KANDUNGAN

 Perintah Am Bab µF 1974 dibahagikan kepada 5 bahagian iaitu :
Bhg 1 : Rawatan Perubatan Untuk Pegawai-pegawai Bhg 2 : Tanggungjawab Pegawai Perubatan Bhg 3 : Lembaga Perubatan Bhg 4: Bayaran Dan Peraturan Wad Bhg 5 : Pelbagai Contoh : Pelantikan Sebagai Pegawai Pakar Surat Ubat Penggunaan Ambulan

PRINSIP KEMUDAHAN
(JKKMGSA 1991)

Disediakan sebagai satu keistimewaan (bukan hak) boleh ditarik balik bila perlu Hanya dinikmati apabila diperlukan Diberi atas tujuan tertentu dengan syarat & kelayakan berbeza Diberi dengan saksama kepada yang layak

TUJUAN/RASIONAL PEMBERIAN KEMUDAHAN
(JKKMGSA 1991)

Menjaga kebajikan dan kesihatan menerap ciri-ciri budaya ikram

serta

Menyedia kemudahan-kemudahan yang lebih selesa Menjaga kedudukan anggota pada pandangan masyarakat umum
Memberi motivasi dan galakan positif untuk meningkat prestasi dan produktiviti

KEMUDAHAN PERUBATAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM
Perubatan sebagai salah satu kemudahan umum yang diberi kepada semua anggota Perkhidmatan Awam

KEMUDAHAN PERUBATAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM

SUMBER DASAR & PERATURAN KEMUDAHAN PERUBATAN
Pekeliling Perkhidmatan Bil 4 Tahun 2001

PANDUAN
PELAKSANAAN KEMUDAHAN PERUBATAN
(PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2001)

UBAT

KEMUDAHAN DI IJN

ALAT ORTOPEDIK/ ANGGOTA PALSU

(1974)

RAWATAN LUAR NEGERI

PERKHIDMATAN PERKHIDMATAN PERUBATAN PERUBATAN

RAWATAN KEPAKARAN

RAWATAN BUAH PINGGANG

RAWATAN KECEMASAN

RAWATAN KEMANDULAN

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

KEMUDAHAN PERUBATAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM

TAFSIRAN
(Perintah Am 1 Bab F)

(1974) 

Pegawai
Pegawai & pesara

Hospital
Hospital/Klinik Kerajaan/ Hospital Universiti 

Keluarga pegawai/pesara: pegawai/pesara:
± Suami,isteri ± Anak-anak Anak(Kandung/Tiri/Angkat) 
Di bawah 18 tahun (ditanggung) Di bawah 21 tahun (belajar) Tiada had (Daif kelemahan otak / jasmani)

Pegawai Perubatan
Doktor perubatan/pergigian yang berdaftar dan berkhidmat dengan Kerajaan

Doktor Prevet
Doktor perubatan/pergigian yang berdaftar yang tidak berkhidmat dengan Kerajaan

RAWATAN PERUBATAN PEGAWAI 
Pegawai dan keluarga yang jatuh sakit akan mendapat rawatan perubatan atau pergigian atau ubat percuma yang terdapat di hospital/klinik Kerajaan. Kerajaan. Alat-alat ortopedik dan anggota palsu. Alatpalsu. Ubat/perkhidmatan rawatan tiada di hospital boleh membuat pembelian dan menuntut bayaran balik atau melalui pesanan tempatan. tempatan.
(Perintah Am 2 Bab F)

JENISJENIS-JENIS KEMUDAHAN PERUBATAN YANG DISEDIAKAN (9) PEKELILING PERKHIDMATAN BIL 4 TAHUN 2001
UBAT KEMUDAHAN DI IJN RAWATAN LUAR NEGERI
PANDUAN
PELAKSANAAN KEMUDAHAN PERUBATAN
(PE KE LILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2001)

PP BIL 4/2001

ALAT ORTOPEDIK/ ANGGOTA PALSU

PERKHIDMATAN PERUBATAN RAWATAN BUAH PINGGANG RAWATAN KEMANDULAN

RAWATAN KEPAKARAN RAWATAN KECEMASAN

UBAT

KEMUDAHAN DI IJN

ALAT ORTOPEDIK/ ANGGOTA PALSU

RAW ATAN LUAR NEGERI

PERKHIDMATAN PERKHIDMATAN PERUBATAN PERUBATAN

RAWATAN KEPAKARAN

RAW ATAN BUAH PINGGANG

RAW ATAN KECEMASAN

RAWATAN KEMANDULAN

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

DASAR & PERATURAN KEMUDAHAN PERUBATAN IBU BAPA 
Penjelasan Peraturan & Kaedah Pelaksanaan Kemudahan Perubatan untuk Ibu Bapa Pegawai

KUATKUASA

1 JAN 1992

RAWATAN PERUBATAN IBU BAPA 
Rawatan perubatan untuk ibu bapa yang sah Pegawai yang menerima opsyen Sistem Saraan Baru (SSB) Selagi pegawai masih di dalam perkhidmatan Kerajaan Ibu bapa yang sah yang terdiri daripada pesara boleh memilih menggunakan kelayakan sebagai pesara atau kelayakan anak/pegawai

RAWATAN PERUBATAN IBU BAPA 
Maksud ibu bapa yang sah: sah: Ibu bapa kandung atau ibu tiri atau bapa tiri atau ibu bapa angkat yang sah disisi undangundang-undang. Terhad kepada satu ibu dan satu bapa. Maklum secara rasmi kepada Jabatan. Mastautin di Malaysia.

RAWATAN PERUBATAN IBU BAPA
Ibu bapa ( yang bukan pesara), layak menikmati semua kemudahan perubatan sama seperti yang disediakan kepada anggota dan keluarga kecuali«. 

 

Rawatan luar negeri Rawatan pencegahan penyakit Alat ortopedik / Anggota palsu Rawatan crowning, gigi palsu dan rawatan kosmetik

KEMUDAHAN PERUBATAN
Rawatan Luar Negeri

Klinik

Kecemasan
Rawatan

Swasta Hospital Swasta
Kepakaran

IJN

LPPKN

SAKIT?

Klinik Panel

Hospital Kerajaan Hospital Universiti

Ubat Alat Perkhidmatan Dialisis

LIPUTAN KEMUDAHAN
TEMPOH 
Mulai dilantik hingga tamat perkhidmatan @ seumur hidup bagi pesara Pegawai/Pesara, Isteri, Suami Anak-anak kandung, tiri, angkat Ibu Bapa kandung, tiri, angkat Hospital/klinik Kerajaan, swasta Dalam dan Luar Negeri Kos rawatan sebenar
* Guru Sandaran hanya layak untuk diri sendiri sahaja

AHLI KELUARGA

TEMPAT KOS

LIPUTAN KEMUDAHAN
Rawatan Luar Stesen
Pegawai dan keluarga tidak termasuk ibu bapa Elaun layak dituntut:
Elaun perjalanan Elaun sarahidup Tempoh sebenar (tidak melebihi 5 hari)

Jika pegawai mengiringi pesakit perlu memohon cuti
* Guru Sandaran tidak layak menuntut elaun

PELAKSANAAN TUNTUTAN PERUBATAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Maksud Ketua Jabatan adalah Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Pelajaran Malaysia [KP(PP) 0111/1 Jld.4 (94) bertarikh 20 Mei 2002] Penurunan kuasa Ketua Jabatan kepada Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri: Rawatan hemodialisis ± KP(PP)0111/1 Jld.4 (97) bertarikh 21 November 2002 Suntikan Eprex/recormon/erythropoetin ± KP(PP)0111/1 Jld.5(34) bertarikh 20 Februari 2006 yang berkuatkuasa 1 Mac 2006

Permohonan Perbelanjaan Ubat
PRINSIP 
Ubat yang terdapat dalam senarai ubat-ubatan ubatKerajaan Ubat yang tidak terdapat dalam senarai ubatubatubatan:
± Kelulusan KKM (BPP)/ Pengarah Hospital Universiti

PANDUAN
PELAKSANAAN KEMUDAHAN PERUBATAN
(PEKELILING PERKHIDM ATAN BILANGAN 4 TAHUN 2001 )

PP 4/01

UB AT

KEMUDAHAN DI IJN

ALAT OR TOPEDIK/ ANGGO TA PALSU

RAWA TAN LUAR N EGERI

PERKHIDMATAN PERKHIDMATAN PERUBATAN PERUBATAN

RAW ATAN KEPA KARAN

RA WATAN BUAH PINGGANG

RAWA TAN KECEM ASAN

RAW ATAN KEMA NDULAN

JABATAN PERKHIDMATAN AWAMMALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAMMALAYSIA

TATACARA 
Mendapat rawatan di hospital/klinik Kerajaan; Kerajaan; Kemudahan tidak dapat dibekal/disediakan oleh hospital berkenaan; berkenaan; Diperaku/disahkan oleh PPK borang SARAUBAT JPA (PPK); (PPK); Guna borang SARAUBAT JPA(AM); JPA(AM); Dilulus oleh Ketua Jabatan. Jabatan.

Permohonan Perbelanjaan Alat Ortopedik/ Anggota Palsu PP 4/01
PRINSIP 
Alat ortopedik/anggota palsu (+ baik pulih dgn perakuan) Anggota palsu perlu dapatkan sebutharga termasuk drp Pusat Latihan Perindustrian & Pemulihan OKU, Bangi (PLPP) Alat ortopedik > RM5000 rujuk utk sokongan KKM (BPP) Alat selain ortopedik/anggota palsu ditimbang ikut kes Ibu bapa tidak layak

PANDUAN
PELAKSANAAN KEMUDAHAN PERUBATAN
(PEKELILING PERKHIDM ATAN BILANGAN 4 TAHUN 2001 )

UB AT

KEMUDAHAN DI IJN

ALAT OR TOPEDIK/ ANGGO TA PALSU

RAWA TAN LUAR N EGERI

PERKHIDMATAN PERKHIDMATAN PERUBATAN PERUBATAN

RAW ATAN KEPA KARAN

RA WATAN BUAH PINGGANG

RAWA TAN KECEM ASAN

RAW ATAN KEMA NDULAN

JABATAN PERKHIDMATAN AWAMMALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAMMALAYSIA

TATACARA Mendapat rawatan di hospital/klinik Kerajaan; Kerajaan; Kemudahan tidak dapat dibekal/disediakan oleh hospital berkenaan; berkenaan; Diperaku/disahkan oleh PPK (SARAUBAT JPA(PPK); JPA(PPK); Guna borang SARAUBAT JPA (AM); (AM); Dilulus oleh Ketua Jabatan. Jabatan.

Permohonan Perbelanjaan PP 4/01 Rawatan Kemandulan (LPPKN)
PRINSIP TATACARA Mendapat LPPKN; rawatan di 

Mengatasi Primary infertility (Tdk pernah/ menghadapi kesukaran mengandung) Rawatan yang tidak dipertimbangkan: ± Proses IVF / GIFT ± Rawatan secondary infertility

Disahkan oleh Pakar LPPKN-Borang SARAUBAT JPA (PPK); Guna borang SARAUBAT JPA (AM); Dilulus Jabatan. oleh Ketua

Permohonan Perbelanjaan Perkhidmatan Perubatan
PRINSIP 
CT Scan , MRI Perkhidmatan lain, rujuk KKM (Bhg Perkembangan Perubatan) untuk sokongan

PP4/01
PANDUAN
PELAKSANAAN KEMUDAHAN PERUBATAN
(PEKELILING PERKHIDM ATAN BILANGAN 4 TAHUN 2001 )
UB AT KEMUDAHAN DI IJN ALAT OR TOPEDIK/ ANGGO TA PALSU RAWA TAN LUAR N EGERI PERKHIDMATAN PERKHIDMATAN PERUBATAN PERUBATAN

RAW ATAN KEPA KARAN

RA WATAN BUAH PINGGANG

RAWA TAN KECEM ASAN

RAW ATAN KEMA NDULAN

JABATAN PERKHIDMATAN AWAMMALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAMMALAYSIA

TATACARA 
Mendapat rawatan di hospital/klinik Kerajaan; Kerajaan; Kemudahan tidak dapat dibekal/disediakan oleh hospital berkenaan; berkenaan; Diperaku/disahkan oleh PPK ±Borang SARAUBAT JPA(PPK); JPA(PPK); Guna borang SARAUBAT JPA (AM); (AM); Dilulus oleh Ketua Jabatan. Jabatan.

PP 4/01

Permohonan Perbelanjaan Rawatan Penyakit Buah Pinggang
PRINSIP Rawatan Hemodialisis/CAPD Kos rawatan sebenar, tetapi tidak >RM200 tiap rawatan Ubat, Vitamin, ujian lain yg ada di hospital Kerajaan tidak dipertimbangkan Perakuan PPK hanya perlu sekali sahaja TATACARA Mendapat rawatan di hospital/klinik Kerajaan; Kemudahan tidak dapat dibekal/disediakan oleh hospital berkenaan; Diperaku/disahkan oleh PPK-Borang SARAUBAT JPA(PPK); Guna borang SARAUBAT JPA (AM); Dilulus oleh Ketua Jabatan.

Permohonan Perbelanjaan Rawatan Kecemasan Di Hospital Swasta
PRINSIP 
 Rawatan di hospital swasta berhampiran dengan tempat kecemasan kerana tiada hospital Kerajaan berdekatan Rawatan serta merta untuk menyelamat nyawa Jika jarak hospital swasta/Kerajaan sama, perlu ke hospital Kerajaan Kos ditanggung termasuk rawatan( tempoh kecemasan) Bayaran wad (ikut kelayakan) Perlu laporan klinikal swasta Dilulus oleh Ketua Jabatan.

PP 4/01

PANDUAN
PELAKSANAAN KEMUDAHAN PERUBATAN
(PEKELILING PERKHIDM ATAN BILANGAN 4 TAHUN 2001 )

UB AT

KEMUDAHAN DI IJN

ALAT OR TOPEDIK/ ANGGO TA PALSU

RAWA TAN LUAR N EGERI

PERKHIDMATAN PERKHIDMATAN PERUBATAN PERUBATAN

RAW ATAN KEPA KARAN

RA WATAN BUAH PINGGANG

RAWA TAN KECEM ASAN

RAW ATAN KEMA NDULAN

JABATAN PERKHIDMATAN AWAMMALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAMMALAYSIA

TATACARA
Mendapat rawatan di klinik/ hospital swasta Perlu rawatan serta merta yang tidak boleh dilengahkan untuk menyelamat nyawa pesakit Pesakit kritikal/tenat semasa dibawa ke klinik/hospital swasta Pengesahan kecemasan oleh Pakar Perubatan klinik/hospital swasta Permohonan dgn borang SARAUBAT JPA (RCS) 

  

 

Permohonan Perbelanjaan Rawatan Kepakaran di hospital Swasta
PRINSIP 

PP 4/01

PANDUAN
PELAKSANAAN KEMUDAHAN PERUBATAN
(PEKELILING PERKHIDM ATAN BILANGAN 4 TAHUN 2001 )

UB AT

KEMUDAHAN DI IJN

ALAT OR TOPEDIK/ ANGGO TA PALSU

RAWA TAN LUAR N EGERI

PERKHIDMATAN PERKHIDMATAN PERUBATAN PERUBATAN

RAW ATAN KEPA KARAN

RA WATAN BUAH PINGGANG

RAWA TAN KECEM ASAN

RAW ATAN KEMA NDULAN

JABATAN PERKHIDMATAN AWAMMALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAMMALAYSIA

TATACARA
Mendapat rawatan di hospital Kerajaan Pengesahan Pakar Kerajaan bahawa rawatan diperlukan tetapi boleh diperolehi di hospital swasta dalam negeri Perakuan KPK bahawa rawatan tidak diperolehi di hospital Kerajaan Guna borang SARAUBAT JPA (RPS) Diluluskan oleh JPA (Bhg. Gaji dan Elaun) 

Rawatan kepakaran diperlukan dan boleh diperolehi dalam negeri Rawatan berkenaan tiada di hospital Kerajaan Kos ditanggung ialah rawatan dan wad- ikut wadkelayakan Rawatan susulan boleh jika disahkan oleh KKM tidak boleh diperolehi di hospital Kerajaan.  

Permohonan Perbelanjaan Rawatan di Luar Negeri
PRINSIP
Rawatan berkenaan tiada pada Kerajaan Rawatan khas diperlukan dan tidak diperolehi di dalam negeri Kos ditanggung ialah rawatan, sara hidup (10 hari max), tambang dan wad - ikut kelayakan Lembaga Perubatan boleh memperakukan keperluan pengiring. Kos pengiring akan ditanggung

PP 4/01

TATACARA
Mendapat rawatan di hospital Kerajaan Pengesahan Lembaga Perubatan rawatan khas diperlukan & tidak diperolehi di dalam negeri Perakuan KPK rawatan tiada pada Kerajaan Guna borang (RLN) SARAUBAT JPA

Diluluskan oleh Jemaah Pegawai melalui JPA (Bhg. Gaji dan Elaun)

Kemudahan Rawatan di IJN SPP
PRINSIP 
Pesakit diperiksa dan dirujuk oleh Pakar Perubatan Umum/Pakar Kardiologi dari klinik/hospital Kerajaan atau Swasta Peraturan dan syarat dalam ³Panduan Mengenai Kemudahan di IJNSB-Pesakit Tanggungan IJNSBKerajaan Persekutuan´ surat KKM 16/9/97 hendaklah dipatuhi. 
TATACARA

PP 4/2001
PANDUAN
PELAKSANAAN KEMUDAHAN PERUBATAN
(PEKELILING PERKHIDM ATAN BILANGAN 4 TAHUN 2001 )
UB AT KEMUDAHAN DI IJN ALAT OR TOPEDIK/ ANGGO TA PALSU

13/2007 (1/10/07)

RAWA TAN LUAR N EGERI

PERKHIDMATAN PERKHIDMATAN PERUBATAN PERUBATAN

RAW ATAN KEPA KARAN

RA WATAN BUAH PINGGANG

RAWA TAN KECEM ASAN

RAW ATAN KEMA NDULAN

JABATAN PERKHIDMATAN AWAMMALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAMMALAYSIA

Mendapat rawatan di hospital Kerajaan Pakar Perubatan Umum/Pakar Kardiologi dari klinik/hospital Kerajaan atau Swasta merujuk pesakit ke IJN. Yang layak: Pegawai/Pesara Kerajaan yang menerima pencen (Perkhidmatan Awam Persekutuan) serta keluarga.  

PERUNTUKAN PERINTAH AM BAB F SECARA KESELURUHAN
PA ¶F· 2 ~ 4
RAWATAN PERUBATAN UNTUK PEGAWAI P.A. F 2

Layak rawatan perubatan / pergigian percuma yg terdapat di hospital/klinik Kerajaan. Ubat tiada dalam stor boleh pembelian tempatan & membuat tuntutan balik perbelanjaan.
P.A. F 3

Rawatan di hospital/klinik Kerajaan yang berhampiran dengan stesyen. Rawatan di tempat lain atas rujukan PPK boleh tuntut elaun. ( PA Bab B & PP9/91- Benarkan seorang pengiring )
P.A. F 4

Rawatan di hospital prevet bayar sendiri.

RAWATAN PERUBATAN PEGAWAI
PA µF¶ 7 ~ 9
P.A. F 7

Layak rawatan luar negeri dengan kelulusan Jemaah Pegawai
(P.A. F 8a/b)

Kelayakan kemudahan perubatan pesara & keluarga sama seperti kelayakan pegawai & keluarga
P.A. F 9

Rawatan percuma untuk keluarga selepas kematian pegawai yang status berpencen

KELAYAKAN & BAYARAN WAD
PA µF¶ 21 dan PP 4/02
GRED/KATEGORI KELAS WAD BAYARAN SEHARI
(1974)

AKTA FEE 1951

Pengurusan Tertinggi

Kelas 1 Bilik Seorang

RM10.00

RM80.00 (berhawa dingin)

45-54

Kelas 1 Bilik Seorang

RM 10.00

RM60.00 (tidak berhawa dingin)

31-44

Kelas 1 Bilik Berdua

RM 8.00

RM40.00

21-30

Kelas 1 Bilik Bertiga

RM 6.00

RM30.00

1-20

Kelas 2

RM 3.00

RM20.00

LEMBAGA PERUBATAN
PA µF¶ 18, 19 & 20

PERATURAN 
Pengarah hospital negeri akan lantik LP:
± ± ± ± Tidak kurang dpd 2 PPK Seorang mesti pakar berkaitan dengan penyakit pesakit Doktor swasta boleh dgn persetujuan Ketua Jabatan/KSU Permohonan dpd Ketua Jabatan/KSU

(1974)

P.A. F 18 
Laporan LP seperti format di lampiran C P.A ³F´ P.A. F 20

LEMBAGA PERUBATAN
(1974)

7 SEBAB PERLU LP 

Masih tidak sihat selepas habis Cuti Sakit biasa Tiada harapan sihat untuk bertugas Cuti Sakit 45 hari atau lebih setiap tahun selama 3 tahun berturut-turut berturut Kesiuman otak / kesihatan fizikal diragui Tercedera masa bertugas Sakit Tibi, Kusta dan Barah Perlu rawatan di luar negeri
- P.A. F 19

PEMERIKSAAN KESIHATAN PEKELILING PERKHIDMATAN BIL 3 TAHUN 2003 Tujuan: Memberi kemudahan pemeriksaan kesihatan percuma termasuk: i. ii. iii. iv. Pemeriksaan fizikal; Ujian makmal (glukosa, darah dan lipid serum); Pemeriksaan pergigian; dan Pemeriksaan lain yang ditentukan oleh PPK yang memeriksa.

PEMERIKSAAN KESIHATAN PEKELILING PERKHIDMATAN BIL 3 TAHUN 2003 

Syarat: Pegawai lantikan tetap yang berumur 40 tahun dan ke atas; Tidak perlu mengambil cuti rehat; Tidak dibenarkan menuntut apa-apa elaun dan apakemudahan bagi tujuan pemeriksaan ini; Tempat pemeriksaan di klinik/hospital Kerajaan, Hospital Angkatan Tentera dan Hospital Pengajar di bawah KPT

i. ii. iii. iv.

KEMUDAHAN PERLINDUNGAN INSURANS KESIHATAN KEPADA PEGAWAI PERKHIDMATAN YANG BERADA DI LUAR NEGARA ATAS URUSAN PERSENDIRIAN 
   

Pegawai lantikan tetap, sementara dan kontrak Terhad kepada diri pegawai sahaja Meliputi perbelanjaan perubatan, hospital dan rawatan had amaun perlindungan kesihatan seperti dalam polisi insuransyang dikemukakan oleh syarikat penanggung insurans Perbezaan kos ditanggung oleh Kerajaan tertakluk kepada kelulusan Perbendaharaan Malaysia Sekali dalam satu tahun kalendar dan tempoh lawatan tidak melebihi 31 hari mulai tarikh bertolak Bayaran premium insurans dibayar oleh Jabatan Syarikat penanggung insurans yang layak adalah yang dilantik oleh Kerajaan ± Commerce Assurance
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 8 Tahun 2004

SEKIAN
UBAT KEMUDAHAN DI IJN ALAT ORTOPEDIK/ ANGGOTA PALSU

PANDUAN
PELAKSANAAN KEMUDAHAN PERUBATAN
(PE KE LILIN G PER K HID M ATA N B ILA N GA N 4 TA H U N 2001 )

UBAT

KEMUDAHAN DI IJN

ALAT ORTOPEDIK/ ANGGOTA PALSU

RAWATAN LUAR NEGERI

PERKHIDMATAN PERKHIDMATAN PERUBATAN PERUBATAN

RAWATAN KEPAKARAN

RAWATAN BUAH PINGGANG

RAWATAN KECEMASAN

RAWATAN KEMANDULAN

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JABATAN

RAWATAN LUAR NEGERI

PERKHIDMATAN PERUBATAN

RAWATAN KEPAKARAN

RAWATAN BUAH PINGGANG

RAWATAN KECEMASAN

RAWATAN KEMANDULAN

SARAUBAT JPA (PPK)

Pegawai Perubatan Kerajaan memperaku dan mengesahkan keperluan: Ubat Alat Ortopedik/Anggota Palsu Perkhidmatan perubatan Hemodialisis/CAPD

SARAUBAT JPA (AM)

Memohon perbelanjaan: Ubat Alat Ortopedik/Anggota Palsu Perkhidmatan perubatan Hemodialisis/CAPD

SARAUBAT JPA (RCS)

Memohon perbelanjaan bagi rawatan kecemasan

SARAUBAT JPA (RPS)

Memohon perbelanjaan bagi rawatan kepakaran di hospital klinik swasta

SARAUBAT JPA (RLN)

Memohon perbelanjaan bagi rawatan di luar negeri

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.