DAFTAR ISI

Halaman

1. Bacaan Niat Mandi untuk Puasa bulan Ramadhan..............................................

1

2. Bacaan Niat Puasa Malam Pertama bulan Ramadhan .......................................

1

3. Bacaan Niat Puasa setiap malam bulan Ramadhan ...........................................

1

4. Do’a untuk makan Sahur .....................................................................................

1

5. Do’a setelah buka Puasa .....................................................................................

1

6. Cara Shalat Tarawih ............................................................................................

2

7. Do’a Shalat Tarawih ............................................................................................

6

8. Iqomah Shalat Tarawih .......................................................................................

7

9. Tasbeih Shalat Witir ............................................................................................

8

10. Do’a Shalat Witir ..................................................................................................

9

11. Menyambut bulan Ramadhan ............................................................................

10

12. Bacaan Niat Mandi hari Raya ‘Idul Fitri / Idul Adlha ...........................................

11

13. Bacaan Niat Shalat Hari Raya Idul Fitri ................................................................

11

14. Bacaan Niat Shalat Hari Raya ‘Idul Adlha ............................................................

11

15. Bacaan Tasbeih Shalat Hari Raya ........................................................................

11

16. Bacaan Takbir Hari Raya ......................................................................................

11

17. Bilal Shalat Idul Fitri atau Idul Adlha ...................................................................

12

18. Bacaan Niat mengeluarkan Zakat Maal ..............................................................

14

19. Bacaan Niat mengeluarkan Zakat Fitrah untuk diri sendiri ...............................

14

20. Bacaan Niat mengeluarkan Zakat Fitrah untukdiri sendiri dan Tanggungan nya

14

21. Do’a orang yang menerima Zakat .......................................................................

14

22. Tasbeih WItir ........................................................................................................

15

1. Bacaan Niat Mandi Sunat Awal Ramadhan 

      
 !" #
Artinya :
“saya berniat mandi sunat bulan Ramadhan karena Allah”

2. Doa Menjumpai Malam Pertama Bulan Ramadhan

$ &%('  ) * + ,  ! 
" #
Artinya :

Saya niat puasa malam bulan Ramadhan

3. Bacaan Niat Puasa Setiap Malam pertama bulan Ramadhan 


 7 8 9  ) * + . 
) / 0 1 2 3 4 5 6 ,  ! 
" # 

Artinya :

Saya niat puasa esok hari dari pada tunai fardhu bulan Ramadhan ini tahun karna Allah

4. Doa untuk makan sahur 

: ; 
  , =< 8 9 ( >? @ * &A
Artinya :
Ya Allah dengan karena engkau lah saya makan, makanan ini semoga Allah
ganjaran dari makanan sahur ini. memberikan

5. Doa setelah buka puasa

B 
9 C D 
) = / 2 E 
FG &4 H ! 
 I E 
?H ! 
J E 
 @ * &A

Q 0K + T ) U LK ! 
MNH O 
H )  ! 
&P? H 0Q JSR 
Artinya :
Ya Tuhan ku bagai engkau saya berpuasa, dan kepada engkau saya beriman dan atas rizki
engkau saya berbuka, Telah hilan lapar dan haus dan telah basah urat ku dan telah tetap
ganjaran pahala jika Allah menghendaki

6. Cara shalat Tarawih

Q @ X' J Y  U Z "H ) P   [' V 
\ : 

V?

Q ] ? : 4JU
.$ E 
") + ^ 7 Y H

Q ^< T $ T ^ : 

V? 

&4 9 H ! 
`J "H `; 
" J ; 
 $ H E 
& J $ 
% & 

? ^< T [ F' ^ H  Y ^ H )a " F 0b c + % ('
.@ `S  
#^ H `d + H M`MY H #`% &4 % @ * &A 
5 J ; 

$ `&4 ] ?H @ &% H % @ * &A : 4JU

Q @ X' J Y  U Z "H ) P   [' V 
\ 
: 

V?

'  a J ; 


Q ^< T $ T ^ : 4JU
3 `P ( Z "H ) P   %& 2' ( `# , f 
) "1 ) ? '^ )
) M( 2

Q j

( T \  > ) 

UMJ ;d [ U MJ &P ,)/ ( 
;d [ UMJ &P , H ( ( .) N'X P [ 
.kV l [ UMJ 
5 J ; 
 #^ H M`MY H #`% &4 % @ * &A : 

V?

$ `&4 ] ?H @ &% H % @ * &A : 4JU
kV l 1 )\ [ UMJ dJ m( 1 X`P( ( )
.(
Z "H ) P   [' V 
\
 . J Y H [ ) d  H J #H

3 V 

/ : 

V?

Q @ X' J Y  U
.

'  a J ; 


Q ^< T $ T ^ : 4JU 
1 ....% X' n "H [ UMJ @ m( 1 J`&( ( )
.( kV l 
5 J ; 
 #^ H M`MY H #`% &4 % @ * &A : 

V?

$ `&4 ] ?H @ &% H % @ * &A : 4JU

@ X' J Y  U Z "H ) P   [' V 
\ : 

V?

'  a J ; 


Q ^< T $ T ^ : 4JU 
1 `d [ UMJ /^( 1 7U P( ( )
.( kV l
Z "H ) P   [' V 
\
 . J Y H [ ) d  H J #H

3 V 

/ : 

V?

Q @ X' J Y K  U

'   J ; 


Q ^< T $ T ^ : 4JU 
1 o") p' [ UMJ 7' d' 
( 1 V`MJ 
( ( )
.( kV l

Q @ X' J Y  U Z "H ) P K  [' V 
\ 
: 

V?

'  a J ; 


Q ^< T $ T ^ : 4JU 
1 4 q [ UMJ rV? H ( 1 rVM( ( )
.( kV l
u "% \ 
% ): X ? ?2 #`% 3 ` s J ) ` 2 H LQ ' d `&t 
: 

V?

$ 4

Q v 
 : 4JU

Q @ X' J Y  U Z "H ) P   [' V 
\ : 

V?

'  a J ; 


Q ^< T $ T ^ : 4JU
)N X [ UMJ rV? dJ m( 1 rV? X`P( (K )
.( kV l 1
w<=t 
3 ? ) J 4 #`% 3 ` s J ) ` 2 ' `#<x ' d `&t 
: 

V?

$4

Q v 
 : 4JU

Q @ X' J Y  U Z "H ) P   [' V 
\ : 

V?

'  a J ; 


Q ^< T $ T ^ : 4JU 
H) /X [ UMJ rV? @ #>( 1 rV? J`&( ( )
.( kV l 1 
<d4 3 ? ' Jx4 #`% 3 ` s J ) ` 2 ' x<x ' d `&t 
: 

V?

$ 4

Q v 
 : 4JU

Q @ X' J Y  U Z "H ) P   [' V 
\ : 

V?

'  a J ; 


Q ^< T $ T ^ : 4JU
[ UMJ rV? /^( 1 rV? 7U P( ( )
.( kV l 1 ) \ 
 

By ?2 3 ? &4 #`% 3 ` s J ) ` 2 ' ? ) ' d `&t 
: 

V?

$ 4

Q v 
 : 4JU

@ X' J Y  U Z "H ) P   [V\ 
: 

V?

'  a J ; 


Q ^< T $ T ^ : 4JU
[ UMJ 7' /' H ( 1 rV? V`MJ( (K )
. kV l 1 B*&<
7. Doa shalat Teraweih 

&4 @ &% H % @ * &A .3 `H LK / 5 J ; 
 #`% &4 @ &% H % @ * &A 
% (' 3 4 

Q v 
 H @ &% H ] ?H .3 ") z / 5 J ; 
 #`%
.@ `Y ) 3 JY) 

@ 
? .3 ` J U 2

  w 
; 2
E 
 
| ) d H ,3 `& ( J "l ? & U @ * &A .3 `J w 
% 

 J { 

] d H , 3 `My ] 4 J H ,3 `&4 / [ (} &H ,3 `S /Y [ V 
\
&H , 3 "1% s 
0 `# /H

,3 `v 
)   &< 3 4 H ,3 `X 
% J P ~ * ?H ,3 `U 

,3 ") ( + 0 J  ?H ,3 `v 
 0 
p ?H ,3 `M6 [ ) z /H ,3 " 9 G
, " @ &< H $ `&4

Q & 5 J ; 
 # %` 0  ! 
; 
H ,3 ") ? 0 V 
M &4 H 

 3 H ,3 `& 1  € 
 /H ,3 "1 H . 
 ; 
 TH ,3 ") |  `p 
3 H ,3 `U H% } P 3: `4 : Y 3 H ,3 " 4 F  ) X ) ") &4 H ,3 `U #
3: M 3 H ,3 `&( I  € 
 , y 3 H ,3 `
M%&P 
: M"1 H O
: ) MP H r
: 
3 "8 < ‚ , 3: ` 3 r
: > ( H u " ?2H w
: ( >? 3 `? + 3 `d< \ 
 : 
4 H
3 
Y H ,3 `; 
\
 H 0 * ƒ
 H 3 `p "% \ 
% H 3 ``%M 3 @ * `&4 ! 
J #2 
/ & U @ * &A . J`&4

? d( H

3 ' 
d E 
C , p`/ E 
mH 2' 
3 & € 
 ^ H ,3 ` Mp J 0  
 3  ( MJ  d ") ƒ
 &`&< 7 8 9
$ I &4 H 5 J ; 
 # `% $ p & ) ` &4

Q &< H ,3 "1 H 1 ) J 0 `p + LK 
w 
% 

 J ; 
 H ,3 `J Y ) @ Y 2 " E 
PJ Y ) ? ,3 ` J U 2 $ M; 
H
.3 `J 
8. Iqomah shalat Witir

, `\ 
% ) * + J %S4 H H € 
% H H ) H 2H H ) d P T : 

V 
?

)   [' V 
\
 .

Q @ X' J Y ) U LK 

Q @ (' = 4 2
.
@ X' J Y  U

'  a J ; 


Q ^< T $ T ^ : 4 J U

)  3  &% 2' – ( H 1 )H [V 
`# '^ )
.( ) M( 2 Q
… 

 T \  > 3 `P ( 
.rM`? † [  H ( 1 ) / D( 
)  3 K  &% 2' … D(  ) H [V 
`# )
( ) M( 2

Q … 

 T \  >  ( 
.r  1 u&d ,

Q 9 F' †[  
…) ? Z`M 
 UMJ ,V 
 $&P
9. Tasbih shalat Witir

~C ;M ,D 
 X' &J H E 
&J ~C ;M ,r 
H p' E 
&J  ;M 
JX H J € 
 H V 
€ 
 H =& 
 H M`* H [  p' H J S  H [ } 
~ 
8 < , `p % ; 
 E 
&J  ;M ,D 
H ) M€ 
 H 0 ") MX H 0 ^ zH 0 ` 
% H 
X |V 
J w
 H ? r
a H F' ˆ
a M , ‡ ?2 D 
 d' "H ^ H D 
 J " ^ H , " ^
^ H  Y ^ H ,) M( 2

Q H

Q ^< T $ T ^ H

 J ; 
 H

 ;M ,ˆ 
H ) H
( ) H 41 '^ ) .@ `S  % & 

? ^< T [ F'

10. Doa shalat Witir

.1 M " J ; 
 E 
 ( ( ` ) @ `S 

K ) d P 2 
# `% &4 % @ * &A ,3 `H LK / 5 J ; 
 # `% &4 @ &% H % @ * &A
w 
; 2 % (' 3 4 

Q v 
 H @ &% H ] ?H ,3 ") LK / 5 J ; 

,3 `J  w 
% 

 J { 
,@ `Y )‰ 3 JY ) 

@ 
? ,3 ` J U 2

  
J ; 
 E 
 ? "

[ "} Š' /X"H $ J # / s " ‡ J Y ,3 `J 4 # ‡ J Y

@ * &A ,E 
#=& @K `S 4 H @ ") X E 
* U H V 
€ 
 M" J( ) X ƒ
 E 
H
. /# J&4 E 
'> 
#H . + M&F E 
'> 
#H . J| 1 #J"T E 
'> 
# #T
. J%`F "1 E 
'> 
#H . ;- V
J 4 E 
'> 
#H . F1- `p " E 
'> 
#H
. `/ , J E 
'> 
#H . `/ H d  E 
'> 
#H . )`x( )` E 
'> 
#H 
M p  ? @ * &A .r 
 3 4 0K E 
'> 
#H . `/ &4 ) X ƒ
 E 
'> 
#H 
#)`\ 
p @ J% H #M H 4 ) 
H ƒ
‹ 
H `FH ` H V 
-  
#`% $ p & ) ` &4

Π<& H .3 `J Y ) @ Y 2"
2"
2"
2" 
;M .3 `J Y ) @ Y 2" E 
PJ Y ) ? .3 ` J U 2 $ M; 
H $ I &4 H 5 J ; 

w 
% 
 J ; 
 H 3 `& ) J &4 ,a V 
 H  d' \ 
" J4 [ }  w 
% E 
?%
.3 `J 

E 
= ‹ 
 3 E 
? C'  #H  € 
 E 
'> 
#

K ) d P 2
^< T $ T ^  * + 2
) 4  
4 / d  B
 ; 
 @a ") ( Ž d' 4 E 
#T @ * &A ( c( X` )  H
.( c( X`
11. Menyambut bulan Ramadhan

, `%\ 
 ) * + ‡MY ) 

 ) * + " ‡MY ) 

, `p ) * + ‡MY ) 

 ) * + " ‡MY ) 

[ 1 
 ) * + ‡MY ) 

 ) * + " ‡MY ) 

[ 1 M ) * + ‡MY ) 

 ) * + " ‡MY ) 

[1"%}  
€ / 

z ) 9  " MY) 

[ 1 /l ) * + " ! 
#2 

`4 LK [' ) F' V 
 ^ 

( ) M ) * +  

‘ ` H [' V 
\
 H

[1M E 
8(H 

)p' ) * + "G

[)d J ) * + $ =' H 2 

J Y ) ) * + 

~p LQ $ `T 

) `% u P4 7 ) I

12. Bacaan niat mandi haari raya Idul Fitri / Idul adha 

 ( ;v 
LK `4 ) ) = d  `4 , " 3  
 ! 
" #
13. Bacaan niat shalat hari raya Idul Firti

) M( 2

Q .
 > 3 `P ( ) = d  `4  %& 2'
14. Bacaan niat shalat Hari Raya Idul Adha

) M( 2

Q .
 > 3 `P ( ;v 
LK `4  %& 2'
15. Bacaan Tasbih, Rakaat Pertama 7x Rakaat ke dua 5x

[ F' ^ H  Y ^ H ) M( 2

Q H

Q ^< T $ T ^ H

 J ; 
 H

 ; 
M
.@ `S  % & 

? ^< T 
UMJ H ( D( ,&4 LK [ UMJ ) / D( )
( ;
 [ 
16. Bacaan Takbir

.) M( 2

Q H

Q ^< T $ T ^ .) M( 2

Q 2 ) M( 2

Q ) M( 2

Q
( c( X` ) . J ; 
 $ &AH ) M( 2

Q
V
` 2H [ ) X ?

 ;M H )‡ `x(
 J ; 
 H )‡ `M( ) M( 2

Q

$ T ^ . H ) /X 7 ) ( H 3"% $ 3 `\ 
&‹ 
 7 "T < ^T M # ^ H

Q ^< T $ T ^
,7 Y H w 
} Y LK , } 9 H ,7 U } 4 2H ,7 M4 ) \ 
#H ,7 4 H O 
 ,7 Y H

Q ^< T
. J ; 


H ) M( 2

Q .) M( 2

Q H

Q ^< T $ T ^
17. Bilal Shalat ‘Idul Fithri Atau ‘Idhul Adh’ha

[V\
 ,

Q @ X' J Y  U ) = d  `4  [' V 
\
 ,[V\ 

( c( H 1 )
[V\
 ,

Q @ X' J Y  U ;v 
LK  `4  [' V 
\
 ,[V\ 

( c( H 1 )
( [V ]P#2' f)"1 ) ? ) ...

Q ^< T $ T ^ [' V 
\ 

`4 \ ) = d  `4 [ V 
3  MJ &4 ` \ 
? B 
`= ‡J|F " ,J‡ |F "
( c( H 1 ) ‡J|F "

@ X' J Y  U ;v 
LK 
J &% H $ `&4 &’  I 3 "8 < *"2 " M &4  &’\ 
" $ PX |V 
 H

K < T
.‡J`& 

( M E 
m# B 
y  '^ )

~ 
 ‹M 7 H ....

Q @ X' J Y 3 ` s J [ ) G H 3 `J & 
J ) + 

Q <&

'   F , F $ # 2 $ 4

Q v 
 [ ) ") 9 ?2 3 4 @ & 
 H
3 H .@ (' Y 2 @ &<X P V 
/ MJ &4 B 
`= ‹ 
  C “/ @ &< H $ `&4
.V
 ( $ w 
 N V 
/ 3 J /  p / @ &<X P"
( 4JU ” 1 * V? )
H 1 ) .... P\ 
#2 ,

Q @ X' J Y  `y 2H  J H P\ 
#2 .... P\ 
#2
( c(
.( &MF ” 1 * V? )
D
5 J& 
J H 3 `J & 
J ‚ `J € 
H @ X' H 

Q ) d P 
"H  J P T
.@ `Y ) w 
 P @ ") X  M 9 $ # T 7 H ) d P / D
5 s J H 3 ` s J H
18. Bacaan niat mengeluarkan zakat maal 

c &4 v 
H ) d J  F  
) '2  ! 
" #
Artinya :
Saya mengeluarkan sedekah ( Zakat ) yang difardhukan ( diwajibkan ) atasa saya karna

Allah

19. Bacaan niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri 

‡v) / 
d # 3 4 ) = d [ (G  
) 2'  ! 
" #
Artinya :
Saya niat mengeluarkan zakat fitrah pada diri saya sendiri fardhu karna Allah

20. Bacaan niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri dan tanggungannya 

‡4) + @ * Pp d # } & " ‚ `J U 3 4 H %4 ) = d [ (G  
) 2'  ! 
" # 

‡v) /
Artinya :
Saya niat mengeluarkan zakat fitrah pada diri saya dan pada sekalian tanggungan saya
karna Allah

fardhu

21. Do’a orang yang menerima zakat 

J`/ ] ?H ! 
`= 4 2 J`/

Q ] ) U 2 .3 `J w 
% 

 J { 

‡ * y E 
 $ & U H ! 
`p ?2
Artinya :
Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian ‘alam semoga Allah memberikan pahala ( ganjaran )
kepada Mu. Pada barang apa saja yang kamu berikan dan mudah-mudahan Allah
memberikan berkah kepadamu pada apa saja yang masih tinggal ( yang ada ) pada mu mudah –
mudahan Allah jadikannya kesucian bagimu.

Tasbeih Shalat Witir dibaca bersama-sama

[  p' H J S  H [ }  ~C ;M ,D 
 X' &J H E 
&J ~C ;M .r 
H p' E 
&J  ;M 
;M .D 
H ) M€ 
 H 0 ") MX H 0 ^ zH 0 `% 
 H JX H J€ 
 H V 
€ 
 H =& H M`* H 
X |V 
J w
 H ? r
a H F' ˆ
a M . ‡ ?2 9 D 
 J " ^ H , " ^ ~8< , `p % ; 
 E 
&J 
% & 

? ^< T [ F' ^ H  Y ^ H ) M( 2 Q
H

Q ^R T $ T ^ H

 J ; 
 H

 ;M .ˆ 
H ) H
.@ `S 
Doa Witir oleh salah satu orang yang lain mengucap

3 ` K

Kemudian membaca bersama – sama.

(c( `)  H E 
= ‹ 
 3 E 
? C'  #H  € 
 E 
'> 
# ,

K ) d P 2 ,

Q ^< T $ T ^  * + 2
( c( ` ) <4  
4 / d  B
 ; 
 @a ") ( Ž d' 4 K E #T @ * &A

, `%\ 
 ) * + ‡MY ) 

 ) * + " ‡MY ) 

, `p ) * + ‡MY ) 

 ) * + " ‡MY ) 

[ 1 
 ) * + ‡MY ) 

 ) * + " ‡MY ) 

[ 1 M ) * + ‡MY ) 

 ) * + " ‡MY ) 

[1"%}  
€ / 

z ) 9  " MY) 

[ 1 /l ) * + " ! 
#2 

`4 LK [' ) F' V 
 ^ 

( ) M ) * +  

‘ ` H [' V 
\
 H

[1M E 
8(H 

)'p ) * + "G

[)d J ) * + $ =' H 2 

J Y ) ) * + 

~p LQ $ `T 

) `% u P4 7 ) I