Anda di halaman 1dari 20

BERITA UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

BIL. 326 • ISSN 0128-1742 • MAC 2009

Pelajar Pintar Aset


Pintar
Negara
Pemenang Anugerah
Kualiti Per
Perdana
erdana
Menteri 2006

KANDUNGAN
Pelajar Pintar Aset Negara 3

Seminar Lembah Bujang:


Pembangunan Warisan Kerajaan
Melayu 4

Tidak Melayu Hilang di Dunia 6

ALIR Mengorak Langkah


ke Persada Antarabangsa 8

Aceh: Medan Penyelidikan dan


Datin Paduka Seri Rosmah memerhati beberapa pelajar Bakti yang Luas 12
menjawab ujian saringan IQ PERMATApintar secara atas talian
Krisis Ekonomi Global dan
Impak Ke Atas IKS 15

S ehingga tahun 2008, Malaysia mempunyai 8.9 juta penduduk


dalam kumpulan umur 0 hingga 14 tahun. Daripada jumlah
keseluruhan tersebut, lima peratus atau 445,000 adalah terdiri
Jimat Tenaga, Lindungi Alam 17

dari kanak-kanak yang boleh digolongkan sebagai kanak-kanak Sains Islam: Pemangkin
pintar cerdas dan berbakat. Mereka perlukan perhatian dan perlu Peradaban Ummah 18
dipenuhi keperluan sosio emosi disamping memberi bimbingan
dan galakan dari aspek kognitif melalui teknik dan pedagogi Seni Pupuk Kesefahaman
Budaya 19
pembelajaran yang lebih terkehadapan.

Lihat halaman 3

SENADA • Bil. 326 • MAC 2009 • 1


SENADA
BERITA UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Dari Mata
Turun ke Hati
Pengur usan U
engurusan niv
Universiti
niversiti

Naib Canselor
Prof. Dato’ Dr. Sharifah Hapsah Syed Hasan Shahabudin
Timbalan-Timbalan Naib Canselor
Prof. Ir. Dr. Hassan Basri (Hal-ehwal Akademik dan Antarabangsa)
Prof. Dato’ Dr. Mohamad Abdul Razak (Hal-ehwal Pelajar dan Alumni)
Prof. Dr. Rahmah Mohamed (Hal-ehwal Penyelidikan dan Inovasi)
Prof. Dr. Saran Kaur Gill (Hal-ehwal Jaringan Industri dan Masyarakat)
Pendaftar
Encik Ab. Aziz Othman Pemimpin negara berpemikiran segar
Bendahari Mengenal bakat di peringkat dasar
Hj. Mohd. Abdul Rashid Mohd. Fadzil
Ketua Pustakawan
Generasi muda berperanan besar
Hj. Abu Bakar Maidin Tekal bertekad harus dibugar

Sidang Pengarang
Pengarang Belajar dari negara jiran
Sedia kemudahan teknologi terkehadapan
Editorial Ada pakar dan segala kemudahan
Abd. Razak Hussin • Ketua Editor
Keupayaan pelajar mesti dilonjakkan
Saipulizam Abdul Ghani • Editor
Radzuan Hj. Ghazali • Wartawan
Nastura Nasir • Wartawan Ramai sekali anak yang pintar
Bakal menjadi ahli dan pakar
Editor Bersekutu
Bersekutu Jiwa berani benak berkobar
Prof. Dr. Ding Choo Ming • ATMA Tekal mengungguli tugas mencabar
Prof. Madya Dr. Mus Chairil Samani • FSSK
Prof. Madya Dr. Faudzinaim Hj. Badaruddin • Pusat Islam
Dr. Normah Mustaffa • FSSK Teraju utama di Fakulti Pendidikan
Mohd Hanafiah Omar • HEP Kurikulum khusus telah disediakan
Saadah Hj Jaffar • PP&P Perlu bersama halusi pemikiran
Harun Bintang • HUKM Menggubal kursus wadah saringan
Bahiyah Tuah • UMBI
Ridzuan Dzulkifli • FPERG
Perkhemahan khas semasa cuti
Baharuzaini Baharin • FSKB
Azlina Abu Bakar • PPS Untuk memperkembang minda bestari
Bisharuzi Omar • LESTARI Pemikiran, jasad, emosi, deria, rohani
Mohd Faizal Aziz • IMEN Pupuk gelanggang membina generasi
Salmah Zainal Abidin • PP&P
Abd. Raai Osman • PP&P Permata Pintar program istimewa
Untuk membimbing ke arah jaya
Pengeluaran
Anthony Ulek Anak Jeti • Senada elektronik Perhatian besar Wanita Pertama
Unit Foto PPAK & PP&P • Fotografi Sentiasa diiring dorongan perdana
Sharmiza Zan • Pereka
PPAK • Pengedaran Kerjasama dengan Universiti John Hopkins
Membentuk asas sebagai pemangkin
SENADA elektronik boleh dicapai di:
Mencipta kejayaan pasti diyakin
http://www.pro.ukm.my/senada.asp Di ufuk batas jadi realiti, tak lagi mungkin
Sidang Pengarang SENADA amat mengalu-alukan sumbangan daripada
Fakulti/Institut/Pusat/Bahagian untuk diterbitkan di ruangan-ruangan Penaung Permata Datin Paduka Seri Rosmah
tetap, berita semasa mahupun rencana yang berkaitan dengan urusan Menjadi pendorong program digagah
keilmuan dan aktiviti Universiti. Sila hantarkan bahan-bahan tersebut Pemimpin prihatin negara bertuah
kepada: Menunjuk lorong di alam yang megah
Editor SENADA,
Pejabat Perhubungan Awam dan Korporat
Universiti Kebangsaan Malaysia,
43600 UKM Bangi, Selangor.
Tel: 8921 5323/8921 5052. Faks: 8925 4890 Pr of
of.. D ato
ato’’ D
Dato Drr. SSharifah
harifah H apsah SSyy ed H
Hapsah asan SShahabudin
Hasan hahabudin
mel-e: senada@ukm.my Naib Canselor

2 • SENADA • Bil. 326 • MAC 2009


SEMASA

Pelajar Pintar Aset


Negara
S ehingga tahun 2008, Malaysia mempunyai 8.9
juta penduduk dalam kumpulan umur 0 hingga
14 tahun. Daripada jumlah keseluruhan tersebut,
lima peratus atau 445,000 adalah terdiri daripada
kanak-kanak yang boleh digolongkan sebagai
kanak-kanak pintar cerdas dan berbakat. Mereka
perlukan perhatian dan perlu dipenuhi keperluan
sosio emosi disamping memberi bimbingan dan UKM menandatangani dokumen MoU dengan John Hopkins
galakan dari aspek kognitif melalui teknik dan University untuk menjalin usahasama dalam program
pedagogi pembelajaran yang lebih terkehadapan. PERMATApintar
Menurut Penaung Program PERMATApintar
UKM, Datin Paduka Seri Rosmah Mansor, pelajar Datin Paduka Seri Rosmah Mansor turut
pintar cerdas adalah individu yang dianggap menyerlah menyempurnakan Majlis Pelancaran PERMATA
atau berbakat dalam sesuatu bidang tertentu seperti pintar UKM, di Bilik Senat, UKM 2 Mac lalu. Turut
akademik, seni muzik, matematik mahupun sukan. hadir, Naib Canselor UKM, Prof. Dato’ Dr. Sharifah
Mereka adalah aset negara yang perlu dipelihara kerana Hapsah Syed Hasan Shahabudin, Dekan Fakulti
mereka mempunyai keupayaan untuk menerajui ilmu Pendidikan, Prof. Dr. Datin Siti Rohayah Ariffin,
sedia ada ke tahap yang lebih tinggi dan meneroka Pengarah Pusat Teknologi Maklumat UKM, Prof. Dr.
ilmu baru untuk faedah generasi akan datang.
Struktur program PERMATApintar
menyaksikan perlaksanaan dua program
perintis iaitu Program Perkhemahan Masa
Cuti Sekolah (PPCS) dan Program Pintar
Cerdas Berbakat di Universiti (PPCBU). Bagi
memastikan program yang komprehensif dan
sistematik, program PERMATApintar akan
dilaksanakan dalam beberapa fasa
perlaksanaan yang akan dimulakan dengan
usaha mengenalpasti kanak-kanak terbabit.
Dalam memenuhi keperluan tersebut, kanak-
kanak dalam lingkungan umur 9 hingga 15
tahun di Malaysia akan disaring
berperantarakan ujian saringan IQ
PERMATApintar secara atas talian.
Mereka yang dipilih kemudiannya akan
diberi peluang untuk memilih mana-mana Datin Paduka Seri Rosmah tidak melepaskan peluang menjawab soalan-
bidang sama ada Matematik, Sains atau soalan ujian PERMATApintar sambil diperhatikan oleh Naib Canselor
Penulisan Kreatif (tiga bidang yang amat UKM
dititikberatkan dalm PPCS). Bagi golongan
pintar cerdas dan berbakat dalam lingkungan umur Ir. Othman A. Karim, Timbalan Ketua Pengarah,
16 hingga 17 tahun, program yang dirancangkan Jabatan Pengajian Tinggi, Prof. Datuk Mohd. Yusof,
untuk kumpulan ini memfokus kepada penyediaan serta Prof. Julian S. Jones dan Prof. Patricia Wallace
peluang pembelajaran yang terkehadapan khususnya dari Centre of Talented Youth, Johns Hopkins
dalam bidang yang bersangkutan dengan Sains dengan University. Program PERMATApintar UKM ini adalah
aras kesukaran yang bersesuaian dengan kapasiti hasil kerjasama Sekretariat Permata Negara, Jabatan
kognitif mereka melalui program PPCBU. Perdana Menteri dan Centre of Talented Youth, John
Hopkins University.

SENADA • Bil. 326 • MAC 2009 • 3


SEMINAR

Seminar Lembah
Bujang: Pembangunan
Warisan Kerajaan
Melayu

U niversiti Kebangsaan Malaysia (UKM)


menerusi Institut Alam dan Tamadun Melayu
(ATMA) bersama Pusat Warisan Seni Melayu,
YTM Tunku Puteri Intan Safinaz melihat batik-batik yang dijual
sempena Seminar Pembangunan Warisan Kerajaan Melayu
Fakulti Senibina Perancangan dan Ukur, Universiti Lembah Bujang
Teknologi Mara (UiTM) dan Ikatan Ahli-ahli
Arkeologi Malaysia telah berkolaborasi menganjurkan 31 Mac 2009 di Hotel Cinta Sayang Golf Resort,
Seminar Pembangunan Warisan Kerajaan Melayu Sungai Petani, Kedah.
Lembah Bujang yang berlangsung dari 31 Mac hingga Tunku Puteri Intan Safinaz dalam ucapannya
1 April 2009 di Sungai Petani, Kedah Darul Aman. berharap seminar ini akan dapat menonjolkan
Seminar dua hari ini memberi penekanan kepada kepentingan Lembah Bujang di Kedah sebagai sebuah
enam objektif untuk dicapai iaitu untuk mengumpul warisan kerajaan Melayu terawal di Semenanjung
penyelidik dan pengkaji Lembah Malaysia. Ini boleh dilihat dari tinggalan monumen
Bujang pelbagai disiplin, berupa candi, jumpaan
menyediakan platform supaya arkeologi serta catatan
penyelidik dan pengkaji dapat bertulis asing dari India,
berbincang tentang isu-isu Lembah China dan Arab-Parsi.
Bujang dan menyedarkan Justeru, adalah amat
masyarakat Melayu dan dunia diharapkan agar warisan
tentang kewujudan sebuah Lembah bujang dipelihara
kerajaan Melayu tertua di Malaysia dan disenaraikan sebagai salah
dengan nama Kataha / Chieh Cha satu tapak warisan negara oleh
/ Kadaram / Kidaran dan Jabatan Warisan Negara dan
warisannya. tapak warisan dunia oleh
Selain itu, seminar ini turut UNESCO.
bermatlamat untuk menyebarkan Lembah Bujang juga
pengetahuan terkini tentang berpotensi sebagai salah satu
perkembangan penyelidikan produk arkeo-pelancongan di
arkeologi di Lembah Bujang, Malaysia. Satu pelan
menunjukkan peta taburan tapak- pengurusan aset pelancongan
tapak arkeologi di Lembah Bujang yang khusus sepatutnya
dalam aspek penyelidikan, diwujudkan agar Lembah
pemeliharaan dan pelancongan Bujang ini dijadikan sebagai
budaya. Taman Warisan dan Sejarah
Majlis perasmian seminar ini Peragaan fesyen batik turut menyerikan majlis yang terulung bukan sahaja
perasmian seminar di Malaysia tetapi juga di
telah disempurnakan oleh Yang
Teramat Mulia Tunku Panglima Besar Dato’ Seri Tunku peringkat antarabangsa. Hasil kajian dalam
Puteri Intan Safinaz binti Duli Yang Maha Mulia penyelidikan, pemeliharaan serta pelancongan budaya
Tuanku Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah pada diharap akan dijadikan dokumen khusus untuk
pembangunan warisan Lembah Bujang.

4 • SENADA • Bil. 326 • MAC 2009


SYARAHAN

boleh digunakan untuk menyembuhkan penyakit


Sains Pemacu manusia. Penemuan ini juga telah berjaya membawa
beliau mengungguli Hadiah Nobel dalam Fisiologi
Keamanan Dunia Perubatan pada tahun 2002.
Terdapat sel-sel tertentu yang akan mematikan
dirinya sendiri dalam sesetengah proses dalam badan
yang juga dikenali sebagai ‘bunuh diri’. Hasil kajian

S ains bioperubatan, kesihatan dan keamanan dunia


adalah sangat berkait. Keamanan dunia diancam
oleh ketidakseimbangan dunia dalam aspek kekayaan,
beliau mendapati gen-gen tertentu mengawal proses
‘bunuh diri’ sel-sel tersebut dalam semua haiwan dan
manusia. Sebarang kesilapan dalam proses ini akan
pendidikan dan kesihatan. Fokus antarabangsa atas isu menyebabkan penyakit antaranya seperti kanser,
kesihatan global memerlukan penglibatan aktif dari serangan jantung, strok dan gangguan sel saraf.
kerajaan, yayasan, syarikat Penemuan ini telah memberi satu
farmaseutikal dan individu yang pendekatan baru dalam
dedikasi, serta kemajuan dalam pembangunan agen farmaseutikal
metod diagnosis, rawatan dan untuk diguna sebagai penawar
pencegahan penyakit adalah kepada penyakit-penyakit tersebut.
bergantung kepada penemuan yang Hasil kajian Prof. Horvitz
dipandu oleh sains bioperubatan menekankan keutamaan bahawa
asas. penyelidikan asas adalah
Prof. Dr. H. Robert Horvitz pembimbing kepada pengetahuan
telah mengupas isu ini dengan saintifik. Tambah beliau,
begitu mendalam ketika penyelidikan asas seharusnya
menyampaikan syarahan beliau disokong oleh kerajaan dan yayasan-
yang bertajuk “Biomedical Science, yayasan tertentu yang meletakkan
World Health and World Peace” di bahagian-bahagian penting dalam
Siri Syarahan Nobel Laureate di penyelidikan tersebut sebagai
Bilik Senat, Canselori pada 16 Mac penyelidikan utama mereka yang
lalu. dapat menjana kemajuan sains dan
Prof. Horvitz dalam Prof. Dr. H. Robert Horvitz teknologi. Dengan sokongan besar
syarahannya menjelaskan bagaimana sebegini maka saintis bioperubatan
penyelidikan asas dalam biologi boleh membawa dapat membuat penemuan yang akan membawa
kepada penemuan yang menyediakan pendekatan baru kepada penyelidikan baru dalam bidang farmaseutikal
dalam rawatan penyakit. Penemuan paling hebat seterusnya memperbaiki tahap kesihatan dan
dalam sejarah sains adalah penemuan bahawa gen membantu menuju keamanan dunia.
Turut hadir pada
majlis syarahan ini,
Pengerusi, Yayasan
Keamanan Antarabangsa,
Uwe Morawetz, Naib
Canselor UKM, Prof.
Dato’ Dr. Sharifah Hapsah
Syed Hasan Shahabudin,
Timbalan Naib Canselor
(Hal Ehwal Penyelidikan
dan Inovasi), Prof. Dr.
Rahmah Mohamed dan
Timbalan Naib Canselor
(Hal Ehwal Pelajar dan
Alumni), Prof. Dato’ Dr.
Prof. Dr. H.Robert Horvitz menyampaikan syarahan bertajuk “Biomedical Science, World Health Mohamad Abdul Razak.
and World Peace” di Bilik Senat, UKM

SENADA • Bil. 326 • MAC 2009 • 5


SEMASA
bangsa Melayu diperkemas, diikat dengan adat,
Tidak Melayu Hilang disimpul dengan bahasa, disalut dengan agama.
Titah baginda lagi, survival Melayu sebagai satu
di Dunia bangsa bergantung kepada beberapa faktor yang
selama hari ini memberikan identiti dalam bentuk
agama, bahasa dan budaya. Betapa malangnya bangsa
apabila berlakunya tindakan-tindakan yang mahu

D efinisi ‘Melayu’ tidak pernah terhenti daripada


terus menjadi bahan diskusi dan subjek kajian
dan ia tidak terbatas kepada sesuatu bangsa sahaja.
menghapuskan tradisi dan meruntuhkan institusi
Melayu. Survival bangsa amat terancam apabila tradisi
dan institusi sudah tidak lagi dihormati dan disifatkan
Tergabung dalam rumpun Melayu itu himpunan sebagai antitesis kepada pemikiran rasional, moden
kekayaan pelbagai suku keturunan yang juga dan sains. Adalah malang apabila generasi yang cetek
menguasai pelbagai dialek dan pelbagai sub–budaya. terhadap latar belakang sejarah mengaitkan ‘tradisi’
Kajian ‘Melayu’ dan Kemelayuan’ ini telah pun sebagai amalan jahiliyah, tahyul dan dogmatik. Setiap
dilakukan oleh Profesor Anthony Milner, Profesor of
Asian History, Australian National University melalui
buku karangan beliau, “The Malays”. Buku ini
dihasilkan dalam Bahasa Inggeris oleh seorang
akademia Australia, namun Majlis Pelancarannya
dilangsungkan dalam bahasa yang memberi
penghormatan kepada Bahasa Melayu. Majlis
perasmian telah disempurnakan oleh Duli Yang
Teramat Mulia Raja Muda Perak Darul Ridzuan Raja
Nazrin Shah Ibni Sultan Azlan Muhibbuddin Shah
di Bilik Senat, UKM pada 10 Mac lalu.
Baginda bertitah dalam ucapan perasmian, tidak
semua yang berbentuk tradisi itu menghalang
kemajuan, kerana tradisi yang berjaya ditafsir secara
bijak dan dilaksanakan secara arif dapat berfungsi DYTM Raja Nazrin mendengar penerangan sejarah UKM
oleh Naib Canselor
sebagai pemudah cara dan memajukan bangsa.
Elemen-elemen yang berperanan sebagai faktor negara bangsa memerlukan minda sejarah dan
penyatuan bangsa selama hari ini, adalah modal sosial penghargaan terhadap sejarah yang telah membina
yang amat berharga dan harus dipertahankan. Dalam tamadun bangsa dan memberikan identiti kepada
konteks bangsa Melayu di Malaysia, elemen-elemen bangsa.
tersebut terdiri daripada faktor-faktor agama, bahasa Dalam mengharungi gelombang globalisasi dan
dan budaya yang berada di bawah payung naungan dinamik politik yang sedang berlaku di negara ini,
dan perlindungan Raja-Raja Melayu mengikut apa bangsa Melayu berada di persimpangan jalan sama
yang termaktub di dalam Perlembagaan Negara. Takrif ada bangsa Melayu ini akan terus ‘survive’,
berkembang dengan kuat, dan diiktiraf oleh peringkat
global atau bangsa Melayu akan hanyut dalam
gelombang globalisasi, menjadi lemah kerana akar
budayanya telah dicabut. Justeru masyarakat Melayu
harus menghargai, melindungi dan memperkuatkan
lagi bangsa Melayu agar tidak Melayu hilang di dunia.
Buku “The Malays” adalah sebuah buku yang
mengupas mengenai kajian etnik Melayu dan kajian
identiti bidang sains sosial. Turut hadir pada majlis
perasmian, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti,
Tan Sri Dato’ Paduka Dr. Mazlan Ahmad, Naib
Canselor UKM, Prof. Dato’ Dr. Sharifah Hapsah Syed
Hasan Shahabudin dan penulis buku “The Malays”,
DYTM Raja Nazrin melancarkan buku “The Malays” karya Prof. Anthony Milner.
Prof. Anthony Milner

6 • SENADA • Bil. 326 • MAC 2009


SEMASA

Persefahaman terbabit juga jelas memeterai


Minggu Kesedaran tautan yang cukup berkesan memandangkan Pusat
Perubatan UKM dilihat mampu memberikan ruang
Strok: Merubah dan perkongsian maklumat dengan penubuhan Pusat
Maklumat Strok di PPUKM kelak.
Persepsi Pesakit dan Melalui pusat tersebut, PPUKM bakal berupaya
menyediakan tenaga kerja yang mahir dalam
mengendalikan pesakit-pesakit strok dan individu yang
Keluarga memerlukan bantuan. Informasi turut disalurkan oleh
pusat tersebut melalui sebaran pamplet, poster,
bacaan-bacaan berkaitan strok dan sebagainya. Data
Oleh: Roslinda Saharudin, PPUKM.
penyelidikan kajian perubatan dan pembelajaran juga
boleh didapati melalui saluran yang betul dengan
adanya Pusat Maklumat Strok.

U mum mengetahui bahawa penyakit strok mampu


mengakibatkan seseorang gagal menggerakkan
bahagian tubuh tertentu apabila diserang. Kehidupan
Pihak NASAM, sebuah organisasi bukan kerajaan
yang bergiat aktif dalam menyediakan perkhidmatan
berbentuk pemulihan dan sokongan kepada pesakit
individu tersebut pula kebanyakannya seakan-akan di strok, antaranya akan berkerjasama dalam usaha
atas katil dan pembaringan. Benarkah itu yang terjadi menerbitkan jilid-jilid bacaan dan informasi kapada
kepada pesakit strok? Apa yang akan terjadi kepada umum. NASAM juga berhasrat untuk memberikan
insan-insan di sekeliling pesakit strok? Dan sejauh khidmat latihan dan kemahiran yang bakal dikongsi
manakah pengetahuan masyarakat
tentang penyakit ini?
Sehubungan itu, Pusat Perubatan
UKM dengan kerjasama Unit CHES,
UKM Kesihatan dan National Stroke
Association Of Malaysia (NASAM)
menganjurkan Minggu Kesedaran
Mengenai Strok kepada orang ramai
bertemakan “Penjagaan Sepanjang Hayat-
Masih ada Kehidupan Selepas Strok” pada
19 Mac 2009, bertempat di Lobi Utama
Pusat Perubatan UKM. Kuala Lumpur
Interventional Neuroradiology Course
(KLINC) juga turut diadakan sempena
program ini. Minggu Kesedaran
Mengenai Strok ini telah dirasmikan oleh
Timbalan Naib Canselor (Hal-Ehwal
Pelajar dan Alumni), Prof. Dato’ Dr. Prof. Dato’ Dr. Mohamad Abd. Razak mendengar penerangan yang disampaikan
Mohamad Abdul Razak. Hadir sama oleh kakitangan PPUKM
Dekan Fakulti Perubatan dan Pengarah Pusat bersama PPUKM dari semasa ke semasa, bagi
Perubatan UKM, Prof. Dato’ Dr. Lokman Saim, melahirkan tenaga kerja yang mahir dan mampu
Madam Janet Yeo, Founder Chairman of NASAM, memberikan perkhidmatan terbaik kepada pesakit
Ms. Margaret Chang, Pengurus NASAM dan beberapa strok.
wakil NASAM. Informasi yang dikongsi bersama umum melalui
Turut melakar sejarah indah buat PPUKM pameran, ceramah, pemeriksaan kesihatan dan
sempena program ini ialah Majlis Menandatangi khidmat nasihat pakar, yang diadakan sepanjang
Memorandum Persefahaman antara UKM dan program ini sangat bermakna dan bernilai bukan
National Stroke Association of Malaysia (NASAM). sahaja kepada pesakit strok dan para pengamal
Melalui perjanjian ini, kerjasama di antara UKM, perubatan, malah amat perlu diketahui juga oleh
khususnya PPUKM dengan NASAM dilihat sebagai individu di sekeliling pesakit strok terutama ahli
satu transisi penglibatan banyak pihak dalam keluarga dan kenalan mereka.
mengatasi masalah penyakit seperti strok.

SENADA • Bil. 326 • MAC 2009 • 7


PENYELIDIKAN
Clean Water Centre (WCWC) dan United Nations
ALIR Mengorak University – International Network on Water,
Environment and Health (UNU-INWEH). Lawatan
Langkah ke Persada ini diketuai oleh Prof Dr. Yang Farina Abdul Aziz dan
disertai bersama Cik Wan Farahiyah Wan Kamarudin.
Antarabangsa Walkerton Clean Water Centre (WCWC) merupakan
sebuah institut bertaraf antarabangsa yang merupakan
pusat latihan dan penyelidikan bekalan air minuman
Oleh: Prof. Dr. Yang Farina Abdul Aziz, Prof. Dr. yang bersih dan selamat untuk penduduk di Ontario.
Md Pauzi Abdullah, Wan Farahiyah Wan Apa yang menarik di WCWC ialah makmal yang
Kamarudin dilengkapi dengan pelbagai ‘pilot plant’ untuk setiap
jenis rawatan air. Jenis rawatan air yang digunakan di
Ontario merangkumi kaedah pengklorinan,
P usat Penyelidikan dan Analisis Air ( A L I R )
memulakan tahun 2009 dengan melebarkan dan
memperkembangkan jaringan penyelidikan di
pengozonan, osmosis songsang, slowsand dan pelbagai
teknik lain.
peringkat antarabangsa seiring dengan
matlamat hala tuju A L I R yang telah
diperkemaskan selepas Bengkel Hala Tuju ALIR
yang diadakan pada Disember 2008. Lawatan
dari Prof. Dr. Young J. Kim dari Gwangju
Institute of Science and Technology (GIST),
Korea yang telah berlangsung pada 16 Januari
2009 adalah satu langkah permulaan yang telah
merangsang perkembangan penyelidikan ALIR
di peringkat antarabangsa. Susulan dari lawatan
ini, pihak ALIR dan FST bersetuju untuk
mengadakan lawatan balas ke GIST untuk
menimba ilmu dan pengalaman di peringkat
antarabangsa untuk mempertingkatkan kualiti Prof. Dr. Young J. Kim menerima cenderamata penghargaan daripada
pengurusan dan perkhidmatan ALIR sekaligus pihak ALIR dan FST
FST.
Penggunaan ‘ display ’ yang transparen
Seterusnya, pada 23 hingga 24 Februari 2009,
memudahkan peserta memahami secara mendalam
pihak ALIR telah menghantar delegasi ke Canada
setiap proses rawatan air yang digunakan. Selain itu,
untuk satu lawatan penanda aras dengan Walkerton
setiap ‘ pilot plant’ ini dilengkapi sensor untuk
pengukuran yang disambungkan kepada komputer.
Sehubungan itu, makmal WCWC bukan sahaja
beroperasi sebagai tempat latihan malah digunakan
untuk penyelidikan dalam proses rawatan air. Ini
merupakan satu amalan yang perlu dimulakan oleh
A L I R . Malah, WCWC juga menawarkan geran
penyelidikan serta biasiswa untuk pelajar sarjana dan
PhD.
Berkat amalan terbaik WCWC yang berjaya
melatih lebih 15,000 orang dalam tempoh 4 tahun
beroperasi, WCWC telah dianugerahkan Canadian
Ministr
inistryy of the E nvir
Envir onment 2008 E
nvironment merald A
Emerald war
Awar
wardd.
Pada 24 Februari 2009, delegasi telah melawat
United Nations University – International Network
on Water, Environment and Health (UNU-INWEH).
UNU-INWEH merupakan organisasi yang
Gambaran keseluruhan sistem yang digunakan oleh WCWC menawarkan perkhidmatan pengurusan air termasuk
dalam proses rawatan air dari segi pengurusan bekalan air akibat ancaman

8 • SENADA • Bil. 326 • MAC 2009


PENYELIDIKAN
ekosistem dunia masa kini. Selain fokus kepada
program pembangunan untuk “ Health and Water”,
UNU-INWEH juga menjalankan jaringan
penyelidikannya dalam beberapa program utama iaitu
Coral Zone Ecosystem, Dryland Ecosystem,
Freshwater Ecosystem and the Water-Health Nexus.
Banyak perkara yang dipelajari dari lawatan ini
telah membuka mata ahli delegasi dan kami bertekad
untuk menjadikan ALIR setanding dengan WCWC
dalam bidang penyelidikan dan latihan berkaitan
teknologi air. Selain itu, banyak kertas penyelidikan
yang dibentangkan oleh UNU-INWEH dalam kajian
krisis air sedunia serta pengurusan air telah memberi
gambaran dan maklumat yang sangat berguna untuk
kami menjana suatu projek penyelidikan berkenaan
pengurusan dan perawatan air yang berbentuk Gambaran keseluruhan makmal di WCWC
multidisiplin dan holistik.
Sebagai satu platform mempertingkatkan dimuatkan dalam kalendar aktiviti tahunan ALIR
jaringan penyelidikan dan hubungan 2 hala di sebagai Syarahan Berkala ALIR siri ke-3. Syarahan
peringkat antarabangsa, pihak UNU-INWEH telah menekankan masalah air global dan kepentingan
datang melawat ALIR dan FST, UKM dan memberi bekalan air bersih. Dalam sesi syarahan itu, Dr.
syarahan pendek berkaitan ‘The Global Water Crisis’ Corinne menyatakan objektif utama syarahan itu
pada 10 Mac 2009. Lawatan ini adalah sempena untuk memberi kesedaran kepada orang ramai
kunjungan delegasi UNU-INWEH ke Malaysia untuk kepentingan bekalan air bersih dan sistem sanitasi yang
bengkel bersama United Nations University – baik dalam mengatasi masalah air global bagi
International Institute for Global Health (UNU- mengelakkan kesan negatif kepada masyarakat dunia
IIGH) di Kuala Lumpur yang berlangsung 11 hingga khususnya.
12 Mac 2009. Kunjungan delegasi tersebut disertai Seterusnya, bengkel anjuran UNU-IIGH
oleh Dr. Corinne Schuster-Wallace dan Prof. Dr. Susan bersama UNU-INWEH yang telah diadakan 11
Elliot bersama 2 lagi wakil UNU-INWEH. hingga 12 Mac di Kuala Lumpur turut mengundang
Syarahan yang disampaikan oleh Dr. Corinne Penyelaras ALIR iaitu Prof. Dr. Md Pauzi Abdullah
Schuster-Wallace dan Prof. Susan Eliott telah di mana bengkel ini merupakan satu mesyuarat
tentang perancangan projek antarabangsa yang
bertajuk “ VyGIL: A Global Vulnerability Index
Ladder”. Menurut Prof. Dr. Md Pauzi Abdullah, hasil
perbincangan telah mengenalpasti 3 buah negara
sebagai tempat kajian dan Malaysia merupakan salah
satu kawasan kajian yang terpilih. Masalah wabak
denggi yang melanda negara diambil sebagai satu
kajian yang difokuskan dan Malaysia adalah kawasan
kajian bagi kes wabak denggi ini. Selain Malaysia,
negara Kenya dipilih sebagai kawasan kajian mewakili
Timur Afrika.
Apa yang pasti, program-program ini telah
membuka lebih banyak pintu untuk A L I R
bekerjasama dengan organisasi antarabangsa. Dalam
dunia yang terglobalisasi, jaringan yang bermula
dengan dua institusi akan cepat berkembang
merangkumi banyak lagi organisasi lain. Kegiatan ini
Dr. Saad Jasim, Pengarah Besar WCWC menerima sudah pasti akan menempatkan ALIR sebagai pusat
cenderamata penghargaan daripada wakil ALIR, Prof. Dr. penyelidikan air di persada dunia.
Yang Farina Abdul Aziz

SENADA • Bil. 326 • MAC 2009 • 9


Sambutan Maulidur Rasul 1430H
Peringkat UKM

T anggal 12 Rabiulawal setiap tahun, seluruh umat


Islam di dunia meraikan Sambutan Maulidur
Rasul bagi memperingati Rasullullah SAW. Warga
SAW: Sunnahmu Dijunjung, Akhlakmu Disanjung’
yang dipengerusikan oleh Prof. Madya Kamaruddin
Salleh dari Pusat Islam UKM. Ahli panel terdiri
UKM juga tidak ketinggalan dalam meraikan hari daripada Ustaz Fauzi Mustaffa, Moderator Siri Al-
bersejarah ini pada 13 Mac lalu bertempat di Dewan Kulliyah TV3 dan Prof. Madya Dr. Sharifah Hayati
Canselor Tun Abdul Razak (DECTAR). Syed Ismail dari Akademi Islam, Universiti Malaya.
Meskipun hujan lebat membasahi bumi di awal Majlis diakhiri dengan penyampaian hadiah
pagi dan majlis perarakan tidak dapat dilaksanakan, kepada pemenang bagi beberapa pertandingan yang
majlis sambutan tetap diteruskan dengan program dianjurkan sempena sambutan Maulidur Rasul
berselawat ke atas Rasul, bacaan al-Quran dan Peringkat UKM kali ini iaitu Pertandingan Kuiz, Khat,
persembahan nasyid oleh Kumpulan Firasat Inzar. Penyampaian Teks Khutbah, Penulisan Khutbah dan
Forum Perdana turut diadakan pada majlis Penulisan Rencana Islam.
tersebut dengan membincangkan topik ‘Rasulullah

10 • SENADA • Bil. 326 • MAC 2009


SENADA • Bil. 326 • MAC 2009 • 11
SEMASA

mengatakan, sewaktu gelombang Tsunami berada


Aceh: Medan pada aras yang tinggi tetapi apabila gelombang
melanda dinding masjid, aras merendah hanya di paras
Penyelidikan dan Bakti lutut orang dewasa. Arus gelombang yang deras
menjadi perlahan apabila menghampiri Baiturrahman.
Banyak lagi cerita mengenainya yang saya kira para
yang Luas sejarawan atau pelajar sejarah UKM boleh
mengumpulkan cerita-cerita dalam korpus sejarah
lisan. Sebelum bersarapan di sebuah kedai, kami
Oleh: Abd. Razak Hussin, PPAK menatap masjid itu dengan penuh kagum. Angin pagi
yang berhembus sepoi-sepoi bahasa begitu nyaman
dan dingin. Saya percaya udaranya juga bersih
disebabkan tiada pencemaran daripada kilang atau

2 0 Mac 2009 sekali lagi saya menjejaki Banda Aceh


yang pernah disinggahi pada Disember 2005, kira-
kira setahun selepas Tsunami melanda. Keadaan kota
kenderaan yang banyak. Di kedai makan sewaktu
bersarapan, bapa masih bertanya-tanya dengan
pelanggan dan tuan punya kedai mengenai Tsunami.
yang berselerak dengan tinggalan Tsunami begitu Selepas bersarapan, kami menyewa sebuah beca
ketara. Pada waktu itu, saya singgah seketika dalam motor untuk membawa kami ke Kampung Punge,
perjalanan ke Meulabuh di Aceh Barat. Kali ini pula, yang terdapat sebuah kapal elektrik yang asalnya
saya membawa bapa yang ingin sekali menjejaki bumi terletak di tengah laut tetapi sewaktu Tsunami ia
Aceh yang penuh dengan sejarah keagungan dan dihanyutkan kira-kira 10 kilometer dan apabila
kedukaan akibat Tsunami yang dahsyat. Kalau dulu Tsunami menyurut, kapal yang besar itu tersadai di
saya menjejakinya pertama kali dengan menaiki bas tengah-tengah kampung. Dikatakan terdapat juga
ekspres selepas melalui perjalanan selama lapan jam sebuah rumah yang terhempap oleh kapal tersebut.
dari Medan, kini saya menggunakan penerbangan Pemandangan itu juga menjadi tarikan dan sewaktu
AirAsia yang membolehkan saya melihat bumi Aceh kami mengunjunginya terdapat sekumpulan
dari udara. Menghampiri Lapangan Terbang pelancong Malaysia dan beberapa orang pelancong
(bandara) Sultan Iskandar Muda, saya dapat mengesan Eropah. Berhampiran kapal tersebut, telah dibina
pembangunan pasca Tsunami yang lebih teratur, sebuah taman kecil yang dinamakan Taman Peringatan
terutamanya pembangunan rumah kediaman yang Tsunami. Di kampung itu juga terdapat sebuah
tersusun. masjid yang diberi nama Masjid Subussalam yang
Bapa berpesan, dapatkan hotel yang berdekatan tidak rosak sama sekali walaupun menjadi mangsa
dengan Masjid Baiturrahman. Lantas, pemandu teksi Tsunami. Dalam kawasan masjid terdapat sebuah
yang membawa kami dari bandara memberhentikan tadika yang tercatat sumbangan kerajaan Republik
teksinya di foyer Hotel Lading yang terletak kira-kira Rakyat China. Bapa mengambil kesempatan bersolat
50 meter dari Masjid Baiturrahman. Keesokan dua rakaat dan berderma di masjid itu.
harinya, apabila azan pertama mengejutkan warga Kami meneruskan perjalanan ke Uleelee, sebuah
Banda Aceh untuk bangkit, kami bersiap dan berjalan perkampungan di pinggir laut dan antara daratan
ke masjid. Terkenang seperti berada di Madinah. pertama yang dilanda Tsunami. Di sepanjang
Namun, bezanya ialah di Madinah, berduyun-duyun perjalanan, disamping melihat pelbagai pembangunan
ahli jemaah menuju ke Masjid Nabawi dalam perumahan dan bangunan yang sebahagian besarnya
kedinginan menjelang Subuh, tetapi di bandar ini, disumbang oleh NGO antarabangsa termasuk dari
tidak begitu kelihatan suasana sedemikian. Selepas Malaysia, masih dapat dilihat kesan runtuhan dan
solat Subuh pula, kalau di Malaysia, kita akan berdoa kawasan lapang yang dahulunya adalah kawasan
bersama dengan mengaminkan doa imam, tetapi di penempatan yang padat. Melihatkan keadaan
masjid ini, imam hanya mengajak makmum membaca sedemikian, tidak tergambar kedahsyatan Tsunami
Surah Al-Fatihah selepas memberi salam. Selepas solat yang ganas. Dalam masa yang sama, pemandu beca
pula, kami terus beriktikaf mendengar kuliah yang motor juga menjadi pemandu pelancong kepada kami
disampaikan oleh pengkuliah undangan. Sangat yang sentiasa bercerita. Kami turut singgah ke salah
menarik apabila beliau membicarakan tentang hikmah satu perkuburan massal yang menempatkan puluhan
akibat berlakunya sesuatu musibah. ribu jenazah. Destinasi seterusnya tentulah Masjid
Menyaksikan keindahan Masjid Baiturrahman, Baiturrahim di Uleelee yang gambarnya sering
kami amat mengkaguminya. Seni binanya yang unik disiarkan. Pada saat kawasan sekitarnya sudah menjadi
dan ukiran-ukiran cantik menghiasi menjadikannya padang jarak padang tekukur, Baiturrahim tetap
lambang dan mercu tanda utama di Banda Aceh. berdiri teguh dengan kerosakan kira-kira 30%. Selepas
Pelbagai cerita menarik mengenainya. Ada yang

12 • SENADA • Bil. 326 • MAC 2009


SEMASA

solat sunat dua rakaat, kami melihat gambar-gambar Ustaz Abdullah turut membawa saya dan bapa
pameran berkaitan Tsunami yang memaparkan ke kampus Universitas Syiah Kuala yang mengambil
antaranya orang ramai sedang berlari daripada sempena nama seorang ulama terkenal yang
gelombang Tsunami setinggi 60 kaki di belakang mengembangkan Islam di Aceh yang bernama Syeikh
mereka. Juga gambar-gambar kemusnahan selepas Abdur Rauf As Singkili. Meskipun kampusnya tidak
Tsunami yang hanya melanda kira-kira 15 minit itu. sebesar UKM, namun saya percaya universiti ini
Bapa tidak dapat menahan sebak dan menitiskan air memiliki serlahannya yang tersendiri dan bersifat
mata. komprehensif. Jikalau tidak, masakan UKM
Berhampiran masjid terdapat sebuah kedai kecil mempunyai jaringan dan kolaborasi akademik yang
yang diusahakan Rumah Anak Yatim Yayasan Al-Ain, baik dengan universiti ini. Kami juga dibawa ke
menjual pelbagai barangan cenderamata. Secara Makam Syeikh Abdur Rauf As Singkili yang dianggap
peribadi, saya dan bapa amat tersentuh tentang anak- wali oleh masyarakat Islam Nusantara. Sekali lagi
anak yatim apatah lagi anak-anak yatim yang ditadbir keluarbiasaan berlaku sewaktu Tsunami apabila pusara
oleh yayasan ini sebahagian besarnya menjadi yatim ulama ini tidak musnah sedangkan rumah yang
sejurus selepas Tsunami. Saya meminta pentadbir menaunginya turut hancur dan hilang. Demikianlah
yayasan dapat menemui saya di hotel petang itu untuk beberapa keanehan yang berlaku, tetapi dengan cepat
berkenalan dan berbincang apa yang boleh dibantu. saya menginsafi kebesaran dan kehebatan Allah.
Pada petang itu, Ustaz Abdullah datang berkunjung Kunjungan saya ke Banda Aceh pada kali ini
ke hotel dan berjanji untuk membawa saya dan bapa adalah bersamaan dengan kempen pilihanraya atau
ke rumah anak yatim yang diuruskannya. pemilihan umum di Indonesia yang pembuangan
Pada setiap waktu solat kami bersolat di Masjid undinya diadakan pada 9 April 2009. Di Aceh sahaja
Baiturrahman dan setiap selepas Maghrib dan Subuh terdapat lebih 30 buah parti politik yang bertanding.
menghadiri kuliah oleh guru yang telah dijadualkan. Suasana kemeriahan pilihanraya amat dirasai dengan
Melihat kehadiran jemaah dan yang mendengar pelbagai sepanduk dan bendera, besar dan kecil. Di
kuliah, kami tertanya-tanya juga sedangkan di Indonesia musim ini digelar sebagai “Pesta
persekitaran masjid meriah sekali peniaga-peniaga kecil Demokrasi”. Dalam siaran televisyennya juga
dan besar serta pengusaha beca motor dengan dipenuhi dengan kempen oleh semua parti yang
aktivitinya. Untuk makan pula, kecuali sarapan pada bertanding. Mereka diberi ruang yang sama dan
21 Mac kami mengunjungi Rumah Makan Ragil yang boleh mengiklankan parti masing-masing. Antara
tidak jauh dari hotel. Oleh kerana kerapnya kami ke yang menarik dalam setiap kempen atau orang
situ, tuan kedai sering memberi kami potongan harga Indonesia menyebut “kampanye” ialah terdapat
sewaktu saya membayarnya. Di restoran tersebut, persembahan nyanyian dan joget dangdut artis-artis
selepas Tsunami reda pada tengahari 26 Disember terkenal. Bagi parti yang lebih mewah, antara
2004, terdampar tiga mayat mangsa, dua di ruang pendekatan menarik orang ramai adalah merebut
makan dan seorang di dapur. Setiap kali makan di telefon-telefon bimbit yang akan dicampak kepada
situ, saya akan terbayang-bayang mayat-mayat orang ramai. Yang kurang mewah, aktivitinya
bergelimpangan di situ. termasuklah membersihkan tanah kuburan.
Pada 22 Mac, jam 10 pagi Ustaz Abdullah Saya dan bapa mengakhiri kunjungan ke Banda
mengambil saya dan bapa melawat Rumah Anak Yatim Aceh dengan rasa insaf dan terpikul rasa
Al-Ain. Rumah yang berupa satu unit rumah teres tanggungjawab untuk melakukan sesuatu kalau boleh
satu tingkat dengan tiga bilik menempatkan 15 orang dinamakan bakti. Dari sudut akademik pula, saya
anak-anak yatim lelaki berusia tiga hingga 10 tahun. berpendapat Aceh adalah medan yang sangat luas
Menurut Ustaz Abdullah, sekurang-kurangnya rumah untuk menjalankan penyelidikan. Katakan apa saja
tersebut memerlukan 12 juta Rupiah sebulan atau bidang akademik yang ada di UKM, terdapat ruang
RM4,000.00 untuk menampung keperluan rumah untuk melangsungkan penyelidikan yang bersifat
tersebut. Dalam keadaan susah payah, pentadbirnya rentas disiplin. Sama ada sains sosial dan
terpaksa merangkak-rangkak mencari dana yang tidak kemanusiaan, sains dan teknologi, kejuruteraan dan
pernah mencukupi. Kebetulan sebulan sebelum saya alam bina, teknologi maklumat, pendidikan,
berkunjung itu, telah datang sekumpulan ahli Kelab perubatan dan sains kesihatan, perundangan, sosio
Penyayang UKM ke situ. Justeru saya menyatakan ekonomi, kajian pembangunan dan kemiskinan,
iltizam saya untuk bersama-sama Kelab Penyayang undang-undang dan pengajian Islam, kajian bencana
bagi membantu Rumah Anak Yatim Al-Ain. Dalam dan alam sekitar dari laut sampai angkasa, segalanya
hal ini, saya percaya dengan pendedahan ini, warga terbentang luas untuk dijejaki di Aceh.
UKM akan terimbau untuk menyatakan
kepeduliannya.

SENADA • Bil. 326 • MAC 2009 • 13


SEMASA
atasan sahaja tetapi juga unit-unit organisasi yang lain.
Perbincangan Meja Berkongsi maklumat merupakan satu budaya yang
perlu dipupuk oleh UKM.
Bulat: Governan Cadangan daripada perbincangan ini juga
melihat peranan dan tanggungjawab Dekan, Pengarah,
Institusi dan Autonomi Timbalan, Pengerusi dan Ketua perlu diperincikan
secara bertulis agar jelas dan ada kesinambungan.
Selain itu, latihan untuk mentadbir dan menjadi
di UKM pemimpin perlu dirancang bentuknya, disenaraikan
jenisnya, dirangka jadualnya dan dilaksanakan secara
berkala sebelum dan semasa memegang jawatan.
Pada masa yang sama, struktur menggalak ke

P ada 13 hingga 14 Mac lalu bertempat di Bilik


Majlis, Bangunan Canselori Universiti Kebangsaan
Malaysia, telah berlangsung sebuah perbincangan
arah penyelidikan turut dikenalpasti dan pihak yang
terlibat adalah Timbalan Naib Canselor Hal ehwal
Penyelidikan dan Inovasi, Dekan Fakulti, Penyelaras
meja bulat berkenaan isu governan dan autonomi di Institut, Pengarah Pusat Penyelidikan dan Inovasi
UKM. Perbincangan selama dua hari ini melibatkan (CRIM) dan unit-unit kecil di bawah setiap entiti
Dekan-dekan, Ketua Institusi dan Pentadbiran atasan tersebut. Organisasi harus melihat semula struktur
dan ahli-ahli akademik UKM bersama dua orang yang ada di UKM ini dan hubungan dengan entiti
konsultan Jerman iaitu Prof. Dr. Peter Mayer dari akademik dan perkhidmatan lain yang ada serta
Universiti Sains Gunaan Osnabrück, Mantan Naib menanda aras dengan struktur di
universiti lain dalam dan luar negara
dari segi kaitan dan keberkesanan
hubungannya antara satu sama lain.
Peranan dan tanggungjawab setiap
komponen yang ada juga perlu dilihat
semula dalam struktur ini sama ada
ia telah memenuhi kehendak dan
keperluan semasa dan berupaya
mencapai keperluan masa akan
datang.
Melihat dari aspek
peraturan dan prosedur pula, ia
melibatkan Sumber Manusia dan
Pengurusan Kewangan. Pengurusan
Sumber Manusia perlu berbentuk
Perbincangan meja bulat isu governan dan autonomi di UKM turut melibatkan proaktif dan tidak mengekang
konsultan dari Jerman iaitu Prof. Dr. Peter Mayer dan Dr. Christian Berthold perkembangan dan pertumbuhan
organisasi. Antara ciri-ciri utama
Presiden dan Mantan Dekan Fakulti Perniagaan dan yang perlu diberi penekanan adalah Pengurusan
Sains Sosial dan Dr. Christian Berthold, Pengarah Sumber Manusia berlandaskan prinsip Pengurusan
Pengurusan CHE Consult dan bekas Pengarah Bakat, Perancangan Kesinambungan dan sebagainya
Pengurusan Fakulti Falsafah di Universiti Westphalian, di samping peraturan-peraturan sumber manusia yang
Muenstar, Jerman. lebih anjal. Manakala dari segi pengurusan kewangan
Perbincangan ini memfokus kepada pelbagai pula, perancangan pengurusan dan penggunaan
aspek bagaimana sebuah universiti autonomi berfungsi kewangan yang kemas, di samping peraturan dan
dan struktur penggalak apakah yang sesuai dalam prosedur kewangan yang tidak mengekang perlu
mencapai hasrat universiti untuk mendapat status kelas diaplikasikan dalam pentadbiran.
dunia. Dengan kesungguhan UKM untuk menjadi Bagi menjayakan matlamat-matlamat yang telah
antara universiti terbaik di dunia, komunikasi menjadi ditetapkan ini, setiap individu dalam organisasi perlu
semakin penting. Hasil perbincangan menunjukkan komited dan menyokong matlamat ini dalam
masih banyak yang perlu diperbaiki dalam aspek melaksanakan tugasan harian, sama ada dalam
komunikasi. Ini bukan hanya tugasan kepimpinan pengajaran mahupun penyelidikan dan sebagainya.

14 • SENADA • Bil. 326 • MAC 2009


SEMASA

digunapakai dalam mengatasi masalah ini. Antaranya


Krisis Ekonomi Global adalah dengan meneruskan pembangunan projek
tempatan, membangunkan sistem penyampaian
dan Impak Ke Atas IKS kerajaan agar lebih telus dan kurang birokrasi untuk
memudahkan sebarang urusan perniagaan,
menyediakan lebih banyak pembiayaan dari segi geran
atau pinjaman. Selain itu, kerajaan juga perlu

K risis kewangan global yang secara langsung


memberi kesan kepada kelembapan ekonomi
dunia hari ini bakal menyaksikan pertumbuhan
mengurangkan import produk-produk dari luar yang
juga boleh didapati dalam negara selain memendekkan
proses permohonan pengecualian cukai.
ekonomi dunia berada pada tahap Tambah beliau lagi,
sederhana iaitu sekitar 3.7% pada SMIDEC telah melaksanakan Pakej
pertengahan tahun ini dan dijangka Ransangan RM 7 bilion bagi
pulih mulai akhir tahun 2009 pada menghadapi suasana ekonomi yang
sekitar 2.2%. Situasi tersebut sudah merudum. Dalam rancangan ini,
pastinya menimbulkan sejumlah dana akan diguna bagi
kebimbangan di kalangan rakyat melaksanakan Program Peningkatan
memandangkan Malaysia tidak Kemahiran terutamanya dalam
terkecuali daripada menerima Koridor Ekonomi serta
tempiasnya. Ekonomi yang membangunkan premis-premis
merudum ini mendatangkan perniagaan di beberapa kawasan
dampak yang hebat kepada para tertentu. Antara langkah lain yang
peniaga terutamanya peniaga dalam diambil adalah menghidupkan
Industri Kecil dan Sederhana (IKS). semula Skim Pengurusan
Menurut Ketua Pegawai Kebolehpekerjaan Graduan
Eksekutif, Koperasi Pembangunan (GEMS) dan sejumlah peruntukan
Industri Kecil dan Sederhana digunakan sebagai kitaran modal
(SMIDEC), Dato’ Hafsah Hashim, dalam pasaran.
jumlah IKS adalah 99.2% dari Dato’ Hafsah Hashim Dato’ Hafsah Hashim hadir
jumlah keseluruhan industri di menyampaikan ucapan beliau yang
Malaysia. Dalam aspek dagangan, situasi ekonomi bertajuk “Krisis Kewangan Global Dan Kesannya
global yang kritikal melemahkan permintaan dari Terhadap Perusahaan Kecil dan Sederhana di Malaysia”
pasaran luar dan memberi kesan kepada industri
eksport serta pengeluar komoditi. Keadaan ini
menjurus kepada peningkatan pengangguran. Dari
aspek pasaran kewangan pula, pasaran modal
menjadi tidak stabil, kadar stok harga komoditi dan
aliran pelaburan asing langsung (FDI) rendah dan
mengakibatkan permintaan kadar bunga dan
deposit yang tinggi dari pihak bank.
Keseluruhan kos faktor dalam IKS adalah
diguna untuk mengurangkan perbelanjaan operasi
dan kos pengeluaran, kawalan kredit dan
pengurusan tunai, menyerap kerugian dalam
pertukaran asing dan kos operasi bagi
pengkomersialan tempatan. Antara langkah yang
diambil oleh SMIDEC bagi membantu pengusaha
IKS dalam situasi ini adalah mencari pasaran baru, Tetamu yang hadir memberi tumpuan terhadap syarahan yang
mengekalkan saham pasaran, menembusi pasaran disampaikan
luar negara dan meluaskan sektor perniagaan kepada
sektor-sektor lain. dalam Siri Syarahan Umum Fakulti Ekonomi dan
Dato’ Hafsah dalam ucapannya turut Perniagaan (FEP), UKM pada 5 Mac lalu di Dewan
mencadangkan beberapa tindakan yang dapat Kuliah 1, FEP.

SENADA • Bil. 326 • MAC 2009 • 15


SEMASA
sumbangan ICT kepada pembangunan masyarakat
Merapatkan Jurang setempat dan seterusnya kepada pertumbuhan sosio-
ekonomi negara, kerajaan telah mengambil langkah
Digital: Masyarakat inisiatif bagi memperkenalkan penggunaan ICT
kepada masyarakat terpinggir dan yang kurang
Berpengetahuan, Model mendapat akses.
Tambah beliau lagi, Program Merapatkan Jurang
Digital telah menjadi salah satu agenda utama
Malaysia Kerajaan dalam menangani ketidaksamaan sosio-
ekonomi di kalangan masyarakat. Menerusi teras tiga
Misi Nasional iaitu “Menangani Ketidaksamaan Sosio-
ekonomi yang Berterusan Secara Membina dan
Produktif ”, aspek jurang digital telah ditekankan dan
T eknologi maklumat dan komunikasi (ICT)
merupakan pemangkin yang mampu membawa
pembangunan negara melompat terus ke era
diberikan peruntukan yang sewajarnya. Kerajaan

digital. Untuk mencapai status tersebut,


pelbagai usaha melahirkan masyarakat
berpengetahuan yang memenuhi tuntutan
globalisasi perlu dilaksanakan. Atas kesedaran
tersebut, maka terhasillah tema Seminar
Kebangsaan Pusat Kajian E-Komuniti kali ini
– “Merapatkan Jurang Digital: Masyarakat
Berpengetahuan, Model Malaysia”.
Menurut Ketua Pusat Kajian E-
Komuniti UKM, Prof Madya Datin Dr.
Norizan Abdul Razak, matlamat seminar kali
ini adalah untuk menyediakan wadah
Seminar Kebangsaan Pusat Kajian E-Komuniti dirasmikan oleh Pn. Azizah
percambahan ilmu bagi memantapkan Pusat
Hamzah, Pengarah SeksyenK-Ekonomi, Unit Perancang Ekonomi
Kajian E-Komuniti sebagai pusat rujukan dan
pengkalan data. Pusat ini juga merupakan
pusat rujukan mengenai inisiatif pelbagai
agensi kerajaan dan swasta di Malaysia bagi
mewujudkan peluang digital melalui
maklumat yang sedang dirangka dan yang
telah dilaksanakan. Isu-isu yang dikupas
dalam seminar ini termasuk kajian yang
dijalankan oleh penyelidik dari IPT,
Kementerian dan Syarikat Telekomunikasi
dalam menangani isu merapatkan jurang
digital antara masyarakat bandar dan desa. Antara tetamu yang hadir di Seminar Kebangsaan Pusat Kajian E-Komuniti
Turut hadir menyerikan majlis dan
merasmikan seminar pada kali ini, Pengarah Seksyen berhasrat untuk merapatkan dan seterusnya menutup
K-Ekonomi, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan jurang yang wujud terutamanya jurang akses, jurang
Perdana Menteri, YBhg. Puan Azizah Hamzah. Beliau penggunaan dan juga jurang penjanaan nilai melalui
dalam ucapannya menyifatkan meskipun pada angka ICT di kalangan masyarakat.
dilihat kadar celik IT di negara ini semakin meningkat, Seminar kali ini telah berlangsung pada 18-19
kita tidak boleh menafikan bahawa masih wujud Mac lalu di Hotel PNB Darby Park, Kuala Lumpur.
perbezaan dari segi pencapaian kepada kemudahan Turut hadir, Ketua Pusat Kajian E-Komuniti, UKM,
ICT yang agak ketara di Malaysia. Dilihat wujudnya Prof. Madya Datin Dr. Norizan Abdul Razak, Dato’
satu jurang digital antara mereka yang mempunyai Jailani Johari dari Suruhanjaya Komunikasi dan
akses dan yang mereka yang tidak mempunyai akses Multimedia Malaysia dan Dato’ Yaacob Nordin dari
kepada kemudahan ICT. Menyedari potensi K-Perak Inc.

16 • SENADA • Bil. 326 • MAC 2009


FAKULTI

Jimat Tenaga,
Lindungi Alam

P erubahan iklim merupakan masalah global yang


disebabkan oleh gaya hidup setiap individu.
Sebahagian besar punca perubahan iklim adalah
disebabkan oleh pembakaran bahan api fosil seperti
minyak yang digunakan untuk aktiviti manusia.
Pembakaran bahan api fosil untuk menjana tenaga
elektrik merupakan salah satu punca peningkatan
Kempen Kecekapan Tenaga dirasmikan oleh Prof. Dr. Sharifah
karbon dioksida (CO2). Pengeluaran CO2 Malaysia
Mastura Syed Abdullah (tengah), Dekan FSSK
meningkat daripada 55.3 MtCO2 pada tahun 1990
kepada 177.5 MtCO2 pada tahun 2004. Per kapita mengambil langkah awal dalam menangani masalah
CO2 untuk Malaysia meningkat daripada 3 tCO2 pada ini dengan melaksanakan Program Kecekapan Tenaga
tahun 1990 kepada 7.5 tCO2 pada tahun 2004. Nilai FSSK.
ini melampaui purata per kapita global iaitu 4.5 tCO2. Program yang juga merupakan sebahagian
Secara umumnya, UKM menggunakan sebanyak daripada Projek Hijau FSSK ini adalah untuk
51,448,009.71 kWh tenaga elektrik setahun yang mengurangkan kadar penggunaan tenaga melalui
bersamaan dengan 31,589.08 tCO2. Dari segi nilai, perubahan tingkah laku yang secara langsung
UKM membelanjakan sebanyak RM15.5 juta setahun mengurangkan pengeluaran karbon dioksida.
atau puratanya RM1.3 juta sebulan untuk tenaga Program ini juga dapat meningkatkan kesedaran
elektrik. terhadap cara penjimatan penggunaan tenaga di
Sehubungan itu, Jawatankuasa Keselamatan & samping meningkatkan pengetahuan ahli fakulti dan
Kesihatan Pekerjaan Fakulti Sains Sosial dan pelajar berkaitan perubahan iklim dan penjimatan
Kemanusiaan (FSSK) dengan kerjasama Kumpulan tenaga yang boleh diaplikasikan di luar dari fakulti.
Penyelidikan Carbon Reduction Program (GUP-GUP- Peranan yang dijalankan oleh FSSK ini juga menjadi
ASPL-08-06-206) yang berpusat di Pusat Pengajian perintis dan contoh terhadap usaha penjimatan
Sosial, Pembangunan & Persekitaran (PPSPP), FSSK penggunaan tenaga dan pengurangan karbon dioksida
di UKM dan Malaysia secara
keseluruhannya.
Program ini mensasarkan
pengurangan penjanaan CO 2 sebanyak
10% dengan hanya melalui perubahan
tingkah laku kakitangan dan pelajar.
Pengurangan kos penjimatan tenaga juga
disasarkan dalam lingkungan 10% - 15%.
Jika usaha ini berjaya, FSSK boleh menjadi
pemacu perubahan Karbon Dioksida di
UKM melalui kaedah yang dijalankan.
Majlis pelancaran ini telah
berlangsung pada 4 Mac lalu di Dataran
3B-301, FSSK oleh Dekan FSSK, Prof. Dr.
Sharifah Mastura Syed Abdullah. Turut
hadir, Pengerusi Jawatankuasa Keselamatan
dan Kesihatan Pekerjaan FSSK, Prof. Madya
Dr. Latiffah Pawanteh, para pensyarah dan
pelajar.
Kempen Kecekapan Tenaga dapat meningkatkan kesedaran warga fakulti
terhadap cara penjimatan tenaga di dalam dan luar fakulti

SENADA • Bil. 326 • MAC 2009 • 17


FORUM
paradigma berbeza ini menghasilkan sains yang
Sains Islam: Pemangkin berbeza. Pembangunan Sains kini mengkesampingkan
pemahaman Sains Islam dan natijahnya adalah
Peradaban Ummah ketidakseimbangan dalam kehidupan manusia.
Sains Islam mula rancak selepas kewafatan
Rasulullah s.a.w. Menurut Prof. Dr. Abdul Latif
Samian, Baginda telah menyediakan umat Islam untuk

I slam adalah salah satu cara hidup yang lengkap


merangkumi segala aspek kehidupan. Islam tidak
hanya melangkaui batasan amalan ritual semata-mata,
menjadi satu generasi yang cintakan ilmu. Aspek ilmu
metafizikal juga sangat diutamakan dengan segalanya
berakhir dan bermula dengan Allah. Kecintaan kepada
bahkan sewajarnya ia meliputi segala bentuk dan ilmu telah menghasilkan karya-karya agung seperti
cabang ilmu pengetahuan. Umat Islam hari ini gemar para ilmuan Islam antaranya Al-Khwarizmi, Al-Farabi
melihat bidang ilmu sains seperti terasing daripada dan Ibnu Sina. Sains Islam adalah sebuah bentuk
Islam, dan begitu juga sebaliknya, melihat Islam itu perpaduan ilmu di mana ilmu Sains dan Sosial
mengetepikan sains. Realitinya, tiada pertentangan berpadu dengan ilmu Islam yang memberi
antara Islam dan Sains. Ini merupakan cabaran kepada keseimbangan dalam aspek fizikal dan metafizikal. Di
umat Islam kontemporari untuk barat, institusi keagamaan tidak
mengembalikan kegemilangan mempunyai sebarang kaitan
keilmuan Islam dengan dengan penyelidikan Sains. Jadi
menyatupadukan pandangan amatlah penting ilmuan Islam
alam terhadap ilmu Islam menghayati Sains Islam agar tidak
merangkumi segala bidang dan hanyut bersama Sains sekular dari
cabang. barat yang tiada langsung
Sehubungan dengan ini menyentuh aspek keagamaan.
Institut Islam Hadhari telah Konsep pengIslaman ilmu
menganjurkan sebuah forum yang pula seharusnya dilakukan oleh
membincangkan isu dan semua pihak dan bukan hanya
permasalahan ini. Forum bertajuk para ilmuan Islam sahaja.
“Sains Islam: Pemangkin Menurut Prof. Datin Dr. Azizan
Peradaban Ummah” telah Baharuddin, Sains Islam perlu di
berlangsung di Bilik Senat, arus perdana dan diperkayakan
Canselori pada 18 Mac lalu. Tiga dengan penglibatan bukan hanya
orang panel hadir menghujahkan ahli dan pakar-pakar sains bahkan
pandangan mereka iaitu juga ilmuan Islam yang lain.
Pensyarah Jabatan Matematik, Dalam hal ini perlu ada jalinan
Fakulti Sains, Universiti Malaya, kerjasama dengan individu atau
Prof. Mat Rofa Ismail, Pengarah badan yang tiada kaitan dengan
Institut Alam dan Tamadun bidang sains demi pembangunan
Melayu (ATMA), Universiti Prof. Dr. Abdul Latif Samian Sains lestari yang mencakupi
Kebangsaan Malaysia, Prof. Dr. Abdul Latif Samian semua aspek kehidupan. Bidang sains dan teknologi
dan Pengarah Pusat Dialog Peradaban, Universiti wajar dimanfaatkan untuk tujuan dakwah Islamiah
Malaya, Prof. Datin Dr. Azizan Baharuddin. kerana banyak alat yang terhasil daripada teknologi
Menurut Prof. Mat Rofa Ismail, Sains telah moden boleh diguna sebagai pemangkin peradaban
disekular oleh barat dan apabila kita meletakkan istilah ummah seperti media dan internet.
Sains Islam, ia mengembalikan semula Sains ke dalam Di akhir forum, Pengerusi Forum, Prof. Dato’
acuan Islam. Domain dalam Sains Islam berbeza Dr. Mohd Yusof Hj. Othman menyimpulkan bahawa
dengan Sains moden dan jauh lebih luas. Al-Quran golongan agama turut memainkan peranan penting
pula adalah kitab untuk dibaca dan alam semesta dalam menangani isu-isu kontemporari yang dibawa
adalah kitab untuk diterokai. Tambah beliau lagi, oleh perubahan sains dan teknologi. Tambah beliau
orang Islam ada sebab terakhir dalam setiap kejadian, lagi, Islam adalah agama yang membentuk penyatuan
iaitu dimensi ketuhanan ke atas sesuatu kejadian, ummah dan fikrah ke arah membangunkan tamadun
manakala Sains moden pula hanya mengambil sebab sejagat.
terdekat yang hanya dapat dibuktikan sahaja. Dua

18 • SENADA • Bil. 326 • MAC 2009


MAHASISWA
Penganjuran aktiviti ini juga secara tidak
Seni Pupuk langsung berupaya mencapai matlamat mewujudkan
integrasi kaum di kalangan mahasiswa UKM, selaras
Kesefahaman Budaya dengan tema konsert ini iaitu “Persefahaman Budaya
Asas Keharmonian”. Integrasi kaum sememangnya
amat penting untuk dipelihara demi mengekalkan
suasana keamanan dan keharmonian masyarakat.

M eskipun tidak mempunyai fakulti yang khusus


dalam bidang ini, Universiti Kebangsaan
Malaysia terus menyuburkan kegiatan kesenian para
Penganjuran konsert ini juga membuktikan
mahasiswa UKM adalah berdaya saing dan serba boleh
dalam pelbagai bidang. Aspek ini juga adalah selaras
mahasiswanya. Kesenian berupaya memupuk dengan hasrat universiti untuk membangunkan modal
semangat persefahaman budaya di kalangan masyarakat insan yang bersifat menyeluruh, progresif, beretika
tinggi, berpengetahuan dan
berkemahiran. Sebagai generasi pelapis
negara, penyertaan dalam aktiviti
sebegini amat penting bagi membantu
remaja memperkuatkan semangat
untuk meningkatkan pembangunan
diri dalam pelbagai bidang.
YB Dr. Hou Kok Chung
dalam ucapannya, berharap dengan
adanya pendedahan dan penglibatan
dalam kegiatan budaya seperti ini,
dapat memberikan peluang kepada
golongan belia untuk mencintai dan
memelihara seni budaya dan tradisi
yang diwarisi. Program ini juga
merupakan peluang yang baik bagi
mahasiswa UKM untuk
YB Dr. Hou Kok Chung menyempurnakan gimik perasmian mempamerkan bakat dan kreativiti
masing-masing dalam bidang seni dan
berbilang kaum di negara ini. Bidang muzik adalah bidang-bidang yang lain seperti tarian, teknikal,
salah satu cabang kesenian yang diberi pengiktirafan multimedia dan sebagainya.
di dalam dan luar negara.
Baru-baru ini, Persatuan Mahasiswa Universiti
Kebangsaan Malaysia (PMUKM) dan
New Tune Music Workshop telah
bekerjasama menganjurkan Konsert
Lagu Ciptaan Bahasa Tiong Hua, UKM
pada 26 Mac lalu di Dewan Canselor
Tun Abdul Razak (DECTAR). Majlis
perasmian telah disempurnakan oleh
Timbalan Menteri Pengajian Tinggi
Malaysia, YB Dr. Hou Kok Chung.
Konsert ini telah berjaya
menempuh perjalanan yang panjang
dan mempunyai perkembangan yang
semakin maju dalam tempoh 12 tahun
penganjurannya. Konsert lagu ciptaan
Bahasa Tiong Hwa ini sememangnya
dinanti-nantikan oleh mahasiswa
terutamanya mahasiswa berbangsa Persembahan penuh bertenaga dari pelajar UKM
Tiong Hwa.

SENADA • Bil. 326 • MAC 2009 • 19


SUDAH TERBIT
A G uide To F
Guide lood & Yield
Flood Hidrological problems are normally analyzed using a
Estimation: Malaysian hidrological model which can be an empirical
Experience. relationship, a physical device or a statistical
2009. relationship. Hydrological analysis such as streamflow
Penerbit UKM: Bangi. frequency analysis, regional correlation studies and
ISBN 978-967-942-868-1 streamflow simulation ungauged streamflow
(paperback). 100 pages. estimation can help in developing basic data required
Hong Kee An. for the planning process. Information which are
produced in the preliminary stage of planning will
Rapid development such as help to identify problems like determination of peak
urbanization and increase in flow of historical flood and yield of existing reservoirs.
population also means increase in water supply HONG KEE AN, an independent consultant in
demand. This on the other hand can cause flood hydrology and water resources. He has more than 20
problem when the management of water related years experience in hydrological water project in
problems is not manage properly. Planning and Malaysia, Brunei and Singapore.
development of water related projects needs basic
knowledge of hidrology, a discipline of physical science
dealing with the study of water of the earth, its Pembelian/Pesanan:
Penerbit UKM
occurrence, circulation and distribution. Hidrological
Tel: 03-89213138
data such as rainfall and streamflows are used in Mel-e: penerbit@pkrisc.cc.ukm.my
planning, design and operation of engineering projects
related to water supply and flood mitigation.

Anatomical Atlas of Malaysian of species, especially in the acsence of floral or fruiting


Medicinal Plants. materials. Studies have shown that many anatomical
2009. characteristics of the leaces and petioles vary between
Penerbit UKM: Bangi. species. These include the structure of the leaf midribs,
ISBN 978-967-942-893-3 laminas, margins, venation, pattern and epidermis. A
(paperback). 164 pages. detailed anatomical description of the plant organ
Khatijah Hussin & Mohamad would be very useful to help identify the cells and
Ruzi Abdul Rahman. tissue fragments for the confirmation of species in
herbal products. Altogether is published in a series of
In the last few decades, herbal several volumes. Each volume describes and illustrates
medicines is gaining worldwide anatomical structure of 30 species of the medicinal
acceptance as a complementary or alternative medicine. plants in traditional medicine of Malaysia. KHATIJAH
With the increase in the popularity of plants as an HUSSIN, Ph.D., is an Associate Professor at the School
alternative medicine, more herbal drugs are now of Environmental and Natural Resources Sciences,
available in various forms in the market. Due to the Faculty of Sciences and Technology. MOHAMAD
increase in demand, the price of raw materials has also RUZI ABDUL RAHMAN is a Research Assistant at
inevitably increased. There has been a rapid the same faculty.
development in the herbal industries utilizing locally
available plants, either wild or introduced. Therefore,
an accurate identification is crucial before chemists
and pharmacognosists can search for new chemical Pembelian/Pesanan:
substances from these plants and repeat their Penerbit UKM
Tel: 03-89213138
experiments. According to the latest report, there are
Mel-e: penerbit@pkrisc.cc.ukm.my
about 1,200 species of plants in this country that have
potential pharmaceutical value. The study of plant
anatomy is central in the identification or confirmation

Diterbitkan oleh Pejabat Perhubungan Awam dan Korporat, Universiti Kebangsaan Malaysia,
Mel-e: senada@ukm.my Tel: +603-8921 5323/+603-8921 5052 Faks: +603-89214097
20 • SENADA • Bil. 326 • MAC 2009 c 2009 Universiti Kebangsaan Malaysia