loji adalah ditakrifkan dalam Akta ini sebagai jentera, peralatan, perkakas, alatan atau
sebarang komponen dan sebarang benda yang dilengkapkan, disambungkan atau
bersampingan dengannya. Contoh loji adalah seperti pemampat, periuk penjerang,
kren, pesawat angkut, autoklaf, turbin gas, jentera pengecap, jentera penggelek dan
jentera pengisar.

• Di sini, ‘digunakan dengan sepatutnya’, memberi maksud loji yang digunakan adalah
dalam keadaan sesuai dan betul seperti yang diarahkan oleh perekabentuk, pengilang,
pengimport dan pembekal. Setelah arahan diberikan, para majikan dan pekerja-pekerja
mesti mematuhi arahan-arahan.

(b) untuk menjalankan atau mengaturkan supaya dijalankan apa-apa ujian dan
pemeriksaan yang perlu bagi pelaksanaan kewajipan yang dikenakan ke atasnya
oleh perenggan (a); dan

• Pengilang, perekabentuk dan pembekal adalah dikehendaki untuk mengadakan ujian dan
pemeriksaan loji. Pembekal boleh menjalankan ujian penggunaan sebelum digunakan
oleh pekerja.

(c) untuk mengambil apa-apa langkah yang perlu bagi menjamin bahawa akan
boleh didapati berkaitan dengan penggunaan loji itu semasa bekerja maklumat
memadai mengenai kegunaan yang baginya loji itu direkabentuk dan telah diuji,
dan mengenai apa-apa keadaan yang perlu untuk memastikan bahawa, apabila
digunakan begitu, loji itu selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan.

29

JD118024 Tek 2 29 9/22/07 12:59:58 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

• Pengilang, perekabentuk dan pembekal dikehendaki mengeluarkan arahan di atas


penggunaan loji yang sesuai kepada majikan. Para pekerja dan majikan dikehendaki
mengikuti arahan-arahan itu.

(2) Adalah menjadi kewajipan seseorang yang mengusahakan rekabentuk atau pengilangan
apa-apa loji bagi kegunaan semasa bekerja untuk menjalankan atau mengaturkan
supaya dijalankan apa-apa penyelidikan yang perlu dengan tujuan agar ditemui dan,
setakat yang praktik, dihapuskan atau dikurangkan apa-apa risiko terhadap keselamatan
atau kesihatan yang mungkin ditimbulkan oleh rekabentuk atau loji itu.

• Perekabentuk dan pengilang mempunyai kewajipan untuk menjalankan penyelidikan yang


diperlukan bagi mengetahui dan menghapuskan serta mengurangkan sebarang risiko
kepada keselamatan atau kesihatan yang wujud daripada rekabentuk itu.

(3) Adalah menjadi kewajipan seseorang yang membina atau memasang apa-apa loji
bagi kegunaan orang-orang semasa bekerja untuk memastikan, setakat yang praktik,
bahawa tiada apa-apa mengenai cara loji itu dibina atau dipasang menjadikannya tidak
selamat atau suatu risiko kepada kesihatan apabila digunakan dengan sepatutnya.

• Orang yang membina atau memasang sebarang loji mesti memastikan ia tidak berbahaya
dan meletakkan sebarang risiko kepada kesihatan apabila ia digunakan dengan
betul.

• Beberapa kes yang dihuraikan dalam Lampiran menjelaskan kewajipan am pengilang,


perekabentuk dan pembekal.
• West Bromwich Building Society v. Townsend [1983] ILR 257 (ms83)
• Wright v Dunlop Rubber Co Ltd [1972] 13 KIR 255 (ms84)

Contoh:

• Contoh tanggungjawab seorang perekabentuk ialah seorang perekabentuk industri dikehendaki merekabentuk
sebuah jentera yang selamat tanpa sebarang risiko terhadap kesihatan. Rekabentuk untuk jentera itu
seterusnya diberikan kepada pengilang untuk digunakan. Pengilang mesti memastikan jentera yang telah
dibuat itu selamat dan ia mesti menjalankan penyelidikan penuh bagi memastikan jentera berfungsi dengan
selamat. Jika pengilang tidak dapat memastikan dengan ianya selamat, dia mesti menyatakan kepada
majikan tentang apa yang seharus dilakukan bagi memastikan ia dikendalikan dengan selamat dan tanpa
risiko kepada kesihatan pekerja. Jika majikan tidak mematuhi arahan, majikan akan bertanggungan.

30

JD118024 Tek 2 30 9/22/07 12:59:58 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

21. Kewajipan am pengilang, dsb. berkenaan dengan bahan bagi kegunaan semasa
bekerja

(1) Adalah menjadi kewajipan seseorang yang merumuskan, mengilang, mengimport atau
membekalkan apa-apa bahan bagi kegunaan semasa bekerja—

(a) untuk memastikan, setakat yang praktik, bahawa bahan itu selamat dan tanpa
risiko terhadap kesihatan apabila digunakan dengan sepatutnya;

• Subseksyen ini menyatakan kewajipan orang yang merumus, mengilang, mengimport


dan membekal sebarang bahan bagi kegunaan di tempat kerja.

• Mereka yang merumus, mengilang, mengimport atau membekal mesti memastikan bahan
yang digunakan bagi kegunaan kerja adalah selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan
apabila digunakan, dikendali, diproses, disimpan atau diangkut oleh pekerja.

(b) untuk menjalankan atau mengaturkan supaya dijalankan apa-apa ujian dan
pemeriksaan yang perlu bagi pelaksanaan kewajipan yang dikenakan ke atasnya
oleh perenggan (a); dan

• Subseksyen ini menghendaki bahawa mereka mesti membuat pengaturan bagi ujian atau
pemeriksaan bahan-bahan.

• Dalam sesetengah kes, sebagai contoh, di mana bahan adalah diproses atau dibungkus
semula, pengimport atau pembekal mesti menjalankan ujian tersebut.

(c) untuk mengambil apa-apa langkah yang perlu untuk memastikan bahawa akan
boleh didapati berkaitan dengan penggunaan bahan itu semasa bekerja maklumat
yang memadai mengenai hasil apa-apa ujian yang relevan yang telah dijalankan
ke atas atau berkaitan dengan bahan dan mengenai apa-apa keadaan yang perlu
untuk memastikan bahawa bahan itu selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan
apabila digunakan dengan sepatutnya.

• Mereka adalah dikehendaki untuk membuat maklumat yang cukup tentang bahan yang
dibekalkan oleh mereka kepada pengguna terutamanya tentang sebarang risiko yang
boleh berlaku terhadap harta yang dimiliki oleh pengguna. Maklumat mesti mengandungi
keputusan ujian yang relevan yang telah dijalankan. Maklumat tentang sebarang
keadaan adalah diperlukan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja semasa
mengendalikan, memproses, menyimpan, mengangkut atau membuang.

• Bagi bahan kimia, maklumat seperti ini mesti mengandungi Chemical Safety Data Sheet
(CSDS). Setiap bahan kimia yang berbahaya kepada kesihatan mesti disediakan bersama
CSDS dan pembekal adalah dikehendaki mematuhi peruntukkan di bawah Peraturan
Keselamatn dan Kesihatan Pekerjaan (Pengkelasan, Pembungkusan dan Penlabelan
Bahan Kimia Berbahaya) 1996.

31

JD118024 Tek 2 31 9/22/07 12:59:58 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

• Apabila sesuatu barang yang khusus dibekalkan dengan maklumat seperti di atas,
ianya tidak diperlukan bagi setiap penghantaran sekiranya maklumat yang dihantar
masih terbaru. Sekiranya terdapat risiko yang terbaru, langkah-langkah praktik mesti
diambil bagi menasihati pelanggan yang lama dan baru.

(2) Adalah menjadi kewajipan seseorang yang mengusahakan pengilangan atau pembekalan
apa-apa bahan bagi kegunaan semasa bekerja untuk menjalankan atau mengaturkan
supaya dijalankan apa-apa penyelidikan yang perlu dengan tujuan agar ditemui dan,
setakat yang praktik, dihapuskan atau dikurangkan apa-apa risiko kepada keselamatan
atau kesihatan yang mungkin ditimbulkan oleh bahan itu.

• Subseksyen ini menyatakan kewajipan pengilang dan pembekal untuk mengatur sebarang
penyelidikan yang sepatutnya bagi mengetahui dan setakat mana yang praktik untuk
menghapuskan dan meminimakan risiko kepada kesihatan atau keselamatan semasa
bahan tersebut yang diguna, dikendali, diproses, disimpan atau diangkut.

22. Huraian seksyen 20 dan 21

(1) Tiada apa-apa jua dalam seksyen 20 atau 21 boleh diertikan sebagai menghendaki
seseorang mengulangi apa-apa ujian, pemeriksaan atau penyelidikan yang telah
dijalankan selain daripada olehnya atau atas kehendaknya, setakat yang munasabah
baginya untuk bergantung pada keputusan ujian, pemeriksaan atau penyelidikan itu
bagi maksud seksyen itu.

• Subseksyen ini menyatakan bahawa orang-orang ini adalah tidak dikehendaki mengulangi
ujian dan pemeriksaan dan penyelidikan yang telah dijalankan setakat mana yang
munasabah untuk bergantung kepada keputusan yang terdahulu.

• Berhubung dengan ujian dan pemeriksaan pengimport dan pembekal kebiasaannya boleh
bergantung kepada pemeriksaan asal yang di buat oleh pengilang.

(2) Apa-apa kewajipan yang dikenakan ke atas seseorang oleh mana-mana peruntukan
Bahagian ini yang terdahulu daripada ini hendaklah hanya meliputi perkara-perkara
yang dilakukan dalam perjalanan perdagangan, perniagaan atau apa-apa pengusahaan
lain yang dijalankan olehnya, sama ada untuk mendapat keuntungan atau tidak, dan
kepada perkara-perkara dalam kawalannya.

• Kewajipan yang dikenakan kepada orang di bawah bahagian ini hanya terpakai apabila
perdagangan atau urusniaga atau perusahaan dilakukan dan perkara di bawah
kawalannya.

(3) Jika seseorang merekabentuk, merumuskan, mengilang, mengimport atau membekalkan


apa-apa loji atau bahan bagi atau kepada orang lain berdasarkan akujanji bertulis
oleh orang lain itu untuk mengambil langkah-langkah tertentu yang memadai
untuk memastikan, setakat yang praktik, bahawa loji atau bahan itu selamat dan
tanpa risiko kepada kesihatan apabila digunakan dengan sepatutnya, akujanji

32

JD118024 Tek 2 32 9/22/07 12:59:58 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

itu hendaklah mempunyai kesan membebaskan orang yang mula-mula disebut


itu daripada kewajipan yang dikenakan oleh perenggan 20(1)(a) dan perenggan
21(1)(a) setakat yang munasabah memandangkan terma-terma akujanji itu.

• Subseksyen ini memberi kuasa yang terhad kepada orang yang merekabentuk, mengilang,
mengimport atau membekal loji atau bahan untuk mengurangkan atau meminimakan
kewajipan mereka. Ia membolehkan mereka untuk mendapatkan pengesahan serah kuasa
bertulis daripada orang yang mereka berurusan dan mereka akan mengambil langkah
untuk memastikan loji atau bahan akan selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan.
Terma serahkuasa mestilah munasabah.

(4) Jika seseorang (kemudian daripada ini disebut “pembekal zahir”) membekalkan apa-
apa loji atau bahan bagi kegunaan semasa bekerja kepada orang lain (kemudian
daripada ini disebut “pelanggan”) di bawah perjanjian sewabeli, perjanjian jualan
bersyarat atau perjanjian jualan secara kredit, dan pembekal zahir itu—
(a) menjalankan perniagaan pembiayaan pemerolehan barang-barang oleh orang
lain melalui perjanjian-perjanjian itu; dan
(b) dalam perjalanan perniagaan itu memperolehi kepentingannya dalam loji
atau bahan yang dibekalkan kepada pelanggan itu sebagai cara pembiayaan
pemerolehannya oleh pelanggan itu daripada pihak ketiga (kemudian daripada
ini disebut “pembekal efektif”),

pembekal efektif itu dan bukan pembekal zahir itu hendaklah dikira bagi maksud
Bahagian ini membekalkan loji atau bahan itu kepada pelanggan itu, dan apa-apa
kewajipan yang dikenakan oleh seksyen 20 dan 21 ke atas pembekal hendaklah dengan
itu terletak pada pembekal efektif dan tidak pada pembekal zahir.

• Subseksyen ini menjelaskan peranan pembekal efektif dan pembekal zahir. Seseorang
pembekal zahir boleh menjadi pembiaya atau bank yang membiaya loji yang diperolehi
daripada orang ketiga (pembekal efektif). Pembekal efektif akan bertanggungan
sekiranya ada risiko keselamatan dan kesihatan.

(5) Bagi maksud Bahagian ini sesuatu loji atau bahan tidaklah dikira sebagai digunakan
dengan sepatutnya jika ia digunakan tanpa mengambil kira apa-apa maklumat atau
nasihat yang relevan berhubungan dengan penggunaannya yang telah dijadikan tersedia
oleh seseorang yang merekabentuk, mengilang, mengimport atau membekalkannya.

• Subseksyen ini menyediakan beberapa perlindungan kepada pengilang, pengimport,


perekabentuk atau pembekal. Istilah ‘digunakan dengan sepatutnya’ perlu difahami. Ia
bermaksud pekerja-pekerja tidak boleh dilindungi kecuali mereka mengikuti dan bekerja
dengan mematuhi arahan dan nasihat yang disediakan oleh pengilang, pengimport,
perekabentuk atau pembekal.

33

JD118024 Tek 2 33 9/22/07 12:59:58 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

23. Penalti bagi kesalahan di bawah seksyen 20 atau 21

Seseorang yang melanggar peruntukan seksyen 20 atau 21 adalah melakukan suatu kesalahan
dan, apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi dua puluh ribu ringgit atau dipenjarakan
selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.

• Seorang individu atau atau perbadanan atau bukan perbadanan yang gagal untuk mematuhi
peruntukan-peruntukan adalah bersalah dan bertanggungan terhadap kesalahan dan
boleh didenda tidak lebih RM20,000.00 atau penjara tidak lebih daripada dua tahun
atau kedua-duanya sekali.

34

JD118024 Tek 2 34 9/22/07 12:59:58 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

BAHAGIAN VI

Kewajipan Am Pekerja

Bahagian VI menyediakan kewajipan am pekerja di tempat kerja.

24. Kewajipan am pekerja yang sedang bekerja

• Seksyen ini menyediakan kewajipan am pekerja di tempat kerja. Kewajipan ini meletakkan
hukuman jenayah kepada mereka yang tidak mematuhi dan pekerja yang gagal untuk
mematuhi kewajipan boleh didakwa.

(1) Adalah menjadi kewajipan tiap-tiap pekerja yang sedang bekerja—

(a) untuk memberikan perhatian yang munasabah bagi keselamatan dan kesihatan
dirinya dan orang lain yang mungkin terjejas oleh tindakan atau peninggalannya
semasa bekerja;

• Subseksyen ini menyediakan kewajipan pekerja untuk mengambil perhatian yang


munasabah terhadap keselamatan dan kesihatan dirinya dan orang lain yang mungkin
boleh terbabit.

• Keperluan untuk meletakkan perhatian yang munasabah adalah berbeza mengikut status
pekerja. Pekerja yang tidak mempunyai kemahiran boleh bertanggungan terhadap
aktiviti yang berbahaya dan sengaja dilakukan di tempat kerja dan pengurus kanan
akan bertanggungan terhadap pengadilan yang profesional. Kewajipan terhadap
perhatian yang munasabah akan diadili dari tahap latihannya dan berasaskan kepada
tahap perhatian yang munasabah yang dijangkakan daripada orang tersebut.

• Beberapa kes di dalam appendik membincangkan persoalan tentang kewajipan pekerja


dalam kontek mengambil ‘perhatian yang munasabah’ terhadap keselamatan dan
kesihatan dirinya:
• Hamzah D494 & Ors v Wan Hanafi bin Wan Ali [1975] 1 MLJ 203 (ms84)
• Abdul Rahim b. Mohamad v Kejuruteraan Besi Dan Pembinaan Zaman Kini
[1998] 4 MLJ 323 (ms84)

(b) untuk bekerjasama dengan majikannya atau mana-mana orang lain dalam
menunaikan apa-apa kewajipan atau kehendak yang dikenakan ke atas majikan
atau orang lain itu melalui Akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di
bawahnya;

• Seorang pekerja adalah dikehendaki bekerjasama dengan majikan dan orang lain ketika
menjalankan tugas.

• Kerjasama di antara pekerja dan majikan dan orang-orang lain di tempat kerja di bawah
Akta adalah penting bagi membolehkan semua keperluan di bawah Akta dilaksanakan.
Ini perlu untuk mewujudkan tempat kerja selamat dan sihat.

35

JD118024 Tek 3 35 9/22/07 1:03:32 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

• Jika seorang majikan telah menyediakan satu sistem keselamatan kerja dan telah
melakukan dengan munasabah untuk menjaganya dengan munasabah, kemudian
seseorang pekerja melalui kelakuan buruk yang membahayakan dirinya boleh dianggap
tidak bekerjasama.

(c) untuk memakai atau menggunakan pada sepanjang masa apa-apa kelengkapan
atau pakaian perlindungan yang diadakan oleh majikan bagi maksud mencegah
apa-apa risiko kepada keselamatan dan kesihatannya; dan

• Pekerja mesti memakai atau menggunakan peralatan perlindungan persendirian atau pakaian
yang dibekalkan oleh majikan setiap masa. sekiranya perlindungan diri didapati tidak
sesuai digunakan oleh pekerja, pekerja mesti memaklumkan kepada majikan tentang
masalah itu.

(d) untuk mematuhi apa-apa arahan atau langkah tentang keselamatan dan kesihatan
pekerjaan yang diperkenalkan oleh majikannya atau mana-mana orang lain
melalui atau di bawah Akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di
bawahnya.

• Para pekerja adalah dikehendaki mengikuti semua arahan. Contohnya, mereka mesti
mengikuti arahan-arahan yang dinyatakan di dalam ‘prosedur keselamatan operasi’
yang disediakan oleh majikan.

(2) Seseorang yang melanggar peruntukan seksyen ini adalah melakukan suatu kesalahan dan,
apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan
selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya.

25. Kewajipan untuk tidak mengganggu atau menyalahgunakan benda yang diadakan
menurut peruntukan tertentu

Seseorang yang dengan sengaja, melulu atau cuai mengganggu atau menyalahgunakan apa-apa
jua yang diadakan atau dilakukan untuk kepentingan keselamatan, kesihatan dan kebajikan
menurut Akta ini adalah melakukan suatu kesalahan dan, apabila disabitkan, boleh didenda
tidak melebihi dua puluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua
tahun atau kedua-duanya.

• Seseorang tidak boleh mengganggu atau menyalahgunakan apa-apa yang disediakan


untuk kebaikan kesihatan, keselamatan dan kebajikan pekerja dan orang lain di tempat
kerja. Penyalahgunaan boleh dilakukan terhadap loji dan bahan dan juga sistem,
prosedur dan peraturan. Orang di sini meliputi kumpulan orang, perbadanan atau
bukan perbadanan.

• Di bawah seksyen ini, istilah ‘dengan sengaja’, ‘melulu’ dan ‘cuai’perlu difahami.

• Dengan sengaja: Dilakukan dengan tujuan.

• Melulu: Tidak mengira akibat atau bahaya.

36

JD118024 Tek 3 36 9/22/07 1:03:32 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

• Cuai: Tidak mengambil perhatian yang sepatutnya atau kecuaian yang dipersalahkan.

• Mengganggu: Campurtangan, gangguan atau menghalang.

• Penyalahgunaan: Penggunaan yang tidak sesuai atau penggunaan bagi tujuan yang
salah.

• Beberapa kes di dalam Lampiran menerangkan makna ‘ dengan sengaja’, ‘melulu’ dan
‘cuai’:
• Govinda Mudaliar Sons Govindasamy [1967] 2 MLJ 5 (ms86)
• Yap Liow See v Public Prosecutor [1937] MLJ 225 (ms86)
• Anthonysamy v Public Prosecutor [1956] MLJ 247 (ms87)

Contoh:

• Di dalam satu kes jentera yang mempunyai alat penghadang, pekerja tidak akan tercedera kecuali dia
telah meletakkan tangannya ke dalam alat pemusing atau ketika dia membuang alat penghadang dan
menyebabkan ia tidak selamat. Dengan membuang alat penghadang, pekerja telah mendedahkan dirinya
kepada risiko dan bertanggungan untuk didakwa di bawah seksyen ini.

• Berkenaan dengan bahan, ini boleh terjadi dalam keadaan operator tidak menghirau arahan di dalam Data
Keselamatan Bahan Kimia (Chemical Safety Data Sheet).

26. Kewajipan untuk tidak mengenakan caj ke atas pekerja bagi benda yang dilakukan
atau diadakan

Tiada majikan boleh melevi atau membenarkan untuk dilevi ke atas mana-mana pekerjanya
apa-apa caj berkenaan dengan apa-apa jua yang dilakukan atau diadakan menurut Akta ini
atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawahnya.

• Majikan tidak boleh mengenakan bayaran terhadap pekerjanya bagi menyediakan peralatan
perlindungan persendirian atau keperluan lain di dalam undang-undang. Sebagai
contoh, para pekerja tidak perlu membayar peralatan perlindungan diri (contohnya
kasut keselamatan, kaca mata keselamatan, topeng muka keselamatan, sarung tangan
atau topi keselamatan) dan kemudahan kebajikan pekerja (peti kecemasan).

27. Diskriminasi terhadap pekerja, dsb.

(1) Tiada majikan boleh memecat seseorang pekerja, mencederakannya dalam pekerjaannya
atau mengubah kedudukannya sehingga memudaratkannya semata-mata oleh sebab
pekerja itu—
(a) membuat suatu aduan mengenai perkara yang dianggapnya tidak selamat atau
suatu risiko kepada kesihatan;
(b) adalah anggota jawatankuasa keselamatan dan kesihatan yang ditubuhkan menurut
Akta ini; atau

37

JD118024 Tek 3 37 9/22/07 1:03:32 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

(c) menjalankan mana-mana fungsinya sebagai anggota jawatankuasa keselamatan


dan kesihatan itu.

• Seorang pekerja tidak boleh dibuang kerja atau diturunkan pangkat sekiranya dia membuat
aduan tentang keselamatan dan kesihatan di tempat kerja atau ketika menjalankan
fungsinya sebagai ahli jawatankuasa keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.

(2) Tiada kesatuan sekerja boleh mengambil apa-apa tindakan ke atas mana-mana anggotanya
yang, sebagai seorang pekerja di sesuatu tempat kerja—
(a) membuat suatu aduan mengenai perkara yang dianggapnya tidak selamat atau
suatu risiko kepada kesihatan;
(b) adalah anggota jawatankuasa keselamatan dan kesihatan yang ditubuhkan menurut
Akta ini; atau
(c) menjalankan mana-mana fungsinya sebagai anggota jawatankuasa keselamatan
dan kesihatan itu.

• Kesatuan sekerja tidak boleh mengambil tindakan terhadap ahlinya yang menjalankan
fungsinya sebagai ahli jawatankuasa keselamatan dan kesihatan. Ini bagi membolehkan
para pekerja menjalankan tugasnya sebagai ahli jawatankuasa yang bebas.

(3) Seseorang majikan atau kesatuan sekerja yang melanggar peruntukan seksyen ini adalah
melakukan suatu kesalahan dan, apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi
sepuluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau
kedua-duanya.

(4) Walau apapun mana-mana undang-undang bertulis yang berlawanan, jika seseorang
disabitkan atas suatu kesalahan di bawah seksyen ini Mahkamah boleh, sebagai
tambahan kepada penalti yang dikenakan ke atas pesalah, membuat salah satu atau
kedua-dua perintah yang berikut:
(a) suatu perintah supaya pesalah itu membayar dalam tempoh tertentu kepada
orang yang telah didiskriminasikan oleh pesalah itu apa-apa ganti rugi yang
difikirkannya sesuai sebagai pampasan bagi orang itu;
(b) suatu perintah supaya pekerja itu dikembalikan atau diambil bekerja semula pada
jawatannya yang dahulu atau, jika jawatan itu tidak ada, pada jawatan yang
serupa.

38

JD118024 Tek 3 38 9/22/07 1:03:32 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

BAHAGIAN VII

ORGANISASI KESELAMATAN DAN KESIHATAN

28. Pengawasan perubatan

(1) Jika Menteri mendapati bahawa dalam mana-mana industri atau kelas atau jenis
industri—
(a) kes-kes penyakit telah terjadi yang dia mempunyai sebab untuk percaya mungkin
disebabkan oleh jenis proses atau keadaan lain kerja;
(b) oleh sebab perubahan dalam mana-mana proses atau dalam bahan yang digunakan
dalam mana-mana proses atau, oleh sebab pengenalan apa-apa proses baru
atau bahan baru bagi kegunaan dalam sesuatu proses, mungkin terdapat risiko
kecederaan kepada kesihatan orang-orang yang diambil kerja dalam proses
itu;
(c) orang-orang di bawah umur enam belas tahun yang diambil kerja atau yang akan
diambil kerja dalam kerja yang boleh menyebabkan risiko kecederaan kepada
kesihatan mereka; atau
(d) mungkin terdapat risiko kecederaan kepada kesihatan orang-orang yang diambil
kerja dalam mana-mana pekerjaan yang dinyatakan dalam Jadual Ketiga, atau
daripada apa-apa bahan atau benda yang dibawa ke industri itu untuk digunakan
atau dikendalikan dalamnya atau daripada apa-apa perubahan keadaan dalam
industri itu,

dia boleh membuat peraturan-peraturan menghendaki supaya perkiraan munasabah


sebagaimana yang dinyatakan dalam peraturan-peraturan itu dibuat bagi pengawasan
perubatan dan pemeriksaan perubatan, tidak termasuk rawatan perubatan yang bersifat
pencegahan, orang-orang atau mana-mana golongan orang yang diambil kerja dalam
industri atau kelas atau jenis industri itu.

Jadual Ketiga

Pekerjaan yang Melibatkan Risiko Khusus kepada Kesihatan

1. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan penggunaan atau pengendalian, atau pendedahan


kepada, wasap, habuk atau wap silika, asbestos, habuk kapas mentah, plumbum,
merkuri, arsenik, fosforus, karbon bisulphida, benzene, fosfat organik, wasap nitrus,
kadmium, berilium atau racun makhluk perosak.
2. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan penggunaan atau pengendalian, atau pendedahan
kepada, tar, gegala, bitumen, minyak mineral termasuklah paraffin, asid kromat, kromat
atau bikromat ammonia, kalium, zink atau natrium.
3. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan pendedahan kepada sinar-x, partikel mengion,
radium atau bahan radioaktif lain atau bentuk-bentuk lain tenaga sinaran.
4. Apa-apa pekerjaan atau proses yang dijalankan dalam udara termampat.

39

JD118024 Tek 3 39 9/22/07 1:03:32 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

• Di bawah seksyen ini, Menteri boleh membuat peraturan-peraturan bagi pengawasan


perubatan dan pemeriksaan perubatan bagi orang dari mana-mana kelas atau jenis
industri. Beliau boleh berbuat demikian apabila salah satu daripada keadaan yang
disenaraikan di atas berlaku.

• Pengawasan perubatan bermaksud pemantauan terhadap orang-orang bagi tujuan


mengenalpasti perubahan dalam status kesihatan yang disebabkan oleh pendedahan
pekerjaan kepada bahan kimia dan bahan-bahan lain yang berbahaya kepada kesihatan.
Ia merupakan komponen bagi pengawasan kesihatan.

• Garispanduan bagi pengawasan perubatan telah dibentuk di bawah Peraturan-Peraturan


Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan
Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan) 2000 sebagai panduan dan menerangkan tentang
kandungan dan kekerapan pengawasan perubatan yang perlu dijalankan. Kewajipan
Doktor Kesihatan Pekerjaan, majikan dan pekerja turut dinyatakan dalam garispanduan
itu.

• Di bawah Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan


Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan) 2000, pengawasan
kesihatan yang dilakukan termasuklah pengawasan perubatan yang dijalankan oleh
doktor kesihatan pekerjaan.

• Komponen dalam program pengawasan perubatan termasuk:


(a) Pemeriksaan perubatan sebelum pengambilan dan sebelum penempatan kerja.
(b) Pemantauan biologi dan pemantauan kesan biologi.
(c) Pemantauan kesan kesihatan.
(d) Penyiasatan penyakit dan keracunan pekerjaan termasuk pemeriksaan tempat
kerja.
(e) Pemberitahuan mengenai penyakit dan keracunan pekerjaan.
(f) Membantu dalam penilaian ketidakupayaan.
(g) Pemeriksaan kembali kerja selepas ‘medical removal protection’
(h) Penyimpanan laporan dan pemantauan.

• Kes Wright v. Dunlop Rubber Co. [1972] 13 KIR 255 (ms87) yang diterangkan dalam
Lampiran menjelaskan kewajipan untuk menyediakan pengawasan kesihatan.

(2) Peraturan-peraturan yang dibuat di bawah seksyen ini boleh menghendaki pengawasan
perubatan dijalankan oleh orang-orang yang didaftarkan dengan Ketua Pengarah,
dan boleh menetapkan kelayakan dan syarat lain yang hendaklah dipenuhi untuk
didaftarkan bagi maksud seksyen ini.

• Seksyen ini menyatakan bahawa peraturan boleh dibuat bergantung kepada orang-orang
yang menjalankan pengawasan perubatan. Di bawah Peraturan-Peraturan Keselamatan
dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya
Kepada Kesihatan) 2000, pengawasan perubatan akan dijalankan oleh doktor-doktor
yang telah menerima latihan dalam Kesihatan Pekerjaan dan didaftarkan oleh Ketua
Pengarah.

40

JD118024 Tek 3 40 9/22/07 1:03:32 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

(3) Seseorang majikan yang melanggar peruntukan seksyen ini atau mana-mana peraturan
yang dibuat di bawahnya adalah melakukan suatu kesalahan dan, apabila disabitkan,
boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak
melebihi enam bulan atau kedua-duanya.

29. Pegawai keselamatan dan kesihatan

• Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pegawai Keselamatan dan


Kesihatan Pekerjaan) 1997 telah dibuat dan menyediakan secara terperinci mengenai
pendaftaran, pemberitahuan dan kewajipan pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaan
serta majikan.

(1) Seksyen ini hendaklah terpakai bagi apa-apa kelas atau jenis industri yang ditentukan
oleh Menteri melalui perintah yang disiarkan dalam Warta.

• Di dalam Perintah Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pegawai Keselamatan dan


Kesihatan Pekerjaan) 1997, majikan dari kelas industri yang disenaraikan di dalam
Perintah mestilah mengambil bekerja seorang yang berkemampuan dan berkelayakan
untuk bertindak sebagai seorang pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat
kerja. Justeru itu subseksyen di dalam Akta ini menghendaki penghuni mengambil
bekerja pegawai keselamatan dan kesihatan pekerja.

• Di bawah perintah ini adalah wajib untuk mengambil bekerja seorang pegawai keselamatan
dan kesihatan oleh majikan mana-mana pengendalian bangunan atau kerja pembinaan
kejuruteraan yang jumlah harga kontrak projek melebihi dua puluh juta ringgit, mana-
mana pembinaan kapal, aktiviti memproses gas atau industri petrokimia dan mana-mana
industri kimia dan industri yang bergabung serta yang mengambil lebih daripada 100
orang pekerja.

• Ia juga merangkumi mana-mana aktiviti membuat dandang dan vesel tekanan, industri
logam, industri kerja kayu, aktiviti pembuatan simen yang mengambil kerja lebih
daripada 100 orang pekerja dan mana-mana industri pembuatan selain daripada
dandang, logam, kayu dan pembuatan simen yang mengambil lebih daripada 500
orang pekerja.

(2) Seseorang penghuni suatu tempat kerja yang baginya seksyen ini terpakai hendaklah
mengambil kerja seorang orang kompeten untuk bertindak sebagai pegawai keselamatan
dan kesihatan di tempat kerja.

• Seseorang penghuni suatu tempat kerja yang baginya seksyen ini terpakai hendaklah
mengambil bekerja seorang orang kompeten dan layak untuk bertindak sebgai pegawai
keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.

(3) Pegawai keselamatan dan kesihatan hendaklah diambil kerja semata-mata bagi maksud
menjamin pematuhan wajar di tempat kerja akan peruntukan Akta ini dan mana-mana
peraturan yang dibuat di bawahnya dan penggalakan penjalanan selamat kerja di
tempat kerja itu.

41

JD118024 Tek 3 41 9/22/07 1:03:33 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

• Seksyen ini menghendaki pegawai keselamatan dan kesihatan diambil bekerja semata-
mata bagi tujuan menjamin kepatuhan terhadap peruntukan akta ini dan peraturan
lain.

• Sebagaimana disebut di dalam Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan


(Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan) 1997, tanggungjawab pegawai
keselamatan dan kesihatan pekerja ialah memastikan segala peruntukan di dalam Akta
dipatuhi termasuk menasihati majikan atau mana-mana orang yang bertanggungjawab di
tempat kerja berkenaan dengan langkah-langkah yang perlu diambil demi kepentingan
keselamatan dan kesihatan orang yang diambil bekerja di tempat kerja itu.

• Pegawai keselamatan dan kesihatan hendaklah memeriksa tempat kerja untuk menentukan
sama ada loji,seperti jentera, peralatan dan perkakas atau bahan atau proses atau
apa-apa jenis kerja kasar yang digunakan di tempat kerja, yang boleh menyebabkan
kecederaan anggota ke atas mana-mana orang yang bekerja di situ.

• Beliau juga perlu menjalankan latihan, penyeliaan dan promosi berkaitan keselamatan
dan kesihatan kerja seperti latihan peralatan perlindungan diri, penyeliaan pekerja
baru dan memupuk kesedaran tentang keselamatan dan kesihatan dikalangan majikan
dan pekerja. Latihan ini diadakan untuk memenuhi keperluan dalam tahap pengurusan
yang berbeza.

• Ia juga merupakan kewajipan pegawai keselamatan dan kesihatan untuk menjadi setiausaha
kepada jawatankuasa keselamatan dan kesihatan sebagaimana yang dinyatakan di
bawah peraturan kecil 6(2) Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
(Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan) 1996 dan melaksanakan semua fungsi
setiausaha sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan itu. Tanggungjawab
pegawai keselamatan dan kesihatan di bawah Peraturan-Peraturan ini termasuk penyiasatan
apa-apa kemalangan, penyediaan laporan kemalangan, mengumpul, menganalisis dan
menyenggara statistik mengenai apa-apa kemalangan yang berlaku di tempat kerja.

• Seseorang majikan suatu tempat kerja juga dikehendaki menyediakan pegawai keselamatan
dan kesihatan dengan kemudahan-kemudahan yang sesuai, termasuk peralatan latihan
dan maklumat yang mencukupi untuk membolehkannya menjalankan kewajipannya
sebagaimana yang dikehendaki di bawah Akta.

• Seseorang majikan hendaklah mengarahkan seseorang yang mempunyai kawalan langsung


ke atas aktiviti tempat kerja untuk membantu pegawai keselamatan dan kesihatan
dalam mana-mana penyiasatan mengenai kemalangan, kemalangan nyaris, kejadian
berbahaya, keracunan pekerjaan atau penyakit pekerjaan.

• Sistem rekod kemalangan dan insiden hendaklah dikemaskini oleh pegawai keselamatan
dan kesihatan.

42

JD118024 Tek 3 42 9/22/07 1:03:33 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

Contoh:

• Bagi syarikat yang beroperasi di beberapa tapak, mereka mungkin memerlukan pegawai keselamatan dan
kesihatan yang berasingan bagi setiap tapak. Orang yang diambil bekerja sebagai pegawai keselamatan
dan kesihatan hendaklah semata-mata untuk kerja keselamatan dan kesihatan dan tidak boleh mempunyai
tanggungjawab yang lain. Dia hendaklah sepenuh masa berada di tempat kerja untuk menjalankan
tugasnya sebagai pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

(4) Pegawai keselamatan dan kesihatan hendaklah memiliki apa-apa kelayakan atau telah
menerima apa-apa latihan yang ditetapkan oleh Menteri dari semasa ke semasa melalui
pemberitahuan dalam Warta.

• Di bawah seksyen ini, Menteri boleh mewartakan kelayakan yang diperlukan oleh pegawai
keselamatan dan kesihatan.

• Kelayakan untuk pegawai keselamatan dan kesihatan ada disebut di dalam Peraturan-
Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan
Pekerjaan) 1997:
• mempunyai diploma keselamatan dan kesihatan pekerja atau yang setaraf dari
mana-mana badan atau institusi professional yang diterima oleh Menteri setelah
mendapat pengesyoran daripada Ketua Pengarah;
• berjaya menjalani kursus latihan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dan lulus mana-
mana peperiksaan untuk kursus itu atau yang setaraf dengannya yang diterima
oleh Menteri dengan pengesyoran yang yang dibuat oleh Ketua Pengarah;
• telah bekerja di dalam bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan sekurang-
kurangnya 10 tahun; atau
• mempunyai kelayakan lain atau menerima latihan sebagaimana yang ditentukan oleh
Menteri dari masa ke semasa.

(5) Seseorang penghuni yang melanggar peruntukan seksyen ini adalah melakukan suatu
kesalahan dan, apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit
atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.

30. Penubuhan jawatankuasa keselamatan dan kesihatan di tempat kerja

(1) Tiap-tiap majikan hendaklah menubuhkan jawatankuasa keselamatan dan kesihatan di


tempat kerja mengikut seksyen ini jika—
(a) terdapat empat puluh orang atau lebih diambil kerja di tempat kerja; atau
(b) Ketua Pengarah mengarahkan penubuhan jawatankuasa sedemikian di tempat
kerja.

• Seksyen ini menghendaki majikan yang mempunyai pekerja seramai 40 orang atau lebih
di tempat kerja untuk menubuhkan jawatankuasa keselamatan dan kesihatan. Majikan
juga boleh dikehendaki untuk menubuhkan jawatankuasa keselamatan dan kesihatan
jika diarahkan oleh Ketua Pengarah.

43

JD118024 Tek 3 43 9/22/07 1:03:33 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

(2) Keanggotaan jawatankuasa keselamatan dan kesihatan yang ditubuhkan di bawah


subseksyen (1), pemilihan atau perlantikan orang-orang ke jawatankuasa itu, kuasa
anggota-anggota jawatankuasa itu dan apa-apa perkara lain yang berhubungan
dengan penubuhan atau prosedur jawatankuasa itu hendaklah sebagaimana yang
ditetapkan.

• Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Jawatankuasa Keselamatan


Dan Kesihatan) 1996 telah dikuatkuasakan untuk menyediakan panduan yang lebih
lanjut dan terperinci tentang pembentukan, komposisi, fungsi dan aktiviti-aktiviti
jawatankuasa.

• Jawatankuasa keselamatan dan kesihatan hendaklah terdiri daripada seorang pengerusi,


seorang setiausaha, wakil-wakil majikan dan wakil-wakil pekerja. Di bawah peraturan ini,
majikan atau pengurusnya yang diberikuasa hendaklah menjadi pengerusi jawatankuasa
keselamatan dan kesihatan. Surat kuasa hendaklah diberikan kepada pengurus yang
diberikuasa. Jika terdapat 100 atau kurang yang diambil bekerja, maka hendaklah ada
sekurang-kurangnya 2 orang wakil bagi setiap majikan dan pekerja. Jika terdapat lebih
daripada 100 orang yang diambil bekerja, maka hendaklah ada sekurang-kurangnya 4
orang wakil bagi setiap majikan dan pekerja. Mereka yang mempunyai tanggungjawab
dalam hal ehwal pengurusan boleh dimasukkan sebagai wakil majikan manakala mereka
yang tidak bekerja di dalam pengurusan boleh dimasukkan sebagai wakil pekerja. Ia
mungkin berguna untuk mempunyai wakil kesatuan dalam jawatankuasa keselamatan
dan kesihatan.

• Apabila satu jawatankuasa terhalang daripada berfungsi dengan efektif, suatu tempat
kerja boleh untuk mempunyai lebih daripada satu jawatankuasa. Sebagai contoh, suatu
syarikat besar yang beroperasi di kedua-dua pejabat korporat dan tapak lain, mungkin
perlu untuk mempunyai jawatankuasa yang berasingan di peringkat korporat dan setiap
satu di tapak yang berlainan. Contoh lain mungkin berlaku di tapak pembinaan di
mana mungkin menjadi keperluan bagi kontraktor utama dan kontraktor kecil untuk
menubuhkan jawatankuasa keselamatan dan kesihatan yang berasingan. Ini bergantung
kepada bilangan majikan yang mereka punyai di tapak yang berlainan.

• Orang yang diambil bekerja di tempat kerja akan mencalonkan wakil-wakil kepada
jawatankuasa itu.

• Wakil-wakil pekerja dalam jawatankuasa keselamatan dan kesihatan hendaklah


berkebolehan untuk memelihara dan menjaga kepentingan pekerja-pekerja dalam
mewujudkan suatu keadaan bekerja yang selamat dan sihat di tempat kerja.

• Tanggungjawab majikan termasuk pemantauan segala aktiviti-aktiviti yang telah


dirancang dan dilaksanakan oleh semua ahli jawatankuasa ini.

• Jawatankuasa tersebut boleh menyingkirkan ahli atas sebab yang dinyatakan di dalam
peraturan termasuk apabila dia gagal menghadiri mesyuarat jawankuasa tiga kali
berturut-turut tanpa kebenaran pengerusi, dia didapati atau diisytiharkan sebagai tak
sempurna akal atau dia menjadi bankrap.

44

JD118024 Tek 3 44 9/22/07 1:03:33 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

(3) Tiap-tiap majikan hendaklah berunding dengan jawatankuasa keselamatan dan


kesihatan itu dengan tujuan untuk membuat dan menyenggarakan perkiraan yang
akan membolehkannya dan pekerja-pekerjanya bekerjasama dengan berkesan dalam
menggalakkan dan membangunkan langkah-langkah untuk memastikan keselamatan
dan kesihatan pekerja-pekerja di tempat kerja, dan dalam mengukur keberkesanan
langkah-langkah itu.

• Jawatankuasa itu berfungsi sebagai landasan bagi mewujudkan kerjasama antara


majikan dan pekerja untuk menggalakkan dan membangunkan langkah-langkah dalam
meningkatkan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja dan untuk memastikan
keberkesanan langkah-langkah ini.

(4) Seseorang yang melanggar peruntukan seksyen ini adalah melakukan suatu kesalahan dan,
apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan
selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.

31. Fungsi jawatankuasa keselamatan dan kesihatan

Jawatankuasa keselamatan dan kesihatan yang ditubuhkan di tempat kerja menurut seksyen
30 -
(a) hendaklah sentiasa mengkaji semula langkah-langkah yang diambil untuk memastikan
keselamatan dan kesihatan orang-orang di tempat kerja;
(b) hendaklah menyiasat apa-apa perkara di tempat kerja-
(i) yang dianggap oleh anggota jawatankuasa itu atau orang yang diambil kerja di
tempat kerja itu adalah tidak selamat atau merupakan risiko kepada kesihatan;
dan
(ii) yang telah dibawa kepada perhatian majikan;
(c) hendaklah cuba menyelesaikan apa-apa perkara yang disebut dalam perenggan (b) dan,
jika ia tidak berupaya berbuat demikian, hendaklah meminta Ketua Pengarah supaya
menjalankan suatu pemeriksaan tempat kerja itu bagi maksud itu; dan
(d) hendaklah mempunyai apa-apa fungsi lain yang boleh ditetapkan.

• Seksyen ini menyenaraikan fungsi jawatankuasa keselamatan dan kesihatan. Fungsi-


fungsi telah diterangkan dalam Peraturan-Peraturan (Jawatankuasa Keselamatan Dan
Kesihatan) 1996. Fungsi-fungsi tersebut termasuklah:
• Membantu dalam pembangunan kaedah-kaedah keselamatan dan kesihatan, sistem
kerja yang selamat dan kajian semula keberkesanan program keselamatan dan
kesihatan.
• Untuk menjalankan penyiasatan ke atas mana-mana perkara keselamatan dan
kesihatan dan untuk membawanya ke perhatian majikan.
• Menjalankan kajian tentang trend kemalangan, kemalangan nyaris, kejadian
berbahaya, keracunan pekerjaan dan penyakit pekerjaan yang berlaku di tempat
kerja.
• Untuk memeriksa tempat kerja sekurang-kurangnya tiga bulan sekali.

45

JD118024 Tek 3 45 9/22/07 1:03:33 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

• Untuk membincangkan pemerhatian semasa pemeriksaan tempat kerja dan


membuat cadangan kepada majikan mengenai langkah-langkah pemulihan yang
perlu diambil tentang perkara yang boleh memberi kesan kepada orang di tempat
kerja.

• Melaporkan kepada majikan tentang keadaan atau amalan-amalan yang tidak


selamat dan tidak sihat di tempat kerja bersama cadangan-cadangan untuk langkah
pemulihan.

• Mengkaji semula dasar keselamatan dan kesihatan di tempat kerja dan membuat
cadangan kepada majikan bagi sebarang penyemakkan dasar itu.

• Untuk membantu majikan dalam sebarang pertandingan berkaitan dengan


keselamatan dan kesihatan, mengadakan ceramah keselamatan dan kesihatan dan
kegiatan lain yang diadakan untuk menggalakkan perjalanan kerja yang selamat
di tempat kerja.

• Untuk membentuk suatu jawankuasa kecil untuk membantu jawatankuasa dalam


melaksanakan fungsi-fungsinya.

• Jawatankuasa hendaklah bermesyuarat seberapa kerap yang perlu setara dengan


risiko yang dihadapi di tempat kerja dan ciri-ciri kerja tetapi hendaklah
bermesyuarat sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan.

• Jawatankuasa mestilah mempelawa mana-mana orang yang terlibat atau mempunyai


pengetahuan tentang sebarang kemalangan, kemalangan nyaris, kejadian berbahaya,
keracunan dan penyakit pekerjaan yang berlaku di tempat kerja untuk menghadiri
sebarang mesyuarat untuk membincangkannya. Mereka boleh mempelawa mana-
mana orang untuk sebarang mesyuaratnya untuk membincangkan perkara yang
berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

• Di bawah peraturan ini majikan dikehendaki untuk menyediakan latihan dan maklumat
kepada ahli-ahli jawatankuasa keselamatan dan kesihatan.

• Jawatankuasa keselamatan dan kesihatan dari semasa ke semasa akan memberikan


cadangan-cadangan kepada majikan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan
keselamatan dan kesihatan. Jika majikan atau pengurus yang diberikuasanya tidak boleh
melaksanakan mana-mana daripada cadangan, dia hendaklah memberikan alasannya
kepada jawatankuasa keselamatan dan kesihatan. Jika jawatankuasa tidak bersetuju
dengan mana-mana satu daripada alasan yang diberi, jawatankuasa hendaklah meminta
daripada Ketua Pengarah untuk melakukan suatu pemeriksaan di tempat kerja untuk
menyelesaikan perkara tersebut.

46

JD118024 Tek 3 46 9/22/07 1:03:33 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

BAHAGIAN VIII

PEMBERITAHUAN MENGENAI KEMALANGAN, KEJADIAN BERBAHAYA,


KERACUNAN PEKERJAAN DAN PENYAKIT PEKERJAAN, DAN SIASATAN

32. Pemberitahuan mengenai kemalangan, kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan


dan penyakit pekerjaan, dan siasatan

• Seksyen ini mengenakan tanggungjawab mengenai pemberitahuan kemalangan, kemalangan


nyaris, kejadian berbahaya dan keracunan serta penyakit pekerjaan kepada majikan
dan pengamal perubatan.

(1) Seseorang majikan hendaklah memberitahu pejabat keselamatan dan kesihatan pekerjaan
yang terdekat mengenai apa-apa kemalangan, kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan
atau penyakit pekerjaan yang telah terjadi atau mungkin akan terjadi di tempat
kerja.

• Majikan dikehendaki untuk memberitahu kemalangan, kejadian berbahaya, keracunan dan


penyakit pekerjaan kepada pejabat keselamatan dan kesihatan pekerjaan terdekat.

• Kemalangan bermaksud apa-apa kejadian yang berlaku atau dalam tempoh bekerja yang
mengakibatkan kecederaan maut atau kecederaan tidak maut.

• Kecederaan maut bermaksud kecederaan yang membawa kepada kematian serta-merta


atau kematian dalam tempoh satu tahun kemalangan itu berlaku.

• Kecederaan tidak maut bermaksud-


(a) ‘kecederaan masa hilang’ yang menghalang pekerja daripada menjalankan kerja
biasa dan membawa kepada ketidakupayaan untuk bekerja secara kekal atau
sementara; atau
(b) ‘kecederaan tiada masa hilang’ di mana tiada masa bekerja yang hilang selepas
masa perhatian perubatan.

• “The Reporting of Injuries, Diseases and Dangerous Occurrences Regulations 1995”


(RIDDOR)(United Kingdom) mentakrifkan “kejadian berbahaya” sebagai kejadian
yang timbul dari atau berkaitan dengan kerja termasuklah:
1. Runtuhan, terbalik atau kegagalan bahagian galas-beban lif dan peralatan
mengangkat;
2. Letupan, runtuhan atau pecah sebarang vesel tertutup atau kerja paip berkenaan;
3. Kegagalan kontena barangan angkut di dalam sebarang bahagian galas-beban;
4. Loji atau peralatan yang bersentuhan dengan talian kuasa atas;
5. Litar pintas elektrikal atau beban lampau yang menyebabkan kebakaran atau
letupan;
6. Letupan yang tidak disengajakan, cetusan salah, kegagalan meroboh seperti yang
dijangkakan, unjuran bahan di luar kawasan sempadan, kecederaan disebabkan
letupan;

47

JD118024 Tek 3 47 9/22/07 1:03:33 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

7. Pelepasan tidak disengajakan ajen biologi yang menyebabkan penyakit manusia


yang teruk;
8. Kegagalan radiografi industri atau peralatan radiasi untuk menghilangkan tenaga
atau mengembalikannya ke posisi selamat selepas tempoh pendedahan yang
dikehendaki;
9. Kepincangan tugas peralatan pernafasan semasa digunakan atau semasa ujian sejurus
sebelum digunakan;
10. Kegagalan atau ancaman peralatan menyelam, penyelam yang terperangkap, letupan
berhampiran penyelam atau menaik ke permukaan yang tidak terkawal;
11. Runtuhan atau runtuhan sebahagian daripada perancah dengan ketinggian lebih
daripada 5 meter, atau didirikan berhampiran dengan air di mana terdapat risiko
lemas apabila terjatuh;
12. Perlanggaran yang tidak disengajakan diantara keretapi dengan sebarang
kenderaan;
13. Kejadian berbahaya di telaga (selain daripada telaga air);
14. Kejadian berbahaya di saluran paip;
15. Kegagalan peralatan galas-beban di tapak pesta, atau kegelinciran atau perlanggaran
yang tidak disengajakan diantara kereta atau keretapi;
16. Lori tangki membawa bahan berbahaya terbalik, mengalami kerosakkan teruk,
terbakar atau bahan terlepas keluar;
17. Bahan berbahaya yang dibawa melalui jalanraya terlibat di dalam kebakaran atau
terlepas keluar;
18. Runtuhan yang tidak disengajakan bagi sebarang bangunan atau struktur di dalam
pembinaan, pengubahsuaian atau semasa merobohkan, di mana lebih lima tan
bahan jatuh, dinding atau lantai tempat kerja, sebarang kerja palsu;
19. Letupan atau kebakaran menyebabkan penggantungan kerja biasa lebih daripada
24 jam;
20. Pelepasan secara tiba-tiba dan tidak terkawal: 100 kg atau lebih cecair mudah
terbakar; 10 kg cecair mudah terbakar di atas titik mendidih; 10 kg atau lebih
gas mudah terbakar; atau 500 kg bahan-bahan tersebut jika dilepaskan di udara
terbuka;
21. Pelepasan yang tidak disengajakan sebarang bahan yang memudaratkan
kesihatan.

• Kategori tambahan bagi kejadian berbahaya terpakai bagi lombong, kuari, sistem
pengangkutan berkaitan dan tempat kerja di luar pesisir. Senarai kejadian berbahaya
di atas telah diperolehi dari http://www.riddor.gov.uk/infocontent.html.

(2) Tiap-tiap pengamal perubatan berdaftar atau pegawai perubatan yang merawat, atau
dipanggil untuk melawat, seseorang pesakit yang dia percaya menghidap mana-mana
penyakit yang disenaraikan dalam Jadual Ketiga Akta Kilang dan Jentera 1967, atau
mana-mana penyakit yang dinamakan dalam mana-mana peraturan atau perintah
yang dibuat oleh Menteri di bawah Akta ini, atau keracunan pekerjaan hendaklah
melaporkan perkara itu kepada Ketua Pengarah.

• Di bawah subseksyen ini, apabila seorang pengamal perubatan atau pegawai perubatan
berdaftar yang merawat atau melawat seseorang pesakit yang dia percaya menghidap
mana-mana penyakit yang disenaraikan dalam Jadual Ketiga Akta Kilang dan Jentera

48

JD118024 Tek 3 48 9/22/07 1:03:33 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

1967 atau mana-mana penyakit yang disenaraikan di bawah Pengisytiharan Penyakit


Pekerjaan 2000, dia dikehendaki untuk melaporkan perkara tersebut kepada Ketua
Pengarah.

• Di bawah Akta Kilang dan Jentera 1967 terdapat keperluan bagi pengamal perubatan
untuk melaporkan keracunan dan penyakit pekerjaan kepada Ketua Pengarah dan
menghantar salinan kepada penghuni manakala dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan
Pekerjaan 1994, pengamal perubatan hanya dikehendaki untuk melaporkan perkara
tersebut kepada Ketua Pengarah.

• Di bawah seksyen ini, pengamal perubatan berdaftar bermaksud pengamal perubatan


yang berdaftar di bawah Akta Perubatan 1971 (Akta 50). Doktor Kesihatan Pekerjaan
adalah pengamal perubatan berdaftar dengan Ketua Pengarah (Jabatan Keselamatan
dan Kesihatan Pekerjaan) untuk menjalankan program pengawasan perubatan kepada
pekerja-pekerja.

• Pemberitahuan Penyakit Pekerjaan harus mengandungi maklumat berikut (seperti yang


dinyatakan dalam seksyen 32, Akta Kilang dan Jentera 1967):
• Nama dan lokasi kilang di mana pesakit menyatakan dia sedang atau telah diambil
bekerja.
• Nama dan alamat penuh pesakit.
• Penyakit pekerjaan yang sedang dihidapi pesakit.

• Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Notifikasi Kemalangan,


Kejadian Berbahaya, Keracunan dan Penyakit Pekerjaan) yang dicadangkan akan
menyediakan garispanduan yang lebih lanjut mengenai pemberitahuan ini.

33. Ketua Pengarah boleh mengarahkan supaya siasatan diadakan

(1) Jika pada pendapat Ketua Pengarah, suatu siasatan patut diadakan mengenai sifat
dan punca kemalangan, kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan atau penyakit
pekerjaan, dia boleh menyebabkan siasatan sedemikian diadakan oleh seorang pegawai
keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

• Di bawah seksyen ini, Ketua Pengarah boleh meminta suatu siasatan dijalankan dan
boleh melantik pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaan untuk menjalankan
siasatan untuk menentukan sifat dan punca kemalangan, kejadian berbahaya, keracunan
pekerjaan atau penyakit pekerjaan.

• Bentuk dan tahap siasatan akan ditentukan oleh pegawai keselamatan dan kesihatan
yang dilantik. Ia boleh diadakan di pejabat atau di tapak kemalangan. Tujuan siasatan
adalah untuk menyiasat keadaan dan sebab kemalangan, kejadian berbahaya, keracunan
pekerjaan atau penyakit pekerjaan dan bukan untuk menghukum.

• Majikan:
• Hendaklah diberitahu terlebih dahulu tujuan siasatan.
• Hendaklah diberi masa yang cukup untuk siasatan itu.
• Hendaklah dibenarkan untuk bercakap.

49

JD118024 Tek 3 49 9/22/07 1:03:33 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

• Secara praktiknya siasatan seharusnya dalam bentuk lisan.

(2) Ketua Pengarah boleh melantik seorang atau lebih daripada seorang yang mempunyai
kemahiran atau kepakaran kejuruteraan, perubatan atau kemahiran atau kepakaran
lain yang sesuai untuk berkhidmat sebagai pengapit dalam mana-mana siasatan
sedemikian.

• Ketua Pengarah boleh melantik seorang atau lebih daripada seorang yang mempunyai
kemahiran atau kepakaran kejuruteraan, perubatan atau kemahiran atau kepakaran
lain yang sesuai untuk berkhidmat sebagai pengapit dalam mana-mana siasatan.
Walaubagaimanapun, mereka yang dilantik sebagai pengapit hendaklah tidak mempunyai
kepentingan peribadi daripada hasil sisatan dan tidak berat sebelah.

(3) Tiap-tiap orang yang bukan pegawai awam yang berkhidmat sebagai pengapit dalam
siasatan itu boleh dibayar elaun pada kadar atau kadar-kadar yang ditentukan oleh
Menteri.

34. Kuasa pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam siasatan

Bagi maksud mengadakan suatu siasatan di bawah Akta ini, seseorang pegawai keselamatan
dan kesihatan hendaklah mempunyai kuasa untuk mengendalikan sumpah dan ikrar dan
hendaklah terletakhak dengan kuasa Majistret Kelas Pertama untuk memaksa kehadiran
saksi-saksi dan memaksa pengemukaan dokumen-dokumen, memelihara keteraturan dan
selainnya menjalankan siasatan dengan sewajarnya, dan semua orang yang dipanggil untuk
menghadiri siasatan itu adalah terikat di sisi undang-undang untuk hadir.

• Siasatan adalah lebih formal berbanding penyiasatan dan orang yang dilantik untuk
menjalankan siasatan mempunyai kuasa untuk mengambil bukti dengan sumpah, untuk
meminta kehadiran saksi-saksi dan pengemukaan dokumen-dokumen, memelihara
keteraturan dan untuk menjalankan pemeriksaan terhadap mana-mana premis yang
berkaitan dengan siasatan.

• Di bawah seksyen ini bagi tujuan mengadakan siasatan, seseorang pegawai keselamatan
dan kesihatan pekerjaan mempunyai kuasa Majistret Kelas Pertama untuk memaksa
kehadiran saksi-saksi, pengemukaan dokumen-dokumen dan memelihara keteraturan
dalam siasatan. Dia juga mempunyai kuasa untuk mengendalikan sumpah dan ikrar.

50

JD118024 Tek 3 50 9/22/07 1:03:33 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

BAHAGIAN IX

LARANGAN TERHADAP PENGGUNAAN LOJI ATAU BAHAN

35. Kuasa untuk melarang penggunaan loji atau bahan

(1) Walau apapun mana-mana undang-undang bertulis yang berlawanan, Ketua Pengarah
boleh melalui perintah yang disiarkan dalam Warta, melarang penggunaan apa-apa
loji atau bahan yang pada pendapatnya mungkin akan menjejaskan keselamatan dan
kesihatan orang-orang semasa bekerja.

(2) Jika Ketua Pengarah bercadang untuk menjalankan kuasanya di bawah subseksyen (1)
dia hendaklah, sebelum membuat perintah itu, meminta pendapat mana-mana jabatan
Kerajaan atau badan lain yang pada hematnya sesuai.

• Ketua Pengarah boleh mengeluarkan perintah larangan bagi penggunaan mana-mana loji
atau bahan dengan menerbitkan di dalam warta. Mengikut undang-undang, perintah
adalah panduan atau arahan biasa. Ia merupakan peraturan agensi yang menerangkan
atau melaksanakan peruntukan undang-undang. Contohnya ialah Perintah Keselamatan
Dan Kesihatan Pekerjaan (Larangan Penggunaan Bahan) 1999 yang melarang penggunaan
bahan seperti disenaraikan di bawah:

(1) (2)

Butiran Perihalan bahan Takat yang baginya penggunaan bahan


No. adalah dilarang

1. 4-Aminodifenil; Pengilangan dan penggunaan bagi semua


Benzidina; tujuan termasuk apa-apa proses pengilangan
2-Naftilamina; yang dalamnya sesuatu bahan yang
4-Nitrodifenil; diperihalkan dalam ruang (1) terbentuk,
kecuali bagi tujuan penyelidikan atau
analisis

garam bahan-bahan itu; dan


apa-apa bahan yang mengandungi
apa-apa sebatian bahan-bahan itu
dalam apa-apa bahan lain pada
kepekatan keseluruhan melebihi
0.1 peratus

2. Krosidolit Semua rujukan kecuali tujuan


penyelidikan atau analisis

3. Benzena; Pembersihan dan penyahgrisan


Karbon disulfida;
Karbon tetraklorida and
n-Heksana

4. Fosforus putih Penggunaan dalam pengilangan mancis

51

JD118024 Tek 3 51 9/22/07 1:03:33 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

36. Orang terkilan boleh merayu

Seseorang yang terkilan oleh sesuatu perintah yang dibuat di bawah subseksyen 35(1) boleh
dalam masa tiga puluh hari dari perintah itu, membuat rayuan kepada setiausaha kepada
Majlis yang hendaklah menghantar rayuan itu kepada suatu jawatankuasa rayuan yang
dilantik oleh Menteri di bawah seksyen 63.

• Seksyen ini membenarkan seseorang yang terkilan oleh sesuatu perintah yang dibuat di
bawah subseksyen 35(1) untuk membuat rayuan kepada Majlis. Majlis kemudiannya
akan membawa rayuan itu kepada jawatankuasa rayuan yang telah dilantik oleh
Menteri.

52

JD118024 Tek 3 52 9/22/07 1:03:33 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

BAHAGIAN X

TATAAMALAN INDUSTRI

37. Kelulusan tataamalan industri

(1) Menteri boleh, atas syor Majlis atau Ketua Pengarah, meluluskan tataamalan industri
yang terdiri daripada arahan-arahan yang pada hematnya perlu atau patut untuk
panduan orang-orang dalam mematuhi kehendak-kehendak peruntukan Akta ini.

• Seksyen ini memperuntukkan tataamalan industri untuk diluluskan oleh Menteri atas
syor Majlis atau Ketua Pengarah. Pengisytiharan tataamalan industri boleh dimulakan
oleh industri, kerajaan atau pihak lain yang berminat.

• Tataamalan industri memberi garis panduan secara praktikal tentang bagaimana


pematuhan terhadap kehendak perundangan Akta dan Peraturan ini dapat dicapai.

(2) Menteri boleh, atas syor Majlis atau Ketua Pengarah, dari semasa ke semasa mengkaji
semula tataamalan industri itu dengan meminda, memotong, mengubah atau menambah
peruntukan tataamalan industri itu.

• Subseksyen ini membolehkan Menteri untuk mengkaji semula tataamalan industri


dari semasa ke semasa. Peruntukan mengenai tataamalan industri perlu dipinda dan
dikemaskini selaras dengan perubahan bahaya, kemajuan teknologi dan mengambil
kira obligasi antarabangsa.

(3) Suatu tataamalan industri boleh—


(a) terdiri daripada apa-apa tata, standard, kaedah, spesifikasi atau peruntukan
berhubungan dengan keselamatan atau kesihatan pekerjaan yang diluluskan oleh
Menteri; atau
(b) memakai, mengandungi atau merujuk kepada mana-mana dokumen yang dirumus
atau disiarkan oleh mana-mana badan atau pihak berkuasa yang berkuatkuasa
pada masa tataamalan industri itu diluluskan atau sebagaimana yang dipinda,
dirumus atau disiarkan dari semasa ke semasa.

• Tataamalan industri terdiri daripada sebarang tata, standard, kaedah, spesifikasi atau
peruntukan berhubung dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang diluluskan
oleh Menteri. Tataamalan menyediakan standard dimana kecukupan langkah yang
diambil perlu dinilai.

(4) Menteri hendaklah menyebabkan disiarkan dalam Warta kelulusan sesuatu tataamalan
industri dan pemindaan atau pembatalannya.

• Contoh bagi tataamalan industri ialah Tataamalan bagi HIV dan AIDS di tempat kerja.
Tataamalan ini yang dihasilkan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
hanya boleh dianggap sebagai tataamalan industri setelah diwartakan. Pada masa
ini, beberapa garispanduan telah dihasilkan seperti kesihatan reproduktif di tempat

53

JD118024 Tek 3 53 9/22/07 1:03:33 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

kerja, berdiri semasa bekerja, ruang terkurung, pertolongan cemas di tempat kerja
boleh dianggap sebagai tataamalan. Semua ini apabila dicadangkan oleh Majlis atau
Ketua Pengarah, diluluskan oleh Menteri dan diwartakan boleh menjadi tataamalan
industri.

• Dari segi undang-undang, turutannya adalah; Akta, perundangan subsidiari, tataamalan


industri dan garispanduan. Bagaimanapun tataamalan industri dan garispanduan tidak
mempunyai kuat kuasa perundangan secara langsung. Ia membantu menerangkan
peruntukan yang terkandung di dalam Akta.

• Suatu Akta adalah statut yang diluluskan oleh Parlimen di mana menyatakan fungsi
dan tanggungjawab dan ia ditambah dengan peraturan, tataamalan yang diluluskan
dan garispanduan. Peraturan dan Perintah dibuat di bawah Akta dan menerangkan
kehendak-kehendak yang diaplikasikan kepada situasi kerja tertentu. Peraturan dan
arahan boleh dikuatkuasakan dan ketidakpatuhan boleh membawa kepada pendakwaan
dan denda.

38. Penggunaan tataamalan industri dalam prosiding

Dalam mana-mana prosiding di bawah Akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di
bawahnya yang dalamnya dikatakan bahawa seseorang telah melanggar atau tidak mematuhi
peruntukan Akta atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawahnya yang berhubungan
dengannya suatu tataamalan industri yang diluluskan berkuatkuasa pada masa pelanggaran
atau ketakpatuhan yang dikatakan itu –

(a) tataamalan industri yang diluluskan itu hendaklah boleh diterima sebagai keterangan
dalam prosiding itu; dan

(b) jika mahkamah berpuas hati berhubungan dengan apa-apa perkara yang perlu dibuktikan
oleh pihak pendakwa bagi membuktikan pelanggaran atau kegagalan yang dikatakan
itu bahawa—
(i) peruntukan tataamalan industri yang diluluskan itu adalah relevan kepada
perkara itu; dan
(ii) orang itu pada bila-bila masa tidak mematuhi peruntukan tataamalan industri
yang diluluskan itu,
perkara itu hendaklah dikira sebagai terbukti melainkan jika mahkamah berpuas
hati bahawa berkenaan dengan perkara itu orang itu telah mematuhi peruntukan
Akta ini selain daripada dengan cara mematuhi peruntukan tataamalan industri
yang diluluskan itu.

• Di bawah seksyen ini tataamalan industri yang diluluskan hendaklah boleh diterima
sebagai keterangan dalam prosiding di mahkamah. Jika pelanggaran tataamalan industri
dibuktikan pada mana-mana masa yang ‘material’, pelanggaran peruntukan yang
berkenaan perlu dibuktikan. Melainkan mahkamah berpuas hati bahawa defendan telah
mematuhi dengan cara lain yang mana ia menyamai peruntukan di dalam tataamalan
itu.

54

JD118024 Tek 3 54 9/22/07 1:03:34 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

• Majikan adalah dinasihatkan untuk mematuhi tataamalan industri yang sesuai atau
membuat sistem yang lebih baik daripada yang dinyatakan dalam tataamalan industri.
Tataamalan industri walaupun bukan satu undang-undang, boleh digunakan sebagai
bukti yang seseorang majikan tidak melakukan apa yang dikehendaki undang-undang
sama ada di bawah tataamalan atau peruntukannya sendiri yang lebih baik.

55

JD118024 Tek 3 55 9/22/07 1:03:34 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

BAHAGIAN XI

PENGUATKUASAAN DAN PENYIASATAN

39. Kuasa untuk masuk, memeriksa, meneliti, menyita, dsb.

Seksyen ini menjelaskan tentang kuasa dan apa yang boleh dilakukan seseorang pegawai
keselamatan dan kesihatan pekerjaan apabila berlaku sebarang percanggahan dengan Akta
ini. Kuasa untuk masuk, memeriksa, meneliti, menyita boleh dirujuk kepada Kanun Prosedur
Jenayah.

(1) Seseorang pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaan, dalam Bahagian ini disebut
“Pegawai”, boleh, bagi maksud melaksanakan tujuan Akta ini atau, mana-mana
peraturan yang dibuat di bawahnya, pada bila-bila masa yang munasabah dan apabila
dikemukakan perakuan pemberikuasaannya memasuki, memeriksa dan meneliti mana-
mana tempat kerja selain daripada tempat yang digunakan semata-mata bagi maksud
kediaman:

Dengan syarat bahawa dia boleh memasuki tempat kediaman itu dengan kebenaran
pemunyanya atau jika dia mempunyai sebab munasabah untuk mempercayai bahawa
pelanggaran Akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawahnya telah atau
mungkin akan dilakukan.

• Seseorang pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang dirujuk sebagai seorang
pegawai di dalam seksyen ini, diberi kuasa untuk memasuki mana-mana premis bagi
melaksanakan tujuan Akta ini dan juga peraturan yang berkaitan. Dalam sesetengah
keadaan, beliau tidak perlu mendapat kebenaran daripada pemunya.

• Di dalam seksyen ini, adalah penting untuk memahami perkara yang berkaitan dengan
‘masa yang munasabah’ dan ‘sebab munasabah untuk mempercayai’.

Masa yang munasabah:

• Masa yang munasabah merujuk kepada masa di mana pegawai boleh memasuki sesuatu
premis. Lawatan mestilah dibuat pada sebarang masa yang munasabah dengan
mengemukakan perakuan pemberikuasaaan. “Kemunasabahan” ini bergantung kepada
fakta setiap kes.

Sebab munasabah untuk mempercayai:

• Isu sebab yang munasabah untuk mempercayai timbul apabila seseorang pegawai
yang mahu memasuki tempat kediaman. Pegawai boleh memasuki dengan mendapat
kebenaran daripada pemilik atau apabila beliau mempunyai sebab yang munasabah
untuk mempercayai terdapat perlanggaran kepada Akta ini atau mana-mana peraturan
di bawah Akta tersebut telah berlaku di tempat kediaman itu. Kesalahan tersebut
mestilah kesalahan yang serius dan pesalah mestilah dibawa ke muka pengadilan.

56

JD118024 Tek 3 56 9/22/07 1:03:34 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

Pegawai tersebut juga boleh memasuki tempat kediaman jika beliau mempercayai satu
kesalahan mungkin akan dilakukan.

(2) Dalam menjalankan kuasanya di bawah subseksyen (1), seseorang pegawai boleh—

(a) membuat pemeriksaan dan penyiasatan mengenai apa-apa loji, bahan, artikel
atau benda lain jua pun sebagaimana yang perlu untuk menentukan sama ada
atau tidak Akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawahnya telah
dipatuhi;

• Seseorang pegawai boleh memeriksa atau menyiasat sebarang loji atau bahan atau artikel
semasa membuat pemeriksaan samada majikan mematuhi Akta ini atau peraturan lain
yang berkaitan.
(b) mengarahkan supaya tempat kerja itu atau mana-mana bahagiannya, atau apa-
apa jua di dalamnya, hendaklah tidak diganggu, sama ada pada amnya atau
dalam hal-hal tertentu, selama yang semunasabahnya perlu bagi maksud apa-
apa pemeriksaan atau penyiasatan di bawah perenggan (a);

• Dalam menjalankan kuasa penyiasatan, seseorang pegawai boleh mengarahkan sesuatu


kawasan itu ditinggalkan tanpa diganggu. Tujuan penutupan kawasan itu adalah bagi
mengekalkan setakat mana yang termampu keadaan yang wujud pada masa kemalangan
berlaku.
(c) mengambil apa-apa ukuran atau gambar dan membuat apa-apa rekod yang
dianggapnya perlu bagi maksud apa-apa pemeriksaan atau penyiasatan di bawah
perenggan (a);

• Semua bukti mestilah direkodkan secepat mungkin kerana sesetengah jenis bukti
mungkin tidak tahan lama atau tempat itu dirosakkan dengan pengetahuan atau tanpa
pengetahuan.

• Seseorang pegawai boleh juga mengambil sukatan bagi mendapatkan perspektif yang
sesuai, gambar dan sampel dan hendaklah memeriksa dan mengambil salinan-salinan
dokumen yang relevan.
(d) mengambil sampel apa-apa artikel atau bahan yang dijumpai dalam tempat kerja
yang dia mempunyai kuasa untuk memasukinya, dan udara dalam atau di sekitar
mana-mana tempat kerja itu;
(e) menghendaki mana-mana orang yang diambil khidmat di sesuatu tempat kerja di
mana mana-mana penyakit yang dinamakan dalam Jadual Ketiga Akta Kilang
dan Jentera 1967 atau mana-mana penyakit yang dinamakan dalam mana-mana
peraturan atau perintah yang dibuat oleh Menteri di bawah Akta ini telah terjadi
atau mungkin akan terjadi, diperiksa secara perubatan oleh seorang pegawai
perubatan atau pengamal perubatan berdaftar.

(3) Jika seseorang pegawai berpendapat bahawa loji atau bahan telah menyebabkan atau
mungkin akan menyebabkan bahaya kepada keselamatan dan kesihatan, dia boleh—

57

JD118024 Tek 3 57 9/22/07 1:03:34 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

(a) menyebabkannya dirombak atau dikenakan apa-apa proses atau ujian di mana-mana
tempat yang sesuai dan pada bila-bila masa yang munasabah yang ditetapkannya,
tetapi tidak sehingga merosakkan atau memusnahkannya;

• Apabila seseorang pegawai mendapati sesuatu loji, bahan atau artikel yang mana beliau
mempunyai sebab untuk mempercayai wujudnya sesuatu bahaya kepada keselamatan
dan kesihatan, beliau boleh mengarahkan loji itu dirombak, diperiksa atau diuji di
mana-mana tempat yang sesuai dan pada bila-bila masa yang sesuai asalkan keadaan
asal tidak dimusnahkan atau dirosakkan di dalam proses itu.
(b) mengambil milik dan menahannya selama yang perlu bagi semua atau mana-mana
maksud yang berikut:
(i) memeriksanya dan melakukan apa-apa jua padanya yang dia mempunyai
kuasa untuk melakukannya;
(ii) memastikan bahawa ia tidak diganggu sebelum dia selesai
memeriksanya;
(iii) memastikan bahawa ia tersedia untuk digunakan sebagai bukti dalam apa-
apa prosiding bagi sesuatu kesalahan di bawah mana-mana peruntukan
Akta ini atau peraturan yang dibuat di bawahnya.

• Pegawai boleh menahan dan mengambil milik untuk diperiksa bagi memastikan ia tidak
rosak sebelum pemeriksaan selesai dan tersedia untuk digunakan sebagai bukti dalam
prosiding undang-undang. Menahan bermaksud memegang dan mengambil milik
bermaksud mempunyai kawalan.

(4) Jika seseorang pegawai ialah seorang pegawai perubatan, dia boleh—
(a) menjalankan apa-apa pemeriksaan perubatan yang perlu bagi maksud kewajipannya
di bawah Akta ini atau peraturan yang dibuat di bawahnya; dan
(b) menjalankan apa-apa kuasa lain yang perlu atau yang diberikan di bawah
subseksyen (2) dan (3).

• Sekiranya pegawai itu adalah pegawai perubatan, beliau boleh menjalankan apa-apa
pemeriksaan perubatan yang perlu dan menjalankan kuasa-kuasa lain di dalam seksyen
kecil (2) dan (3).

(5) Seseorang pegawai boleh bagi maksud seksyen ini meminta bilamasa perlu bantuan
polis jika dia mempunyai sebab munasabah untuk mengkhuatiri apa-apa halangan
serius dalam pelaksanaan tugasnya.

• Seseorang pegawai boleh membawa polis bersamanya apabila memasuki mana-mana


premis jika beliau mempunyai sebab yang boleh dipercayai bahawa mungkin terdapat
halangan yang serius semasa perlaksanaan tugasnya.

(6) Tanpa menjejaskan subseksyen (5), dalam memasuki mana-mana tempat kerja atau
tempat kediaman alasan yang oleh sebab subseksyen (1), seseorang pegawai boleh
membawa bersamanya—

58

JD118024 Tek 3 58 9/22/07 1:03:34 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

(a) mana-mana orang lain yang diberikuasa dengan sewajarnya oleh Ketua Pengarah;
atau
(b) apa-apa kelengkapan atau benda yang dikehendaki bagi apa-apa maksud yang
baginya kuasa untuk masuk dijalankan.

• Pegawai juga boleh membawa mana-mana orang lain yang diberi kuasa oleh Ketua Pengarah
seperti seorang pakar dan apa-apa kelengkapan bagi membantunya melaksanakan tugas
tersebut.

40. Kemasukan ke dalam premis dengan waran geledah dan kuasa untuk menyita

Dalam tiap-tiap hal jika maklumat diberikan dengan bersumpah kepada seseorang Majistret
bahawa ada sebab yang munasabah untuk mengesyaki bahawa di dalam tempat kerja atau
tempat kediaman terdapat apa-apa artikel, benda, buku, dokumen, loji, bahan, pepasangan
atau bahagiannya yang telah digunakan untuk melakukan atau dicadangkan hendak digunakan
untuk melakukan sesuatu kesalahan di bawah Akta ini atau mana-mana peraturan yang
dibuat di bawahnya, dia hendaklah mengeluarkan suatu waran di bawah tandatangannya
yang menurut kuasanya seseorang pegawai yang dinamakan atau disebut dalam waran itu
boleh memasuki tempat kerja atau tempat kediaman itu pada bila-bila masa yang munasabah
pada waktu siang atau malam, dan mencari dan menyita atau mengelak artikel, benda, buku,
dokumen, loji, bahan, pepasangan atau bahagiannya itu.

• Di dalam seksyen 40 dan seksyen 41, pegawai mestilah memahami perbezaan di antara
memasuki premis dengan waran geledah (s.40) dan tanpa waran geledah (s.41). Waran
ialah satu perintah yang membenarkan seseorang pegawai memasuki sesebuah premis
tanpa kebenaran majikan atau penghuni dan seterusnya menggeledah atau menyita.

• Untuk memasuki tempat kerja atau tempat kediaman dengan waran geledah, sesorang
pegawai hendaklah mempunyai sebab munasabah untuk mengesyaki bahawa sesuatu
seperti loji, bahan dan lain-lain di dalam premis telah atau akan digunakan untuk
melakukan satu kesalahan. Dalam hal ini, pegawai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
boleh mempunyai sebab untuk mengesyaki jika terdapat aduan daripada jiran-jiran
ataupun pekerja-pekerja. Kemudian, beliau hendaklah memberikan maklumat dengan
bersumpah kepada Majistret bagi mendapatkan waran daripada Majistret untuk memasuki
tempat kerja atau tempat kediaman. Pegawai mestilah menyediakan maklumat dengan
bersumpah secara bertulis untuk ditandatangani oleh Majistret. Majistret hanya akan
mengeluarkan waran berdasarkan maklumat yang mana beliau mempunyai sebab untuk
mempercayai bahawa bukti kesalahan boleh di jumpai di tempat itu.

41. Kemasukan ke dalam premis tanpa waran geledah dan kuasa untuk menyita

Jika seseorang pegawai berpuas hati berdasarkan maklumat yang diterima bahawa dia
mempunyai alasan yang munasabah bagi mempercayai bahawa, oleh sebab kelengahan
dalam mendapatkan waran geledah, apa-apa artikel, benda, buku, dokumen, loji, bahan,
pepasangan atau bahagiannya dalam tempat kerja atau tempat kediaman yang digunakan
untuk melakukan atau dicadangkan hendak digunakan untuk melakukan sesuatu kesalahan di

59

JD118024 Tek 3 59 9/22/07 1:03:34 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

bawah Akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawahnya mungkin akan dialihkan
atau dimusnahkan, dia boleh memasuki tempat kerja atau tempat kediaman itu tanpa waran
dan menyita atau mengelak artikel, benda, buku, dokumen, loji, bahan, pepasangan atau
bahagiannya itu yang dijumpai dalamnya:

Dengan syarat bahawa adalah menjadi suatu kesalahan jika seseorang tanpa kuasa yang
sah memecahkan, mengganggu atau merosakkan lak sedemikian atau mengalihkan mana-
mana artikel, benda, buku, dokumen, loji, bahan, pepasangan atau bahagian itu atau cuba
berbuat demikian.

• Seorang pegawai boleh memasuki sebuah premis tanpa waran geledah apabila beliau
mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa artikel, loji, bahan dll. yang mungkin
akan dialihkan atau dimusnahkan sebelum waran diperolehi. Pegawai juga boleh
memasuki tanpa waran apabila beliau mempercayai bahawa kesalahan serius telah
berlaku.

42. Kuasa untuk masuk secara paksa dan penyampaian kepada penghuni salinan
bertandatangan senarai benda yang disita dari premis

(1) Seseorang pegawai boleh, dalam menjalankan kuasanya di bawah seksyen 40 atau 41,
jika perlu untuk berbuat demikian—
(a) memecah buka mana-mana pintu luar atau dalam sesuatu tempat kerja atau
tempat kediaman dan memasukinya;
(b) dengan menggunakan kekerasan memasuki tempat itu dan tiap-tiap
bahagiannya;
(c) dengan menggunakan kekerasan mengalihkan apa-apa halangan kepada
kemasukan, penggeledahan, penyitaan dan pengalihan yang dia diberi kuasa
untuk melaksanakannya; dan
(d) menahan tiap-tiap orang yang dijumpai di tempat itu sehingga tempat itu
digeledah.

• Subseksyen ini bertujuan membenarkan kemasukan secara paksa oleh pegawai dalam
menjalankan kuasanya di bawah seksyen 40 atau 41.

• Kuasa untuk masuk secara paksa ini boleh dilakukan apabila pegawai mempunyai waran
sebagaimana yang disebut di dalam seksyen 40 atau apabila beliau mempunyai sebab
munasabah untuk mempercayai bahawa kesalahan di bawah Akta ini atau Peraturan-
peraturan telah atau akan berlaku.

• Di bawah perenggan 42(1)(d), pegawai-pegawai boleh menahan setiap orang yang ditemui
di dalam tempat itu sehingga tempat itu selesai digeledah. Namun begitu, penahanan
ini bukanlah satu tangkapan.

• Kuasa penahanan hanya wujud semasa proses penggeledahan.

(2) Pegawai yang menyita apa-apa artikel, benda, buku, dokumen, loji, bahan, pepasangan
atau bahagiannya di bawah seksyen 40 atau 41 hendaklah menyediakan suatu senarai
benda yang disita dan dengan serta-merta, atau dengan seberapa segera yang praktik,

60

JD118024 Tek 3 60 9/22/07 1:03:34 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

menyerahkan suatu salinan senarai itu yang ditandatangani olehnya kepada penghuni,
atau ejen atau pengkhidmatnya yang berada di premis itu, dan jika premis itu tidak
dihuni, pegawai itu hendaklah, di mana-mana mungkin, menampalkan suatu senarai
benda yang disita di premis itu.

43. Peruntukan lanjut berhubungan dengan pemeriksaan

(1) Apabila memasuki mana-mana tempat kerja seseorang pegawai hendaklah mengambil
segala langkah yang munasabah untuk memberitahu majikan dan jawatankuasa
keselamatan dan kesihatan mengenai kemasukan itu.

• Seksyen ini mengkehendaki pegawai itu memaklumkan kepada majikan dan jawatankuasa
keselamatan dan kesihatan pekerjaan mengenai kemasukannya ke tempat kerja itu.

(2) Apabila selesai sesuatu siasatan seseorang pegawai hendaklah memberi majikan dan
jawatankuasa keselamatan dan kesihatan maklumat berkenaan dengan pemerhatiannya
dan apa-apa tindakan yang dia bercadang untuk mengambilnya berhubungan dengan
tempat kerja.

• Setelah selesai menjalankan siasatan, pegawai tersebut hendaklah memberikan maklumat


mengenai pemeriksaan dan mencadangkan apa-apa tindakan yang perlu diambil oleh
majikan dan jawatankuasa keselamatan dan kesihatan.

(3) Jika seseorang pegawai bercadang untuk mengambil dan mengalihkan suatu sampel
dari tempat kerja bagi maksud penganalisisan, dia hendaklah memberitahu majikan
dan jawatankuasa keselamatan dan kesihatan dan selepas mengambil sampel itu dia
hendaklah jika mungkin—

(a) membahagi sampel yang diambil kepada seberapa banyak bahagian yang perlu
dan menandakan dan mengelak atau menandakan dan menutup setiap bahagian
mengikut cara yang dibenarkan oleh sifatnya;

(b) jika dikehendaki oleh majikan atau jawatankuasa keselamatan dan kesihatan,
menyerahkan satu bahagian setiap satunya kepada majikan atau jawatankuasa
keselamatan dan kesihatan;

(c) menyimpan satu bahagian bagi perbandingan masa hadapan; dan

(d) jika penganalisisan sampel hendak dibuat, mengemukakan satu bahagian lain
kepada seseorang penganalisis bagi penganalisisan.

• Prosedur bagi pengalihan sampel dari tempat kerja untuk pensampelan dijelaskan di
dalam seksyen ini.

61

JD118024 Tek 3 61 9/22/07 1:03:34 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

44. Kuasa untuk menyiasat

(1) Seseorang pegawai hendaklah mempunyai kuasa untuk menyiasat pelakuan apa-apa
kesalahan di bawah Akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawahnya.

• Seseorang pegawai mempunyai kuasa untuk menyiasat perlakuan sesuatu kesalahan di


bawah Akta ini.

(2) Seseorang pegawai boleh, berhubungan dengan suatu kesalahan yang dilakukan di
bawah Akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawahnya, menjalankan
kuasa-kuasa khas berhubungan dengan penyiasatan polis kecuali bahawa kuasa untuk
menangkap tanpa waran yang diberikan oleh Kanun Prosedur Jenayah bagi mana-
mana kesalahan boleh tangkap tidak boleh dijalankan olehnya.

• Kanun Prosedur Jenayah (Akta 593) memperincikan acara jenayah umum. Namun begitu,
jika terdapat statut khusus (contohnya Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
1994) memperuntukkan kaedah perbicaraan dan penyiasatan yang khusus, maka statut
yang khusus ini akan mengatasi Kanun Prosedur Jenayah di dalam kesalahan-kesalahan
setakat mana kesalahan itu diperuntukkan di bawah statut itu.

• Di dalam subseksyen ini, ia telah menyebut bahawa pegawai mempunyai kuasa-kuasa


khas yang berkaitan dengan penyiasatan polis kecuali kuasa untuk menangkap tanpa
waran.

(3) Apabila penyiasatannya selesai, pegawai itu hendaklah dengan segera memberikan
segala maklumat yang berhubungan dengan pelakuan kesalahan itu kepada pegawai
penjaga suatu balai polis dan seseorang pegawai polis boleh, dengan waran, menangkap
mana-mana orang yang mungkin telah melakukan kesalahan di bawah Akta ini atau
mana-mana peraturan yang dibuat di bawahnya.

• Setelah selesai menjalankan penyisatan, pegawai tersebut mestilah memberitahu segala


maklumat berkenaan dengan kesalahan itu kepada Pegawai penjaga balai polis.
Kemudian, pegawai polis itu boleh mengeluarkan satu waran dan menahan sesiapa
yang dipercayai telah melakukan kesalahan tersebut. ‘Pegawai polis’ ialah anggota
Polis Di Raja Malaysia yang mana termasuk konstabel, korporal, Penolong Penguasa
polis (Seksyen 2, Akta Polis 1967).

45. Kuasa untuk memeriksa saksi

(1) Seseorang pegawai yang membuat suatu siasatan di bawah seksyen 39 atau 44 boleh
memeriksa secara lisan mana-mana orang yang pada hematnya mengetahui fakta-fakta
dan hal keadaan kes itu.

• Subseksyen ini juga memberi kuasa kepada pegawai yang menjalankan penyiasatan
dibawah seksyen 39 atau 44 untuk memeriksa dan menyoal secara lisan mana-mana
orang yang pada hematnya mengetahui fakta kes itu.

62

JD118024 Tek 3 62 9/22/07 1:03:34 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

(2) Orang yang disebut dalam subseksyen (1) adalah terikat di sisi undang-undang untuk
menjawab segala soalan yang berhubungan dengan kes itu yang diajukan kepadanya
oleh pegawai itu:
Dengan syarat bahawa orang itu boleh enggan menjawab mana-mana soalan jika
pegawai itu tidak atau enggan, apabila diminta, untuk mengemukakan kepadanya
perakuan pemberikuasaan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah kepada pegawai
itu di bawah subseksyen 7(1):
Dengan syarat selanjutnya bahawa orang itu boleh enggan menjawab mana-mana
soalan yang jawapannya akan cenderung ke arah mendedahkannya kepada suatu
pertuduhan atau penalti jenayah atau perlucuthakan.

• Orang yang diperiksa itu hendaklah menjawab semua soalan dan menyatakan yang
benar. Namun begitu, orang itu boleh menolak untuk menjawab mana-mana soalan
jika pegawai itu gagal mengemukakan perakuan pemberian kuasa setelah diminta oleh
orang yang disoal ataupun jika soalan itu boleh menunjukkan dia bersalah. Subseksyen
ini juga mengkehendaki seseorang pegawai memberitahu orang yang hendak disoal
tentang hak-haknya untuk enggan menjawab soalan-soalan.

(3) Seseorang yang membuat pernyataan di bawah seksyen ini adalah terikat di sisi undang-
undang untuk menyatakan yang benar sama ada atau tidak pernyataan itu dibuat
pada keseluruhannya atau sebahagiannya sebagai jawapan kepada soalan-soalan.

(4) Seseorang pegawai yang mendapatkan maklumat daripada seseorang hendaklah terlebih
dahulu memberitahu orang itu tentang peruntukan subseksyen (2) dan (3).

(5) Sesuatu pernyataan yang dibuat oleh seseorang di bawah seksyen ini hendaklah, bilamana
mungkin, ditukar ke dalam bentuk bertulis dan ditandatangani olehnya atau dicapkan
dengan cap ibu jarinya, mengikut mana-mana yang berkenaan, selepas pernyataan
itu dibacakan kepadanya dalam bahasa pernyataan yang dibuatnya dan selepas dia
diberi peluang untuk membuat apa-apa pembetulan yang dia mahu.

• Pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh oleh orang yang disoal hendaklah ditulis
di dalam bahasa sebagaimana yang dituturkan olehnya. Kemudian, pegawai tersebut
hendaklah membaca laporan itu di hadapan saksi. Sebarang pembetulan boleh dibuat
dan hendaklah ditandatangani atau dicapkan dengan cap ibu jari oleh orang itu.

• Teknik temubual yang sesuai hendaklah digunakan bagi memastikan maklumat adalah
objektif, tepat, relevan dengan kejadian dan tidak dipengaruhi oleh perasaan dan
pendapat. Temubual boleh dibuat semula untuk mendapatkan lebih penjelasan.

(6) Jika seseorang pegawai menggunakan bantuan jurubahasa, apa-apa siasatan atau
rekuisisi kepada seseorang yang dibuat bagi pihak pegawai itu oleh jurubahasa itu
hendaklah, bagi semua maksud, disifatkan sebagai telah sebenarnya dibuat oleh
pegawai itu, dan apa-apa jawapan yang dibuat kepada jurubahasa itu hendaklah
disifatkan sebagai telah sebenarnya dibuat kepada pegawai itu.

63

JD118024 Tek 3 63 9/22/07 1:03:34 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

46. Majikan, dsb. hendaklah membantu pegawai

Pemunya atau penghuni, atau majikan di mana-mana tempat kerja dan ejen atau pekerja
pemunya, penghuni atau majikan itu hendaklah memberikan apa-apa bantuan yang diperlukan
oleh pegawai itu bagi apa-apa kemasukan, pemeriksaan atau siasatan atau bagi penjalanan
kuasanya di bawah Akta ini.

• Seksyen ini mengkehendaki setiap penghuni, majikan, pekerja, kontraktor kecil, ejen
dan lain-lain untuk membantu pegawai-pegawai menjalankan kuasa-kuasa sebagaimana
yang diperuntukkan di dalam Akta ini.

• Jenis-jenis bantuan yang boleh diberikan kepada pegawai-pegawai termasuklah:


• Menyediakan pekerja sebagai panduan dan membantu pegawai di tempat kerja.
• Menyediakan maklumat yang relevan berkenaan dengan tugas pegawai itu. Contohnya,
yang melibatkan risiko dalam melaksanakan tugas itu (penggeledahan, pemeriksaan
loji/bahan), dokumen (contohnya rekod pengawasan perubatan dll).
• Menyediakan peralatan perlindungan diri (topeng pelindung diri, alat pernafasan,
sarung tangan dll).

47. Kesalahan berhubungan dengan pemeriksaan

Seseorang yang—
(a) enggan memberikan laluan masuk ke sesuatu tempat kerja kepada seseorang pegawai
atau orang yang membantunya;
(b) menghalang seseorang pegawai menjalankan kuasanya di bawah Akta ini atau mana-
mana peraturan yang dibuat di bawahnya atau mendorong atau cuba untuk mendorong
mana-mana orang lain untuk berbuat demikian;
(c) tidak menunjukkan apa-apa dokumen yang dikehendaki di bawah Akta ini oleh pegawai
itu;
(d) menyembunyikan lokasi atau kewujudan mana-mana orang lain atau apa-apa loji atau
bahan daripada pegawai itu;
(e) menghalang atau cuba menghalang mana-mana orang lain daripada membantu pegawai
itu; atau
(f) dengan apa-apa cara lain, menghalang, menyekat, atau menentang pegawai itu dalam
menjalankan kuasanya di bawah Akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di
bawahnya,
adalah melakukan suatu kesalahan dan, apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi
sepuluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau
kedua-duanya.

• Seksyen ini memperuntukkan senarai kesalahan yang berkaitan dengan tanggungjawab


menjalankan pemeriksaan oleh seorang pegawai termasuklah keengganan untuk
membenarkan pegawai memasuki tempat kerja, menghalang pegawai menjalankan
tugasnya, menyembunyikan maklumat berkenaan dengan tempat kemalangan, barang-
barang atau orang, gagal menunjukkan dokumen dll.

64

JD118024 Tek 3 64 9/22/07 1:03:34 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

48. Notis perbaikan dan notis larangan

• Seksyen ini memperuntukkan secara terperinci berkenaan dengan notis perbaikan dan
notis larangan.

• Akta mengkehendaki majikan dan penghuni mengambil tindakan untuk meningkatkan


tahap keselamatan dan kesihatan di tempat kerja sebagaimana yang diarahkan oleh
pegawai.

• Terdapat dua jenis notis yang boleh digunakan di dalam keadaan yang berbeza. Notis
tersebut ialah notis perbaikan dan notis larangan.

(1) Jika seseorang pegawai berpendapat bahawa tempat kerja, loji, bahan atau proses
mungkin akan menjadi bahaya, atau mungkin akan menyebabkan kecederaan badan atau
menjadi suatu risiko yang serius kepada kesihatan mana-mana orang, atau mungkin
akan menyebabkan kerosakan kepada mana-mana harta, dia hendaklah menyerahkan
suatu notis perbaikan kepada orang yang di bawah kawalannya tempat kerja, loji,
bahan atau proses itu terletak menghendaki orang itu mengambil langkah-langkah
untuk menghapuskan bahaya itu atau membetulkan apa-apa kecacatan dalam apa-apa
tempoh yang dinyatakan olehnya dalam notis itu, dan dalam tiap-tiap hal sedemikian
tempat kerja, loji, bahan atau proses itu tidak boleh digunakan atau dikendalikan
walaupun selepas tempoh tamat notis sehingga bahaya itu telah dihapuskan atau
kecacatan itu diperbaiki sehingga pegawai itu berpuas hati.

• Istilah tempat kerja, loji, bahan telah diterangkan di dalam bahagian sebelum ini. Istilah
proses bermaksud tahap-tahap dalam pembuatan atau operasi-operasi lain. Proses ini
bermula dari tahap persiapan hingga tugas selesai.

Notis Perbaikan

• Seorang pegawai boleh mengeluarkan notis pembaikan untuk memperbetulkan situasi/


bahaya/risiko dalam waktu yang ditetapkan apabila beliau beranggapan bahawa
keselamatan dan kesihatan yang diperlukan oleh Akta ini atau statut berkenaan yang
lain telah dilanggari.

• Pegawai itu mestilah menjelaskan seksyen atau keperluan undang-undang yang telah
dilanggari. Tempoh masa yang dibenarkan di dalam memperbetulkan kesalahan dan
tindakan yang perlu diambil untuk membetulkan keadaan juga mestilah dinyatakan di
dalam notis itu.

• Notis perbaikan boleh diserahkan kepada orang yang melanggar peruntukan perundangan
itu atau kepada sesiapa yang bertanggungjawab di tempat itu samada beliau adalah
majikan, pekerja atau pembekal peralatan atau bahan.

• Kerja-kerja tidak boleh diteruskan didalam tempoh masa notis atau sehingga situasi,
bahaya atau risiko diperbetulkan melainkan pegawai itu mengizinkan kerja-kerja
diteruskan.

65

JD118024 Tek 3 65 9/22/07 1:03:34 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

• Notis perbaikan dikeluarkan apabila tidak terdapat bahaya yang nyata.

(2) Jika seseorang pegawai berpendapat bahawa kecacatan dalam subseksyen (1) adalah
mungkin akan menyebabkan bahaya serta-merta kepada kehidupan atau harta, dia
hendaklah menyampaikan suatu notis larangan melarang penggunaan atau pengendalian
tempat kerja, loji, bahan atau proses itu sehingga masa apa-apa bahaya yang timbul
dihapuskan dan kecacatan itu diperbaiki hingga pegawai itu berpuas hati.

Notis Larangan

• Notis larangan boleh dikeluarkan oleh pegawai apabila terdapat risiko kecederaan yang
serius atau kerosakan terhadap orang atau harta di tempat kerja.

• Notis melarang aktiviti kerja yang boleh meningkatkan risiko kecederaan daripada
dijalankan.

• Larangan ini termasuklah larangan mengguna atau operasi tempat kerja, bahan, loji atau
proses di tempat kerja apabila risiko kecederaan difikirkan nyata.

• Notis ini mestilah menyatakan perkara-perkara yang boleh meningkatkan risiko kecederaan
diri yang serius. Di samping itu, langkah berjaga-jaga/pembetulan/langkah-langkah
yang perlu diambil untuk membetulkan keadaan itu boleh dimasukkan.

• Penggunaan mana-mana loji atau aktiviti hanya boleh diteruskan selepas tindakan
pembetulan yang dinyatakan di dalam notis telah diambil.

• Notis larangan boleh diserahkan secara terus pada masa itu kepada orang yang
bertanggungjawab terhadap aktiviti atau kepada orang yang mengawal pada masa notis
itu diserahkan. Notis juga boleh diserahkan melalui pos ke alamat yang sepatutnya.
Sekiranya pegawai itu sukar untuk memperolehi nama dan alamat yang tepat, notis
boleh dialamatkan kepada tuan punya atau penghuni premis.

• Kes ANI Engineering v Bolton [1987] 3 VIR 76 (ms87), di dalam Lampiran, menjelaskan
makna bahaya yang nyata.

(3) Notis perbaikan atau notis larangan di bawah subseksyen (1) atau (2) hendaklah—
(a) menyatakan bahawa pegawai itu berpendapat bahawa berkenaan dengan loji,
bahan atau proses di tempat kerja itu, berlaku atau mungkin berlaku aktiviti yang
menjadi atau mungkin akan menjadi bahaya atau mungkin akan menyebabkan
kecederaan badan atau risiko yang serius kepada kesihatan mana-mana orang
atau mungkin akan menyebabkan kerosakan atau mungkin akan menyebabkan
bahaya serta-merta kepada nyawa atau harta, dan menyatakan sebab-sebab
bagi pendapat itu; dan
(b) jika pada pendapat pegawai itu aktiviti yang berkenaan ialah suatu pelanggaran
atau mungkin menjadi suatu pelanggaran mana-mana peruntukan Akta ini atau

66

JD118024 Tek 3 66 9/22/07 1:03:34 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

mana-mana peraturan yang dibuat di bawahnya, menyatakan peruntukan itu dan


sebab-sebab bagi pendapat itu.

• Istilah ‘pendapat’ bermaksud pandangan yang diputuskan.

• Di bawah seksyen ini, pegawai boleh menjalankan penilaian terhadap loji atau bahan
atau proses di tempat kerja sebelum mengeluarkan notis. Penilaian ini termasuk-
• Mengenalpasti bahaya dan mencirikan risiko.
• Jika pegawai berpendapat terdapat perlanggaran, beliau hendaklah menyatakan
peruntukan undang-undang dan alasan pendapatnya itu.

(4) Seseorang pegawai boleh memasukkan dalam sesuatu notis perbaikan atau notis larangan
arahan mengenai langkah-langkah yang hendaklah diambil untuk menghapuskan apa-
apa bahaya, kemungkinan bahaya, risiko, perkara-perkara atau aktiviti-aktiviti yang
notis itu berhubungan dengannya dan arahan itu boleh merujuk kepada mana-mana
tataamalan industri yang diluluskan.

(5) Tanpa menjejaskan peruntukan subseksyen (2) seseorang pegawai boleh, jika difikirkannya
perlu, terus menjadikan tempat kerja, loji, bahan atau proses itu tidak berfungsi
melalui apa-apa cara yang difikirkannya sesuai bagi maksud itu.

(6) Jika tindakan sedemikian diambil oleh pegawai itu di bawah subseksyen (5) dia boleh,
jika difikirkannya patut, mendapatkan kos bagi tindakan itu daripada penghuni atau
orang yang mempunyai tanggungjawab atau kawalan ke atas tempat kerja, loji, bahan
atau proses itu.

49. Penalti kerana tidak mematuhi notis

(1) Seseorang yang kepadanya suatu notis perbaikan atau larangan dikeluarkan di bawah
seksyen 48 mesti mematuhinya walaupun rayuan terhadap pengeluaran notis itu telah
dibuat.

(2) Seseorang yang tanpa alasan munasabah tidak mematuhi mana-mana notis perbaikan
atau larangan yang dikeluarkan di bawah seksyen 48 adalah melakukan suatu kesalahan
dan, apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi lima puluh ribu ringgit atau
dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya, dan boleh
didenda selanjutnya lima ratus ringgit bagi setiap hari kesalahan itu berterusan.

• Seksyen ini mengenakan tanggungan tanggungjawab kepada orang yang gagal mematuhi
terma-terma notis perbaikan tanpa mengambil kira bahawa rayuan telah dibuat.

50. Orang terkilan boleh merayu

(1) Seseorang yang terkilan oleh mana-mana notis yang dikeluarkan oleh seseorang
pegawai di bawah seksyen 48 boleh, dalam tempoh tiga puluh hari dari tarikh notis

67

JD118024 Tek 3 67 9/22/07 1:03:34 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

itu, merayu kepada Ketua Pengarah yang boleh, selepas menimbangkan rayuan itu,
melalui perintah bertulis mengesahkan, membatalkan atau mengubah notis itu.

(2) Seseorang yang terkilan dengan keputusan Ketua Pengarah yang dibuat di bawah
subseksyen (1) boleh, dalam tempoh tiga puluh hari dari tarikh keputusan itu, merayu
kepada suatu jawatankuasa rayuan yang dilantik oleh Menteri di bawah seksyen
63.

(3) Jika notis perbaikan atau larangan dikeluarkan oleh Ketua Pengarah atau Timbalan
Ketua Pengarah dalam menjalankan kuasa yang diberikan di bawah seksyen 48,
rayuan itu hendaklah dibuat kepada suatu jawatankuasa rayuan yang dilantik oleh
Menteri di bawah seksyen 63.

• Seksyen ini memperuntukkan bahawa orang yang telah diserahkan notis larangan atau
perbaikan mempunyai hak untuk merayu kepada Ketua Pengarah dalam masa 30 hari.
Ketua Pengarah kemudiannya boleh mengesahkan, membatalkan atau mengubah notis
itu.

68

JD118024 Tek 3 68 9/22/07 1:03:34 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

BAHAGIAN XII

LIABILITI BAGI KESALAHAN

51. Penalti am

Seseorang yang melalui apa-apa perbuatan atau peninggalan melanggar mana-mana


peruntukan Akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawahnya adalah melakukan
suatu kesalahan dan, jika tiada penalti dinyatakan secara nyata, apabila disabitkan, boleh
didenda tidak melebihi sepuluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi
satu tahun atau kedua-duanya dan, dalam hal kesalahan yang berterusan, boleh didenda
tidak melebihi satu ribu ringgit bagi tiap-tiap hari atau sebahagian daripada sehari semasa
kesalahan itu berterusan selepas sabitan.

• Seksyen ini memperuntukkan penalti am berkenaan dengan kesalahan-kesalahan yang


telah dinyatakan (contohnya seksyen 15, 16, 17, 18, 20, 21 dan 48).

52. Kesalahan yang dilakukan oleh pertubuhan perbadanan

(1) Jika sesuatu pertubuhan perbadanan melanggar mana-mana peruntukan Akta ini atau
mana-mana peraturan yang dibuat di bawahnya, tiap-tiap orang yang pada masa
pelakuan kesalahan itu adalah pengarah, pengurus, setiausaha atau pegawai lain
yang seumpamanya dalam pertubuhan perbadanan itu hendaklah disifatkan telah
melanggar peruntukan itu dan boleh dipertuduh bersesama dalam prosiding yang sama
dengan pertubuhan perbadanan itu atau berasingan, dan tiap-tiap pengarah, pengurus,
setiausaha atau pegawai lain yang seumpamanya dalam pertubuhan perbadanan itu
hendaklah disifatkan telah melakukan kesalahan itu.

• Seksyen ini terpakai kepada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pertubuhan


perbadanan. Pertubuhan perbadanan terdiri daripada syarikat persendirian dan syarikat
awam yang didaftarkan dengan Pendaftar Syarikat.

• Pertubuhan perbadanan bermaksud apa-apa pertubuhan perbadanan yang ditubuhkan atau


yang diperbadankan atau yang wujud di Malaysia.

• Pertubuhan perbadanan adalah sekumpulan orang yang wujud melalui undang-undang dan
hak dan tanggungjawab berasingan dengan orang yang menubuhkannya dari masa ke
semasa. Segala urusan penyerahan writ ataupun sebarang urusan boleh dibuat dengan
pegawai syarikat itu. Syarikat milik penuh hanya mempunyai seorang pemilik yang
mewarisinya. Syarikat yang berkumpulan terdiri daripada beberapa orang. Contohnya
syarikat yang diperbadankan dan syarikat munisipal.

• Pengarah, pengurus, setiausaha dan pegawai yang lain boleh dituduh secara bersama
di dalam prosiding mahkamah yang sama, sebagai badan korporat atau secara
berasingan.

69

JD118024 Tek 3 69 9/22/07 1:03:35 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

(2) Prosiding boleh dimulakan terhadap seseorang dan dia boleh disabitkan di bawah
peruntukan subseksyen (1) sama ada atau tidak prosiding telah dimulakan terhadap
perbadanan itu atau perbadanan itu telah disabitkan di bawah peruntukan itu.

53. Kesalahan yang dilakukan oleh kesatuan sekerja

(1) Jika sesuatu kesatuan sekerja melalui apa-apa perbuatan atau peninggalan melanggar
mana-mana peruntukan Akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawahnya,
tiap-tiap pegawai, pekerja dan orang yang berupa sebagai bertindak atas arahan
mana-mana pegawai kesatuan sekerja itu hendaklah disifatkan telah melanggar
peruntukan itu dan boleh dipertuduh bersesama dalam prosiding yang sama dengan
kesatuan sekerja itu atau berasingan, dan tiap-tiap pegawai, pekerja atau orang itu
hendaklah disifatkan telah melakukan kesalahan itu.

• Kesatuan sekerja ialah satu organisasi yang terdiri daripada keseluruhan atau sebahagian
utama pekerja dan tujuan utama termasuklah peraturan hubungan di antara pekerja
dengan majikan-majikan atau persatuan majikan-majikan. Definisi ini juga merangkumi
organisasi yang terdiri kesatuan pekerja kawasan dan gabungan kesatuan pekerja.

• Seksyen ini mempunyai kaitan dengan seksyen 27 berkenaan dengan diskriminasi terhadap
pekerja-pekerja yang menjadi ahli jawatankuasa keselamatan dan kesihatan pekerja.

(2) Prosiding boleh dimulakan terhadap seseorang dan dia boleh disabitkan di bawah
peruntukan subseksyen (1) sama ada atau tidak prosiding telah dimulakan terhadap
kesatuan sekerja itu atau kesatuan sekerja itu telah disabitkan di bawah peruntukan
itu.

• Setiap pegawai, pekerja dan orang yang bertindak di atas arahan pegawai kesatuan
sekerja boleh didakwa di dalam prosiding mahkamah yang sama atau berasingan.

54. Kesalahan yang dilakukan oleh ejen

Seseorang yang boleh dikenakan apa-apa penalti di bawah Akta ini atau mana-mana peraturan
yang dibuat di bawahnya bagi apa-apa jua yang dibuat atau ditinggalkan jika perkara
itu telah dibuat atau ditinggalkan olehnya sendiri boleh dikenakan penalti yang sama jika
perkara itu telah dibuat atau ditinggalkan oleh ejennya.

• Jika seseorang menggunakan seorang ejen dan ejen itu gagal mematuhi mana-mana seksyen
di dalam Akta atau peraturan-peraturan dibawah Akta Keselamatan dan Kesihatan
Pekerjaan 1994, orang itu akan mendapat penalti yang serupa dengan ejennya.

70

JD118024 Tek 3 70 9/22/07 1:03:35 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

55. Pembelaan

Adalah menjadi suatu pembelaan dalam mana-mana prosiding terhadap seseorang bagi
sesuatu kesalahan di bawah Akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawahnya
jika dipuaskan hati mahkamah bahawa kesalahan itu dilakukan tanpa kebenarannya atau
pembiarannya dan dia menjalankan segala usaha wajar untuk mencegah pelakuan kesalahan
itu sebagaimana yang patut dijalankan olehnya, memandangkan sifat fungsinya dalam
keupayaan itu dan pada semua keadaan.

• Di bawah seksyen ini, seseorang yang didakwa perlu memuaskan hati mahkamah bahawa
dia melakukan kesalahan itu tanpa kerelaan. Sebagai orang yang didakwa, beliau
mestilah mampu menunjukkan bahawa beliau telah menunjukkan ketekunan yang wajar
untuk mencegah perkara itu daripada terjadi. Intipati utama pembelaan ketekunan yang
wajar ialah defendan telah mengambil langkah-langkah yang munasabah dan boleh
dipraktikkan untuk mengelak kesalahan itu daripada berlaku dan mahkamah pula
mestilah menyimpulkan bahawa kesalahan itu bukanlah satu kecuaian atau kesalahan.
Dalam hal ini, perlu dibuktikan bahawa pemikiran defendan telah menumpukan kepada
risiko yang mungkin akan terjadi; langkah berjaga-jaga secara umum adalah tidak
mencukupi.

56. Pertubuhan perbadanan atau kesatuan sekerja boleh didenda

Jika seseorang yang disabitkan berkenaan dengan sesuatu kesalahan di bawah Akta ini
atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawahnya ialah suatu pertubuhan perbadanan
atau kesatuan sekerja, ia hanya dikenakan apa-apa hukuman denda yang diperuntukkan
terhadapnya.

• Hanya hukuman denda akan dikenakan kepada badan korporat dan kesatuan sekerja.

57. Pembantuan dan persubahatan

Seseorang yang membantu atau bersubahat pelakuan sesuatu kesalahan di bawah Akta ini
hendaklah dihukum dengan hukuman yang diperuntukkan bagi kesalahan itu.

• Bantu dan subahat bermaksud menolong atau mendorong. Membantu dan bersubahat di
dalam undang-undang jenayah ialah menolong di dalam perkara jenayah walaupun
tanpa penglibatan secara nyata didalam kesalahan itu. Tertuduh yang menolong dan
bersubahat mestilah dibuktikan terdapat satu hubungan tujuan dengan orang yang
sebenarnya terlibat dengan kesalahan itu. Segala perkataan dan perlakuan defendan
mestilah mendorong dan menyebabkan perlakuan jenayah.

58. Perlindungan terhadap liabiliti persendirian lanjut

Tertakluk kepada peruntukan Akta ini dan mana-mana peraturan yang dibuat di bawahnya,
tiada seorang pun boleh menanggung apa-apa liabiliti persendirian bagi apa-apa kerugian
atau kerosakan yang disebabkan oleh apa-apa perbuatan atau peninggalan olehnya dalam
menjalankan kewajipan di bawah Akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawahnya,

71

JD118024 Tek 3 71 9/22/07 1:03:35 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

melainkan jika kerugian atau kerosakan itu telah disebabkan dengan sengaja atau perbuatan
melulu atau kecuaian melampau.

• Seksyen ini terpakai kepada majikan, orang yang bekerja sendiri, penghuni, perekabentuk,
pengilang, pembekal dan pekerja dalam melaksanakan segala tanggungjawab mereka
di bawah Akta ini.

• Sekiranya terdapat sebarang kerugian atau kerosakan, mereka tidak bertanggungan


bersendirian melainkan kerugian atau kerosakan dilakukan dengan sengaja atau
perbuatan melulu atau kecuaian yang nyata oleh mereka.

59. Liabiliti sivil tidak tersentuh oleh Bahagian IV, V dan VI

Tiada apa-apa jua dalam Bahagian IV, V dan VI dan tataamalan industri yang relevan boleh
ditafsirkan sebagai—
(a) memberikan hak tindakan dalam mana-mana prosiding sivil berkenaan dengan apa-apa
pelanggaran, sama ada melalui perbuatan atau peninggalan, mana-mana peruntukan
Bahagian itu;
(b) memberikan pembelaan terhadap sesuatu tindakan dalam mana-mana prosiding sivil atau
selainnya yang menyentuh hak tindakan dalam mana-mana prosiding sivil; atau
(c) menyentuh takat, jika ada, sesuatu hak tindakan berbangkit atau prosiding sivil boleh
diambil berkenaan dengan kemungkiran kewajipan-kewajipan yang dikenakan oleh
perundangan lain berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan.

• Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 boleh ditafsirkan sebagai satu Akta
yang mengenakan tanggungan jenayah. Tindakan sivil tidak boleh diambil oleh mana-
mana pihak jika terdapat apa-apa perlanggaran terhadap mana-mana peruntukan di dalam
Bahagian IV, V dan VI yang berkenaan dengan tanggungjawab majikan, penghuni,
pembekal, pekerja dan kesatuan pekerja. Seksyen ini juga tidak memberikan hak untuk
mengambil tindakan dan juga hak pembelaan terhadap tindakan dalam mana-mana
prosiding sivil.

60. Beban membuktikan had apa yang praktik

Dalam apa-apa prosiding bagi sesuatu kesalahan di bawah Akta ini atau mana-mana peraturan
yang dibuat di bawahnya kerana tidak mematuhi kewajipan atau kehendak supaya berbuat
sesuatu setakat yang praktik, atau supaya menggunakan cara praktik yang terbaik untuk
membuat sesuatu, tertuduh hendaklah membuktikan bahawa tidaklah praktik untuk membuat
lebih daripada yang telah sebenarnya dibuat untuk memenuhi kewajipan atau kehendak
itu, atau bahawa tidak ada cara praktik yang lebih baik daripada yang telah sebenarnya
digunakan untuk memenuhi kewajipan atau kehendak itu.

• Di dalam seksyen ini beban (beban, tugas atau tangunggjawab) terletak kepada terrtuduh
untuk membuktikan kepada mahkamah bahawa bahawa beliau telah melakukan
pendekatan yang terbaik dan adalah tidak praktikal untuk melakukan lebih daripada
itu untuk memenuhi tanggungjawabnya. Ia berbeza dengan undang-undang jenayah di

72

JD118024 Tek 3 72 9/22/07 1:03:35 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

dalam Akta Keterangan 1950 (Akta 56) yang mana beban pembuktian terletak pada
pendakwa.

61. Pendakwaan

Pendakwaan berkenaan dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan di bawah Akta ini atau
mana-mana peraturan yang dibuat di bawahnya boleh, dengan keizinan bertulis terlebih dahulu
daripada Pendakwa Raya, dimulakan dan dijalankan oleh seseorang pegawai keselamatan dan
kesihatan pekerjaan atau oleh seseorang pegawai yang khusus diberikuasa secara bertulis
oleh Ketua Pengarah tertakluk kepada peruntukan Kanun Prosedur Jenayah.

• Di bawah seksyen ini, pendakwaan boleh dikendalikan oleh pegawai keselamatan dan
kesihatan pekerjaan atau mana-mana pegawai yang diberikuasa oleh Ketua Pengarah
yang mana sebelum itu beliau mendapat kebenaran bertulis daripada Pendakwa
Raya.

62. Pengkompaunan kesalahan

(1) Menteri boleh melalui perintah dalam Warta, menetapkan mana-mana kesalahan di
bawah Akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawahnya sebagai kesalahan
yang boleh dikompaun.

• Menteri boleh membuat perintah (melalui Warta) sesuatu kesalahan di bawah Akta ini
menjadi satu kesalahan yang boleh dikompaun.

(2) Ketua Pengarah boleh pada bila-bila masa sebelum sabitan mengkompaun mana-mana
kesalahan yang ditetapkan di bawah subseksyen (1) sebagai kesalahan yang boleh
dikompaun dengan memungut daripada orang yang semunasabahnya disyaki telah
melakukan kesalahan itu sejumlah wang yang tidak melebihi suatu amaun denda
maksimum yang boleh dikenakan ke atas orang itu sekiranya dia disabitkan atas
kesalahan itu;

Dengan syarat bahawa Ketua Pengarah tidak boleh menjalankan kuasanya di bawah
seksyen ini melainkan jika orang itu secara bertulis mengaku bahawa dia telah
melakukan kesalahan itu dan meminta Ketua Pengarah memperlakukan kesalahan itu
di bawah seksyen ini.

• Ketua Pengarah boleh mengambil kompaun tidak melebihi denda maksimum yang dikenakan
oleh seksyen yang berkenaan. Ia boleh dibuat apabila seseorang mengaku melakukan
kesalahan secara bertulis dan bersetuju untuk diselesaikan mengikut peruntukan di
bawah seksyen ini.

73

JD118024 Tek 3 73 9/22/07 1:03:35 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

BAHAGIAN XIII

RAYUAN

63. Jawatankuasa rayuan

(1) Menteri boleh melantik jawatankuasa-jawatankuasa rayuan bagi maksud menimbangkan


apa-apa rayuan yang dibuat di bawah seksyen 36 atau 50.

• Menteri mempunyai kuasa untuk melantik jawatankuasa-jawatankuasa rayuan bagi


menimbang rayuan-rayuan di bawah seksyen 36 atau 50.

• Seksyen 36 membenarkan seseorang untuk merayu apabila terkilan disebabkan pengumuman


oleh Ketua Pengarah tentang larangan terhadap penggunaan sebarang loji atau bahan
di bawah seksyen 35(1).

• Seksyen 50 membenarkan seseorang untuk merayu apabila terkilan oleh notis pembaikan
atau larangan yang dikeluarkan kepadanya dibawah seksyen 48.

(2) Sesuatu jawatankuasa rayuan hendaklah terdiri daripada Pengerusi yang hendaklah
dilantik oleh Menteri daripada kalangan anggota Majlis dan dua orang lain yang
hendaklah dilantik oleh Menteri yang, pada pendapatnya, mempunyai pengalaman
dan pengetahuan luas dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan hal perkara
rayuan itu.

(3) Tiap-tiap anggota sesuatu jawatankuasa rayuan boleh dibayar elaun pada kadar atau
kadar-kadar yang ditentukan oleh Menteri.

64. Kuasa jawatankuasa rayuan

(1) Sesuatu jawatankuasa rayuan boleh, selepas mendengar suatu rayuan mengesahkan,
membatalkan atau mengubah sesuatu perintah yang dibuat oleh Ketua Pengarah di
bawah seksyen 35, sesuatu keputusan yang dibuat oleh Ketua Pengarah di bawah
subseksyen 50(1), atau sesuatu notis perbaikan atau larangan yang dikeluarkan oleh
Ketua Pengarah di bawah seksyen 48.

• Setelah mendengar suatu rayuan, jawatankuasa boleh mengesahkan, membatalkan atau


mengubah suatu perintah yang dibuat oleh Ketua Pengarah dibawah seksyen 35
(larangan terhadap penggunaan loji atau bahan), subseksyen 50(1) atau seksyen 58
(notis perbaikan dan notis larangan).

(2) Sesuatu jawatankuasa rayuan hendaklah memutuskan dan memberitahu keputusannya


dengan cepat kepada orang yang membuat rayuan itu.

• Mereka hendaklah memberitahu keputusan rayuan secepat mungkin kepada perayu.

74

JD118024 Tek 3 74 9/22/07 1:03:35 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

65. Keputusan jawatankuasa rayuan

Keputusan sesuatu jawatankuasa rayuan adalah muktamad dan konklusif dan tidak boleh
dipersoalkan dalam mana-mana mahkamah.

• Keputusan jawatankuasa rayuan tidak boleh dicabar di mana-mana mahkamah.

75

JD118024 Tek 3 75 9/22/07 1:03:35 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

BAHAGIAN XIV

PERATURAN-PERATURAN

66. Peraturan-peraturan

(1) Menteri boleh membuat peraturan-peraturan bagi atau berkenaan dengan keselamatan,
kesihatan dan kebajikan orang-orang semasa bekerja bagi mencapai tujuan-tujuan
Akta ini.

(2) Khususnya dan tanpa menjejaskan keluasan makna subseksyen (1), peraturan-peraturan
itu boleh—
(a) mengawalselia atau melarang—
(i) pengilangan, pembekalan atau penggunaan apa-apa loji;
(ii) pengilangan, pembekalan, penyimpanan, pengangkutan atau penggunaan
apa-apa bahan; dan
(iii) penjalanan apa-apa proses atau penjalanan apa-apa pengendalian;
(b) menetapkan kehendak berkenaan dengan rekabentuk, pembinaan, pengawalan,
penempatan, pemasangan, permulaan penggunaan, penelitian, pembaikan,
penyenggaraan, pengubahan, penyesuaian, pembukaan, pengujian, penandaan
atau pemeriksaan mana-mana loji;
(c) menetapkan kehendak berkenaan dengan penelitian, pengujian penganalisisan,
pelabelan atau penandaan apa-apa bahan;
(d) menetapkan masa dan cara majikan atau orang-orang yang ditentukan lain yang
dikehendaki meneliti, menguji, menganalisis, melabel atau menandakan apa-apa
bahan;
(e) menetapkan kehendak supaya menahan diri daripada makan, minum atau merokok
dalam mana-mana keadaan yang melibatkan risiko penyerapan apa-apa bahan
atau risiko kecederaan atau keracunan yang berbangkit daripada penggunaan
apa-apa bahan;
(f) menetapkan kehendak berkenaan dengan arahan, latihan dan penyeliaan orang-
orang yang sedang bekerja;
(g) menetapkan prosedur bagi seseorang majikan untuk memberitahu apa-apa kemalangan,
kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan atau penyakit pekerjaan;
(h) menetapkan perkiraan yang hendaklah dibuat berkenaan dengan pengambilan
apa-apa tindakan atau langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan, atau sekiranya
berlaku, apa-apa kemalangan atau kejadian berbahaya;
(i) melarang atau menghendaki pengambilan apa-apa tindakan sekiranya berlaku
apa-apa kemalangan atau kejadian berbahaya;
(j) menetapkan kehendak berkenaan dengan pengadaan dan penggunaan pakaian
atau kelengkapan perlindungan dan kelengkapan penyelamat dalam hal keadaan
tertentu;
(k) menetapkan standard berhubungan dengan penggunaan bagi, termasuklah standard
pendedahan kepada, apa-apa bahaya fizikal, biologi, kimia atau psikologi;
(l) mengawalselia dan menghendaki pengawasan oleh majikan atau penghuni keadaan
di tempat kerja termasuklah kesihatan pekerja mereka;

76

JD118024 Tek 4 76 9/22/07 1:05:04 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

(m) memastikan pengadaan kemudahan kebajikan yang memadai oleh majikan bagi
orang-orang yang sedang bekerja;
(n) menghendaki majikan menyimpan dan memelihara rekod-rekod dan dokumen-
dokumen lain;
(o) menetapkan komposisi, kuasa, fungsi dan prosedur jawatankuasa-jawatankuasa
keselamatan dan kesihatan dan mengawalselia pemilihan atau perlantikan anggota
jawatankuasa itu dan perkara-perkara berkaitan yang lain;
(p) menetapkan cara menjalankan siasatan di bawah seksyen 33 dan bagi mendengar
rayuan di bawah seksyen 36 atau 50;
(q) menetapkan fee yang kena dibayar atau boleh dikenakan bagi melakukan apa-apa
perbuatan atau mengadakan apaapa perkhidmatan bagi maksud Akta ini atau
mana-mana peraturan yang dibuat di bawahnya;
(r) menetapkan kesalahan-kesalahan yang boleh dikompaun dan kaedah dan prosedur
yang dikehendaki dipatuhi;
(s) menetapkan kehendak bagi menggunakhidmat pegawai perubatan dan prosedur
bagi pendaftaran pegawai perubatan itu;
(t) menetapkan kehendak bagi mengambil kerja pegawai keselamatan dan kesihatan,
latihan yang diperlukan bagi pegawai keselamatan dan kesihatan dan prosedur
bagi pendaftarannya;
(u) menetapkan apa-apa perkara lain yang pada hemat Menteri suaimanfaat atau
perlu bagi menjalankan Akta ini dengan lebih baik.

• Di bawah seksyen ini Menteri mempunyai kuasa untuk membuat peraturan-peraturan


yang berkaitan untuk mencapai tujuan Akta ini yang mungkin termasuk perkara-perkara
berkaitan dengan perkara yang ditetapkan dalam perenggan (a) hingga (u).

77

JD118024 Tek 4 77 9/22/07 1:05:04 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

BAHAGIAN XV

PELBAGAI

67. Kewajipan untuk menyimpan rahsia

(1) Kecuali bagi sesuatu siasatan di bawah Akta ini atau dalam mana-mana prosiding
mahkamah berhubungan dengan pelakuan kesalahan di bawah Akta ini atau mana-
mana peraturan yang dibuat di bawahnya tiada seorang pun boleh mendedahkan
apa-apa perkara termasuklah apa-apa rahsia pengilangan atau komersil yang sampai
ke pengetahuannya atau yang didapatinya semasa melaksanakan tugasnya di bawah
Akta ini.

• Mana-mana orang berkenaan dalam kewajipannya di bawah Akta ini mempunyai


kewajipan untuk menyimpan rahsia mana-mana maklumat seperti rahsia pengilangan
atau komersil yang diperolehi dalam menjalankan tugasnya kecuali untuk pendedahan
semasa prosiding mahkamah atau siasatan.

• Rahsia komersil adalah rahsia yang difikirkan untuk dirahsiakan atau dilindungi daripada
umum atau hanya sebilangan kecil orang.

• Rahsia pengilangan adalah rahsia yang berkaitan dengan proses pengilangan.

(2) Seseorang yang melanggar peruntukan seksyen ini adalah melakukan suatu kesalahan
dan, apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi dua puluh ribu ringgit atau
dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.

• Penalti bagi pelanggaran peruntukan seksyen ini termasuk denda atau dipenjarakan atau
kedua-duanya.

78

JD118024 Tek 4 78 9/22/07 1:05:04 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

LAMPIRAN

KES

Seksyen 3: Tafsiran

Contract of service

Ready Mixed Concrete (South East) Ltd. V. Minister of Pensions and National Insurance
[1968] 2 QB 497

The court held the contract of service exists if these three conditions are fulfilled.
(1) The servant agrees that, in consideration of a wage or other remuneration, he will
provide his own work and skill in the performance of some service for his master.
(2) He agrees, expressly or impliedly, that in the performance of that service he will be subject
to the other’s control in a sufficient degree to make that the other as a master.
(3) The other provisions of the contract are consistent with its being a contract of
service.

Seksyen 15: Kewajipan am majikan dan orang yang bekerja sendiri kepada pekerja
mereka.

Reasonable practicability
Marshall v. Gotham Co. Ltd [1954] AC 360
The plaintiff was the widow of a man who was killed while working in a gypsum mine
owned by the defendants. He was killed by a fall of marl from the roof of the working
place. The fall was due to ‘slickenside’, a condition which was unusual anywhere and had
not occurred in the defendants’ mine for at least 25 years. There was no reason to suspect
its presence and the probabilities were all against its occurrence there. Accordingly the roof
over working places was inspected daily but no props were used.

Lord Reid held; The only way to make a roof secure against a slickenside fall appears to
be to shore it up, and, as the presence of slickenside cannot be detected in advance, full
protection against this danger would require that every roof under which men have to pass
or to work should be shored up or timbered. There is evidence that this is never done in
gypsum mines and that in this mine the cost of doing it would be so great as to make the
carrying on of the mine impossible.

Edwards v. National Coal Board [1949] 1 KB 704


Lord Justice Asquith states:
“Reasonably practicable” is a narrower term than “physically possible” and implies that
a computation must be made in which the quantum of risk is placed in one scale and the
sacrifice, whether in money, time or trouble, involved in the measures necessary to avert
the risk is placed on the other; and that, if it be shown that there is a gross disproportion
between them, the risk being insignificant in relation to the sacrifice, the person on whom
the duty is laid discharges the burden of proving that compliance was not reasonably
practicable. This computation falls to be made at a point of time anterior to the happening
of the incident complained of “.

79

JD118024 Tek 4 79 9/22/07 1:05:04 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

Associated Dairies v. Hartley [1979] I.R.L.R 171

How can the employer discover what the law requires of him? Everyone has his own ideas
of reasonableness, but even judges disagree. First, he can consult test cases to identify the
factors which the courts will consider material. Cost benefit analysis plays an important
part. In one case, an inspector ordered ASDA Stores to provide safety shoes free of charge
for all its employees working in warehouses, as a precaution against having a foot crushed
by a loaded roller truck. This would have cost £20,000 in the first year and £10,000 in
each succeeding year. The company already pro­vided safety footwear at cost price. There
had been ten accidents in the previous year involving roller trucks in ASDA’s 66 stores.
The industrial tribunal disagreed with the inspector on the ground that the expense was
disproportionate to the risk

Harrison ( Newcastle­–under-Lyme ) v. Ramsey [1976] IRLR 135


A notice that an employer should comply with his obligation under the Factories Act to
paint his walls was upheld, despite the absence of any danger to health and the company’s
financial difficulties. There is more scope for argu­ment when the employer is obliged to do
that which is reasonably practicable and there is no Approved Code of Practice.

Safe Place at work


Wilson v Tyneside Window Cleaning Co [1958] 2 QB 110
An employer were to send an employee, a joiner to fit a new gutter on the roof of a house
and the joiner was to be injured by falling a ladder which had been resting on a fascia which
disintegrated because of dry rot, the employer would not be liable. However, if the building
to which the employee was sent was known or ought to have been known by the employer
to be in a dangerous state, the employer would be liable at common law.

Cook v Square D Ltd [1992] ICR 262


The scope of the duty an employer owes to an employee who been sent to work in premises
situated in a foreign country, in which the law dealing generally with the situation where an
employee has been to work in premises not occupied by the employer was discussed. Here,
the respondent had been sent by the appellants to work premises situated in Saudi Arabia.
The respondent was injured when his became jammed in a hole situated in the floor of the
premises. He sued employers, claiming that they had breached their common law duty to
ensure that his place of work was safe. It was held by the Court of Appeal the common law
duty had not been breached. In deciding the Farquharson LJ stated :

……..in determining an employer’s responsibility one has to look at all the circumstances
of the case, including the place where the work is to be done, the nature of the building
on the site concerned (if there is a building), the experience of the employee who is so
despatched to work at such a site, the nature of the work he is required to carry out, the
degree of control that the employer can reasonably exercise in the circumstances, and the
employer’s own knowledge of the defective state of the premises.

Safe system of work


Speed v Thomas Swift and CoLtd [1943] KB 557
It was held that it included the physical layout of the job, the sequence in which the work
is to be carried out, as well as the provision, where necessary, of warnings, notices and

80

JD118024 Tek 4 80 9/22/07 1:05:04 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

instructions. A system of work may not be confined to the duties which the employee is
expressly instructed to carry out by the employer.

Duty to provide safe plant


Bolton MBC v. Malrod Installations Ltd [1993] ILR 358
The duty to provide safe plant does not depend on whether the plant is in use. In this case,
a con­tractor engaged to strip asbestos had installed a decontamination unit. The day before
he started work an inspector found electrical faults. It was held that the defendant was under
a duty to ensure that the decontamination unit would be safe when the employees came to
use it and he was convicted of an offence under the HSWA.

Arrangements
Wright v. Dunlop Rubber Co. [1972] 13 KIR 255
The employer must also make arrangements for ensuring, so far as is reasonably practicable,
safety and absence of risks to health in connection with the use, handling, storage and
transport of articles and substances. He must provide such information, instruction, training
and supervision as is necessary to ensure, so far as is reasonably practicable, the health and
safety at work of his employees. He must maintain and provide a working environment for
his employees that is, so far as is reasonably practicable, safe, without risks to health, and
adequate as regards facilities and arrangements for their welfare at work. It is arguable that
this could oblige the employer to provide medical or nursing services in a particular case.
The civil courts have held that an employer who failed to institute regular examinations of
his workers who had been exposed to carcinogenic substances failed in his common law
duty to take reasonable care, despite the lack of any specific statutory obligation.

Information and Instruction


R v. Swan Hunter Shipbuilders [1981] ILR 831
A fire killed eight men working on a ship in the Swan Hunter shipyard. The fire was caused
by a welder who, without any negligence on his part, ignited leaking oxygen with a welding
torch. An employee of a subcontractor, Telemeter Installations, had failed to turn off the
oxygen supply in a confined space when he left work on the previous evening. Swan Hunter
had taken reasonable care to inform and train their own employees as to the dangers of
oxygen, but they had not concerned themselves with the instruction or training of those not
employed by them but working on their site. The Court of Appeal upheld the convictions
of both Swan Hunter and Telemeter for breaches of s. 2 HSWA:

‘If the provision of a safe system of work for the benefit of his own employees involves
information and instruction as to potential dangers being given to persons other than the
employer’s own employees, then the employer is under a duty to provide such information
and instruction, so far is reasonably practicable.

Seksyen 16: Kewajipan untuk membentuk dasar keselamatan dan kesihatan

Written safety policy


Osborne v Bill Taylor of Huyton Ltd [1982] ICR 168
The appellant owned and controlled 31 betting shops. In one shop fewer than five people
were normally employed. The appellant was prosecuted for failing to provide a safety policy

81

JD118024 Tek 4 81 9/22/07 1:05:05 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

statement on the ground that the appellant’s undertaking comprised all the betting shops and
so the exception provided in reg. 2 of The Employer’s Health and Safety Policy Statements
(Exception) Regulation 1975 did not apply. On appeal, Ormrod LJ held that in order to
ascertain if the shop in question was a separate undertaking one should consider whether the
employer was carrying on 31 separate businesses or whether the employer was carrying on
a single undertaking in 31 shops. It was a question of fact as to which category the relevant
premises fell into. On the separate issue of whether, for the purposes of reg. 2, two people
who, at different times, stood in for off-duty personnel, could be counted, the court was of
the opinion that they could not on the basis that the phrase ‘for the time being’ in reg. 2
meant at any one time.

Seksyen 17: Kewajipan am majikan dan orang yang bekerja sendiri kepada orang-
orang lain selain daripada pekerja mereka

Risk
R v. Mara [1987] IRLR 154
A small cleaning company agreed to clean the premises of International Stores in Solihull.
John Mara was a director of the company, of which the only other director was his wife.
His company provided a polisher/scrubber which was left on the premises for the use of
Mara’s cleaners, It was agreed that the employees of International Stores could also use this
machine. An employee of International Stores was electrocuted while using the machine
which was seriously defective. Mara was prosecuted and convicted in the Crown Court of
an offence of consenting or con­niving to a breach by his company of s.3 I HSWA. He was
fined £200.

R v. Board of Trustees of the Science Museum [1993] ILR 876


Prosecutions under section 3 have been brought where the defendant is accused of spreading
the bacterium Legionella pneumo­phila (LP) in such a way as to cause risk to the general
public. An inspection disclosed that these bacteria existed in the water in the air-cooling
system at the Science Museum. The trustees of the museum were convicted in the Crown
Court of a s. 3 offence, in that they failed to institute and maintain a regular regime of
cleansing and disinfections, failed to maintain in operation an efficient chemical water treatment
regime and failed to monitor the efficacy of the regime, so that members of the general
public were exposed to risks to their health from exposure to the bacteria. They appealed,
arguing that there was no proof that members of the public inhaled LP, or even that LP had
escaped into the atmosphere to be inhaled. The appeal was dismissed. There was a risk to
the public, whether or not it could be proved to have materialized. The primary purpose of
the HSWA was preventive, in comparison with the civil law which provides compensation
only where the plaintiff can prove damage. The defendants were fined £500 and ordered to
pay prosecution costs of £35,000.

Conduct his undertaking


Aitchison v Howard Doris Ltd [1979] SLT (Notes) 22.
It was held that s. 3 relates solely to protection from danger accruing from the conduct
of the undertaking. The section was not therefore applicable to an individual’s access to a
place of work.

82

JD118024 Tek 4 82 9/22/07 1:05:05 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

R v Associated Octel Company Ltd [1996] 4 All ER 846

The court ruled that an employer was liable under s.3(1) HSWA 1994 when a visiting
contractor caused an accident when failing to follow the permit to work procedure required
by the safety case at a major hazard installation, even though the employer’s own employees
were not on site at that time.

RMC Roadstore Products Ltd v Jester [1994] 4 All ER 1037


It was held that in certain circumstances the work of an independent contractor could fall
within the scope of an employer’s undertaking in terms of s. 3(1) of the Act. However,
for this to occur it is necessary for the employer either to exercise actual control over the
activity of the independent contractor or be under a duty to do so. Complete control is not
necessary.

Seksyen 18: Kewajipan seseorang penghuni tempat kerja kepada orang-orang selain
daripada pekerjanya

Westminster CC v. Select Managements [1985] 1All ER 897


The court held this section relates not to employers but to ‘controllers’ of premises who
make available non-domestic premises as a place of work to those who are not employed
by them. It is the duty of the person in control of such premises to take such measures
as it is reasonable for a person in his position to take to ensure, so far as is reasonably
practicable, that the premises and means of access and egress thereto are safe and without
risks to health. A lift in a block of flats, which needed repair by electricians, has been held
to fall within this section.
Note: Section 18 OSHA 1994 equivalent to Section 4 HSWA.

Austin Rover Ltd v Inspector of Factories [1990] 1 AC 619


Lord Jauncey of Tullichettle held: Section 4 applies to anyone who is in occupation of
non-domestic premises and who calls in tradesmen to carry out repairs, it applies to those
tradesmen in relation to the employees of others, and it applies to anyone who makes the
premises available on a temporary basis for others to carry work out in. Thus organisations
varying from multinational corporations to the village shop are brought under the umbrella
of the section.

Seksyen 20: Kewajipan am pengilang, dsb. berkenaan dengan loji bagi kegunaan
semasa bekerja

West Bromwich Building Society v. Townsend [1983] ILR 257


An environmental health officer served an improvement notice alleging that a build­ing society
was in breach of its duty to do what was reasonably practicable to protect its employees
against robbers. It was ordered to fit anti-bandit screens. The tribunal in confirming the notice
disregarded evidence that there was a difference of professional opinion about the value of
such screens. On appeal to the High Court, the improvement notice was quashed.
Note: This case also related Section 15 and Section 32 OSHA 1994. But under OSHA 1994,
the Appeal Committee decision is final.

83

JD118024 Tek 4 83 9/22/07 1:05:05 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

Wright v Dunlop Rubber Co Ltd [1972] 13 KIR 255

The action can lie against architects, distributors, retailers, repairers and second-hand goods
dealers. To be able to sue in negligence, the employee need not be using the plant, equipment
or substance it is enough, for example, that the use of a dangerous substance by a fellow
employee exposes the employee to disease.

Seksyen 24: Kewajipan am pekerja yang sedang bekerja.

Reasonable care
Hamzah D494 & Ors v Wan Hanafi bin Wan Ali [1975] 1 MLJ 203
Wan Suleiman FJ: In ordinary circumstances, or where simple operations are being performed,
persons are not as a rule required to guard against every conceivable result of their actions,
nor are they bound to exercise scientific care or to take extravagant precautious. They must
have regard both to the probability of injury resulting, and to the probable seriousness of the
injury. They may weigh the cost and the difficulties of the precautions. They are in general
entitled to assume that others will comply with statutory regulations.

Abdul Rahim b. Mohamad v Kejuruteraan Besi Dan Pembinaan Zaman Kini [1998] 4
MLJ 323
This is a claim for damages arising out of an accident which occurred while the plaintiff was
carrying out repair work to the ceiling of the school hall of Sekolah Menengah Sains, Cheras,
Kuala Lumpur. The facts may be briefly stated as follows. According to the plaintiff, in the
morning of 21 April 1992, he was asked by the defendant to go to the Sekolah Menengah
Sains, Cheras to do some repair work to the ceiling of the school hall. He went there with
two co-workers, namely Fauzi bin Ariffin (‘SP3’) and Abdullah bin Hassan (‘SB2’).

On arrival, the three of them put up the necessary scaffolding to carry out the work. Soon
after that, SP3 left the place leaving the plaintiff and SB2 to do the work. On the day in
question, five pieces of the scaffolds were used, each one with a height of 4 feet, so the
total height of the scaffolding was around 20 feet. At the top of the scaffolding, there was
a metal platform for the worker to sit on while attending to the work. There was no railing
around the platform. There was a gap of about 1 foot between the ceiling and the head of
the workman seated on the platform.

While the plaintiff was on top of the scaffolding, he requested SP3 to push the scaffolding
to another part of the hall. As SP3 was pushing the scaffolding, the plaintiff said, it started
to shake so he held on to the platform. He then told SP3 to slow down and SP3 replied
by telling him to be careful. When he thought that the scaffolding was about to tumble, he
jumped towards the wall where there was a wooden box and tried to hold on to the box, but
the box gave way and he fell to the floor. At about the same time, the scaffolding tumbled
to the floor.

Going back to the scene of the accident, SP3 told the court that when he was about to
push the scaffolding, he asked the plaintiff to come down but the plaintiff refused to do
so. He saw the plaintiff sitting at the edge of the platform on the side close to the wall of
the school hall. SP3 further told the court that when he pushed the scaffolding, it started
turning and after that it fell to the floor. At about the same time, he also saw the plaintiff
fell to the floor close to the wall.

84

JD118024 Tek 4 84 9/22/07 1:05:05 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

The other eyewitness, SB2, gave a slightly different version of the accident. He told the
court that after the plaintiff had finished working in one part of the ceiling, the plaintiff
asked SP3 to push the scaffolding to another area. He and SP3 then told the plaintiff to
come down first before SP3 push the scaffolding but the plaintiff told SP3 that he would
hang on to the wooden box on the wall while SP3 push the scaffolding. When the plaintiff
attempted to do so, he said, the wooden box gave way and that had prompted the plaintiff
to jump back onto the platform and as a result the scaffolding tumbled. He said the plaintiff
only manage to hang on to the box for less than two minutes when the box gave way.

The plaintiff claims that the personal injury suffered by him arose out of the negligence of
the defendant. The particulars of the defendant’s negligence were stated as follows:
(a) Gagal untuk menyediakan tempat kerja yang selamat kepada plaintif;
(b) Mendedahkan plaintif kepada risiko kecederaan yang mana defendan telah tahu atau
sepatutnya tahu;
(c) Menyediakan scaffolding yang tidak selamat untuk kegunaanplaintif walaupun defendan
telah tahu bahawa alat tersebut tidak selamat untuk digunakan dan tidak berfungsi
dengan sempurna;
(d) Defendan gagal untuk menyediakan alat-alatan kerja yang sempurnadan sesuai kepada
plaintif untuk menjalankan kerja-kerja yang diarahkan oleh defendan.

It is submitted for the plaintiff that by reasons of the above, the defendant had committed
breaches of both his common law and statutory duties, which the defendant as an employer
owed to the plaintiff.

It is submitted on behalf of the defendant that according to the testimonies of SP3 and
SB2, the normal procedure is for the worker to come down from the scaffolding before it
is pushed to another part of the hall. What had happened here was that the plaintiff, after
finishing work in one part of the ceiling, refused to come down from the scaffolding despite
being asked to do so by SP3. It is contended that the plaintiff’s refusal to come down from
the scaffolding while the same was being pushed by SP3 constitutes a negligent conduct on
his part. The defendant also draws my attention to s 24(1) of the Occupational Safety and
Health Act 1994 which provides:

(1) It shall be the duty of every employee while at work-


(a) to take reasonable care for the safety and health ofhimself and of other persons who
may be affected by his acts or omissions at work;
(d) to comply with any instruction or measure on occupational safety and health instituted by
his employer or any other person by or this Act or any regulation made thereunder.

It is alleged that the conduct of the plaintiff here was also in breach of s 24(1)(a) and (d)
of the Occupational Safety and Health Act 1994 and such breach of statutory duty by the
plaintiff as much as any carelessness, amounts to contributory negligence on his part .

Arifin Zakaria J held:


“At common law, a master is under a duty, arising out of the relationship of master and
servant, to take reasonable care for the safety of his workpeople in all the circumstances of

85

JD118024 Tek 4 85 9/22/07 1:05:05 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

the case so as not to expose them to unnecessary risk Having perused the evidence, I agree
with the submission of learned counsel for the plaintiff that the defendant failed to comply
with both his common law and statutory obligations to ensure the safety and welfare of his
employees while carrying out the work on the fateful day.

First, I find that there was a breach of regulation 74(1) of the Factories and Machinery
(Safety and Health and Welfare) Regulations 1970, since no designated person was appointed
to supervise the erection of the scaffolding. The scaffolding was also not adequately secured
to prevent movement as required by reg 77(3)(c). There is also no evidence to show that the
scaffolding had been inspected by a designated person within the preceding seven days as
required by reg 85(1). The scaffolding was also not provided with guard rail and toe-board as
required by reg 88(1). Further, I find there is no proper supervision by a competent person of
the work to ensure that all the safety measures were being complied with by the employees.
Had there been proper supervision, I am sure the plaintiff would not be allowed to remain
on top of the platform while his co-worker was pushing the scaffolding. However, in my
opinion, reg 12 of the Factories and Machinery (Safety, Health and Welfare) Regulations
1970 is not applicable to this case.

Having regard to the conduct of the plaintiff in this case, I am inclined to agree with the
defendant that the plaintiff is partly to blame for the accident. The plaintiff ought to have
known that, by remaining on the scaffolding while the same was being pushed, he was
exposing himself to the unnecessary risk of injury to himself should the scaffolding were
to collapse or fall for some reasons or other. The conduct of the plaintiff also, as submitted
by the defendant, constitutes a breach of s 24(1)(a) and (d) of the Occupational Safety
and Health Act 1994. For the above reasons, I am driven to the conclusion that there was
contributory negligence on the part of the plaintiff.

Seksyen 25: Kewajipan untuk tidak mengganggu atau menyalahgunakan benda yang
diadakan menurut peruntukan tertentu.

Intentionally.
Govinda Mudaliar Sons Govindasamy [1967] 2 MLJ 5
Gill J: An intention to my mind connotes a state of affair which the party “intending”….
does more than merely contemplate: it connotes a state of affairs which, on the contrary, he
decides, so far as in him lies, to bring about, and which, in point of possibility, he has a
reasonable prospect of being able to bring about, by his own act of volition.

Recklessly.
Yap Liow See v Public Prosecutor [1937] MLJ 225
The word ‘reckless’ connotes a positive, active, mental condition, a certain wilfulness, a
conscious disregard of consequences in doing an act.

86

JD118024 Tek 4 86 9/22/07 1:05:05 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

Negligently
Anthonysamy v Public Prosecutor [1956] MLJ 247
The test for determining negligence is whether a reasonable man in the circumstances
would have realised the prospect of harm and would have stopped or changed his course
so as to avoid it: the test is the same in tort and ‘criminal intention’ or ‘wicked mind’ are
immaterial.

Seksyen 28: Pengawasan perubatan

Wright v. Dunlop Rubber Co. [1972] 13 KIR 255


Employers can be held civilly liable at common law for failing to introduce health surveillance
even in the absence of specific statutory regulation. The employers used an anti-oxidant
called Nonox S in their process. ICI, the manufacturers, then discovered that it contained
free beta­naphthylamine, a known carcinogen and now a prohibited substance, and withdrew
it. In 1960 a circular from the Rubber Manufacturers Employers’ Association warned that
all employees who had been exposed should be screened and tested for bladder, cancer, a
disease with a long latency period which can be successfully treated if caught in the early
stage. Dunlop stopped using Nonox in 1949 but did not introduce urine tests for workers
who had been exposed until 1965. Only then was it discovered that the plaintiff had cancer
of the bladder (hundreds of other cases subsequently came to light). It was held that in
addition to the liability of the manufacturer the employer was liable in negligence for failing
to institute tests quickly enough. This should have been done in 1960. At that time there
was no statutory obligation (it was later introduced by the COSHH Regulations 1988).

Note: Section 28 of OSHA 1994 is equivalent to Regulation 5 of the Management of Health


at Work Regulation 1992(UK).
This case also related to S. 21 of OSHA 1994.

Section 48: Notis perbaikan dan notis larangan

ANI Engineering v Bolton [1987] 3 VIR 76


The Industrial Relations Commission of Victoria was called upon to interpret the expression
“immediate risk” in section 44 of the OHSA (Vic), an expression which is also found in
some of the other statutes. The Commission stated that:

“In our view there is no ‘standard’ level of risk against which the accept­ability of a prohibition
notice can be determined. What is an ‘acceptable’ risk will depend upon the nature of the
threat. An inspector and this Commission on appeal will need to make a judgment which
involves a consideration of the risk and the nature of the potential detriment. Undoubtedly
this may be a difficult task on occasions, but similar difficulties are not unknown to the
law. One may envisage circumstances when an activity would be prohibited even though
the risk is extremely small….

Under s 44(1) the risk is to be immediate. In our view ‘immediate’ does not relate to the
degree of risk associated the work in question. Rather, it is concerned with whether the risk
associated with the work is present, or very nearly so. It is the exposure to the risk which
is to be immediate.
Note: S.48 of OSHA 1994 is equivalent to S. 44 OHSA Victoria, Australia).

87

JD118024 Tek 4 87 9/22/07 1:05:05 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

RUJUKAN

1. Brenda Barret and Richard Howells, Occupational Health and Safety Law Third Edition,
Pitmab Publishing, 1997.

2. Charles Barrow, John Dudington, Health and Safety at Work, Briefcase on Employment
Law, Cavendish Publishing Ltd, 1998.

3. Construction Industry Development Board Malaysia Act 1994 (Act 520).

4. Earl D. Heath, The Law on Occupational Safety and Health: Worker Training and
Education in Safety and Health, Comparative Labor Law Journal 177, 1981.

5. The Reporting of Injuries, Diseases and Dangerous Occurrences Regulations 1995


(RIDDOR).United Kingdom. http://www.riddor.gov.uk/infocontent.html.

6. J.E. Penner. Mozley and Whitley’s Law Dictionary 12th Edition, Butterworth London.
2001.

7. John Munkman, Law of Negligence in Malaysia, Employer’s Liability at Common Law


Eleventh Edition, Butterworth and Co. Ltd, 1990.

8. John Redley, Safety at Work Second Edition, Butterworth, 1987.

9. Julie E. Korostoff, Linda M. Zimmermann, Carolyn E. Ryan, Comparative Labor Law


Journal: Rethinking The OSHA Approach to Workplace Safety, 1991.

10. Kamal Halili Hassan, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, 1994: Labour and
Employment, Medicine Malaysia, CLJ (Dec), 1994.

11. Kamal Halili Hassan, Undang-undang Keselamatan Industri di Malaysia, Dewan Bahasa
dan Pustaka, 2001.

12. Kamal Halili Hassan, Undang-undang Keselamatan Industri: Piawaian ILO dan Malaysia,
MLJA 84, 2002.

13. Laporan Tahunan PERKESO 1997.

14. Michael Whincup. 1997. Modern Employment Law A Guide To Job Security And Safety
Ninth Edition. Butterworth Heinemann.

15. Mimi Kamariah Majid, Criminal Procedure in Malaysia (Third Edition), University of
Malaya Press, 1999.

16. Mining Development Act 1994 (Act 525).

88

JD118024 Tek 4 88 9/22/07 1:05:05 PM


Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

17. Richard W. Painter, Ann E.M. Holmes, Cases and Materials on Employment Law, Oxford
University Press, 2002.

18. Roger Bird. 1998. Osborn’s Concise Law Dictionary Seventh Edition. Sweet and Maxwell
Limited.
19. Rozanah Ab. Rahman, Safe System at Work: The Employer’s Duty, Personal Injury and
Torts, Labour, Employment, Health Malaysia, CLJ 1 ILR, 1999.

20. Sherman. 1998. Dictionary of Law. Golden Books Centre Sdn. Bhd. Kuala Lumpur.

21. Siti Zaharah Jamaluddin, “Labour Law”, Survey of Malaysian Law 1994.

22. The Anotated Statutes of Malaysia, Occupational Safety and Health Act 1994 (Act 514)
MLJ Sdn. Bhd. 1996.

23. The Factories and Machinery Act, 1967 and its regulations.

24. The Occupational Safety and Health Act 1994 (Act 514) and its Regulations.

25. The Pocket Oxford Dictionary, Oxford University Press, 1984.

89

JD118024 Tek 4 89 9/22/07 1:05:05 PM