Anda di halaman 1dari 21

Objektif

Cara mengenal pasti masalah


Mengtahui instrumen yang akan digunakan
Cara menganalisis data
Menentukan fokus kajian
Selayang Pandang Kajian Tindakan

Memerhati Mereflek

Bertindak Merancang
Merefleksi
Pengajaran dan Pembelajaran
Panitia
Kokurikulum
Disiplin
Pentadbiran
Peringkat-peringkat Refleksi
Awal
Semasa melaksanakan aktiviti
Selepas
Tujuan refleksi

Menilai pengajaran kendiri, memperbaiki dan


mempertingkatkannya
Menambah baik pengajaran dan
pembelajaran
Menilai kesesuaian strateji pengajaran dan
bahan bantuan mengajar
Conderman & Moren –Cara merefleksi
dalam amalan P&P
Menganalisis pita audio 
Menganalisis rakaman video 
Mengadakan perbincangan dengan rakan sejawat 
Menggunakan web base chart 
Mewujudkan sistem fail pelajar 
Melibatkan diri secara aktif dalam program mentor 
mentee
Mewujudkan portpolio 
Mencari bahan melalui internet 
Garis Panduan Mengenal pasti
masalah
Hanya melibatkan persoalan yang boleh
diambil tindakan oleh pengkaji
Menghadkan kajian kepada perkara yang kecil
Pilih persoalan yang penting bagi pelajar dan
pengkaji
Sebaik-baiknya kajian dapat dilakukan secara
kolaboratif atau usahasama
Hasil Refleksi
Kefahaman baru
Kesedaran
Keinsafan
Perubahan persepsi dan
Perubahan amalan
Instrumen untuk mengatasi masalah
Temubual
Ujian bertulis
Pemerhatian
Catatan harian – rancangan mengajar
Soal selidik
Tinjauan awal

Mengumpul data seperti


soal selidik
temu bual
pemerhatian
ujian
Analisis data
Data dianalisis untuk mengenal pasti
masalah yang dihadapi dalam pengajaran
dan pembelajaran

Membuat huraian dari data yang dianalisis


dalam bentuk seperti jadual, carta dan
sebagainya
Fokus Kajian
Fokus kajian yang tidak jelas akan
menyebabkan tindakan yang tidak tepat

Tindakan pembetulan yang akan diambil


tidak berkesan
Penentuan Fokus Kajian
Masalah yang memerlukan tindakan segera
Penyelesaian masalah perlu untuk guru, murid
dan sekolah

Data boleh dikutib dengan mudah

Bidang kajian berada dalam lingkup kuasa guru


untuk bertindak
Kriteria Fokus Kajian
Skop Kajian
a. Adakah masalah itu wujud
b. Dapatkah anda melakukan
c. Adakah anda terlalu bergantung
kepada org lain
Kerelevan
Sejauh mana pentingnya penyelesaian
masalah itu dari segi

Jangka pendik
Jangka panjang
Adakah anda berminat
Kebolehurusan
Apakah saya mempunyai masa untuk
menagani masalah

Apakah persiapan yang perlu saya lakukan


Apakah kekangan yang mungkin dihadapi
Keserasian
Adakah ia melibatkan kerja-kerja yasng
?sememangnya saya lakukan
Adakah mungkin aktiviti-aktiviti kajian dapat
?digabungkan dengan kerja-kerja mengajar
Sekian
salehksah100@gmail.com
www.ussaleh.blogspot.com