Anda di halaman 1dari 1

Headline Date

Kurangkan import makanan 03 Nov 2009

Language

Malay

MediaTitle

Berita Harian

Page No

21

Section

Ekonomi

Article Size

280 cm 2

Journalist

N/A

Color

Full Color

Frequency

Daily

ADValue

5,939

Circ / Read

192,917 / 1,521,000

PRValue

17,818

Circ / Read 192,917 / 1,521,000 PRValue 17,818 Kurangkan Import makanan Langkah Anwar Hussin jimat DATUK

Kurangkan

Import

makanan

Langkah

Anwar

Hussin

jimat

DATUK

zakberkatakeraja

Ra

Seri

Najib

an

akan

mengurang

kanpergantungannegara

kira

yangbernilaiRM28bilion

terhadapünportmakanan

pada2008kepadakira

RM14

bilion

setahun

menjimat

PerdanaMenteriberkata

maüamat

negaradanbagimencapai

luar

kan

langkah

itu

dapat

pengaliran

wang

ke

itulangkah

pem

bentukanekonomiuntuk

menghasilkan

model

berpen

dapatantinggiyangboleh

penternak

golongan

menmgkatkanpendapatan

dan

petani

perlu

nelayan

diadakan

Cabaranyang

dihadapi

adaiahmendekatkanpenge

besarkatanyaketikame

patpendapatanyanglebih

ran

luar

hasil

supaya

tani

kepada

boleh

pasa

da

mereka

nia

2009di

TaniperingkatKebangsaan

rasmikan

Pasar

Konvensyen

Pusat

Dagangan

Kuala

Du

Putradi

Lumpur

semalam

TuruthadirMenteriPer

tanian

dan

Industri

Asas

niDatuk

Seri

Noh

Omar

dan

Ta

PersekutuanFamaDatuk

ranPemasaranPertanian

Pengerusi

Lembaga

Pemasa

Badruddin

Amiruldin

Antaralangkahdiumum

kan

kerajaan

sebelum

ini

ba

aliran

wang

ke

luar

nqara

kepada

RM14

bilion

sebelum ini ba aliran wang ke luar nqara kepada RM14 bilion gi mengurangkan import ma luruh
sebelum ini ba aliran wang ke luar nqara kepada RM14 bilion gi mengurangkan import ma luruh

gi

mengurangkan

import

ma

luruh

tanah

kanandenganmenjadikan

gedung

rancangan

negara

Felda

se di

sebagai

pumengeluarkantanaman

makanan

negara

yang

mam

Selain

berskala

besar

ituNajib

meminta

golonganpetanipenternak

baharuandalamcarapemi

dan

pem

nelayan

melakukan

kirandengan

tidaklagi

ha

nya

bergantung

kepada

hasil

Kitaharussentiasaber

nguntungkan

pendapatanyangtidakme

fikir

bagaimana

boleh

mela

ubahanitukitaakanber

pemikirandandenganper

kukanpembaharuandalam

kembang

kepada

kategori

pe

tanipenternak

dan

nelayan

Musang

jenis

lumayankatanya

yangmendapatpendapatan

Kingtentu

Kalau

tanam

durian

nilai

be

Famaadakontrakdengan

sarkeranaFamaakanbeli

orang

bandar

yang

nak

buat

jamuanduriandantempah

durian

ini

daripada

mereka

Kalauorangkampung

nak

pendapatan

lebih

tinggi

kalaunaktanamtinggal

dan

tuaitanamlah

Musang

riankampungkeranabila

King

dan

jangantanamdu

ada

lambakanduriankam

punginiadayangdijual

RM1

sebijikatanya

Sementara

ituNajib

juga

kalkan5

unitmotosikal 000

Ke

dalamRancanganMalaysia

menyokong

Fama

rancangan

10bagi

10RMK

membe

tiga

roda

BeUau

kepada

usahawan

berkatakonsep

pa

gara

nian

ne

pusatsetempathasilperta

sartaniyangmenawarkan

seperti

diamalkan

di

satu

majuadaiah

kon

sep

yang

boleh

menarik

pe

pertanian

lancongterhadaphasil