Anda di halaman 1dari 2

PENULISAN DAN FORMAT PENULISAN SAINTIFIK DAN KRITIS

Dr Azhari Bin Ismail Ph.D & Dr Azizan Asmuni Ph.D (2002) mengatakan format penulisan
secara saintifik dan kritis yang lazim digunakan dalam membuat kertas kerja diperingkat Bacelor,
Master dan Ph.D, adalah mengandungi perkara-perkara berikut.

1. Format Laporan:

Kandungan
I. Pendahuluan
II. Teori, Konsep, dan Idea
III. Kaedah Kajian
IV. Hasil Pemerhatian
V. Komen dan Perbincangan
VI. Kesimpulan
Rujukan
Lampiran

2. Penjelasan Format:

Kandungan
 Senarai kandungan dan muka surat

I Pendahuluan
 Latar belakang kajian
 Mengapa kajian dibuat?
 Apakah tujuan dan objektif kajian?
 Apakah skop dan limitasi perbincangan kajian?

II Teori/Idea/Konsep
 Apakah teori, idea atau konsep yang ditulis diutarakan oleh seorang pakar
berkaitan dengan kajian anda?
 Maklumat teori, idea dan konsep yang ditulis itu, mestilah berkaitan dengan
objektif kajian, hasil kajian dan juga boleh digunakan dalam bab
perbincangan.

Hak terpelihara © Hajimin HM, 2010 8 of 57


III Metodlogi/Kaedah Kajian
 Bagaimana kajian dijalankan?
 Siapa ditemuduga?
 Bagaimana bahan diperolehi?
 Borang soal selidik?
 Bagaimana dan mengapa memilih sampel kajian?
 Bagaimana proses mendapatkan maklumat?
o Temuduga, talipon, surat, lawatan, memerhati aktiviti pembelajaran,
o Kekerapan lawatan dan sebagainya.

IV Hasil/Penemuan Kajian
 Nyatakan, apa yang ditemui berasaskan objektif kajian
 Tulis apa yang didapati dari methodologi kajian.

V. Rumusan Dan Cadangan


 Berasaskan penemuan atau hasil kajian dan perbincangan, nyatakan rumusan.
 Rumusan perlu selari dengan objektif kajian.
 Beri cadangan berdasarkan penemuan kajian, apakah perkara yang penting
perlu dilakukan untuk memperbaiki sesuatu masalah yang ditemui dalam
kajian.
Rujukan
 Sila tulis segala rujukan yang disebut dalam bab II (Teori/Konsep/Idea)
Lampiran
 Masukkan segala maklumat terperinci seperti dokumen polisi, keratan
makalah, borang soalselidik, maklumat pengkaji, bahan pembentangan,
jadual lawatan kajian terperinci dsb.

Hak terpelihara © Hajimin HM, 2010 9 of 57