Anda di halaman 1dari 65

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

KESUSASTERAAN MELAYU

TINGKATAN 4

BULAN TEKS/GENRE/TAJU HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PENDEKATAN


K UTAMA ( HPU ) PEMBELAJARAN KAEDAH
MINGGU HASIL PEMBELAJARAN ( HHP )/ARAS TEKNIK
KHUSUS ( HPK ) KEMAHIRAN
BERNILAI
TAMBAH/APLIKAS
I
AKTIVITI
JANUARI Berkenalan dengan Global
para pelajar Analitik
1 Penggunaan teks Penerangan
dan buku catatan Percambahan
Falsafah Pendidikan fikiran
Kesusasteraan Kemahiran berfikir
Melayu Kecerdasan
Pengenalan pelbagai
Takrif Bercerita
Kesusasteraan Mencatat nota
Melayu dalam
Pendidikan
Matlamat dan
objektif kurikulum
Kesusasteraan
Melayu
2 Pengenalan 1.0. Menghuraikan definisi Aras 1 Struktural
Kesusasteraan kesusasteraan, ciri, Analitik
Melayu bentuk, sejarah i. Menyatakan Soaljawab
perkembangan, dan definisi Percambahan
peranan Kesusasteraan kesusasteraan. fikiran
Melayu Deduktif
1.1. Menerangkan Kemahiran berfikir

1
definisi Kecerdasan
kesusasteraan. ii. Menyatakan pelbagai
1.2. Menerangkan definisi Peta minda
definisi Kesusasteraan Membina nota
kesusasteraan Melayu. Merumus isi
Melayu. iii. Menyatakan
1.3. Menyenaraikan ciri
ciri kesusasteraan. kesusasteraan
1.4. Menerangkan Melayu.
bentuk
kesusasteraan. iv. Menyatakan
1.5. Menggalurkan bentuk
sejarah kesusasteraan
perkembangan Melayu.
kesusasteraan v. Menyenaraika
Melayu secara n peranan
ringkas. kesusasteraan
1.6. Menjelaskan Melayu.
peranan
kesusasteraan
Melayu.

3 Pengenalan 1.0. Menghuraikan definisi, Aras 2 Berfokus


Prosa/cerpen jenis, ciri dan peranan Sosiologikal
prosa i. Menerangkan Berkumpulan
1.1. Menjelaskan dan membina Percambahan
definisi rajah jenis dan fikiran
prosa/cerpen. ciri prosa. Latihan
1.2. Menerangkan ii. Membandingk Sumbangsaran
jenis prosa/cerpen.. an dan Kemahiran belajar
1.3. Membandingkan membezakan cara belajar
ciri prosa ( cerpen ciri prosa. LPG
dengan novel ). iii. Menerangkan Peta minda
1.4. Menghuraikan peranan prosa Buku ulasan
peranan dalam sastera
prosa/cerpen dalam masyarakat.
2
masyarakat.

4 Teks Madu Ilmu 3.0 Menghuraikan tema Aras 1 Berfokus


dan persoalan dalam Analitik
Cerpen Seekor karya prosa. i. Menyatakan Membaca teks dan
Manusia Seorang 3.1. Menerangkan definisi definisi tema. perbincangan.
Binatang tema Soaljawab
dan persoalan. Penerangan
ii. Menyatakan Cerakinan
3.2. Menghuraikan tema definisi Percambahan
dalam persoalan. fikiran
karya yang dikaji. Teknologi
3.3. Menghuraikan Aras 2 maklumat dan
persoalan komunikasi.
dalam karya yang ii.Menjelaskan tema Kemahiran berfikir
dikaji. dalam karya LPG
3.4. Menghubungkaitkan iii.Menerangkan Penta minda
antara persoalan dalam
persoalan dengan karya.
tema
dalam karya yang Aras 3
dikaji.
i. Menjelaskan
perkaitan
antara
persoalan
dengan tema
dalam karya.

Pengenalan Puisi 1.0. Menerangkan definisi, Aras 1 Struktural


jenis,ciri dan peranan Estetika
puisi i. Menyatakan Membaca teks dan
1.1. Menerangkan definisi puisi. pemahaman
definisi puisi. ii. Menyatakan Berkumpulan
1.2. Menerangkan jenis puisi. Percambahan
jenis puisi. iii. Mengemukaka fikiran
1.3. Membandingkan n ciri puisi. Induktif
3
ciri pelbagai jenis Kajian masa depan
puisi. Pembelajaran
1.4. Menghuraikan secara kontekstual
peranan puisi Peta minda
dalam masyarakat. Aras 3 LPG

i. Menghuraik
an peranan
puisi dalam
masyarakat
.

Pengenalan Novel 1.0. Menghuraikan definisi, Aras 1 Struktural


jenis,ciri dan peranan Sosiologikal
prosa i. Menyatakan Diskusi
1.1. Menjelaskan definisi Menggunakan
definisi prosa/ prosa/novel. kemahiran berfikir
novel. ii. Menyatakan Penerangan
1.2. Menerangkan jenis Perbandingan
jenis prosa/novel. prosa/novel. Percambahan
1.3. Membandingkan Aras 2 fikiran
ciri prosa ( novel Keperihatinan
dengan cerpen ) ii. Membandingk Pembelajaran
1.4. Menghuraikan an dan secara
peranan membezakan konstruktivisme
prosa/novel dalam ciri prosa Teknologi
masyarakat. ( novel dengan maklumat dan
cerpen ). komunikasi
Aras 3 Peta minda
Carta
i. Menghuraikan LPG
peranan
prosa/novel
dalam
masyarakat.

5. Teks Madu Ilmu 4.0. Menganalisis watak dan Aras 1 Analitik


4
perwatakan dalam karya Global
Cerpen Seekor prosa i. Menyatakan Membaca teks dan
Manusia Seorang 4.1. Menerangkan definisi watak perbincangan
Binatang definsi dan Kelas
watak dan perwatakan. Perbahasan
perwatakan. Aras 2 Bercerita
4.2. Menerangkan jenis Pemaduan seni
watak i. Menjelaskan Main peranan
dalam karya yang jenis watak Pembelajaran
dikaji. dalam karya. secara kontekstual
4.3. Menganalisis ii. Menjelaskan Kemahiran berfikir
perwatakan sifat luaran Peta minda
luaran dan dalaman dan dalaman LPG
watak dalam karya watak dalam
yang dikaji. karya.
4.5. Menghuraikan
peranan watak dalam Aras 3
karya yang dikaji.
iii. Menghuraikan
peranan watak
dalam karya
yang dikaji.

Teks Seuntai Kasih 3.0. Menghuraikan maksud Aras 1 Berfokus


Secebis Harapan puisi Membaca teks dan
3.1. Menerangkan i. Memberikan pemahaman
Pantun Empat Kerat maksud puisi yang maksud kata Kelas
: Adat dan Etika dikaji. dan rangkai Deduktif
3.2. Menjelaskan kata dalam Simulasi
maksud puisi yang Kecerdasan
keseluruhan puisi dikaji. pelbagai
yang dikaji. ii. Menyatakan Peta minda
maksud baris Carta
4.0. Menghuraikan tema dan dalam puisi LPG
persolan dalam puisi. yang dikaji.
4.1. Menerangkan Aras 2
definisi tema
5
dan persoalan. ii. Menerangkan
4.2. Menghuraikan tema maksud
dalam keseluruhan
puisi yang dikaji. puisi.
4.3. Menghuraikan Aras 1
persoalan
dalam puisi yang i. Menyatakan
dikaji. definisi tema.
iii. Menyatakan
definisi
persoalan.

Aras 2

i. Menjelaskan
tema dalam
puisi yan
dikaji.
ii. Menerangkan
persoalan
dalam puisi
yang dikaji.

Teks Novel Jeriji 2.0. Menerangkan biodata Aras 1 Struktural


Kasih pengarang prosa yan Global
dikaji. i. Menyatakan Diskusi
Biodata Pengarang 2.1. Menerangkan nama, tarikh lahir Berkumpulan
butir-butir peribadi dan tempat Penerangan
pengarang. kelahiran Cerakinan
2.2. Menerangkan pengarang. Mestamu
latar belakang ii. Menyatakan Kemahiran berfikir
kepengarangan, pendidikan dan Carta
sumbangan dan kerjaya Peta minda
6
kejayaan pengarang. LPG
pengarang. iii. Menyenaraikan
hasil karya
pengarang.

Aras 2

i. Menyatakan
nama pena
pengarang.
ii. Menyenaraika
n bidang
penulisan
pengarang.
iii. Menyatakan
sumbangan
lain
pengaraang.
FEBRUARI Teks Madu Ilmu 6.0. Menghuraikan latar Aras 1 Analitik
dalam Sosiologikal
1 Cerpen Seekor karya prosa i. Menyatakan Membaca teks dan
Manusia Seorang 6.1. Menerangkan definisi latar. pemahaman
Binatang definisi latar tempat, ii. Menyatakan Membaca teks dan
latar masa, dan latar jenis latar. perbincangan
masyarakat. iii. Menyenaraika Menggunakan
6.2. Menerangkan latar n latar masa, kemahiran berfikir
tempat, latar masa, latar tempat, Adaptasi
dan latar masyarakat dan latar Membuat projek
dalam karya yang masyarakat Kecerdasan
dikaji. dalam karya. pelbagai
6.3. Menghubungkaitkan iv. Menyatakan Peta minda
latar tempat, latar perkaitan latar LPG
masa dan latar dengan
masyarakat dengan peristiwa
peristiwa dalam karya dalam karya.
yang dikaji.

7
Teks Seuntai Kasih 5.0. Menganalisis bentuk Aras 1 Struktural
Secebis Harapan puisi Analitik
5.1. Menghuraikan i. Menyatakan Membaca teks dan
Pantun Empat bentuk puisi yang bilangan syarahan guru
Kerat: dikaji. rangkap dan Soal jawab
Nasihat 5.2. Membandingkan baris dalam Induktif
bentuk berbagai puisi puisi yang Latihan
yang dikaji. dikaji. Cerakinan
Penerangan
ii. Menyatakan Kemahiran belajar
bilangan suku cara belajar
kata dan Peta minda
perkataan Carta
dalam baris LPG
puisi yang
dikaji.
iii. Menyatakan
rima akhir
puisi yang
dikaji.

Aras 2

i. Menentukan
bentuk puisi
sama ada
bebas atau
terikat.

Teks Novel Jeriji 3.0. Menghuraikan tema Aras 1 Berfokus


Kasih dan persoalan dalam Struktural
karya prosa. i. Menyatakan Membaca teks dan
8
3.1. Menerangkan definisi tema. pemahaman
definisi tema dan ii. Menyatakan Berkumpulan
persoalan. definisi Induktif
3.2. Menghuraikan persoalan. Cerakinan
tema dalam karya Percambahan
yang dikaji. Aras 2 fikiran
3.3. Menghuraikan Pembelajaran
persoalan dalam ii. Menjelaskan secara kontekstual
karya yang dikaji. tema dalam Carta piramid
karya. LPG
iii. Menerangkan
persoalan
dalam karya.
2 Teks Madu Ilmu 5.0. Menghuraikan plot Aras 1 Struktural
dalam karya prosa. Analitik
Cerpen Warna Hati 5.1. Menerangkan i. Menyatakan Membaca teks dan
Seorang Datin definisi plot. definisi plot. perbincangan
5.2. Menerangkan ii. Menerangkan Individu
jenis plot dalam jenis plot Penerangan
karya yang dikaji. dalam prosa. Sumbang saran
5.3. Menjelaskan iii. Melakarkan Deduktif
binaan plot dalam binaan plot Pembelajaran
karya yang dikaji. dalam karya konstruktivisme
yang dikaji. Carta plot

Teks Seuntai Kasih 6.0. Menganalisis gaya Aras 1 Berfokus


Secebis Harapan bahasa dalam puisi. Apresiasi/Estetika
6.1. Menerangkan i. Menyatakan Mendengar pita
Pantun Empat definisi gaya definisi gaya rakaman
Kerat: bahasa dalam puisi. bahasa. Tutorial
Budi 6.3. Menganalisis Cerakinan
unsur bahasa dalam ii. Menyenaraika Sumbang saran
puisi yang dikaji. n aspek gaya Induktif
6.4. Menganalisis bahasa. Kecerdasan
unsur bunyi dalam pelbagai
puisi yang dikaji. iii. Mengenalpasti Carta
asonansi, Peta minda
9
aliterasi, LPG
kombinasi
bunyi, rima
dan jeda
dalam puisi
yang dikaji.

Aras 2

i. Menerangkan
metafora,
hiperbola,
inversi,
paradoks, dan
perlambangan
dalam puisi
yang dikaji.

Novel Jeriji Kasih 4.0. Menganalisis watak Aras 1 Berfokus


dan perwatakan dalam Analitik
karya prosa. i. Menyatakan Membaca teks dan
4.1. Menerangkan definisi watak pemahaman
definisi watak dan dan Membaca teks dan
perwatakan. perwatakan. syarahan guru
4.2. Menerangkan Aras 2 Penerangan
jenis watak dalam Perbandingan
karya yang dikaji. i. Menjelaskan Main peranan
4.3. Menganalisis jenis watak Kemahiran berfikir
perwatakan luaran dalam karya. Pembelajaran
dan dalaman watak ii. Mengelaskan secara
dalam karya yang watak dalam konstruktivisme
dikaji. karya. Peta minda
10
4.4. Membandingkan iii. Menjelaskan Carta
watak-watak dalam sifat luaran LPG
karya yang dikaji. dan sifat Rakaman petikan
4.5. Menghuraikan dalaman
peranan watak watak dalam
dalam karya yang karya.
dikaji.
Aras 3

ii. Menyatakan
persamaan
dan perbezaan
watak dalam
karya yang
dikaji.
iii. Menghuraikan
peranan watak
dalam karya
yang dikaji.
iv. Menerangkan
cara
pengarang
menggambark
an watak dan
perwatakan
dalam karya
yang dikaji.

3 Minggu Ujian
Bulanan Pertama
( Februari /Ujian
Selaras )

4 Teks Madu Ilmu 5.0.Menghuraikan plot dalam Aras 1 Berfokus


karya Analitik
11
Cerpen Warna Hati prosa. v. Menyenaraika Membaca teks dan
Seorang Datin 5.4. Menghuraikan teknik n dan pemahaman
plot memberikan Soaljawab
dalam karya yang definisi teknik Penerangan
dikaji. plot, iaitu Sumbang saran
5.5. Menghuraikan dialog, Teknologi
peranan monolog, maklumat dan
teknik plot dalam monolog komunikasi
karya dalaman, Peta minda
yang dikaji. suspens,kejuta Carta
n, imbas LPG
kembali, dan
imbas muka.

Aras 2

iv. Menyenaraika
n peristiwa
dalam karya
yang
mempunyai
teknik dialog,
monolog, dan
monolog
dalaman.

Aras 3

ii. Menyenaraika
n peristiwa
dalam karya
yang
mempunyai
teknik imbas
kembali,
imbas muka,
suspens, dan
12
kejutan.
iii. Menghuraikan
peranan teknik
plot dalam
karya yang
dikaji.

Teks Seuntai Kasih 8.0. Menghuraikan nilai Aras 1 Berfokus


Secebis Harapan kemanusiaan dan Analitik
pengajaran dalam puisi. i. Menyatakan Membaca teks dan
Pantun Empat 8.1. Menerangkan definisi nilai pemahaman
Kerat: definisi nilai kemanusiaan Membaca teks dan
Cindai kemanusiaan dan dan perbincangan
pengajaran. pengajaran. Menggunakan
8.2. Menghuraikan Aras 2 kemahiran berfikir
nilai kemanusiaan Latihan
dan pengajaran i. Menyenaraika Sumbang saran
dalam puisi yang n nilai Kajian masa depan
dikaji. kemanusiaan Kecerdasan
8.3. Menghubungkait dalam puisi pelbagai
kan antara nilai yang dikaji. Carta
kemanusiaan ii. Menjelaskan LPG
dengan pengajaran pengajaran Peta minda
dalam puisi yang berdasarkan
dikaji. contoh dalam
puisi yang
dikaji.
Teks Novel Jeriji 5.0. Menghuraikan plot Aras 1 Struktural
Kasih dalam karya prosa. Analitik
5.1. Menerangkan i. Menyatakan Membaca teks dan
definisi plot. definisi plot. perbincangan
5.2. Menerangkan ii. Menerangkan Menggunakan
jenis plot dalam jenis plot kemahiran berfikir
karya yang dikaji. dalam prosa. Penerangan
5.3. Menjelaskan iii. Melakarkan Percambahan
binaan plot dalam binaan plot fikiran
13
karya yang dikaji. dalam karya Kecerdasan
yang dikaji. pelbagai
Aras 2 Carta
Peta minda
i. Melengkapkan LPG
rajah binaan
plot
berdasarkan
peristiwa
dalam karya
yang dikaji.

MAC Teks Madu Ilmu 6.0. Menghuraikan latar Aras 1 Analitik


dalam karya prosa. Sosiologikal
1 Cerpen Benar Kata 6.1.Menerangkan definisi i. Menyatakan Berkumpulan
Ayah latar tempat, latar definisi latar. Soaljawab
masa dan latar ii. Menyatakan Bercerita
masyarakat. jenis latar. Penerangan
6.2. Menerangkan Kemahiran berfikir
latar tempat, latar iii. Menyenaraika Kecerdasan
masa dan latar n latar masa, pelbagai
masyarakat dalam latar tempat Peta minda
karya yang dikaji. dan latar Carta
6.3. Menghubungkait masyarakat LPG
kan latar tempat, dalam karya.
latar masa dan
latar masyarakat
dengan peristiwa
dalam karya yang
dikaji.

Teks Seuntai Kasih 3.0.Menghuraikan maksud Aras 1 Mengalami dan


Secebis Harapan puisi i. Memberikan menghayati
3.1. Menerangkan maksud kata Membaca teks dan
14
Pantun Empat maksud rangkap puisi dan pemahaman
Kerat: yang dikaji. rangkaikata Diskusi
Dagang 3.2. Menjelaskan dalam puisi Penerangan
maksud yang dikaji. Latihan
keseluruhan puisi ii. Menyatakan Sumbangsaran
yang maksud baris Kajian masa depan
dikaji. dalam puisi Kecerdasan
yang dikaji. pelbagai
iii. Menyatakan
maksud
rangkap dalam
puisi yang
dikaji.

Aras 2

ii. Menerangkan
maksud
keseluruhan
puisi.

Teks Novel Jeriji 5.0. Menghuraikan plot Aras 1 Berfokus


Kasih dalam karya prosa. Analitik
5.4. Menghuraikan teknik iii. Menyenaraika Membaca teks dan
plot dalam karya n dan pemahaman
yang dikaji. memberikan Berkumpulan
5.5. Menghuraikan definisi teknik Membaca dan
peranan teknik plot plot, iaitu melakonkan
dalam karya yang dialog, adegan
dikaji. monolog Percambahan
monolog fikiran
dalaman, Induktif
suspens, Kerusi panas
kejutan, imbas Kemahiran berfikir
kembali dan Kecerdasan
imbas muka. pelbagai
Teks
15
Aras 2 Petikan bahan
iv. Menyenaraika edaran
n peristiwa Peta minda
dalam karya Carta
yang LPG
mempunyai
teknik dialog,
monolog dan
monolog
dalaman.

Aras 3

ii. Menyenaraika
n peristiwa
dalam karya
yang
mempunyai
teknik imbas
kembali,
imbas muka,
suspens dan
kejutan.

iii. Menghuraikan
peranan teknik
plot dalam
karya yang
dikaji.

2 Cuti Pertengahan
Penggal Pertama

3 Teks Madu Ilmu 7.0. Menganalisis gaya Aras 1 Apresiasi/Estetika


bahasa dalam karya Struktural
Cerpen Benar Kata prosa. i. Menyatakan Mendengar pita
Ayah 7.1. Menerangkan definisi gaya rakaman
16
definisi gaya bahasa. Menggunakan
bahasa. ii. Memberikan kemahiran berfikir
7.2. Menghuraikan maksud dan Latihan
aspek gaya bahasa. menyenaraika Induktif
7.5. Menganalisis n aspek gaya Teknologi
unsur bahasa bahasa. maklumat dan
dalam karya iv. Menyenaraika komunikasi
yang dikaji. n contoh kata Peta minda
ganda, sinkof, Carta
pengulangan, LPG
simile dan Teks/bahan petikan
personafikasi.

Aras 2

i. Menyenaraika
n contoh
personafikasi,
hiperbola,
inversi,
paradoks dan
perlambangan
dalam karya
yang dikaji.

Teks Seuntai Kasih 4.0. Menghuraikan tema dan Aras 2 Berfokus


Secebis Harapan persoalan dalam puisi. Membaca teks dan
4.2. Menghuraikan tema i. Menjelaskan pemahaman
Pantun Enam Kerat dalam tema dalam Soal jawab
puisi yang dikaji. puisi yang Kelas
4.3. Menghuraikan dikaji. Pentomin
persoalan ii. Menerangkan Main peranan
dalam puisi yang persoalan Percambahan
dikaji. dalam puisi fikiran
yang dikaji. Kemahiran belajar
cara belajar
Peta minda
17
Teks Novel Jeriji 6.0. Menghuraikan latar Aras 1 Analitik
Kasih dalam karya prosa. Sosiologikal
6.1. Menerangkan i. Menyatakan Membaca teks dan
definisi latar definisi latar. perbincangan
tempat, latar masa ii. Menyatakan Berkumpulan
dan latar jenis latar. Percambahan
masyarakat. fikiran
iii. Menyenaraika
n latar masa, Menggunakan
6.2. Menerangkan latar tempat, lembaran kerja
latar tempat, latar dan latar Tangga cerita
masa dan latar masyarakat Pembelajaran
masyarakat dalam dalam karya. secara kontekstual
karya yang dikaji. iv. Menyatakan Teks/petikan
6.3. Menghubungkait perkaitan latar Carta
kan latar tempat, dengan Peta minda
latar masa dan latar peristiwa LPG
masyarakat dengan dalam karya.
peristiwa dalam
karya yang dikaji.

4 Teks Madu Ilmu 8.0. Menghuraikan sudut Aras 1 Struktural


pandangan dalam prosa. Global
Cerpen Gersang 8.1. Menerangkan i. Menyatakan Membaca dan
definisi sudut definisi sudut melakonkan
pandangan. pandangan. adegan
8.2. Menyenaraikan ii. Mengemukaka Berkumpulan
jenis sudut n jenis sudut Soal jawab
pandangan. pandangan. Penerangan
8.3. Menghuraikan iii. Menyatakan Cerakinan
jenis sudut definisi sudut Percambahan
pandangan dalam pandangan fikiran
karya yang dikaji. orang Menggunakan
pertama, lembaran kerja
sudut Pembelajaran
pandangan secara
orang ketiga konstruktivisme
18
serba tahu dan Kecerdasan
sudut pelbagai
pandangan Teks/petikan
orang ketiga Carta
terbatas. Peta minda
iv. Mengenalpasti LPG
sudut
pandangan
dalam karya
yang dikaji.

Aras 2

i. Menjelaskan
ciri sudut
pandangan
orang
pertama,
sudut
pandangan
orang ketiga
serba tahu dan
sudut
pandangan
orang ketiga
terbatas.
ii. Membuktikan
jenis sudut
pandangan
dalam karya
yang dikaji.

19
Teks Seuntai Kasih 5.0. Menganalisis bentuk Aras 1 Struktural
Secebis Harapan puisi. Analitik
5.1. Menghuraikan i. Menyatakan Berkumpulan
Pantun Lapan Kerat: bentuk puisi yang bilangan Diskusi
Keagamaan dikaji. rangkap dan Soal jawab
5.2. Membandingkan baris dalam Perbandingan
bentuk berbagai puisi yang Sumbang saran
puisi yang dikaji. dikaji. Kemahiran berfikir
ii. Menyatakan Teks/petikan
bilangan suku Carta
kata dan Peta minda
perkataan LPG
dalam baris
puisi yang
dikaji.
iii. Menyatakan
rima akhir
puisi yang
dikaji.

Aras 2

i. Menentukan
bentuk puisi
sama ada
bebas atau
terikat.

Aras 3

i. Membandingk
an bentuk
pelbagai jenis
puisi yang
dikaji.

20
Teks Novel Jeriji 7.0 Menganalisis gaya Aras 1 Apresiasi/Estetika
Kasih bahasa dalam karya Sosiologikal
prosa. i. Menyatakan Berkumpulan
7.1. Menerangkan definisi gaya Soal jawab
definisi gaya bahasa. bahasa. Penerangan
7.2. Menghuraikan ii. Memberikan Induktif
aspek gaya bahasa. maksud dan Kecerdasan
7.5. Menganalisis unsur menyenaraika pelbagai
bahasa dalam karya n aspek gaya Teks/petikan
yang dikaji. bahasa. Carta
v. Menyenaraika Peta minda
n contoh kata LPG
ganda, sinkof, Rakaman petikan
pengulangan,
simile dan
personafikasi.

Aras 2

i. Menyenaraika
n contoh
personafikasi,
hiperbola,
inversi,
paradoks dan
perlambangan
dalam karya
yang dikaji.

APRIL Teks Madu Ilmu 9.0. Menganalisis nilai Aras 1 Berfokus


kemanusiaan dan Analitik
1 Cerpen Gersang pengajaran dalam karya i. Menyatakan Membaca dan
prosa. definisi nilai melakonkan
9.1. Menerangkan kemanusiaan adegan
21
definisi nilai dan Berkumpulan
kemanusiaan dan pengajaran. Diskusi
pengajaran. Mestamu
9.2. Menjelaskan nilai Aras 2 Bercerita
kemanusiaan Kemahiran berfikir
dalam karya yang i. Mengenalpasti Teks/petikan
dikaji. nilai Carta
9.3. Menjelaskan kemanusiaan Peta minda
pengajaran dalam dalam karya LPG
karya yang dikaji. beserta Rakaman petikan
9.4. Menghubungkait alasan.
kan antara nilai ii. Menjelaskan
kemanusiaan pengajaran
dengan pengajaran berdasarkan
dalam karya. contoh dalam
karya yang
dikaji.

Teks Seuntai Kasih 1.0. Menghuraikan definisi, Aras 1 Struktural


Secebis Harapan jenis, ciri, dan peranan Analitik
puisi. i. Menyatakan Soal jawab
Syair 1.1. Menerangkan definisi Membaca teks dan
definisi puisi/syair. puisi/syair. syarahan guru
1.2. Menerangkan ii. Menyatakan jenis Penerangan
jenis puisi/syair. puisi/syair. Latihan
1.3. Membandingkan iii. Mengemukakan Kemahiran belajar
ciri pelbagai jenis ciri puisi/syair. cara belajar
puisi. Teks/petikan
iv. Menyatakan LPG
1.4. Menghuraikan peranan
peranan puisi/syair puisi/syair.
dalam masyarakat.
Teks Novel Jeriji 8.0 Menghuraikan sudut Aras 1 Analitik
Kasih pandangan dalam prosa Struktural
22
8.1. Menerangkan i. Menyatakan Membaca teks dan
definisi sudut definisi sudut pemahaman
pandangan. pandangan. Membaca teks dan
8.2. Menerangkan ii. Mengemukakan perbincangan
jenis sudut jenis sudut Berkumpulan
pandangan. pandangan. Soal jawab
8.3. Menerangkan iii. Menyatakan Perbandingan
jenis sudut pandangan definisi sudut Cerakinan
dalam karya yang pandangan orang Teknologi
dikaji. pertama, sudut maklumat dan
pandangan orang komunikasi
ketiga serba tahu Teks/petikan
dan sudut Carta
pandangan orang Peta minda
ketiga terbatas. LPG
iv. Mengenalpasti Petikan
sudut pandangan
dalam karya yang
dikaji.

Aras 2

i. Menjelaskan ciri
sudut pandangan
orang pertama,
sudut pandangan
orang ketiga
serba tahu dan
sudut pandangan
orang ketiga
terbatas.
ii. Membuktikan
jenis sudut
pandangan dalam
karya yang dikaji.
2 Teks Madu Ilmu 3.0.Menghuraikan tema dan Aras 2 Berfokus
23
persolan dalam karya Analitik
Cerpen Tagung prosa. ii. Menjelaskan tema Berkumpulan
3.2. Menghuraikan tema dalam karya. Soal jawab
dalam iii.Menjelaskan Tangga cerita
karya yang dikaji. persoalan dalam Percambahan
3.3. Menghuraikan karya. fikiran
persoalan Kecerdasan
dalam karya yang Aras 3 pelbagai
dikaji. Kajian masa depan
3.4.Menghubungkaitkan i. Menjelaskan Teks/petikan
antara perkaitan antara Carta
persoalan dengan persoalan dengan Peta minda
tema tema dalam LPG
dalam karya yang karya. Rakaman petikan
dikaji. ii. Mengulas
kesesuaian tema
dan persoalan
dengan cerita,
3 Minggu Ujian
Selaras 2/ Ujian
Pengesanan (April)

4 Teks Seuntai Kasih 6.0 Menganalisis gaya Aras 1 Analitik


Secebis Harapan bahasa dalam puisi. Apresiasi/Estetika
6.3. Menganalisis unsur ii.Menyenaraikan Menggunakan
Syair Si Burung Nuri bahasa aspek gaya kemahiran berfikir
Satu dalam puisi yang bahasa. Deduktif
dikaji. iii.Mengecamkan Pembelajaran
6.4. Menganalisis unsur diksi, dialek, secara
bunyi bahasa asing, konstruktivisme
dalam puisi yang bahasa arkaik, Teks/petikan
dikaji. bahasa istana Glosari
dan peribahasa Kamus
dalam puisi yang Peta minda
dikaji. Carta
iv.Menyenaraikan
contoh kata
24
ganda, citra dan
citraan ( imej dan
imejan ), sinkof,
simile,
personafikasi,
dan pengulangan
kata dalam puisi
yang dikaji.
v. Mengenalpasti
asonansi, aliterasi,
kombinasi bunyi,
rima, dan jeda
dalam puisi yang
dikaji.

Teks Novel Jeriji 9.0 Menganalisis nilai Aras 2 Berfokus


Kasih kemanusiaan dan Membaca teks dan
pengajaran dalam karya i. Mengenalpasti perbincangan
prosa. nilai kemanusiaan Induktif
9.2.Menjelaskan nilai dalam karya Percambahan
kemanusiaa dalam beserta alas an. fikiran
karya yang dikaji. ii. Menjelaskan Kecerdasan
9.3. Menjelaskan pengajaran pelbagai
pengajaran dalam berdasarkan Teks/petikan
karya yang dikaji. contoh dalam Carta
9.4. Menghubungkaitkan karya yang dikaji. Peta minda
antara nilai iii. Membandingkan LPG
kemanusiaan dengan nilai kemanusiaan Rakaman petikan
pengajaran dalam dan pengajaran
karya. dalam karya yang
dikaji.
MEI Teks Madu Ilmu 4.0. Menganalisis watak dan Aras 2 Berfokus
perwatakan dalam karya Berkumpulan
1 Cerpen Tagung prosa. i. Menjelaskan jenis Penerangan
4.2.Menerangkan jenis watak dalam Percambahan
25
watak dalam karya karya. fikiran
yang dikaji. ii. Mengelaskan Sumbang saran
4.3. Menganalisis watak dalam Kemahiran belajar
perwatakan luaran karya. cara belajar
dan dalaman watak iii. Menjelaskan sifat Teks/petikan
dalam karya yang luaran dan sifat LPG
dikaji. dalaman watak Carta
4.5. Menghuraikan dalam karya. Peta minda
peranan watak dalam iv. Menerangkan
karya yang dikaji. peranan watak
dalam karya.
Teks Seuntai Kasih 8.0.Menghuraikan nilai Aras 2 Berfokus
Secebis Harapan kemanusiaan dan Analitik
pengajaran i. Menyenaraikan Mendengar pita
Syair Burung Nuri dalam puisi. nilai kemanusiaan rakaman
Dua 8.2. Menghuraikan nilai dalam puisi yang Soal jawab
kemanusiaan dan dikaji. Cerakinan
pengajaran dalam ii. Menjelaskan Mestamu
puisi yang dikaji. pengajaran Sumbang saran
8.3. Menghubungkaitkan berdasarkan Pembelajaran
antara nilai contoh dalam secara kontekstual
kemanusiaan dengan puisi yang dikaji. Kajian masa depan
pengajaran dalam Teks/rakaman syair
puisi yang dikaji. LPG

Teks Madu Ilmu 1.0. Menghuraikan definisi, Aras 1 Struktural


jenis,ciri, teknik, dan Analitik
Drama peranan drama. i. Menyatakan Membaca teks dan
1.1. Menghuraikan definisi drama. pemahaman
definisi drama. ii. Menyenaraikan Membaca teks dan
1.2. Menerangkan jenis drama. syarahan guru
jenis drama. iii. Menyenaraikan Kelas
1.3. Menerangkan ciri ciri drama. Penerangan
drama. Adaptasi
Kemahiran belajar
26
cara belajar
Teks
Peta minda
LPG
2 Teks Madu Ilmu 5.0.Menghuraikan plot dalam Aras 2 Analitik
karya Global
Cerpen Sidang Para prosa. i. Melengkapkan Kelas
Dukun dan Sindrom 5.2. Menerangkan jenis rajah binaan plot Berkumpulan
plot berdasarkan Deduktif
dalam karya yang peristiwa dalam Percambahan
dikaji. karya yang dikaji. fikiran
5.3. Menjelaskan binaan ii. Mengenalpasti Kerusi panas
plot teknik dalam plot Kajian masa depan
dalam karya yang iaitu dialog, Kemahiran berfikir
dikaji. monolog, dan Teks
5.4. Menghuraikan monolog dalaman LPG
teknik plot dalam karya yang Rakaman petikan
dalam karya yang dikaji. Carta pai
dikaji. iii. Menyenaraikan
5.5. Menghuraikan peristiwa dalam
peranan karya yang
teknik plot dalam mempunyai
karya teknik dialog,
yang dikaji. monolog dan
monolog
dalaman.
Aras 3

i. Mengenalpasti
teknik dalam plot
iaitu imbas
kembali, imbas
muka, suspens,
dan kejutan.
ii. Menyenaraikan
peristiwa dalam
karya yang
27
mempunyai
teknik imbas
kembali, imbas
muka, suspens,
dan kejutan.
iii. Menghuraikan
peranan teknik
plot dalam karya
yang dikaji.
Teks Seuntai Kasih 1.0. Menghuraikan definisi Aras 1 Struktural
Secebis Harapan puisi, jenis, ciri, dan Apresiasi/Estetika
peranan puisi. i. Menyatakan Membaca teks dan
Gurindam 1.1. Menerangkan definisi pemahaman
definisi puisi/gurindam. Membaca teks dan
puisi/gurindam. ii. Menyatakan jenis syarahan guru
1.2. Menerangkan puisi/gurindam. Diskusi
jenis iii. Mengemukakan Penerangan
puisi/gurindam. ciri Sumbang saran
1.3. Membandingkan puisi/gurindam. Kecerdasan
ciri pelbagai jenis iv. Menyatakan pelbagai
puisi. peranan Teks/petikan
1.4. Menghuraikan puisi/gurindam. Rakaman gurindam
peranan Buku ulasan
puisi/gurindam sastera
---------------------------- dalam masyarakat. Carta pai
---
Teks Madu Ilmu ---------------------------
--------------------------------- --
Drama ---------------- Berfokus
----------------------------------------- Aras 3 Sosiologikal
------- Membaca teks dan
1.0. Menghuraikan definisi, i. Membandingkan syarahan guru
jenis, ciri, teknik, dan jenis drama dan Diskusi
peranan drama. ciri drama yang Cerakinan
1.4. Menerangkan teknik dikaji. Main peranan
drama. ii. Menghuraikan Kajian masa depan
1.5. Menghuraikan prolog, babak, Kemahiran belajar
28
peranan adegan, episod, cara belajar
drama dalam dan epilog dalam Teks/petikan
masyarakat. drama yang Carta
dikaji. Peta minda
iii. Menghuraikan LPG
peranan drama Glosari
dalam Kamus
masyarakat.
3 Minggu Peperiksaan
Pertengahan Tahun
4 Minggu Peperiksaan
Pertengahan Tahun
5 Minggu Cuti
Pertengahan
Penggal
JUN Minggu Cuti
Pertengahan
1 Penggal
2 Teks Madu Ilmu 6.0.Menghuraikan latar Aras 1 Struktural
dalam karya Analitik
Cerpen Sidang Para prosa. i. Menyatakan Diskusi
Dukun dan Sindrom 6.2.Menerangkan latar definisi latar. Soal jawab
tempat, Berkumpulan
latar masa, dan latar ii. Menyatakan jenis Tangga cerita
latar. Sumbangsaran
masyarakat dalam Percambahan
karya iii. Menyenaraikan fikiran
yang dikaji. latar masa, latar Teknologi
tempat, dan latar maklumat dan
6.3. Menghubungkaitkan masyarakat komunikasi
latar dalam karya. Pembelajaran
latar tempat, latar secara
masa, dan iv. Menyatakan konstruktivisme
latar masyarakat perkaitan latar Teks/petikan
dengan dengan peristiwa Carta
peristiwa dalam dalam karya. Peta minda
karya yang LPG
29
dikaji.
Teks Seuntai Kasih 3.0.Menghuraikan maksud Aras 1 Mengalami dan
dan Secebis puisi. menghayati
Harapan 3.1. Menerangkan i. Memberikan Struktural
maksud maksud kata dan Membaca teks dan
Gurindam Dua rangkap puisi yang rangkai kata pemahaman
Belas: Fasal yang dikaji. dalam puisi yang Mendengar pita
Kesembilan 3.2.Menjelaskan maksud dikaji. rakaman
keseluruhan puisi ii. Menyatakan Keperihatinan
yang maksud baris Cerakinan
dikaji. dalam puisi yang Latihan
dikaji. Pembelajaran
iii. Menyatakan secara kontekstual
maksud rangkap Kemahiran berfikir
dalam puisi yang Teks/petikan puisi
dikaji.

3 Teks Madu Ilmu 6.0. Menganalisis gaya Aras 1 Apresiasi/Estetika


bahasa dalam karya Analitik
Cerpen Rindu Tanah prosa. iii.Mengecam diksi, Berkumpulan
Malaya 7.2. Menghuraikan aspek dialek, bahasa Soal jawab
gaya bahasa. asing, bahasa Induktif
7.3. Menerangkan diksi, arkaik, bahasa Percambahan
dialek, bahasa asing, istana, dan fikiran
bahasa arkaik, bahasa peribahasa dalam Kemahiran berfikir
istana, dan karya yang dikaji. Kemahiran belajar
peribahasa dalam cara belajar
karya yang dikaji. Teks/petikan
7.5. Menganalisis unsur v. Menyenaraikan Kamus
bahasa dalam karya contoh kata ganda, LPG
yang dikaji. sinkof, Glosari
pengulangan, Cartai pai
simile dan
personafikasi.

Teks Seuntai Kasih 4.0. Menghuraikan tema dan Aras 2 Berfokus


30
Secebis Harapan persoalan dalam puisi. Membaca teks dan
4.2. Menghuraikan tema i. Menjelaskan pemahaman
Gurindam Dua dalam puisi yang tema dalam puisi Membaca teks dan
Belas: Fasal yang dikaji. yang dikaji. perbincangan
Kesebelas 4.3. Menghuraikan ii. Menerangkan Kelas
persoalan dalam persoalan dalam Cerakinan
puisi yang dikaji. puisi yang dikaji. Deduktif
4.4. Percambahan
Menghubungkaitkan Aras 3 fikiran
antara persoalan Kemahiran berfikir
dengan tema dalam i. Menjelaskan Teks
puisi yang dikaji. perkaitan antara Carta
persoalan dengan Peta minda
tema dalam puisi LPG
yang dikaji. Rakaman gurindam

Teks Madu Ilmu 4.0. Menganalisis watak dan Aras 1 Struktural


perwatakan dalam Analitik
Drama Bendahara drama. ii. Menyatakan jenis Membaca dan
Tepok 4.2. Menerangkan jenis watak dalam melakonkan
watak dalam drama. drama. adegan
4.3. Menghuraikan Soal jawab
perwatakan luaran iii. Mengenalpasti Berkumpulan
dan dalaman watak watak dalam Penerangan
dalam drama yang drama yang Perbandingan
dikaji. dikaji. Mestamu
Adaptasi
4.4. Membandingkan iv. Menyenaraikan Pembelajaran
watak-watak dalam sifat luaran watak secara
drama yang dikaji. dalam drama konstruktivisme
yang dikaji. Kecerdasan
v. Menyenaraikan pelbagai
sifat dalaman Teks / petikan
watak dalam Carta
drama yang Peta minda
dikaji. LPG
31
vi. Menyatakan
peranan watak
dalam drama
yang dikaji.

Aras 3

i. Menjelaskan
konflik, sikap,
dan perasaan
watak dalam
drama yang
dikaji.
ii. Menyatakan
persamaan
dan perbezaan
watak dalam
drama yang
dikaji.
iii. Menghuraikan
peranan watak
dalam drama
yang dikaji.
iv. Menerangkan
cara
pengarang
menggambark
an watak dan
perwatakan
dalam drama
yang dikaji.

4 Teks Madu Ilmu 3.0. Menghuraikan tema dan Aras 2 Berfokus


persolan dalam karya Global
Cerpen Rindu Tanah prosa. ii. Menjelaskan tema Membaca teks dan
Malaya 3.2. Menghuraikan tema dalam perbincangan
dalam karya yang karya. Menggunakan
32
dikaji. iii. Menerangkan kemahiran berfikir
3.3. Menghuraikan persoalan dalam Cerakinan
persoalan dalam karya. Latihan
karya yang dikaji. Simulasi
3.4. Menghubungkaitkan Aras 3 Kajian masa depan
antara persoalan Kemahiran berfikir
dengan tema dalam i. Menjelaskan Teks/petikan
karya yang dikaji. perkaitan antara Carta
persoalan dengan Peta minda
tema dalam karya. LPG

Teks Seuntai Kasih 1.0. Menghuraikan definisi, Aras 1 Struktural


Secebis Harapan jenis, ciri, dan peranan Analitik
puisi. i. Menyatakan Kelas
Seloka 1.1. Menerangkan definisi Soal jawab
definisi puisi/seloka. Membaca teks dan
puisi/seloka. ii. Menyatakan jenis pemahaman
1.2. Menerangkan puisi/seloka. Penerangan
jenis puisi/seloka. iii. Mengemukakan Percambahan
1.3. Membandingkan ciri puisi/seloka. fikiran
ciri pelbagai jenis iv. Menyatakan Sumbang saran
puisi. peranan Kemahiran belajar
1.4. Menghuraikan puisi/seloka. cara belajar.
peranan Teks/petikan
puisi/seloka dalam Carta
masyarakat. LPG

Teks Madu Ilmu 5.0. Menghuraikan plot Aras 1 Struktural


dalam drama. Analitik
Drama Bendahara 5.1. Menerangkan i. Menyatakan Membaca teks dan
Tepok definisi plot. definisi plot. perbincangan
5.2. Menerangkan ii. Menerangkan Membaca teks dan
jenis plot. jenis plot. pemahaman
5.3. Menjelaskan iii. Melakar rajah Berkumpulan
binaan plot dalam binaan plot. Teater bercerita
33
drama yang dikaji. Sumbang saran
Kecerdasan
pelbagai
Teks/petikan
Carta
Peta minda
LPG
JULAI Teks Madu Ilmu 4.0. Menganalisis watak dan Aras 2 Berfokus
perwatakan dalam karya Analitik
1 Cerpen Di Bawah prosa. i. Menjelaskan jenis Tutorial
Langit Takut-Takut 4.2. Menerangkan jenis watak dalam Berkumpulan
watak dalam karya karya. Main peranan
yang dikaji. ii. Menjelaskan Latihan
4.3. Menganalisis watak dalam Percambahan
perwatakan luaran karya. fikiran
dan dalaman watak iii. Menjelaskan sifat Kecerdasan
dalam karya yang luaran dan sifat pelbagai
dikaji. dalaman watak Teks/petikan
dalam karya. Carta
4.4. Membandingkan iv. Menerangkan Peta minda
watak-watak dalam peranan watak LPG
karya yang dikaji. dalam karya.
4.5. Menghuraikan
peranan watak dalam Aras 3
karya yang dikaji.
iv. Menerangkan cara
pengarang
menggambarkan
watak dan
perwatakan dalam
karya yang dikaji.

Teks Seuntai Kasih 5.0. Menganalisis bentuk Aras 1 Struktural


Secebis Harapan puisi. Analitik
5.1. Menghuraikan i. Menyatakan Individu
Seloka Mat Jenin bentuk puisi bilangan rangkap Soal jawab
yang dikaji. dan baris dalam Cerakinan
34
5.2. Membandingkan puisi yang dikaji. Deduktif
bentuk ii. Menyatakan Teknologi
berbagai puisi yang bilangan suku maklumat dan
dikaji. kata dan komunikasi
perkataan dalam Kemahiran berfikir
baris puisi yang Teks/petikan
dikaji. Jadual
iii. Menyatakan rima Carta
akhir puisi yang Peta minda
dikaji. LPG

Aras 2
i. Menentukan
bentuk puisi
sama ada bebas
atau terikat.

Aras 3
i. Membandingk
an bentuk
pelbagai jenis
puisi yang
dikaji.
Teks Madu Ilmu 5.0. Menghuraikan plot Aras 2 Struktural
dalam drama Analitik
Drama Bendahara 5.4. Menghuraikan i. Menjelaskan Berkumpulan
Tepok teknik plot dalam prolog, babak, Membaca teks dan
drama yang dikaji. adegan, episod, perbincangan
5.5. Menerangkan dan epilog dalam Teater pembaca
definisi prolog, babak, drama yang Kerusi panas
adegan, episod dan dikaji. Simulasi
epilog. iii. Menjelaskan Kemahiran berfikir
5.7. Menghuraikan definisi imbas Kecerdasan
peranan teknik plot kembali, imbas pelbagai
dalam drama yang muka, suspens Teks/petikan
dikaji. dan kejutan. Carta
Jadual
35
Aras 3 Peta minda
LPG
ii. Menghuraikan
teknik imbas
kembali, imbas
muka, suspens,
dan kejutan
dalam drama
yang dikaji.
iii. Menghuraikan
peranan teknik
plot dalam drama
yang dikaji.

2 Teks Madu Ilmu 6.0 . Menghuraikan latar Aras 1 Analitik


dalam Sosiologikal
Cerpen Di Bawah karya prosa. ii. Menyatakan jenis Membaca teks dan
Langit Takut-Takut 6.2. Menerangkan latar latar. pemahaman
tempat, latar masa, iii. Menyenaraikan Berkumpulan
dan latar masyarakat latar masa, latar Soal jawab
dalam karya yang tempat, dan latar Penerangan
dikaji. masyarakat Cerpendra
6.3. Menghubungkaitkan dalam karya. Sumbang saran
latar tempat, latar iv. Menyatakan Kajian masa depan
masa dan latar perkaitan latar Pembelajaran
masyarakat dengan dengan peristiwa secara kontekstual
peristiwa dalam karya dalam karya. Teks/petikan
yang dikaji. Jadual
Carta
Peta minda
LPG

36
Teks Seuntai Kasih 6.0 . Menganalisis gaya Aras 1 Analitik
Secebis Harapan bahasa dalam puisi. Apresiasi/Estetika
6.3. Menganalisis unsur iii. Mengecamkan Menggunakan
Seloka Sifat Pak bahasa dalam puisi diksi, dialek, kemahiran berfikir
Pandir yang dikaji. bahasa asing, Individu
6.4. Menganalisis unsur bahasa arkaik, Simulasi
bunyi dalam puisi bahasa istana Adaptasi
yang dikaji. dan peribahasa Pembelajaran
dalam puisi yang secara
dikaji. konstruktivisme
iv. Menyenaraikan Teks/petikan
contoh kata Jadual
ganda, citra dan LPG
citraan ( imej dan
imejan ), sinkof,
simile,
personafikasi,
dan pengulangan
kata dalam puisi
yang dikaji.
v. Mengenalpasti
asonansi,
aliterasi,
kombinasi bunyi,
rima, dan jeda
dalam puisi yang
dikaji.
Teks Madu Ilmu 6.0. Menghuraikan latar Aras 1 Global
dalam drama Mengalami dan
Drama Bendahara 6.1. Menerangkan i. Menyatakan menghayati
Tepok definisi latar tempat, definisi latar. Membaca teks dan
latar masa, dan latar ii. Menyatakan jenis pemahaman
masyarakat dalam latar. Berkumpulan
37
drama. iii. Menyenaraikan Percambahan
6.2. Menerangkan latar masa, latar fikiran
latar tempat, latar tempat, dan latar Bercerita/Lakonan
masa, dan latar masyarakat Teknologi
masyarakat dalam dalam drama maklumat dan
drama yang dikaji. yang dikaji. komunikasi
6.3. Menghubungkaitkan iv. Menyatakan Kecerdasan
antara latar tempat, kaitan latar pelbagai
latar masa, dan latar dengan peristiwa Teks/petikan
masyarakat dengan dalam drama Jadual
peristiwa dalam drama yang dikaji. Carta
yang dikaji. LPG
3 Minggu Ujian Bulan
Julai
( Ujian Bulanan
Kedua/Selaras )

4 Teks Madu Ilmu 9.0. Menganalisis nilai Aras 2 Berfokus


kemanusiaan dan Sosiologikal
Cerpen Bagai pengajaran dalam karya i. Mengenalpasti Mendengar pita
Hembusan Bayu prosa. nilai kemanusiaan rakaman
Senja 9.2. Menjelaskan nilai dalam karya Perbahasan
kemanusiaan dalam beserta alas an. Berkumpulan
karya yang dikaji. ii. Menjelaskan Percambahan
9.3. Menjelaskan pengajaran fikiran
pengajaran dalam berdasarkan Induktif
karya yang dikaji. contoh dalam Pembelajaran
9.4. Menghubungkaitkan karya yang dikaji. secara kontekstual
antara nilai iii. Membandingkan Teks/petikan
kemanusiaan dengan nilai kemanusiaan Jadual
pengajaran dalam dan pengajaran Carta
karya. dalam karya yang Peta minda
dikaji. LPG

38
Teks Seuntai Kasih 8.0 Menghuraikan nilai Aras 2 Berfokus
Secebis Harapan kemanusiaan dan Analitik
pengajaran dalam puisi. i. Menyenaraikan Mendengar pita
Seloka Pak Kaduk 8.2.Menghuraikan nilai nilai kemanusiaan rakaman
kemanusiaan dan dalam puisi yang Diskusi
pengajaran dalam dikaji. Cerakinan
puisi yang dikaji. ii. Menjelaskan Simulasi
8.3.Menghubungkaitkan pengajaran Kemahiran berfikir
antara. berdasarkan Teks/petikan
nilai kemanusiaan contoh dalam Jadual
dengan puisi yang dikaji. Carta
pengajaran dalam iii. Membandingkan Peta minda
puisi nilai kemanusiaan LPG
yang dikaji. dan pengajaran Rakaman seloka
dalam puisi yang
dikaji.

Teks Madu Ilmu 8.0 Menganalisis nilai Aras 2 Berfokus


kemanusiaan dan i. Menyenaraikan Sosiologikal
Drama Bendahara pengajaran dalam drama. nilai kemanusiaan Forum
Tepok 8.2. Menjelaskan nilai dalam drama Menonton lakonan
kemanusiaan dalam yang dikaji. pentas
drama yang dikaji. ii. Menjelaskan Cerakinan
8.3. Menjelaskan pengajaran Lakonan
pengajaran dalam berdasarkan Teknologi
drama yang dikaji. contoh dalam maklumat dan
drama yang komunikasi
dikaji. Teks/petikan
8.4. Menghubungkaitkan Jadual
antara nilai iii. Membina LPG
kemanusiaan dengan pengajaran Cartai pai
pengajaran dalam berdasarkan nilai
drama yang dikaji. kemanusiaan
dalam drama
39
yang dikaji.
5 Teks Madu Ilmu 1.0. Menghuraikan definisi, Aras 1 Struktural
jenis, ciri, dan peranan Global
Pengenalan Sajak puisi. i. Menyatakan Membaca teks dan
1.1. Menerangkan definisi pemahaman
definisi puisi/sajak. puisi/sajak. Mendengar pita
1.2. Menerangkan ii. Menyatakan jenis rakaman
jenis puisi/sajak. puisi/sajak. Soal jawab
1.3. Membandingkan iii. Mengemukakan Penerangan
ciri pelbagai jenis ciri puisi/sajak. Mestamu
puisi. iv. Menyatakan Kemahiran belajar
1.4. Menghuraikan peranan cara belajar
peranan puisi/sajak puisi/sajak. Teks
dalam masyarakat. Pita rakaman
Aras 2 LPG

i. Menerangkan
jenis dan ciri
puisi/sajak.
ii. Membandingkan
dan membezakan
ciri puisi/sajak.

iii. Menjelaskan
peranan
puisi/sajak dalam
masyarakat.

Teks Seuntai Kasih 1.0. Menghuraikan definisi, Aras 1 Struktural


Secebis Harapan jenis, ciri, dan peranan Global
prosa. i. Menyatakan Membaca teks dan
Prosa Tradisional 1.1. Menjelaskan definisi prosa. perbincangan
definisi prosa. ii. Menyatakan jenis Soa jawab
1.2. Menerangkan prosa. Kelas
jenis prosa. iii. Menyatakan ciri Penerangan
1.3. Membandingkan prosa. Percambahan
ciri prosa. iv. Menyatakan fikiran
40
1.4. Menghuraikan peranan prosa Pembelajaran
peranan prosa dalam dalam secara
masyarakat. masyarakat. konstruktivisme
Teks/petikan
OHP/LCD
Teks Madu Ilmu Carta
Peta minda
Drama Lima Perwira Global
Analitik
Kelas
2.0. Menerangkan biodata Aras 1 Diskusi
pengarang drama yang Penerangan
dikaji. i. Menyatakan Cerakinan
2.1. Menerangkan nama, tarikh lahir Teknologi
butir-butir peribadi dan tempat maklumat dan
pengarang. kelahiran komunikasi
2.2. Menjelaskan pengarang. Carta
latar belakang ii. Menyatakan latar Peta minda
kepengarangan, belakang Gambar
sumbangan, dan pendidikan dan LPG
kejayaan pengarang. kerjaya
pengarang.
iii. Menyenaraikan
hasil karya
pengarang.

Aras 2

i. Menyatakan
nama pena
pengarang.
ii. Menyenaraikan
bidang penulisan
pengarang.
iii. Menyatakan
sumbangan lain
41
pengarang.

Aras 3

i. Menjelaskan
anugerah yang
diterima
pengarang.
ii. Menyatakan
perkembangan
terkini
pengarang.
iii. Menjelaskan
keistimewaan
pengarang.
OGOS Teks Madu Ilmu 2.0. Menerangkan biodata Aras 1 Global
penyair karya yang dikaji. Analitik
1 Sajak Penggilap 2.1. Menerangkan i. Menyatakan Diskusi
Rezeki butir-butir peribadi nama, tarikh Berkumpulan
penyair. lahir, dan tempat Soal jawab
2.2. Menerangkan kelahiran penyair. Sumbang saran
latar belakang ii. Menyatakan latar Latihan
kepenyairan, belakang Teknologi
sumbangan, dan pendidikan dan maklumat dan
kejayaan penyair. kerjaya penyair. komunikasi
iii. Menyenaraikan Jadual
hasil karya Peta minda
penyair. LPG
gambar

Aras 2

i. Menyatakan
nama pena
penyair.
ii. Menyenaraikan
bidang penulisan
42
penyair.
iii. Menyenaraikan
sumbangan lain
penyair.
Aras 3

i. Menjelaskan
anugerah yang
diterima oleh
penyair.
ii. Menyatakan
perkembangan
terkini penyair.
iii. Menjelaskan
keistimewaan
penyair.

Teks Seuntai Kasih 3.0. Menghuraikan tema Aras 1 Berfokus


Secebis Harapan dan persoalan dalam Analitik
karya prosa. i. Menyatakan Berkumpulan
Hikayat Indera Nata 3.1. Menerangkan definisi tema. Membaca teks dan
definisi tema dan ii. Menyatakan pemahaman
persoalan. definisi Diskusi
3.2. Menghuraikan persoalan. Sumbang saran
tema dalam karya iii. Mengenalpasti Induktif
yang dikaji. tema dalam Kemahiran berfikir
3.3. Menghuraikan karya yang dikaji. Teks/petikan
persoalan dalam karya Jadual
yang dikaji. iv. Menyenaraikan Carta
3.4. Menghubungkait persoalan dalam Peta minda
kan antara persoalan karya yang dikaji. LPG
dengan tema dalam
karya yang dikaji. Aras 2

ii. Menjelaskan
tema dalam
karya.
43
iii. Menerangkan
persoalan dalam
karya.
Teks Madu Ilmu 3.0. Menjelaskan Aras 1 Berfokus
pemikiran dan persoalan Analitik
Drama Lima Perwira dalam drama. i. Menyatakan Membaca teks dan
3.1. Menerangkan definisi pemahaman
definisi pemikiran dan pemikiran. Menggunakan
persoalan drama. ii. Menyatakan kemahiran berfikir
3.2. Menghuraikan definisi Soal jawab
pemikiran dalam persoalan. Sumbang saran
drama yang dikaji. iii. Mengenalpasti Mestamu
3.3. Menghuraikan pemikiran dalam Kajian masa depan
persoalan dalam drama yang Kecerdasan
drama yang dikaji. dikaji. pelbagai
3.4. Menghubungkaitkan Teks/petikan
antara pemikiran dan iv. Menyenaraikan Jadual
persoalan dalam persoalan dalam Carta
drama yang dikaji drama yang Peta minda
dengan realiti dikaji. LPG
masyarakat

2 Teks Madu Ilmu 3.0. Menghuraikan maksud Aras 1 Struktural


puisi. Apresiasi/estetika
Sajak Bunga Damai 3.1. Menerangkan i. Memberi maksud Membaca teks dan
maksud rangkap puisi kata dan pemahaman
yang dikaji. rangkaikata Membaca teks dan
3.2. Menjelaskan dalam puisi yang perbincangan
maksud keseluruhan dikaji. Individu
keseluruhan puisi ii. Menyatakan Latihan
yang dikaji. maksud baris Percambahan
dalam puisi yang fikiran
dikaji. Pembelajaran
iii. Menyatakan secara
maksud rangkap konstruktivisme
44
dalam puisi yang Teks/petikan
diakji. Jadual

Teks Seuntai Kasih 4.0. Menganalisis watak Aras 1 Analitik


Secebis Harapan dan perwatakan dalam Berkumpulan
karya prosa. i. Menyatakan Percambahan
Hikayat Indera Nata 4.1. Menerangkan definisi watak fikiran
definisi watak dan dan perwatakan. Perbandingan
perwatakan. ii. Menyatakan jenis Kemahiran belajar
4.2. Menerangkan watak dalam cara belajar
jenis watak dalam karya yang dikaji. Teks/Rakaman
karya yang dikaji. iii. Mengenalpasti petikan
4.3. Menganalisis watak dalam Peta minda
perwatakan luaran karya yang dikaji. Gambar
dan dalaman watak iv. Menyenaraikan Carta
dalam karya yang sifat luaran watak LPG
dikaji. dalam karya yang
4.4. Membandingkan dikaji.
watak-watak dalam
karya yang dikaji.
v. Menyenaraikan
4.5. Menghuraikan sifat dalaman
peranan watak dalam watak dalam
karya yang dikaji. karya yang dikaji.
vi. Menyatakan
peranan watak
dalam karya yang
dikaji.

Aras 3

i. Menjelaskan
sikap dan
perasaan watak
dalam karya yang
dikaji.
45
ii. Menyatakan
persamaan dan
perbezaan watak
dalam karya yang
dikaji.
iii. Menghuraikan
peranan watak
dalam karya yang
dikaji.
iv. Menerangkan
cara pengarang
menggambarkan
watak dan
perwatakan
dalam karya yang
dikaji.

Teks Madu Ilmu 4.0. Menganalisis watak Aras 1 Global


dan perwatakan dalam Membaca teks dan
Drama Lima Perwira drama. ii. Menyatakan jenis perbincangan
4.2. Menerangkan jenis watak dalam Diskusi
watak dalam drama. drama. Teater pembaca
4.3. Menghuraikan iii. Mengenalpasti Lakonan
perwatakan luaran watak dalam Kemahiran berfikir
dan dalaman watak drama yang Teks/petikan
dalam drama yang dikaji. Carta
dikaji. iv. Menyenaraikan Jadual
4.4. Membandingkan sifat luaran watak LPG
watak-watak dalam dalam drama
drama yang dikaji. yang dikaji.
v. Menyenaraikan
sifat dalaman
watak dalam
drama yang
dikaji.
vi. Menyatakan
46
peranan watak
dalam drama
yang dikaji.
3 Minggu Cuti
Pertengahan
Penggal Satu

4 Teks Madu Ilmu 4.0. Menghuraikan tema Aras 1 Berfokus


dan persoalan dalam Analitik
Sajak Hari Tuanya puisi. i. Menyatakan Kelas
Singgah 4.1. Menerangkan definisi tema. Soal jawab
definisi tema dan ii. Menyenaraikan Membaca teks dan
persoalan. jenis tema. pemahaman
4.2. Menghuraikan iii. Menyatakan Penerangan
tema dalam puisi yang definisi Keperihatinan
dikaji. persoalan. Cerakinan
4.3. Menghuraikan iv. Mengenalpasti Pembelajaran
persoalan dalam puisi tema dalam puisi secara
yang dikaji. yang dikaji. konstruktivisme
4.4. Menghubungkait v. Menyenaraikan Teks/Petikan
kan antara persoalan persoalan dalam Jadual
dengan tema dalam puisi yang dikaji. LPG
puisi yang dikaji.
Aras 2

i. Menjelaskan
tema dalam puisi
yang dikaji.
ii. Menerangkan
persoalan dalam
puisi yang dikaji.
Teks Seuntai Kasih 6.0. Menghuraikan latar Aras 1 Struktural
Secebis Harapan dalam karya prosa. i. Menyatakan Sosiologikal
6.1. Menerangkan definisi latar. Menggunakan
Hikayat Indera Nata definisi latar tempat, ii. Menyatakan jenis kemahiran berfikir
latar masa dan latar latar. Berkumpulan
masyarakat. iii. Menyenaraikan Simulasi
47
6.2. Menerangkan latar masa, latar Latihan
latar tempat, latar tempat, dan latar Kajian masa depan
masa dan latar masyarakat Teks/petikan
masyarakat dalam dalam karya. Jadual
karya yang dikaji. iv. Menyatakan Carta
6.3. Menghubungkait perkaitan latar LPG
akan latar tempat, dengan peristiwa
latar masa dan latar dalam karya.
masyarakat dengan
peristiwa dalam karya
yang dikaji.

Teks Madu Ilmu 8.0. Menganalisis nilai Aras 1 Berfokus


kemanusiaan dan Membaca teks dan
Drama Lima Perwira pengajaran dalam drama. i. Menyatakan perbincangan
8.1. Menerangkan definisi nilai Soal jawab
definisi nilai kemanusiaan dan Teater pembaca
kemanusiaan dan pengajaran. Kerusi panas
pengajaran. ii. Mengenalpasti Main peranan
8.2. Menjelaskan nilai nilai kemanusiaan Pembelajaran
kemanusiaan dalam dalam drama secara kontekstual
drama yang dikaji. yang dikaji. Kajian masa depan
8.3. Menjelaskan iii. Memadankan Teks/Rakaman
pengajaran dalam pengajaran petikan
drama yang dikaji. dengan peristiwa Carta
8.4. Menghubungkait dalam drama Jadual
kan antara nilai yang dikaji. LPG
kemanusiaan dengan
pengajaran dalam Aras 2
drama yang dikaji. i. Menyenaraikan
nilai kemanusiaan
dalam drama
yang dikaji.
ii. Menjelaskan
pengajaran
48
berdasarkan
contoh dalam
drama yang
dikaji.
iii. Membina
pengajaran
berdasarkan nilai
kemanusiaan
dalam drama
yang dikaji.

SEPTEMBE Teks Madu Ilmu 5.0. Menganalisis bentuk Aras 1 Analitik


R puisi Global
Sajak Nyanyi Sunyi 5.1. Menghuraikan i. Menyatakan Kelas
1 di Desa Sepi bentuk puisi yang bilangan rangkap Membaca teks dan
dikaji. dan baris dalam perbincangan
5.2. Membandingkan puisi yang dikaji. Adaptasi
bentuk berbagai puisi ii. Menyatakan Cerakinan
yang dikaji. bilangan suku Latihan
kata dan Kemahiran berfikir
perkataan dalam Teks/petikan
baris puisi yang Jadual
dikaji. LPG
iii. Menyatakan rima Rakaman sajak
akhir puisi yang
dikaji.

Aras 2

i. Menentukan
---------------------------- bentuk puisi ---------------------------
--- sama ada bebas --
Teks Seuntai Kasih atau terikat. Berfokus
Secebis Harapan ----------------------------------------- Analitik
------- ii. Menjelaskan Diskusi
Hikayat Indera Nata 9.0.Menganalisis nilai bentuk visual Soal jawab
kemanusiaan dan puisi yang dikaji. Percambahan
49
pengajaran dalam karya fikiran
prosa. ----------------------------- Deduktif
9.1.Menerangkan definisi --------------- Cerakinan
nilai kemanusiaan dan Aras 1 Teknologi
pengajaran. i. Menyatakan maklumat dan
9.2. Menjelaskan nilai definisi nilai komunikasi
kemanusiaan dalam kemanusiaan dan Teks/petikan
karya yang dikaji. pengajaran. Carta
9.3. Menjelaskan ii. Menyenaraikan Jadual
pengajaran dalam nilai kemanusiaan LPG
karya yang dikaji. dalam karya yang
9.4. Menghubungkaitkan dikaji.
antara nilai iii. Memadankan
kemanusiaan dengan pengajaran
pengajaran dalam dengan peristiwa
karya. dalam karya yang
dikaji.
Aras 2

i. Mengenalpasti
nilai kemanusiaan
dalam karya
beserta alas an.
ii. Menjelaskan
pengajaran
berdasarkan
contoh dalam
karya yang dikaji.
iii. Membandingkan
nilai kemanusiaan
dan pengajaran
dalam karya yang
dikaji.

Teks Anak Global 3.0. Menjelaskan pemikiran Aras 2 Berfokus


50
dan persoalan dalam Analitik
Drama Muzikal drama. i. Menyenaraikan Membaca dan
Kampung Baru 3.2. Menghuraikan jenis pemikiran melakonkan
pemikiran dalam dalam drama adegan
drama yang dikaji. yang dikaji. Diskusi
3.3. Menghuraikan ii. Menjelaskan Lakonan
persoalan dalam pemikiran dalam Main peranan
drama yang dikaji. drama yang Kajian masa depan
3.4. Menghubungkaitkan dikaji. Teks/petikan
antara pemikiran dan iii. Menerangkan Carta
persoalan dalam persoalan dalam LPG
drama yang dikaji drama yang
dengan realiti dikaji.
masyarakat.
2 Teks Madu Ilmu 6.0. Menganalisis gaya Aras 2 Apresiasi/Estetika
bahasa dalam puisi. Analitik
Sajak Kalau Kita 6.3 Menganalisis i. Menerangkan Kelas
Menjadi Kayu unsur bahasa dalam metafora, Berkumpulan
puisi. hiperbola, inversi, Mendengar pita
6.4 Menganalisis paradoks dan rakaman
unsur bunyi dalam perlambangan Soal jawab
puisi yang dikaji. dalam puisi yang Induktif
dikaji. Adaptasi
ii. Menciptakan Percambahan
unsur bahasa fikiran
berdasarkan Kemahiran belajar
bahan cara belajar
rangsangan. Teks/petikan
iii. Menerangkan LPG
asonansi,
aliterasi,
kombinasi bunyi,
rima, dan jeda
dalam puisi yang
dikaji.

51
Teks Seuntai Kasih 3.0. Menghuraikan tema Aras 2 Berfokus
Secebis Harapan dan persoalan dalam Membaca teks dan
karya prosa. ii. Menjelaskan pemahaman
Hikayat Cendawan 3.2. Menghuraikan tema tema dalam Seminar
Putih dalam karya yang karya. Percambahan
dikaji. iii. Menjelaskan fikiran
3.3. Menghuraikan persoalan dalam Kemahiran berfikir
persoalan dalam karya. Teks/petikan
karya yang dikaji. Jadual
3.4. Menghubungkaitkan Carta
antara persoalan LPG
dengan tema dalam Rakaman petikan
karya yang dikaji.

Teks Anak Global 4.0. Menganalisis watak Aras 2 Struktural


dan perwatakan dalam Global
Drama Muzikal drama. i. Menjelaskan jenis Berkumpulan
Kampung Baru 42. Menerangkan jenis watak dalam Diskusi
watak dalam drama. drama yang Menggunakan
4.3. Menghuraikan dikaji. kemahiran berfikir
perwatakan luaran dan ii. Mengkategorikan Perbandingan
dalaman watak dalam watak dalam Lakonan
drama yang dikaji. drama yang Percambahan
4.4. Membandingkan dikaji. fikiran
watak-watak dalam iii. Menjelaskan sifat Teknologi
drama yang dikaji. luaran watak dan maklumat dan
sifat dalaman komunikasi
watak dalam Teks/petikan
drama yang Carta
dikaji. Jadual
iv. Menerangkan LPG
peranan watak
dalam drama
yang dikaji.

52
Aras 3

i. Menjelaskan
konflik, sikap, dan
perasaan watak
dalam drama
yang dikaji.
ii. Menyatakan
persamaan dan
perbezaan watak
dalam drama
yang dikaji.

3 Teks Madu Ilmu 7.0. Menghuraikan nada Aras 1 Menghayati dan


dalam puisi. mengalami
Sajak Madu Ilmu 7.1. Menerangkan i. Menyatakan Membaca teks dan
definisi nada. definisi nada. pemahaman
7.2. Menerangkan jenis ii. Menyenaraikan Berkumpulan
nada. jenis nada. Keperihatinan
7.3. Menghuraikan iii. Mengesan jenis Simulasi
nada dalam puisi yang nada dalam puisi Kemahiran belajar
dikaji. yang dikaji. cara belajar
Teks/petikan
Aras 2 Rakaman sajak
Carta
i. Menjelaskan nada Jadual
dalam puisi yang LPG
dikaji.
---------------------------- ii. Memberi contoh ---------------------------
--- rangkap puisi --
Teks Seuntai Kasih yang Analitik
Secebis Harapan memperlihatkan Sosiologikal
----------------------------------------- nada dalam puisi Berkumpulan
Hikayat Cendawan -- yang dikaji. Membaca teks dan
Putih 4.0. Menganalisis watak dan pemahaman
perwatakan dalam karya --------------------------------- Diskusi
prosa. -- Kerusi panas
53
4.2. Menerangkan jenis Aras 1 Simulasi
watak dalam karya Kemahiran berfikir
yang dikaji. ii. Menyatakan jenis Teks/petikan
4.3. Menganalisis watak dalam Jadual
perwatakan luaran karya yang dikaji. Carta
dan dalaman watak iii. Mengenalpasti Gambar
dalam karya yang watak dalam LPG
dikaji. karya yang dikaji.
4.4. Membandingkan iv. Menyenaraikan
watak-watak dalam sifat luaran watak
karya yang dikaji. dalam karya yang
dikaji.
4.5. Menghuraikan v. Menyenaraikan
peranan watak dalam sifat dalaman
karya yang dikaji. watak dalam
karya yang dikaji.
vi. Menyatakan
peranan watak
dalam karya yang
dikaji.

Teks Anak Global 5.0. Menghuraikan plot Aras 1 Struktural


dalam drama. Analitik
Drama Muzikal 5.3. Menjelaskan binaan iii. Melakar rajah Membaca dan
Kampung Baru plot dalam drama binaan plot. melakonkan
yang dikaji. iv. Memberi definisi adegan
5.4. Menghuraikan teknik dan Individu
plot dalam drama menyenaraikan Tangga cerita
yang dikaji. teknik plot dalam Teater pembaca
5.7. Menghuraikan drama yang Teknologi
peranan teknik plot dikaji. maklumat dan
dalam drama yang vi. Mengenalpasti komunikasi
dikaji. jenis Pembelajaran
plot dalam secara kontekstual
drama yang Teks/petikan
dikaji. Carta
Jadual
54
Aras 3 LPG
i. Menyusun urutan
peristiwa dalam
drama yang
dikaji.
ii. Menghuraikan
teknik imbas
kembali, imbas
muka, suspens,
dan kejutan
dalam drama
yang dikaji.
iii. Menghuraikan
peranan teknik
plot dalam drama
yang dikaji.
4 Minggu Ujian Bulan
September ( Ujian
Bulanan
Ketiga/Selaras )

OKTOBER Teks Madu Ilmu 8.0. Menghuraikan nilai Aras 1 Berfokus


kemanusiaan dan Mengalami dan
1 Sajak Anak Pulau pengajaran dalam puisi. i. Menyatakan menghayati
8.1. Menerangkan definisi nilai Berkumpulan
definisi nilai kemanusiaan dan Membaca teks dan
kemanusiaan dan pengajaran. perbincangan
pengajaran. ii. Mengenalpasti Percambahan
8.2. Menghuraikan nilai kemanusiaan fikiran
nilai kemanusiaan dan dalam puisi yang Keperihatinan
pengajaran dalam dikaji. Pembelajaran
puisi yang dikaji. iii. Mengenalpasti secara kontekstual
8.3. Menghubungkait pengajaran Teks/petikan
55
kan antara nilai dalam puisi yang Carta
kemanusiaan dengan dikaji. Jadual
pengajaran dalam Rakaman sajak
puisi yang dikaji.

Aras 2

i. Menyenaraikan
nilai kemanusiaan
dalam puisi yang
dikaji.
ii. Menjelaskan
pengajaran
berdasarkan
contoh dalam
puisi yang dikaji.
iii.

Teks Seuntai Kasih 6.0. Menghuraikan latar Aras 1 Global


Secebis Harapan dalam karya prosa. Sosiologikal
6.1. Menerangkan i. Menyatakan Kelas
Hikayat Cendawan definisi latar tempat, definisi latar. Diskusi
Putih latar masa, dan latar ii. Menyatakan jenis Membaca dan
masyarakat. latar. melakonkan
6.2. Menerangkan adegan
latar tempat, latar Lakonan
masa, dan latar iii. Menyenaraikan Simulasi
masyarakat dalam latar tempat, Bercerita
karya yang dikaji. latar masa, dan Kecerdasan
latar masyarakat pelbagai
dalam karya. Teks/petikan
6.3. Menghubungkait iv. Menyatakan Jadual
kan latar tempat, latar perkaitan latar LPG
masa, dan latar dengan peristiwa Carta pai
masyarakat dengan dalam karya.
peristiwa dalam karya
56
yang dikaji.
Teks Anak Global 6.0. Menghuraikan latar Aras 1 Struktural
dalam Sosiologikal
Drama Muzikal drama. iii. Menyenaraikan Berkumpulan
Kampung Baru 6.2. Menerangkan latar latar tempat, Membaca teks dan
tempat, latar masa, latar masa, dan perbincangan
dan latar masyarakat latar masyarakat Soaljawab
dalam drama yang dalam drama Teater pembaca
dikaji. yang dikaji. Adaptasi
6.3. Menghubungkaitkan iv. Menyatakan Kajian masa depan
antara latar tempat, kaitan latar Kecerdasan
latar masa, dan latar dengan peristiwa pelbagai
masyarakat dengan dalam drama Teks/petikan
peristiwa dalam yang dikaji. Carta
drama yang dikaji. Jadual
LPG

2 Teks Madu Ilmu 3.0. Menghuraikan maksud Aras 1 Struktural


puisi. Mendengar pita
Sajak Pulang 3.1. Menerangkan i. Memberikan Individu
maksud rangkap puisi maksud kata dan Pemaduan seni
yang dikaji. rangkai kata Cerakinan
3.2. Menjelaskan dalam puisi yang Latihan
maksud keseluruhan dikaji. Pembelajaran
puisi yang dikaji. ii. Menyatakan secara
maksud baris konstruktivisme
dalam puisi yang Rakaman sajak
dikaji. Teks/petikan
LPG
iii. Menyatakan
maksud rangkap
dalam puisi yang
dikaji.

Aras 2

57
i. Menjelaskan
maksud
perlambangan
dalam puisi.
ii. Menerangkan
maksud
keseluruhan
puisi.
Teks Seuntai Kasih 9.0. Menganalisis nilai Aras 2 Berfokus
Secebis Harapan kemanusiaan dan Analitik
pengajaran dalam karya i. Mengenalpasti Berkumpulan
Hikayat Cendawan prosa. nilai kemanusiaan Menggunakan
Putih 9.2. Menjelaskan nilai dalam karya kemahiran berfikir
kemanusiaan dalam beserta alas- an. Diskusi
karya yang dikaji. ii. Menjelaskan Penerangan
9.3. Menjelaskan pengajaran Induktif
pengajaran dalam berdasarkan Teknologi
karya yang dikaji. contoh dalam maklumat dan
9.4. Menghubungkaitkan karya yang dikaji. komunikasi
antara nilai Kemahiran berfikir
kemanusiaan dengan Teks/petikan
pengajaran dalam Jadual
karya. Carta
LPG

Teks Anak Global 7.0. Menganalisis gaya Aras 1 Analitik


bahasa dalam drama. Apresiasi/Estetika
Drama Muzikal 7.4. Menjelaskan iv. Mengesan dialog, Berkumpulan
Kampung Baru penggunaan dialog, monolog dan Membaca teks dan
monolog, dan monolog dalaman perbincangan
monolog dalaman dalam drama Deduktif
dalam drama yang yang dikaji. Cerakinan
dikaji. v. Menyenaraikan Latihan
7.5. Menganalisis aspek contoh kata Kecerdasan
unsur bahasa dalam ganda, sinkof, pelbagai
drama yang dikaji. simile, metafora, Teks/petikan
personafikasi, Carta
58
dan pengulangan Jadual
dalam drama LPG
yang dikaji.

Aras 2

i. Menyenaraikan
contoh metafora,
hiperbola, inversi,
paradoks dan
perlambangan
dalam drama
yang dikaji.
ii. Menerangkan
dialog, monolog,
dan monolog
dalaman dalam
drama yang
dikaji.

3 Teks Madu Ilmu 4.0. Menghuraikan tema Aras 2 Berfokus


dan persoalan dalam Mendengar pita
Sajak Nafiri puisi. i. Menjelaskan rakaman
4.2. Menghuraikan tema tema dalam puisi Berkumpulan
dalam puisi yang yang dikaji. Soaljawab
dikaji. ii. Menerangkan Percambahan
4.3. Menghuraikan persoalan dalam fikiran
persoalan dalam puisi puisi yang dikaji. Latihan
yang dikaji. Pembelajaran
4.4. Menghubungkaitkan secara konkestual
antara persoalan Teks/petikan
dengan tema dalam LPG
puisi yang dikaji.

Teks Seuntai Kasih 3.0. Menghuraikan tema dan Aras 2 Berfokus


Secebis Harapan persoalan dalam karya Analitik
59
prosa. ii. Menjelaskan Membaca teks dan
Hikayat Putera 3.2. Menghuraikan tema tema dalam perbincangan
Jayapati dalam karya yang karya. Berkumpulan
dikaji. iii. Menerangkan Bercerita
3.3. Menghuraikan persoalan dalam Sumbang saran
persoalan dalam karya. Kemahiran belajar
karya yang dikaji. cara belajar
3.4. Menghubungkaitkan Teks/petikan
antara persoalan Carta
dengan tema dalam Jadual
karya yang dikaji. LPG

Teks Anak Global 8.0. Menganalisis nilai Aras 2 Berfokus


kemanusiaan dan Global
Drama Muzikal pengajaran dalam drama. i. Menyenaraikan Berkumpulan
Kampung Baru 8.2. Menjelaskan nilai nilai kemanusiaan Membaca teks dan
kemanusiaan dalam dalam drama perbincangan
drama yang dikaji. yang dikaji. Menggunakan
8.3. Menjelaskan ii. Menjelaskan kemahiran berfikir
pengajaran dalam pengajaran Pentomin
drama yang dikaji. berdasarkan Simulasi
8.4. Menghubungkaitkan contoh dalam Kajian masa depan
antara nilai drama yang Kecerdasan
kemanusiaan dengan dikaji. pelbagai
pengajaran dalam iii. Membina Teks/petikan
drama yang dikaji. pengajaran Jadual
berdasarkan nilai Carta
kemanusiaan LPG
dalam drama
yang dikaji.
4 Teks Madu Ilmu 5.0. Menganalisis Bentuk Aras 1 Struktural
Puisi Analitik
Sajak Musim Itu 5.1. Menghuraikan i. Menyatakan Membaca teks dan
bentuk puisi yang bilangan perbincangan
dikaji. rangkap dan Diskusi
5.2. Membandingkan baris dalam Soaljawab
bentuk berbagai puisi puisi yang Penerangan
60
yang dikaji. dikaji. Induktif
ii. Menyatakan Kemahiran berfikir
bilangan suku Teks/petikan
kata dan Carta
perkataan Jadual
dalam baris LPG
puisi yang Rakaman sajak
dikaji.
iii. Menyatakan
rima akhir
puisi yang
dikaji.

Aras 2

i. Menentuka
n bentuk
puisi sama
ada bebas
atau
terikat.
ii. Menjelaska
n bentuk
visual puisi
yang dikaji.
Teks Seuntai Kasih 4.0. Menganalisis watak Aras 2 Struktural
Secebis Harapan dan perwatakan dalam Analitik
karya prosa. i. Menjelaskan Berkumpulan
Hikayat Putera 4.2. Menerangkan jenis jenis watak Membaca teks dan
Jayapati watak dalam karya dalam karya. pemahaman
yang dikaji. ii. Mengelaskan Diskusi
4.3. Menganalisis watak dalam Bercerita
perwatakan luaran karya. Percambahan
dan dalaman watak iii. Menjelaskan fikiran
dalam karya yang sifat luaran Kemahiran belajar
dikaji. dan dalaman cara belajar
4.4. Membandingkan watak dalam Teks/petikan
61
watak-watak dalam karya. Carta
karya yang dikaji. iv. Menerangkan Jadual
4.5. Menghuraikan peranan watak
peranan watak dalam dalam karya.
karya yang dikaji.

Drama 9.0. Menghasilkan skrip Aras 2 Mengalami dan


drama dan menghayati
mempersembahkan i. Menentukan Global
drama. pemikiran dan Berkumpulan
9.1. Menyenaraikan persoalan, Menggunakan
dan memilih idea watak dan kemahiran berfikir
daripada sumber yang perwatakan Diskusi
pelbagai. dalam karya Membuat projek
9.2. Menyenaraikan yang ditulis. Tangga cerita
idea dalam bentuk ii. Melengkapkan Teknologi
lisan dan lakaran. binaan plot maklumat dan
9.3. Menyusun dan dengan komunikasi
memilih peristiwa menyusun Kajian masa depan
yang sesuai dengan peristiwa Jadual
jalan cerita. mengikut Carta
9.4. Menyesuaikan urutan. LPG
prolog, babak, iii. Menyesuaikan
adegan, episod, dan peristiwa
epilog dengan jalan dengan prolog,
cerita. babak,
9.5. Menulis skrip adegan,
drama. episod, dan
epilog.
iv. Menyesuaikan
latar dengan
peristiwa,
watak dan
perwatakan,
gaya bahasa
serta
pemikiran dan
62
persoalan.

Aras 3
i. Menulis karya
kreatif dengan
menggabugka
n imaginasi
dan realiti,
menerapkan
ilmu bantu,
nilai
kemanusiaan
dan
pengajaran
dengan
menggunakan
gaya bahasa
dan format
yang sesuai.

5 Sajak 9.0. Menghasil dan Aras 1 Global


mempersembah Apresiasi/Estetika
kan puisi. i. Menentukan Berkumpulan
9.1. Menyenarai dan tema puisi Diskusi
memilih idea daripada yang akan Soaljawab
sumber yang pelbagai. dihasilkan. Latihan
9.2. Mengemukakan ii. Merajah idea Membuat projek
idea dalam bentuk dengan kata- Carta
lakaran atau lisan. kata puitis Jadual
9.3. Menulis puisi yang berkaitan LPG
menggunakan bahasa dengan tema
puitis. puisi.
9.4. Menetapkan
bentuk puisi.
---------------------------------
---------------
Aras 2
63
i. Mengembangk
an kata-kata
puitis menjadi
ungkapan dan
baris-baris
puisi yang
lengkap.
ii. Menyusun
ungkapan dan
baris-baris
puisi menjadi
bait-bait puisi
yang lengkap.
iii. Menulis puisi
dengan
menggabungk
an imaginasi
dan realiti,
menerapkan
ilmu bantu,
nilai
kemanusiaan,
dan
pengajaran
dengan
menggunakan
gaya bahasa
yang padat
dan indah..
Teks Seuntai Kasih 9.0. Menganalisis nilai Aras 1 Berfokus
Secebis Harapan kemanusiaan dan Analitik
pengajaran dalam karya ii. Menyenaraika Berkumpulan
Hikayat Putera prosa. n nilai Membaca teks dan
Jayapati 9.2. Menjelaskan nilai kemanusiaan pemahaman
kemanusiaan dalam dalam karya Menggunakan
karya yang dikaji. yang dikaji. kemahiran berfikir
64
9.3. Menjelaskan iii. Memadankan Cerakinan
pengajaran dalam pengajaran Latihan
karya yang dikaji. dengan Kemahiran belajar
9.4. peristiwa cara belajar
Menghubungkaitkan dalam karya Jadual
antara nilai yang dikaji. LPG
kemanusiaan Carta pai
dengan pengajaran
dalam karya.

Drama Mengulangkaji aspek-aspek


penting drama:
1) Bendahara Tepok
2) Lima Perwira
3) Muzikal Kampung Baru

NOVEMBE Minggu Peperiksaan


R Akhir Tahun

2 Minggu Peperiksaan
Akhir Tahun

3 Cuti Akhir Tahun


Persekolahan
4 Cuti Akhir Tahun
Persekolahan
5 Cuti Akhir Tahun
Persekolahan

65