Anda di halaman 1dari 18

Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ

- Παραγωγική Λειτουργία Έργων


- Εθνικό Δίκτυο Σύζευξις

| Πέτρος Τσώνης | tsonis@ktpae.gr | ΚτΠ ΑΕ


| Χρήστος Μοσχονάς | c.mos@ktpae.gr | ΚτΠ ΑΕ

1 Ιουλίου 2010 | Διημερίδα Διαλειτουργικότητας


Παραγωγική Λειτουργία Έργων πρόκληση

ανάγκη,
πίεση, Φορέας
αποτίμηση,
SLA Λειτουργίας

έλεγχος,
Ωρίμανση, αξιολόγηση
σχέδιο
Διαγωνισμός, Υλοποίηση Παραγωγική
Εξασφάλιση
Κατάρτιση Συμβάσεων Σύμβασης Λειτουργία
πόρων

υλοποίηση &
προγραμ-
διαχείριση
ματισμός
της
Φορείς Διαχείρισης Αναθέτουσα Αρχή Τελικός Δικαιούχος
Χρηματοδότησης Κύριος του Έργου Ανάδοχος
Κύριος του Έργου

Production
• administration
<shell> • ΕΞΕΛΙΞΗ
• space (main & ancillary) Systems • SLA mgmt Improvement
• change mgmt
• telco • sys administration • streamline
• Web presence
• power • data security • innovate
• stakeholder mgmt
• cooling • backup • new stuff
• information security
• access security • DR • respond to change
• BC
• asset storage
• Help-desks (self-service &
other)
• Training
Παραγωγική Λειτουργία Έργων υπηρεσίες

Φιλοξενία Συστημάτων Έργου Κεντρική Διαχείριση Έργου


• φιλοξενία του συνολικού πληροφοριακού • πλήρης διαχείριση της λειτουργίας του
συστήματος του φορέα, (ηλεκτροδότηση, πληροφοριακού συστήματος του φορέα, την
επικοινωνίες, ψύξη, φυσική ασφάλεια) εποπτεία της καλής λειτουργίας του και την παροχή
υπηρεσιών Κεντρικής Διαχείρισης βάσει των
αναγκών του φορέα (εξειδικευμένο προσωπικό,
σχέδιο επικοινωνίας, πληροφοριακά εργαλεία,
<shell>
• space (main &
διαδικασίες κλπ) Systems
ancillary) • sys
• telco administration
• power • data security
• cooling • backup
• access security • DR
• asset storage

Συντήρηση & Υποστήριξη Λύσης Εξέλιξη Λύσης


• πλήρης εκτέλεση Συμβάσεων Εγγύησης και • Αξιολόγηση, ανάλυση, σχεδιασμό, υλοποίηση
Συντήρησης (παρακολούθηση SLA, διοικητική εφαρμογών πληροφορικής για Δημόσιους Φορείς
πληροφόρηση προς εμπλεκόμενους, επιβολή με την χρήση σύγχρονων μεθοδολογιών και
ρητρών κλπ) βέλτιστων διεθνών πρακτικών (τώρα μόνο για
• Προσφορά εργαλείων ΤΠΕ (ticketing, SLA mgmt, υφιστάμενα έργα που έχουμε υλοποιήσει)
Production
MIS), Τηλεφωνικό help-desk • administration
• Εκπαίδευση • ΕΞΕΛΙΞΗ
• SLA mgmt
Improvement
• Διαχείριση εμπλεκόμενων • change mgmt • streamline
• Web presence • innovate
• stakeholder mgmt • new stuff
• information security • respond to change
• BC
• Help-desks (self-
service & other)
Υποδομές ΚτΠ ΑΕ

• ~150m2 κύριων χώρων (3 διακριτά DC)


• 400KVA δυνατότητες εγκατάστασης (1 γραμμή)
• UPS & Η/Ζ (no parallelism) >24hrs redundancy
• 300Mbps metro to Σύζευξις (μέσω 2 οπτ. ιν.)
• 2D έλεγχος φυσικής πρόσβασης
• ξεχωριστές υποδομές από αυτές της Εταιρείας

• Web self-service σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης αιτημάτων


• Διαχείριση και παρακολούθηση SLA
• Διαχείριση και παρακολούθηση Υλικού
•Τηλεφωνικό help-desk

• 18 ΟΠΣ Έργων της Δημόσιας Διοίκησης


• 47 rack (μικρής-μεσαίας πυκνότητας)
• 186 servers
• no virtualization whatsoever
• κάθετη υλοποίηση εξοπλισμού έργων
• strict SLAs on a per project basis
Στατιστικά χρήσης υπηρεσιών
Συνολικά, το τμήμα υποστηρίζει (με τον ένα ή τον άλλο τρόπο) την Παραγωγική Λειτουργία 33 έργων
ΤΠΕ. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός ενιαίου μοντέλου διοίκησης και διαδικασιών για την εκτέλεση των
Συμβάσεων Εγγύησης Καλής Λειτουργίας των έργων με απώτερο στόχο την βέλτιστη και κατά το
δυνατόν πιο αποδοτική υποστήριξη των τελικών χρηστών των Φορέων Λειτουργίας που συμμετέχουν.
18 από αυτά τα έργα έχουν ενταχθεί στο Κέντρο Δεδομένων της ΚτΠ και εξυπηρετούν ισάριθμες δράσεις
– όπως είναι τα ΟΠΣ των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων καθώς και Κεντρικά Συστήματα
Μηχανογράφησης Νοσοκομείων τριών Υγειονομικών Περιφερειών.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει το τμήμα προς τους Φορείς έχουν τύχει υψηλής αποδοχής από τους
τελικούς χρήστες των συνεργαζόμενων φορέων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μέσω των μηχανισμών
(άνθρωποι & εφαρμογές) του τμήματος έχουν διεκπεραιωθεί 18.000+ αιτήματα τελικών χρηστών στα
πλαίσια της υλοποίησης και παραγωγικής λειτουργίας 25 έργων. Ταυτόχρονα παρακολουθούνται
50.000+ πάγια 20 έργων.

Συνολικά, στο σχήμα διοίκησης που είναι σε εφαρμογή συμμετέχουν ενεργά – αυτή τη στιγμή – 1.130+
χρήστες (τοπικοί διαχειριστές, υπεύθυνοι σημείων, τελικοί χρήστες, στελέχη αναδόχων κα.) σε 800+
σημεία έργων σε όλη την επικράτεια.

Το δε portal του Τμήματος (http://productive.ktpae.gr) καταγράφει κατά μέσο όρο ~2.000 page
views/ημέρα
> http://productive.ktpae.gr <
Σχεδιάζοντας την επόμενη ημέρα 1/2
<shell>
Systems
• space (main &
ancillary) • sys
• telco administration
• power • data security
• cooling • backup
• access security • DR
• asset storage

Production
• administration
• ΕΞΕΛΙΞΗ
• SLA mgmt
• change mgmt
• Web presence
• stakeholder mgmt
Improvement • information security
• BC
• streamline • Help-desks (self-service
• innovate & other)
• new stuff • Training
• respond to
change
Σχεδιάζοντας την επόμενη ημέρα 2/2

Admin Υπέυθυνος Έργου Γραμματεία Έργου Υπεύθυνος Σημείου Στέλεχος Φορέα Ανάδοχος Πληροφόρηση Compliance
Φορέα διοικητικού ενδιαφέροντος
Quality Management
Auditing

Datacenter(s) Σύζευξις ΦορέαςΦορέας Project


Project
Φορέας Project
Πολίτες Επιχειρήσεις
Εθνικό Δίκτυο Σύζευξις 2002-2009

2002 – 2009 Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ  150 εκ €

Σχεδίαση – προκήρυξη – ανάθεση – επεκτάσεις


Εθνικού Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ από την ΚτΠ Α.Ε. …
Εθνικό Δίκτυο Σύζευξις 2002-2009

…αλλά πάνω από όλα :

Υποστήριξη λειτουργίας Εθνικού Δικτύου που


πλέον αριθμεί 4.500 φορείς

Δημιουργία και συντήρηση «ανθρώπινου


δικτύου»

Απόκτηση ισχυρής τεχνικής αλλά και


επιχειρησιακής εμπειρίας από
την ομάδα του έργου
Εθνικό Δίκτυο Σύζευξις 2002-2009

Μετά από χιλιάδες αιτήματα υλοποίησης


διαλειτουργικότητας 5 και πλέον ετών ανάμεσα
στους φορείς του Δικτύου, η ομάδα ΣΥΖΕΥΞΙΣ της
ΚτΠ Α.Ε. είναι πλέον «πρωταθλητής» σχεδιασμού και
Υλοποίησης, για το Ελληνικό Δημόσιο, κάθε φύσης
σεναρίων διαδικτύωσης – τηλεφωνίας –
τηλεδιάσκεψης – ενεργοποίησης ιστοχώρων
.. αλλά και χειρισμού κρίσιμων … στιγμών
Εθνικό Δίκτυο Σύζευξις 2010

Ο σχεδιασμός του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι αποτέλεσμα


της γνώσης και της εμπειρίας που αποκτήθηκε
κατά τη διάρκεια υλοποίησης και λειτουργίας
του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι
Εθνικό Δίκτυο Σύζευξις 2010-2016

Η ΚτΠ Α.Ε. συμμετέχει στο νέο σχεδιασμό


του Εθνικού Δικτύου και θα αναλάβει την
υλοποίηση του νέου έργου

Για μια ακόμη φορά η ΚτΠ Α.Ε. θα χειριστεί


τις πολλαπλές και σύνθετες απαιτήσεις της
νέας υποδομής τόσο επιχειρησιακά όσο
και τεχνικά
Εθνικό Δίκτυο Σύζευξις 2010-2016

Ηδη 6.500 αιτήσεις στο


http://in.syzefxis.gov.gr

Στόχος για σύνδεση πάνω από 30.000 κτιρίων

Ηδη πάνω από 22.000 κτίρια δημοσίου


αποτυπωμένα στο «χάρτη» σε gis
που υλοποιήθηκε για το έργο

http://gis.syzefxis.gov.gr/mapfish/
Εθνικό Δίκτυο Σύζευξις 2010-2016

Το νέο δίκτυο θα οδηγήσει σε οικονομία κλίμακος,


στις αντίστοιχες δαπάνες, μεγαλύτερη ακόμα και του
50%

Στόχος τα τουλάχιστον 300 εκ € που δαπανούνται


κάθε χρόνο από το Ελληνικό Δημόσιο για
τηλεπικοινωνίες, με την «αθροιση της
ζήτησης» να γίνουν το πολύ 150 !
Εθνικό Δίκτυο Σύζευξις 2010-2016

Σχεδιαζόμενη ενεργοποίηση ρόλου στην


ΚτΠ Α.Ε. ως
Κεντρική Αρχή Πληρωμής των
τηλεπικοινωνιακών τελών (ΚΑΠΤΤ) του
Ελλ. Δημοσίου,
με κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση
Εθνικό Δίκτυο Σύζευξις 2010-2016

Το Εθνικό Δίκτυο από έργο γίνεται δομή του


κράτους – Η ΚτΠ Α.Ε. θα εγγυηθεί και πάλι
την επιτυχία του !

Σας ευχαριστώ !!
Ευχαριστούμε!

| Χρήστος Μοσχονάς | c.mos@ktpae.gr | ΚτΠ ΑΕ | http://www.syzefxis.gov.gr


| Πέτρος Τσώνης | tsonis@ktpae.gr | ΚτΠ ΑΕ | http://productive.ktpae.gr