Anda di halaman 1dari 15

Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Pertanian Tingkatan 4 SMKBBSL

BIDANG 1: PERTANIAN DI MALAYSIA

Cadangan Aktiviti
Minggu Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran
Pembelajaran
1
Minggu Orientasi Tingkatan 4

1.1 Kepentingan Pertanian di Aras 1


Malaysia Menyatakan kepentingan pertanian kepada Sumbangsaran
2 negara
Perbincangan
Aras 2
Menghuraikan kepentingan pertanian
kepada negara.

1.2 Tanaman dan Ternakan di Aras 1 : Menandakan taburan


Malaysia Memerihalkan taburan tanaman dan tanaman dan ternakan pada
ternakan yang utama. peta Malaysia

3 Menyatakan faktor yang mempengaruhi Membuat tinjauan dan


taburan tanaman dan ternakan yang utama. menyediakan laporan yang
berkaitan dengan taburan
Aras 2 : tanaman dan ternakan yang
Menghubungkait faktor-faktor iklim, utama di kawasan setempat.
perkembangan sejarah, ekonomi dan dasar
kerajaan dengan taburan tanaman dan Sumbangsaran
ternakan utama

4 1.3 Trend Pertanian di Malaysia Aras 1 : Mengumpul maklumat


Menyatakan trend pertanian di Malaysia
Menyediakan laporan
Aras 2 : berkumpulan (Satu trend bagi
Menjelaskan trend pertanian di Malaysia setiap kumpulan )

Pembentangan kumpulan.

1.4 Isu pertanian di Malaysia Aras 1 :


Menyatakan isu pertanian di Malaysia Perbincangan
5 Aras 2 :
Menjelaskan isu pertanian di Malaysia Sumbangsaran
Aras 3 :
Mencadangkan cara-cara mengatasi
masalah berkaitan isu pertanian di Malaysia.

. 1
Sumbangan: Panitia Sains Pertanian SMKBBSL 2009
http://panatiasp.weebly.com
Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Pertanian Tingkatan 4 SMKBBSL

6 1.5 Peranan Institusi Dalam Aras 1 : Mengumpul risalah institusi


Pembangunan Pertanian Menyatakan peranan institusi kerajaan dan pertanian pertanian
swasta dalam pembangunan pertanian
Lawatan
Aras 2 :
Menghuraikan peranan institusi kerajaan dan Melengkapkan modul dan
swasta dalam pembangunan pertanian. manual latihan Bab 1.

BIDANG 2 : FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN DAN HASIL TUMBUHAN

Minggu / Cadangan Aktiviti


Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran
Tarikh Pembelajaran

7 2.1 Pengenalan Aras 1 :


Menyatakan faktor yang mempengaruhi Sumbangsaran
pertumbuhan dan hasil pertumbuhan
Perbincangan
Aras 2 :
Menjelaskan faktor yang mempengaruhi
pertumbuhan dan hasil tumbuhan.

2.2 Iklim Aras 1 :


Mengenalpasti unsur iklim yang Sumbangsaran
mempengaruhi pertumbuhan dan hasil
tumbuhan

. 2
Sumbangan: Panitia Sains Pertanian SMKBBSL 2009
http://panatiasp.weebly.com
Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Pertanian Tingkatan 4 SMKBBSL

8 a) Cahaya Aras 1 :
Menamakan proses yang dipengaruhi Slaid / gambar
cahaya yang memberi kesan terhadap
pertumbuhan dan hasil tumbuhan Membuat pemerhatian ke
atas pokok bunga hiasan
Menjalankan eksperimen untuk yang menerima tempoh
menunjukkan cahaya diperlukan untuk cahaya yang berbeza (cth:
fotosintesis Kek Hwa)

Menyatakan faktor-faktor yang Amali : Menguji kehadiran


mempengaruhi penerimaan cahaya oleh kanji dalam daun hijau.
tumbuhan Manual Amali Aspek 1.1.1

Menyenaraikan kaedah-kaedah yang Membuat pemerhatian dan


digunakan bagi penerimaan cahaya yang catatan terhadap tumbuh-
optimum tumbuhan di kawasan
sekolah.
Aras 2:
Menghuraikan proses fotosintesis dan Penjagaan tanaman di
kefotokalaan. kawasan sekolah.

Menginterprestasi pemerhatian eksperimen


menunjukkan cahaya diperlukan untuk
fotosintesis

Menghuraikan factor-faktor yang


mempengaruhi penerimaan cahaya oleh
tumbuhan.

Menghuraikan kaedah-kaedah yang


digunakan bagi penerimaan cahaya yang
optimum.

Aras 3:
Menerangkan faktor-faktor yang Perbincangan
mempengaruhi fotosintesis dan
kefotokalaan.

Membuat inferens eksperimen menunjukkan


cahaya diperlukan untuk fotosintesis.

9 b) Suhu Aras 1: Membuat rujukan eksperimen


Menjelaskan bagaimana suhu memberi keperluan percambahan biji
kesan terhadap tumbuhan. benih dalam mata pelajaran
Sains Tingkatan 1 – 3.

. 3
Sumbangan: Panitia Sains Pertanian SMKBBSL 2009
http://panatiasp.weebly.com
Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Pertanian Tingkatan 4 SMKBBSL

Menyatakan kaedah yang digunakan untuk Membuat naungan /


mendapatkan suhu yang sesuai: sungkupan kepada tanaman
yang sedia ada di sekolah.

Tunjukcara / foto / slaid

10 UJIAN BULANAN PERTAMA

11 CUTI PERTENGAHAN
PENGGAL PERTAMA

12 c) Hujan Aras 1:
Menjelaskan bagaimana air memberi kesan Eksperimen makmal untuk
terhadap: menunjukkan kesan air
 Fotosintesis terhadap kesegahan sel.
 Penyerapan dan translokasi nutrien
 Transpirasi
 Kesegahan sel

Menyatakan kaedah untuk mendapatkan Sumbangsaran


bekalan air yang optimum

Aras 2:
Menerangkan bagaimana air memberi kesan
terhadap :
 Fotosintesis
 Penyerapan dan translokasi nutrien
 Transpirasi
 Kesegahan sel

Menghuraikan kaedah untuk mendapatkan


bekalan air yang optimum.

. 4
Sumbangan: Panitia Sains Pertanian SMKBBSL 2009
http://panatiasp.weebly.com
Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Pertanian Tingkatan 4 SMKBBSL

d) Angin Aras 1:
Menjelaskan bagaimana angin memberi Foto / Slaid
kesan terhadap:
 Transpirasi Sumbangsaran
 Pendebungaan
 Penyebaran penyakit dan perosak
 Fizikal tumbuhan

Menyenaraikan amalan-amalan yang


digunakan untuk mengelakkan daripada
cedera ribut

Aras 2:
Menjelaskan amalan yang digunakan untuk Melengkapkan modul dan
mengelakkan daripada cedera ribut: manual latihan tajuk iklim.

13 2.3 Tanah Aras 1: Foto / slaid


Mentakrifkan tanah
a) Pengenalan Perbincangan dalam
Mengenalpasti lapisan-lapisan profil tanah kumpulan
lazim.

b) Kepentingan tanah Menyatakan kepentingan tanah: Sumbangsaran

Aras 2:
Melakar dan melabel lapisan-lapisan profil
tanah lazim

Membincangkan kepentingan tanah.

14 c) Komponen tanah Aras 1:


Menyatakan peratus komponen tanah Melakar carta pai
menunjukkan peratus
Menjalankan eksperimen untuk komponen tanah
menunjukkan butir pepejal tanah secara
mendapan

Aras 2: Menjalankan eksperimen


Membincangkan komponen tanah dan secara berkumpulan untuk
kepentingannya. menunjukkan butir pepejal
tanah
Menginterpretasi data dan pemerhatian
eksperimen untuk menunjukkan butir pepejal
tanah secara mendapan

. 5
Sumbangan: Panitia Sains Pertanian SMKBBSL 2009
http://panatiasp.weebly.com
Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Pertanian Tingkatan 4 SMKBBSL

d) Sifat fizikal tanah Aras 1 : Pemerhatian terhadap


i. Warna Menyatakan kepentingan warna tanah beberapa sampel tanah
Menentukan tekstur tanah
ii. Tekstur Mentakrifkan tekstur tanah dengan cara merasa dengan
tangan
iii. Struktur Mentakrifkan struktur tanah Menentukan tekstur tanah
secara mendapan
Aras 2 : Menjalankan eksperimen
Menerangkan kepentingan tekstur tanah untuk membandingkan kadar
Menerangkan kepentingan struktur tanah pengaliran air dan keupayaan
menyimpan air bagi tekstur
Aras 3 : tanah yang berlainan
Menentukan kelas tekstur tanah Foto / rajah
menggunakan : Segi Tiga Tekstur Tanah
 Kaedah medan Manual Amali Aspek 1.1.2
 Kaedah mendapan

15 e) Sifat kimia tanah Aras 1 : Sumbangsaran


Mentakrifkan pH tanah
Menginterpretasi carta
Menjelaskan bagaimana pH memberi kesan ketersediaan nutrien tumbuha
terhadap:
 Ketersediaan nutrien
 Aktiviti mikrob
 Penyakit tumbuhan

Menyenaraikan faktor-faktor yang


menyebabkan keasidan tanah

Menjalankan eksperimen menguji pH tanah Menjalankan eksperimen


menggunakan kaedah: untuk menentukan pH tanah
 Meter pH menggunakan meter pH dan
 Larutan penunjuk larutan penunjuk
Manual Amali Aspek 1.1.3.1
Manual Amali Aspek 1.1.3.2

. 6
Sumbangan: Panitia Sains Pertanian SMKBBSL 2009
http://panatiasp.weebly.com
Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Pertanian Tingkatan 4 SMKBBSL

16 f) Unsur perlu untuk Aras 1 : Sumbangsaran


pertumbuhan Mentakrifkan pH unsur makro dan unsur
tumbuhan mikro Slaid / foto tanaman
menunjukkan gejala
Menyenaraikan unsur-unsur makro dan kekurangan unsur makro
mikro untuk pertumbuhan tumbuhan

Menyatakan peranan unsur makro N,Pdan K Memadankan gejala


kekurangan nutrien dengan
Menyatakan gejala kekurangan unsur makro unsur yang berkenaan
N, P dan K

Aras 2 :
Menghubungkait gejala kekurangan nutrien
dengan unsur makro

17 UJIAN BULANAN KEDUA

. 7
Sumbangan: Panitia Sains Pertanian SMKBBSL 2009
http://panatiasp.weebly.com
Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Pertanian Tingkatan 4 SMKBBSL

18
g) Amalan untuk Aras 1 : Melabel sampel baja kimia,
membaiki keadaan Menyatakan cara membaiki keadaan tanah baja organik dan bahan kapur
tanah
19 Menyatakan jenis baja dan menamakan Tunjuk cara beberapa
contoh baja kaedah pembajaan.

Mentakrifkankan baja lurus, baja lengkap, Tunjuk cara kaedah


baja sebatian dan baja campuran. pengapuran

Mentakrifkan gred baja. Foto / slaid

Menghitung kuantiti nutrien dalam baja lurus. Peta minda

Menyatakan cara membaja

Menyatakan tujuan pengapuran

Menamakan bahan kapur

Menyatakan faktor yang perlu


dipertimbangkan sebelum melakukan
pengapuran

Menyatakan peringkat pemugaran dan


tujuannya

Mengenalpasti alat-alat pemugaran primer


dan sekunder

Menyatakan jenis hakisan tanah oleh agen


air

Menyatakan prinsip pencegahan dan


pengawalan hakisan

Menyatakan kaedah pencegahan dan


pengawalan hakisan tanah oleh air

Aras 2 :
Mentafsirkan gred baja sebatian

Menghitung kuantiti nutrien dalam baja


sebatian

Menghitung kuantiti baja untuk


membekalkan kuantiti nutrien yang
diperlukan

Menghurai kaedah-kaedah membaja


.
Menghurai faktor-faktor yang perlu 8
dipertimbangkan sebelum melakukan Sumbangan: Panitia Sains Pertanian SMKBBSL 2009
pengapuran http://panatiasp.weebly.com
Menerangkan cara tindakan alat-alat
pemugaran primer dan sekunder

Menghuraikan jenis-jenis hakisan tanah oleh


Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Pertanian Tingkatan 4 SMKBBSL

Aras 3 :
Menghitung kos baja bagi satu program Latihan pengiraan
pembajaan.

20
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
21

22
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
23

24 2.4 Biosis

a) Jenis organisma Aras 1 :


Memerhatikan jenis organisma: Perbincangan

25 b) Kepentingan ekonomi Mengumpul maklumat


organisma Mentakrikan ; Parasit, Saprofit, Patogen,
Vektor Slaid / foto / spesimen

Menjelaskan kebaikan dan keburukan Sumbangsaran


organisma

Aras 2 :
Menjelaskan tanda-tanda umum penyakit
dan serangan perosak

Menerangkan jenis hubungan hidup:


Mikoriza dan Simbiosis

. 9
Sumbangan: Panitia Sains Pertanian SMKBBSL 2009
http://panatiasp.weebly.com
Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Pertanian Tingkatan 4 SMKBBSL

26 c) Pengawalan organisma Aras 1 : Sumbangsaran


Menjelaskan kaedah mengawal organisma
Mengumpul risalah
Melakukan pengawalan organisma
menggunakan kaedah kimia. Mengamalkan langkah-
langkah keselamatan
Aras 2 :
Mentafsirkan maklumat pada label racun Mematuhi arahan label racun
kimia kimia

Menerangkan cara tindakan racun kimia Membancuh racun kimia

Membandingbeza pengawalan organisma Menyembur racun kimia


menggunakan kaedah kimia dengan kaedah (Nota : Semua aktiviti di
biologi. bawah pengawasan guru)

d) Pengurusan perosak Menerangkan kaedah pengurusan perosak Manual Amali Aspek 1.3.1
bersepadu bersepadu.

Menerangkan konsep pengurusan perosak Melengkapkan modul dan


bersepadu. manual latihan tajuk biosis.

27 2.5 Genetik

a) Ciri tumbuhan yang Aras 1 : Sumbangsaran


dikehendaki Menyatakan ciri-ciri tumbuhan yang
dikehendaki. Mengumpul risalah

Aras 2 : Slaid / spesimen / foto


Menerangkan ciri-ciri tumbuhan yang
dikehendaki

28 b) Kaedah menghasilkan Aras 1 :


varieti baru Menjelaskan mengikut urutan langkah Sumbangsaran
menghasilkan varieti baru
Spesimen varieti / slaid / foto
Aras 2 :
Menerangkan mengikut urutan langkah-
langkah menghasilkan varieti baru

29 UJIAN BULANAN KETIGA


. 10
Sumbangan: Panitia Sains Pertanian SMKBBSL 2009
http://panatiasp.weebly.com
Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Pertanian Tingkatan 4 SMKBBSL

30 c) Pembiakan Aras 1 :
Menghuraikan kaedah membiak varieti baru Slaid / foto / video /
secara seks dan aseks. spesimen.

31 Melakukan tut dan cantuman tunas Tunjuk cara

Aras 2 :
Membandingbeza pembiakan seks dengan Melakukan tut dan cantuman
pembiakan aseks. tunas pada pokok hiasan
atau buah-buahan.
Membandingbeza tut dengan cantuman Manual Amali Aspek 1.4.1
Manual Amali Aspek 1.4.2

Meengkapkan modul dan


manual latihan tajuk genetik.

. 11
Sumbangan: Panitia Sains Pertanian SMKBBSL 2009
http://panatiasp.weebly.com
Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Pertanian Tingkatan 4 SMKBBSL

32 2.6 Pengawalatur Pertumbuhan

a) Pengenalan Aras 1 :
33 Mentakrif pengawalatur pertumbuhan Sumbangsaran

b) Kesan pengawalatur Menyenaraikan 5 jenis pengawalatur dan Perbincangan


pertumbuhan kesan umum

Menjelaskan kesan pengawalatur Spesimen


pertumbuhan

Melakukan eksperimen menunjukkan kesan Membandingkan proses


kalsium karbida ke atas proses kemasakan kemasakan buah yang
buah. dirawat dengan tanpa
rawatan.
Aras 2 : Manual Amali Aspek 1.1.4
Menerangkan kesan-kesan pengawalatur
pertumbuhan.

Menerangkan penggunaan pengawalatur Melengkapkan modul dan


pertumbuhan. manual latihan tajuk
pengawalatur pertumbuhan.

34 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL


KEDUA

BIDANG 3 : FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TUMBESARAN DAN PENGELUARAN TERNAKAN.

Minggu / Cadangan Aktiviti


Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran
Tarikh Pembelajaran

. 12
Sumbangan: Panitia Sains Pertanian SMKBBSL 2009
http://panatiasp.weebly.com
Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Pertanian Tingkatan 4 SMKBBSL

35 3.1 Pengenalan Aras 1 Sumbangsaran


Memerihalkan faktor yang mempengaruhi
tumbesaran dan pengeluaran ternakan Mempamer peta minda yang
dibina pada transparensi dan
meminta pelajar
melengkapkan peta minda
yang dipamer

3.2 Iklim Aras 1


a. Unsur iklim Menyatakan unsur iklim yang mempengaruhi Sumbangsaran
tumbesaran ternakan.
Membincangkan ilustrasi
berkaitan suhu,
hujan/kelembapan dan
cahaya
36
b. Kesan iklim ke atas Aras 1 : Memerhati dan
pengeluaran ternakan  Mentakrifkan himpitan iklim membincangkan kesan
himpitan iklim ke atas
 Menyatakan kesan himpitan iklim ternakan.
secara langsung ke atas
pengeluaran ternakan
Projek Kumpulan : Mereka
 Menyatakan kesan iklim secara bentuk sistem perumahan
tidak langsung ke atas ternakan yang sempurna.
pengeluaran ternakan
Pembentangan hasil projek
 Menyatakan cara mengurangkan mengikut kumpulan
kesan himpitan iklim

Aras 2 :
 Menerangkan kesan himpitan iklim
secara langsung ke atas
pengeluaran ternakan

 Menerangkan kesan himpitan iklim


secara tidak langsung ke atas Melengkapkan modul dan
pengeluaran ternakan manual latihan tajuk iklim.

. 13
Sumbangan: Panitia Sains Pertanian SMKBBSL 2009
http://panatiasp.weebly.com
Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Pertanian Tingkatan 4 SMKBBSL

37 3.3 Permakanan Aras 1 : Sumbangsaran


a. Kepentingan Menyatakan kepentingan permakanan
permakanan Mempamerkan sampel
makanan ternakan yang
b. Kelas Makanan Menyatakan jenis dan fungsi nutrien: berlabel lengkap komposisi
kelas makanannya
Aras 2 :
Menerangkan kepentingan pemakanan
Menerangkan fungsi nutrien

38 UJIAN BULANAN KEEMPAT

39 c. Sistem Pencernaan Aras 1 :


Mengenalpasti struktur pencernaan ruminan Melakar sistem pencernaan
dan bukan ruminan. ruminan dan bukan ruminan

Aras 2 :
Menerangkan fungsi organ pencernaan
ruminan dan bukan ruminan.

Melakukan bedah siasat ke atas Amali bedah siasat


40 ayam/puyuh dan melakar sistem pencernaan Manual Amali Aspek 1.2.1

Aras 3 :
Membandingbeza sistem pencernaan
lembu/kambing dengan sistem pencernaan
ayam/puyuh.

41 d. Bahan makanan Aras 1 Mengenalpasti beberapa


ternakan Mentakrifkan bahan makanan ternakan. sampel foraj dan konsentrat

Mengenalpasti jenis bahan makanan Menyaksikan gambar / foto /


ternakan. slaid

Aras 2
Membandingkan kelebihan dan kekurangan
foraj dengan konsentrat Membandingkan kandungan
nutrien dalam beberapa jenis
foraj dan konsentrat.

Kerja kumpulan:
Membuat rujukan mengenai
rumput baik pilih

. 14
Sumbangan: Panitia Sains Pertanian SMKBBSL 2009
http://panatiasp.weebly.com
Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Pertanian Tingkatan 4 SMKBBSL

e. Catuan Makanan Aras 1 Mengkaji maklumat


Ternakan Menyatakan pengertian catuan makanan kandungan nutrien pada label
seimbang pembungkus makanan
ternakan dan melakar carta
Aras 2 pai bagi menunjukkan
42 Menerangkan konsep Nisbah Penukaran komposisi peratus
Makanan (NPM) kandungan kelas makanan

Menghitung NPM Meneliti dan membincangkan


jadual NPM

Latihan pengiraan

Melengkapkan modul dan


manual latihan tajuk
pemakanan / nutrisi.
43
ULANGKAJI
44
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
45
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
46
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

CUTI AKHIR TAHUN


47-52

. 15
Sumbangan: Panitia Sains Pertanian SMKBBSL 2009
http://panatiasp.weebly.com