Anda di halaman 1dari 45

1

Csernókné Jezerniczky Éva

ANGOL ALAPFOKON

kommunikációközpontú nyelvvizsgákra készülőknek

2010
2

Kedves nyelvtanulók és nyelvvizsgára készülők!

Az alapfokú nyelvvizsga egyáltalán nem nehéz, aki elszánta rá magát, valószínűleg tudja is venni az
akadályokat. Viszont nem mindig könnyű eltalálni, hogy mi az a tudásmennyiség, amivel már érdemes nekivágni
a vizsgának, illetve milyen készségek kellenek ahhoz, hogy valaki sikeres vizsgát tegyen. Egy valamit elárulok
előre, tényleg, csak az alapdolgok kellenek, de azok pontosan, és jól.
A sikeres vizsgafelkészülésben szeretnék segíteni ezzel a kiadvánnyal.
Nos, kalandra fel, jó felkészülést, és sikeres vizsgát kívánok!

Siófok, 2010. július 14.

Csernókné Jezerniczky Éva


3

Első fejezet
Nyelvtani összefoglaló
1. Építsünk mondatokat

Alapfokon az a legfontosabb dolog, hogy megértsük, amit mondanak nekünk, és persze el tudjuk mondani azt,
amit mi szeretnénk. Ehhez tudnunk kell mondatokat építeni. Az angol mondat másképp építkezik, mint a
magyar. Kezdjük az alapoknál.

Book – könyv Ez egy főnév. Megszámolható, mert darabra megy, és egyes szám, mert csak egy könyvről
beszélünk. Tennünk kell hozzá egy határozatlan névelőt, mint minden egy és megszámolható dologhoz:
A book.
A határozatlan névelő két alakú, mássalhangzó előtt a, magánhangzó előtt an
A book, an orange

Most mondjunk vele egy egyszerű mondatot, mutassunk rá: Ez egy könyv. – This is a book.

This – ez (mutatónévmás közelre), that – az (mutatónévmás távolra)

Ha közelebbről megnézzük ezt a mondatot, látjuk, hogy a this az alany, az is az állítmány, a book pedig a tárgy.
A magyar mondat mondatrészei különböznek.
Ahhoz, hogy az angol állító mondatunk értelmes legyen, tartanunk kell ezt a sorrendet.

Alany – állítmány – tárgy – határozók

Jelzők nincsenek külön mondatrésznek, a jelzett szó (főnév ) mondatrészi értékét veszik fel, velük együtt állnak.
Az egyszerű, egy szóból álló jelzők általában a főnév előtt állnak.
Tegyünk a book elé különböző jelzőket:

A good book egy jó könyv


An interesting book egy érdekes könyv
An old book egy régi könyv
A blue book egy kék könyv
An English book egy angol könyv

Sőt, tegyünk két jelzőt. Ennek is megvannak a maga szabályai, de szerencsére a magyar is hasonlóan teszi a
jelzőket egymás után, így hagyatkozhatunk a nyelvérzékünkre. A pontos szabályt ráérünk megtanulni később.

A good English book egy jó angol könyv


An interesting English book egy érdekes angol könyv
An old English book egy régi angol könyv
A blue English book egy kék angol könyv

Ha a jelzős kifejezést tesszük a mondatba, tulajdonképpen a book helyét foglalja majd el.

This is a good English book.

Ez a mondat is három tagból áll: This az alany, is az állítmány, a good English book a tárgy.

Ha olyan jelzőt használunk, ami maga is egy mondat, a jelzett szó után tesszük.
Például: a könyv, amit tegnap vettem – the book I bought yesterday

Ez a kifejezés is egy „doboz”, a főnév a jelzőjével együtt. Ugyanúgy teszem a mondatba, mintha csak a book
lenne, saját maga, egyedül.

This is the book I bought yesterday.


4

Mondanom sem kell, hogy ez a mondat is három tagból áll. This az alany, is az állítmány, the book I bought
yesterday a tárgy.

Hol használhatjuk a főnevet, ha kell jelzőivel együtt, a mondatban? Először is az alany helyén. Ez a mondatban
az első hely.
A könyv az asztalon van. – The book is on the table.
The book – alany, is – állítmány, on the table – helyhatározó.

Használjunk az alany helyén jelzős kifejezést.

The English book is on the table.


The old English book is on the table.
The book I bought yesterday is on the table.
The old English book I bought yesterday is on the table.

Mindegyik mondat ugyanúgy három tagból áll, alany-állítmány-helyhatározó, csak az alany főnevéhez (book)
jelzőket tettünk. Az egyszerű jelzőket előre, a kifejezés értékű jelzőket hátra.

Valakinek a valamije, vagy valaminek a valamije? Nem mindegy!


Még mindig jelzők, de a birtokos jelzők. This is my book. – Ez az én könyvem.
your a te/ti -d/tek
his/her/its az ő -e
our a mi -nk
their az ő -k

Ha megnevezzük a birtokost: This is Peter’s book.


Ha két tulajdonosa van: This is Ann and Peter’s book.
Ha a két tulajdonosnak két könyve van: These are Ann’s and Peter’s books.

Tehát, ha valakinek a valamije, akkor használjuk az ’s birtokost. Vannak kivételek, de azoknak a megtanulását is
halasszuk későbbre, most csak a személyekkel használjuk ezt a fajta birtokos jelzőt.

A másik típusú, a valaminek a valamije, of szerkezettel, és a magyarhoz képest fordítva., azaz valamije a
valaminek.

The door of my room – a szobám ajtaja


The months of the year – az év hónapjai
the manager of the office – az iroda vezetője

Ezek is jelzős szerkezetek, ugyanúgy kerülnek a mondatba, mint az előbbiek. Például:


The manager of the office is Mr Black. – Az iroda vezetője Mr Black.

Fordítva is jó, csak akkor a jelzős szerkezet tárgy. (Az angolban. Ne felejtsük el, hogy a magyar mondat
másképp épül)

Mr Black is the manager of the office. – Mr Black az iroda vezetője.

A harmadik főnévhely az angol mondatban a határozókban van.

Alany-állítmány-tárgy-határozók (mód-, hely-, időhatározó)

We are talking about the manager of the office. – Az iroda vezetőjéről beszélünk.

Ez a mondat is három tagból áll: we – alany, are talking – állítmány, about the manager of the office – határozó

A magyar mondat szórendje teljesen más. Mondhatnánk, éppen szembe megy az angol mondatéval. Ebből
kifolyólag akkor sem jutunk semmire, ha az angol mondatot elejétől szó szerint próbáljuk lefordítani, és akkor
5

sem, ha a magyar mondatszerkesztés szabályai szerint próbáljuk felépíteni a mondatot. A fordítás helyett
értelmezzünk! Keressük meg a szerkezeti elemeket, többre fogunk menni.

Kérdő szórend

Magyarul a kérdést „énekeljük”, de angolul énekelhetünk, ahogy akarunk, kérdés csak akkor lesz belőle, ha
kérdő szórendet használunk.
Kérdő szórend:
(kérdő rész) segédige-alany-ige-tárgy-határozók

Nem keverem a szezont a fazonnal, azért kerülnek a szófajok a mondatrészek közé, mert az állítmány szétválik a
két alkotórészére, és az egyik (a segédige) az alany elé megy, a másik (az ige) marad ott, ahol eddig is volt.

A létige (BE) egyszerre ige és segédige is. Lehet vele kérdezni és tagadni. Egyszerűen csak megcseréljük az
alannyal, és máris kész a kérdésünk.
Is this a book? – Ez egy könyv? (hogy a klasszikusoknál maradjunk.) És persze a jelzők ugyanott maradnak,
ahol eddig voltak:
Is this an old English book?

Ezekben a kérdésekben nem volt kérdőszó, mert csak igen-nem választ várunk rájuk. A válaszban is kell a
segédige.
Yes, it is – Igen
No, it isn’t. – Nem

A kérdőszavas kérdések szórendje is hasonló, csak az első helyre a kérdő rész kerül. A kérdő rész lehet egy
kérdőszó, vagy egy fél mondat, aszerint, hogy mit is akarunk kérdezni. Viszont legyen akármilyen hosszú, a
kérdő rész egy egység, ami után a segédigének kell következnie, és tovább, a fentiek szerint.

A leggyakoribb kérdőszavak a következők:

Who? Ki? Kit?


What? Mi? Mit?
Where? Hol? Hová?
When? Mikor?
Whose? Kié?
Why? Miért?
How? Hogyan?

A Who? és a What? Egyaránt kérdezhet alanyra (Ki? Mi?) és tárgyra (Kit? Mit?). Pedig ez nagyon fontos
különbség. Az angol a szórenddel oldja meg ezt a problémát, azaz alanyra állító szórenddel kérdez, tárgyra kérdő
szórenddel.
Pl:
Ki lakik ebben a házban? – Who lives in this house?
Kit vársz? – Who are you waiting for?

Ha a kérdés az, hogy Milyen? akkor összetett kérdőszót használunk:

What + főnév

Pl:
What colour? – Milyen színű?
What size? – Milyen méretű?
What music? – Milyen zene?

How + melléknév

How old? – Hány éves? (Milyen idős)


How big? – Milyen nagy?
How far? – Milyen messze?
6

Persze ezek után is a segédige-alany- ige-stb a sorrend.

Pl: What colour hair have you got?


How old are you?

Ha elöljárószó kellene a kérdésünkbe, a kérdő mondat végére tesszük, az igéhez.

Pl: What are you talking about?


Where are you from?

2.
Szeressük az igeidőket!

Igen ám! De melyikeket? Az összeset! Mert minden közkeletű elképzelés ellenére az angolban az összes igeidőt
használnunk kell. Na jó, meg kell értenünk . A probléma itt kezdődik, az igeidőknek jelentése van.
Ha rendszerben fogjuk fel őket, egyszerűbb lesz megtanulni, mintha egyesével akarnánk nekiugrani, és a
legfontosabb: NEM LEHET A MAGYAR IGEIDŐKBŐL KIINDULNI.

Az angol igeidők hajszálpontosan fejezik ki azt, amit mondani akarnak velük, míg a magyarban nagyok a
kategóriák. Teljesen más a szemlélet, nem összehasonlítható a két rendszer. De a valóság, amiről mind a két
nyelven beszélünk, egy és oszthatatlan. A tényleges időviszonyokból kell kiindulnunk, nem a magyar nyelv
rendszeréből.

Ezek szerint a való világban magyarul is, angolul is, és a világ összes nyelvében három nagy kategória van:
jelen, múlt, jövő, vagy ha akarjuk Present, Past, Future

Ezeken a kategóriákon belül az angolban négy „fiók” található:


Simple – általános, ismétlődő
Continuous – éppen
Perfect – addig
Perfect Continuous – addig egyfolytában

Ne használjuk az angol igeidők nevének magyar fordítását, mert tévútra vezethet. Ez a jelentésük. Először meg
kell állapítanunk, hogy éppen hol tartózkodunk (a jelenben, a múltban, a jövőben) utána meg kell magunktól
kérdeznünk, hogy a négy jelentés közül melyik illik a cselekvésünkre.

Nézzük őket külön.

Jelen, azaz Present.

Present Simple – minden általános, vagy ismétlődő cselekvés a jelenben

Alakja: az ige első alakja (egyes szám harmadik személyben –s személyragot kap)
Állító mondatban nem használunk hozzá segédigét, kérdezni, tagadni azonban segéd-
ige nélkül nem lehet, ezért kell hozzá a do,egyes szám harmadik személyben a does
segédige, amelyek után az ige csak első alakban állhat.
Pl:
Children go to school. Mary goes to school.
Children don’t go to work? Mary doesn’t go to work.
Where do children go? Where does Mary go?

Present Continuous –amikor a cselekvés éppen most történik. (ez az „éppen most” egy kicsit kitágítható azért)

Alakja: a létige (be) jelen idejű alakjai, és a jelentést hordozó ige+ing

Pl:
I am reading.
7

You are reading.


Mary is reading.

Az am reading egy egység, a létige és a jelentést hordozó ige+ing csak együtt fejezik ki ezt az igeidőt. Egyik a
másik nélkül nem. Itt állító mondatban is megvan a segédige, tehát ha kérdezni akarunk, csak forgatnunk kell a
szórendet.
What are you reading?

Tagadásnál is a létige vesz fel a not tagadószócskát.


Mary isn’t reading.

Jegyezzük meg, hogy nem minden ige állhat Continuous igeidőben. A létige maga azért nem, mert mást jelent,
az általános jelentésű igék azért nem, mert a jelentésük miatt csak a Simple igeidő elfogadható, és az egy
pillanatig tartó cselekvések sem, mert megint mást jelentenek.

Ha valami szokatlan nyelvtani megoldást hallunk vagy látunk, ne térjünk napirendre felette, mert valószínűleg
nem abban a jelentésben használják, amit mi gondolunk. Kérdezzünk vissza ,(What do you mean? – Hogy érted
ezt?) vagy olvassuk el még egyszer a mondatot, hogy értsük, mit is akarnak mondani. A szokásostól eltérő
nyelvtani szerkezet általában erős, és nem túl pozitív jelentést hordoz, ezért nekünk is figyelnünk kell, hogy azt
mondjuk, amit mondani szeretnénk.

Present Perfect – az eddig történt cselekvések, amelyek a jelen pontig tartottak/tartanak. Meghatározatlan időben
történt cselekvések, vagy olyasmi, ami a jelen pillanatig ér.

Alakja: have/has segédige és a jelentést hordozó ige 3. alakja. Ez is egy egység, egyik a másik
nélkül nem jelenti az igeidőt.

Pl:
Have you done your homework? – Megcsináltad a házidat?
Yes, I have just done it. – Igen, épp most csináltam meg.
No, I haven’t done it yet. – Nem, még nem csináltam meg.

Present Perfect Continuous – az eddig egyfolytában történő cselekvések

Alakja: have/has been segédige-kombináció és a jelentést hordozó ige+ing. Mondanom sem


kell, hogy csak így együtt jelentik az igeidőt. Ha több segédige van, akkor az első
segédige után tesszük az alanyt kérdésben, illetve minden mást, ami a segédige és az
ige elé beállhat.

Pl:
I have been waiting for you for 3 hours. – Három órája várlak.
We have been living in this house for ten years. – Tíz éve lakunk ebben a házban.
Have you been waiting fom me for a long time? – Régóta vársz rám? (Már nem kell tovább, mert
megérkeztem, de még nem léptünk tovább a
szituációból.)

Ezek voltak a jelen idők, és mielőtt még valaki megkérdezné, igen, mindet tudnunk kell, használni is, nemcsak
megérteni, és nem, nem értik meg, ha másképp mondjuk. Ugyanis a hibáinkat a magyar nyelv logikája miatt
követjük el, és hogyan érthetnék meg, ha nem tudják, mit miért mondunk úgy, ahogy, és nem úgy, ahogy kell.
Szerintük ez teljesen ésszerű és logikus, és nincs mit nem érteni rajta. (mi is pontosan használjuk a száznál több
főnévi esetet, még csak meg sem lepődünk rajta.)

Múlt, azaz Past


A múlt időket csak akkor használhatjuk, ha a cselekvések lezárultak, és semmi közük nincs a jelenhez.

Past Simple – általános és ismétlődő cselekvések a múltban

Alakja: az ige második alakja. Állító mondatban nem használunk segédigét, kérdésbe,
8

tagadásba viszont kell valami, ebben az esetben a did. Utána, persze, csak az ige első
alakja állhat.

Pl:
When I was a child I went to school. –Gyerekkoromban iskolába jártam.
Did you play football when you were a child? – Fociztál gyerekkorodban?
I didn’t play football when I was a child. – Nem fociztam gyerekkoromban.

Past Continuous – éppen akkor a múlt adott pillanatában történő cselekvések

Alakja: a létige (be) múlt idejű alakja (was, were) és a jelentést hordozó ige+ing

Pl:
What were you doing between five and six yesterday? – Mit csináltál tegnap öt és hat között?
I was watching TV. – Tévéztem.

Ha a mondatomban több ige van, akkor a következőket kell figyelembe vennem:

Ha a dolgok egymás után a maguk rendjében következtek,minden ige Simple lesz.

Pl: Yesterday I got up at six, got dressed, had breakfast and started to work.

Ha a dolgok egymás mellett, egymástól függetlenül , egyidőben történtek, minden ige Continuous lesz.

Pl: While I was sitting in the garden, she was watching TV.

Ha egy eredeti cselekvés közben hirtelen történt valami más, akkor az eredeti cselekvés Continuous lesz, az,
amelyik közben történt Simple.

Pl: When I was sitting in the garden, the telephone rang.

Past Perfect – A múlt adott pillanatáig megtörtént cselekvések

Alakja: a had segédige és a jelentést hordozó ige harmadik alakja.

Pl: Everything had been ready by 3. – Háromra minden kész volt.


He had left before I arrived. –Elment, mielőtt én megérkeztem volna.

Past Perfect Continuous – a múlt adott pillanatáig egyfolytában történt dolgok.

Alakja: had been segédigék és a jelentést hordozó ige+ing

Pl: After I had been waiting for you for 3 hours, I went home. – Miután három órát vártam rád, hazamentem.

A Past Perfect és a Past Perfect Continuous igeidő mindig azt fejezi ki, hogy valami múlt időpont vagy esemény
előtt történt valami más. Az a valami más, amit viszonyításként, azaz időhatározóként használunk,Simple Past.

Nem megérthetetlen, és főleg nem megtanulhatatlan, de először inkább daraboljuk szét a mondatainkat úgy,
hogy a cselekvések felsorolásszerűen kövessék egymást, mert akkor csak Simple Past igeidőt kell használnunk,
és addig, amíg megszokjuk a többit, egyszerűbb.
Megérteni, viszont muszáj. Élet-halál kérdése, hogy pontosan értsük, amit mondanak/írnak.
A múlt időkhöz zárásként, ha egyszer elkezdtük őket használni, végig múlt időben kell maradnunk, amíg arról a
bizonyos múltbeli dologról beszélünk. A magyarral ellentétben az idősíkok közötti ugrándozás nem stílushiba,
hanem érthetetlenné teszi a mondandónkat.

Jövő, azaz Future

Mielőtt belekezdenénk a jövő idők taglalásába, szögezzük le, hogy másképp is ki lehet a jövő tartalmat fejezni.
9

Szándék és közeljövő kifejezésére használjuk a going to szerkezetet. Ez tulajdonképpen jelen idő, jövő
tartalommal.

Pl: What are you going to do? –Mit akarsz/fogsz/szándékozol csinálni?

Ha már túl vagyunk a szándékon, gyakorlatilag megszerveztük a programunkat, használjunk Present


Continuous-t.

Pl: I’m playing tennis tomorrow. – Holnap teniszezem. (Be van írva a naptáramba, lefoglaltam a teniszpályát,
van partnerem)

Használjunk Simple Future-t, ha távoli, vagy bizonytalan, az amiről beszéltünk, esetleg éppen most döntöttük el.

Pl:I will travel to Africa one day. – Majd egyszer elutazom Afrikába.
I think, I will become a doctor. –Azt hiszem, orvos leszek.
OK, I will go with you. – Rendben, megyek veled. (most döntöttem el.)

És még egy fontos dolog, egy mondatban egy jövő időt használjunk. A másik ige jelen idejű. Ez azért van, mert
az időhatározó-szók mellett (például before, after,when, if stb) nem használhatunk jövő időt.

Pl: When I get my cheque, I will buy some nice shoes. – Majd, ha megkapom a pénzemet, veszek valamilyen
szép cipőt.

Simple Future – általános, ismétlődő cselekvések a jövőben (és ami távoli, bizonytalan, vagy hirtelen
elhatározás)

Alakja: will segédige és az ige első alakja (tagadó alak: won’t)

Pl: Will children go to school in the next century? –Fognak a gyerekek iskolába járni a jövő században?

Future Continuous– a jövő adott pillanatában éppen

Alakja: will be segédigék és a jelentést hordozó ige+ing (vele álló igeidő Present)

Pl: While I am doing the washing up, you will be cooking. – Amíg én mosogatok, te főzöl.
What will you be doing this time tomorrow? – Mit fogsz csinálni holnap ilyenkor?

Future Perfect – a jövő adott pillanatáig (valamikorra már valami kész lesz)

Alakja: will have segédigék és az ige harmadik alakja

Pl: I will have known my friend for two years in April. – Áprilisban lesz két éve, hogy ismerem a barátomat.

Future Perfect Continuous –a jövő adott pillanatáig egyfolytában (valamikorra már valami sokáig tart)

Pl: By the time you arrive, we will have been working for hours. – Mire megjössz, már órák óta dolgozunk.

Gyakorlati tanácsként, ha közeljövőről van szó, akkor a going to szerkezetet használjuk, ha a távoli jövőről,
akkor a will+ első alakot, azaz a Simple Future igeidőt. A többit egyelőre tegyük a megértő kategóriába.
Használni majd akkor, ha már jobban tudunk. Egyébként is, az én stratégiám, hogy értsünk meg mindent, de
csak azt használjuk, amit tudunk, azaz a lehető legegyszerűbb szerkezeteket, még mindig bevált, főleg az
alapfokú nyelvvizsgán. Csak azért írtam le az összes igeidőt, hogy lássuk a maga szépségében a rendszert. És
persze, hogy megértsük, ha látjuk, esetleg akkor is, ha halljuk őket.
10

3.
Használjunk segédigéket!
Először is a can segédigét. Azt jelenti, tud, képes, -hat,-het. Csak akkor használhatjuk a segédigét, ha jelen időre
vonatkozik, vagy ha mellette időhatározóval jövő időt akarunk kifejezni vele.
Pl.: I can help you now.
I can help you tomorrow.

Tagadó alakja a can’t, ha kiírjuk, cannot. A többi segédige tagadó alakjait nem írjuk egybe, csak ezt az egyet.

Gyakorlásképpen vegyük sorra, hogy mit tudunk és mit nem.


I can cook quite well. – Elég jól tudok főzni.
But I can’t make good cakes. – De nem tudok jó süteményeket készíteni.
My daughter can play the violin. – A lányom tud hegedülni.
But she can’t play the guitar. – De gitározni nem tud.

Miután mindenkinek kitárgyaltuk a képességeit, soroljunk fel egy csomó állatot, és írjuk le, mire is képesek.
Pl.: Birds can fly.- A madarak tudnak repülni.

Kérdezni a módbeli segédigékkel is ugyanúgy kell, mint a többivel.

Pl.: Can cats swim? – Tudnak a macskák úszni?


I think they can. – Azt hiszem, tudnak.

Ha múltbeli általános dolgokról akarunk beszélni, használjuk a can múlt idejű alakját: could
Pl. I could swim when I was five. – Tudtam úszni már ötéves koromban.
I couldn’t ride a bike until I was seven. – Nem tudtam biciklizni, amíg hétéves nem lettem.

A can és a could segédige gyakran csak azért kerül a mondatba, mert udvariasabbak akarunk lenni.

Pl.: Can I have a sandwich? – Kaphatok egy szendvicset?


Could you help me a little? – Tudnál egy kicsit segíteni?

Mindegyik kérdésre jó válasz : Sure. – Ja.


De ha ennél udvariasabban szeretnénk válaszolni: Certainly. – Természetesen.

Ha vissza akarjuk a kérést utasítani, körültekintőbben kell eljárnunk, mert ha azt mondjuk „No.” egy életre
elkapartuk magunkat az illetőnél. A szendvicses kérést nehezebb visszautasítani, mert meg kell magyaráznunk,
hogy mi az oka, például nincs itthon semmi. – I’m afraid we don’t have any food at home. – Attól tartok, nincs
itthon kaja.
A segítségkérést elutasíthatjuk azzal, hogy nincs időnk. – Well, actually, I’m rather busy at the moment. Maybe,
tomorrow? – Hát izé, elég elfoglalt vagyok most. Talán holnap?

Mint minden nyelvben, angolul is nehéz nemet mondani udvariasan. De ez nem azt jelenti, hogy mindenre igent
kell mondanunk, hanem azt, hogy meg kell tanulnunk finoman de határozottan elutasítani a teljesíthetetlen
kéréseket.

Tehát a can és a could segédigéket használhatjuk meghatározott igeidőkben, de mi van, ha valami másra lenne
szükségünk, mondjuk időhatározó nélküli jövő időre, Present Perfectre esetleg más hasonlóra. Ilyen esetekben a
segédigét nem használhatjuk, helyette a to be able to – képesnek lenni jelentésű ige áll.

Meg tudod ezt majd csinálni? – Will you be able to do it?


Ötéves korom óta tudok biciklizni. – I have been able to ride a bike since I was 5.

Amikor a segédigét nem tudjuk használni, az ige teljesen átveszi a can jelentését. Abban a két esetben, amikor az
igét és a segédigét is használhatjuk, az ige mást jelent.Jelen időben és időhatározós jövő időben „képesnek
lenni”, azaz erősebb jelentést hordoz, mint a segédige, múlt időben viszont azt jelenti „sikerült”.
11

Nem vagyok képes ezt megtenni. – I’m unable to do it. Azaz inkább a „képtelen vagyok” szerkezetet használjuk
tagadásnál, jelen időben.

Though I didn’t have a key I was able to open the door with my hairpin. – Habár nem volt nálam kulcs, ki
tudtam/sikerült nyitni az ajtót a hajtűmmel.

Az érzékelést vagy megértést jelentő igékhez nagyon gyakran használjuk a can/could segédigéket.

I can see you. – Látlak.


I can’t understand what you are saying. – Nem értem, amit mondasz.
I could smell something burning in the kitchen. – Valami égett szagot éreztem a konyhában.
I can’t find my socks anywhere.- Sehol nem találom a zoknimat.

Most pedig mondjunk olyan mondatokat, hogy kinek mit kell csinálnia. Nem azért, mert muszáj, hanem azért,
mert úgy szokás, vagy mert a körülmények olyanok. Használjuk a have to ige jelen idejű alakjait. Ne feledjük,
ha általánosságokról beszélünk nem használunk névelőt és a megszámolható főneveket, mint például a
foglalkozások neveit, többes számba tesszük.
Pl.:
Bakers have to work at night. – A pékek éjjel dolgoznak.
Businesssmen have to wear smart suits. – Az üzletemberek elegáns öltönyt hordanak. (Az angol mondat szó
szerint azt jelenti, hogy kell viselniük, de ez magyarul bután hangzik.)
Farmers have to get up early. – A földműveseknek korán kell kelniük. (Nem azért, mert kirugdalja őket valaki
az ágyból, hanem azért, mert az állatokat korán szokás etetni.)

Most pedig vegyünk még foglalkozásokat, mondjuk el mit szeretnénk csinálni, és mit nem, és egészítsük ki egy
olyan indokkal, amiben a have to igét, vagy a can segédigét használjuk.
Szeretnék – I would like (to)
Nem szeretnék – I wouldn’t like (to)

I wouldn’t like to be a soldier because they have to go to war. – Nem szeretnék katona lenni, mert
(nekik) háborúba kell menniük.

I would like to work as a cook, because they can taste all kinds of dishes. – Szeretnék szakácsként dolgozni, mert
(ők) megkóstolhatnak mindenféle ételt.

Beszéljünk a családunkról és arról, hogy mit kellett és mit nem kellett csinálnunk gyerekként. A have to ige múlt
idejét használjuk: had to.
When I was a child I had to get up early every day, even at weekends and in school holidays. Not because I had
to do a lot of work, only because my mother thought it necessary. – Gyerekkoromban mindig korán kellett
kelnem, még hétvégén és iskolai szünetben is. Nem azért, mert sokat kellett dolgoznom, csak azért, mert
anyukám azt gondolta, így szükséges.

When I went to school all schoolchildren had to wear dark blue schoolgowns to school. It was a kind of a
uniform. – Amikor iskolába jártam, minden iskolásnak sötétkék iskolaköpenyt kellett viselnie. Ez egyfajta
egyenruha volt.

I had to help my grandmother in the kitchen. I didn’t like it all the time. – Segítenem kellett a nagymamámnak a
konyhában. Nem mindig tetszett.

I either had to walk to school or ride my bike. Neither is very pleasant in the November rains. - Gyalog, vagy
biciklivel kellett iskolába járnom. Egyik sem kellemes a novemberi esőben.

I did my homework right when I came home from school. Not because I had to, but because I wanted to finish it
as quickly as possible. – Ahogy hazaértem az iskolából azonnal megcsináltam a házi feladatomat. Nem azért
mert így kellett, hanem mert olyan hamar be akartam fejezni, ahogy csak lehetett.

We had to go to school on Saturdays, too, but we didn’t have to stay long in the afternoon. Actually we couldn’t,
because the small kids went to school in the afternoon. – Szombaton is kellett iskolába járnunk, de nem kellett
délután sokáig bent maradnunk. Tulajdonképpen nem is lehetett, mert a kicsik délután jártak iskolába.
12

Kérdésben did you have to…?

Pl.:
Did you have to go to extra maths classes when you were a child? – Kellett külön matekra járnod
gyerekkorodban?
Yes, I did, I went three times a week. – Igen heti háromszor jártam.
No, I didn’t, but I had to go to extra German classes. – Nem, de külön németre igen.

Osszunk jó tanácsokat, (és kevésbé jókat is)


kellene – should, nem lenne szabad – shouldn’t

Segédigék, tehát a jelentést hordozó ige első (infinitive) alakban áll utánuk. Ha jó tanácsokat akarok osztogatni
hozzám közel álló személynek, használhatom őket bátran. Idegeneknek, főleg ha nem kérték, ne osszunk
tanácsokat, felületes ismerősöknek pedig csak akkor, ha kérték, és jóval körültekintőbben, mint ahogy ezek a
segédigék megengedik. Tehát barátok közt:
We should work harder. – Keményebben/Jobban kellene dolgoznunk.
You shouldn’t drink so much coffee. – Nem lenne szabad annyi kávét innod.

Még így is megkaphatjuk azt a választ, hogy ’It’s none of your ….. business’ – Semmi közöd hozzá. A
kipontozott helyre bekerülhet egy nem túl szép nyomatékosító jelző.
Ha finomabban akarunk tanácsokat osztogatni tegyük a mondat elé: „Azt hiszem…”
I think, we should work harder. I don’t think you should drink so much coffee.

Az angolban az „Azt hiszem, nem…” kezdetű mondatok tulajdonképpen „Nem hiszem, hogy…” kezdetűvé
válnak, mint az előző példánál. I don’t think you …

Igazából ezek a segédikék akkor válnak nélkülözhetetlenné, amikor mástól véleményt kérünk.
Pl.: Szerinted hová menjünk nyaralni?
Where do you think we should go on holiday?
Szerinted mikor induljunk holnap?
What time do you think we should start tomorrow?
Szerinted busszal menjünk, vagy vonattal?
Do you think we should travel by coach or by train?

A válasz mindegyik kérdésre úgy kezdődik : I think we should …

Ha vetünk még egy pillantást a kérdésekre, látjuk, hogy a magyarban a kérdőszó, ha van, hátrébb helyezkedik el,
mint az angolban, ahol az első helyre kerül. Azután jön a do you think – szerinted, mit gondolsz, kérdő
szórendben, és utána a tényleges kérdés, de állító szórendben – we should…. Ez azért van, mert az angolban csak
a mondat az első igéje állhat kérdő szórendben, a többi állító szórendben lénytelen állni. (Persze azért kivételek
vannak, de azokról majd később.)

Bátrabban vagdalkozhatunk, ha megtörtént eseményeket kommentálunk, és ha a szenvedő alanyok nincsenek


jelen, mert akkor nem tudnak megsértődni, főleg azért, mert nem hallják, mi is róluk és viselt dolgaikról a
véleményünk.

kellett volna – should have + 3. alak


nem lett volna szabad – shouldn’t have + 3. alak

Peter really should have got up in time. – Péternek igazán fel kellett volna időben kelnie.
They really shouldn’t have travelled to the Middle East. It is dangerous − Egyáltalán nem lett volna szabad a
Közel-Keletre utazniuk. Veszélyes.
13

Hétköznapi udvariasságok
Nagyon gyakran a kérdés forma csak udvariasság, vagy csak azért használunk segédigéket mert udvariasabbak
akarunk lenni. Fontos, hogy udvariasak legyünk, de csak az egyszerű formákat használjuk. Ez minden másra is
igaz. Ha sokat olvasunk, és sok eredeti nyelvű filmet és tévéműsort nézünk, megtanulunk nagyon sok
udvariassági formulát és gorombaságot is. Mindegyikkel bánjunk csínján, csak azokat használjuk, amelyikekről
pontosan tudjuk, hogy a szövegünkbe valók.

Kezdjük az alapokkal. Felszólítani valakit valamire a következőképpen lehet:

Come out of the kitchen. – Gyere ki a konyhából. Nem tesszük ki az alanyt, az igével kezdjük a mondatot. Ha
tiltani akarunk, Don’t a mondatkezdés.azaz: Ne gyere ki a konyhából. – Don’t come out of the kitchen.
Ez nem valami udvarias, sőt!!!

Ha úgy érezzük, a felszólító mondat felel meg a szándékainknak, és mégsem akarunk gorombák lenni, kezdjük
azzal, hogy „Légy szíves…” – Please…

Ha jegyet akarunk venni, vagy a boltban a pultnál kérünk valamit, csak nevezzük meg, mit szeretnénk, és a
végére tegyük oda, hogy please.
A return ticket to Oxford, please. – Egy retúrjegyet kérek Oxfordba.
A ham and cheese sandwich, please. – Egy sonkás-sajtos szendvicset kérek.

(Ha kocsmában kérek sört, a szerkezet ugyanilyen egyszerű, csak pontosan tudnom kell, mit akarok
A pint of lager, please. – Egy korsó világost.
A half of stout, please. – Egy pohár barnát.)

Ha még egy fokozattal udvariasabbak akarunk lenni, tegyük a végére, hogy „jó?”- … will you?
Így néz ki az alapmondatunk most. Légyszi, gyere ki a konyhából, jó? – Please, come out of the kitchen, will
you?

Ha megfordítjuk, még udvariasabbá válik. Kérem, jöjjön ki a konyhából.- Will you come out of the kitchen,
please?
A kérdés mindig udvariasabb, mint a felszólító mondat. Ha magamnak szeretnék valamit, barátok között, vagy
teljesen hétköznapi szituációban úgy kezdem a mondatot, hogy Can I …

Pl. Használhatom a tolladat?


Can I use your pen, please?
Bemegyek a boltba, az eladó így fogad: (How) Can I help you? – Segíthetek? (Miben lehetek a szolgálatára?)
Válasz: Yes, please. I would like a … - Igen, kérem. Szeretnék egy… És részletezem, hogy mit is szeretnék.
No, thank you. I’m just looking. – Köszönöm, nem.Csak nézegetek.

Ha az utcán megszólítok valakit, hogy útbaigazítást kérjek tőle, kezdjem így:

Excuse me. – Elnézést.


Mire a megszólított: Yes? – kérdésként teszi fel, azt jelzi vele, hogy meghallotta, hogy szólítottam és várja a
folytatást.
Could you tell me the way to the post office, please? – Meg tudná mondani, kérem, az utat a postához?
Yes. (Certainly. Sure. Of course) – Igen. (Természetesen. Ja. Hát persze) – válaszolja ő a vérmérséklete szerint
és elkezdi magyarázni már direkt felszólító módban, mert megtettük a kellő udvariassági tánclépéseket.
Go along this street, then take the first turning on the right … - Menjen végig ezen az utcán, aztán forduljon be
az első utcán jobbra …
Amikor befejezte, és van is valami fogalmam arról, hogy legalább merre kell elindulni, akkor megköszönöm és
elköszönök. – Thank you, good bye.
Ő is elköszön, (ha nem felejti el.) – Good bye.

Ezerszer előfordult már, hogy idegen városban útbaigazítást kértek tőlem, amire csak azt lehet mondani:
Sorry, I’m a stranger here. – Bocs, nem vagyok idevalósi.
Ne lepődjünk meg, ha erre azt mondják: No problem. It’s all right. Never mind. – Nem baj. Rendben. Rá se
ránts. Csak nyugtázzák, hogy nem kaptak információt.
14

Ha fizikai segítséget kérek valakitől, mondjuk bőröndcipeléshez:

Could you lend me a hand? / Could you help me with the suitcases?

Could you… mert igazán udvarias akarok lenni, hogy segítsenek is cipelni azokat a dögnehéz cuccokat.
És megköszönni is igazán kell. - Thank you ever so much.
Mire a válasz: You are welcome. – Szívesen.
Not at all./ Don’t mention it.- Szóra sem érdemes. (ha félre akarják söpörni a hálálkodást.)

Arra, hogy ’Thank you’. nagyon gyakran csak egy gyönyörű mosoly a válasz, vagy I thank you. – én köszönöm,
és ekkor a másik fél villant egy ragyogó mosolyt.

Ha meglökünk valakit az utcán, vagy valami kellemetlenséget teszünk a másiknak, mondjuk: Sorry.
(Akkor is mondjuk, ha minket löktek meg.)Ha elkéstünk valahonnan, így szabadkozzunk :
I’m sorry, I’m late. (The traffic is really bad this morning.) Bocs, hogy elkéstem. (Ma reggel igazán nagy a
forgalom.) Nincs olyan nap, hogy ne lenne nagy forgalom, tehát ez egy jó kifogás. Általában, mint magyarul is,
kell kifogás. Ha már tizedszer késtem el, mondjam azt: I’m terribly sorry, I’m late again. És jöhet a kifogás.
Válasz általában: It’s alright. – Rendben van. (ha undokok akarnak lenni azt mondják: Oh no! Not again!- Na
ne! Már megint?)

Ha kínálok, vagy kérek valamit, használhatok kérdésben some-t - néhány, egy kicsi jelentésben.
Would you like some chocolate? – Kérsz egy kis csokit?

Yes, please. – Igen, kérek.


No, thank you. - Köszönöm, nem kérek.

Kaphatok egy kis csokit? – Can/Could I have some chocolate?


Igen, persze.Vegyél. - Yes, certainly. Help yourself.
Igen. - Yes, you may. ( engedélyt adnak)
Nem. - Ezt nem illik mondani. Ha mégis nemet kell mondani egy ilyen hétköznapi dologra,
nagyon körültekintően kell eljárni. Például: Nem hiszem, hogy jó ötlet. Allergiás vagy rá. – I don’t think you
should. You are allergic to it, you know.

Persze, ha valami abszurd dolgot kérnek tőlünk, rámondhatjuk, hogy „Egy frászt” de ez nem tükröz jó modort.

May I borrow your pink panties? – Kölcsönkérhetném a rózsaszín bugyidat?


No way! – Egy frászt!
Ugyanez udvariasabban:
I don’t think you should. – Nem kéne.
Ha viszont odaadom, akkor:
Here you are. – Tessék.

Ha igazán udvariasak akarunk lenni, használjuk a do you mind… szerkezetet. Szó szerint azt jelenti: nem
zavar…? Ezért a „nem” válasz jelenti a beleegyezést, és „igen”-t nem lehet egyszerűen mondani.

Do you mind if I sit here? – Nem zavar, ha ideülök?


No, of course not. – Egyáltalán nem. (engedélyt adok, hogy leülhessen)
Well, I’d rather you didn’t. - Inkább ne. (The seat is occupied.- A hely foglalt. Kell valami kifogást mondani.)

Összefoglalva: a kérdés mindig udvariasabb a felszólításnál. Hétköznapi udvariassághoz a can, udvariasabb


formákhoz a could alkalmas. May segédigével engedélyt kérünk, vagy kapunk. Ezek egyszerű formák, de
maradjunk csak meg náluk. Rácsodálkozhatunk, ha valamilyen kacifántos udvariassági formát látunk, vagy
hallunk, de ne próbáljuk meg utánozni, mint mindenben, itt is az egyszerűség a célravezető. Ha meg akarunk
lepődni, vagy gorombaságot akarunk mondani, akkor a legenyhébbek közül válasszunk. Pl. Oh, dear! - Te
jószagú … vagy Oh, no! – Na, ne! A dolgokra mondhatjuk, hogy stupid, de emberekre már ne használjuk, és ezt
a határt ne lépjük át. Az amerikai filmekben rondán beszélnek, de az amerikai társadalomban nem. (Angliában
sem.)
15

Ha nem értünk valamit…


kérdezzük meg még egyszer. Mivel nem akarjuk nagy betűkkel kiírni a homlokunkra, hogy mekkora szamarak
vagyunk, tegyünk úgy, mintha egy pillanatra elkalandozott volna a figyelmünk, és mondjuk:

Bocs, hogy is mondtad? – Sorry, what was it?

Vagy ezt:
Sorry, I’m not with you. Could you say that again? – Bocs, lemaradtam. Elmondanád még egyszer?
Could you be more specific, please? – Részletezné, kérem?

H azt nem értem, hogyan kerülnek ide a dolgok, akkor a következőt:

What do you mean? – Hogy érted ezt?

Azonnal mondjuk a beszélgetőtársunknak, ha olyan nyelvtani szerkezetet használ, ami nem szabályos. Valami
extra információt hordoz az a mondat, és nem árt, ha pontosan értjük azt, amit mondanak.

Ha azért nem értünk egy szót sem, mert darálják ezerrel, kérjünk lassítást: Could you speak a bit slower,
please?
Ha pedig motyognak: Could you speak up a little, please?

Ne szabadkozzunk, ne magyarázkodjunk. Látszik rajtunk, hogy nyelvtanulók vagyunk, ha többet gyakorolunk,


majd jobban megy. Nagy dolog egyáltalán, hogy idegen nyelven megszólaltunk.

4.
Használjunk felszólító és feltételes módot!
Felszólító mód
A felszólító mód egyes és többes szám második személyben egyforma, azaz alany nélkül, igével kezdjük a
mondatot.
Pl: Come out of the kitchen. – Gyere ki a konyhából! (Gyertek ki a konyhából)
Don’t speak so loudly. – Ne beszélj(etek) olyan hangosan!

Ha hangsúlyozni akarjuk a többes szám második személyt, hozzátehetjük: you all, you two, vagy a
megszólítottak nevét.
Pl: Come here, children. – Gyertek ide gyerekek!

Az angol felszólító mondat végén pont van. Felkiáltójel csak a felkiáltó mondat végén található.
Pl: What a lovely day! – Micsoda szép nap!

Mi lenne, ha…?
Játszhatunk másként is a gondolatokkal. Képzeljük el, mi lesz, ha megnyerjük a főnyereményt, megkapjuk a
diplománkat, megszületik az első (második, tizenkettedik) gyermekünk, nyugdíjba vonulunk, stb.

Vegyük példának a következő szituációt.


Ha sok pénzem lesz, elutazom Egyiptomba.
If I have a lot of money, I will travel to Egypt.

Ha megnyerem a lottó ötöst, veszek neked egy házat.


If I win the lottery, I will buy a house for you.

Ha lányunk lesz Klaudiának fogjuk nevezni.


If we have a daughter, we will call her Claudia.

A mondat szerkezete: If + jelen idő – will + 1. alak.


Az if – ha, helyett használhatunk más időhatározószót is, például when – amikor, as soon as – mihelyt , after –
miután, de az ige utánuk jelen időben áll, illetve a mondat másik felében a will helyett használhatunk can
16

segédigét, ha egy lehetőségről beszélünk, vagy Simple Present Tense igét, ha általánosságról van szó, vagy
felszólító módot, éppen úgy, mint a magyar mondatokban. Nézzünk mindenre példát!
When I grow up I will work as a truck driver. – Ha nagy leszek, kamionsofőrként fogok dolgozni.
As soon as I arrive in New York I will call you. – Mihelyt megérkezem New Yorkba, felhívlak.
After I finish work, I will go to the pub with my friends. – Miután befejezem a munkát, elmegyek a kocsmába a
haverjaimmal.
If you are still hungry, you can eat my sandwich. – Ha még mindig éhes vagy, megeheted az én szendvicsemet.
If we are cold in winter, we put on an extra jumper. – Ha fázunk télen, felveszünk még egy pulóvert
If it is dark in the room, turn on the lights. – Ha sötét van a szobában, kapcsold fel a villanyt.

Rugaszkodjunk el a valóságtól és engedjük szárnyalni a fantáziánkat. Mondjuk így.:

Ha megnyerném a lottó ötöst, körbeutaznám a Földet.


If I won the lottery, I would travel round the world.

Ha eljönne értem a herceg fehér lovon, azonnal igent mondanék.


If a prince on a white horse came for me, I would immediately say ’yes’.

Ha egy híres modellt találnék az ágyamban, nem mondanék nemet.


If I found a famous model in my bed, I wouldn’t say ’no’.

Ha én lennék a miniszterelnök, sok mindent megváltoztatnék.


If I were the Prime Minister, I would change a lot of things.

Én a te helyedben rövid hajat hordanék.


If I were you I would wear my hair short.

If + 2. alak – would + 1. alak

Az if után általában were-t használunk, még akkor is, ha egyes szám első (I), vagy harmadik (he,she, it)
személyről van szó. A would helyett használhatunk could segédigét, ha egy lehetőségről beszélünk, és might
segédigét , „esetleg” jelentésben.

I could eat ten sandwiches. – Meg tudnék enni tíz szendvicset.


If you were older, you might understand it. – Ha idősebb lennél, talán megértenéd.

És végül találjunk ki olyan helyzeteket, amikor már késő a bánat…

Ha bedobtam volna a lottószelvényemet, megnyertem volna a főnyereményt.


If I had posted my lottery ticket, I would have won the jackpot.

Ha te találtad volna meg a pénzt, leadtad volna a rendőrségen?


Would you have given the money to the police if you had found it?
(If you had found the money, would you have given it to the police?)

A mondat két fele szabadon felcserélhető, de mivel kérdés, tegyük előre a kérdő szórendű igét.

Ezekben a mondatokban az If után had + 3. alak van, a mondat másik felében pedig would have + 3. alak.
a would have helyett állhat could have, lehetőség,vagy might have, bizonytalanság kifejezésére. Mindkét
esetben a jelentést hordozó ige harmadik alakban áll.

Van olyan szituáció, amelyiknek az egyik fele a múltbeli hibáinkra, a másik fele pedig a jelenbeli
következményekre utal, ilyenkor a két típust egy mondatba tehetjük. Például:

Ha befejeztem volna az egyetemet, most sokkal több pénzt keresnék.


If I had finished university I would earn much more now.

Ha a Paula a Hufnágel Pistihez ment volna feleségül, vele veszekedne minden nap.
If Paula had married Steve Hufnagel, she would quarrel with him every day.
17

További kívánságok, óhajok sóhajok kifejezésére, ha csak úgy kívánunk valamit bele az üres levegőbe, I wish…
vagy if only – bárcsak.

Bárcsak valami lenne … I wish/If only + 2 alak


Bárcsak valami lett volna .. I wish/If only + had+ 3. alak.

Bárcsak jobb idő lenne! Bárcsak sose ismertelek volna!


I wish the weather was nicer. I wish I had never known you.
Bárcsak fiatalabb lennék! Bárcsak a Hufnágel Pistihez mentem volna feleségül!
If only I was younger. If only I had married Steve Hufnagel.
18

5.
Kérdezzünk vissza!

Magyarul elég változatos a szerkezet, „ugye, jó, nem” és még lehet pár. Angolul viszont pontosan kell
követnünk a mintát. A mondat első felében állítunk valamit, tehát állító szórendet használunk, majd a végére
teszünk egy rövid kérdést, amelyben a segédigét ismételjük az eredetivel ellenkező módon (azaz, ha állító volt,
tagadó, ha viszont tagadó volt, állító formában) és az alanyt személyes névmásként.

Pl:
Mary can swim, can’t she?
Jane is your sister, isn’t she?
You like chocolate, don’t you?

He didn’t go to university, did he?


You don’t have a car, do you?
Peter isn’t a friend of yours, is he?

Ha csak megerősítést várok, akkor mindkét mondatfél ereszkedő hanglejtésű. Ha tényleg nem tudom azt, amit
kérdezek, a visszakérdezés emelkedő.

Néhány speciális eset:

- There is/there are kezdetű mondatok visszakérdezésénél there-t használunk.

There is a church in Queen street, isn’t there?

- Somebody, anybody, nobody visszakérdezésben they

Somebody will help him, won’t they?

- A let’s visszakérdezése shall we?, a felszólító módé will you?

Let’s buy some chocolate, shall we?


Open the door, will you?

- Az I’m visszakérdezése aren’t I?

pl. I’m very ill, aren’t I.

6.
Tanuljunk szavakat!

Legtöbb alapfokon álló tanulónak az a problémája, hogy nem elég bő a szókincse. Pedig ez nagyon könnyen
bővíthető. Két viszonylag könnyű és hatékony módja a szótanulásnak a következő:
1.
Készítsünk témakör-táblázatot olyan témákból, amelyek minket érdekelnek. Vagy azokból a hétköznapi
témákból, amelyek szerintünk a vizsgán várhatóak. Egyszerre, mondjuk tíz témát, és írjunk hozzájuk tíz olyan
szót, amelyet tudunk. Utána keressünk ki a szótárból 10 olyan szót, amit eddig nem tudtunk. Ne használjunk
akármilyen szótárt. Nagyon sok régi szótár került forgalomba, amelyben elavult szavak is vannak. Sajnos, a
bevásárlóközpontokban olcsón kapható szótárok mind ilyenek. Használjunk online-szótárt, például a
www.dicfor.com oldalon lévőt, vagy tematikus, képes szótárt.
19

Mondjuk csináljunk egy táblázatot így:

Family - Család Neighbourhood - Környék House - Ház


father - apa village - falu detached house – családi ház
mother - anya town - város upstairs – felső szint/ fent
brother - fivér city - nagyváros downstairs – alsó szint / lent
sister - nővér district - kerület bedroom - hálószoba
son – fia vkinek street - utca bathroom - fürdőszoba
daughter – lánya vkinek road - út living-room - nappali
husband - férj square - tér kitchen - konyha
wife - feleség park - park pantry - kamra
parents - szülők playground - játszótér front door – bejárati ajtó
grandparents - nagyszülők city- centre - városközpont hall - előtér
great- grandparents - dédszülők suburb - kertváros cellar - pince
married with six children – házas inner city – lerobbant belváros attic - padlás
és hat gyereke van
in- laws – a házastársam rokonai alley - sikátor terraced house - sorház
stepfather – nevelőapa/mostohaapa avenue - sugárút lavatory/toilet - WC
cousin - unokatesó (fiú is, lány is) junction - útkereszteződés laundry - mosókonyha

Everyday objects – hétköznapi Food - élelmiszerek Jobs - foglalkozások


tárgyak
mobile - mobiltelefon bread - kenyér secretary- titkár/nő

paper hanky - papírzsepi roll - zsemle waiter/waitress – pincér/nő

pen - toll meat - hús labourer - munkás

pencil - ceruza pasta – száraztészta, kifőtt tészta employee - alkalmazott

scissors - olló fruit - gyümölcs businessman - vállalkozó

notebook - notesz vegetables - zöldség shop- assistant - eladó

key - kulcs chocolate - csokoládé nurse – ápoló/nő

chewing gum - rágógumi milk - tej driver - sofőr

cigarette lighter - öngyújtó egg - tojás plumber - vízvezetékszerelő

wallet – irattárca, pénztárca spice - fűszer engineer - mérnök

driving licence - jogosítvány doughnut - fánk street cleaner - utcaseprő

car - keys - kocsikulcs pastry - sütemény clerk - kistisztviselő

students’ ÍD card - diákigazolvány breakfast cereals - reggelizőpehely politician - politikus

fibre pen - filctoll biscuits/cookies – keksz, aprósüti jailor - börtönőr

lipstick - rúzs soup - leves sales representative – ügynök


20

Olvassuk el őket a magyar jelentésükkel együtt, lehetőleg hangosan. Majd takarjuk le a magyar oldalt, olvassuk
az angol szavakat, és mondjuk hozzá a jelentést. Utána takarjuk le az angol oldalt, olvassuk magyarul, és
mondjuk hozzá az angolt. Persze, ha nem megy, lehet lesni, de csak végszükség esetén. Szoktassuk hozzá
magunkat, hogy három olvasásra meg kell jegyeznünk a szavakat. Az ember hajlamos mindennel elpiszmogni,
ezért szabjunk magunknak időkorlátokat.Először tizenöt percet, aztán tízet, amikor már jól begyakoroltuk a
módszert, ne adjunk magunknak öt percnél többet tizenöt szó megtanulására. De ez még csak a kezdet. Utána
tegyük le a szójegyzéket, és gondolatban fussuk át, mi is volt ez a tizenöt dolog ehhez a témához, magyarul és
angolul. Majd hagyjuk pihenni pár óráig és később gondoljuk át még egyszer mi is volt ez a tizenöt szó, majd
másnap reggel is, és ha van olyan szó, amit nehezen tanultunk meg, akkor azt többször is idézzük vissza. Ha
valaki nem bízik magában, felírhatja a szavakat cédulákra, egyik oldalára magyarul, a másik oldalára angolul.
Tegye a cédulákat a zsebébe, és amikor egy perc üres ideje van, húzzon elő egy cédulát, nézze meg a szót egyik
nyelven, mondja a másikon, ha megy, tegye át a másik zsebébe, ha nem, tegye vissza a többi szó közé, és húzza
ki a következőt. Jó játék, és unaloműzőnek sem utolsó, mégiscsak mankó, ezt az egészet fejben jobb játszani.

2. Olvassunk minél több angol nyelvű szöveget szótározás és fordítás nélkül. Mondjuk mesét. A Micimackó
történetére mindenki emlékszik. Keressünk az interneten egy angol nyelvű Micimackót. (Winnie The Pooh).
Vagy a Harry Potter első kötetét. Vagy egy Agatha Christie regényt, vagy egy sci-fit Asimovtól. Az
acélbarlangok (The caves of steel) egészen könnyű olvasmány. A lényeg, hogy ne a nyelvtanulóknak lebutított
változat legyen, az korábbi stádiumban volt hasznos. Illetve, hogy ne akarjuk fordítani, sem kiszótárazni, hanem
a történet menetéből találjuk ki, hogy mit is jelenthetnek a szavak. Ha nem értjük egészen, olvassuk el még
egyszer, vagy kétszer, és találjuk ki, hogy mi micsoda lehet.
21

Második fejezet
Szövegértés
Az írásbeli vizsgán az első feladat a szövegértés. El kell döntenünk, hogy egy szöveg után az állítások igazak,
vagy hamisak. Jól és könnyen akkor tudjuk megoldani a feladatot, ha az állítások felől közelítünk hozzá. Először
is jó alaposan elolvassuk az első állítást, felfogjuk, mit is kérdeznek tőlünk, aztán megkeressük a szövegben,
hogy ezt mondták-e, vagy valami mást.
Ha megvan, bejelöljük a megoldólapon, és folytatjuk a következő állítással. Vigyázzunk! Nem lehet
automatikusan! Ha azok a szavak szerepelnek a szövegben, amelyeket az állításokban találunk, még nem jelenti
azt, hogy az állítás igaz! Először értelmeznünk kell az állítást, és úgy megállapítani, hogy igaz-e, vagy hamis.
Nem szabad elrévedezni a szövegen, és azon, hogy mennyi ismeretlen szó van benne. Van benne épp elég.
Nekünk azt az információt kell megtalálnunk, ami alapján el tudjuk dönteni, hogy az állítások igazak, vagy
hamisak.
Mindig térjünk vissza a következő állításhoz, és ha a végén maradt még időnk, akkor olvasgathatjuk a szöveget,
és révedezhetünk az ismeretlen szavak jelentésén.
Ha javítani akarunk, csak akkor tegyük, ha meg is tudjuk magyarázni a hiba okát. (például elnéztük az egyes
vagy többes számot) Ha csak úgy elbizonytalanodtunk, akkor ne javítsunk, mert a jót fogjuk rosszra „átjavítani”.

Próbáljuk ki!

1. PlayPumps: A New Invention Turns Work Into Play


For kids in many rural parts of Africa, the colorful PlayPump is the first playground equipment they’ve ever
seen. When they give a push and jump onboard for their first ride, smiles of wonder break out on their faces.

The fun of whirling in a circle is just part of the amazement. This incredible invention doesn’t just change their
playtime, it changes their lives.

As the merry-go-round spins, it pumps clean water up from deep underground and stores it in a huge tank.
People are welcome to come and help themselves to the water.

In rural Africa, clean water is a luxury. Most people don’t have plumbing in their homes. Instead, they often
must walk long distances to wells and haul heavy containers of water back.

Patricia Molope, 17, explains that before her South African village got a PlayPump, people would pay a taxi
driver to take them to a far-off well. “Sometimes the taxi drivers were busy, and we would have to go without
bathing in order to save our water. It was too far to walk there. But now we have our own clean water in our
village, and life is better.”

The exhausting chore of carrying water traditionally falls to women and girls. Hauling water for miles—and
hours—each day is such a big job, it sometimes prevents girls from being able to attend school.

Thanks to the PlayPump, getting water is quick and easy—and even boys join in. The pumps have become a
center of social activity where kids and adults gather to visit while collecting water.

Two sides of each tank carry educational messages that remind people about good health practices like battling
germs through hand-washing. The other two sides carry advertisements, which help pay for the pump's upkeep.
So far, more than 800 PlayPumps are operating in schools and communities in four African countries, providing
water for almost two million people. The pumps are made by a South African company called Outdoor
Fabrication and Steelworks. Another company, Roundabout Outdoor, trains local teams who maintain the
pumps. Each system costs U.S. $14,000.

Twelve-year-old Siyabulisiwe Khumalo lives in a South African community called Diepsloot. She says, “I have
seen many kinds of water pumps where I grew up in the farmlands, but never one that stores the water. When I
grow up, I want to be an inventor so I can invent clever things like the PlayPump that will help my community.”
22

1. African children have a lot of toys at their school playgrounds.


2. This new toy means more than just fun.
3. People can have free drinking water with the help of the new toy.
4. In Africa lots of people have indoor plumbing.
5. In some villages wells are too far away to walk.
6. It’s usually girls and women who carry water home.
7. The new toy enables children to get water easily.
8. The water tanks carry educational messages on all sides.
9. The pumps are made and maintained by African companies and local people.
10. A water storing tank was a novelty for the children.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
True
False
23

2. Thanksgiving Traditions
Each year, Americans celebrate the Thanksgiving holiday on the fourth Thursday of November. Most families
follow traditions begun on the first Thanksgiving, but many have their own traditions that they follow each year.
Here are some of the common traditions associated with "Turkey Day."
Travel
One of the best things about Thanksgiving is spending time with family. Many people live far from family
members and travel long distances by car, train, or plane to be with their loved ones. Thanksgiving is the busiest
travel day of the year!
The Feast
Traditional foods are a large part of Thanksgiving celebrations. Many families include the entire family in the
food preparation. Traditional foods include turkey, stuffing, gravy, sweet potatoes, cornbread, mashed potatoes,
and cranberry sauce. Many people serve pie for dessert at the end of the meal. Popular pie flavors are pumpkin,
pecan, sweet potato, and apple.
Vegetarian Foods
Some families choose to serve vegetarian Thanksgiving dinners instead of a stuffed turkey. Some people eat
vegetarian turkey, which is made out of tofu. Others prefer to eat squash, salads, or other fruit and vegetable
dishes.
The Wishbone
Some families include breaking the turkey's wishbone as part of their celebration. The wishbone is found
attached to the breast meat in the turkey's chest. After the meat has been removed and the wishbone has had a
chance to become dry and brittle, two people each take one end of the bone, make a wish, and pull. Whoever
ends up with the larger part of the bone gets their wish!
The Turkey Pardon
Each year at Thanksgiving, the President of the United States receives a gift of a live turkey (along with an
alternate in case something happens to the official turkey). At a White House ceremony, the president
traditionally "pardons" the National Thanksgiving Turkey and the alternate turkeys, allowing them to live out the
rest of their lives on a farm.
Helping Others
Many generous folks use Thanksgiving as an opportunity to help the less fortunate. Some people volunteer to
serve food at homeless shelters on Thanksgiving Day and others donate to shelters or participate in canned food
drives.
TV
Television also plays a part in Thanksgiving celebrations. Many families watch the New York City Macy's
Thanksgiving Day Parade. The parade includes marching bands, floats, songs and performances from Broadway
musicals, and giant helium-filled balloons! People may also enjoy televised football games.
After the Meal
After the feast families often do additional activities. Some like to take walks after eating such a large meal.
Some people take naps. Others sit down together to play board or card games together.

1. Many families still celebrate Thanksgiving in a traditional way.


2. As many people live far away from their families they seldom meet.
3. There is a list of traditional thanksgiving dishes complete with desserts.
4. Vegetarian turkey? What a nonsense!
5. Whoever gets the larger part of the wishbone will be lucky for a year.
6. Sometimes two turkeys are prepared for the festival for the President.
7. The turkey for the President has come for the same farm for a long time.
8. Thanksgiving is a good time for charity.
9. There are a lot of special programmes on TV.
10. Usually the family gathering is over when the meal ends.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
True
False
24

3. The Sherpa People of Nepal


The tallest mountain in the world loomed in front of 16-year-old Temba Tsheri Sherpa. He had always dreamed
of climbing Mount Everest. Now all Temba could think about was surviving the 29,035-foot (8,850-meter) climb
to the top.

Sherpa Superpowers
One of the youngest people ever to summit Everest, Temba is a Sherpa—a member of an ethnic group that lives
mainly in the country of Nepal, in the Himalaya mountains. "Sherpas exhibit almost superhuman strength
climbing at high altitudes," says Everest expert Brot Coburn.
Living in mountain villages as high as 14,000 feet (4,267 meters), with no roads or cars, Sherpas hike
everywhere and lug everything on their backs—even TVs and refrigerators. Some kids even climb 1,500-foot
(457-meter) slopes to get to school. That's equal to 150 stories!
The Sky's the Limit
But those feats are nothing compared with climbing Everest. Temba's expedition braved avalanches, subzero
temperatures, and deadly crevasses—cracks in glaciers that can be 100 feet (30 meters) deep.

Temba's courage comes partly from his religious beliefs. As followers of a religion called Tibetan Buddhism, the
Sherpa believe in being peaceful, honoring all people, and accepting suffering without complaint.

An Avalanche of Change
Temba's trek continues his people's history of climbing feats. The tradition began nearly a hundred years ago
when Sherpas started carrying supplies for visiting mountaineers. In 1953, the Sherpa won fame when Sherpa
Tenzing Norgay and explorer Edmund Hillary became the first people to summit Everest. Today many Sherpas
run trekking companies and lodges.

Some fear the tourist boom will change Sherpa culture forever. Satellite phones, video games, and Western-style
clothes are becoming popular. But Coburn says the culture remains strong. Sherpas still hike everywhere. And
many farm and wear traditional clothes.

On Top of the World


Without his heritage, Temba might have given up. As he climbed past 26,000 feet (7925 meters), he had never
felt so tired. But finally he took the last step and stood on Everest—the top of the world. "I felt like I had won the
World Cup!" Temba says. He knew his success was a triumph for his people.

1. This 16-year-old boy would never climb mountains.


2. His people live in the highest mountains of the world.
3. Fortunately people can use trucks to carry heavy objects.
4. You have to be very brave to climb Mount Everest.
5. Tibetian Buddhists accept life’s hardships.
6.These people help tourists climb the mountains.
7. Slowly but surely the people will lose their traditions.
8. Tourists make Western lifestyle popular.
9. The boy dreams about winning a world competition.
10. He couldn’t have got to the summit without his heritage.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
True
False
25

4. International Coastal Cleanup: Helping Ocean Animals Survive


Eleven-year-old Cammy Holmes tramped along the shores of Washington, D.C.'s Anacostia River with her big
sister and a friend. Wearing gloves to protect their hands, they filled a garbage bag with everything from fishing
line and dirty plastic bottles to old grocery bags.

The girls, and about 150 others volunteered in the International Coastal Cleanup, an annual event that raises
awareness of the importance of keeping the world's waterways and oceans clean.
The cleanup was sponsored by an organization called the Ocean Conservancy that works to protect ocean
animals and their homes. Unfortunately, a lot of trash never makes it into a trash can. It blows on the wind,and
travels down streams and rivers to the sea.
Trash isn't just ugly—it can be dangerous for creatures that live in the water. Every year, plastic trash like old
fishing gear, shopping bags, and food wrappers kills one million sea birds and 100,000 marine mammals and sea
turtles.

Sometimes these animals get tangled up in garbage and die. Sometimes they eat trash that chokes or poisons
them. Sea turtles, for example, mistake plastic bags for the jellyfish they love to eat.

At the Anacostia River, Cammy helped the volunteers pick up 2,380 pounds (1079.5 kilograms) of trash in just a
few hours along three miles (4.83 kilometers) of shoreline.

"When you hear about a coastal cleanup you think, gross, you have to pick up trash," says Cammy. "But then
you get there and find out it is actually fun! I liked meeting all the other people and helping out the
environment."
This one-day event has an important message 365 days of the year: "We are all connected to the ocean. You can
help keep the ocean clean by putting trash in the right place. Take the extra time to put your snack wrapper in the
garbage can instead of throwing it on the ground, and recycle everything you can," says Sonia Besteiro of the
Ocean Conservancy.

1.The girls picked up litter from the shore.


2. This campaign was organized in the USA to teach children about environmental protection.
3. Ocean Conservancy is a place where ocean animals can live undisturbed.
4. A lot of litter pollutes the world’s seas.
5. Litter in the ocean is dangerous for the animals.
6. Fortunately the animals can make a difference between food and plastic bags.
7. A lot of litter was cleared away from the shore.
8. Cammy thinks the work was very hard.
9. You have to think of the environment every day.
10. A single person cannot do anything to prevent pollution.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
True
False
26

5. Discovered: Oldest Writing in the New World


Anthropologists study people who are no longer living. Items those men, women, and children left behind when
they died—everything from clothing to jewelry and tools—tell anthropologists a lot. And sometimes even their
words survive.
Experts believe that a discovery in Mexico is the oldest example of writing ever found in the Americas. The
people who created it probably lived 3,000 years ago, long before Christopher Columbus arrived in the New
World.
Workers digging in a stone quarry happened to notice a stone block with marks carved onto its surface. They
found the large piece of serpentine stone in Cascajal in Veracruz, Mexico, near the capital city of an ancient
people called the Olmec.
“There are signs on the block that seem to show religious objects used by the Olmec,” says Dr. Stephen Houston,
an anthropologist with Brown University in Rhode Island. “There is a pointy sign that looks very similar to
something they used for blood-letting, and another that looks like a throne,” he explains.
Houston, an expert on the writing systems of ancient cultures, says the discovery is exciting because “it makes
clear that the Olmec were literate, that they could read and write. It’s like hearing voices from the past," he says.
But experts don’t know exactly what the writing says. If you have ever tried to figure out a message written in
code, you have a pretty good idea of the hard work ahead. Finding other examples of Olmec writing could help
crack the code.
Plenty of exciting finds await discovery, says Houston, maybe even by kids reading this article who decide to
study past cultures when they grow up. “We could have whole sets of ancient writing which will basically make
ancient people speak to us directly,” says Houston. “There are many puzzles to be solved, and this is just one of
them.”

1. Anthropologists study people who lived long ago.


2. They have found the oldest written record in America.
3. The finding was an old book of the Maja Indians.
4. It is difficult to read the writing though they know what it is about.
5. There are pictures of things on the stone.
6. Scientists thought that people couldn’t read or write in that old culture.
7. The writing is in code.
8. They haven’t found more of the writing so far.
9.Children reading this story might decide to become anthropologists themselves.
10. There are still a lot of things experts don’t know about the past.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
True
False
27

Harmadik fejezet
Szövegalkotás

A második írásbeli feladat a levélírás. Igazából azért nehéz, mert leszoktunk a levélírásról magyarul is. Na, de ez
nem mentség, előfordulhat, hogy saját kis kacsónkkal kell egy levelet lekörminteni, nem boszorkányság. Inkább
gyakorlat kérdése.
A levél külalakja is fontos, hát még a szerkesztése! Baráti levél lesz, egyszerűbb a fejléce, szabad rövidíteni,
kérdezni, viccelődni, azaz nem olyan kötöttek a formák, mint a hivatalos levélben, de belezavarodnunk így sem
kell.
Három téma közül választhatunk, válasszuk azt, ami a szívünknek kedves, de mégsem kelt túl nagy érzelmeket.
Valamennyire azonosulnunk kell a témával, és bele kell élnünk magunkat a szituációba, de ne lépjük át azt a
pontot, amikor az érzelmek előhívják a magyar mondatszerkesztést, mert azonnal oda a levelünk.
Tartsunk távolságot, ne merüljünk bele a saját élmények boncolgatásába, mert könnyen ingoványra tévedhetünk.
Haladjunk az irányítási pontoknak megfelelően, használjuk a pontokat a bekezdéseink tételmondatának.
Fogalmazzunk röviden, pontosan. Ha szükséges, daraboljuk fel a kacskaringós összetett mondatokat, mielőtt
még végleg beléjük gabalyodnánk.

Először készítsük el aa fejlécet. Találjunk ki magunknak egy címet, ami az ország másik végében van, hogy még
véletlenül se legyen beazonosítható a levelünk.

Most a nyíradonyi óvoda címét használom:

5 Árpád
Nyíradony
4254
Hungary
Egy sor kimarad, és alá a dátum, nap, hónap, év sorrendben:
23.07.2010
Mivel tettem pontot a nap után, a megszólítás után is kell vesszőt tennem:

Dear Samantha,

És most kezdem a levelet, az első téma szerint. Megnézem, mi az első irányítási pont, és leírom.
I’ve found your address on the Internet. I’ve been looking for a penfriend for a long time, and I’m happy to find
you.

Második irányítási pont:


I would like to correspond with you. My name is Anette, I’m 19 and go to school. I’m in class 12. It means I’ll
leave school next summer and I would like to go to college.

Harmadik irányítási pont:


I like doing a lot of things. I’m interested in reading, watching TV and playing computer games. But I also like
sports, especially handball. I, myself, play in the school team. We aren’t very succesful, but I have a lot of
friends in the team and playing against other schools is good fun. However, my real hobby is learning
languages. I’m doing English at school, and French with a private tutor and I would like to take up Spanish at
college.

Negyedik irányítási szempont:


I would like to discuss books and films with you, also, I’m interested in your experience in language learning,
but I’m open to write about any topic you might like.

Ötödik irányítási szempont:


Please, write to me soon,.I’m looking forward to hearing from you.

Elköszönés:
Yours,

Anette
28

Szerintem, valamivel több is, mint 160 szó, bár nem számoltam meg. Minden irányítási pont szerepel benne. A
szerkezete is rendben van. A mondatok rövidek, egyszerűek, de legalább hiba nincs bennük. És mivel a saját
kútfőmet használtam és nem a szótárt, olyan szó sincs benne, amit nem megfelelőképpen használtam.
Ilyen levelet bárki tud írni, ha akar, csak gyakorolni kell. A címet és az álnevet gyakoroljuk ki, hogy megakadás
nélkül tudjuk használni a vizsgán.
Külön piszkozatot nem lesz idő írni. De ha nem vagyunk biztosak egy szó helyesírásában, írjuk le először a
piszkozatpapírra, és ha nem tetszik, nézzük meg a szótárban, hogy tényleg úgy írják-e, ahogy gondoljuk.
Helyesírásért pontot veszteni, amikor a szótár mellettünk van, nagy luxus.
A kész levélben ne legyen áthúzgálás, javítás, firka, mert rosszul veszi ki magát. Nem vonnak le érte pontot, de
ha azt akarjuk, hogy szeressék a javítók az írásművünket, írjunk szépen, áttekinthetően, hagyjunk ki sort a
bekezdések között, és ne firkáljunk át, húzogassunk vagy csillagozzunk ide-oda.
Gyakoroljunk. Ha megírjuk az összes gyakorlólevelet, már menni fog a tiszta és rendes levélírás. A helyes meg
főleg.
1. Sorozat

Az alábbi feladatok közül EGYET kell megoldania.


Az irányítási szempontok mindegyikéről írnia kell, de Ön dönti el, hogy a szempontokat milyen sorrendben
foglalja írásába. A feladat megoldása során azonban ügyeljen arra, hogy fogalmazása egységes egészet
alkosson.
A feladat megoldásához nyomtatott szótár használható. Kérjük, olvashatóan írjon. A VIZSGA TITKOSSÁGA
ÉRDEKÉBEN NE HASZNÁLJA SAJÁT NEVÉT ÉS CÍMÉT A FELADATBAN.
Fogalmazása végső változatát a Válaszlap 2-re írja.

1. Nemrégiben látott egy hirdetést az Interneten, amelyben valaki külföldi levelezőpartnert keresett. Írjon a
hirdetőnek egy 140-160 szót tartalmazó LEVELET, amelyben

- leírja, hol találta a hirdetését;


- közli vele, hogy szeretne levelezni és bemutatkozik;
- elmondja, mit szeret csinálni, esetleg mi a hobbija;
- leírja, milyen témákról szeretne levelezni;
- megkéri a hirdetőt, hogy minél előbb válaszoljon..

2. Ön nemrégiben fejezte be tanulmányait. Angol levelezőpartnere is a tanulmányai vége felé jár. Írjon neki egy
140-160 szót tartalmazó LEVELET, amelyben

- leírja, milyen eredménnyel fejezte be az iskolát;


- leírja, hogyan ünnepelték meg barátaival/családjával a nagy eseményt;
- megírja, mik a tervei a jövőre nézve;
- megkérdezi levelezőtársát, hogy ő hogyan tervezi a jövőjét;
- megkérdezi, hogy az ő országában hogyan ünneplik meg az iskola végét.

3. Ön ebben az évben máshogyan szeretné eltölteni szabadságát, mint általában. Írjon egy 140-160 szót
tartalmazó LEVELET angol barátjának, amelyben

- leírja, hogy eddig hogyan szokta a szabadságát tölteni;


- leírja, hogy miért szeretne változtatni;
- részletesen mesél legalább három dologról, amit szeretne csinálni az idén;
- javasolja levelezőtársának, hogy jövőre töltsék együtt a vakációt
- megkéri levelezőpartnerét, hogy ő is írjon a szabadságáról.
29

2. Sorozat

Az alábbi feladatok közül EGYET kell megoldania.


Az irányítási szempontok mindegyikéről írnia kell, de Ön dönti el, hogy a szempontokat milyen sorrendben
foglalja írásába. A feladat megoldása során azonban ügyeljen arra, hogy fogalmazása egységes egészet
alkosson.
A feladat megoldásához nyomtatott szótár használható. Kérjük, olvashatóan írjon. A VIZSGA TITKOSSÁGA
ÉRDEKÉBEN NE HASZNÁLJA SAJÁT NEVÉT ÉS CÍMÉT A FELADATBAN.
Fogalmazása végső változatát a Válaszlap 2-re írja.

1. Nemrégiben meglátogatta az unokatestvérét, akinek születésnapja volt. Írjon angol barátjának egy 140-160
szót tartalmazó LEVELET, amelyben

- üdvözli és megkérdezi tőle, hogy mi újság van vele;


- közli vele, hogy az unokatestvére születésnapján vett részt.
- leírja, hogyan ünnepelték az unokatestvére születésnapját;
- leírja, milyen ajándékot vitt, és milyen ajándékokat kapott az ünnepelt;
- megkérdezi levelezőpartnerét, hogy ők hogyan ünneplik a születésnapokat a családban.

2. Ön nemrégiben költözött új lakásba. Írjon angol barátjának egy 140-160 szót tartalmazó LEVELET, amelyben

- leírja, hová költözött;


- megírja, milyen a lakás, és milyen helyiségek vannak benne;
- megírja, mennyivel jobb az új lakás, mint a régi;
- leírja, milyen munkák vannak még hátra és mi volt a költözésben a legnehezebb;
- megkéri levelezőpartnerét, hogy egy darabig emailben tartsák a kapcsolatot, nehogy elkeveredjenek a
levelek.

3. Ön elhatározta, hogy hosszabb időre külföldre utazik. Írjon egy 140-160 szót tartalmazó LEVELET angol
barátjának, amelyben

- leírja, hová szeretne utazni és miért;


- leírja, hogyan tervezte meg az utat és milyen közlekedési eszközt választott;
- leírja, mit szeretne csinálni külföldi utazása alatt;
- megígéri levelezőpartnerének, hogy részletesen beszámol az utazásról;
30

3. Sorozat

Az alábbi feladatok közül EGYET kell megoldania.


Az irányítási szempontok mindegyikéről írnia kell, de Ön dönti el, hogy a szempontokat milyen sorrendben
foglalja írásába. A feladat megoldása során azonban ügyeljen arra, hogy fogalmazása egységes egészet
alkosson.
A feladat megoldásához nyomtatott szótár használható. Kérjük, olvashatóan írjon. A VIZSGA TITKOSSÁGA
ÉRDEKÉBEN NE HASZNÁLJA SAJÁT NEVÉT ÉS CÍMÉT A FELADATBAN.
Fogalmazása végső változatát a Válaszlap 2-re írja.

1. Nemrégiben meglátogatta az unokatestvérét, akinek születésnapja volt. Írjon angol barátjának egy 140-160
szót tartalmazó LEVELET, amelyben

- üdvözli és megkérdezi tőle, hogy mi újság van vele;


- közli vele, hogy az unokatestvére születésnapján vett részt.
- leírja, hogyan ünnepelték az unokatestvére születésnapját;
- leírja, milyen ajándékot vitt, és milyen ajándékokat kapott az ünnepelt;
- megkérdezi levelezőpartnerét, hogy ők hogyan ünneplik a születésnapokat a családban.

2. Ön nemrégiben költözött új lakásba. Írjon angol barátjának egy 140-160 szót tartalmazó LEVELET, amelyben

- leírja, hová költözött;


- megírja, milyen a lakás, és milyen helyiségek vannak benne;
- megírja, mennyivel jobb az új lakás, mint a régi;
- leírja, milyen munkák vannak még hátra és mi volt a költözésben a legnehezebb;
- megkéri levelezőpartnerét, hogy egy darabig emailben tartsák a kapcsolatot, nehogy elkeveredjenek a
levelek.

3. Ön elhatározta, hogy hosszabb időre külföldre utazik. Írjon egy 140-160 szót tartalmazó LEVELET angol
barátjának, amelyben

- leírja, hová szeretne utazni és miért;


- leírja, hogyan tervezte meg az utat és milyen közlekedési eszközt választott;
- leírja, mit szeretne csinálni külföldi utazása alatt;
- megígéri levelezőpartnerének, hogy részletesen beszámol az utazásról;
31

4. Sorozat

Az alábbi feladatok közül EGYET kell megoldania.


Az irányítási szempontok mindegyikéről írnia kell, de Ön dönti el, hogy a szempontokat milyen sorrendben
foglalja írásába. A feladat megoldása során azonban ügyeljen arra, hogy fogalmazása egységes egészet
alkosson.
A feladat megoldásához nyomtatott szótár használható. Kérjük, olvashatóan írjon. A VIZSGA TITKOSSÁGA
ÉRDEKÉBEN NE HASZNÁLJA SAJÁT NEVÉT ÉS CÍMÉT A FELADATBAN.
Fogalmazása végső változatát a Válaszlap 2-re írja.

1. Mostanában nagyon nehezen lehet közlekedni lakóhelyén. Írjon angol barátjának egy 140-
160 szót tartalmazó LEVELET, amelyben

- beszámol a problémáról;
- leírja mennyi ideig tart bejutni a munkahelyére.
- leírja, ön szerint mi okozza a problémát;
- leírja, mit tesz, hogy a csúcsforgalmat elkerülje;
- megkérdezi levelezőpartnerét, hogy az ő lakóhelyén milyen a közlekedési helyzet.

2. Ön születésnapjára ajándékot kapott angol barátjától. Írjon neki egy 140-160 szót tartalmazó LEVELET,
amelyben

- megköszöni az ajándékot;
- megírja, mennyire tetszett az ajándék, mindig is ilyet szeretett volna;
- megírja, hogy családtagjainak is tetszett;
- utaljon rá, hogy a születésnapi ünnepségen gondoltak rá;
- Fejezze ki bizakodását, hogy hamarosan látják egymást..

3. Környezetében mindenki a divattal van elfoglalva. Írjon egy 140-160 szót tartalmazó LEVELET angol
barátjának, amelyben

- leírja, mit gondol az öltözködésről;


- leírja, szeretne-e, és tud-e lépést tartani a divattal;
- leírja, Ön szerint miért vált ez fontossá éppen most;
- részletezi és indokolja, hogy ön fontosnak tartja a divatot vagy sem.;
32

Negyedik fejezet
Közvetítés
A második legproblémásabb feladat a szóbeli egyik feladata, a közvetítés. Általában azért, mert a vizsgázók le
akarják fordítani a mondatokat magyarra, lehetőleg az elejüktől szó szerint, és úgy, mintha egymáshoz semmi
közük sem lenne. Ez biztos recept a bukásra. A történetet el kell olvasni, majd magyarul elmesélni a tartalmát.
Nagyon sokat segít, ha a felkészülési idő alatt leírjuk vázlatosan, mit is fogunk mondani, mert a szöveg nem lesz
előttünk, amikor visszaülünk a vizsgáztatók elé.
Elolvassuk, értelmezzük, leírjuk, elmeséljük. Kerek egész magyar szövegnek kell lennie, mintha magunk
mondanánk el egy témáról a véleményünket.
Próbáljuk ki, körülbelül két percbe bele kell férnünk, és a tíz perc felkészülési időt sem léphetjük túl.
1.

April 1
What is April Fools Day and what are its origins? It is commonly believed that in medieval France, New Year
was celebrated on April 1st. Then in 1562, Pope Gregory introduced a new calendar for the Christian world,
changing New Year to January 1st. With no modern communications, news travelled slowly and new ideas were
often questioned. Many people did not hear of the change, others chose to ignore it, while some merely forgot.
These people were called fools. Invitations to non-existent ‘New Year’ parties were sent and other practical
jokes were played. This jesting evolved over time into a tradition of playing pranks on the 1st of April. The
custom eventually spread to England and Scotland, and it was later transported across the Atlantic to the
American colonies of the English and the French. April Fools Day has now developed into an international
festival of fun, with different nationalities celebrating the day in a special way.
Today, Americans and the British play small tricks on friends and strangers alike on April 1st. A common trick
is to point to a friends’ shoe and say ‘Your shoelace is untied.’ When they look down, they are laughed at.
Schoolchildren might tell a friend that school has been cancelled. A bag of flour might be balanced on the top of
a door so that when the ‘victim’ opens the door, the flour empties over their head. Sometimes the media gets
involved. Once, a British short film was 32how non April Fools Day about spaghetti farmers and how they
harvest their crop from spaghetti trees!
Most April Fool jokes are in good fun and not meant to harm anyone. The best trick is the one where everyone
laughs, especially the person upon whom the joke has been played.

2.

England
Most of the things English people miss about England have some connection with food and drink and yet not
only are we not renowned for our food, we are actually criticised for it.
It also has to be said that there is so much more to England. We have some amazing landscapes. Our country
villages are quiet and cosy while our major cities are bursting with life and excitement. It’s not fair to talk about
the vibrancy of London without mentioning the multicultural melting pot of Birmingham, where as a student I
ate some of the best curries ever (food again!), or the enriching, evolving face of Manchester. Go to cities like
Oxford and you will be taken aback at the intricate and impressive architecture. Go to towns like Stratford-
Upon-Avon and not only will you step inside the wonderful world of Shakespeare, you will also feel enveloped
by poetry as you feed the majestic, white swans and take a stroll along the canals.
Whatever your interests England has something for you. If you like beautiful, historic buildings you can visit the
largest ruined castle in England; Kenilworth Castle or go and take in the breathtaking splendour of Blenheim
Palace, although it is said to be haunted by the ghost of one of the Roundheads, the soldiers who supported
Parliament during the 1640s English civil war. In fact England is shrouded in legend and myths. The actual
Patron Saint of England, St. George, whose saint’s day we celebrate on April 23, is himself a man of mystery.
Other mythical characters connected to England include the legendary Robin Hood who stole from the rich to
feed the poor, and King Arthur with his honourable Knights of the Roundtable.
England is a well-visited country. My students thought the people to be welcoming and I hope that from a
foreign visitor’s perspective this is actually the case.
33

3.

Michael Jackson's Mother Requests Permanent Guardianship of Jackson Children

As fans mourn the death of pop star Michael Jackson, the singer's family is sorting out the details of his estate.
Jackson's mother is asking to administer his estate on behalf of his three children.

The singer's mother, Katherine Jackson, filed court papers on Monday, asking to be named the permanent
guardian of Jackson's three children and the administrator of his estate.

The court granted her temporary custody of the children - two boys and a girl who range from 7 to 12 years old -
and set dates in July and August to take up the other questions. Two of Jackson's children were born to his ex-
wife, Debbie Rowe; the third was born to a surrogate mother.

Michael Jackson's father, Joe, said the children should stay at the family's Los Angeles compound.
"Of course, this is where they belong," said Joe Jackson. "We're the parents and we've got other kids their size.
They love those kids, and we love those kids too. We're going to take care of them and give them the education
they're supposed to have."

Joe Jackson says the family is not ready to release details of the singer's funeral plans. A family friend, political
activist the Reverend Al Sharpton, says they want to ensure that the pop star is properly honored.

"It is the determination of the family to be careful and deliberate on how they plan his celebration of life because
we're talking about a historic figure that really changed pop culture around the world," said Al Sharpton.

Authorities are trying to determine what happened in the singer's last hours, as he suffered cardiac arrest in his
rented home on Thursday. Investigators have questioned the physician who was with him, Conrad Murray, and
are looking into the role prescription drugs might have played in Jackson's death. The doctor's lawyer told
investigators that Murray did not give Jackson any medication that could have caused his death.

The Los Angeles County's coroner's office has conducted an autopsy and says there were no indications of
trauma or foul play. The coroner's office says results from its toxicology tests could take up to six weeks.
Meanwhile, the Jackson family has hired a private pathologist to conduct a second autopsy.

4.

Folklife Festival Opens in Washington

With the Mexican group "Son de Madera," the Smithsonian Institution opened its 43rd annual Folklife Festival
in Washington, D.C. This year, the festival focuses on three subjects: oral traditions in African-American
culture, Latin American music, and the culture of Wales.

The opening ceremony offered a taste of each. An example of the power of words in African-American culture is
performer Charlotte Blake-Alston, a singer and story teller.

BLAKE-ALSTON: "So come and listen to me I wanna rap awhile; I wanna talk about a brother."

Traditional music groups from Colombia, the Dominican Republic, Mexico, Paraguay, the United States and
Venezuela join this year's festival. Venezuela's Maestros del Joropo peformed and was followed by the
influential Colombian rhythms of "Las Estrellas del Vallenato."
The people, culture and music of Wales is also featured in this year's Smithsonian Folklife Festival.

Smithsonian Institution spokesperson, Amy Kehs, says more than 200 performers will share their talents for free.

“We have dancing, music, there is cooking, there is storytelling, crafts for children, we have a clog making here
from Whales, we have a stage this year talking about the oral traditions of the barber shop and beauty salon," she
adds.

Washingtonian Tony Brown is a repeat visitor to the Folklife Festival.


34

"I come every year, I volunteer when I can and I just love everything about it," said Mr. Brown.

In celebrating folk culture, food also plays an important role and this year's festival, like many others, highlights
typical dishes of the regions. There is also dancing for all to celebrate cultural diversity.

5.
Most people in Britain believe that it’s a good idea to save money and try to avoid being in debt. This is an
important part of the culture, or at least it was in the past. One of the main motivations for the co-operative
movement was to help poor people stop using credit from shop-keepers. Working class people put their money
into “friendly societies” which helped when a member was ill, or one of their family died. They also set up
building societies. Building societies at first only existed for the time it took to build houses for the members.
They were an example of the philosophy of “self-help”. People would join together and save their money until
they had enough to build a row of houses, or an estate. Often the streets were named after famous radicals of the
period – liberal campaigners for democracy and against alcohol.
In the 1970s, Margaret Thatcher became a popular politician by saying that borrowing money was bad for
governments too. It was an idea that lots of people liked exactly because their parents had told them that debt
was immoral and that you should never spend more than you earn.
The world has changed plenty since then. Margaret Thatcher is now one of the most unpopular British politicians
of all time. Some building societies still exist, but many of the biggest have become banks – that is to say they
don’t have members. They are run in the same way as other big businesses and they just have customers. People
in Britain seem to be quite relaxed about using the banks’ services – credit cards, overdrafts, loans of different
kinds. In August 2004 the amount of debt in British families reached one trillion pounds. That’s
£1,000,000,000,000 or £17,000 for every man, woman and child.
This is not all bad of course. A lot of people work in banks. London is the world centre for a lot of different sorts
of financial activity. If we compare it with Frankfurt – where the European Central bank is, then the same
number of people work in financial services in London as the whole population of Frankfurt. As for me, well, I
have a credit card. But I only use it in emergencies: for example when I run out of money and feel like an ice-
cream.
35

Ötödik fejezet
Szóbeli próbafeladatok
Első gyakorlófeladatsor:
.

1. szöveghez tartozó feladat: How mice went global

A következőkben az egerekről hall. A hallottak alapján döntse el a következő állításokról, hogy igazak (true)
vagy hamisak (false).

Például:
true false

0. Viking mice can be found in Britain T


1. There are some mice in New Zealand whose ancestors come from Norway

2. The study of mice will help the study of human migration


3. Mice have been taken everywhere.

4. As mice are short living animals their ancestors cannot be identified.

5. The Genographic Projects tries to tell us where our ancestors come from .

2. szöveghez tartozó feladat: Churchill

A következőkben egy kanadai városról fog hallani. Kérjük, a hallottak alapján egészítse ki a következő
állításokat egy információval. Például:

0. The story is about Churchill.


___________________________________________________________________________

1. Churchill is just a small town in the _____________part of Canada


2. Yes, people come to this remote, ___________ place to see Polar Bears.
3. Now, the Polar Bear may seem a cute and ____________ animal, but in fact it's extremely dangerous
4. . .the bears return to the bay to hunt their favourite food - the ____________.
5. In fact, if the temperature goes above ______________it suffers from the heat.
6. However, this number is decreasing as their ___________ changes.
7. 60% of bear cubs die in the first year - many are killed by ___________.
36

3. szöveghez tartozó feladat: Making paper

A következő szövegben a papírkészítésről fog hallani. Kérjük, karikázza be a helyes megoldást jelző betűt az

alábbiak szerint:

0. In Egypt, paper was made from….


a) wood
b) papyrus
c) old clothes.

1. Modern paper making


a. began in China.
b. started in Egypt.
c. hasn’t started until the 19th century.
2. Today paper
a. is made only by big machines.
b. can still be made by hand.
c. is made in a very different way.
3. You have to
a. boil the raw material with some chemicals.
b. heat the pulp until it dries out.
c. start with a lot of water.
4. The mold is
a. for lifting the paper.
b. strong enough to be touched.
c. made of wire.
5. You can
a. press clothes with an electic iron.
b. find information on paper making on the internet.
c. buy small machines at enterprisework.org.

Kérdések

1. Where do you come from?


2. Have you always lived there?
3. Could you describe your place?
4. Where would you like to live?
5. What are the services like in your town?
6. What would you like to have that is missing from your town?
7. How about public transport?
8. How could you develop the town?
9. Do you think it is better to live in the city or in the country?
10. Have you got a dream house? Describe it.

Szituáció

Külföldi ismerősével beszélgetnek, és a családra terelődik a szó. Mondja el, hogy a nagyobbik fia nemsokára
befejezi az általános iskolát, és azon tanakodik az egész család, hogy hová küldjék továbbtanulni.Kollégája
kérdésére mondja el, hogy többféle lehetőség van, még az is felmerült, hogy a nagymamához költözik, és abba a
jónevű középiskolába fog járni, ahova ön is járt annak idején. A fiú maga sem tudja, mit szeretne, a barátai más-
más iskolába akarnak menni, így nem fog fennmaradni a társaság. Kisebbik gyermekének még sok ideje van
gondolkodni, hiszen még csak negyedikes.
37

Közvetítés:
Self-rule introduced in Greenland

The Arctic island of Greenland is assuming self-rule, in the latest step towards independence from Denmark.
The move follows a referendum on greater autonomy in November. It will see Greenland take a greater share of
revenues from its natural resources.
The local government is taking control of the police and the courts. Greenlandic - or Kalaallisut - becomes the
official language.
Denmark has the final say in defence and foreign-policy matters.
Copenhagen has ruled Greenland for three centuries. It granted the territory limited sovereignty in 1979.
But the new self-rule system takes the Arctic island and its 57,000 inhabitants closer to independence.
Greenlanders - most of whom are native Inuit - will be treated as a separate people under international law.
Much of the oil, gas, gold and diamonds the island holds has been inaccessible because of the Arctic ice covering
most of the land mass.
But US experts believe it will become easier to exploit the island's mineral wealth as global warming melts the
ice sheets.
Independence advocates hope the expected increase in revenues from minerals will help fund a final breakaway
from Copenhagen.
But analysts say any push for independence is likely to be put on the backburner by Greenland's new leftist
government.
Newly elected Prime Minister Kuupik Kleist has vowed to concentrate on tackling big social problems, such as
alcoholism, domestic violence and a high suicide rate.
Greenland currently relies heavily on subsidies from the Danish government - which provide 30% of its GDP

KEY
1.
1.F, 2.T, 3. T, 4. F, 5.T
2.
1. ARCTIC, 2. FROZEN, 3. LOVABLE, 4. SEAL, 5. 10C, 6.HABITAT, 7. MALE BEARS
3.
1. A, 2.B, 3.A, 4.C, 5.B

2. gyakorlófeladat

1.szöveghez tartozó feladat: Race against time…

A következőkben a haiti földrengésről hall egy szöveget.. A hallottak alapján döntse el a következő állításokról,
hogy igazak (true) vagy hamisak (false).

Például:
true false

1. It is difficult to get aid to Port-au-Prince. X


1. American soldiers are arrivinh in the country.

2. All people want to help the Haitians.

3. The UN Secretary-General is going to visit Haiti..

4. USAID has a new leader.

5. Mr Obama said long-term help is as important as aid.

2. szöveghez tartozó feladat: „The Bafta goes to 'The Hurt Locker'."


38

A következőkben a Bafta díj odaítéléséről fog hallani. Kérjük, a hallottak alapján egészítse ki a következő
állításokat egy információval. Például:

0. The Hurt Locker is film about war.


___________________________________________________________________________

1. Avatar and The Hurt Locker both had _____________nominations.


2. The director of the film is the first__________ to be named Best Director..
3. The director was very____________ to get the award.
4. An Education is a __________ film.
5. It was nominated for eight awards, but it got_______ .
6. Carey Mulligan, the Best Actress didn’t_________ to win.
7. Christoph Waltz, the Best Supporting Actor played a Nazi ______ in Inglourious Basterds.

3. szöveghez tartozó feladat: Machu Picchu

A következő szövegben a perui turizmusról fog hallani. Kérjük, karikázza be a helyes megoldást jelző betűt

az alábbiak szerint:

0. Macchu Picchu is….


a) closed
b) open
c) destroyed

1. Normally Macchu Picchu…


a. is not visited by many people.
b. is not open in winter.
c. is very popular among tourists.
2. Last month
a. the weather was terrible.
b. foreign tourists could only go there by train.
c. only the local people were allowed to visit the place.
3. Domestic tourists
a. can visit Macchu Picchu half price.
b. are offered huge discounts to see other places.
c. can visit all Inca sites on foot.
4. The Peruvian government thinks
a. international tourists should get discounts, too.
b. they should support domestic tourism.
c. people should know their own history.
5. The fortress
a. has been heavily ruined in the bad weather.
b. might remain closed for a long time.
c. might open in April.
39

Kérdések:

1.How much free time do you have a day?


2.Would you like to have more?
3.How do you spend your free time?
4.Why do people choose hobbies for themselves?
5. Have you got a hobby?
6. What hobbies are for men/women only, and what hobbies are unisex?
7. Do you think children should learn free time management at school?
8. Do you like indoor or outdoor activities?
9. Do you think sports are good free time activities?
10. Do you like reading?

Szituáció:
Tanácstalan külföldi áll a parkolóóra előtt. Ajánlja fel a segítségét, magyarázza el a parkolóóra működését, és
ajánlja fel, hogy segít pénzt váltani, ha az illetőnek nem lenne aprópénze. Mondja el neki azt is, hogy a másik
utcában ingyenes a parkolás, ha van hely, legközelebb oda álljon.

Közvetítés:

Physics of running

To complete a recent study, a team of scientists left Boston and went halfway around the world, to the middle of
Kenya. They wanted to find out more about barefoot running.

Sure, people can run barefoot anywhere. But the Rift Valley Province in Kenya has produced some of the most
famous long-distance runners in history, and many of these athletes grew up not wearing shoes. With a video
camera in hand, scientist Daniel Lieberman and his colleagues visited some of these runners to figure out what a
difference shoes make.

It was a big difference, and not necessarily for the better. In particular, when a bare foot hits the ground, the blow
is softer and the running motion smoother. This research suggests that running barefoot may have advantages
over running with shoes on, though more studies are needed to determine whether or not barefoot running
reduces the chance of injuries. Also, the team didn’t investigate whether there’s a difference for sprinting.

“One shouldn’t be scared of barefoot or minimal shoe running or think it odd,” Lieberman told Science News.
“From an evolutionary perspective, it’s normal and, if done properly, it is very fun and comfortable. We evolved
to run barefoot.”

Lieberman is an evolutionary biologist at Harvard University. An evolutionary biologist is a scientist who


studies the way living creatures have changed over long periods of time. With his research, Lieberman wants to
know why and how the human body works the way it does.

Previous studies have shown that when a person runs barefoot, she lands on the fronts or middles of the feet.
Then the heel goes down. During this process, the weight of the body is at first on the front of the feet, then
moves to the heel. Lieberman and his colleagues saw this motion firsthand in Kenya — the runners landed on the
fronts of their feet.

When a person wears shoes, however, he tends to run so that his heels hit the ground first. The impact of the heel
hitting the ground may be much more forceful than the impact of the front of the foot hitting the ground.KEY

1.
1.T, 2. F, 3. T, 4. T, 5. T
2.
1.eight, 2. woman, 3. surprised, 4. British, 5. one, 6. expect, 7.colonel
3.
1.c, 2.a, 3.b, 4.a, 5.c
40

3. gyakorlófeladat

1. szöveghez tartozó feladat: Olympic closing ceremony…

A következőkben a téli olimpia záróünnepségéről hall egy szöveget.. A hallottak alapján döntse el a következő
állításokról, hogy igazak (true) vagy hamisak (false).

Például:
true false

2. There were some mistakes at the opening ceremony. X


1. The Olympic cauldron was lit again.

2. There was a parade of the Mounted Police.

3. Canadian organisers did a very good job .

4. Canada’s ice-hockey team won the gold medal.

5. Canadian officials travelled to Russia to hand over the Olympic flag.

2. szöveghez tartozó feladat: A boy controls air traffic…

A következőkben egy repülésirányítási botrányról fog hallani. Kérjük, a hallottak alapján egészítse ki a
következő állításokat egy információval. Például:

0. KJF airport is one of the largest airports in the USA.


___________________________________________________________________________

1. A little boy talked to the pilots from the _____________________


2. His ________________ worked there as a certified controller.
3. The pilots he talked to were ________________ .
4. The controller and his _______________ lost their jobs.
5. People don’t think it was a bad incident, but the Aviation Administration thinks it is ___________.
41

3. szöveghez tartozó feladat: Don’t work too long…

A következő szövegben a túlórázás tilalmáról fog hallani. Kérjük, karikázza be a helyes megoldást jelző betűt

az alábbiak szerint:

0. In Korean offices lights will be turned off at seven o clock….


a) once a month
b) every Friday
c) every day

1. The government wants people…


a. to spend more time with their family.
b. to have more children.
c. to be happier.

2. Korea has
a. lower birth rate than Japan.
b. a lot of young families.
c. a lot of single people.

3. This is a problem, because


a. there aren’t enough jobs in Korea.
b. life is difficult in Korea.
c. society is ageing fast in Korea .

4. At the Ministry of Health


a. people, who have more than one child get extra bonuses.
b. they have an exact plan for the future.
c. there is a matchmaking department to help single people.

5. Critics think
a. you cannot force love.
b. wider-scale actions are necessary.
c. people are selfish and don’t want families.

Kérdések:

1. Where do you live?


2. What is your home like?
3. Do you like modern homes or old ones?
4. Do you have a dream house?
5. would you move away if you had a lot of money?
6. Do you think it’s a good idea to move to a big city to work?
7. Do you like magazines of interior design?
8. What would you change in your home ?
9. Do you think young people should stay with their parents or move away?
10. If you had the chance, would you buy or build a home?

Szituáció:

Külföldön nyaral, és szeretne valamilyen ajándékot vásárolni a testvérének. Kérje az eladó segítségét. Valami a
helyre jellemző apróságot szeretne, könyvet, esetleg valamilyen dísztárgyat.
Végül válasszon, és vegye meg a kiválasztott tárgyat.
42

Közvetítés:

Student Article - Watch out for dodgy landlords

Although most landlords are honest and will be as helpful as they can or have to be, its simple common sense to
be wary, as there are some unscrupulous characters out there. I'm in my final year now and have been very lucky
with landlords myself but many of my friends have not been so fortunate. One group of friends even had to take
their landlord to court to retrieve their deposits and even after this lengthy and vexing process they only received
half. Other stories include being left with a broken washing machine for 2 weeks while the dodgy landlord was
on holiday and showing people round your room without notice while sleeping in it.
The moral to this story is know your rights and make sure your landlord knows them as well, then they are much
less likely to mess you about.

Some other tips:


* Always check equipment such as fridges and washing machines work before you sign the contract.
* Make sure you speak to the previous tennants when the landlords not breathing over their shoulders. If they
have concerns then stay away.
* Check to see if there is someone you can call to fix things e.t.c if he is away to avoid you being left in the lurch
for 2 weeks while they are on holiday.
* Check the contract thoroughly, this is the insurance for your deposit.
* Make sure you see all the rooms, don't accept it when the dodgy landlord says 'sorry , this ones locked but it's
just like the other ones'. Tell him you can come back another time to see it. This happenned to us and when we
came back to look at it, the room was almost half the size as the other ones.
* Most importantly, don't be stupid and make sure you ask a lot of questions.

KEY

1. T, 2.F, 3.T, 4.T,5. F

1. control tower, 2. father, 3. amused, 4. supervisor, 5. unacceptable

1.b, 2.a, 3.c, 4.a, 5.b


43

Negyedik gyakorlófeladat

1. szöveghez tartozó feladat: Goa tourism…

A következőkben Goa turizmusáról hall egy szöveget.. A hallottak alapján döntse el a következő állításokról,
hogy igazak (true) vagy hamisak (false).

Például:
true false

3. The beach is full of foreigners X


1. Goa is very popular among the tourists.

2. It is also the safest resort in India. .

3. The number of foreign visitors is growing.

4. There will be more policemen on the beaches.

5. The tourism Protection Organisation will be strong.

1. szöveghez tartozó feladat: Michael Jackson record

A következőkben Michael Jackson lemezkiadójáról fog hallani. Kérjük, a hallottak alapján egészítse ki a
következő állításokat egy információval. Például:

0. Michael Jackson’s record company is Sony.


___________________________________________________________________________

1. The deal is for __________ years..


2. There will be an album with ____________ songs.
3. Some old hits will be _________ for a younger audience.
4. Pop-stars ___________ earn money after their death.
5. The money will help pay off his ____________
44

3. szöveghez tartozó feladat: Beckham

A következő szövegben David Beckhamről fog hallani. Kérjük, karikázza be a helyes megoldást jelző betűt az

alábbiak szerint:

0. Beckham ……………………………in the World Cup this year.


a) can’t play
b) will play
c) can play

1. He injured…
a. his left knee.
b. his right leg.
c. his left heel. .
2. His doctor says…
a. he is going to get well soon..
b. it might take long for him to heal..
c. he might not play any more..
3. Beckham might be running…
a. in three months.
b. in six weeks..
c. on the World Cup..
4. He will be operated on in…
a. London.
b. Italy.
c. Finland.
5. He has been a popular footballer…
a. for the last few years..
b. for twenty years.
c. for ten years.

Kérdések:
1. What do you do?
2. How long have you been working in your job?
3. What is the ideal job like for you?
4. What are the fashionable jobs these days?
5. How easy or difficult is it to find a job these days?
6. How can you get informed about vacancies?
7. What are the best ways of finding a new job?
8. Would you work as a self-employed person?
9. Would you move to another city/country to work?
10. Why is it important to know languages in a job?
45

Szituáció:

Tanácstalan külföldi áll a vasúti pénztárnál. Ajánlja fel a segítségét, kérdezze meg, hová akar utazni, segítsen
jegyet váltani, mondja el, hogy hol tudja megnézni, melyik vágányról indul a vonat. Végül kívánjon jó utat, és
búcsúzzon el.

Közvetítés:
Gardening in Small Spaces
If you’re itching to get your hands in the dirt, don’t let a lack of space keep you from gardening. There are lots of
ways to cultivate a garden in very little space.
If you have any green space at all consider turning a small corner of it into garden. Even a single square foot
can be enough room to plant flowers or start a herb garden. If all you have is a balcony or a windowsill then it’s
time to think container gardening. All sorts of plants can be grown in containers.
Think about what you’d like to grow. Do you want flowers for color? Vegetables for the table or herbs to cook
with? If you’re working with a windowsill, herbs are a great choice. They thrive in small spaces and are very
hard to kill. Ornamental grasses can also add a lovely touch of green to any room.

Find the light


Take note of where the sun is on your deck or windowsill and what time of day it is there. Plants all differ on the
amount of sun they require. Too much sun and your plant will wither, not enough sun and it will rot. Don’t
worry about the type of light you have – there are plants that thrive in almost any lighting conditions.
When you get the greenhouse, light requirement will be clearly marked on each plant’s label. (Most growers
use a color system – yellow for full sun, orange for part sun and purple for shade.) If you’re unsure, as a
salesperson. No amount of water or loving care can make-up for putting a plant in the wrong light.
When choosing your plants, remember: if they’re all going in the same container, they all need to have the same
light requirements. Sometimes you can cheat this if you have a smaller shade plant protected by a larger full sun
plant, but if you’re just starting out, keep them all the same. Trust me, you’ll be much happier with the results.

KEY

1.
1. T, 2. F, 3. F, 4.T, 5. T
2.
1. seven, 2. new, 3. re-mixed, 4.often, debts
3.
1. c, 2.b, 3.a, 4.c, 5.b