Anda di halaman 1dari 25

TEORI

PEMBELAJARAN
KOGNITIF &
KONSTRUKTIVISME

DISEDIAKAN OLEH:
MOHAMMAD KHAIROOL AKMAL @HUSAINI B.
ELYAS
NUR IZZATEY BT. IBRAHIM
YUSMIRA BT. MAT
TEORI PEMBELAJARAN

KONSTRUKTIVISME
KOGNITIF

PELOPOR
 PIAGET
 KOHLER VYGOTSKY
BRUNER PRINSIP
AUSUBEL
PIAGET
IMPLIKASI TERHADAP P&P
TEORI
PEMBELAJARAN
KOGNITIF
WALFGANG KOHLER

 Seorang ahli Psikologi yang merupakan


pengasas Psikologi
Gestalt bersama Kurt Koffka
 Menjalankan kajian ke atas lima ekor cimpanzi.
 Menerbitkan ‘The Mentality of Apes’ -1924
Pembelajaran celik akal –”aha”
Eksperimen membuktikan:

Mudah
menyelesaik
an masalah
Tidak
pada masa
bergantung
akan datang
pada
ganjaran
Bergantung semata-mata
pada persepsi
haiwan
terhadap
penyelesaian
sesuai
Me
mp
ero

ep
ir
pen h le
yel
n s
esa
i
me ecara a

Kons
berfik
nda
dak
Prinsip-prinsip
PELOPOR

BRUNER
(1915 - kini)

Karya:
-The Process of
Education
-Towards a theory of
Instruction

Salah seorang Nama sebenarnya:


JEROME
tokoh utama SEYMER
revolusi kognitif BRUNER
PRINSIP

BRUNER (PEMBELAJARAN/MODEL PENEMUAN)

Satu proses sosial yang aktif

Pembelajaran mengikut 3 langkah:


-enaktif (berasaskan tindakan)
-ikonik (berasaskan imej)
-simbolik (berasaskan bahasa)

Pengetahuan dan kemahiran diperolehi


mengikut satu pola yang disifatkan oleh
pecutan dan rehat

Persekitaran memainkan peranan penting


(menentukan kadar pemahaman dan
pengusaan)

Murid-murid lebih mudah memperolehi


pengetahuan apabila mereka menemuinya
sendiri.
PELOPOR

JEAN PIAGET
 Berasal dari switzerland
 Ahli psikologi yang terkenal dalam pendidikan

(mendapat PhD. ketika berumur 25 tahun)


 Menjalankan kajian terhadap perkembangan kognitif
kanak-kanak
- peringkat Deria Motor (sensori motor)
- peringkat Pra Operasi
- peringkat Operasi Konkrit
- peringkat Operasi Formal
PRINSIP PRINSIP ASAS
DALAM TEORI
PEMBELAJARAN
KOGNITIF
PIAGET

Asimilasi &
Akomodasi

Adaptasi &
Keseimban skema
gan
SKEMA (SCHEMA)


Susunan pengalaman-pengalaman dalam minda untuk membentuk satu
sistem

ADAPTASI (ADAPTATION) dan KESEIMBANGAN (EQUILIBRATION)


Saling berkait dan saling mempengaruhi antara satu sama lain.

Proses perubahan atau penukaran skema lama kepada skema baru

•proses pengubahsuaian diri


ASIMILASI (ASSIMILATION)
• berlaku apabila dan AKOMODASI
individu cuba (ACCOMODATION)
memahami pengalaman baru
dan cuba menyesuaikan pengalaman tersebut dengan
pengalaman yang sedia ada
IMPLIKASI TERHADAP
P&P IMPLI
KASI

Pastikan “bahan” Beri peluang


p&p (BBM dan pada murid
aktiviti) selaras
dengan
untuk
kebolehan “menemui”
kognitif mereka. perhubungan

Guru pelu sedar


yang murid Guru hanya
berada dalam
“mod” sebagai
pembelajaran “fasilitator”
berbeza
TEORI
PEMBELAJARAN
KONSTRUKTIVISME
KONSEP KONSTRUKTIVISME
 Ilmu pengetahuan adalah dibentuk oleh individu yang
mengambil inisiatif sendiri.
 Tujuan membentuk ilmu adalah mengubahsuai diri
dalam alam sekitarnya.
 Proses pembentukan ilmu merupakan hasil rasionalisasi
pengalaman individu.
PELOPOR DAN PRINSIP

 Jean Piaget (1896-1980)


 kanak­kanak yang sedang membesar sering membina struktur
kognitif, iaitu peta mental, skema atau jaringan konsep bertujuan
untuk memamahi serta memberi respon terhadap pengalaman fizikal
dalam persekitaran mereka.
PERINGKAT-PERINGKAT
PERKEMBANGAN KOGNITIF

 Peringkat Sensorimotor (Sejak lahir -2 tahun)


 Mengikut kebiasaan, bayi dan kanak-kanak kecil akan menggunakan
deria dan kebolehan motor untuk menimba pengalaman daripada
persekitaran mereka. Oleh itu, jikalau mereka tidak boleh lihat atau
sentuh sesuatu objek, mereka tidak akan mencari objek tersebut.
• Peringkat Pra operasional (2-7 tahun)
– Pada peringkat ini, kanak-kanak yang berada ·di prasekolah akan
menggunakan simbol seperti bahasa untuk mewakili objek sebenar.

• Peringkat Operasional Konkrit (7-11 tahun)


– Kanak-kanak yang berada di peringkat sekolah rendah mula berfikir
secara logik.
– Mereka boleh menyelesaikan tugas berkaitan dengan pengabadian.
– Walaupun objek diubah kedudukan ataur disusun semu]a, mereka
faham bahawa tiada perubahan telah berlaku.
– Mereka boleh faham konsep pembalikan.
 Peringkat Operasional Formal (11 tahun ke atas)
 Kanak-kanak berkebolehan untuk memikirkan beberapa
pertimbangan bagi satu-satu masalah. Mereka berupaya untuk
berfikir secara abstrak. Justeru, mereka boleh mcnyelesaikan
masalah kompleks dan berbentuk hipotetikal yang melibatkan
operasi abstrak.
• Lev Vygotsky (1896 - 1934)
– Menurut Vygotsky, pemikiran, bahasa dan proses penaakulan
berkembang melalui interaksi sosial. Berbanding dengan Piaget yang
percaya bahawa proses kognitif kanak-kanak adalah mengikut
peringkat, Vygotsky mengesyorkan bahawa kebolehan intelek adalah
spesifik kepada budaya di mana kita dipelihara dan dibesarkan
KONSEP PERANCAH (SCAFFOLDING)
• Perancah merujuk kepada bimbingan yang di beri oleh seorang
dewasa (misalnya, guru) dalam proses pengajaran dan
pembelajaran melalui soalan-soalan yang berfokus dan
interaksi yang bersifat positif.
• Sehubungan itu, amat penting untuk anda ketahui bahawa
dalam berperanan sebagai perancah, anda hanya akan memberi
sokongan minimum yang penting sahaja bagi membolehkan
murid anda berjaya; anda memberi bimbingan atau bantuan
tanpa mengenepikan kehendak murid-murid untuk
berkembang.
GARIS PANDUAN MELAKUKAN
SCAFFOLDING
• Sedar tentang pelbagai peranan anda dan murid-murid
sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran.
• Bilik darjah hendaklah disusun untuk kerja kumpulan
agar murid­murid boleh berkolaborasi sesama mereka dan
bertindak sebagai pengajar kepada rakan sebaya mereka
demi penguasaan kemahiran yang dikehendaki.
PERANAN MURID DALAM KELAS
KONSTRUKTIVIS

PERANAN MURID
Kemukakan soalan, buat analisis dan menjawab soalan
Berbincang dengan guru
Mencabar hipotesis dan membuat ramalan
Menggunakan data dan bahan-bahan fizikaluntuk menjana idea dan
pengetahuan
PERANAN GURU DALAM KELAS
KONSTRUKTIVIS

PERANAN GURU
• Mencabar persepsi murid
• Menggalakkan murid menerangkan idea mereka dan
menghargai pandangan mereka
• Membantu murid menyedari kerelevenan kurikulum
kepada kehidupan mereka
• Menggalakkan penemuan oleh murid melalui
pertanyaan mencapah
• Menggalakkan pembelajaran koperatif
CABARAN GURU DALAM KELAS
KONSTRUKTIVIS

CABARAN GURU
• Guru berpendapat mereka tidak mengajar
• Guru berpendapat yang pandangan mereka tidak
penting lagi
• Kawalan kelas agak merosot
• Memerlukan sokongan pihak-pihak tertentu.
IMPLIKASI TEORI-TEORI PEMBELAJARAN
TERHADAP KANAK-KANAK BERKEPERLUAN
KHAS

Objektif
pengajaran
dan
pembelajaran
GunakanKaitkan
harus Arahan
contoh-pembelajar
dinyatakan perlu
contohan dengan
dengan jelas
ringkas dan
yang
dan maklum dunia
diulang
konkrit sebenar
balas perlu
diberikan
dengan
segera