Anda di halaman 1dari 24

KEMENTEiR;IAN PENDIDIKAN MALAYSIA

HURAIA,N SU'KATAN P'ELAJARA,N KURIKULUM BEIR,SEPADU SEKOLAH MENENGAHA

TINGKATAN 4 DAN 5

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 4 dan 5

PERDAGANGAN

2003

BAHAGIAN KURIKULUM TEKNIKAL DAN VOKASIONAL JABATAN PENDIDIKAN TEKNIKAL KEMENTERIAN PENDIDlKAN MALAYSIA

huraian sukatan pelajaran perdagangan kbsm

Cetakan Pertama 2000 Cetakan Kedua 2002

© Kementerian Pendidikan Malaysia 2000

Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan dalam Penerbitan Malaysia. Kementerian Pendidikan. Jabatan Pendidikan Teknikal. Bahagian Kurikulum Teknikal Dan Vokasional

Huraian sukatan pelajaran Perdagangan tingkatan 4 dan 51 Bahagian Kurikulum Teknikal dan Vokasional,

Jabatan Pendidikan Teknikal.

ISBN 983-2357-15-2

1. Commerce-Study and teaching (Secondary)-Malaysia

2. Commerce-Outlines, syllabi, etc. 380.10712595

Dicetak oleh:

Technogains Sdn. Bhd. No. 25, Jalan Mega A Taman Industri Mega 43500 Semenyih Selangor Darul Ehsan.

huraian sukatan pelajaran perdagangan kbsm

KANDUNGAN

lAJUK

MUKA SURAl

Rukun Negara iii

Falsafah Pendidikan Kebangsaan lv

Kata Pengantar v

Pendahuluan vi

Matlamat Mata Pelajaran vii

Objektif vii

Organisasi Kurikulum viii

Huraian Sukatan Pelajaran

1 Asas Kepada Perdagangan 1

2 Unsur Perdagangan 1

3 Perniagaan Dalam Negeri 2

4 Perniagaan Antarabangsa 4

5 Industri Kecil dan Sederhana 4

6 Pemilikan Perniagaan 5

7 Pelaburan 6

8 Perbankan dan Institusi Kewangan Lain 6

9 Insurans 7

10 Pengangkutan 7

11 Komunikasi 8

12 Pergudangan , 9

13 Promosi 9

14 Peranan Kerajaan Dalam Perniagaan 10

15 Konsumerisme 10

ii

huraian sukatan pelajaran perdagangan kbsm

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak meneapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakat; memelihara satu eara hidup demokratik; meneipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dinikmati bersama seeara adll dan saksama; menjamin satu eara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagaibagai eorak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi mod en;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk meneapai etta-etta tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut-

KEPERCAYMN KEPADATUHAN KESETIMN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGMN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILMN

iii

huraian sukatan pelajaran perdagangan kbsm

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

iv

huraian sukatan pefajaran perdagangan kbsm

KATA PENGANTAR

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah mendukung etta-etta yang rnurni dan unggul selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Penyemakan semula kurikulum bertujuan memantapkan Akta Pendidikan, memenuhi semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakan warga Malaysia menghadapi cabaran pendidikan pada abad 21.

Setiap individu murid mempunyai keupayaan dan cara belajar yang berbeza. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berbeza dan sesuai seharusnya digunakan untuk membantu setiap murid mencapai objektif pembelajaran. Proses pemindahan pengetahuan dan penguasaan kemahiran pada setiap bidang yang d ipelajari boleh berlaku dengan berkesan jika kaedah pengajaran dan pembelajaran yang betul dan bersesuaian digunakan.

Keadaan ini merupakan cabaran dalam profesion perguruan, di mana guru perlu bijak memilih dan menggunakan pendekatan yang sesuai bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berlaku dengan berkesan.

Huraian Sukatan Pelajaran Perdagangan disediakan untuk kegunaan guru mengenalpasti dan menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dalam usaha membantu anak didik memperolehi pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pengurusan perniagaan dengan berkesan. Penguasaan prinsip dan konsep dalam perdagangan dan memberi penekanan kepada penghayatan nilai mumi dapat membantu murid-murid menyediakan diri menjadi seorang insan yang bertanggungjawab untuk menguruskan perniagaan dengan baik dan jujur.

Kementerian Pendidikan merakamkan penghargaan kepada setiap individu dan institusi atas sumbangan kepakaran, masa dan tenaga sehingga terhasilnya huraian sukatan pelajaran ini.

(HAJI IMRAN BIN lORIS) Pengarah

Sahagian Kurikulum Teknikal dan Vokasional Jabatan Pendidikan Teknikal

Kementerian Pendidikan Malaysia

v

huraian sukatan pelajaran perdagangan kbsm

PENDAHULUAN

Perdagangan adalah satu daripada mata pelajaran elektif untuk Tingkatan 4 dan 5 dalam Kurikulum 8ersepadu Sekolah Menengah (KBSM) di bawah Kumpulan Sastera Ikhtisas. Mata pelajaran ini dapat memperkembangkan dan mempertingkatkan lagi pengetahuan dan kemahiran as as perdagangan yang telah dipelajari dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup di Peringkat Menengah Rendah. Melaluinya juga nilainilai murni dan sikap positif yang berkaitan akan dapat dipupuk dan diperkukuhkan di kalangan pelajar.

lsi sukatan pelajaran ini dibentuk berasaskan beberapa keperluan dalam pendidikan perdagangan yang melampaui peringkat kenai faham untuk:

i) membangunkan tenaga manusia dan negara melalui bidang perdagangan;

ii) menerapkan nilai-nilai murni dan menanamkan sikap positif dalam menjamin kesejahteraan hidup melalui berbagai aktiviti perdagangan;

iii} mengetahui, memahami dan menggunakan prinsipprinsip dan amalan-amalan asas perniagaan dalam negeri dan antarabangsa;

iv) mengetahui dan memahami kegunaan dan penggunaan perkhidmatan-perkhidmatan yang membantu perniagaan;

v) mengembangkan ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam bidang perniagaan secara formal dan tidak formal; dan

vi) mengenal pasti peluang-peluang pekerjaan dalam bidang perdagangan supaya dapat membuat pilihan dengan bijak.

Mata pelajaran Perdagc;mgan ini diharap dapat memenuhi keperluan-keperluan pendidikan perdagangan bukan sahaja dalam konteks persekitaran perdagangan yang dipengaruhi oleh arah aliran dan perkembangan terbaru, tetapi juga dalam usaha serta komitmen untuk memberi pelajar pendidikan umum seimbang dan menyeluruh dari aspek kognitif, psikomotor dan afektif.

vi

huraian sukatan pelajaran perdagangan kbsm

MATLAMAT MATA PELAJARAN

Mata pelajaran Perdagangan bertujuan untuk memberi pendidikan perdagangan supaya pelajar mengetahui, memahami dan dapat menggunakan prinsip-prinsip dan amalan-amalan positif dalam bidang perniagaan dan perkhidmatan yang berkaitan. Dengan ini dapat membantu pelajar menjadi warganegara yang bertanggungjawab, berpandangan jauh, rasional serta bijaksana dalam membuat sebarang keputusan, yakin diri, sanggup berdikari dan berani menghadapi persaingan dalam apa juga usaha yang diceburi berlandaskan sifat amanah dan jujur, untuk kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat dan negara.

OBJEKTIF

Objektif mata pelajaran Perdagangan adalah untuk membolehkan pelajar:-

(i) mengenal pasti dan menerangkan struktur dan operasi asas perniagaan, perniagaan dalam negeri dan antarabangsa;

(ii) mengetahui dan memahami kepelbagaian kaedah jualan dalam perniagaan;

(iii) rnenqetahui dan memahami peranan Industri Kecil dan Sederhana dalam pengeluaran;

(iv) membuat pilihan tentang jenis milikan perniagaan serta memahami prosedur penubuhannya;

(v) mengenal pasti peluang-peluang utama pelaburan di Malaysia dan cara-cara untuk melabur;

(vi) mengetahui dan memahami kepentingan dan cara bantuanbantuan perniagaan membantu pengendalian sesuatu perniagaan dan pengguna;

(vii) memahami dan menllai etika-etika dalam perniagaan dari aspek perlindungan pengguna supaya wujud pengguna yang bijak dan rasional;

(viii) mengetahui dan memahami kepentingan peranan kerajaan dalam membantu perniagaan;

(ix) membina pengetahuan dan kemahiran asas serta mengukuhkan minat bagi tujuan meneruskan pendidikan perdagangan di peringkat yang lebih tinggi;

(x) mengenal pasti peluang-peluang pekerjaan dalam bidang perdagangan dan memilih sesuatu pekerjaan dengan bijak sama ada yang bersifat berusaha sendiri atau bekerja dengan majikan.

vii

huraian sukatan pelajaran perdagangan kbsm

ORGANISASI KURIKULUM

Kurikulum Perdagangan dibentuk berdasarkan amalan perdagangan dan perniagaan yang telah disepadukan dalam lima belas topik pembelajaran. Topik-topik berkenaan merangkumi bidang-bidang pengeluaran, perdagangan, perniagaan, bantuan perniagaan, pelaburan, pemilikan perniagaan, konsumerisme dan etika amalan perniagaan. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran bermula dari pemahaman konsep, pengetahuan sedia ada serta perkembangan maklumat terkini di bidang perdagangan. Penyampaian kurikulum mata pelajaran ini berdasarkan kepada konsep, peraturan, undang-undang yang diamalkan dalam dunia perniagaan sebenar.

Tidak dapat dinafikan bahawa aktiviti-aktiviti perdagangan telah, sedang dan akan terus memainkan peranan utama dan memberi sumbangan penting kepada pembangunan ekonomi, khususnya dalam mewujudkan berbagai-bagai peluang pekerjaan dan dalam menghasilkan pendapatan kepada individu, masyarakat dan negara.

Sukatan pelajaran ini dibentuk dengan mengambil kira kebolehan dan pengalaman pelajar yang berbeza-beza. Oleh yang demikian la dapat memenuhi keperluan keduadua kategori pelajar menengah atas, iaitu:

(i) Kumpulan pelajar yang akan meninggalkan bangku sekolah untuk menceburi diri dalam dunia pekerjaan, sama ada berusaha sendiri atau bekerja dengan majikan; dan

(ii) Kumpulan pelajar yang akan melanjutkan pendidikan formal mereka ke peringkat yang lebih tinggi, sarna ada dalam bidang perdagangan atau bidang-bidang lain yang berkaitan.

Pelajaran Perdagangan ini tidak lagi menegaskan teori atau isi kandungan sematamata, tetapi juga mengutamakan kerja-kerja praktis, khususnya kajian kes bagi rneluas dan mengukuhkan pengalaman serta kemahiran pelajar dalam bidang perdagangan. Penyerapan nilai-nilai murni juga dititikberatkan dengan harapan dapat membentuk sikap menghargai dan menghayati amalan-amalan perniagaan yang positif.

viii

huraian sukatan pelajaran perdagangan kbsm

RINGKASAN SUKATAN PELAJARAN PERDAGANGAN KBSM

lsi Kandungan Peruntukan Waktu
1.0 ASAS KEPADA PERDAGANGAN
1.1 Keperluan dan kehendak manusia
1.2 Pengeluaran 17
1.3 Faktor-faktor pengeluaran
1.4 Pengkhususan dalam pengeluaran
1.5 Sistem barter
2.0 UNSUR PERDAGANGAN
2.1 Perdagangan 4
3.0 PERNIAGAAN DALAM NEGERI
3.1 Perniagaan dalam negeri
3.2 Saluran agihan
3.3 Perniagaan runcit 40
3.4 Perniagaan borong
3.5 Dokumen perniagaan dalam negeri
3.6 Kaedah jualan
4.0 PERNIAGAAN ANTARABANGSA
4.1 Perniagaan antarabangsa
4.2 Perniagaan import, eksport dan entrepot 16
4.3 Dokumen perniagaan antarabangsa
5.0 INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA
5.1 Industri Kecil dan Sederhana (IKS) 7
6.0 PEMILIKAN PERNIAGAAN
6.1 Memulakan perniagaan
6.2 Jenis pemilikan perniagaan 12
6.3 Penswastaan
7.0 PELABURAN
7.1 Pelaburan
7.2 Jenis pelaburan 9
7.3 Panduan am melabur
8.0 PERBANKAN DAN INSTITUSI KEWANGAN LAIN
8.1 Sistem perbankan
8.2 Jenis-jenis bank
8.3 Perkhidmatan bank perdagangan 24
8.4 Cek
8.5 lnstitusi kewangan lain
9.0 INSURANS
9.1 Insurans
9.2 Prinslp-prinsip insurans ix

huraian sukatan pelajaran perdagangan kbsm

lsi Kandungan Peruntukan Waktu
-
9.3 Jenis insurans 20
9.4 Takaful
9.5 Belian polisi dan tuntutan gantirugi
10.0 PENGANGKUTAN
10.1 Pengangkutan
10.2 Jenis pengangkutan 11
10.3 Pengkontenaan
10.4 Pemilihan jenis pengangkutan
11.0 KOMUNIKASI
11.1 Komunikasi 10
11.2 Perkhidmatan komunikasi
12.0 PERGUDANGAN
12.1 Pergudangan 8
12.2 Jenis-jenis gudang
13.0 PROMOSI
13.1 Prornosi
13.2 Jenis promosi 12
13.3 Media pengiklanan
13.4 Pemilihan media pengiklanan
14.0 PERANAN KERAJAAN DALAM PERNIAGAAN
14.1 Peranan kerajaan dalam perniagaan 10
15.0 KONSUMERISME
15.1 Konsumerisme 10
15.2 Perlindungan pengguna
JUMLAH WAKTU 210 x

huraian sukatan pelajaran perdagangan kbsm

TAJUK 1 : ASAS KEPADA PERDAGANGAN BlDANG PEMBELAJARANI UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1.1 Keperluan dan kehendak Aras 1

manusia

a. Maksud keperluan

b. Maksud kehendak

c. Hierarki keperluan Maslow

'l , Menyatakan maksud-maksud :

- keperluan - kehendak

- pengeluaran - sistem barter

- faktor-faktor pengeluaran

- pengkhususan

2. Membezakan keperluan dan kehendak.

3. Melakarkan Hierarki keperluan Mas!ow.

4. Mengena! pasti cabang pengeluaran.

5 Mengenal pasti bentuk-bentuk pengkhususan.

6. Mengenal pasti kelemahan sistem barter.

1.2 Pengeluaran

a. Maksud pengeluaran

b. Jenis-jenis pengeluaran

c. Cabang-cabang pengeluaran

1.3 Faktor-faktor pengeluaran

a. Tanah, buruh, modal dan usahawan

b. Usahawan dan peniaga

c. Peranan usahawan

Aras 2

1. Menjelaskan keutamaan keperluan berbanding dengan kehendak.

2. Menjelaskan peranan dan sumbangan usahawan kepada masyarakat dan negara.

3. Menjelaskan kesan pengkhususan dalam pengeluaran.

4. Menghuraikan kelemahan sistem barter.

1.4 Pengkhususan

a. Maksud pengkhususan

b. Pewujudan pengkhususan dalam pengeluaran

c. Kesan pengkhususan dalam pengeluaran

1.5 Sistem barter

a. Maksud slstem barter

b. Kelemahan sistem barter

Aras 3

1. Mengkritik sistem barter.

2. Mentafsirkan bagaimana keperluan dan kehendak mewujudkan pengeluaran.

3. Membuat gambaran mental struktur asas aktiviti pengeluaran.

TAJUK 2: UNSUR PERDAGANGAN

Pelajar menyenaraikan contoh keperluan dan kehendak.

Penerangan boleh menggunakan model Hierarki Keperluan Maslow.

Menyenaraikan contoh pengeluaran bersifat barang dan perkhidmatan.

Menyenaraikan aktiviti perniagaan berkait dengan cabang-cabang pengeluaran.

Mengkaji beberapa kegiatan pengeluaran.

Kajian kes: Profil usahawan tempatan yang berjaya.

Kajian: Pilih situasi setempat sebenar yang melibatkan pengkhususan kerja dan perniagaan.

Simulasi sistem barter.

BlDANG PEMBELAJARANI HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
UNIT PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
2.1 Perdagangan Aras 1
a. Maksud perdagangan Menyediakan carta aliran unsur-
b. Maksud perniagaan t. Menerangkan maksud perdagangan
c. Bantuan perniagaan dan perniagaan. unsur perdagangan.
d. Kaitan pengeluaran, 2. Menerangkan jenis-jenis bantuan
perdagangan dan perniagaan. Membuat penerangan ringkas
perniagaan. 3. Mengelaskan fungsi-fungsi bantuan
perniagaan. berpandukan carta dan buku
teks.
Aras 2
1. Menjelaskan dengan contoh hubung
kait pengeluaran, perdagangan,
perniagaan dan bantuan perniagaan.
2. Menghuraikan kepentingan bantuan
perniagaan kepada perniagaan. 1

huraian sukatan pelajaran perdagangan kbsm

BIDANG PEMBELAJARANI HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
UNIT PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
~ .'
Aras 3
1. Membina carta aliran unsur-unsur -
perdagangan.
2. Menilai keperluan sesuatu jenis
bantuan perniagaan kepada
sesuatu perniagaan. TAJUK 3: PERNIAGAAN DALAM NEGERI

BIDANG PEMBELAJARANI HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
UNIT PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
3.1 Perniagaan dalam negeri Aras 1
a. Maksud perniagaan
dalam negeri. 1. Menerangkan maksud : Kajian tentang pengendalian
- perniagaan dalam negeri sebuah kedai runcit.
3.2 Saluran agihan - peruncit
a. Jenis-jenis saluran 2. Mengenal pasti fungsi peruncit Melengkapkan carta aliran
agihan dan pemborong. saluran agihan.
3. Menyatakan jenis-jenis
perniagaan runcit. Melayari internet untuk
3.3 Perniagaan runclt 4. Menerangkan jenis-jenis perniagaan mendapatkan laman
a. Fungsi peruncit borong. web syarikat-syarikat
dalam saluran 5. Menjelaskan bentuk-bentuk saluran perniagaan yang terlibat
agihan agihan. dalam E- dagang.
b. Jenis-jenis 6. Membandingkan perniagaan runcit
perniagaan runcit dengan perniagaan borong.
i. Peruncit kecll- 7. Mengenal pasti bentuk-bentuk lain
kecilan peruncitan:
ii, Peruncit besar- - mesin peruncitan automatik
besaran - pesanan mel
iii. Bentuk-bentuk lain - francais
peruncitan - jualan langsung Kajian untuk mengenal pasti
- E-dagang barang-barang yang
3.4 Perniagaan borong - televisyen interaktif diperniagakan melalui
a. Fungsi pemborong - katalog shop pemborong.
dalam saluran Menyediakan carta aliran
agihan barang daripada pengeluar
b. Jenis-jenis kepada pengguna.
perniagaan borong
i. Pemborong
berfungsi penuh Aras 2 Menjana ide bagaimana
ii. Pemborong pemborong mengawal aliran
berfungsi terhad 1. Menjelaskan melalui contoh jenis-jenis barang dalam sesuatu
iii. Agen dan broker perniagaan runcit kecil-kecilan dan kawasan.
c. Pengambilalihan besar-besaran. *Meliputi pemborong bayar
fungsi pemborong. 2. Menjelaskan melalui contoh jenis- dan bawa serta jober para.
jenis pemborong berfungsi penuh dan
berfungsi terhad.
3. Menghuraikan aktiviti agen dan broker. Menyenaraikan jenis barang
4. Mengenal pasti jenis perniagaan yang yang pengguna dan peruncit
boleh mengambil alih fungsi pemborong. mendapat terus daripada
5. Memllih saluran agihan yang sesuai pengeluar.
dalam memasarkan barangan.
6. Menghuraikan ciri-ciri peruncitan
kecil- kecilan dan besar-besaran.
7. Menghuraikan cin-clri pemborong
berfungsi penuh dan pemborong
berfungsi terhad.
8. Menjelaskan melalui contoh ciri-ciri
bentuk lain peruncitan -
9. Mengelas dan membezakan jenis-jenis
perniagaan runcit. 2

huraian sukatan pelajaran perdagangan kbsm

BIDANG PEMBELAJARANI HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
UNIT PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
Aras '3
1. Menilai kepentingan pemborong
kepada peruncit dan pengeluar
2. Mengkritik peranan pemborong
Mengisi dan melengkapkan
3.5 Dokumen perniagaan Aras 1 dokumen-dokumen perniagaan
dalam negeri dalam negeri.
a. Dokumen yang 1. Menyenaraikan jenis-jenis dokumen
terlibat sebelum, 2. Mengenal pasti penggunaan Melakarkan dokumen
semasa dan selepas dokumen perniagaan dalam negeri perniagaan dalam negeri.
urus niaga. 3. Mengenal pasti jenis-jenis diskaun,
syarat- syarat serahan dan
syarat-syarat pembayaran.
Penghasilan folio dokumen
Aras 2 perniagaan.
1. Mengira diskaun, amaun bayaran
dan komisen.
2. Mengelaskan jenis-jenis dokumen
mengikut urutan perniagaan.
3. Menghuraikan fungsi setiap
dokumen perniagaan dalam
negeri.
Aras 3
1. Merumuskan kegunaan dokumen
dalam pengendalian perniagaan.
3.6 Kaedah jualan Aras 1 Penerangan termasuk
a. Jualan tunal membanding setiap kaedah.
i. Maksud jualan 1. Menyatakan maksud:
tunai - Jualan tunai Simulasi urusan jual-beli
Ii. Kelebihan dan - Jualan kredit bersesuaian dengan produk.
kekurangan - Jualan pra bayar
jualan tunai - Jualan konsainan
2. Menyenaraikan kelebihan dan Buku skrap tentang produk dan
kekurangan setlap kaedah jualan. kaedah jualan.
b. Jualan kredit Aras 2
i. Maksud jualan Merancang jualan.
kredit 1. Mengira faedah sewa beli, harga
Ii. Jenis-jenis tokokan, margin harga dan amaun
[ualan kredit bayaran ansuran
- Sewa bell 2. Menjelaskan dengan contoh Simulasi melayan pelanggan.
- Bayaran kaedah jualan yang diamalkan.
Tertunda 3. Menghuraikan perbezaan setiap
iii. Kelebihan dan kaedah jualan.
kekurangan
jualan kredit Aras 3
c. Jualan prabayar 1. Membuat keputusan yang rasional
i. Maksud jualan semasa memilih kaedah jualan.
prabayar
ii, Kelebihan dan
kekurangan
jualan prabayar
d. Jualan konsainan
i. Maksud jualan
konsainan
ii. Kelebihan dan
kekurangan jualan
konsainan 3

huraian sukatan pelajaran perdagangan kbsm

TAJUK 4 : PERNIAGAAN ANTARABANGSA

BIDANG PEMBELAJARANI HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
UNIT PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
4.1 Perniagaan Aras 1 Lawatan ke Syarikat -
antarabangsa Pengimport dan Pengeksport.
a. Maksud perniagaan 1. Menerangkan maksud
antarabangsa - perniagaan antarabangsa
b. Sebab-sebab wujud - perniagaan import, eksport dan
perniagaan entre pot.
antarabangsa 2. Mengenal pasti dokumen-dokumen Carta prosedur import dan
e. Kepentingan perniagaan antarabangsa. eksport.
perniagaan 3. Menerangkan prosedur mengimport
antarabangsa dan mengeksport.
kepada pengguna,
pengeluar dan
negara.
4.2 Perniagaan import, Aras 2 Folio dokumen perniagaan
eksport dan entrepot import dan eksport.
a. Maksud perniagaan 1. Menghuraikan kepentingan perniagaan
import, eksport dan antarabangsa 1. Dokumen perniagaan:-
entrepot. 2. Menghuraikan perbandingan perniagaan inden, invois eksport,
b. Prosedur import dan dalam negeri dan perniagaan invois konsular, sijil asal
eksport. antarabangsa. usul
e. Halangan dalam 3. Menjelaskan perbezaan aktiviti import,
perniagaan eksport dan entrepot. 2. Dokumen pengangkutan:-
antarabangsa 4. Menjelaskan halangan dalam bil muatan, bil udara,
perniagaan antarabangsa.
4.3 Dokumen perniagaan 5. Menjelaskan penggunaan dokumen 3. Dokumen Insurans:-
antarabangsa import dan eksport. polisi insurans
a. Jenis-jenis dokumen
perniagaan 4. Dokumen Kastam.-
antarabangsa Aras 3 borang perakuan kastam.
1. Menilai lmplikasl import dan eksport 5. Dokumen pembayaran:-
kepada negara. bil perintah bayar.
2. Meneadangkan eara mengatasi
rnasalah perniagaan antarabangsa. TAJUK 5 : INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA

BIDANG PEMBELAJARANI HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
UNIT PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
5.1 Industri Kecil dan Aras 1
Sederhana
a. Maksud Industri Kecil 1. Menerangkan maksud Industri Lawatan Industri
dan Sederhana (!KS) Keci! dan Sederhana dan
b. Ciri-clri Industri Kecil kepentingannya. Keratan Akhbar (ADD)
dan Sederhana 2. Mengenal pasti clri-ciri Industri
e. Kegiatan lndustri Kecil dan Sederhana. Buku Skrap
Kecil dan Sederhana 3. Mengenal pasti kegiatan Industri
d. Kepentingan lndustri Kecil dan Sederhana.
Kecil dan Sederhana
e. Kaitan Industri Keeil Aras 2 Penerangan ringkas tentang
dan Sederhana Vendor dan Industri berat.
dengan lndustrl 1. Menjelaskan kaitan Industri Keeil dan
Berat Sederhana dengan Industri Berat. Sampel-sampel produk Industri
f. Masalah-masalah 2. Menjelaskan masalah Industri Kedl dan Sederhana dan Industri
Industri Kecil dan Kecil dan Sederhana. Be rat.
Sederhana
- 4

huraian sukatan pelajaran perdagangan kbsm

---------_.

_ .. _._--- ~------- .. _
BIDANG PEMBELAJARANI HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
UNIT PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
3. Menjelaskan dengan contoh
sumbangan lndustri Kedl dan
Sederhana kepada masyarakat dan
negara.
Aras 3
1. Mencadangkan cara-cara mengatasi
masalah Industri Kecil dan Sederhana. *Lembaga Hasil Dalam Negeri
(LHDN) ada memberi insentif
2. Merumuskan peranan lndustri Keeil sebagai cara mengatasi
dan Sederhana dalam pengeluaran. masalah Industri Keeil dan
Sederhana.
-- TAJUK 6: PEMILIKAN PERNIAGAAN

BIDANG PEMBELAJARANI HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
UNIT PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
6.1 Memulakan perniagaan Aras 1 Penerangan meHputi faktor
a. Cara memulakan yang perlu dipertimbangkan
perniagaan 1. Menerangkan cara-cara memulakan bagi memulakan perniagaan.
b. Pengendalian perniagaan:
perniagaan - sendiri - francais Penerangan meliputi
- ambil alih - diundang tanggungjawab percukaian
6.2 Jenis pemilikan - warisan bagi setiap milikan
perniagaan 2. Menerangkan faktor yang perniagaan.
a. Milikan tunggal dipertimbangkan untuk memulakan
b. Perkongsian perniagaan.
c. Syarikat sendirian 3. Mengenal pasti jenis dan ciri setiap
berhad milikan perniagaan. Lawatan ke premis
d. Syarikat awam 4. Menerangkan cara menubuhkan perniagaan.
berhad perniagaan:
e. Koperasi - Milikan tunggal
f. Perbadanan awam - Perkongsian
- Syarikat sendirian berhad Penerangan hendaklah
6.3 Penswastaan - Syarikat awam berhad ringkas dan menyeluruh.
a. Maksud penswastaan - Koperasi
b. Tujuan penswastaan - Perbadanan awam Kuiz
Perbincangan berkumpulan
Aras 2
Contoh-oontoh penswastaan.
1. Menjelaskan dengan contoh setiap
cara untuk memulakan perniagaan. Penerangan meliputi langkah-
2. Menghuraikan cara pengendalian. langkah penubuhan secara
3. Menjelaskan kelebihan dan kekurangan ringkas.
setiap pemilikan perniagaan.
4. Menjelaskan tujuan penswastaan.
Penerangan meliputi
Aras 3 memorandum dan tataurus
syarikat.
1. Membuat keputusan memilih cara
untuk memulakan perniagaan.
2. Merumuskan kesan daripada eara
pengendalian perniagaan.
3. Menilai dasar penswastaan. 5

huraian sukatan pelajaran perdagangan kbsm

TAJUK 7: PELABURAN

BIDANG PEMBELAJARANf HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
UNIT PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
7.1 Pelaburan Aras 1 -
a. Maksud pelaburan Penerangan ten tang saharn
b. Pelabur dan 1. Menerangkan maksud pelaburan, disenaraikan dan tidak
spekulator pelabur dan spekulator, disenaraikan.
2. Membezakan pelabur dengan
7.2 Jenis pelaburan spekulator Penerangan ten tang saham
a. Simpanan Tetap atau 3. Mengenai pasti kepelbagaian meliputi perbezaan saham
Akaun Pelaburan peluang peiaburan. dan syer.
b. Harta tanah 4 Menerangkan jenis-jenis syer.
c. Saham 5. Menerangkan peranan BSKL. Kajian laporan saham di
i. Jenis saham 6. Menerangkan cara-cara melabur. akhbar/Beriteks.
Ii. Pulangan atas
sa ham Aras 2 Penerangan ten tang insentif
iii. Peranan Bursa cukai ke atas modal
Saham 1. Mengira pulangan daripada pelbagai pelaburan.
Kuala Lumpur pilihan pelaburan.
d. Unit Amanah 2. Menjelaskan dengan contoh
kelebihan dan kekurangan setiap
7.3 Panduan am melabur peluang pelabur.
a. Panduan asas 3. Menghuraikan faktor yang
membuat pelaburan mempengaruhi harga saham.
4. Menghuraikan cara membeli dan
menjual saham. TAJUK 8 : PERBANKAN DAN INSTITUSI KEWANGAN LAIN

BIDANG PEMBELAJARANf HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
UNIT PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
8.1 Sistem Perbankan Aras 1
a. Perbankan
konvensiona! 1. Membezakan sistem perbankan Lawatan ke bank
b. Perbankan Islam konvensional dan sistem
perbankan secara Islam.
8.2 Jenis-jenis bank 2. Menerangkan fungsi Bank Pusat dan Penerangan ringkas tentang
a. Bank Pusat bank-bank yang lain. jenis dan fungsi bank.
b. Bank Perdagangan 3. Menerangkan bentuk-bentuk
(Bank Islam) perkhidmatan bank perdagangan dan
e. Bank Saud agar kegunaannya. Risalah bank dan produknya.
d. Bank Badan Berkanun 4. Menerangkan penggunaan berbagai
e. Bank Koperasi jenis cek.
5. Mengenal pasti sebab-sebab cek tak Ceramah oleh pegawai bank.
layan
8.3 Perkhidmatan bank 6. Menerangkan eiri dan fungsi setlap
perdagangan jenis lnstitusi kewangan lain. Catatan:
a. Menerima simpanan 7. Melakarkan cek.
b. Kemudahan Penerangan mellputi aktiviti
pembayaran kewangan yang menjual
c. Kemudahan berbagai produk
pembiayaan perkhidmatan untuk mendapat
d. Perkhidmatan lain keuntungan.
* Penerangan meliputi
8,4 Cek Aras 2 penggunaan teknologi
a. Jenis-jenis cek dan rnaklurnat dalam urusan
penggunaannya. 1. Menjelaskan perbezaan di antara setiap perbankan.
b. Faedah jenis bank.
menggunakan cek 2. Menjelaskan kepentingan setiap bentuk Penerangan meliputi tatacara
c. Cek-cek lain. perkhidmatan bank perdagangan membuka akaun.
d. Cek tak layan kepada pelanggan bank.
3. Menghuraikan kelebihan dan kekurangan
penggunaan cek. Cara menggunakan cek.
4. Menjelaskan perbezaan cek terbuka
dan cek berpalang. 6

huraian sukatan pelajaran perdagangan kbsm

BIDANG PEMBELAJARANI HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
UNIT PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
8.5 lnstitusi kewangan lain Aras 3
a. Syarikat Kewangan
b. Syarikat Pajakan 1. Membuat keputusan pemilihan Spesimen cek.
c. Syarikat Pemfaktoran perkhidmatan bank yang sesuai
d. Syarikat Jaminan untuk pelbagai jenis pelanggan Penerangan meliputi
Kredit Malaysia. bank. perkhidmatan Biro
Maklumat Cek (BMC)
Penerangan ringkas tentang
jenis dan peranan institusi
kewangan lain. TAJUK 9: INSURANS

BIDANG PEMBELAJARANf HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
UNIT PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
9.1 Insurans Aras 1
a. Pengenalan kepada
insurans 1. Menerangkan konsep, peranan dan
b. Konsep insurans istllah-istilah dalam insurans.
c. Jenis risiko 2. Mengenal pasti jenis-jenis risiko.
d. Peranan insurans 3. Menerangkan prinsip-prinsip
insurans.
4. Mengetahui [enis-jenls dan kegunaan Penerangan prinsip ganti rugi
9.2 Prinsip-prinsip insurans insurans. meliputi caruman, subrogasi
a. Kepentingan boleh 5. Membandingkan insurans konvensional dan doktrin punca terdekat.
diinsuranskan dengan Takaful,
b. Penuh percaya 6. Mengetahui cara-cara membeli polisi Ceramah wakil syarikat
c. Ganli rugi dan membuat tuntutan ganti rugt insurans.
d. Prinsip Takaful
Insurans kenderaan bermotor
9.3 Jenis insurans Aras 2 meliputi" Excess Clause".
a. Insurans Kemalangan
b. Insurans Kebakaran 1. Menghuraikan konsep pemusatan Penerangan untuk insurans
c. Insurans Hayat risiko. lain meliputi peranan
d. Insurans Perkapalanf 2. Menjelaskan dengan contoh faktor- PERKESO.
Penerbangan faktor yang mempengaruhi kadar
e. Insurans-insurans lain premium insurans.
3. Menjelaskan prinsip-prinsip takaful, Kajian tentang jenis insurans
9.4 Takaful 4. Menjelaskan implikasi setiap yang diambH oleh sesebuah
a. Prinsip Takaful prinsip insurans ke atas tuntutan perniagaan.
b. Produk Takaful ganti rugi.
Catatan:
Penerangan ringkas tentang
9.5 Belian polisl dan tuntutan implikasi percukaian ke atas
ganti rugi Aras 3 ganti rugi dan premium
a. Prosedur membeli insurans.
polis! 1. Mencadangkan jenis polls: insurans
b. Prosedur membuat yang sesuai bagi sesuatu jenis
tuntutan ganti rugi. perniagaan dan individu. TAJUK 10: PENGANGKUTAN

BIDANG PEMBELAJARANI HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
UNIT PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
10.1 Pengangkutan Aras 1
a. Peranan Lawatan ke pelabuhan.
penga ngkuta n 1. Menerangkan peranan dan jenis-
jenis pengangkutan. Kajian tentang jenis
10.2 Jenis pengangkutan 2. Mengenal pasti kelebihan dan pengangkutan yang sesuai
b. Pengangkutan darat kekurangan setiap jenis bagi sesuatu jenis barang dan
c. Pengangkutan laut pengangkutan. rasianal memilihnya. 7

huraian sukatan pelajaran perdagangan kbsm

BIDANG PEMBELAJARANf HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
UNIT PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
d. Pengangkutan 3. Menerangkan maksud pengkontenaan
udara dan Pengangkutan Antarabangsa
e. Saluran paip Routier(TIR)
4. Mengenal pasti agensi-agensi yang Peranan mellputi:
10.3 Pengkontenaan peranannya berkaitan dengan - Lembaga Pelabuhan
a. Maksud bidang pengangkutan. - Lembaga Pelesenan
pengkontenaan 5. Menerangkan faktor-faktor Kenderaan Perdagangan
b. Pengangkutan pemilihan jenis pengangkutan. (LPKP)
Antarabangsa - Jabatan Pengangkutan
Routier Jalan (JPJ)
(Transport - Sistem Penerbangan
International Malaysia (MAS)
Routier) - Jabatan Penerbangan
Awam (DCA)
10.4 Pemilihan [enls Aras 2 - Petronas
pengangkutan - Keretapi Tanah Melayu
a. Faktor-faktor 1. Menjelaskan dengan contoh Berhad (KTMB)
pemilihan jenis kepentingan pengangkutan kepada - Jabatan Laut
peng an gkuta n sesuatu [enis perniagaan. (Syahbandar)
2. Menghuraikan jenis-jenis - Malaysian International
pengangkutan darat, laut, udara dan Shipping Corporation
sa luran paip. (MISC)
3. Memilih jenis pengangkutan yang - PUSPAKOM
sesuai bagi membantu perniagaan
Folio/buku skrap
Aras 3
1. Membuat gambaran mental
tentang akliviti pengangkutan
dalam perniagaan.
2. Mengkritik setiap jenis pengangkutan.
3. Membuat keputusan raslonal
dalam memilih jenis pengangkutan. TAJUK 11 : KOMUNIKASI

BIOANG PEMBELAJARANI HASIL PEMBELAJARAN CAOANGAN AKTIVITI
UNIT PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
11.1 Komunikasi Aras 1
a. Peranan komunikasi
b. Perkhidmatan 1. Menerangkan peranan komunikasi. Penekanan kepada
komunikasi 2. Menerangkan jenis perkhidmatan perkhidmatan pos dan
i. Televisyen dan komunikasi yang sesuai digunakan telekomunikasi yang berkaitan
radio dalam perniagaan. dengan amalan perniagaan.
Ii. Perkhidmatan 3. Menerangkan ciri-ciri setiap jenis
pos perkhidmatan komunikasi.
iii. Perkhidmatan 4. Menerangkan agensi yang terlibat
telekomunikasi dalam perkhidmatan komunikasi. Simulasi tentang penggunaan
IV. Perkhldmatan perkhidmatan komunlkasi.
kurier
Aras 2
1. Menjelaskan faktor-faktor
pemilihan sesuatu [enis
perkhidmatan komunikasi.
Aras 3
1. Mencadangkan jenis-jenis
perkhidmatan komunikasi yang
sesuai kepada peniaga. - 8

huraian sukatan pelajaran perdagangan kbsm

TAJUK 12: PERGUDANGAN

BIDANG PEMBELAJARANI HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
UNIT PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
12.1 Pergudangan Aras 1
a. Peranan Carta aliran gudang.
pergudangan 1. Menerangkan maksud dan peranan
b. Ciri-ciri gudang yang pergudangan.
balk 2. Menerangkan jenis-jenis gudang.
3. Menerangkan kepentlngan gudang Mengkajl jenis gudang yang
berbon kepada peniaga dan kerajaan. sesuai bag I sesuatu jenis
12.2 Jenis-jenis gudang 4. Menyatakan ciri-cirl gudang yang balk. barang dan rasional
a. Gudang pengilang memilihnya.
b. Gudang pemborong Aras 2
e. Gudang peruncit
d. Gudang kerajaan 1. Menghuraikan dengan eontoh
e. Gudang berbon kepentingan gudang kepada peniaga
f. Penyetoran sejuk dan pengeluar.
2. Menjelaskan ciri-ciri gudang yang baik.
Aras 3
1. Meneadangkan kaedah -
pengendalian gudang yang baik. TAJUK 13: PROMOSI

BIDANG PEMBELAJARANI HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
UNIT PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
13.1 Promosi Aras 1
a. Peranan promosi Penerangan ringkas konsep
b. Promosi dalam 1. Menerangkan maksud dan peranan produk, promosi, harga dan
pemasaran promosi. agihan (4P).
2. Mengenal pasti perkaitan promosi
13.2 Jenis promosi dengan pemasaran.
a. Pengiklanan 3. Menerangkan eiri-eiri setiap jenis Simulasi mengenai pelbagai
b. Promosi jualan promosi. jenis promosi.
e. Jualan terus 4. Mengenal pasti jenis-jenis
d. Publisiti pengiklanan. Folio
5: Menerangkan ciri-ciri pe!bagai media
pengiklanan.
13.3 Media pengiklanan 6. Menerangkan faktor-faktor pemilihan
a. Media bereetak media pengiklanan. Cara mengiklan sesuatu
b. Media elektronik barang/kemahiran
e. Media-media lain kejurujualan.
Aras 2
13.4 Pemilihan media 1. Menjelaskan perbezaan antara
pengiklanan jenis-jenis promosi.
a. Fa kto r -fa ktor 2. Menghuraikan eara "gaya tarikan
pemilihan media iklan "untuk menarik perhatian
pengiklanan. pengguna.
3. Menjelaskan kelebihan dan kekurangan
setiap media pengiklanan
4. Memilih media pengiklanan yang
sesuai bagi mempromosikan sesuatu
keluaran,
5. Menentukan pemilihan jenis pengiklanan
yang sesuai bagi sesuatu barangan.
Aras 3
1. Mencadangkan jenis-jenis promosi
yang sesuai bagi sesuatu barangan. 9

huraian sukatan pelajaran perdagangan kbsm

TAJUK 14: PERANAN KERAJAAN DALAM PERNIAGAAN

BIDANG PEMBELAJARANf HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
UNIT PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
-
14.1 Peranan kerajaan Aras 1
dalam perniagaan
a. Penyelidikan dan 1. Mengenal pasti kepentingan Penerangan ringkas dan
pembangunan peranan kerajaan dalam menyeluruh peranan
b. Perundangan perniagaan. kerajaan meliputi Industri
perniagaan 2. Mengenal pasti agensi-agensi Kecil dan Sederhana,
c. Latihan dan yang terlibat. perniagaan antarabangsa dan
pengurusan 3. Membezakan pengiibatan agensi Lembaga Hasil Dalam Negeri
d. Kemudahan dalam membantu peniaga/ pengusaha. (LHDN).
infrastruktur dan
ruang niaga Aras 2
e. Promosi dan
pemasaran 1. Menjelaskan dengan contoh cara Risalah.
f. Pelepasan cukai bagaimana seseorang pengusaha
g. Pembiayaan dibantu oleh kerajaan.
2. Menghuraikan peranan setiap agensi Lawatan ke agensi berkaitan.
kepada pengusaha.
3. Menghuraikan implikasi perundangan Ceramah
perniagaan kepada pengusahaf
peniaga.
Aras 3
1. Menghuraikan implikasi peranan
kerajaan kepada peniaga dan
pengguna. TAJUK 15: KONSUMERISME

BIDANG PEMBELAJARANI HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
UNIT PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
15.1 Konsumerisme Aras 1
a. Maksud Ceramah
konsumerisme 1. Menerangkan maksud konsumerisme.
2. Mengenal pasti hak dan tanggungjawab
15.2 Perlindungan pengguna pengguna dan pengeluar.
a. Hak dan 3. Mengetahui dan mengamalkan Surat khabar/Utusan
tanggungjawab cara membeli dengan bijak. Konsumer.
pengguna 4. Menerangkan peranan kerajaan dan
b. Tanggungjawab agensi lain dalam melindungi pengguna. Perbahasan
pengeluar 5. Mengamalkan etika amalan perniagaan
c. Membeli dengan oleh penjual dan pembeli.
bijak 6. Menerangkan undang-undang berkaitan
d. Peranan kerajaan dengan perHndungan pengguna.
dan agensi lain Penerangan ringkas tentang
dalam melindungi Aras 2 Tribunal Pengguna (di bawah
pengguna Akta Perlindungan Pengguna).
e. Etika amalan 1. Menghuraikan bagaimana menjadi
perniagaan pengguna yang bertanggungjawab.
2. Menjelaskan dengan contoh
tanggungjawab pengguna dan
pengeluar.
Aras 3
1. Menilai amalan penjual dari segi etika
perniagaan. -
2. Merumuskan sebab-sebab pengguna Catalan: Penerangan meliputi
perlu dilindungi. tanggungjawab sebagai
pembayar cukai. 10