Anda di halaman 1dari 1

[SPHBHT: BH-BM-PAGES <BMS-003> [FIRST] ...

23/05/10] Author:MIA Date:21/05/10 Time:18:01

Dibawakan oleh
Persatuan Pemudi Islam Singapura

TERIMA KASIH,
MAWAR! BERSAMA
Eratkan Ikatan,
Corakkan Generasi Contoh

Program PPIS bantu ibu tunggal empat “Pada mulanya saya


SHAHIDA
SARHID anak bangkit dari puing-puing keruntuhan berasa kekok dan
sshahida@
sph.com.sg
rumah tangga lalu bina hidup baru terlalu sedih untuk
berbual.
Kadang-kadang baru
cakap sikit sahaja,
EJAK beliau berkahwin pada terus meleleh air

S usia 24 tahun, Cik Mardia Has-


san, 47 tahun, tidak pernah kelu-
ar bekerja.
Beliau merupakan seorang
suri rumah sepenuh masa yang menjaga em-
pat orang anaknya – tiga perempuan dan se-
orang lelaki – selama 12 tahun.
mata. Tetapi, selepas
menyertai program ini
saya lebih yakin,
berani dan mempunyai
Namun, apabila beliau dapat merasakan visi untuk membina
bahawa rumah tangganya mula goyang den-
gan kehadiran orang ketiga, Cik Mardia
hidup baru.”
tidak menunggu lama dan terus keluar men- – Cik Mardia Hassan
cari kerja.
“Saya sudah memang tidak boleh meng-
harapkan bekas suami saya lagi untuk mem-
berikan nafkah. Jadi, untuk masa depan hanya kerana mereka tidak mempunyai se-
anak-anak, saya beranikan diri untuk masuk orang bapa,” jelas Cik Mardia, yang keti-
alam pekerjaan biarpun sudah lama telah ga-tiga anak perempuannya kini sedang me-
meninggalkannya,” ujar Cik Mardia yang ke- nuntut di Universiti Nasional Singapura
tika itu mula bekerja sambilan sebagai pe- (NUS) dan anak bongsu lelakinya pula bakal
gawai yang mengambil tempahan teksi mela- menduduki peperiksaan Sijil Am Pelajaran
lui telefon. (GCE) peringkat ‘O’ tahun ini.
Dalam kebingungan membesarkan PENDIDIKAN DITITIKBERATKAN: Selepas melayari segala onak duri itu, ki-
anak-anak serta bekerja keras untuk meman- Biarpun tidak bersuami, Cik Mardia Hassan (paling kanan ) tidak mahu ini menjadi penghalang untuk anak-anaknya meneruskan pelajaran mereka hingga ke menara ni Cik Mardia pula menjadi seorang mentor
tapkan kewangan keluarga, selain perlu gading. Dari kiri, anak bongsunya, Abdul Manan; anak pertamanya, Maryam; dan anak ketiganya, Maisara. Marya, anak kedua Cik Mardia, tiada di dalam gambar. dalam program Mawar yang pernah diser-
melalui proses perceraian yang amat rumit, Foto M.O.SALLEH tainya.
ada kala Cik Mardia seperti tidak berdaya
untuk menghadapi kesemua itu seorang diri. “Sekarang saya dapati banyak ibu muda
“Saya terlalu sedih pada saat itu. Ada berkata beliau mula mengambil langkah per- gram tersebut saya dapat berkongsi dan ber- Ternyata sesi berkongsi cerita itu mem- berumur sekitar 20-an tahun yang baru ber-
satu ketika itu, saya hingga terjatuh di tepi tama dengan menghubungi PPIS melalui ri- bual dengan ibu-ibu lain yang mungkin bakar semangat Cik Mardia untuk menerus- cerai menyertai program ini.
jalan raya selepas pulang dari pasar kerana salah-risalah persatuan itu yang diletakkan menghadapi masalah yang serupa dengan kan kehidupannya bersama anak-anak ke- “Pengalaman yang saya lalui saya jadi-
terlalu memikirkan masalah yang saya hada- di mahkamah. saya. sayangannya dan sanggup melakukan se- kan iktibar kepada ibu-ibu ini agar mereka
pi. Menurut Cik Mardia, pertemuannya de- “Pada mulanya saya berasa kekok dan galanya untuk masa depan mereka. tidak pandang belakang dan teruskan ke-
“Ada kala saya terfikir kenapa saya yang ngan kaunselor dari PPIS As-Salaam me- terlalu sedih untuk berbual. Kadang-kadang “Saya sering menasihati mereka bahawa hidupan ini bagi kebahagiaan mereka dan
perlu melalui semua ini. Saya rasakan seper- mang amat memuaskan kerana beliau bera- baru cakap sikit sahaja, terus meleleh air ma- pelajaran itu penting dan dengan pelajaran anak-anak mereka,” sambung Cik Mardia
ti mahu berbual dengan seseorang untuk me- sa lega dapat meluahkan isi hatinya. ta. Tetapi, selepas menyertai program ini itu jugalah mereka dapat merubah cara yang kini bekerja sepenuh masa sebagai
luahkan semua masalah yang membebankan “Saya telah disertakan dalam program saya lebih yakin, berani dan mempunyai visi hidup mereka pada masa depan. penyelaras khidmat pesakit di Hospital Thye
fikiran saya,” tambah Cik Mardia, sambil Mawar yang dikendalikan PPIS. Dalam pro- untuk membina hidup baru,” katanya. “Saya tidak mahu anak-anak saya terbiar Hua Kwan sejak sembilan tahun lalu.

SMS Ikrar Komitmen Keluarga Anda Ciri-ciri VIR


GENERASI akan datang mengharapkan kita Kami ingin mendengar anda, sila hantarkan khid- SEBAGAI persatuan Mela- safah, tidak cukup dengan sijil per- 3) Resilient (Berdaya Waja)
memberi mereka satu kesegaran dan nafas baru ke- mat pesanan ringkas (SMS) kepada 71133 dengan yu/Islam yang menjalani program ingkat ‘O’ yang aku miliki.
pada kehidupan. format berikut: pendekatan bagi memperkasakan 왘Aku mempunyai wawasan un- 왘Sebagai seorang wanita alaf
Generasi akan datang mungkin tidak berpeluang IKRAR [jarak] nama anda [jarak] apa yang anda wanita Islam dan keluarga mereka tuk menjadi usahawan paling kaya, ini, aku perlu cekalkan hati, kuat-
untuk menonjolkan bakat, kemahiran dan kelaya- akan lakukan untuk mengukuhkan ikatan keluarga di sini, Persatuan Pemudi Islam Sin- tidak sekadar usahawan biasa.
kan semangat untuk terus bergerak
kan mereka sekiranya dari sekarang kita tidak mem- anda.
왘Aku beriltizam untuk mena-
gapura (PPIS) percaya bahawa un- maju demi masa depan anak-
perbaiki keadaan dan perspektif masyarakat nam nilai-nilai positif di dalam diri
Anda digalakkan memberi seberapa banyak tuk kaum wanita kekal relevan dan anak-anak demi membina keluarga anakku.
Melayu/Islam kita. SMS yang mungkin kerana ia adalah percuma. dapat melayari bahtera kehidupan utuh dan berjaya. 왘Perkataan “tidak boleh” itu se-
Sebagai seorang pembaca, anda mempunyai hak Bagi setiap SMS yang dikirim juga, anda akan me- hari ini, mereka perlu memiliki tiga baik-baiknya dilontarkan sahaja ke-
untuk mencorakkan generasi akan datang, kerana ciri utama – VIR (Visionary, Ihsan,
nikmati diskaun 10 peratus di setiap resit di restoran 2) Ihsan luar dari kamus peribadiku.
aspirasi anda menonjolkan siapakah diri anda yang
sebenar.
Fig & Olive bagi hidangan untuk seorang. Resilient). 왘Biarpun perlu berkorban tena-
Khidmat SMS ini berlangsung dari sekarang hing- 왘Bumi mana yang tidak ditimpa ga ataupun wang ringgit tetapi ci-
Mulakan dengan diri dan keluarga anda agar kita hujan, laut mana yang tidak bergelo-
sama-sama dapat bersatu teguh, bercerai roboh. ga 30 September 2010. Contoh ungkapan VIR ialah: ta-cita yang telahpun dilakarkan
ra. Aku ikhlas memaafkan sesiapa perlu aku kecapi jua akhirnya.
Nyatakan aspirasi anda dengan menyumbang ke- Kesemua ikrar anda boleh dilihat di lelaman
jua kerana aku seorang yang cinta-
pada IKRAR KOMITMEN KELUARGA untuk www.ppis.sg. 1)Visionary ( Berwawasan ) kan keamanan dan keharmonian.
melakarkan imej yang positif bagi generasi akan da- Optimistik, proaktif, berwawasan, ihsan dan ber- 왘Dengan sikap sedemikian, aku Persatuan Pemudi Islam Singapu-
tang dengan menggariskan keinginan anda untuk semangat waja. Itulah masyarakat kita! 왘Aku bercita-cita untuk menge- akan lebih dihormati dan dihargai ra (PPIS) bersama-sama mengajak
mengeratkan lagi ikatan kekeluargaan. Marilah kita sama-sama memajukannya! capi segulung ijazah doktor fal- oleh orang-orang disekelilingku. anda memiliki tiga ciri utama – VIR.

Pakar psikologi: Generasi akan datang yakin dan mampu berjaya


SEPULUH tahun lalu Singapura tahap pendidikan yang lebih tinggi Tidak cukup dengan apa yang di-
kurang menitikberatkan soal psikolo- daripada saya. lakukannya setiap hari, Dr Sharifah
gi pendidikan. “Ramai yang pada ketika itu me- turut melibatkan diri dalam ker-
Ini menyukarkan seseorang un- ragui keupayaan saya memimpin se- ja-kerja kemasyarakatan.
tuk mendapatkan biaya sekiranya buah unit, tetapi saya tetap menerus- Beliau merupakan seorang anggo-
beliau mahu menceburi bidang itu, kan kerja saya dan tidak menghirau- ta Persatuan Pemudi Islam Singapu-
terutama di peringkat ijazah Doktor kan kata-kata sinis yang dilempar- ra (PPIS), sukarelawan dengan
Falsafah (PhD). kan para pekerja lain,” ujar Dr Shari- Mendaki sejak awal 1990an,
Namun, kesukaran itu tidak me- fah yang kini ketua pakar dalam bi- pengerusi Jawatankuasa Biasiswa
matahkan semangat Dr Sharifah Ma- dang psikologi pendidikan di MOE. Muhammadiyah dan anggota panel
riam Aljunied, 43 tahun, untuk men- Namun, tugas hariannya tidak sumber bagi semakan kurikulum
ceburi bidang kajian psikologi. berhenti di situ sahaja. a.L.I.V.E Majlis Ugama Islam Sin-
Beliau bernasib baik kerana pada Ibu seorang anak perempuan, Sa- gapura (Muis).
ketika itu Kementerian Pendidikan ra Nazirah Sahib, 14 tahun, ini juga Sebagai seorang yang berwawa-
(MOE) sedang meninjau untuk me- perlu mengimbangi peranannya se- san jauh dan sentiasa mahukan yang
nubuhkan satu kumpulan pakar da- bagai seorang ibu, isteri dan anak terbaik untuk dirinya, keluarganya
lam pelbagai bidang dan satu dari- kedua daripada empat orang adik-be- dan masyarakat, Dr Sharifah ber-
padanya ialah psikologi pendidikan. radik kepada kededua ibu bapanya. harap generasi akan datang akan te-
Dr Sharifah juga amat bertuah Tetapi, bagi Dr Sharifah, setiap rus memperkukuh talian kekeluar-
kerana beliau dipilih untuk meneri- peranan yang dipegangnya meru- gaan dan tidak takut untuk menetap-
ma biasiswa pasca siswazah MOE ba- pakan sumber kekuatan baginya. kan impian yang tinggi.
gi melanjutkan pelajarannya di Uni- “Anak perempuan saya akan “Generasi akan datang perlu
versiti Kolej London dari 2002 hing- membuat saya rasa lebih muda dan yakin dan percaya pada kemam-
ga 2005. optimistik, suami saya pula memberi puan diri mereka sendiri.
“Pada tahun 2000, saya merupa- saya dorongan, dan doa daripada “Sesuatu impian boleh menjadi
kan Penolong Pengarah di Unit Ka- ibu bapa saya amat penting untuk nyata sekiranya mereka berusaha
jian dan Penilaian Psikologi di MOE. memberi saya semangat mengharu- mengecapinya, tidak kira apa jua
“Saya merupakan satu-satunya ngi kegiatan saya setiap hari,” jelas bentuk kesukaran yang mungkin
MATLAMAT YANG SEWAJARNYA DITETAPKAN DARI MULA: Muslim dan pegawai penyelia kepa- Dr Sharifah, bekas pelajar Sekolah mereka hadapi dalam perjalanan
Selaku Ketua Pakar dalam bidang Psikologi Pendidikan, Dr Sharifah Mariam (paling kiri) bertanggungjawab memimpin unitnya dan da ramai pekerja lelaki dan wanita Perempuan Tanjong Katong dan mereka meraih kejayaan itu,” ujar-
melakarkan cara-cara baru bagi aspek pembangunan kanak-kanak dalam bentuk pendidikan. yang ada di antaranya mempunyai Maktab Rendah Temasek. nya. – Oleh SHAHIDA SARHID

Sokongi Dana Ihsan PPIS! Derma secara online di www.ppis.sg (Melalui kad kredit - Visa/Mastercard atau eNets) atau melalui cek atas nama ‘PPIS’
ke alamat berikut: PPIS, Blk 1, Eunos Crescent #01-2509, Singapore 400001