Format Penyata Kewangan – Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira <Nama Perniagaan> Penyata Pendapatan bagi tempoh

berakhir <masukkan tarikh> Hasil Jualan Jualan xx Tolak: Pulangan jualan (xx) Jualan bersih xx Kos Jualan: Stok awal Belian Tolak: Pulangan belian Belian bersih Tambah: Angkutan masuk Duti atas belian Insurans atas belian Kos belian Kos barang sedia dijual Tolak: Stok akhir Kos Jualan Untung / Rugi Kasar* Tambah: Hasil-hasil lain Komisen diterima Dividen diterima Hasil sewa **Hasil lain

Komponen 1 – Hasil Jualan Jualan – Pulangan jualan

Komponen 2 – Kos Jualan Formula yang asas ialah: Stok awal Belian xx Tolak: Pul. Belian (xx) Tolak: Stok akhir Kos Jualan

xx xx (xx) xx
(+)
Bahagian Akaun Perdagangan

xx

xx (xx) xx

(+)

(−)

Angkutan masuk, duti atas belian dan insurans atas belian adalah belanja yang berkaitan dengan belian barang niaga. Tambahkan kepada belian jika ada.

xx xx xx xx xx (xx) (xx) xx

Komponen 3 – Hasil-hasil lain Masukkan hasil lain di sini. Antaranya boleh dikenalpasti melalui kata kunci ‘diterima’ atau ‘hasil’. Jika diberikan Imbangan Duga, lihat kepada item sebelah kredit, selain akaun liabiliti, ekuiti pemilik dan akaun kontra.

xx xx xx xx xx xx

(+)

Komponen 4 – Belanja-belanja lain Masukkan belanja lain di sini. Antaranya boleh dikenalpasti melalui kata kunci ‘dibayar’ atau ‘belanja’. Jika diberikan Imbangan Duga, lihat kepada item sebelah debit, selain daripada akaun aset dan akaun kontra.

Tolak: Belanja-belanja lain Kadar bayaran Belanja susut nilai Hutang lapuk Belanja sewa Komisen dibayar **Belanja lain Untung / Rugi Bersih#

xx xx xx xx xx xx xx xx

Bahagian Akaun Untung Rugi

(−)

Formula-formula asas Penyata Pendapatan (bahagian Akaun Perdagangan)
Asas Dikembangkan Jualan bersih Jualan – Pul. jualan − − Kos jualan Stok awal + Belian – Stok akhir = = Untung / Rugi kasar* Untung / Rugi kasar*

*Jualan bersih > Kos jualan = Untung kasar *Jualan bersih < Kos jualan = Rugi kasar (bahagian Akaun Untung Rugi)
Asas
# #

Untung / Rugi kasar

+

Hasil lain

Belanja lain

=

Untung / Rugi bersih

#

Untung kasar + Hasil lain > Belanja lain = Untung bersih Untung kasar + Hasil lain < Belanja lain = Rugi bersih

<Nama Perniagaan> Kunci Kira-kira pada <masukkan tarikh> Aset Bukan Semasa Premis xx Kenderaan xx Tolak:Peruntukan Susut Nilai (xx) xx (+) Alatan pejabat xx Tolak: Peruntukan Susut Nilai (xx) xx xx Aset Semasa Penghutang Tolak: Peruntukan hutang ragu Stok akhir Belanja terdahulu Hasil terakru Bank Tunai xx (xx) xx xx xx xx xx xx xx

(+) (+)

Modal Kerja – mengukur kemampuan perniagaan membayar balik hutang jangka pendek. Formula: Jumlah aset semasa (-) Jumlah liabiliti semasa Modal Kerja

Liabiliti Semasa Pemiutang Belanja terakru Hasil terdahulu Modal Kerja

xx xx xx

(−) (+)

(xx) xx xx

Liabiliti Bukan Semasa Pinjaman bank Nota belum bayar

xx xx

(+)

xx
Jika perniagaan mengalami kerugian, formula untuk ekuiti pemilik adalah seperti berikut: Formula: Modal awal (-) Rugi bersih (-) Ambilan Modal akhir

Ekuiti Pemilik Modal awal Tambah: Untung bersih Tolak: Ambilan Modal akhir

xx xx xx (xx)

(+)

xx xx

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.