Anda di halaman 1dari 1

sinarharian o RABU 14 JULAI 2010 BALII(PL]IAU

ffi
KAWASAN LIPIITAN:BalikPulau,BayanLepas,GertakSanggul, PulauBetonq,
Gintinq, SurgaiAra, SkuadCaknarSitiMasErah
SungaiNibong,
SungaiPinang,Te[ukKumbaiddnkawasan s6kitamya.
c0194747.zm/fig4747065
' . alli.

Telecenter
bantura
I
dalamilCT
BALIK PLILAU - I(ewujud- teknologi maklumat meng- orang ramai membuat tran-
an pusat komunikasi (tele. ikut peredarandan kehendak saksi atas talian tanpa me-
center) di tempat awam di semasai' katanya. ngiramasadantempat.
seluruh negara membantu Beliau beikata demikian "Ia juga rnemainkan pe-
masyarakatmengaksesInter- ketikamenghadiriForum Te- ranan penting kepada pem-
net menggunakankomputer lecenterDalam Pembangun- bangunan ekonorni negara
dan teknologi digital dengan an Ekonomi dan Sosial di dan dari segi sumbanganke-
lebihmridah. Kompleks Sukan Balik Pu- padaKeluaranDalamNegara
Presiden Gabungan Pu. Iau sempena Karnival I(e- Kasar(I(DNK)j' katanyayang
sat E- Komuniti Pulau Pi usahawanan Sosial (KKS) juga Alrti Dewan Undangan
nang, ADClul)aro .nusaaln PID anjuran I(ementerian Negeri (ADIIN) Pulau Be-
berkata,pengisianrnaldumat Penerangaru Komunikasidan tong. -.
dan ilmu pengetahuanyang Kebutlayaan. Setakatini, penembusan
didapati mampu menghasil- Penaung Pq,satInternet jalur lebarisi rumahsehingga
kan inovasidan meningkat- Desa(PID) Balik Pulau,Mu- 9 Jun mencapai37 peratus
kan komunikasi mengikut hamad Farid Saad berkata, berbanding31.7peratuspada
peredaransemasa. teknologi maklumat dan ko- penghujung2009 dan peng-
"Di PulauPinangsahaja, munikasi (ICT) meniadi gunaantelefon selulardalam
terdapatlebih l40'pusat tele- perighubung aniara usaha- kalangan 100 irii rumah tu,
komunikasiyangbernaungdi wan dan pihak kerajaan,aka- rut meningkatdaripada106.2 I AJKyangmenjayakan DalamPembangunan
ForumTelecilnter Ekonomi danSosialdi Kompleks
bawahagensikerajaanmahu- demi, swastadan masyarakat peratuskepada108.1perahrs SukanBalikPulausempena Sosial(KKS)
KarnivalKeusahawanan PIDdfijfranKementerian
pun swasta. di mana penyampaianper- padasukupertamatahunini. Penerangan,Komunikasi
danKebudayaan.
"Setiapperananpusatte- khidmatan dapat ditingkat- PengurusE- Perhubung-
lekomunikasiini adalahber- kan. an Awam YayasanI(emaju- memperkenalkanpengguna- jaya membantu menangani an suri rumah dan ibu tung-
beza dan unik mengikut "TeknologiICT juga me- an SosialMalaysia (YI(SM), an ICT kepada masyarakat masalahkomuniti yang sedia gal dapatmengimbangitugas
masadan kawasanwalaupun mudahkanpenyampaiandan Elia Mastura Kamarud- miskindanluarbandar. ada. antarasuri rumah dan pada
fokus utama adalah untuk perkongsianilmu kepadama- din berkata, kerajaanmeng- "ProgramTelekerjaatau- "lamenjadiinisiatifkeraja- masayangsamamenambah-
menumpukan penggunaan syarakat dan membolehkan ambil pelbagaiinisiatif untuk pun BekerjaDari Rumahber- an untuk memastikangolong kan pendapatanj'katanya.