SOALAN 2 Satu kecurian telah berlaku di SK Batang Pinang pada hujung minggu lalu.

Kecurian ini telah disedari oleh Pembantu Tadbir dan telah melaporkannya kepada Guru Besar.Didapati beberapa buah komputer riba telah hilang dari tempar simpanannya. a) Apakah langkah-langkah yang perlu diambil oleh Guru Besar ke atas kehilangan tersebut? b)Nyatakan proses pelupusan yang perlu dibuat ke atas b)Nyatakan komputer riba tersebut mengikut peraturan-peraturan peraturankewangan yang sedang berkuatkuasa. berkuatkuasa.

PENGENALAN : TAKRIF KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA: Kehilangan bermaksud aset yang tiada lagi dalam simpanan disebabkan oleh kecurian,kemalangan,kebakaran,bencana alam,kesusutan,penipuan atau kecuaian pegawai awam. Hapus Kira ialah satu proses untuk membatalkan rekod aset yang hilang. Pegawai Pengawal ialah ketua Setiusaha Kemnterian atau Ketua Pengarah jabatan. Ketua Jabatan termasuk ketua sesuatu cawangan,daerah kecil, pejabat atau pejabat wilayah.

ANALISIS KES : ‡NAMA SEKOLAH: SK Batang Pinang ‡TARIKH KEHILANGAN: 3 Jun 2010 ‡ HARI: Khamis ‡TEMPAT; Bilik Fail Pejabat sekolah ‡PELAPOR : Pembantu Tadbir ‡ASET YANG HILANG: Beberapa unit komputer riba ‡

LANGKAHLANGKAH-LANGKAH AWAL:

a) Pembantu tadbir melaporkan kepada Guru besar tentang kehilangan beberapa buah komputer. komputer. b)Guru Besar,GPK 1 ,Penyelaras Bestari dan Pembantu tadbir pergi ,Penyelaras ke bilik berkenaan. berkenaan. c) Penyelaras Bestari mengenalpasti 3 buah komputer riba telah hilang berdasarkan kepada Daftar Harta Modal ²KEW PA 2

LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DIAMBIL: LANGKAH 1 1.1 Melaporkan kehilangan. ‡ Guru Besar melaporkan kepada Ketua Jabatan ( PPD) tentang kehilangan komputer riba dengan segera. ‡ Guru Besar bersama Pembantu Tadbir membuat laporan polis.dalam tempoh 24 jam. ‡ Polis datang membuat pemeriksaan ke tempat kehilangan komputer riba pada hari yang sama.

CONTOH:

POLIS DIRAJA MALAYSIA REPOT POLIS

BUTIR-BUTIR PENGADU: Nama: Ali Bin Adam Jantina: Lelaki No.KP Baru: 550503055019 Keturunan: Melayu Alamat :Kuarters SK Batang Pinag Pekerjaan: Guru Besar Alamat balai Polis:Balai Polis Batang Pinang No tel: 017-1234567 Pengadu Menyatakan: Pada 03/06/2010 lebih kurang 07.30hrs saya telah sampai di Sekolah Kebangsaan Batang Pinang untuk memulakan tugas.kira-kira pada pukul 7,55 hrs PTsaya telah membuka pintu bilik fail pejabat sekolah, Di dapati pintu peti besi tempat simpanan komputer riba telah dipecahkan.Dia mula mengesyaki sesuatu telah berlaku dan terus memberitahu saya.Saya,GPK 1 ,Penyelaras Bestari dan PT telah memeriksa bilik tersebut dan didapati tingkap bilik telah dipecahkan.Setelah diperiksa didapati 3 buah komputer riba telah hilang dari tempat simpanan.Atas hal ini saya datang ke balai polis untuk membuat laporan tentang kecurian komputer riba ini. Sekian laporan saya. Ttangan Pengadu: Repot Tandatangan Jurubahasa Tandatangan Penerima

LANGKAH 2 2.2 Membuat Laporan Awal ±KEW PA 28
‡

Guru Besar menyedikan Laporan Awal Kehilangan Aset Kerajaan KEW PA 28 . Guru Besar mengemukakan laporan Awal dan slinan Repot Polis masa 2 hari (24 jam ) kepada: i. Pengarah JPN ii. Ketua Setiausaha Perbendaharaan iii. Salinan Laporan awal kepada KSU,Kementerian Akauntan Negara, Ketua Audit Negara dan cawangan Audit.

‡

‡

LANGKAH 3 3.1 Pegawai Pengawal melantik Jawatankuasa Penyiasat (±KEW PA 29.) Dua minggu dari tarikh laporan awal ditandatangani.

LANGKAH 4 Tanggungjawab dan tugas Jawatankuasa penyiasat LANGKAH 5 Jawatankuasa Penyiasat membuat .Laporan Akhir kehilangan aset alih kerajaan.(KEW PA 30 )
‡

LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN ( KEW PA-28 ) PA-

KEW.PA-28 LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN Nyatakan :a.Keterangan Aset yang hilang. i.Jenis Aset KOMPUTER RIBA ii.Jenama dan Model EPSON iii.Kuantiti 3 UNIT iv.Tarikh Perolehan 2/12/2002 v.Harga Perolehan Asal RM 15,000.00 b.Tempat sebenar di mana kehilangan berlaku. BILIK FAIL PEJABAT SEKOLAH SK BATANG PINANG c.Tarikh kehilangan berlaku atau diketahui. 03/06/2010 d.Cara bagaimana kehilangan berlaku. PECAH TINGKAP DAN PETI BESI e.Nama dan jawatan pegawai yang akhir sekali menyimpan/mengguna aset yang hilang.MARIAM BT SAIM f.Sama ada seseorang pegawai difikirkan prima facie bertanggungjawab ke atas kehilangan itu. Jika ya, nama dan jawatannya.TIADA g.Sama ada seseorang pegawai telah ditahan kerja.TIDAK h.No. Rujukan dan Tarikh Laporan Polis.TIADA i.Langkah-langkah sedia ada untuk mengelakkan kehilangan itu berlaku.TINGKAP BERGRIL,PETI BESI KUNCI,PINTU BILIK PEJABAT BERKUNCI j.Langkah-langkah segera yang diambil bagi mencegah berulangnya kejadian ini.GRIL TINGKAP,PETI BESI DAN PINTU PEJABAT YANG ROSAK TELAH DIPERBAIKI k.Catatan. «««.«««««««««. Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan : Tarikh : :

Cop Jabatan:

PERLANTIKAN JAWATANKUASA PENYIASAT KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN ( KEW PA-29 ) PA-

KEW.PA-29 No. Rujukan Fail: Tarikh:16.6.2010 Kepada: Azmi Bin Abu, Guru Besar ±DGA 34 (Nama dan Jawatan Pegawai yang dilantik) PELANTIKAN JAWATANKUASA PENYIASAT KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN Saya sebagai Pegawai Pengawal dengan ini melantik tuan/puan sebagai Pengerusi/Ahli Jawatankuasa Penyiasat untuk menyiasat kehilangan Komputer riba««««««««« (nama aset) di.SK Batang Pinang«««««««««««««««««««««..........(Kementerian/Jabatan/PTJ) mulai dari tarikh surat ini. (No. Rujukan Laporan Awal«««««««««««..) 2. Tuan/Puan adalah diberi kuasa untuk menjalankan siasatan dengan mendapatkan maklumat mengenai kes kehilangan tersebut daripada mana-mana pegawai yang berkenaan. Bersama-sama ini disertakan Laporan Awal dan Senarai Tugas Jawatankuasa Penyiasat sebagai panduan. 3. Laporan siasatan hendaklah menggunakan Laporan Akhir (KEW.PA-30) seperti yang dilampirkan. Laporan ini mestilah dikembalikan sebelum «16.9.2010«««««..(tarikh). Tandatangan : «««««««««««««««« Nama Pegawai Pengawal: ««««««««««««««««««««««.. Kementerian/Jabatan : ««««««««««««««««««««««..

s.k.Ketua Setiausaha Perbendaharaan Malaysia

TANGGUNGJAWAB/TUGAS JAWATANKUASA PENYIASAT: SENARAI SEMAK:
1.Salinan Daftar 2.Salinan Daftar

Harta Modal KEW PA-2/KEW 312 Pergerakan Harta Modal KEW PA 6/KEW 315 Penerimaan (SAP)

3.Salinan Sijil Am 4.Salinan Sijil 5.Gambar

Pemasanagan dan Pengujian

atau peta lakaran yang menunjukkan pelan lokasi dan tempat letak sebenar kehilangan barang tersebut(jika ada) JAGA/Pengawal Keselamatan(Nama Syarikat Kawalan Keselamatan)jika hilang di premis sekolah sahaja
7Salinan Surat Aku 8.Salinan Surat 9.Laporan 6.Laporan

Janji Penerimaan:

Kebenaran membawa Keluar Peralatan(Pegawai yang membawa keluar peralatan sahaja) Hasil Siasatan Polis (jika ada) 10 Laporan Siasatan (Kronologi Kes)

LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN ( KEW PA-30 ) PA-

KEW.PA-30 LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN Nyatakan: 1.Keterangan Aset yang hilang. i.Jenis Aset -Komputer riba ii.Jenama dan Model-EPSON iii.Kuantiti ± 3 unit iv.Tarikh Perolehan - 2.12.2002 v.Harga Perolehan Asal- RM 15,000.00 vi.Anggaran Nilai Semasa-RM 6,000.00 2.Perihal Kehilangan (a)Tarikh diketahui -03.06.2010 (b)Tarikh sebenar berlaku ± 03.06.2010 (c) Tempat kejadian.- Almari Besi Dalam Bilik Fail Pejabat SK Batang Pinang (d) Bagaimana kehilangan diketahui-Tiada di tempat simpanan (e) Bagaimana kehilangan berlaku ±Tingkap bilik fail pejabat sekolah dipecah/masuk 3.Sama ada Laporan Hasil Penyiasatan Polis telah diterima. Jika ada, sila sertakan. 4.(a) Nama pegawai yang: (a)Secara langsung menjaga aset tersebut.- Penyelaras Bestari (b)Bertanggungjawab sebagai penyelia.-GPK 1 (c)Bertanggungjawab ke atas kehilangan itu.-Penyelaras Bestari

a) Mengenai setiap pegawai di atas, nyatakan ± Penyelaras Bestari ‡Jawatan hakiki pada masa kehilangan-Penyelaras Bestari ‡Tugasnya (sertakan senarai tugas)-Mengendali semua peralatan ICT dan komputer riba ‡Taraf Jawatan (sama ada tetap/dalam percubaan/ sementara/ kontrak)-Tetap dan berpencen ‡Sama ada ditahan kerja atau digantung kerja. Jika ada nyatakan tarikh kuatkuasa hukuman.-tiada ‡Tarikh bersara atau penamatan perkhidmatan-2020 ‡Sama ada pernah melakukan apa-apa kesalahan dan hukumannya. (Jika ada, berikan butir-butir ringkas dan rujukannya)-tiada ‡Maklumat lain, jika ada.-tiada
.

5. Nyatakan adakah Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan, Arahan Keselamatan Kerajaan atau arahan lain termasuk langkah berjaga-jaga yang tidak dipatuhi atau diikuti. Jika ada nyatakan peraturan atau arahan tersebut.-Segala tatacara pengurusan aset alih kerajaan telah dipatuhi. 6. Apakah langkah-langkah yang telah diambil untuk mencegah berulangnya kejadian ini.-M memasang alat penggera di Bilik Fail Pejabat. 7. Rumusan Siasatan-Segala aspek keselamatan telah dipatuhi 8. Nyatakan sama ada surcaj atau tatatertib patut dikenakan atau tidak dengan memberikan justifikasi-1) Aset tersebut telah berusia lebih 5 tahun 2) Pihak kami mencadangkan aset tersebut dihapus kira 3) Pihak Jabatan harus mengganti grill tingkap di bilik fail pejabat dengan grill yang lebih kukuh

Tandatangan Nama Jawatan Tarikh Tandatangan Nama Jawatan Tarikh Tandatangan Nama Jawatan Tarikh

: «««««««««.(Pengerusi) :««««««««««««««««.. :««««««««««««««««.. :««««««««««««««««.. : «««««««««.(Ahli) :««««««««««««««««.. :««««««««««««««««.. :««««««««««««««««.. : «««««««««.(Ahli) :««««««««««««««««.. :««««««««««««««««.. :««««««««««««««««..

9.Syor dan Ulasan Pegawai Pengawal :Syor :Disyorkan aset tersebut di hapus kira.

Ulasan: Semua langkah-langkah pencegahan telah dilakukan

Tandatangan Nama Jawatan Tarikh Cop Kementerian/Jabatan:

: : : :

PROSES PELUPUSAN: Tindakan selepas mendapat surat kelulusan: Hapus kira: Direkodkan dalam Daftar Harta Modal KEW PA 2 Menyediakan Sijil Hapus Kira Aset KEW PA 31 satu bulan dari tarikh kelulusan kepada Perbendaharaan.

BORANG PENERIMAAN ASET ALIH KERAJAAN

BORANG LAPORAN PENERIMAAN ASET ALIH KERAJAAN (Hendaklah diisi dalam 2 salinan jika terdapat kerosakan/perselisihan)

Nama Pembekal :

Alamat Pembekal :

No. Telefon

:

No. Faks

:

Bil.

Nota Hantaran No. Tarikh

Nama Aset

Dipesan

Kuantiti Diterima

Perselisihan

Perihal Kerosakan

Catatan

Pegawai Penerima Tandatangan : Nama Jawatan Tarikh : : :

Ketua Jabatan Tandatangan : Nama Jawatan Tarikh : : :

BORANG DAFTAR HARTA MODAL ( KEW PA-2 ) PA-

KEW.PA-2 DAFTAR HARTA MODAL Kementerian/Jabatan : SK Batang Pinang
Kod Nasional Kategori Sub Kategori Jenis/Jenama/Model Buatan Jenis Dan No. Enjin No Casis/Siri Pembuat No Pendaftaran (Bagi Kenderaan) KOMPONEN/AKSESORI:

CONTOH (No. Siri Pendaftaran: Bahagian :

NBA 1000 KOMPUTER RIBA EPSON EMP 730 EES 02233445C

Harga Perolehan Asal Tarikh Diterima No. Pesanan Rasmi Kerajaan

SKBP ETEMS 005/04(HILANG)

Tempoh Jaminan Nama Pembekal Dan Alamat:TIME SYSTEMS SDN BHD

RM 5000.00 2/12/2002 K/2002P BPB PST/5574/64/21/2002 3 TAHUN

Nama Jawatan Tarikh Cop

«««««««««.. Tandatangan Ketua Jabatan : : : :

PENEMPATAN
Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan Tarikh Status Aset Nama Pemeriksa Tandatangan Rujukan Kelulusan Tarikh

BILIK FAIL PEJABAT 2/12/2002 MINA BT MALIK PEMERIKSAAN

PELUPUSAN/HAPUS KIRA
Kaedah Pelupusan Tandatangan

DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN INVENTORI ( KEW PA-8 ) PA-

KEW PA-6

DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN INVENTORI
Jenis Jenama dan Model No. Siri Pembuat No. Siri Pendaftaran Nama Peminjam : : : : KOMPUTERB RIBA EPSON EMP730 EES 02233445C Pegawai Pengeluar Catatan Tarikh Dikeluarkan Jangka Dipulangkan 12.1.2010 12.2.2010 2.6.2010 Tandatangan Peminjam Ketika Dikeluarkan Tandatangan Tarikh 5.1.2010 5.2.2010 1.6.2010 Ketika Dipulangkan Tandatangan Tarikh 12.1.2 010 12.2.2 010 2.6.20 10

Bil 1. 2. 3.

ALI BIN 5.1.2010 AHMAD MURNI BT 5.2.2010 ADAM SURI BT ALI 1.6.2010

SIJIL HAPUS KIRA ASET KERAJAAN ( KEW PA-31 ) PA-

KEW.PA-31 SIJIL HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN (diisi oleh Pegawai Aset)

Merujuk kelulusan Perbendaharaan Bil

bertarikh

. aset berikut telah dihapus kira dan Daftar Harta Modal/Inventori berkenaan telah dikemaskini.

Bil 1.

Jenis Aset KOMPUTER RIBA

No. Pendaftaran SKBP ETEMS153/H/02/04 SKBP ETEMS153/H/02/05 SKBP ETEMS 153/H/02/06

2

KOMPUTER RIBA

3

KOMPUTER RIBA

Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Tarikh Cop Kementerian/Jabatan:

: : : : ... ... ...

TAMAT SEKIAN TERIMA KASIH