Anda di halaman 1dari 30

Ανώνυμη Εταιρεύα ΔΕΚΟ μη κερδοςκοπικού χαρακτόρα

Ιδρύθηκε με το Ν.3607/2007 (ΦΕΚ 245/Α/2007) και λειτουργεύ χϊριν του δημοςύου ςυμφϋροντοσ κατϊ τισ διατϊξεισ του
ιδιωτικού δικαύου

Προϋρχεται εκ μετατροπόσ ςε από το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμύα «Κϋντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιςτό Κοινωνικών
Υπηρεςιών» (Κ.Η.Υ.Κ.Υ.) που εύχε ιδρυθεύ με το Ν.Δ. 390/69 (ΦΕΚ 283/Α/1969) ωσ Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοςκοπικού χαρακτόρα

Υπϊγεται ςτισ διατϊξεισ του Ν.3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α΄) «Δημόςιεσ Επιχειρόςεισ και Οργανιςμού (Δ.Ε.Κ.Ο.)» εξαιρουμϋνων
των διατϊξεων του ϊρθρου 14

Τισ διατϊξεισ του κ.ν. 2190/1920 και τησ λοιπόσ νομοθεςύασ «Περύ Ανωνύμων Εταιρειών», όπωσ ιςχύουν κϊθε φορϊ

Με απόφαςη του Υπουργού Εργαςύασ και Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ, υπϊγονται ςτη διοικητικό και τεχνικό εποπτεύα και τον
ϋλεγχο τησ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. υπό λειτουργύα και υπό υλοπούηςη ϋργα Πληροφορικόσ των Φορϋων Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ

Αναλαμβϊνει τα νϋα ϋργα Πληροφορικόσ και Επικοινωνιών των Φορϋων Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ, καθώσ και τισ επεκτϊςεισ
τουσ

Την εποπτεύα και τον ϋλεγχο τησ Εταιρεύασ αςκεύ ο Υπουργόσ Εργαςύασ και Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ

07/2010 ΗΔΙΚΑ ΑΕ 2
Σεκαληηθά Γεγνλόηα (Facts)
Ίδξπζε ηνπ «Κέληξνπ Ηιεθηξνληθνύ Υπνινγηζηνύ Σεκαληηθά Μεγέζε (Figures)
1969 Κνηλσληθώλ Υπεξεζηώλ» (K.H.Y.K.Y), κε έδξα ηελ
(Ν.Δ., 390/1969) Αζήλα θαη κε ηελ κνξθή λνκηθνύ πξνζώπνπ Προςωπικό
429
ηδησηηθνύ δηθαίνπ (ΝΠΙΔ), θνηλσθεινύο ραξαθηήξα. (Δεκϋμβριοσ 2009)

1991 Έληαμε ηνπ K.H.Y.K.Y ζηηο δηαηάμεηο ησλ θνξέσλ Σύνολο Ενεργητικού
(ν. 1943/1991) ηνπ δεκόζηνπ θαη επξύηεξνπ Δεκόζηνπ ηνκέα. 10.253.108 €
(προςωρινϊ ςτοιχεύα 2009)
Τν K.H.Y.K.Y ηίζεηαη ππό ηελ επνπηεία ηνπ
Συνολικϊ ϋξοδα
2004 Ιδξύκαηνο Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ (Ι.Κ.Α). Η 25.094.186 €
(προςωρινϊ ςτοιχεύα 2009)
(ν. 3223/2004) ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε όκσο δελ εθαξκόζηεθε
πνηέ. (%) μιςθοδοςύασ προσ ςύνολο
δαπανών 87,8%
Τν Κ.Η.Υ.Κ.Υ. κεηαηξέπεηαη ζε αλώλπκε εηαηξεία
(2009)
κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα κε ηελ επσλπκία
‘Ηιεθηξνληθή Δηαθπβέξλεζε Κνηλσληθήο Ύψοσ προγραμματιςμϋνων
2007
Αζθάιηζεο Αλώλπκε Εηαηξεία’ (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), επενδύςεων 7.515.000 €
(ν. 3607/2007)
ζηελ νπνία κεηαβηβάδνληαη όια ηα πεξηνπζηαθά (2010)
ζηνηρεία ηνπ Κ.Η.Υ.Κ.Υ θαζώο θαη νη ππνρξεώζεηο
Προώπολογιςμόσ λειτουργικών
ηνπ πξνο ηξίηνπο.
δαπανών 36.661.400 €
Θέζπηζε ηεο αζθαιηζηηθήο κεηαξξύζκηζεο, (2010)
ζύκθσλα κε ηελ νπνία, κεηαμύ άιισλ, δίδεηαη
(%) μιςθοδοςύασ προσ ςύνολο
2008 ζηελ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ν ξόινο ηεο ρνξήγεζεο ηνπ
δαπανών 75,9%
(ν. 3655/2008) Αξηζκνύ Μεηξώνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΑΜΚΑ)
(2010)
θαη ε αλάιεςε έξγσλ ηνπ Κνηλνηηθνύ Πιαηζίνπ
Σηήξημεο (ΚΠΣ) - ηειηθόο δηθαηνύρνο
07/2010 ΗΔΙΚΑ ΑΕ 3
07/2010 ΗΔΙΚΑ ΑΕ 4
Μελϋτη, ανϊπτυξη, λειτουργύα, εκμετϊλλευςη, διαχεύριςη και ςυντόρηςη Συςτημϊτων Πληροφορικόσ
& Επικοινωνιών -εξοπλιςμού, λογιςμικού και υπηρεςιών- για την εξυπηρϋτηςη όλων των Φορϋων
Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ ό/και του δημόςιου ό ευρύτερου δημόςιου τομϋα

Ηλεκτρονικό εξυπηρϋτηςη των πολιτών ςτισ ςυναλλαγϋσ τουσ με τουσ Φορεύσ Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ
(Ηλεκτρονικό Διακυβϋρνηςη)

Διαςφϊλιςη και υποςτόριξη τησ διαλειτουργικότητασ των Συςτημϊτων Πληροφορικόσ & Επικοινωνιών
των Φορϋων Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ

Ενοπούηςη πληροφορύασ ςτο χώρο τησ Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ ςτην Ελλϊδα

Παροχό ςυμβουλών προσ Φορεύσ Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ

Συνεργαςύα /διαςύνδεςη με αντύςτοιχουσ φορεύσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ

Παροχό πληροφοριών ςτατιςτικών ό ϊλλου τύπου και αξιολογόςεων για την Κοινωνικό Αςφϊλιςη ςτην
Ελλϊδα, προσ κϊθε υπηρεςύα του Κρϊτουσ και τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ

07/2010 ΗΔΙΚΑ ΑΕ 5
Οι τρεισ βαςικϋσ ςτρατηγικϋσ επιδιώξεισ
(strategic goals) τησ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. εύναι
Διαλειτουργικότητα και διαςυνδεςιμότητα των αςφαλιςτικών
ταμεύων και των τελικών χρηςτών των υπηρεςιών αυτών

Τυποπούηςη και αναβϊθμιςη των εφαρμογών των Φορϋων


Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και ϊλλων δημοςύων φορϋων

Πρόοδοσ και ενδυνϊμωςη τησ εταιρεύασ με τον εμπλουτιςμό των


δυνατοτότων τησ ωσ «Νηςύδα Πληροφόρηςησ/Εκπαύδευςησ/Γνώςησ
και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ ςτην Κοινωνικό Αςφϊλιςη»

07/2010 ΗΔΙΚΑ ΑΕ 6
07/2010 ΗΔΙΚΑ ΑΕ 7
Αναβϊθμιςη
Προώόντων/Υπηρεςιών
(Products/Services)

Επϋνδυςη ςε
Αναςυγκρότηςη Οργανιςμού
Έρευνα & Ανϊπτυξη (Reorganization)
(Research & Development)

Οργανιςμόσ-Εκπαύδευςη Εκςυγχρονιςμόσ Υποδομών


(Education/E-Learning) (Infrastructure/DataCenter)

07/2010 ΗΔΙΚΑ ΑΕ 8
Παρϋχει ςτο ςύνολο των Φορϋων Κοινωνικόσ
Αςφϊλιςησ (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ) πλόθοσ
υπηρεςιών καλύπτοντασ τμόμα ό το ςύνολο του
φϊςματοσ δραςτηριοτότων των αςφαλιςτικών
ταμεύων (Μητρώο Αςφαλιςμϋνων, Εργοδοτών
Έςοδα Κύριασ και Πρόςθετησ Αςφϊλιςησ,
Περύθαλψη, Συντϊξεισ, Επιδόματα κλπ) με
ςοβαρότητα, αξιοπιςτύα και ςυνϋπεια
εξαςφαλύζοντασ την ομαλό λειτουργύα των
πληροφοριακών ςυςτημϊτων που υποςτηρύζει,
διαθϋτοντασ γνώςη, εμπειρύα και ευελιξύα

07/2010 ΗΔΙΚΑ ΑΕ 9
Παροχό υπηρεςιών πληροφορικόσ
• με κεντρικό ανϊπτυξη λογιςμικού εφαρμογών, ςυντόρηςη και λειτουργύα
πληροφοριακών ςυςτημϊτων ςτουσ εξυπηρετητϋσ τησ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και
• πληροφορικό εξυπηρϋτηςη και τεχνικό υποςτόριξη κατανεμημϋνων
πληροφοριακών ςυςτημϊτων φορϋων
Υπηρεςύεσ εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ προςωπικού
• ςε βαςικϊ θϋματα πληροφορικόσ, και χρηςτών ςε θϋματα λειτουργύασ των
εφαρμογών
Συμβουλευτικϋσ υπηρεςύεσ
• όπωσ παροχό ςτατιςτικών ςτοιχεύων και ειςηγόςεων ςε θϋματα
πληροφορικόσ, ανϊπτυξη μελετών ϋργων πληροφορικόσ, τυποπούηςη ςε
θϋματα διαδικαςιών, προμόθειασ προώόντων πληροφορικόσ κ.τ.λ.

07/2010 ΗΔΙΚΑ ΑΕ 10
Πληροφοριακϊ Συςτόματα Φορϋων Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ
• Έςοδα, Μητρώο, Συντϊξεισ, Λογιςτόριο, Μιςθοδοςύα, Προςωπικό, κλπ

Διαχειριςτικό Πληροφοριακό Σύςτημα Νοςοκομεύων


• Γραμματεύα Ειςαγωγόσ και Κύνηςησ Αςθενών, Γραμματεύα εξωτερικών Ιατρεύων, Τμόμα
Επειγόντων Περιςτατικών, Γραμματεύα Νοςηλύων, Γραφεύο Προμηθειών, Αποθόκη,
Γραφεύο Υγειονομικού Υλικού, Φαρμακεύο, Λογιςτόριο, ΒιοώατρικόΤεχνολογύα, Τεχνικό
Υπηρεςύα, Προςωπικό

Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ


• Web εφαρμογό ΑΜΚΑ

Εκκαθϊριςη Συνταγών Φαρμϊκων Φορϋων Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ


• Ψηφιοπούηςη Συνταγών Φαρμϊκων, Διαχεύριςη Παρτύδων Συνταγών, κλπ

07/2010 ΗΔΙΚΑ ΑΕ 11
07/2010 ΗΔΙΚΑ ΑΕ 13
 Διαδικτυακό εφαρμογό απογραφόσ και απονομόσ
Α.Μ.Κ.Α.
 Μϋςοσ χρόνοσ απονομόσ ΑΜΚΑ ςτον πολύτη < 3 λεπτϊ
 Εξυπηρετηθϋντεσ πολύτεσ > 5.000.000
ΚΕΠ ΦΚΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΑΜΕΣΑ 1.050.000 1.280.000 150.000 170.000 1.200.000 1.450.000
ΕΜΜΕΣΑ 1.750.000 270.000 220.000 30.000 1.970.000 300.000
ΣΥΝΟΛΟ 2.800.000 1.550.000 370.000 200.000 3.170.000 1.750.000

 Επϋκταςη Γραφεύων ΑΜΚΑ


 Κινητϋσ Μονϊδεσ Απόδοςησ ΑΜΚΑ
07/2010 ΗΔΙΚΑ ΑΕ 14
Έργο ιδιαύτερησ • τον αποτελεςματικό ϋλεγχο φαρμακευτικών δαπανών και
• την αξιόπιςτη διαχεύριςη οικονομικών πόρων των
ςημαςύασ για αςφαλιςτικών ταμεύων και των νοςηλευτικών ιδρυμϊτων

• τη διαλειτουργικότητα και διασυνδεσιμότητα των


με γνώμονα πληροφοριακών ςυςτημϊτων τησ δημόςιασ διούκηςησ

και ςτόχο • τον ϋλεγχο των δαπανών και την εξυπηρϋτηςη του πολύτη

07/2010 ΗΔΙΚΑ ΑΕ 16
1. ΢ΑΡΩ΢Η 2. ΑΝΑΓΝΩΡΙ΢Η ICR/OCR - BARCODES

Οξγάλσζε
ζε παθέηα επεμεξγαζίαο Επεμεξγαζία Εηθόλαο
Αλαγλώξηζε ICR / OCR/ BARCODES
Δεηθηνδόηεζε παθέηνπ
Σάξσζε
Δεκηνπξγία ςεθηαθνύ αξρείνπ

ΒΑ΢Η ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

Ελεκέξσζε
Από Μεηξώα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΔΙΚΑ

4. ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΙΜΟΛΟΓΗ΢Η΢ & 3. ΔΠΑΛΗΘΔΤ΢Η / ΓΙΟΡΘΩ΢Η ΑΠΟ ΔΙΚΟΝΑ


ΤΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟΤ REBATE (ΗΓΙΚΑ)

Επεμεξγαζία Εθαξκνγή Επαιήζεπζεο / Δηόξζσζεο


Απνηειεζκάησλ (Σθαικάησλ Αλαγλώξηζεο)
Αλαγλώξηζεο /
Δηόξζσζεο Επαιήζεπζε / Δηόξζσζε
(Σθαικάησλ Αλαγλώξηζεο)

07/2010 ΗΔΙΚΑ ΑΕ 17
07/2010 ΗΔΙΚΑ ΑΕ 19
Υποδομό Ιςτοχώρου Προςταςύα Ιςτοχώρου
 Load Balancer:  Firewall + Intrusion Detection
 max 200.000 concurrent & Prevention System
connections  SQL Injection
 Application Server:  Cross-Site Scripting (XSS)
 max 4.000 Simultaneous User  OS Command execution
Sessions  Remote code inclusion
 DataBase Server:  LDAP Injection
 max 8.000 Simultaneous User  SSI
Sessions  Injection
 Information leak
 Buffer overflows
 File disclosure
 κλπ
 WEB Application Firewall

07/2010 ΗΔΙΚΑ ΑΕ 20
07/2010 ΗΔΙΚΑ ΑΕ 21
 Υπηρεςύα προσ Φορεύσ Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ (ΦΚΑ) &
Κϋντρα Εξυπηρϋτηςησ Πολιτών (ΚΕΠ)

07/2010 ΗΔΙΚΑ ΑΕ 22
ΟΠΑΔ ΑΣΦΑΛ ΛΟΙΠOI ΟΓΑ ΑΣΦΑΛ
395.000 500.000
ΕΤΑΑ ΑΣΦΑΛ 600.000
300.000 ΟΓΑ ΣΥΝΤΑΞ
800.000
ΙΚΑ ΑΣΦΑΛ
1.200.000 ΟΑΕΕ ΑΣΦΑΛ
600.000
ΟΑΕΕ ΣΥΝΤΑΞ
ΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞ 200.000
ΙΚΑ ΑΣΦΑΛ 525.000
1.000.000
07/2010 ΗΔΙΚΑ ΑΕ 23
1 Ινπλίνπ 2009

07/2010 ΗΔΙΚΑ ΑΕ 24
30 Σεπηεκβξίνπ 2009

07/2010 ΗΔΙΚΑ ΑΕ 25
Αξιοπιςτύα
Συςτημϊτων Έλεγχοσ δαπανών
Κοινωνικόσ υγεύασ
Αςφϊλιςησ

Διαλειτουργικότητα
Εξυπηρϋτηςη &
πολύτη διαςυνδεςιμότητα
(αςφαλιςμϋνου, πληροφοριακών
ςυνταξιούχου) ςυςτημϊτων
ΦΚΑ

07/2010 ΗΔΙΚΑ ΑΕ 27
Εθνικό
Εθνικό Εκκαθϊριςη
Μητρώο
Μητρώο Φαρμϊκων Data Center Access Point
Πληρωμών
ΑΜΚΑ ΦΚΑ
Συντϊξεων

07/2010 ΗΔΙΚΑ ΑΕ 28
Κατανεμημϋνα vs Κεντρικϊ Συςτόματα

Θεωρύα «Αεροπλϊνου»

«Τα δεδομϋνα ανόκουν … ςτον Πολύτη»

Συντονιςμόσ «RBL»

«Ουςιώδεισ Αςυνϋχειεσ»

Εθνικό Στρατηγικό Πληροφοριακών Συςτημϊτων 5ετύασ

07/2010 ΗΔΙΚΑ ΑΕ 29
07/2010 ΗΔΙΚΑ ΑΕ 30