Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

Tarikh : 1Julai 2010

Masa : 11.00 pagi – 12.00 tengahari ( 60 minit )

Tahun : 4 Bestari ( 30 murid : 18 lelaki dan 12 perempuan)

Tema : Hargai Warisan Kita

Tajuk : Alat Muzik Tradisional Malaysia

Pakej/ Modul : Kemahiran Mendengar dan Bertutur, Membaca dan Menulis.

HPU : 2.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang


didengar, ditonton,dibaca atau dialami

5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi


dan gaya pembacaan yang sesuai

11.0 Membuat ulasan tentang bahan yang didengar, ditonton


atau dibaca

HPK : 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara


yang tersurat dan tersirat.
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan
dan intonasi yang betul dan memahami perkara
yang dibaca.
11.3 Mengenalpasti maklumat dan mencatat nota
daripada bahan yang didengar dan dibaca.

HHP : Aras 1 (i) Menyatakan fakta yang terdapat dalam bahan.


Aras 1 (i) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi
yang betul dan menarik.
Aras 1 (ii) Mencatat nota dalam bentuk grafik.

Objektif : Pada akhir pembelajaran murid dapat;


1. Menyebut lapan jenis alat muzik tradisional Malaysia.
2. Membaca petikan yang diberikan dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan menarik.
3. Menulis jenis-jenis alat muzik tradisional Malaysia
berdasarkan kaum dalam bentuk jadual.

Pengisian Kurikulum :

Sistem Bahasa :

i) Sebutan dan intonasi: Membaca dengan sebutan dan intonasi yang


betul.
ii) Tatabahasa : Ayat penyata
iii) Kosa Kata : getaran, dipalu, bergema

Kemahiran Bernilai Tambah

i) Kecerdasan Pelbagai : Linguistik,Interpersonal, Muzik


ii) Kemahiran Berfikir :mengesan, mengkategori
iii) Kajian Masa Depan
iv) Pembelajaran kontekstual :

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran : Pendekatan Berpusatkan Murid

Kemahiran generik : Kemahiran Belajar

Penekanan Konsep 5P

i) Penggabungjalinan : kemahiran bertutur, membaca, menulis


ii) Penyerapan ilmu : Pendidikan Muzik; Nilai murni : baik hati
iii) Pemulihan : Membaca kosakata secara latih tubi
iv) Pengayaan : membuat buku skrap alat-alat muzik tradisional
v) Penilaian : Membuat jadual jenis alat muzik

Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran :


i) Bahan Multimedia :LCD, CD
ii) Bahan Bercetak :poster
iii) Bahan Maujud : kompang, serunai

Pengetahuan Perlu Ada :

i) Murid pernah melihat alat-alat muzik seperti serunai, kompang dan


lain-lain.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Langkah Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Catatan


dan Masa Pembelajaran
Set Induksi Alat-alat muzik:  Guru membawa
(5 minit)  Kompang kompang dan serunai
 serunai dan meminta 2 orang Kemahiran
murid memalu belajar(mentafsir
kompang dan meniup maklumat)
serunai tersebut.
 Bersoal jawab dengan
murid mengenai
kegunaan kompang.
 Guru mengaitkan
dengan isi pelajaran
hari ini.
Langkah 1 Petikan teks:  Murid diberikan SP:Koperatif
(10 minit) Alat-alat Muzik Tradisional petikan.
Malaysia.  Murid membaca
(Lampiran A) petikan dengan gaya
1.Membranofon dan intonasi yang
betul.
 Guru meminta
beberapa orang murid PP(Berpusatkan
membaca petikan murid)
dengan kuat.
 Murid lain mendengar
dan memberi komen
2. Kordofon
mengenai intonasi dan
nada.

Langkah 2 Alat-alat Muzik  Murid duduk dalam PP(Berpusatkan


(10 minit)  mengecam dan kumpulan dan murid)
menyebut nama alat- dikehendaki
alat muzik. berbincang mengenai
jenis alat-alat muzik SP:Koperatif dan
dari setiap kaum. Kolaboratif
 Wakil murid
dikehendaki ke KBT
hadapan kelas dan
-Verbal linguistik
menyebut nama alat-
alat muzik tersebut.
Nilai: kerjasama
Langkah 3 Tayangan slaid (gambar) :  Guru menayangkan KB
(15 minit)  Alat muzik tradisional slaid gambar alat (mentafsir
Melayu muzik tradisional dari maklumat)
 Alat muzik tradisional kaum Melayu, Cina SP:Kontek luar
Cina dan India.
 Alat muzik tradisional  Guru turut memberi BBM: LCD,
India penerangan mengenai laptop
asal usul sesuatu alat
muzik. Nilai: berani
 Murid dikehendaki mencuba
menyebut semula jenis
alat-alat muzik
berdasarkan sesuatu
kaum.

Langkah 4 Latihan 3  Murid dikehendaki KB(menyatakan


( 15 minit) Membuat jadual: membuat jadual serta sebab dan
 Jenis alat muzik menulis jenis alat alasan)
tradisional kaum muzik tradisional.
Melayu, cina dan  Murid diminta mengisi
India. jadual tersebut dengan
menulis jenis alat
muzik dari kaum
Melayu, Cina dan
India.
 Guru berbincang
dengan murid jawapan
yang tepat.
Penutup  Murid diperdengarkan KG;TMK
( 5 minit ) dengan lagu-lagu etnik
kratif daripada pita Nilai Murni:
rakaman. menghargai
 Guru memaklumkan warisan Negara
kepada murid
mengenai alat muzik BBM: pita
yang digunakan dalam rakaman
lagu tersebut.
 Guru merumuskan
pengajaran dan
pembelajaran serta
menekankan kepada
aspek nilai yang
terdapat semasa
aktiviti hari ini.

Anda mungkin juga menyukai