Anda di halaman 1dari 25

SK (2) TAMAN KERAMAT

LAPORAN KAJIAN TINDAKAN

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBACA


PERKATAAN BAHASA ARAB DAN
AYAT AL-QURAN

Oleh:
NAZRI BIN SAMSUDIN
(No. KP: 780304-10-6075)
Guru Pendidikan Islam j-QAF
(Opsyen Bahasa Arab)
SK (2) Taman Keramat
ISI KANDUNGAN

Abstrak

1. Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran lalu

2. Fokus Kajian

3. Objektif Kajian

3.1 Objektif Am

3.2 Objektif Khusus

4. Kumpulan Sasaran

5. Pelaksanaan Kajian

5.1 Tinjauan Masalah

5.1.1 Pemerhatian

5.1.2 Ujian Pengesanan

5.2 Analisis Tinjauan Masalah

5.2.1 Analisis Pemerhatian

5.2.2 Analisis Ujian Pengesanan

5.3 Tindakan yang dijalankan

5.4 Pelaksanaan Aktiviti

5.4.1 Aktiviti 1: Pengenalan Huruf-huruf Tunggal Arab Tanpa Sistem Tanda

dan Baris

5.4.2 Aktiviti 2: Pengenalan Huruf-huruf Tunggal Arab dan Bersambung

dengan Sistem Tanda dan Baris

5.4.3 Aktiviti 3: Membaca perkataan Bahasa Arab dan potongan ayat Al-

Quran yang mudah

5.4.4 Aktiviti 4: Latih tubi bacaan Buku Iqra’ setiap hari satu muka surat

2
5.5 Refleksi Kajian

5.5.1 Penilaian Pencapaian Murid

5.5.2 Rumusan Pemerhatian

6. Cadangan seterusnya

7. Bahan yang diperlukan

8. Anggaran kos

9. Jadual Pelaksanaan

10. Lampiran-lampiran:

Lampiran A: Analisa Peperiksaan Akhir Tahun 2009 Bahasa Arab dan Laporan

Pencapaian j-QAF 2009 (Analisa Khatam Al-Quran)

Lampiran B: Borang Pemerhatian

Lampiran C: Kertas Soalan Ujian Pengesanan

Lampiran D: Contoh Huruf-huruf Tunggal Arab tanpa Sistem Tanda dan Baris

Lampiran E: Contoh Huruf-huruf Tunggal Arab dan Bersambung dengan Sistem

Tanda dan Baris

Lampiran F: Contoh Perkataan Bahasa Arab bertanda sukun (mati), syaddah

(sabdu) dan mad (panjang)

Lampiran G: Contoh satumuka surat Buku Iqra’

3
MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBACA

PERKATAAN BAHASA ARAB DAN AYAT AL-QURAN

Oleh

NAZRI BIN SAMSUDIN

Guru Pendidikan Islam j-QAF


(Opsyen Bahasa Arab)
SK (2) Taman Keramat

ABSTRAK

Kajian ini adalah hasil pemerhatian kepada kelemahan murid dalam

membaca perkataan-perkataan Bahasa Arab yang terdapat dalam

Buku Teks Bahasa Arab dan ayat-ayat Al-Quran menggunakan kaedah

Iqra’ sebagaimana yang dilaksanakan dalam Program j-QAF melalui

Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) Bahasa Arab, Khatam Al-Quran 6

Bulan Pertama dan Tasmik. Kelemahan murid dalam kemahiran

membaca perkataan Bahasa Arab adalah berpunca daripada

kelemahan mereka dalam menguasai kemahiran membaca Buku Iqra’.

Murid yang terlibat dalam kajian ini terdiri daripada 10 orang murid yang

masih membaca Buku Iqra’ 4 dan 5 dari kelas 6 Setia, SK (2) Taman

Keramat, Gombak, Selangor. Kajian bagi mengenalpasti masalah ini

adalah melalui pemerhatian dan analisis terhadap markah Peperiksaan

Akhir Tahun 2009 Bahasa Arab dan Laporan Pencapaian j-QAF (Oktober

2009)1. Kajian tindakan ini adalah penting untuk dilaksanakan bagi tujuan

merealisasikan dan mencapai objektif dan matlamat program j-QAF,

khususnya melibatkan kumpulan pertama murid j-QAF 2005 yang akan

menamatkan persekolahan rendah mereka pada tahun 2010 ini.

1Lihat Lampiran A: Analisa Peperiksaan Akhir Tahun 2009 Bahasa Arab dan Laporan Pencapaian j-QAF 2009, SK
(2) Taman Keramat.

4
1. REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALU

Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Arab dan Pendidikan Islam (Khatam Al-Quran)

kelas 6 Setia. Saya dapati murid yang masih membaca Buku Iqra’ 4 dan 5 tidak dapat

menguasai kemahiran membaca perkataan Bahasa Arab sepertimana yang terdapat

dalam Buku Teks Bahasa Arab. Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) Khatam Al-Quran

yang dilaksanakan dengan hanya menggunakan Buku Iqra’ sebagai Bahan Bantu

Mengajar adalah tidak mencukupi bagi mengatasi masalah ini. Hasil keputusan

Peperiksaan Akhir Tahun 2009 Bahasa Arab mendapati mereka tidak dapat menjawab

soalan yang menguji kemahiran membaca malah sukar untuk menjawab soalan kerana

mereka tidak pandai membaca perkataan Bahasa Arab dengan betul dan lancar.

Oleh itu, saya perlu berusaha untuk meningkatkan kemahiran membaca mereka

dengan mempelbagaikan kaedah, teknik dan strategi pengajaran serta bahan bantu

mengajar dalam P&P Bahasa Arab dan Khatam Al-Quran.

2. FOKUS KAJIAN

Daripada refleksi di atas didapati murid gagal atau sekadar mendapat markah lulus

paling minimum dalam Peperiksaan Akhir Tahun 2009 Bahasa Arab kerana:

a. Murid kurang mahir tentang sistem tanda dan baris dalam huruf dan

perkataan Bahasa Arab menyebabkan mereka sukar untuk membaca

perkataan Bahasa Arab dan ayat Al-Quran.

b. Ada murid yang sudah boleh mengenal dan mengaplikasikan sistem tanda

dan baris bagi huruf-huruf tunggal Arab, tetapi sukar untuk mengenal dan

mengaplikasikannya bagi huruf-huruf Arab yang bersambung dalam satu

perkataan.

5
Masalah ini berlaku di kalangan murid kerana sikap murid yang malas untuk membuat

latihan dan mengulangkaji bacaan Buku Iqra’ walaupun saya sering berpesan kepada

mereka untuk membaca hanya satu muka surat pada setiap hari kerana setiap Buku

Iqra’ mempunyai lebih kurang 30 muka surat yang boleh dihabiskan dalam masa

sebulan. P&P Khatam Al-Quran 6 Bulan Pertama sebanyak 4 waktu seminggu (2 jam) di

sekolah adalah tidak mencukupi bagi mengatasi masalah ini kerana realitinya guru

hanya mampu mendengar bacaan setiap murid secara individu selama 2-3 minit sahaja

dalam setiap P&P yang dijalankan. Keadaan ini bertambah buruk apabila terdapat

murid yang langsung tidak mempunyai Buku Iqra’ di rumah mereka.

3. OBJEKTIF KAJIAN

i. Objektif Am

Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan dalam kemahiran membaca

perkataan Bahasa Arab dan ayat Al-Quran dengan menggunakan persembahan

multimedia dan powerpoint yang mudah, ringkas dan menarik serta latih tubi

bacaan Buku Iqra’ satu muka surat pada setiap hari di sekolah.

ii. Objektif Khusus

Objektif khusus kajian ini adalah supaya :

 Murid dapat memahami cara mengaplikasikan sistem tanda dan baris dalam

huruf tunggal, huruf bersambung dan perkataan Bahasa Arab.

 Murid dapat membaca perkataan Bahasa Arab dan ayat Al-Quran dengan

betul dan lancar.

 Murid dapat mengurangkan kesilapan dalam menjawab soalan peperikaan.

 Mempelbagaikan kaedah pengajaran guru dan pembelajaran murid.

6
4. KUMPULAN SASARAN

Kumpulan sasaran terdiri daripada 10 orang murid yang masih membaca Buku Iqra’ 4

dan 5 dari kelas 6 Setia, SK (2) Taman Keramat yang terdiri daripada 8 orang murid lelaki

dan 2 orang murid perempuan. Murid-murid ini mempunyai tahap penguasaan yang

lemah dalam mata pelajaran Bahasa Arab dan Khatam Al-Quran iaitu mereka belum

menguasai kemahiran membaca perkataan Bahasa Arab dan ayat Al-Quran.

5. PELAKSANAAN KAJIAN

5.1 Tinjauan Masalah

5.1.1 Pemerhatian

Saya membuat kaedah pemerhatian2 untuk mengesan tahap

penguasaan murid-murid dalam kemahiran membaca perkataan

Bahasa Arab dan ayat Al-Quran.

5.1.2 Ujian Pengesanan

Melalui ujian pengesanan3, saya dapat menilai tahap kecekapan murid

dalam kemahiran membaca perkataan Bahasa Arab dan ayat Al-Quran.

5.2 Analisis Tinjauan Masalah

Saya membuat analisis berdasarkan kaedah yang dijalankan untuk meninjau

masalah yang menyebabkan murid gagal menguasai kemahiran membaca

perkataan Bahasa Arab dan ayat Al-Quran.

2 Lihat Lampiran B: Borang Pemerhatian


3 Lihat Lampiran C: Kertas Soalan Ujian Pengesanan

7
5.2.1 Analisis Pemerhatian

Dalam setiap P&P Bahasa Arab, salah satu aktiviti wajib yang saya akan

jalankan adalah meminta murid membaca perkataan dan ayat dalam

Buku Teks Bahasa Arab, tulisan saya di papan hitam atau yang

dipaparkan pada Kad Imbasan. Hasil pemerhatian saya, hanya murid

yang sudah pandai membaca Al-Quran sahaja yang boleh membaca

perkataan dan ayat Bahasa Arab dengan betul dan lancar. Ini adalah

kerana mereka sudah mahir untuk mengaplikasikan sistem tanda dan

baris bagi huruf tunggal, huruf bersambung dan perkataan Bahasa Arab.

Begitu juga dalam P&P Khatam Al-Quran, apabila saya meminta mereka

membaca perkataan atau ayat Al-Quran, mereka sukar untuk

melakukannya walaupun diminta membaca setiap huruf demi huruf yang

bersambung dan diletakkan pelbagai tanda dan baris itu dalam satu

perkataan.

5.2.2 Analisis Ujian Pengesanan

Berdasarkan ujian Bahasa Arab dan Al-Quran, masalah yang sama sering

berlaku. Ini menyebabkan markah keseluruhan bagi ujian tersebut

terjejas.

5.3 Tindakan yang dijalankan

Tindakan yang dijalankan berdasarkan analisis yang telah dijalankan. Oleh itu,

langkah pertama yang perlu dilakukan ialah memberi galakan kepada murid-

murid terbabit untuk meningkatkan penguasaan kemahiran membaca

perkataan Bahasa Arab dan ayat Al-Quran. Tindakan selanjutnya ialah:

8
 Memberi pengenalan huruf-huruf tunggal Arab tanpa sistem tanda dan

baris kepada murid-murid.

 Memberi pengenalan huruf-huruf tunggal Arab dan bersambung dengan

sistem tanda dan baris kepada murid-murid.

 Membaca perkataan Bahasa Arab dan potongan ayat Al-Quran yang

mudah.

 Latih tubi bacaan Buku Iqra’ setiap hari satu muka surat.

5.4 Pelaksanaan Aktiviti

5.4.1 Aktiviti 1: Pengenalan Huruf-huruf Tunggal Arab Tanpa Sistem

Tanda dan Baris

Walaupun secara asasnya murid-murid sudah belajar dan mengenal huruf-

huruf tunggal Arab tanpa sistem tanda dan baris4 ini ketika Tahun 1, tetapi

adalah tidak menjadi satu kesalahan bagi seseorang guru untuk

mengulangkaji perkara ini dalam peringkat pengenalan untuk kumpulan

murid Tahun 6 yang lemah ini supaya mereka benar-benar menguasainya

dengan betul dan lancar kerana biasanya mereka tahu menyebut dan

membaca huruf-huruf tunggal Arab ini dengan betul tetapi tidak lancar.

Aktiviti dijalankan seperti berikut:

a. Guru menunjukkan semua huruf tunggal Arab tanpa sistem

tanda dan baris.

b. Guru membaca semua huruf tunggal Arab tersebut dan

meminta murid membaca mengikut contoh bacaan guru

secara ramai, individu atau mengikut giliran.

4 Lihat Lampiran D: Contoh Huruf-huruf Tunggal Arab Tanpa Sistem Tanda dan Baris

9
c. Guru mengedarkan kad imbasan huruf tunggal Arab

kepada setiap murid.

d. Guru meminta wakil murid untuk menyebut satu huruf dan

murid yang mempunyai kad huruf tersebut diminta

menunjukkannya atau menampalnya di papan hitam.

Proses ini dilakukan sehingga selesai semua huruf.

e. Guru menyebut satu huruf dan meminta murid menuliskan

huruf tersebut di papan hitam. Proses ini dilakukan sehingga

selesai semua huruf.

f. Guru meminta setiap murid membaca huruf yang ada pada

kad imbasan mereka. Kad-kad tersebut boleh ditukar

supaya setiap murid dapat peluang membaca huruf-huruf

yang berbeza.

Pemerhatian

Setiap murid tidak semestinya diberikan satu kad huruf sahaja, tetapi

apabila mereka sudah dapat menyebut dan membaca satu huruf

dengan betul dan lancar, maka mereka boleh diberikan dua hingga lima

kad huruf sekaligus supaya dapat membiasakan diri apabila membaca

perkataan pula.

Refleksi

Setelah melaksanakan aktiviti berpusatkan murid ini, saya dapati murid

lebih cepat menguasai kemahiran membaca huruf-huruf tunggal Arab

kerana kepelbagaian aktiviti walaupun menggunakan satu bahan bantu

mengajar sahaja.

10
5.4.2 Aktiviti 2: Pengenalan Huruf-huruf Tunggal Arab dan Bersambung

dengan Sistem Tanda dan Baris5

Berbeza dengan tulisan huruf Rumi, huruf Arab sama ada tunggal atau

bersambung perlu diletakkan tanda dan baris bagi peringkat kemahiran

asas dan sederhana (sekolah rendah dan menengah) supaya murid

dapat mengenal dan membaca huruf dan perkataan dengan betul dan

lancar. Aktiviti ini dijalankan seperti berikut:

a. Guru menunjukkan dan membaca semua huruf tunggal

Arab berbaris satu di atas dan meminta murid mengikutnya

secara ramai dan individu.

b. Guru menunjukkan dan membaca semua huruf tunggal

Arab berbaris satu di bawah dan meminta murid mengikutnya

secara ramai dan individu.

c. Guru menunjukkan dan membaca semua huruf tunggal

Arab berbaris satu di depan dan meminta murid mengikutnya

secara ramai dan individu.

d. Guru menunjukkan dan membaca setiap huruf tunggal

Arab yang berbaris satu di atas, satu di bawah dan satu di

depan, dan meminta murid mengikutnya secara ramai dan

individu.

e. Guru menunjukkan dan membaca setiap huruf tunggal

Arab yang berbaris dua di atas, dua di bawah dan dua di

depan, dan meminta murid mengikutnya secara ramai dan

individu.

5 Lihat Lampiran E: Contoh Huruf-huruf Tunggal Arab dan Bersambung dengan Sistem Tanda dan Baris

11
f. Guru mengedarkan kad imbasan huruf tunggal Arab pelbagai

baris itu kepada setiap murid dan meminta mereka membaca

huruf berbaris tersebut secara individu. Kad-kad tersebut boleh

ditukar supaya setiap murid dapat peluang membaca huruf-

huruf yang berbeza barisnya.

g. Guru menyebut satu huruf berbaris yang berbeza dan

meminta murid menuliskan huruf dengan barisnya di papan

hitam. Proses ini dilakukan sehingga selesai semua huruf.

h. Kali ini, guru menunjukkan satu perkataan yang terdiri daripada

huruf-huruf yang bersambung dengan pelbagai baris. Pada

peringkat permulaan, murid diminta untuk membaca setiap

huruf berbaris itu satu persatu secara ramai atau individu.

i. Apabila sudah lebih lancar, guru menunjukkan beberapa

perkataan yang mengandungi huruf-huruf yang bersambung

dengan baris yang berbeza. Murid diminta untuk membacanya

secara ramai atau individu.

Pemerhatian

Setiap murid tidak semestinya diberikan satu kad huruf sahaja, tetapi

apabila mereka sudah dapat menyebut dan membaca satu huruf

dengan betul dan lancar, maka mereka boleh diberikan dua hingga lima

kad huruf sekaligus supaya dapat membiasakan diri apabila membaca

perkataan pula.

12
Refleksi

Setelah melaksanakan aktiviti berpusatkan murid ini, saya dapati murid

lebih cepat menguasai kemahiran membaca huruf-huruf tunggal Arab

kerana kepelbagaian aktiviti walaupun menggunakan satu bahan bantu

mengajar sahaja.

5.4.3 Aktiviti 3: Membaca perkataan Bahasa Arab dan potongan ayat

Al-Quran yang mudah

Aktiviti ini dilaksanakan sama ada menggunakan kad imbasan, slaid

multimedia/powerpoint, buku teks dan buku Iqra’. Ia sedikit berbeza

dengan aktiviti 2 kerana pada peringkat ini terdapat penambahan sistem

tanda asas seperti tanda sukun (mati), syaddah (sabdu) dan mad

(panjang)6. Aktiviti ini dijalankan seperti berikut:

a. Guru menunjukkan dua huruf yang bersambung di mana satu

huruf diletakkan pelbagai baris, manakala satu huruf lagi

diletakkan tanda sukun (mati).

b. Guru menunjukkan contoh bacaan yang betul dan meminta

murid membacanya secara ramai atau individu.

c. Guru menunjukkan dua huruf yang bersambung di mana satu

huruf diletakkan pelbagai baris, manakala satu huruf lagi

diletakkan tanda syaddah (sabdu).

d. Guru menunjukkan contoh bacaan yang betul dan meminta

murid membacanya secara ramai atau individu.

6 Lihat Lampiran F: Contoh Perkataan Bahasa Arab bertanda sukun (mati), syaddah (sabdu) dan mad
(panjang)

13
e. Guru menunjukkan dua huruf yang bersambung di mana satu

huruf diletakkan pelbagai baris, manakala satu huruf lagi

diletakkan tanda syaddah (sabdu).

f. Guru menunjukkan contoh bacaan yang betul dan meminta

murid membacanya secara ramai atau individu.

g. Guru mengedarkan kad imbasan kepada murid-murid atau

memaparkan pada slaid, perkataan Bahasa Arab atau potongan

ayat Al-Quran yang mempunyai pelbagai tanda dan baris.

h. Guru meminta murid membacanya dengan betul dan lancar.

Pemerhatian

Apabila murid sudah dapat mengaplikasikan sistem baris dalam

membaca perkataan Bahasa Arab, dengan menggabungkan sistem

tanda sukun (mati) dan syaddah (sabdu) ke dalam sistem baris, maka

murid dapat mengenal dan membaca perkataan Bahasa Arab dengan

betul.

Refleksi

Pada peringkat ini, murid sudah boleh membaca perkataan Bahasa Arab

dan ayat Al-Quran dengan betul dan lancar kerana mereka sudah

mengenali dan menguasai sistem tanda dan baris yang asas dalam huruf

tunggal dan huruf bersambung serta perkataan Bahasa Arab.

5.4.4 Aktiviti 4: Latih tubi bacaan Buku Iqra’ setiap hari satu muka surat

Oleh kerana murid yang lemah dalam penguasaan kemahiran

membaca perkataan Bahasa Arab dan ayat Al-Quran ini didapati

14
mereka malas dan tidak membuat latihan mengulangkaji bacaan Buku

Iqra’ di rumah, maka saya perlulah mengadakan aktiviti ‘setiap hari satu

muka surat’7 di sekolah. Cara aktiviti ini dijalankan seperti berikut:

a. Guru meminta murid membawa Buku Iqra’ milik sendiri dari

rumah atau menggunakan Buku Iqra’ milik sekolah pada setiap

hari persekolahan.

b. Pada hari yang diadakan P&P Khatam Al-Quran iaitu 3 hari (6

waktu=3 jam), maka aktiviti ini dilaksanakan dalam waktu P&P.

c. Baki 2 hari lagi diadakan aktiviti ini pada waktu P&P Tasmik.

Pemerhatian

Aktiviti ini jika dapat dilakukan secara berterusan tanpa gangguan seperti

guru dipanggil mesyuarat/berkursus atau terdapat aktiviti/program

sekolah lain, maka murid yang lemah ini dapat dipulihkan penguasaan

bacaan mereka walaupun mereka tidak mengulangkaji atau membuat

latih tubi bacaan di rumah.

Refleksi

Apabila aktiviti ini dilakukan secara berterusan tanpa gangguan dan

yang paling penting di bawah bimbingan dan pemantauan guru, maka

ia adalah lebih baik daripada meminta murid ini membuat latih tubi

bacaan sendiri tanpa pengawasan ibu bapa/penjaga di rumah.

7 Lihat Lampiran G: Contoh satu muka surat Buku Iqra’

15
5.5 Refleksi Kajian

5.5.1 Penilaian Pencapaian Murid

Selepas kajian dijalankan saya dapat melihat perubahan positif ke

atas murid-murid saya dan saya sendiri. Sebelum ini, saya tidak

mempelbagaikan alat dan bahan bantu mengajar dengan

hanya membataskan kepada penggunaan papan hitam, Buku

Teks dan Buku Iqra’ sahaja. Apabila menggunakan buku sahaja,

maka aktiviti yang berpusatkan murid tidak dapat dipelbagaikan

dan diperbanyakkan. Setelah semua aktiviti ini dijalankan, saya

dapati peningkatan dalam menguasai kemahiran membaca

perkataan Bahasa Arab dan ayat Al-Quran adalah sangat baik

khususnya bagi Aktiviti 1 dan Aktiviti 2. Kesemua aktiviti yang

dirancang dapat berjalan dengan lancar dan keyakinan diri

murid juga menunjukkan perubahan yang lebih positif. Walaupun

dalam ujian PKBS 1, markah yang diperolehi mereka tidak

cemerlang (A) atau baik (B), tetapi sekurang-kurangnya sasaran

saya untuk mengeluarkan mereka daripada mendapat markah

gagal (E dan D) kepada markah lulus dengan memuaskan (C)

sedikit sebanyak tercapai.

5.5.2 Rumusan Pemerhatian

Apabila murid-murid ini sudah dapat meningkatkan penguasaan

kemahiran membaca mereka dari satu tahap yang rendah ke

tahap yang lebih baik, atau sebelum ini mereka selalu gagal dan

sekarang boleh lulus dalam ujian, maka saya dapat lihat

perubahan sikap yang lebih positif dalam diri mereka seperti

16
bertambah minat untuk belajar Bahasa Arab dan lebih rajin

membuat latihan yang diberikan oleh guru.

6. CADANGAN SETERUSNYA

Saya dapati kajian penguasaan kemahiran membaca perkataan Bahasa Arab dan

ayat Al-Quran ini perlu diperluaskan kepada tiga lagi aspek kemahiran bahasa yang lain

iaitu kemahiran mendengar, kemahiran bertutur dan kemahiran menulis. Dengan

melengkapkan kajian ini meliputi kesemua empat aspek kemahiran bahasa ini, maka ia

dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang masalah dan

penyelesaian P&P Bahasa Arab dan Khatam Al-Quran. Tambahan pula, kajian ini bukan

sahaja dapat menghasilkan kesan yang positif kepada diri saya sendiri sebagai seorang

guru, tetapi apa yang lebih penting ialah ia dapat meningkatkan penguasaan murid.

Saya juga bercadang untuk meneruskan program ini untuk meningkatkan penguasaan

kemahiran membaca perkataan Bahasa Arab dan ayat Al-Quran bagi murid lemah di

tahap lain pula. Kajian ini juga menjadikan guru sentiasa berfikiran positif, kritis, kreatif

dan inovatif sentiasa fleksibal dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran

yang lebih berkesan.

7. BAHAN YANG DIPERLUKAN

Bahan- bahan yang diperlukan untuk menjalankan kajian ini adalah seperti :

 Kad Manila = 10 (untuk setiap huruf tunggal tanpa baris, huruf tunggal berbaris

satu/dua di atas/di bawah/di depan)

 Marker Pen = 3 (tiga warna iaitu hitam, biru dan merah)

 Gunting, pembaris, pen, pensel, pensel warna, kertas A4

 Kertas Soalan Ujian Bahasa Arab

 Kertas Soalan Ujian Pendidikan Islam (Khatam Al-Quran)

17
8. ANGGARAN KOS

Anggaran kos untuk bahan-bahan yang saya perlukan ialah :

Kad Manila = 10 x RM 0.50 = RM 5.00

Marker Pen = 3 x Rm 2.00 = Rm 6.00

9. JADUAL PELAKSANAAN (1 Februari 2010 – 28 Februari 2010)

BIL AKTIVITI TEMPOH PELAKSANAAN

1 Mengenal pasti masalah dan pengumpulan data awal 2 hari

2 Menulis proposal 1 hari

3 Merancang tindakan-individu 2 hari

4 Membuat Pemerhatian 1 hari

5 Ujian pengesanan 1 hari


6 Melaksanakan tindakan- aktiviti 1 3 hari
7 Analisis tindakan – aktiviti 1 1 hari
8 Melaksanakan tindakan – aktiviti 2 3 hari
9 Analisis tindakan – aktiviti 2 1 hari
10 Melaksanakan tindakan- aktiviti 3 3 hari
11 Analisis tindakan – aktiviti 3 1 hari
12 Melaksanakan tindakan- aktiviti 4 3 hari
13 Analisis tindakan – aktiviti 4 1 hari
14 Refleksi kajian 1 hari
15 Menulis laporan kajian 3 hari
16 Pembentangan laporan kajian 1 hari

18
Lampiran A:
Analisa Peperiksaan Akhir Tahun 2009 Bahasa Arab

Bil Nama Kertas 1 Kertas 2 Jumlah Gred


(30%) (70%)
1 Abd Hannan bin Ahmad Shalaby 10 22 32 D
2 Abd Wahed bin Mawi 19 21 40 C
3 Ahmad Saini bin Sifihudin 8 19 27 D
4 Alias bin Fauzi 20 13 33 D
5 Budiyanto bin Sadi 18 22 40 C
6 Meor Mohd Aikal bin Meor Mohd 15 28 43 C
Redzuan
7 Muhd Akmal bin Ahmad Tarmizi 17 24 41 C
8 Zulkifli bin Rafie 6 23 29 D
9 Intan Syafinaz bt Mohd Shobri 17 26 43 C
10 Nor Shasha Melissa bt Pakaruddin 25 22 47 C

Laporan Pencapaian j-QAF 2009


Analisa Khatam Al-Quran

Bil Nama Iqra’ Jumlah Markah Kualiti


Ayat (60) Bacaan (40)
1 Abd Hannan bin Ahmad Shalaby 4 60 15
2 Abd Wahed bin Mawi 6 60 20
3 Ahmad Saini bin Sifihudin 4 60 15
4 Alias bin Fauzi Tidak 60 25
5 Budiyanto bin Sadi 4 60 15
6 Meor Mohd Aikal bin Meor Mohd 4 60 15
Redzuan
7 Muhd Akmal bin Ahmad Tarmizi 4 60 15
8 Zulkifli bin Rafie 4 60 15
9 Intan Syafinaz bt Mohd Shobri 4 60 15
10 Nor Shasha Melissa bt Pakaruddin 4 60 15

19
Lampiran B:
Borang Pemerhatian

20
Lampiran C:
Kertas Soalan Ujian Pengesanan

21
Lampiran D:
Contoh Huruf-huruf Tunggal Arab Tanpa Sistem Tanda dan Baris

22
Lampiran E:
Contoh Huruf-huruf Tunggal Arab dan Bersambung
dengan Sistem Tanda dan Baris

23
Lampiran F:
Contoh Perkataan Bahasa Arab bertanda sukun (mati), syaddah (sabdu) dan
mad (panjang)

   

   

    

24
Lampiran G:
Contoh satu muka surat Buku Iqra’

25