Anda di halaman 1dari 39

BUKU PANDUAN

PENGURUSAN
PUSAT SUMBER SEKOLAH
UNTUK
GURU PERPUSTAKAAN DAN
MEDIA SEKOLAH (GPM)

Diterbitkan Oleh:
Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Selangor (2007)
ISI KANDUNGAN

Pendahuluan ........................................................................................................... 1
Perincian Panduan Tugas Pengurusan PSS untuk GPM ................................... 2
- Tugas (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil: 3/2005)
- Objektif
- Bulan
- Bidang Tugas
- Penglibatan

Bidang A - Pengurusan dan Pentadbiran........................................................... 7


Bidang B - Organisasi Bahan................................................................................ 12
Bidang C - Galakan Membaca dan Literasi Maklumat.................................. 15
Senarai Pekeliling Yang Berkaitan Dalam Panduan Tugas Pengurusan
PSS Untuk GPM...................................................................................................... 17
Jawatankuasa Induk Pusat Sumber Sekolah .................................................... 18
Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah ................................................... 19
Jadual Waktu Mengajar Untuk GPM ............................................................... 20
Cadangan Jadual Waktu (Dua Sidang) ........................................................... 21
Format Ringkasan Mengajar GPM Pusat Sumber Sekolah ........................... 22
Contoh Ringkasan Mengajar Pengurusan dan Pentadbiran PSS ( PPPSS ) ...... 22
Contoh Ringkasan Mengajar Organisasi Bahan ( OB) ................................... 23
Contoh Ringkasan Mengajar Gerakan Membaca dan Literasi maklumat
(GMLM) ................................................................................................................... 23
Contoh Perancangan Tahunan PSS ..................................................................... 24
Contoh Pelan Tindakan Pusat Sumber Sekolah ............................................... 25
Contoh Carta Gant Perancangan Aktiviti Tahunan PSS .............................. 26
Contoh Perancangan Aktiviti PSS 5 Tahun ........................................................ 27
Contoh Kandungan Taklimat Orientasi .............................................................. 36

i
PENDAHULUAN
Dalam usaha untuk memantapkan dan memajukan lagi sistem pendidikan (KP
(BS-DSR)8787/008/2 (10) bertarikh 18 Julai 2005), Kementerian Pelajaran
Malaysia sentiasa memberi penekanan yang sewajar nya dalam pelaksanaan
pelbagai program berkaitan Pusat Sumber Sekolah. Sehubungan itu, melalui
Waran Peruntukan B.41 Kementerian Pelajaran Malaysia, setiap sekolah telah
diperuntukkan seorang Guru Perpustakaan dan Media Sekolah ( Penyelaras Pu-
sat Sumber Sekolah ) sepenuh masa. Pelantikan ini diharap dapat membantu
meningkatkan keupayaan pengurusan dan kepimpinan pengurusan Pusat Sumber
Sekolah yang lebih cemerlang dan berkesan.

Pelantikan Guru Perpustakaan dan Media Sekolah (GPM) merupakan satu usaha
Kementerian untuk memantapkan pengurusan Pusat Sumber Sekolah. Sehubun-
gan dengan itu, diharap buku panduan ini dapat membantu GPM menguruskan
pusat sumber sekolah secara sistematik dan efisyen dalam meningkatkan kualiti
pengurusannya.

PSS perlu diurus dengan baik dan teratur termasuklah penjadualan dan sistem
sirkulasi peralatan, bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran serta kemuda-
han yang sentiasa dikemaskinikan. GPM perlu jelas dengan peranan PSS
yang mempunyai hubungan langsung dengan pelaksanaan program kurikulum
dan kokurikulum di peringkat sekolah. Oleh itu, banyak tugas yang perlu GPM
tumpukan untuk memastikan PSS dapat digunakan dengan berkesan dengan
menerapkan dan membudayakan teknologi pendidikan demi memartabatkan
PSS sebagai nadi utama pengajaran dan pembelajaran ke arah Pusat Kecemer-
langan Pendidikan yang lebih berkesan.
Terdapat tiga bahagian utama di dalam buku panduan tugas pengurusan Pusat
Sumber Sekolah, iaitu :
i. Perincian Tugasan, merangkumi aspek:
- Tugas (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil: 3/2005)
- Objektif
- Bulan
- Bidang Tugas
- Penglibatan
ii. Bidang Tugas
-Bidang A : Pengurusan dan Pentadbiran
- Bidang B : Organisasi Bahan
-Bidang C: Galakan Membaca dan Literasi Maklumat
iii. Lampiran
-Mengandungi lampiran contoh dan format yang diperlu
kan oleh Guru Perpustakaan dan Media Sekolah dalam
menguruskan PSS.
1
PERINCIAN PANDUAN TUGAS
PENGURUSAN PSS UNTUK GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA SEKOLAH

BIL TUGAS OBJEKTIF BULAN BIDANG TUGAS PENGLIBATAN


1. Merancang dan menga- mengekalkan kemahiran sebagai Januari Mengajar mata Guru Penolong Kanan
jar guru dalam pengajaran dan pem- – Disember pelajaran opsyen 1
matapelajaran antara 6 belajaran biasa masing-masing
- 8 waktu seminggu

2. Merancang dan melak- Memastikan pelaksanaan dasar Disember – Bidang : Jawatankuasa Induk
sanakan dasar dan yang dirancang diselaraskan. Januari A2, A3, A4, A5, A6,
program tahunan Pusat A8, A9 A10, A11,
Sumber Sekolah . Dasar dan program yang dirancang A14, A19,
dapat disebarkan kepada semua
yang terlibat

3. Merancang dan mengu- Wang peruntukan dapat diagihkan Disember – Bidang : Jawatankuasa Kerja
rus belanjawan tahunan mengikut keperluan Januari A6, A15, A16, A17,
Pusat Sumber Sekolah A18, B1
Menggunakan peruntuka mengikut
arahan yang ditetapkan

4. Merancang pemerole- Menyeimbangkan pemerolehan dan Januari – Bidang : Jawatankuasa Kerja


han dan pembinaan pembinaan koleksi mengikut keper- Mac B1, B2, B3, B6, B7, Pusat Sumber Sekolah
koleksi yang komprehen- luan dan kesesuaian
sif, seimbang dan Jawatankuasa Kuri-

2
kemaskini. Mengemaskini pemerolehan dan kulum
pembinaan koleksi
BIL TUGAS OBJEKTIF BULAN BIDANG TUGAS PENGLIBATAN
5. Merancang dan melak- • melaksanakan pengajaran dan Januari – Bidang : Jawatankuasa Kerja
sanakan Program pembelajaran Kemahiran Maklumat Oktober A13 , C2 Pusat Sumber Sekolah
Kemahiran Maklumat • mengintegrasikan Literasi Maklu- Guru Panitia
dan perkhidmatan mat dalam pengajaran dan pem- Guru Mata Pelajaran
Pusat Sumber Sekolah belajaran Kaunselor
yang dapat menyokong Guru Cemerlang/Pa-
pelaksanaan pengaja- kar
ran dan pembelajaran.
6. Merancang dan mengu- • memastikan program NILAM Januari – Bidang : Jawatankuasa NILAM
rus program pembacaan dapat dilaksana dan berjalan den- Oktober A1, A13, C1, C3 Jawatankuasa Kuriku-
(Program NILAM) dan gan lancar lum/Panitia
pembudayaan ilmu.
7. Merancang, melaksana • semua maklumat dapat disebar- Sekurang- Bidang : Jawatankuasa Induk
dan menyelaras pro- kan kepada semua warga sekolah kurangnya A7, A13, C4 Jawatankuasa Kerja
gram pembangunan staf • memberi kemahiran berkaitan 4 kali Guru
dan program latihan Pengurusan Pusat Sumber Sekolah setahun Pengawas Pusat Sum-
dalaman berhubung ber Sekolah
dengan Pusat Sumber Pembantu Tadbir Pusat
Sekolah Sumber Sekolah
8. Merancang dan men- • memberikan maklumat yang lebih Sepanjang Bidang : Jawatankuasa Kerja
gurus program promosi tepat berkaitan dengan Pusat Sum- tahun A12, A13 , C3 Pusat Sumber Sekolah
Pusat Sumber Sekolah ber Sekolah Ketua Panatia
• menarik minat guru dan murid Pengawas Pusat Sum-
untuk menyertai setiap aktiviti yang ber Sekolah
dianjurkan Pembantu Per-
• menggalakkan penggunaan Pusat pustakaan

3
Sumber Sekolah dalam kalangan Ketua Panitia
warga sekolah
BIL TUGAS OBJEKTIF BULAN BIDANG TUGAS PENGLIBATAN
9. Bekerjasama dengan • dapat membantu guru-guru dan Sepanjang Bidang : Jawatankuasa Induk
guru-guru dalam pelak- menyediakan bahan yang ber- tahun C3 Jawatankuasa Kerja
sanaan pengajaran dan sesuaian dengan pengajaran dan Guru Panitia/ Matape-
pembelajaran berasas- pembelajaran lajaran
kan sumber secara Pengawas PSS
kolaboratif Pembantu Tadbir
Pembantu Per-
pustakaan

10. Berhubung dan beker- • memastikan sentiasa menerima Sepanjang Bidang : Jawatankuasa Induk
jasama dengan Pusat maklumat yang terkini tahun A13, C3 Jawatankuasa Kerja
Sumber Pendidikan Neg- • mendapatkan khidmat bimbingan
eri/PKG/Perpustakaan berhubung dengan pengurusan
Awam untuk meningkat- Pusat Sumber Sekolah
kan pekhidmatan dan • mendapatkan kerjasama daripa-
program Pusat Sumber da agensi berkaitan dalam setiap
Sekolah aktiviti yang dilaksanakan

11. Menyelia dan mengu- • meningkatkan penggunaan bahan Sepanjang Bidang : Jawatankuasa Kerja
rus bahan-bahan Pusat tahun A9, B5, B6
Sumber Sekolah
12. Menyedia dan menge- • memberi panduan untuk tindakan Sekurang- Bidang : Jawatankuasa Induk
dar minit mesyuarat JK susulan pihak berkenaan kurangnya A3 Jawatankuasa Kerja
Induk/Kerja Pusat Sum- • menyebarkan maklumat hasil 3 kali

4
ber Sekolah daripada mesyuarat setahun
BIL TUGAS OBJEKTIF BULAN BIDANG TUGAS PENGLIBATAN
13. Memantau dan menga- • memastikan program Pusat Sepanjang Bidang : Jawatankuasa Induk
wal selia pelaksanaan Sumber Sekolah dapat dijalankan tahun A13, C1, C2, C3, Jawatankuasa Kerja
program Pusat Sumber dengan lancar C4
Sekolah
14. Melaksanakan tugas se- • memastikan bahan sentiasa dalam Sepanjang Bidang : Jawatankuasa Induk
makan stok dan inventori keadaan baik dan sempurna tahun A15, A16, A17 Jawatankuasa Kerja
peralatan Pusat Sumber • menganalisis bahan dan inventori A18, B7, B8, B10
Sekolah sebagai panduan untuk penamba-
han bahan baru

15. Mempromosi dan men- • mempertingkatkan keahlian Per- Sepanjang Bidang : Jawatankuasa Kerja
jadi ahli Persatuan Pusat satuan Pusat Sumber Sekolah tahun A13
Sumber Sekolah Negeri • bekerjasama dengan badan-
badan kerajaan/bukan kerajaan
yang berkaitan dalam menjayakan
aktiviti persatuan

16. Menjalankan penyeli- • mengenal pasti masalah dan Minimum 1 Bidang : Jawatankuasa Induk
dikan/kajian tindakan merancang tindakan susulan untuk kali A5 Jawatankuasa Kerja
berhubung dengan penambahbaikan
perkhidmatan Pusat
Sumber Sekolah

5
BIL TUGAS OBJEKTIF BULAN BIDANG TUGAS PENGLIBATAN
17. Menyediakan laporan • menyediakan dokumentasi yang Oktober Bidang : Jawatankuasa Kerja
serta analisis pelaksa- berkaitan A8, A9, A13,
naan pembangunan, • mengenalpasti kelemahan dan
pengurusan, program kekuatan sesuatu program yang
dan aktiviti serta ke- dijalankan
wangan Pusat Sumber
Sekolah
18. Menghantar data dan • mengetahui status pencapaian Oktober Bidang : Jawatankuasa
laporan pelaksanaan dan pelaksanaan Program NILAM April A13 , C1 NILAM
Program Pusat Sumber di sekolah Jawatankuasa Kerja
Sekolah dan NILAM ke- • membuat perancangan untuk pen- Jawatankuasa Kuri-
pada BTP melalui PKG ingkatan pembangunan PSS. kulum
dan PSPN
a. Laporan Pusat Sum-
ber Sekolah [Oktober]
b.Program NILAM [ April
dan Oktober]

19. Menjalankan tugas-tu- • mengikut arahan dari semasa ke Sepanjang Pengetua / Guru
gas lain yang diarahkan semasa tahun Besar
oleh pengurusan sekolah Penolong Kanan 1
dari semasa ke semasa

6
BIDANG A: PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

BIL TUGAS PERINCIAN TUGAS CATATAN


1. Organisasi • Menubuhkan Jawatankuasa Induk / Lampiran carta
Kerja / NILAM / Pengawas PSS organisasi.
• Menyediakan carta organisasi
(sekurang-kurangnya berukuran cm
X cm
• Mengemaskini dan mempamerkan
carta organisasi.

2. Tugas Menyediakan fail meja


* Menyedia dan menyerahkan diskripsi
tugas-tugas jawatankuasa:
-Induk
-Kerja
-Pengawas PSS
• Memantau dan membantu pelaksa
naan Tugas-tugas Jawatankuasa
terlibat.
• Merancang, menyusun, dan menjalan
kan tugas setiap bulan
• Mempamerkan senarai tugas.
• Dokumentasi

3. Mesyuarat • Menyediakan surat panggilan Dapatkan


• Mesyuarat Jawatankuasa Induk / daftar fail.
a. Jawatankuasa Jawatankuasa Kerja / NILAM /
Induk Pengawas PSS
b. Jawatankuasa • Menyediakan Minit Mesyuarat
Kerja Jawatankuasa Induk / Jawatankuasa
c. Jawatankuasa Kerja/NILAM/Pengawas PSS
Pengawas PSS • Mengedar Minit Mesyuarat
Jawatankuasa Induk / Jawatankuasa
Kerja
• Menyediakan agenda mesyuarat
• Mengurus dan menfail surat menyurat

7
BIL TUGAS PERINCIAN TUGAS CATATAN
4. Fail Kuasa • Pengenalan
• Maklumat PSS
• Jawatankuasa Induk dan Kerja PSS
• Pengawas PSS
• Peraturan PSS
• Pengurusan dan pentadbiran PSS
• Koleksi bahan PSS
• Kewangan PSS
• Organisasi bahan
• Aktiviti PSS
• Stok dan inventori PSS
• Sirkulasi / edaran bahan PSS
• Perkhidmatan PSS
• Automasi PSS
• Program Bacaan NILAM
5. Rancangan • Menyediakan misi, visi, matlamat dan Rujuk Lampiran
Pembangunan objektif RPJP RPJP
Jangka panjang • Menyediakan RPJP
(RPJP). • Menyediakan carta gantt
• Menyediakan laporan pencapaian
• Menyediakan kajian kemajuan
• Dokumentasi
• Mempamer dan mengedarkan RPJP
kepada Pengetua/GB/GPK 1 dan
Ketua Panitia
6. Perancangan • Mengedarkan borang aktiviti kepada Rujuk lampiran
Tahunan Ketua Panitia / Ketua Unit Rancangan
• Memungut borang aktiviti daripada Tahunan dan
Ketua Panitia / Ketua Unit Carta Gantt
• Menyemak, memilih dan menyelaraskan
aktiviti-aktiviti yang diperoleh
• Menyediakan Carta Gantt.
• Dokumentasi
• Mempamer dan mengedarkan
Perancangan Tahunan kepada GPK 1
dan Guru Panitia
* Menyelaras aktiviti-aktiviti PSS
dengan aktiviti sekolah dengan
takwim sekolah

8
BIL TUGAS PERINCIAN TUGAS CATATAN
7. Perlantikan Pen- • Mengedarkan borang pencalonan
gawas PSS pengawas baru kepada guru kelas
• Menjalankan temuduga
• Menyediakan surat pelantikan
pengawas baru
• Pelantikan Pengawas PSS
• Menyerah dan memberi taklimat
bidang tugas pengawas .
• Menjalankan bengkel pengurusan PSS
8. Menyediakan • Menyediakan Rekod Perolehan Bahan Rujuk Lampiran
Rekod Buku, Bukan Buku ,Surat Khabar dan RPJP
Majalah
• Menyediakan Buku Pelawat
• Rekod Bertugas Jawatankuasa Kerja
PSS
• Rekod Bertugas Pengawas PSS
• Rekod Penggunaan Bilik–Bilik di PSS
• Rekod Penggunaan Peralatan
• Rekod Penggunaan Radio Pendidikan /
TVP
• Rekod Penyelenggaraan Peralatan
• Rekod Pilih Buang
• Rekod Pinjaman Buku / Bukan Buku oleh
ahli
• Rekod Pinjaman Pukal
• Menyediakan kad keahlian semua
warga sekolah
• Menyediakan statistik pinjaman harian
mingguan, bulanan dan tahunan
9. Panduan dan • Menyediakan panduan dan
peraturan peraturan penggunaan bilik-bilik di
PSS.
- Penggunaan PSS
- Penggunaan Komputer
- Pinjaman dan Pemulangan
- Penggunaan TVP
- Penggunaan OHP / LCD
• Mempamerkan panduan dan
peraturan yang disediakan
• Dokumentasi

9
BIL TUGAS PERINCIAN TUGAS CATATAN
10. Jadual Penggu- • Menyedia dan mempamerkan jadual
naan waktu penggunaan PSS murid
• Mempamer dan mengedar jadual
waktu TVP kepada Ketua Panitia
11. Waktu Perkhid- • Menyedia, mempamer dan mengedar Perpustakaan
matan kan jadual waktu perkhidmatan ke bilik Awam Negeri
guru, kelas dan papan kenyataan PSS dan Cawan-
• Menyediakan waktu perkhidmatan khas gan.
di luar waktu persekolahan (Sekolah - Perpustakaan
Berasrama / atas permintaan murid) Bergerak.
• Pamerkan waktu perkhidmatan - Perpustakaan
perpustakaan agensi-agensi lain Negara Ma
• Menyediakan peraturan pinjaman laysia
dan pemulangan bahan buku dan
bukan buku
12. Orientasi • Menyediakan brosur maklumat PSS
• Menyediakan jadual orentasi PSS

13. Aktiviti • Menjalankan aktiviti PSS seperti yang


dirancang ( Perancangan Tahunan)
• Menyediakan laporan aktiviti-aktiviti
tersebut

14. Sistem Fail • Menyediakan fail-fail : Bergantung ke-


- Fail Pekeliling PSS pada unit-unit
* sila lihat semula - Fail Program Pemuafakatan yang diwujud-
sistem fail agar - Fail Projek Khas kan di sekolah
selaras seluruh - Fail Surat - surat daripada BTP, PSPN masing-masing.
Negara. & PKG Contoh:
- Fail TVP/Radio Pendidikan -unit bahan
- Fail Jawatankuasa Hapus kira dan bantu menga-
pelupusan jar
- Fail Jawatankuasa Induk PSS -unit bacaan
- Fail Jawatankuasa Kerja PSS
- Fail Jawatankuasa Pemilihan Bahan
- Fail Jawatankuasa Pengawas PSS
- Fail Jawatankuasa Unit-unit *
- Fail pembelian (Sumber-sumber lain)
- Fail sijil akuan penerimaan –
SAP ( peralatan dan bahan )
10
BIL TUGAS PERINCIAN TUGAS CATATAN
14. - Fail pembelian ( bantuan perkapita Rujuk Surat
perpustakaan ) Pekeliling
- Fail pembelian (SUWA) Kewangan
Bilangan 5
• Labelkan fail-fail Tahun 2002
• Mengemaskini isi kandungan fail dari dan pindaan
masa ke semasa pertama 11
• Menyimpan di bilik pengurusan / tem Februari 2004
pat yang sesuai
15. Daftar Stok • Menerima bahan / alatan Pekeliling Per-
Bekalan Pejabat • Menyemak bahan / alatan yang bendahaaran
( Kew 314 ) diterima Bil. 2 Tahun
• Merekod bahan masuk (dengan pen 1991
merah)
• Merekod bahan keluar (dengan pen
biru / hitam)
• Menyemak stok 2 kali setahun

16. Daftar Inventori • Menerima dan merekod peralatan Rujuk Daftar


( Kew 313 ) • Mengemaskini dan menyemak pera Inventori
latan (Kew 313)
17. Daftar Harta • Menerima peralatan Rujuk Kad
Modal ( Kew • Menyemak peralatan Harta Modal
312, 312A ) • Merekod penyelenggaraan

18. Daftar Perger- • Merekod pergerakan harta modal dan


akan Harta Mod- peralatan yang dipinjam dari PSS
al dan Inventori
19. Keceriaan, • Merancang dan melaksana susun atur
kebersihan dan PSS
keselamatan • Sediakan panduan dan label tunjuk
arah dilekatkan di tempat tertentu
• Pamerkan peraturan dan panduan
untuk membantu pelajar mencari dan
menggunakan maklumat. Melekatkan
poster, carta dan gambar-gambar di
tempat yang sesuai

11
BIDANG B: ORGANISASI BAHAN

BIL TUGAS PERINCIAN TUGAS CATATAN


1. Bantuan Per kap- • Dapatkan Anggaran Bantuan Per Rujuk Surat
ita Pusat Sumber kapita daripada Guru Besar / Pengetua Pekeliling
Sekolah • Berdasarkan anggaran per kapita tahun Kewangan Bil.
semasa, buat anggaran belanjawan 5 Tahun 2002
• Rujuk analisis koleksi terkini bahan dan pindaan
pertama 11 Feb.
semasa membuat anggaran belanjawan 2004
2. Agihan Pembelian • Agihkan wang bantuan per kapita Pekeliling Per-
Pusat Sumber Sekolah kepada : bendahaaran Bil.
- Membeli buku fiksyen 2 Tahun 1991
- Membeli buku bukan fiksyen
- Membeli bahan terbitan berkala
- Membeli bahan memproses buku
- Membeli bahan keceriaan
- Membeli harta modal
• Membeli bahan bukan buku
-membeli perisian pembelajaran
3. Pemilihan dan • Lantik Jawatankuasa pemilihan dan Rujuk Daftar
Pembelian Bahan pembelian bahan Inventori (Kew
• Adakan mesyuarat Jawatankuasa 313)
pemilihan dan pembelian bahan
• Edarkan dasar pemilihan dan pembelian
bahan kepada semua ketua panitia
• Sediakan analisis koleksi terkini bahan
bagi tahun semasa
• Ambil kira kekuatan dan kelemahan
koleksi semasa membuat perancangan
pembelian bahan
• Sediakan anggaran perbelanjaan
tahun semasa
• Dapatkan senarai cadangan pembelian
bahan daripada ketua-ketua panitia
• Buat tempahan bahan dari pembekal
terpilih
4. Penerimaan • Semak borang pesanan dan buku yang Rujuk KEW.
Bahan diterima adalah betul dan jelas Jika 315
buku tersebut tidak seperti yang dike (Bahan Bukan
hendaki, kembalikan kepada syarikat Buku)
pembekal berkenaan
12
BIL TUGAS PERINCIAN TUGAS CATATAN
• Semak kualiti bahan. Jika kualiti bahan Rujuk KEW.
tidak menepati kualiti yang ditetapkan 315
kembalikan bahan tersebut kepada (Bahan Bukan
pembekal Buku)
• Tandatangan SAP setelah kualiti dan
kuantiti bahan sempurna
• Kembalikan SAP yang ditandatangani
kepada pembekal
• Ambil tindakan untuk urusan pem
bayaran dan stok
5. Proses Teknik • Sediakan slip kerja Pekeliling Per-
Bahan • Dapatkan cap perolehan dan capkan bendahaaran
pada bahan Bil. 2 Tahun
• Cap hak milik di halaman rahsia 1991
• Menyediakan kad pinjaman
• Lekatkan slip tarikh pulang
• Lekatkan label nombor panggilan
pada tulang buku bagi buku tebal dan
kulit depan bagi buku-buku nipis
6. Penyusunan Buku • Asingkan buku fiksyen Bahasa Melayu Rujuk kaedah
Fiksyen daripada buku fiksyen Bahasa Inggeris penyusunan
• Susun buku di para paling atas dari mengikut ALA
kiri ke kanan mengikut nombor panggilan Cataloging
• Jika ada nombor panggilan yang sama, Rules for Author
and Title Entries.
ikut urutan abjad nama pengarang ( American
• Buku di para dua disusun mengikut Library Associa-
arah bertentangan dari para sebelumnya tion )
• Pastikan buku memenuhi tidak lebih dari
pada tiga per empat ruang para supaya
memudahkan penyimpanan, pengambilan
dan penambahan buku
7. Penyusunan Buku • Susun buku di para paling atas dari kiri Rujuk kaedah
Bukan Fiksyen ke kanan mengikut nombor panggilan penyusunan
dari nombor kecil ke nombor terbesar mengikut ALA
• Jika ada nombor panggilan yang Cataloging
sama, ikut urutan abjad nama penga Rules for Author
rang and Title Entries.
• Buku di para dua disusun mengikut ( American
arah bertentangan dari para Library Associa-
sebelumnya tion )

13
BIL TUGAS PERINCIAN TUGAS CATATAN
• Pastikan buku memenuhi tidak lebih
daripada tiga per empat ruang para
supaya memudahkan penyimpanan,
pengambilan dan penambahan buku

8. Semakan Stok • Tangguhkan semua proses sirkulasi


• Dapatkan kembali semua bahan yang Berdasarkan
belum dipulangkan Fail Kuasa
• Sediakan borang analisis koleksi bahan masing-masing
• Jalankan proses analisis koleksi bahan
dalam bulan Oktober
• Failkan analisis koleksi bahan

9. Proses Pilih Buang • Jalankan proses pilih buang sekurang- Rujuk Buku
kurangnya setahun sekali Panduan Proses
• Asingkan buku yang rosak sedikit Pilih Buang
-P.Pinang
daripada buku yang rosak teruk
• Baik pulih buku yang rosak sedikit Rujuk Fail Kua-
Simpan semula buku di atas rak sa bab Stok
• Ambil tindakan pelupusan bagi buku- dan Inventori
buku yang rosak teruk dan tidak
Rujuk Surat
boleh dibaiki Pekeliling Per-
bendaharaan
Bil. 2 Tahun
1997. – Rujuk
Lampiran
10. Hapus Kira • Terima aduan kehilangan.Buat laporan Rujuk Pekeliling
polis dalam masa 24 jam Perbendaha-
• Jalankan siasatan awal berdasarkan raan
format Lampiran J Bil. 3 Tahun
• Hantar 5 salinan laporan siasatan awal ke 1990
Pusat Tanggungjawab (PTJ)
• Dapatkan laporan akhir siasatan Rujuk Pekeliling
• Mohon kelulusan hapus kira dari PTJ Perbendaha-
• Jalankan proses hapus kira raan
• Keluarkan senarai bahan daripada stok Bilangan 2
• Kemaskini stok Tahun 1991

14
BIDANG C : GALAKAN MEMBACA DAN LITERASI MAKLUMAT

BIL TUGAS PERINCIAN TUGAS CATATAN


1. Program NILAM • Bentuk Jawatankuasa NILAM
• Sediakan diskripsi tugas Rujuk buku
• Sediakan Jadual Waktu NILAM (B. Me Program
layu dan B. Inggeris: 2 waktu seminggu NILAM: Konsep
• GPM membantu guru kelas dalam mem dan Panduan
bentuk kumpulan Rakan Pembaca (RP). Pelaksanaan Di
Aktiviti RP dipantau oleh guru Sekolah
• Adakan aktiviti memperkasakan NILAM [Bahagian
Sediakan kertas kerja Teknologi Pen-
- Sediakan jadual program didikan]
- Dapatkan peruntukan kewangan
- Sediakan laporan (semua guru
• Mengumpul dan merekod data NILAM terlibat )
• Memberi pengiktirafan kepada murid
berdasarkan rekod bacaan * Lampiran
• Menyediakan sijil pengiktirafan Format kertas
• Menghantarkan laporan ke PKG dan cadangan
PSPN
2. Literasi Maklumat • GPM memberi penerangan mengenai Rujuk Buku
Literasi Maklumat kepada guru dan murid 1997. – Rujuk
- Definisi maklumat Lampiran
• Kenal pasti maklumat yang diperlukan
- Strategi mencari maklumat
• Kenal pasti semua maklumat yang boleh
digunakan dan memilih sumber maklumat
yang terbaik
- Lokasi dan capaian
• Mendapatkan sumber maklumat yang
sudah dipilih dan mencari maklumat
di dalamnya
- Penggunaan maklumat
• Membaca, mendengar dan melihat maklu
mat yang sudah dicari dan mengambil
maklumat yang relevan
- Pengumpulan maklumat
• Menyusun maklumat yang sudah diambil
- Penilaian
• Menilai proses pencarian dan hasil
maklumat yang sudah diperolehi
• Wujudkan sudut Literasi Maklumat
15
BIL TUGAS PERINCIAN TUGAS CATATAN
3. Promosi Antara promosi yang dicadangkan: Rujuk Surat Pe-
4Sudut NILAM keliling Ikhtisas
• Pamerkan pencapaian Jauhari dan Bil: 1/2005
Rakan Pembaca murid Memantapkan
• Pamerkan aktiviti-aktiviti Rakan Pem Budaya Mem-
baca baca di Ka-
• Adakan acara penyampaian hadiah langan Murid
• Pamerkan gambar dan profil pe Sekolah
menang
4Sudut Bahan Terkini
• Fotostat kulit depan / jaket buku terkini
• Pamerkan bahan tersebut
• Nyatakan lokasi bahan terkini tersebut
4Sudut Literasi Maklumat
• Sedia, cetak dan pamerkan
4Sudut Informasi PSS dan Isu-isu semasa
• Kumpulkan maklumat berkaitan
• Bahan dokumentasi
4Sudut Karya Agung
4Bicara dan pamerkan buku
• Pilih bahan
• Tentukan waktu yang sesuai
• Laksanakan aktiviti
4Terbitkan brosur
• Cetak dan edarkan
4Buletin berkala
• Cetak dan edarkan bahan
• Masukkan dalam Laporan Tahunan
Aktiviti PSS
4Mengadakan Pameran Bertema
• Wujudkan sudut atau bilik pameran
• Tentukan tema
• Rancang aktiviti berkaitan setiap tema
• Kumpul bahan seperti folio, buku
skrap, poster dan lain-lain yang
berkaitan dengan tema
4Program bersama panitia
• Membantu panitia menjalankan aktiviti
seperti pertandingan folio, buku skrap,
model, kuiz dan lain-lain
4Pertandingan Info-hunt / Jejak Maklumat
• Sediakan kertas kerja

16
BIL TUGAS PERINCIAN TUGAS CATATAN
4. Lawatan • Sediakan kertas kerja
• Tubuhkan jawatankuasa
• Rancang tempat yang akan dilawati
(contoh: perpustakaan awam, pesta
buku, PSS Cemerlang, syarikat per
cetakan buku/surat khabar/majalah,
jabatan-jabatan kerajaan dll)
• Tentukan tarikh lawatan
• Lengkapkan urusan surat mesyuarat
• Pelaksanaan lawatan
• Sediakan laporan

Senarai Pekeliling Yang Berkaitan Dalam Panduan Tugas Pengurusan PSS Untuk GPM

1. Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 5 Tahun 2002 dan pindaan pertama 11 Februari
2004

2. Pekeliling Perbendahaaran Bil. 2 Tahun 1991

3. Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 1997

4. Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 3 Tahun 1990

5. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil: 1/2005 Memantapkan Budaya Membaca di Kalangan


Murid Sekolah

17
JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER SEKOLAH

Penasihat
Pengetua / Guru Besar

Pengerusi
Guru Penolong Kanan 1

Naib Pengerusi Naib Pengerusi Naib Pengerusi


GPK HEM GPK KOKO Penyelia Petang

PIBG

Setiausaha
(Guru Perpustakaan dan Media Sekolah)

AHLI JAWATANKUASA

KETUA-KETUA PANITIA KETUA-KETUA BIDANG

18
JAWATANKUASA KERJA PUSAT SUMBER SEKOLAH

Penasihat
Pengetua / Guru Besar

Pengerusi
Guru Penolong Kanan

Naib Pengerusi Naib Pengerusi Naib Pengerusi


GPK HEM GPK KOKO Penyelia Petang

SETIAUSAHA/PENYELARAS
( Guru Perpustakaan dan Media Sekolah)

Perpustakaan BBM/BBB Komputer Kaunseling Media NILAM


Elektronik

Pembantu Perpustakaan S17 / S22


PENGAWAS PUSAT SUMBER

Catatan :
* Semua pentadbir sekolah perlu diberi maklumat dan jelas dengan peranan dan fungsi Pusat sumber sekolah.
* Mesyuarat JK Kerja hendaklah dipengerusikan oleh Naib Pengerusi sekiranya JK Kerja Pengerusi mempunyai halangan/
sebab tidak hadir dalam mesyuarat
* Penambahan ahli dalam Jawatankuasa Kerja PSS ini boleh dilakukan sekiranya JK memikirkan kepentingan untuk

19
mewujudkan ahli baru dalam jawatankuasa.
JADUAL WAKTU MENGAJAR UNTUK
GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA SEKOLAH (GPM)
Berdasarkan Pekeliling Ikhtisas 3/2005 KP (BS-DSR 8787/008/2 (10) bertarikh
18 Julai 2005, pelantikan jawatan Guru Perpustakaan Dan Media Sekolah ( GPM
) diperuntukkan bagi semua sekolah untuk merancang dan mengurus Pusat Sumber
Sekolah disamping melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah.
Berikut ialah cadangan jadual waktu Guru Perpustakaan dan Media Sekolah;

i. Pihak Pengurusan sekolah menetapkan jadual waktu Guru Perpustakaan dan Media
Sekolah ( GPM ) di antara 6 hingga 8 waktu seminggu tanpa menetapkan kelas/
tingkatan tertentu.

Contoh Jadual Waktu (Satu Sidang)

Hari/Masa 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Isnin PH PPPSS PPPSS BM R OB OB OB
Selasa PPPSS BM BM E PSV PSV GMLM GMLM
Rabu PPPSS OB H OB OB OB
Khamis PPPSS BM BM A OB GMLM GMLM
Jumaat PPPSS BM OB T OB
Sabtu
Jumlah waktu bertugas = 28 [ Pengurusan PSS ( 20 x ) + MP ( 8 x ) ]

KOD BIDANG WAKTU


MP(BM/PSV) MATAPELAJARAN DIAJAR 08
OB ORGANISASI BAHAN 10
PPPSS PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PSS 06
GMLM GALAKAN MEMBACA DAN LITERASI MAKLUMAT 04
JUMLAH 28

Tandatangan Guru : ............................................ Tarikh : ............................................

20
Cadangan Jadual Waktu (Dua Sidang)

Sidang Pagi
Hari/Masa 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Isnin PER PPPSS PPPSS R BM BM OB OB
Selasa PPPSS E BM GMLM GMLM
Rabu PPPSS H OB OB BM BM
Khamis PPPSS A BM OB OB PSV PSV
Jumaat PPPSS T OB OB
Sabtu

Sidang Petang
Hari/Masa 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Isnin PER R
Selasa OB OB E
Rabu GMLM H
Khamis A
Jumaat T
Sabtu
Jumlah waktu bertugas = 28 [ Pengurusan PSS ( 18 x ) + MP ( 10 x ) ]

KOD BIDANG WAKTU


MP(BM/PSV) MATAPELAJARAN DIAJAR 08
OB ORGANISASI BAHAN 10
PPPSS PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PSS 06
GMLM GALAKAN MEMBACA DAN LITERASI MAKLUMAT 04
JUMLAH 28

Tandatangan Guru : ............................................ Tarikh : ............................................

ATAU;

ii. Guru Perpustakaan dan Media Sekolah menyediakan jadual waktu bertugas
mingguan yang anjal.

21
FORMAT RINGKASAN MENGAJAR
GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA [GPM] PUSAT SUMBER SEKOLAH

Tajuk :………………………………….………...................................

Masa :…………………….

Objektif :...............................................................………………..................
..............................................................................................................
Aktiviti :…………………………………………………...…..............

Catatan :……………………………………………………….............

Contoh Ringkasan Mengajar Pengurusan dan Pentadbiran PSS ( PPPSS )


Tajuk : Pengurusan dan Pentadbiran PSS ( PPPSS)
Merancang dan melaksana susun atur PSS,
- Membuat tunjuk arah dan panduan penggunaan bahan

Masa : 35 minit (7.30 – 8.05 Pagi)

Objektif : 1. Memberi maklumat dan arahan kepada pengguna.


2. Menambahkan keceriaan di PSS

Aktiviti : 1. Membuat draf arahan dan panduan


2. Semak draf dan mulakan kerja menaip
3. Laminating .
4. Letak atau tampal pada bahagian berkaitan.

Catatan : - 2 label tunjuk arah dan 1 panduan penggunaan siap dan
di lekat dan dipamerkan.

22
Contoh Ringkasan Mengajar Organisasi Bahan ( OB)

Tajuk : Organisasi Bahan (OB)


Proses Teknik Bahan Buku

Masa : 70 minit ( 10.50 -12.00 pagi)

Objektif : 1. Memastikan semua buku baru siap diproses mengikut


teknik yang betul

Aktiviti
: 1. Semak penerimaan buku
2. Sediakan slip kerja
3. Cap perolehan dan cap hak milik pada bahan
4. Lekatkan kad pinjaman dan slip tarikh pulang
5. Lekatkan label no. panggilan pada buku

Catatan : - Sejumlah 40 buah buku telah siap diproses teknik dari
Syarikat Alam Mutiara ( No Invoice : 43290 )

Contoh Ringkasan Mengajar Gerakan Membaca dan Literasi maklumat


(GMLM)

Tajuk : Gerakan Membaca dan Literasi Maklumat (GMLM)


Program NILAM

Masa : 70 minit ( 11.25 -12.35 pagi)

Objektif : 1. Memastikan semua pelajar merekod bacaan Program


NILAM.
2. Membuat pengesahan Buku Rekod Membaca.

Aktiviti : 1. Mengalakkan pelajar yang meminjam buku di PSS buat


catatan dalam BRM.
2. Mengesahkan mana-mana buku rekod membaca pelajar.
3. Memastikan bilangan buku bacaan kelompok NILAM
mencukupi di dalam bakul yang disediakan untuk pinjaman
pukal [bulk loan].

Catatan : - GPM membimbing mana-mana pelajar di dalam PSS
membaca dengan teknik yang betul dan membuat catatan.
- Sejumlah 25 buah buku rekod membaca dari tingkatan 5
Ikhlas telah disemak.
- Menambahkan dan menukar ganti buku dari bakul yang
disediakan.[pinjaman pukal]

23
PERANCANGAN TAHUNAN PUSAT SUMBER SEKOLAH 2006

STRATEGI JANGKA SUMBER PELAN


Bil PROGRAM PELAKSANAAN OBJEKTIF SASARAN MASA TENAGA KOS BAHAN TINDAKAN PENILAIAN

1. Penambahan 1.Merancang pembelian buku 1.Menambah koleksi Semua Januari- 1.Guru-guru Peruntukan 1. Buku Lihat Koleksi buku di
koleksi buku hasil cadangan panitia buku terkini warga Oktober perpustakaan per- 2. Alatan Pelan perpustakaan
2.Memesan buku yang ber- 2.Menarik minat warga STK 2.Pembantu pustakaan mem- tindakan bertambah
sesuaian STK menggunakan perpustakaan proses
3.Memproses buku-buku baru perpustakaan 3.Pengawas
perpustakaan
2. Proses baik 1. Mengenal pasti buku-buku 1. Memelihara dan Semua Januari- 1.Guru-guru Peruntukan 1. Buku Lihat Buku-buku
pulih buku- yang perlu dibaik pulih dan memulihara buku-buku warga Oktober perpustakaan per- 2. Alatan Pelan lama terpeli-
buku yang diasingkan lama yang masih boleh STK 2.Pembantu pustakaan mem- tindakan hara
H
rosak 2. Membaik pulih buku-buku digunakan O perpustakaan proses
yang dipilih 2. Menarik minat T 3.Pengawas
warga STK membaca N perpustakaan
buku lama
3. Pelupusan 1.Proses pelupusan bagi buku-
O
1. Melupuskan Buku- Januari- 1.Guru-guru 1. Buku- Lihat Pelupusan
buku-buku buku yang tidak boleh dibaik buku-buku mengikut
C buku Oktober perpustakaan buku Pelan buku mengikut
yang tidak pulih prosedur yang betu 2.Pembantu lama tindakan proses yang
boleh dibaik perpustakaan betul
pulih 3.Pengawas
perpustakaan
4. Temuduga 1.Mengadakan temuduga untuk 1.Memilih pengawas Pelajar April / 1.Guru-guru Lihat Pemilihan
pemilihan pelantikan pengawas per- perpustakaan baru tingka- Mei perpustakaan Pelan pengawas
pengawas pustakaan yang berkaliber tan 4 2.Pembantu tindakan perpustakaan
per- 2.Mengadakan tempoh per- dan 6 perpustakaan yang dapat
pustakaan cubaan selama sebulan rendah 3.Pengawas menjalankan
perpustakaan tugas dengan

24
baik
PELAN TINDAKAN PUSAT SUMBER SEKOLAH

PROGRAM TARIKH STRATEGI PELAKSANAAN SUMBER TENAGA


Penambahan Koleksi Buku Januari - Oktober 1. Merancang pembelian buku hasil 1. Guru-guru perpustakaan
cadangan panitia 2. Pembantu perpustakaan
2. Memesan buku yang bersesuaian 3. Pengawas perpustakaan
3. Memproses buku-buku baru

Proses baik pulih buku-buku Januari - Oktober 1. Mengenal pasti buku-buku yang 1. Guru-guru perpustakaan
yang rosak. perlu dibaik pulih dan diasingkan 2. Pembantu perpustakaan
2. Membaik pulih buku-buku yang 3. Pengawas perpustakaan
dipilih H
Pelupusan buku-buku yang
O
Januari - Oktober 1. Proses pelupusan bagi buku-buku
T 1. Guru-guru perpustakaan
tidak boleh dibaik pulih yang tidak boleh dibaik pulih
N 2. Pembantu perpustakaan
O 3. Pengawas perpustakaan

Temuduga pemilihan April / Mei 1. Mengadakan temuduga untuk pel-


C 1. Guru-guru perpustakaan
pengawas perpustakaan antikan pengawas perpustakaan 2. Pembantu perpustakaan
2. Mengadakan tempoh percubaan 3. Pengawas perpustakaan
selama sebulan

25
CARTA GANTT PERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN PSS

JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT
Bil Strategi Pelaksanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1. Penambahan Koleksi Buku
2. Proses baik pulih buku-
buku yang rosak
3. Pelupusan buku-buku yang
tidak boleh dibaik pulih
4. Temuduga pemilihan pen-
H
gawas perpustakaan O
N T
C O

26
PERANCANGAN AKTIVITI PSS LIMA TAHUN 2003-2007
TAHUN OBJEKTIF PELAN TAKTIKAL TINDAKAN CATATAN
2003 PERPUSTAKAAN: 1. Pembelian dan 1. Penyelaras PSS Koleksi 2000-2002
sumbangan koleksi 2. AJK berjumlah 1:2
A. PEMBINAAN KOLEKSI BAHAN: 2. Proses teknik bahan Perpustakaan
1. Pembinaan koleksi bahan buku fiksyen dan buku 3. Wakil Panitia Purata peningkatan
bukan fiksyen dengan mencapai nisbah 1:4 3. Koleksi bahan
2. Proses teknik bahan buku dengan nisbah buku m/pelajaran 1000 buah setahun
majalah
pinjaman 1:3 dengan buku rujukan. 4. Pengawas
3. Mengumpul koleksi hasil pelajar sebagai rujukan 4. Koleksi keratan Perpustakaan
pelajar mengikut panitia mata pelajaran. akhbar dan indeks
5. Semakan stok dan 5. Guru mata
4. Mengumpul buku sumbangan daripada guru
sebagai koleksi pondok bacaan. pemuliharaan bahan pelajaran
5. Menyediakan 15 jenis majalah pelbagai bidang
sebagai bahan rujukan umum.
6. Mengumpul koleksi keratan akhbar mengikut
subjek sebagai fail ADD.
7. Mengadakan aktiviti semakan stok dan Kerjasama dari-
baikpulih /pemuliharaan bahan pada Kemahiran
B. PEMBANGUNAN FIZIKAL DAN KECERIAAN: 1. Ruang Rujukan dan 1. Penyelaras PSS Hidup/dll.
1. Menyediakan ruang bacaan tambahan 2. AJK
Rak Terbuka
di Ruang Rujukan , Rak Terbuka dan Sudut Perpustakaan
Bacaan Rekreasi.
2. Mengubahsuai dan susun atur ruang mengikut 2. Susun atur ruang 3. Pengawas
kesesuaian dan penggunaan. 3. Keceriaaan dan perpustakaan
3. Melengkapkan Bendera dan Jata Negeri- maklumat
Negeri sebagai sumber maklumat tambahan. 4. Lanskap dalaman
4. Mengadakan lanskap dalaman untuk ruang 5. Ruang bacaan
bacaan rekreasi

27
Rekreasi
5. Aktiviti gotong royong membersihakan PSS. 6. Gotong royong
keceriaan
TAHUN OBJEKTIF PELAN TAKTIKAL TINDAKAN CATATAN
2003 C. PERKEMBANGAN DAN LATIHAN: 1. Krusus Proses Teknik 1. Penyelaras
Bahan PSS
1. Kursus latihan dan bengkel kemahiran proses 2. Sijil Penghargaaan 2. AJK PSS
teknik bahan buku dan pengendalian per
pustakaan kepada pengawas perpustakaan 3. AJK
baru tingkatan 1 dan 4. Perpustakaan
2. Menganugerahkan Sijil Kemahiran Proses Teknik
Bahan kepada pengawas tingkatan 1 dan 4
yang telah tamat latihan.
3. Memberi Sijil Penghargaan kepada pengawas
perpustakaan yang telah menjalankan tugas Sumber kewangan
aktif pada tahun 2002 PIBG
D. PENGAUTOMASIAN DAN SIRKULASI: Menggunakan 4
buah komputer sum-
1. Menyediakan sistem pengautomasian menggu banagan PIBG
nakan Sistem Pengoperasian Windows menganti 1. Pengautomasian 1. Pentadbiran
kan Sistem SPSS yang sedia ada. 2. Sistem Rangkaian 2. Penyelaras
Sumber kewangan
2. Mengadakan Rangkaian Setempat (LAN) Setempat (LAN) PSS PIBG
bagi melaksanakan Pengautomasian di Per 3. Sistem Bar-Cod 3. AJK Mencari Seorang
pustakaan dan OPAC (Online Public Acess 4. Smart-Cad Perpustakaan Penasihat dan pem-
Cataluging) 5. OPAC 4. Pengawas bekal bertauliah.
3. Melaksanakan sistem Sirkulasi dengan menggu 6. Data buku Perpustakaan
Sediakan sumber
nakan Smart-Card dan Camera Digital. kewangan untuk pe-
4. Memasukkan data bahan buku dengan berpan nyelenggaraan.
dukan Senarai Rak bahan buku.
5. Menyediakan Bar-Cod pada buku pinjaman.

28
TAHUN OBJEKTIF PELAN TAKTIKAL TINDAKAN CATATAN
2003 E. LITERASI MAKLUMAT DAN PROMOSI: 1. Siri Mengenal Buku AJK Per- Mencari Seorang
Baru pustakaan Penasihat dan pem-
1. Memperkenalkan buku melelui Siri Mengenal bekal bertauliah.
2. Pameran Bermusim Penyelaras PSS
buku melalui Pehimpunan Mingguan. dan Panitia Mata Sediakan sumber
2. Mengadakan pameran Buku Baru di Ruang pelajaran kewangan untuk pe-
Pameran Buku Baru di Perpustakaan. 3. Kemahiran menggu nyelenggaraan.
3. Promosi Ensiklopedia melalui aktiviti pameran nakan Bahan Sumber kewangan
dan kuiz
Rujukan Asas daripada kutipan
4. Pameran Bersiri melalui panitia mata pelajaran denda
dan Pameran bermusim. 4. Penghargaan Jumlah tambahan
5. Anugerah pembaca dan pengguna terbanyak. buku diperlukan
6. Menyediakan Brusor 1,500 buah setahun

A. PEMBINAAN KOLEKSI BAHAN: 1.Pemilihan dan Pembelian dari-


2004 Pentadbiran pada Bantuan
pembelian buku.
1. Pembinaan koleksi bahan buku fiksyen dan 2. Memohon sekolah Berkapita+ PIBG +
bukan fiksyen dengan mencapai nisbah 1:5 sumbangan Penyelaras PSS maemohon sumban-
2. Proses teknik bahan buku dengan nisbah buku 3. Pengumpulan bahan Guru per- gan pengedar buku
pinjaman 2:4 dengan buku rujukan. 4. Derma buku/sum pustakaan. dan Penerbit buku.
3. Mengumpul koleksi hasil pelajar sebagai ruju bangan buku ruju DERMA DAN SUM-
kan pelajar mengikut panitia mata pelajaran. kan peperiksaan BANG- daripada
4. Pengumpulan bersepadu bahan buku dan bukan pada hari Terbuka- ibu bapa
buku hasil koleksi panitia mata pelajaran di BELI DAN DERMA
bawah koleksi PSS-Pusat Sumber Panitia. BUKU Pembelian buku
5. Mengadakan aktiviti semakan stok dan 5. Proses teknik bahan daripada peruntu-
baikpulih bahan buku melalui khidmat 6. Pusat Sumber kan panitia mata
pelanggan( Sampul dan Denda) Panitia pelajaran
7. Pemuliharaaan dan
pemeliharaan bahan

29
TAHUN OBJEKTIF PELAN TAKTIKAL TINDAKAN CATATAN
2004 B. PEMBANGUNAN FIZIKAL DAN KECERIAAN: AJK Pondok
1. Penyediaan perabut Bacaan
1. Menyediakan ruang Pondok Bacaan di perseki 2. Tempahan akhbar Penyelaras PSS
taran sekolah/kantin 3. sumbangan bahan
2. Menyediakan tempat duduk bacaan rekreasi di bacaan
kawasan Sudut Bacaan 4. Rekod
5. Papan paparan
dan maklumat

C. PERKEMBANGAN DAN LATIHAN:

1. Member pengetahuan dan kemahiran proses 1. Bengkel Proses Penyelaras PSS


teknik bahan buku dan bukan buku kepada teknik bahan buku AJK PSS
ketua panitia mata pelajaran melalui Bengkel dan bukan buku
Proses Teknik Bahan Buku dan Bukan Buku.: Panitia Mata
2. Kursus latihan dan bengkel kemahiran proses Pelajaran.
teknik bahan buku dan pengendalian per
pustakaan kepada pengawas perpustakaan 2. Pelantikan Penga
baru tingkatan 1 dan 4. was Perpustakaan
3. Menganugerahkan Sijil Kemahiran Proses Teknik 2004
Bahan kepada pengawas tingkatan 1 dan 4 3. Kursus dan bengkel
yang telah tamat latihan. pengawas PSS
4. Memberi Sijil Penghargaan kepada pengawas
perpustakaan yang telah menjalankan tugas 4. Sijil Penghargaan
aktif pada tahun 2003. pengawas PSS
5. Mengadaakan lawatan sambil belajar ke 5. Lawatan sambil
Perpustakaan Umum dan Perpustakaan belajar
Akademik kepada pengawas perpustakaan
untuk meningkatkan ilmu kepustakawanan.

30
TAHUN OBJEKTIF PELAN TAKTIKAL TINDAKAN CATATAN
2004 D. PENGAUTOMASIAN DAN SIRKULASI: 1. Pinjaman berkelom
pok dan individu
1. Maningkatkan pinjaman buku melalui sistem 2. Sistem denda
pinjaman berkelompok dan individu
2. Meningkatkan kecekapan pengesanan buku 3. Kad Perpustakaan
hilang dan rosak serta denda. pelajar tingkatan 1
3. Menggunakan 50% sistem Smart-Card. dan 2
4. Mengadakan sistem pinjaman terhad bagi
bahan-bahan pilihan dan pengunaan khusus.

E. LITERASI MAKLUMAT DAN PROMOSI:


1. Kursus Orientasi
1. Memperkenalkan kemudahan dan perkemban Pelajar Tingkatan 1
gan PSS melalui perhimpunan mingguan 2. Pameran buku ruju
2. Mengadakan pameran Buku Baru di Ruang kan peperiksaan
Pameran Buku Baru di Perpustakaan. dan buku baru
3. Promosi Ensiklopedia melalui aktiviti pameran 3. Pameran Bermusim
dan kuiz
4. Pameran Bersiri melalui Unit Bimbingan dan kaunseling
Kaunseling dan Pameran bermusim. 4. Anugerah galakkan
5. Anugerah pembaca dan pengguna terbanyak. membaca.
6. Menyediakan Brusor PSS 5. Taklimat guru
tentang Literasi
Maklumat
6. Mengedar
Sukatan Literasi
Maklumat kepada
guru-guru.

31
TAHUN OBJEKTIF PELAN TAKTIKAL TINDAKAN CATATAN
2005 A. PEMBINAAN KOLEKSI BAHAN: 1. Perancangan Pentadbiran seko- Jumlah perolehan
2. pemilihan buku oleh lah buku tambahan
1. Pembinaan koleksi bahan buku fiksyen dan panitia mata Penyelaras PSS yang diperlukan
bukan fiksyen dengan mencapai nisbah 1:8
2. Membina koleksi bahan buku rujukan mata pelajaran Guru per- 2000 buah seta-
pelajaran fokus peperiksaan bagi sukatan 3. Pembelian buku/ pustakaan hun
pelajaran baru dengan 1 naskah bagi setiap permohonan
tingkatan bagi setiap penerbit. 4. Proses teknik
3. Membina koleksi bahan buku latih tubi dan 5. Promosi Usaha sama PIBG
modul peperiksaan bagi Pusat Sumber Panita. dan memohon
4. Proses teknik bahan buku dengan nisbah buku 6. Sirkulasi
pinjaman 3:5 dengan buku rujukan 7. Pemeliharaan dan sumbangan.
5. Mengadakan dakan aktiviti semakan stok dan pemuliharaan bahan
baikpulih bahan buku melalui khidmat 8. Semakan stok
pengawas perpustakaan (Sampul dan Upah)

1. Perancangan Penyelaras PSS Pondok Bacaan


B. PEMBANGUNAN FIZIKAL DAN KECERIAAN:
2. Pembeliaan dan Zaaba:
AJK Pondok ba-
1. Menyediakan Pondok Bacaan dan Zon Usahasama PIBG
penyediaan perabut caan
Membaca berhampiran kawasan Pondok dan sumbangan
3. Pembinaan dan AJK Perpustakaan
Bacaan yang sedia ada sekolah/kantin kontraktor.
2. Mewujudkan satu ruang menempatkan koleksi pengumpulan bahan Ketua Panitia
panitia mata pelajaran untuk kegunaan 4. Keceriaan
Pusat Sumber
pembelajaran dan pembelajaran di bawah 5. Sirkulasi
Pusat Sumber Panitia (PSP) Panitia
3. Melengkapkan prasarana untuk Bacaaan dan
kemudahan ruang P&P di Pondok Bacaan.

32
TAHUN OBJEKTIF PELAN TAKTIKAL TINDAKAN CATATAN
2005 C. PERKEMBANGAN DAN LATIHAN: 1. Kursus proses teknik
bahan buku dan
1. Member pengetahuan dan kemahiran proses bukan buku
teknik bahan buku dan bukan buku kepada
wakil panitia mata pelajaran 2. Bengkel proses
2. Bengkel Proses Teknik Bahan Buku dan Bukan teknik bahan pusat
Buku panitia mata pelajaran. sumber panitia
3. Kursus latihan dan bengkel kemahiran proses 3. Pengumpulan dan
teknik bahan buku dan pengendalian sirkulasi bahan.
perpustakaan kepada pengawas perpustakaan
baru tingkatan 1 dan 4. 4. Pemberian sijil
4. Menganugerahkan Sijil Kemahiran Proses Teknik kemahiran.
Bahan kepada pengawas tingkatan 1 dan 4 5. Lawatan
yang telah tamat latihan. 6. Penilaian.
5. Memberi Sijil Penghargaan kepada pengawas
perpustakaan yang telah menjalankan tugas
aktif pada tahun 2004.
6. Mengadakan lawatan ke perpustakaan sekolah-
sekolah yang telah memanangi Pertandingan
PSS Cemerlang Peringkat Daerah.

D. PENGAUTOMASIAN DAN SIRKULASI:

E. LITERASI MAKLUMAT DAN PROMOSI:

33
TAHUN OBJEKTIF PELAN TAKTIKAL TINDAKAN CATATAN
2006 A. PEMBINAAN KOLEKSI BAHAN: Jumlah perolehan
buku tambahan yang
1. Mengadakan aktiviti semakan Pembinaan diperlukan 2000
koleksi bahan buku fiksyen dan bukan fiksyen buah setahun
dengan mencapai nisbah 1:10
2. Proses teknik bahan buku dengan nisbah buku
pinjaman 4:6 dengan buku rujukan
3. Mengadakan aktiviti semakan stok baikpulih
bahan buku melalui khidmat pelanggan (Sampul
dan Upah)

B. PEMBANGUNAN FIZIKAL DAN KECERIAAN:

C. PERKEMBANGAN DAN LATIHAN:


1. Member pengetahuan dan kemahiran proses
teknik bahan buku dan bukan buku kepada
ketua panitia mata pelajaran melalui Bengkel
Proses Teknik Bahan Buku dan Bukan Buku.
2. Kursus latihan dan bengkel kemahiran proses
teknik bahan buku dan pengendalian
perpustakaan kepada pengawas perpustakaan
baru tingkatan 1 dan 4.
3. Menganugerahkan Sijil Kemahiran Proses Teknik
Bahan kepada pengawas tingkatan 1 dan 4
yang telah tamat latihan.
4. Memberi Sijil Penghargaan kepada pengawas
perpustakaan yang telah menjalankan tugas
aktif pada tahun 2005.
5. Mengadakan lawatan ke perpustakaan sekolah-
sekolah yang telah memanangi Pertandingan

34
PSS Cemerlang Peringkat Negeri.
TAHUN OBJEKTIF PELAN TAKTIKAL TINDAKAN CATATAN
2007 A. PEMBINAAN KOLEKSI BAHAN: Jumlah perolehan
buku tambahan
1. Pembinaan koleksi bahan buku fiksyen dan yang diperlukan
bukan fiksyen dengan mencapai nisbah 1:11 1,500 buah seta-
2. Proses teknik bahan buku dengan nisbah buku
pinjaman 4:7 dengan buku rujukan hun
Mengadakan aktiviti semakan stok dan baikpu-
lih bahan buku melalui khidmat pengawas per-
pustakaan (Sampul dan Upah)

B. PEMBANGUNAN FIZIKAL DAN KECERIAAN:

C. PERKEMBANGAN DAN LATIHAN:

1. Member pengetahuan dan kemahiran proses


teknik bahan buku dan bukan buku kepada
ketua panitia mata pelajaran melalui Bengkel
Proses Teknik Bahan Buku dan Bukan Buku.:
2. Kursus latihan dan bengkel kemahiran proses
teknik bahan buku dan pengendalian
perpustakaan kepada pengawas perpustakaan
baru tingkatan 1 dan 4.
3. Menganugerahkan Sijil Kemahiran Proses Teknik
Bahan kepada pengawas tingkatan 1 dan 4
yang telah tamat latihan.
4. Memberi Sijil Penghargaan kepada pengawas
perpustakaan yang telah menjalankan tugas
aktif pada tahun 2004.
5. Mengadakan lawatan ke perpustakaan sekolah-
sekolah yang telah memanangi Pertandingan

35
PSS Cemerlang Peringkat Kebangsaan.
KANDUNGAN TAKLIMAT ORIENTASI PSS UNTUK MURID

1. Latar belakang PSS


2. Organisasi Jawatankuasa Induk , Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa
NILAM dan Jawatankuasa Pengawas PSS
3. Pelan lokasi PSS dan rangkaian
4. Perkhidmatan
• Waktu perkhidmatan
• Jenis-jenis perkhidmatan
5. Peraturan PSS
• Peraturan penggunaan
• Peraturan peminjaman
6. Koleksi PSS
7. Aktiviti-aktiviti

36