LEMBAGA PEPERIKSAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BORANG PEMANTAUAN
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
1.0

Maklumat Sekolah / Pusat

Nama

:

No. telefon

:_______________

Alamat

:

Kod Sekolah

:_______________

No. Pusat

:_______________

Jumlah Calon

Nama Pengetua :
Cop
Sekolah
2.0

Maklumat Pentaksir
Nama

:___________________________

Opsyen

:___________________________

Pengalaman Mengajar

:___________________________

Tingkatan yang ditaksir

:___________________________
:___________________________

Bilangan calon yang telah
ditaksir
( Rujuk Borang Pentaksiran Calon )

3.0

Komen / Catatan
3.1

3.2

Persediaan
Kekuatan

:

Kelemahan

:

Pengendalian
Kekuatan

:

Kelemahan

:

:_______________

SENARAI SEMAK PEMANTAUAN
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

Bil.
1.0

Perkara

3.0

Jadual Kerja Pentaksiran
-Disediakan
-Dipamerkan
-Dipatuhi
Prosedur Kerja Pentaksiran
-Disediakan
-Diedarkan
-Dipatuhi
Pelantikan Pentaksiran mengikut kriteria

4.0

Jawatankuasa Penyelarasan Pentaksir Sekolah

2.0

-Ditubuhkan
-Bermesyuarat
-Mnit mesyuarat disediakan
-Penyelarasan dibuat
5.0

Bahan-bahan pentaksiran disediakan

6.0

Taklimat kepada calon dijalankan

7.0

Makluman kepada ibu bapa / penjaga

Ya

Tidak

8.0

Pengendalian Pentaksiran
-Semasa pengajaran dan pembelajaran
-Di luar waktu pengajaran dan pembelajaran

9.0

10.0

11.0

12.0

Borang Pentaksiran calon
-Dilengkapan
-Difailkan
-Disimpan dengan selamat
Borang Pentaksiran Induk
-Dilengkapkan
-Difailkan
-Disimpan dengan selamat
Bahan Bukti
-Fail Pentaksir
-Pita Audio / Video / CD
-Lain-lain
Terdapat kes-kes khas

Catatan ..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nama Pemantau

:………………………………………..

Tandatangan

:………………………………………….

Tarikh:…………….………