Anda di halaman 1dari 18

Scribd

• Explore
• Community
Upload a Document
Top of Form

Search Books, Presentations, Business, Academics...


Bottom of Form

• Login

Top of Form

http://w w w .scrib http://w w w .scrib

Bottom of Form

• Sign Up
• |
• Log In

1
First Page
Previous Page
Next Page

/ 9
Zoom Out
Zoom In
Fullscreen
Exit Fullscreen
Select View Mode

View Mode
BookSlideshowScroll
Search ¶co

Readcast
Add a Comment
Embed & Share
Reading should be social! Post a message on your social networks to let others know what you're
reading. Select the sites below and start sharing.

Readcast this Document


Top of Form

Login to Add a Comment

4gen

Bottom of Form

Share & Embed


http://w w w

Link / URL:
Embed Size & Settings:
(auto)

• Width: Auto
300

• Height: (proportional to specified width)


1

• Start on page:
Scroll

• Preview View:
<a title=

More share options


Add to Collections
Download this Document for Free
Auto-hide: on

TEORI-TEORI PEMBELAJARAN DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

Proses perkembangan dan pertumbuhan berlaku dalam keadaan yang saling berkait dan meliputi perubahan

dari segi bentuk tubuh dan tingkah laku. Perubahan ini melibatkan perubahan jasmani, emosi, mental dan

sosial dari segi kualiti mahupun kuantitit. Keseluruhan perubahan ini disebut sebagai penyuburan.

Konsep pertumbuhan bermaksud suatu perubahan yang bersifat kognitif (dapat diukur dari satu tahap

ke satu tahap yang lain dan dari satu jangka masa ke satu jangka masa yang lain contohnya seperti ketinggian

dan berat badan seseorang dan juga perubahan dalam struktur dan fungsi seperti otot-otot saraf dan kalenjar.

Manakala konsep perkembangan membawa maksud suatu perubahan yang bersifat kualitatif atau suatu proses

yang melibatkan individu mencapai tahap kematangan contohnya kemampuan seseorang menyebut perkataan

mengikut peringkat umur dan juga seseorang yang cenderung kearah yang lebih baik dari segi pemikiran,

kerohanian, moral dan sosial.


Teori perkembangan manusia

Kadar pertumbuhan dan perkembangan adalah berbeza antara setiap individu, ini adalah disebabkan oleh

pengaruh persekitaran dan baka. Berdasarkan faktor baka, corak perkembangan kanak-kanak diwarisi sejak

kecil dan dikawal oleh kod genetik daripada kedua ibubapa. Manakala faktor-faktor persekitaran yang

mempengaruhi kanak-kanak adalah termasuk latar belakang keluarga, kesihatan dan pemakanan, amalan

asuhan kanak-kanak, status sosio-ekonomi serta persekitaran sekolah.

Teori Perkembangan
Arnold Gessell
Menurut Gessell, faktor baka merupakan penggerak utama terhadap perkembangan individu. Perkembangan

menurutnya berlaku secara dalaman dan mengikut pola serata urutan tertentu yang dikawal oleh kematangan.

Oleh kerana perkembangan kanak-kanak ini sudah ditentukan oleh pola, maka tingkah laku kanak-kanak

adalah senang untuk diramal. Gessell juga mengutarakan bahawa setiap individu adalah unik dan seharusnya

dihormati. Dengan ini kanak- kaka mestilah dibenarkan berkembang mengikut tahap perkembangan di mana

setiap kanak-kanak itu mempunyai kelemahan dan kelebihan tersendiri.

Menurut teori perkembangan Arnold Gesell seseorang individu mampu berkembang mengikut tahap

umur dari satu peringkat kesatu peringkat mengikut kadar perkembangan sendiri tanpa ada paksaan untuk

mencapai perkembangan tersebut. Ini kerana menurut Gesell proses perkembangan individu adalah dikawal

oleh kematangan atau fisiologi, selagi kematangan fisiologi tidak dicapai apa saja yang dilakukan tidak akan

berjaya. Oleh yang demikian itu, seseorang guru memainkan peranan yang penting dalam membantu murid

mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimum dan memahami bahawa setiap murid perlu

dibenarkan berkembang atau melakukan sesuatu mengikut kadar perkembangan mereka sendiri.

Sehubungan itu untuk membantu murid mencapai tahap perkembangan ynag optimum, guru mestilah

mengetahui tahap perkembangan murid dan menghormati keupayaan dan keunikan setiap murid. Guru juga

tidak boleh terlalu mendesak murid meakukan aktiviti yang sukar dan tidak bersesuaian dengan tahap

perkembangan dan kematangannya.

Guru juga harus mengetahui perkembangan yang menyuluruh setiap murid, Dengan pengetahuan ini,

barulah guru dapat menyediakan aktiviti dan program yang berkesan untuk para pelajar seterusnya

meningkatkan keyakinan kanak- kanak ke arah yang lebih progresif. Sikap guru yang prihatin ini akan dapat

membantu murid mencapai tahap perkembangan dan pertumbuhan yang optimum .


Teori Perkembangan Robert Havighust

Havighust telah menggariskan bahawa perkembangan kanak-kanak adalah berpaksikan kepada teori sosio

budaya dan antrapologi. Beliau juga menegaskan bahawa perkembangan kanak-kanak dipengaruhi oleh faktor

persekitaran. Nilai dan institusi setiap sosio budaya ini akan melahirkan personaliti yang berbeza antara setiap

individu.
Havighust juga telah memperkenalkan tugas perkembangan
yang

merujuk kepada sesuatu tugas bermula dari awal kelahiran sampailah ke usia remaja.Menurutnya setiap

individu akan melalui perkembangan tugasan ini . Apabila berjaya melakukan tugasan ini kanak-kanak akan

berasa gembira dan sebaliknya apabila menemui kegagalan.

Teori perkembangan yang dikemumukan ini amat penting untuk membantu meningkatkan tahap

perkembangan dan pertumbuhan murid ke tahap yang optimum kerana melalui perkembangan tugasan

Havighust ini guru dapat menyediakan objektif yang sesuai untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang

sesuai untuk membantu pelajar kearah tahap perkembangan yang optimum. Guru juga haruslah menyediakan

aktiviti yang bersesuaian dengan peringkat kanak-kanak seperti pada usia kanak-kanak murid ( 6-12 tahun)

murid lebih berminat pada aktiviti yang berbentuk permainan, lakonan


dan lain-lain aktiviti ynag dapat membentuk kreativiti. Dengan aktiviti sebegini
murid akan bergerak ke arah perkembangan dan pertumbuhan yang optimum.
KESIMPULAN

Manusia dilahirkan dengan sifat semulajadi yang baik dan diibaratkan sebagai kain putih yang boleh

dicorakkan mengikut kehendak pemiliknya. Oleh itu masing- masing mempunyai keistimewaan yang

tersendiri dan berhak untuk di kembangkan potensinya ke arah yang optima dan terus maju. Tahap

perkembangan setiap individu adalah berbeza dari pelbagai sudut seperti fizikal, kognitif, emosi dan sosial

walaupun masing-masing melalui


peringkat
pertumbuhan yang sama.

Setiap individu boleh dikembangkan potensinya mengikut kebolehan dan basebagaimana yang

dinyatakan oleh Howard Gardner, manusia mempunyai lapan jenis kecerdasan yang boleh dipertingkatkan

iaitu kecerdasan verbal, logical, spatial, muzikal kinestatik, intrapersonal, interpersonal, dan naturalis.

Bagaimanapun terdapat juga factor-faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan murid .
Untuk membantu murid mencapai tahap perkembangan

dan

pertumbuhan yang optimum, guru haruslah menyesuaikan kaedah pengajaran dengan keupayaan dan

kebolehan murid. Apabila guru mengetahui dan mengenali keupayaan murid, beliau dapat mengaplikasi

pelbagai kecerdasan dalam merancang


aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dapat meningkatkan keyakinan

pelajar seterusnya mengembangkan potensi diri ke arah perkembangan dan pertumbuhan yang optima.

Umpamanya, guru boleh melibatkan murid yang tergolong dalam kecerdasan logikal dengan aktiviti yang

bercorak eksperimen untuk menguji idea-idea mereka di samping menyediakan


ruang dan peralatan yang berkaitan untuk membangunkan kekuatan dan
keupayaan murid.

Penglibatan mengikut tahap kecerdasan ini dapat melahirkan pelajar yang berjaya mengikut

kebolehannya tersendiri. Apabila keperluan setiap kepelbagaian kecerdasan ini dipenuhi dan dipraktikkan,

murid akan bergerak ke tahap perkembangan dan pertumbuhan yang optimum.


Rasionalnya,

manusia adalah makhluk yang amat unik dan amat berpotensi untuk

dikembangkan tahap pertumbuhan dan perkembangannya. Sehubungan itu, apabila semua keperluan dan

kepentingan dipenuhi ia akan berkembang dengan baik. Seterusnya menunjukkan keupayaan dan potensinya

sebagai warga yang berguna untuk masyarakat, bangsa dan agama.


KAEDAH-KAEDAH YANG BOLEH DIGUNAKAN UNTUK MEWUJUDKAN
IKLIM BILIK DARJAH YANG KONDUSIF

Pengurusan bilik darjah yang berkesan akan mewujudkan suasana yang kondusif bagi aktiviti pengajaran dan

pembelajaran. Yang dimaksudkan dengan suasana yang kondusif ialah rutin bilik darjah berjalan dengan lancar

(bilik darjah bersih dan ceria, susun atur perabot tersusun dan kemas), disiplin kelas terkawal, peggunaan

bahan atau sumber pengajaran dengan baik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar

dan terkawal.

Salah satu ciri guru yang baik dan efektif ialah guru yang berjaya mengurus bilik darjah dengan baik.

Peranan guru sebagai pengurus bilik darjah adalah berasaskan kepada empat eleman pengurusan iaitu

merancang ( guru sebagai perancang ), mengelola ( guru sebagai pengelola), mengarah ( guru sebagai pengarah

) dan mengawal ( guru sebagai pengawal ).


Guru Sebagai Perancang

Di dalam bilik darjah, guru berperanan penting sebagai perancang bagi menggerakkan suasana bilik darjah

yang kondusif. Guru perlu melihat dari aspek rutin harian, kutipan yuran, kehadiran dan lain-lain. Namun

perkara penting adalah yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran.


Pengurusan bilik darjah melibatkan tujuh perkara :
 O b j e k t i f

 B a h a n a t a u s u m b e r

 S t a t e g i / p e n d e k a t a n / t e k n i k

 P e m e r i n g k a t a n i s i

 A k t i v i t i

 K e m u d a h a n d a n s u s u n a n

f i z i k a l k e l a s

 P e n i l a i a n
Guru Sebagai Pensyarah
Guru mestilah bertindak sebagai pensyarah dan menjadi pengarah kepada
pelajar-pelajarnya :
 M e n j a l a n k a n a k t i v i t i - a k t i v i t i
p e n g a j a r a n d a n p e m b e l a j a r a n
s e p e r t i
berbincang (membentuk kumpulan, membuat laporan), menjawab soalan,
mendengar, membaca, mengira dan menulis, serta membuat latihan.
 M e n j a l a n k a n r u t i n h a r i a n
b i l i k d a r j a h s e p e r t i
m e m b e r s i h k a n k e l a s d a n
mengatur barang yang ada.
 M e m a t u h i p e r a t u r a n d a n
d i s i p l i n k e l u a r m a s u k k e l a s ,
b e r b a r i s , u c a p
selamat, dan lain-lain lagi.
Guru Sebagai Pengawal
Guru mengawal beberapa perkara bagi memastikan kelas sentiasa berada
dalam suasana yang kondusif. Mereka akan mengawal :
 M e n g a w a l a k t i v i t i p e n g a j a r a n
d a n p e m b e l a j a r a n .
a. mengawal pelajar membuat demontrasi atau uji kaji supaya mengikut
prosedur uji kaji yang sebenar.
b.mengawal pelajar membuat kerja pertukangan.
c. Mengawal pelajar dalam aktiviti berkumpulan.
d. Mengawal perbincangan supaya tidak menyeleweng daripada tajuk
yang dibincang.
e. Mengawal pergerakan pelajar.
f. Mengawal perhatian pelajar melalui kedudukan guru, mimik muka,
nada suara dan lain-lain lagi.
 M e n g a w a l p e r a t u r a n d a n a d a b .
Guru perlulah mengawal tingkah laku pelajar supaya tidak bertentangan
dengan peraturan sekolah amnya dan peraturan bilik darjah khususnya.
Kawalan tingkah laku bukan bergantung pada dendaan sahaja. Malah ia juga terletak pada cara guru mendekati

pelajar. Namun guru perlulah tegas dan adil.

Setelah peranan guru telah jelas dan dapat di aplikasikan, maka kita lihat pula bilik darjah yang boleh

memberikan suasana yang kondusif untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran dapat di jalankan dengan

baik.

Terdapat beberapa jenis bilik darjah berdasarkan ciri dan fungsinya seperti bilik darjah tradisi, bilik

darjah terbuka, bilik darjah bercantum, bilik darjah prasekolah, bilik darjah KBSR/KBSM, bilik darjah

multimedia, bilik darjah khas


mata pelajaran. Semua ini perlulah di satukan dalam mengikut keadaan agar
pembelajaran dan pengajaran dapat di lakukan dengan kondusif.

TEORI PERKEMBANGAN KANAK


Reads:
5,504

Uploaded:
04/12/2009
Category:
Uncategorized.
Rated:
4.66667 5 false false 0

(3 Ratings)
Download this Document for FreePrintMobileCollectionsReport Document
This is a private document.

huszarudin@gmail.com
Follow
Share & Embed
http://w w w

Link / URL:
Embed Size & Settings:
(auto)

• Width: Auto
300

• Height: (proportional to specified width)


1

• Start on page:
Scroll

• Preview View:
<a title=

More share options


Related
1. 31 p.

PSIKOLOGI PENDIDIKAN
Reads: 2551
25 p.

4853347 an Fizikal Dan Kognitif Ka...


Reads: 715
25 p.

4853347 an Fizikal Dan Kognitif Ka...


Reads: 3720
2. 29 p.

an Fizikal, Kognitif Kanak-kanak


Reads: 0
20 p.

Assignment-Ilmu Pendidikan 12.10.0...


Reads: 2136
26 p.

PSIKOLOGI
Reads: 1626
3. 58 p.

PENGENALAN2 ori
Reads: 244
13 p.

Peranan Kepimpinan Guru Dalam Memp...


Reads: 1284
28 p.

kelas kondusif
Reads: 2205
4. 19 p.

Tugasan Psi
Reads: 607
41 p.

1.0 1.1 Konsep Dan Prinsip Perkemb...


Reads: 1434
24 p.

Fitrah Manusia dan Teori Kecerdasa...


Reads: 5254
5. 15 p.

Psikologi Manusia
Reads: 428
36 p.

perkembangan kanak-kanak
Reads: 3809
7 p.

ciri berkesan
Reads: 78
6. 14 p.

Pertumbuhan dan Perkembangan


Reads: 434
27 p.
PERKEMBANGAN KANAK2-sid
Reads: 4994
40 p.

kajian perkembangan kanak-kanak


Reads: 9608
7. 3 p.

Konsep Pen Gurus An Bilik Darjah


Reads: 494
14 p.

Kemahiran Mendengar Espek Komunika...


Reads: 4963
272 p.

PIC16F917
Reads: 0
8. 1 p.

<html><body><h1>503 Service Unavai...


Reads: 0
13 p.

Melting Glaciers and Agriculture i...


Reads: 0
281 p.

Gerri Hill - The Target


Reads: 0
9. 5 p.

A United Front Against Fascism


Reads: 0
More from this user
1. 14 p.
Proposal Penyelidikan
From: huszarudin@gmail.com
Reads: 2,185
6 p.
Proposal Pemasaran Opkim Sulong...
From: huszarudin@gmail.com
Reads: 719
17 p.
Prisian Fail Kem Motivasi
From: huszarudin@gmail.com
Reads: 1,377
2. 31 p.
prinsip asas grafik
From: huszarudin@gmail.com
Reads: 5,698
1 p.
PETA MINDA
From: huszarudin@gmail.com
Reads: 1,034
1 p.
Peta Minda Perbezaan Idgham Mut...
From: huszarudin@gmail.com
Reads: 1,421
3. 1 p.
PETA KONSEP
From: huszarudin@gmail.com
Reads: 558
13 p.
PERMAINAN TRADISIONAL
From: huszarudin@gmail.com
Reads: 1,332
14 p.
Permainan Tradisional - Pendidi...
From: huszarudin@gmail.com
Reads: 2,259
4. 9 p.
Uzlah Nabi Di Gua Hira- Orienta...
From: huszarudin@gmail.com
Reads: 254
103 p.
ULAMA NUSANTARA
From: huszarudin@gmail.com
Reads: 3,590
21 p.
Perkakasan komputer
From: huszarudin@gmail.com
Reads: 9,028
5. 18 p.
TOHMAHAN PERCANGGAHAN ALquran
From: huszarudin@gmail.com
Reads: 457
169 p.
TESIS Hadith Daif
From: huszarudin@gmail.com
Reads: 2,871
19 p.
Pen Gurus An Panitia Pi Rendah
From: huszarudin@gmail.com
Reads: 1,445
6. 10 p.
PENGUCAPAN
From: huszarudin@gmail.com
Reads: 3,383
28 p.
pengkelasan bahan perpustakaan
From: huszarudin@gmail.com
Reads: 497
28 p.
Penggunaan Teknologi Maklumat D...
From: huszarudin@gmail.com
Reads: 9,162
7. 9 p.
TEORI PERKEMBANGAN KANAK
From: huszarudin@gmail.com
Reads: 5,679
4 p.
Teknologi maklumat
From: huszarudin@gmail.com
Reads: 738
8 p.
Tauhid - Ismail Al-Faruqi
From: huszarudin@gmail.com
Reads: 481
8. 12 p.
Tamadun Dan Elemenya
From: huszarudin@gmail.com
Reads: 289
7 p.
Tamadun Dan Elemennya
From: huszarudin@gmail.com
Reads: 718
133 p.
Taisir Mustolahul
From: huszarudin@gmail.com
Reads: 903
9. 9 p.
PENGENALAN ALAM SEKITAR
From: huszarudin@gmail.com
Reads: 1,060

Top of Form

Login to Add a Comment


Submit 4gen

Bottom of Form
fatina mira readcast this 2 days agoLearn more about Readcast.
maysyia read this 5 days agoLearn more about Readcast.
iristia86 readcast this 6 days agoLearn more about Readcast.

Siti Hajar Siti Hajar readcast this 07 / 19 / 2010Learn more about Readcast.
teacherbanzai readcast this 07 / 19 / 2010Learn more about Readcast.
dieya dieya readcast this 07 / 18 / 2010Learn more about Readcast.
enni_fushia read this 07 / 16 / 2010Learn more about Readcast.
srikandi taming sari read this 07 / 16 / 2010Learn more about Readcast.
hidayah_smksk read this 07 / 15 / 2010Learn more about Readcast.

ummu-afyqah-5513 readcast this 07 / 14 / 2010Learn more about Readcast.


Show More

Ads by Google
Jus Mate 5 Jusmate5
Maklumat Penuh Produk Jus Mate 5,
Beli & Join 500 Pengedar Dekat Anda
Jus-Mate-5.com

Saya Dah Resign


Gaji 4x sebulan, hanya dari rumah
Daftar dan info percuma
www.adihalim.ws

Buat Duit Di Internet


Beli Saham, Minyak, Forex, Emas.
Akaun Amalan $100,000 Percuma!
www.plus500.com/ms/

Print this document


High Quality
Open the downloaded document, and select print from the file menu (PDF reader required).
Browser Printing
Coming soon!
Sign up
Use your Facebook login and see what your friends are reading and sharing.
Other login options
Login with Facebook

Top of Form
http://w w w .scrib http://w w w .scrib

Bottom of Form

Signup
I don't have a Facebook account
Top of Form
default

email address (required)

create username (required)

password (required)
Send me the Scribd Newsletter, and occasional account related communications.

Privacy policy

You will receive email notifications regarding your account activity. You can manage these
notifications in your account settings. We promise to respect your privacy.
Bottom of Form
Why Sign up?

Discover and connect with people of similar interests.

Publish your documents quickly and easily.

Share your reading interests on Scribd and social sites.

Already have a Scribd account?


Top of Form

email address or username

password
Log In

Trouble logging in?

Bottom of Form

Login Successful
Now bringing you back...

« Back to Login
Reset your password
Please enter your email address below to reset your password. We will send you an email with
instructions on how to continue.
Top of Form

Email address:

You need to provide a login


for this account as well.

Login:
Submit

Bottom of Form
Upload a Document
Top of Form

Search Books, Presentations, Business, Academics...


Bottom of Form

• On Facebook
Top of Form

Enter your email address:


Sign Up

or

Bottom of Form