Anda di halaman 1dari 36

Komponen Kemahiran Berfikir dalam Kerja Kursus ini.

Pengelasan jenis-
jenis
Kemahiran Berfikir

Alat-alat
Kemahir
an
Berfikir
Menjana idea-idea Kemungkinan-
alternatif kemungkinan
Secara
Kreatif

Mencipta
Mencantum idea-idea
Metafora

Membanding dan
Membeza

Mengelas
Jenis-jenis Idea Meneliti perhubungan
Kemahiran bahagian
Berfikir
(keseluruhan)

Menganalisis Urutan

Sebab dan
Kesimpulan
Hujah
Mengusul periksa
Secara andaian
Kritis
Tentukan
Maklumat kebolehpercayaan
sumber

Generalisasi
Menilai
Sebab

Ramalan
Inferens
Menaakul melalui
analogi

Penaakulan
Bersyarat
Mengembangkan daya intelek

Kepentingan global, nasional,


dan individu

Merealisasikan Wawasan
2020

Terburu-buru

Memupuk Pembelajaran
Berdaya Fikir

Sempit
Kepentingan
Mengelakkan Kesilapan
Kemahiran Berfikir Berfikir

Kabur

Bercelaru

Pengajaran eksplisit, jelas,


tersurat, dan nyata

Meningkatkan
Pemikiran Secara Suasana Bilik Darjah
Kritis dan Kreatif

KB disebatikan Dalam
Kandungan Pengajaran
Peta Minda

Pengurusan
Grafik Alat-alat Soalan dan
Penyoalan
(Kerangka
Pemikiran) Berfikir

Alat CoRT
4.1 : Pengurusan Grafik (Kerangka Pemikiran).

Apakah pengurusan grafik?

Pemetaan atau pola penyusunan yang boleh


digunakan mewakili perhubungan antara
maklumat-maklumat tentang sesuatu idea.

Memadankan
gambar di
Kerangka dalamnya untuk
Fotograf membentuk suatu
persembahan
Jenis-jenis visual.
Kerangka
Pemikiran Menyokong
Kerangka keseluruhan
bangunan
Bangunan persembahan
visual tersebut.
Rajah 4 : Jenis-jenis Kerangka Pemikiran
Rajah 5 : Komponen Pengurusan Grafik

Komponen
Pengurusan Grafik

Garis Bulatan Gambar Perkataan

Rajah 6 : Cara menggunakan Pengurusan Grafik

Cara menggunakan
Pengurusan Grafik
Merancang dan menyusun idea.

Memahami proses pemikiran kendiri.

Menterjemah fikiran tersirat kepada bentuk tersurat.

Menghubungkan semua maklumat serta mevariasikan cara


penghubungan maklumat tersebut.
4.2 : PETA MINDA

Apakah Peta Minda

Catatan nota yang menggunakan anak panah, warna, dan kod istimewa
untuk menonjolkan perhubungan-perhubungan yang penting.

Garis bawah
(underlining)

Saiz yang
Kata Kunci
berbeza

Komponen
Peta Minda
Lukisan
Imej Tiga
Dimensi

Warna

Rajah 7 : Komponen peta minda


Menggambarkan apa yang dibaca,
didengar atau ditonton sebagai teknik
mencatat nota.
Cara Merancang dan menyusun idea sebagai
Menggunakan kerangka pemikiran untuk persembahan
lisan dan bertulis seperti menulis esei
Peta Minda

Rajah 8 : Cara menggunakan Peta Minda


4.3 : Soalan dan Penyoalan

5W1H
(“5 Wives 1 Husband” / “5 Waktu 1 Hari”)

What? Apa?
Who? Siapa? Aras Kognitif Rendah.
Where? Di mana?
When? Bila?
Why? Mengapa? Aras Kognitif Tinggi.
How? Bagaimana?

Rajah 9 : Soalan Bertumpu dan Soalan Bercapah

Soalan Bertumpu Soalan Bercapah

Memerlukan hanya Tidak memerlukan jawapan


jawapan yang tetap. yang tetap.
Reproduktif Aras kognitif
Pangkat Bloom
- ingat kembali
Rendah
-memerhati (pengetahuan)

Soalan
Bertumpu Produktif Aras kognitif
-Memahami Bloom
Pangkat Tinggi - (pemahaman
Mengorganisasi dan
- Mengaplikasi penggunaan)

Rajah 10 : Pangkat-pangkat dalam Soalan Bertumpu

Kritis
- Menganalisis Aras kognitif
Pangkat Bloom
Rendah -Mengusul periksa
- Membuat (Analisis)
kesimpulan

Soalan
Bercapah
Kreatif
- Menilai Aras kognitif
- menyelesaikan Bloom
Pangkat Tinggi
masalah (Sintesis dan
- Menunjukkan hasil penilaian)
yang asli

Rajah 11 : Pangkat-pangkat dalam Soalan Bercapah


Lingkaran Soalan (Questioning Circle)

Alternatif kepada pembinaan soalan secara berurutan dan berhierarki.


Merupakan satu model untuk mengembangkan soalan-soalan pengajaran.
Soalan dibentuk berdasarkan 3 bahagian (bidang).

PERKARA
Tajuk Perbincangan

REALITI PERIBADI REALITI LUAR


Dunia : Pengalaman,
Pengalaman, nilai dan idea
sejarah dan konsep
individu
budaya negara lain

Rajah 12 : 3 Bidang dalam Lingkaran Soalan


4.4 : Alat CoRT

CoRT I :
Keluasan
Persepsi

CoRT II :
CoRT VI : Organisasi
Tindakan Proses
Berfikir

Alat
CoRT
CoRT III :
CoRT V :
Interaksi,
Maklumat
argumen,
dan
pemikiran
Perasaan
Kritis

CoRT IV :
Pemikiran
Kreatif

Rajah 13 : 6 Bahagian Alat CoRT


4.4.1 : CoRT I

C&S
AGO

Mencipta CoRT I
PERATURAN KELUASA
Baru N
PERSEPSI

Rajah 14 : Teknik Asas dan Teknik Paduan dalam CoRT I


4.4.1.1 : Teknik Asas CoRT I

Komponen CoRT I (PMI)


PMI disebut
Plus, Minus, Interesting. Baik, Buruk, Menarik.
'P', 'M', 'I'.

Tujuan Berfikir
Meluaskan fikiran Apakah keputusan atau
Mengelakkan Mengembangkan
tentang sesuatu penilaian tentang tajuk
tindakan beremosi idea dan cadangan
situasi. yang dikaji?

Kaedah dan Langkah


P : Senaraikan semua yang M : Senaraikan semua yang I : Senaraikan semua yang
baik buruk menarik

Contoh Tajuk Perbincangan


Robot diciptakan bagi mengganti manusia
Kereta direka dalam bentuk bola
bekerja
4.4.1.2 : Teknik Asas CoRT I

Komponen CoRT 1 (CAF)

CAF disebut 'kaf' Consider all factors Ambil kira semua faktor

Tujuan Berfikir

Meninjau semua aspek situasi dengan Mengelakkan daripada terlupa faktor yang
lengkap dan menyeluruh penting

Kaedah dan Langkah


Apakah keputusan selepas
Senaraikan semua faktor Pertimbangkan semua
pertimbangan yang wajar
yang berkaitan faktor
dibuat?

Contoh Tajuk Perbincangan


Apakah kegiatan aktiviti lasak yang anda Apakah hari yang paling sesuai untuk
ingin sertai? membuat perbincangan?
4.4.1.3 : Teknik Asas CoRT I

Komponen CoRT 1 (C & S)

C & S disebut 'C' dan 'S' Consequence and Sequel Kesan dan akibatnya

Tujuan Berfikir
Menjangka apa yang akan berlaku selepas Meramal kesan dan akibat daripada
sesuatu cadangan dijalankan. keputusan tersebut.

Kaedah dan Langkah


Apakah cadangan Apakah kesan serta-
Apakah cadangan
tersebut ada Apakah risiko yang merta, jangka
tersebut membawa
kemungkinan mungkin dihadapi? pendek dan jangka
kebaikan?
berjaya? panjang?

Contoh Tajuk Perbincangan


Pelajar tidak perlu ke sekolah Pendidikan diharamkan
4.4.1.4 : Teknik Asas CoRT I

Komponen CoRT I (AGO)


Tujuan, matlamat, dan
AGO disebut 'a-go' Aims,goals and objectives
objektif.

Tujuan Berfikir
Sentiasa menumpukan perhatian kepada Mengelakkan perkara yang tidak
tujuan asal supaya matlamat tercapai. berkenaan

Kaedah dan Langkah


Apakah tindakan
Bagaimana pastikan AGO
Apakah AGO rancangan? yangterkeluar daripada
dapat dicapai?
AGO?

Contoh Tajuk Perbincangan


Apakah AGO belajar anda? Apakah AGO lawatan ini?
4.4.1.5 : Teknik Asas CoRT I

Komponen CoRT I (FIP)

FIP disebut 'Fip' First, important, priorities Utama, penting, prioriti

Tujuan Berfikir
Elakkan daripada
Mengambil kira perkara-
Menentukan prioriti mengambil perkara yang
perkara yang penting
tiada keutamaan

Kaedah dan Langkah


Apakah prioriti yang
Apakah perkara-perkara Antara perkara-perkara ini,
memerlukan tindakan
yang tidak penting? yang mana lebih penting?
segera?

Contoh Tajuk Perbincangan


Apakah FIP semasa memilih subjek yang Apakah FIP mengadakan kelas
ingin dipelajari? tambahan di sekolah?
4.4.1.6 : Teknik Asas CoRT I

Komponen CoRT I (APC)


Alternatives, possibilities,
APC disebut 'A', 'P', 'C'. Utama, penting, prioriti
choices

Tujuan Berfikir
Memikirkan beberapa Menentukan pilihan yang Elakkan pemikiran sehala
perkara dengan serentak terbaik sahaja

Kaedah dan Langkah


Apakah cara-cara yang
berlainan untuk Apakah baik buruk setiap Yang manakah cadangan
menyelesaikan masalah cadangan tersebut? yang paling baik?
ini?

Contoh Tajuk Perbincangan


Kegiatan ko-kurikulum dihapuskan
PPSMI dimansuhkan.Apakah APC?
kerana cuaca panas
4.4.1.7 : Teknik Asas CoRT I

Komponen CoRT I (OPV)

OPV disebut 'O', 'P', 'V'. Other people views Pandangan orang lain

Tujuan Berfikir
Mengambil kira pandangan orang lain Elakkan daripada membuat keputusan
sebelum membuat keputusan yang terlalu bertumpu pada diri

Kaedah dan Langkah


Apakah idea diri anda Adakah idea anda bernas
Apakah pandangan orang
akan mempengaruhi dan harus dijadikan
lain terhadap idea anda?
orang lain? tindakan?

Contoh Tajuk Perbincangan


Rancangan DRAMA MELAYU
Semua kegiatan sosial di internet
dihapuskan kerana banyak berunsur
dihapuskan
cinta.
4.4.2 : CoRT IV
(Alat untuk pemikiran Lateral)

Pemikiran Lateral

Proses mengubah persepsi, iaitu mengubah cara kita melihat sesuatu


perkara.

Konsep CoRT IV (PO)

Satu perkataan rekaan yang digunakan bagi


menunjukkan bahawa kita beroperasi di luar
sistem penilaian.
untuk mencari idea baru dan cara baru untuk
mengkaji sesuatu.
berkaitan dengan supposition (andaian) dan
hipotesis (idea-idea yang belum dibuktikan
digunakan untuk merangsang pemikiran yang
selanjutnya)

Rajah 15 : Konsep CoRT IV


4.4.2.1 : Teknik CoRT IV

(1) Komponen CoRT IV

YA TIDAK PO

Penilaian
Penerangan, Kaedah & ContohTiada Penilaian
- Kalau sesuatu benar atau betul, kata
"Ya". - Kalau anda menganggap
- Kalau sesuatu salah atau palsu, kata
sesuatu sebagai idea, khayalan,
"Tidak". atau cadangan kreatif, kata "Po".

4.4.2.2 : Teknik CoRT IV

(2) Komponen CoRT IV

Batu Loncatan

Idea ini mungkin kedengaran


Penerangan, Kaedah & Contoh
Idea yang berani
bodoh, tetapi boleh menjadi batu
dijadikan sebagai batu "Po : Kedua-dua pelajar
loncatan untuk idea kreatif :
loncatan untuk mesti memenangi
bahagikan acara kepada dua
mendapat idea (kreatif) acara baling gasing"
pusingan. Maka, kedua-dua pelajar
yang baru
boleh menang.
4.4.2.3 : Teknik CoRT IV

(3) Komponen CoRT IV

Input Rawak

Buku dicipta supaya mempunyai


Mengaitkan dua perkara Penerangan, Kaedah & Contoh
pangsa seperti durian. Setiap bab
yang tidak berkaitan
disimpan dalam pangsa berasingan.
secara rawak untuk "Buku Po Durian"
Keluarkan pangsa buku untuk
mencetus idea idea-idea
dibaca. Simpan kembali bab dalam
baru
pangsa selepas membaca.

4.4.2.4 : Teknik CoRT IV

(4) Komponen CoRT IV

Cabaran Konsep

Penerangan, Kaedah, dan Contoh Alternatif : Teksi


Memilih satu konsep, cabar konsep Konsep : "Teksi
menunggu
itu untuk memastikan sama ada berjalan mengikut
penumpang cukup dan
hanya satu cara untuk membuat bilangan pemandu
berjalan pabila
sesuatu. Apakah cara-cara laternatif? yang ditetapkan"
penumpang cukup.
4.4.2.5 : Teknik CoRT IV

(5) Komponen CoRT IV

Idea Dominan

Dalam sesuatu situasi, Penerangan, Kaedah & ContohHapuskan amali, terapkan nilai-
terdapat satu idea dominan nilai murni dan banyakkan
Idea dominan bagi
(paling mustahak). Elakkan dorongan serta cadangan untuk
sesuatu kursus : amali
daripada idea ini dan mencari mencapai kejayaan dalam
idea-idea baru kursus tersebut.

4.4.2.6 : Teknik CoRT IV

(6) Komponen CoRT IV

Takrifkan Masalah

Penerangan, Kaedah & Contoh


Penyelesaian : Sesi kaunseling
Takrifkan masalah Masalah "Hidup di asrama
dengan pelajar yang mengalami
dengan tepat banyak gangguan emosi"
masalah emosi
4.4.2.7 : Teknik CoRT IV

(7) Komponen CoRT IV

Singkirkan Kecacatan

Kenal pasti semua


Penerangan, Kaedah & Contoh
Kecacatan : Masalah guru
Penyelesaian : Guru besar
membuat mesyuarat dan
kecacatan yang ada lalu yang lambat atau tidak
menasihati guru supaya
singkirkan kecacatan- masuk mengajar di dalam
jangan ponteng waktu
kecacatan berkenaan kelas
mengajar

4.4.2.8 : Teknik CoRT IV

(8) Komponen CoRT IV

Kombinasi

Penerangan, Kaedah & Contoh


Gabungkan beberapa perkara menjadi Gabungan idea kuih dan sambal daging :
sesuatu yang bernilai tambah kuih cara berlauk
4.4.2.9 : Teknik CoRT IV

(9) Komponen CoRT IV

Keperluan

Penerangan, Kaedah
Mengenal pasti semua keperluan
& pelajar
Keperluan Contoh yang berpindah sekolah :
Bergaul dengan rakan-rakan baru,
situasi supaya idea yang dibentuk
menyesuaikan diri dengan keadaan sekolah
menepati keperluan-keperluan
baru, bertanya guru tentang sukatan
berkenaan
pembelajaran yang sudah lepas

4.4.2.10 : Teknik CoRT IV

(10) Komponen CoRT IV

Penilaian

Menilai sama ada idea


tersebut boleh Penerangan, Kaedah
Untuk mengatasi & Contoh
buta IT, Keperluan : zaman
dilaksanakan atau tidak, "KELAS kOMPUTER" berteknologi tinggi, negara
sama asa keperluan yang dijalankan kerana menepati semakin maju, melahirkan
ada dipenuhi dan apa keperluan rakyat celik IT
kelemahannya
RUMUSAN

Sebagai rumusan, Kemahiran Berfikir harus dikuasai oleh setiap individu kerana
kemahiran ini amat penting dalam kehidupan manusia. Hal ini kerana kemahiran ini
sentiasa diperlukan dan diaplikasikan dalam kehidupan seharian manusia. Contohnya,
untuk memasak, manusia berfikir untuk memasak menu yang dapat memenuhi citarasa
mereka. Perkembangan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis (KBKK) dalam
kalangan pelajar terutamanya sangat penting bagi membolehkan mereka menyedari
keupayaan dan keperluan untuk memikirkan kekayaan alam secara aktif.
Kemahiran Berfikir yang terbahagi kepada dua iaitu secara Kreatif dan Kritis haruslah
diaplikasikan dengan bijak oleh seseorang individu atau pelajar kerana pemikiran ini
haruslah diseimbangkan demi mencapai puncak tertinggi dalam kehidupan. Kemahiran
berfikir ini haruslah disepadukan untuk menilai kemunasabahan setiap pilihan supaya
pilihan tersebut tidak menghampakan kemudiannya. Hal ini kerana keputusan yang dibuat
haruslah relevan dalam menyelesaikan sesuatu konflik yang berlaku.
Kepentingan-kepentingan Kemahiran Berfikir telah jelas menunjukkan bahawa KBKK
yang bijak dapat menyediakan generasi kini untuk menghadapi kehidupan yang mencabar
dalam dunia yang berteknologi tinggi dan pelbagai budaya. Kepesatan teknologi dan
pembangunan yang kian meningkat sangat memerlukan pelajar untuk menguasai
Kemahiran Berfikir dalam proses kehidupan mereka dari peringakat sekolah rendah ke
peringkat sekolah menengah, kemudian ke peringkat universiti dan kemudiannya alam
pekerjaan atau alam kedewasaan.
Alat-alat kemahiran berfikir telah dicipta bagi membantu cara kita berfikir. Alat ini
mestilah digunakan dalam proses pemikiran kita agar apa yang difikirkan oleh kita lebih
tepat dari segala segi dan menepati keperluan pemikiran dan idea kita. Alat-alat ini sangat
membantu kita dalam proses berfikir dan dalam masa yang sama, melatih daya pemikiran
kita. Oleh itu, setiap tindakan dan perkara yang dilaksanakan akan menjadi lebih efektif
dan tidak menghampakan.
PENGHARGAAN

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Ilahi dengan limpah kurnia-Nya dapat juga saya
menyiapkan kerja kursus Kemahiran Berfikir ini dalam masa yang telah ditetapkan.

Di kesempatan ini juga, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih
kepada pensyarah Kemahiran Berfikir saya iaitu En.Sabri Awang Hitam kerana telah
banyak membantu saya dalam memberi panduan, cara-cara serta isi penting kepada
saya dalam menyiapkan kerja khusus ini.

Selain itu, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa
saya yang telah membantu saya dari segi kewangan iaitu dalam membeli dakwat
printer, kertas dan memberi dorongan, sokongan, nasihat serta semangat kepada saya
dalam menyiapkan kerja khusus Kemahiran Berfikir ini.

Tidak lupa juga kepada rakan-rakan saya, saya ingin berterima kasih kepada
mereka semua kerana telah membantu saya dalam proses pengumpulan maklumat dan
pengumpulan data untuk kerja khusus ini serta cara-cara untuk membuat kerja kursus.
Mereka juga turut memberi komen serta idea yang bernas dalam membantu
menyiapkan kerja khusus ini.

Akhir kata, saya ingin merakamkan seribu tinggi penghargaan dan jutaan terima
kasih kepada semua individu yang terlibat dalam proses penyiapan kerja khusus ini.
REFLEKSI

Assalamualaikum, bersyukur ke hadrat ilahi kerana dengan limpah


kurnia-Nya dapat juga saya menyiapkan tugasan kerja kursus individu ini dengan
jayanya walaupun terdapat beberapa cabaran yang terpaksa saya hadapi dalam proses
menyiapkan tugasan ini. Contohnya, kekangan dari segi masa, sumber informasi dan
kewangan. Alhamdulillah, dapat juga saya hadapi kekangan-kekangan ini dengan sabar
dan kekangan tersebut dapat saya atasi. Selain itu, kekangan dari segi pemahaman
dalam menyiapkan tugasan ini dapat saya atasi berkat tunjuk ajar pensyarah bimbingan
saya En Mohd Sabri Awang Hitam serta rakan-rakan sekelas saya.

Pada mulanya, saya terasa agak susah untuk memahami kehendak kerja kursus
ini kerana semasa kerja kursus ini diberikan oleh pensyarah saya, saya tidak berada di
dalam kelas pada masa tersebut kerana terpaksa menghadiri pertandingan debat
bahasa inggeris di Uitm Shah Alam. Namun, setelah bertanya kepada rakan-rakan
saya, akhirnya saya berjaya memahami kehendak kerja kursus ini dan mencari segala
bahan yang diperlukan untuk tugasan ini. Tugasan ini benar-benar membantu saya
dalam kehidupan kerana melalui tugasan ini, saya dapat belajar apa itu jenis kemahiran
berfikir, kepentingannya dan alat-alat untuk berfikir.

Saya sangat berpuas hati dengan hasil kerja saya setelah mengorbankan
banyak masa, wang dan tenaga dalam usaha menyiapkan tugasan ini. Pengorbanan
saya dalam semua aspek ini banyak mematangkan saya dan mengajar saya banyak
perkara seperti lebih bijak dalam menghadapi situasi seperti ini pada masa akan datang
dan menggunakan daya pemikiran pada tahap yang paling tinggi semasa membuat
sesuatu.

Akhir kata, tugasan ini amat membantu saya dalam pelbagai aspek. Hal ini
kerana saya bukan sahaja menyiapkan tugasan yang diberikan, malah saya dapat
menimba pelbagai pengetahuan serta menambah pengalaman yang telah sedia ada
dalam diri kami untuk dikongsi bersama dengan yang lain.
INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS SULTAN MIZAN,
22200 BESUT,
TERENGGANU DARUL IMAN

PPISMP
SEMESTER 2

KEMAHIRAN BERFIKIR

NAMA : SITI QURRATUL AINI ULFA BINTI RODIN


JAYA
NO K.P : 910606-03-6028
UNIT : SAINS
MATA PELAJARAN : KEMAHIRAN BERFIKIR
KOD : BF2311D1
NAMA PENSYARAH : EN. MOHD SABRI BIN AWANG HITAM
TARIKH SERAHAN : 07 MAC 2010
SENARAI KANDUNGAN

Perkara Muka surat

Halaman Pengakuan i
Halaman Judul ii
Penghargaan iii
1.0 Pengenalan 1
2.0 Jenis-jenis Kemahiran Berfikir 2
3.0 Kepentingan Kemahiran Berfikir 3
4.0 Alat-alat Berfikir 4 - 27
3.0 Rumusan 28
Refleksi 29
Bibliografi 30
Lampiran 31 -40
Borang kolaborasi 41
Halaman Pengakuan

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang
tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan : (____________________)
Nama : SITI QURRATUL AINI ULFA BINTI RODIN JAYA
NO K.P : 910606-03-6028

Tarikh : ________________ 2010

BIBLIOGRAFI

Poh Swee Hiang,(2009) Siri Pendidikan Perguruan Kemahiran Berfikir,Kumpulan


Budiman Sdn.Bhd, Kuala Lumpur
Karya Za’ba : Perintis Seni Mengarang dan Retorika Melayu (Disember 2009). Dewan
Masyarakat, pp. 57-59.
My Qalam (2010).
http://myqalam.net/didik/news.php?item. Akses pada 28 Februari 2010.
Angel Fire (2010)
http://angelfire.com/on2/Saifulazrulchelah/PEMIKIRANLATERAL. Akses pada 06
Mac 2010.
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
I II III IV V VI VII VIII IX
JENIS-JENIS KEMAHIRAN BERFIKIR,
KEPENTINGAN KAMAHIRAN BERFIKIR
dan,
ALAT-ALAT BERFIKIR
JABATAN ILMU PENDIDIKAN
IPGM KAMPUS SULTAN MIZAN, KG RAJA, BESUT, TERENGGANU

Anda mungkin juga menyukai