Anda di halaman 1dari 4

Educació Visual i Plàstica

Nom: 2n ESO___

UNITAT 2. IMATGE I REPRESENTACIÓ Activitats

1. Defineix el concepte d’imatge.

2. Explica les diferències que hi ha entre: imatge natural, imatge


mental i imatge representada.

3. Omple els espais buits amb les paraules correctes : naturals, mentals i
representades.

- Mentre llegim una novel·la el nostre pensament transforma les

descripcions en imatges __________________.

- Quan observem directament al cel veiem una imatge _______________.

- Quan observem imatges produïdes intencionadament amb l’objectiu

d’establir una comunicació veiem imatges _______________________.

4. En quins dos grans grups classifiquem les tècniques per a representar


imatges ?
Educació Visual i Plàstica
Nom: 2n ESO___

5. Observa atentament les següents imatges. Indica a quin grup de


tècniques correspon cadascuna: tècniques tradicionals o tècniques
tecnològiques, i dins del seu grup a quin tipus de tècnica correspon
també cadascuna : dibuix, pintura, escultura o fotografia, cinema,
televisió/video, infografia/web.

Imatge 1 Imatge 2 Imatge 3

Grup de tècniques: Grup: Grup:

Tipus de tècnica: Tipus: Tipus:

Imatge 4 Imatge 5 Imatge 6


Grup: Grup: Grup:

Tipus: Tipus: Tipus:


Educació Visual i Plàstica
Nom: 2n ESO___

1
6. Explica com són les tècniques (manuals o artificials), com són les imatges
(fixes o en moviment) i com s’obtenen les imatges fetes amb les segúents
tècniques:

1 • Fotografia:

1 • Escultura:

• Infografia:

7. Escriu V o F dins de les caselles, segons si són veritables o falses les frases
següents: ( - 0,5 cada error)

Les tècniques tradicionals també s’anomenen arts plàstiques.

Les tècniques basades en procediments tecnològics s’ha utilitzat


tradicionalment des de fa nolt de temps per crear imatges.

Les tècniques tradicionals utilitzen tècniques graficoplàstiques.

El dibuix, la pintura i l’escultura són tècniques basades en procediments


tecnològics.

La fotografia, el cinema, la televisió i el video, la infografia i la web són


tècniques que han anat apareixent i evolucionant des del segle XIX fins a
l’actualitat.

8. Relaciona cada nivell representacional amb la definició que li correspongui.

Imatges abstractes La relació entre significant i significat


s’estableix culturalment

Imatges represnetacionals Tenen un aspecte poc o gens


realista

Imatges simbòliques Figuratives. Són força realistes


Educació Visual i Plàstica
Nom: 2n ESO___

9. A sota de cada imatge, escriu si es tracta d’una representació figurativa,


abstracta o simbòlica. Explica per què.

Explicació

Nivell de representació

Explicació

Nivell de representació

Explicació

Nivell de representació