Anda di halaman 1dari 6

Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu

Mata pelajaran : Bahasa Melayu


Tarikh : 30 Mei 2010
Masa : 8.45 pagi – 9.45 pagi
Tahun : 3 Nilam
Bilangan murid : 30 orang
Tajuk : Rawatan penyakit gusi
Tema : Kesihatan diri
Pengalaman sedia ada : Murid mengetahui sedikit berkaitan kesihatan gigi
Hasil pembelajaran :
Fokus Utama : 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.
Aras 1 : i. Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca.
Fokus Sampingan : 8.1 Membina dan menulis perkataan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk.
Aras 1 : i. Membina ayat tunggal daripada perkataan yang diberi dengan tulisan yang cantik.
Objektif pengajaran : Pada Akhir pengajaran murid dapat :
1. Menyatakan isi yang terdapat dalam teks dengan berbantukan soalan.
2. Menulis ayat daripada perkataan yang diberikan sebagai rangsangan.
Sistem bahasa : Tatabahasa – Kata Hubung
Kosa kata –penyakit periodontal, kalkulus, plak, scaling, splinting
Pengisian Kurikulum : Ilmu – Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Nilai – Menjaga kebersihan
Kemahiran berfikir – Mengenal pasti maklumat
Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran : ”power point”, lembaran kerja, ”puzzle” gambar.

Langkah / Isi Pelajaran Aktiviti pengajaran dan Pembelajaran Catatan


Masa
Induksi Set Gambar tunggal. 1. Guru memaparkan gambar di hadapan kelas. BSPP:
(><5 minit) - Masalah kesihatan gigi 2. Guru akan bersoal jawab dengan murid. - Gambar
3. Guru akan menyatakan tajuk pengajaran. - Power pooint
Soalan:
- Apakah yang kamu faham KB:
tentang gambar tadi? -Meramal

Tajuk:
- Rawatan penyakit gusi
Langkah 1 Baca petikan 1. Murid akan membaca petikan teks yang dipaparkan di BSPP:
(><10 minit) - Rawatan penyakit gusi hadapan. - Power point
2. Murid akan membaca senyap petikan di hadapan kelas.
Tatabahasa : 3. Murid akan diminta membaca petikan teks secara
- Kata hubung kumpulan besar dengan kuat.
3. Murid akan diminta membaca petikan teks secara
Kosa kata : kumpulan kecil dengan kuat.
- gusi 4. Guru akan memilih murid secara rawak dan akan diminta
- rahang membaca petikan teks secara individu dengan kuat.
- plak 2. Murid akan membaca petikan dengan menggunakan
- kalkulus intonasi yang sesuai.
- penyakit periodontal 3. Guru akan membetulkan intonasi yang dibaca oleh murid.
4. Guru akan menyatakan unsur tatabahasa di dalam teks.
5. Guru akan membantu murid dalam mengenal pasti
makna kosa kata yang sukar.
Langkah 2 Soalan pemahaman : 1. Murid akan dipaparkan dengan beberapa soalan di BSPP:
(>< 15 minit) hadapan kelas. - Power point
2. Murid akan menjawab soalan berdasarkan teks yang
Contoh soalan: telah dibaca.
1. Apakah kesan yang 3. Murid akan menjawab soalan dengan bertatasusila.
diterima jika kit mengalami 4. Murid akan kehadapan dan akan menekan jawapan yang
masalah penyakit gusi? telah disediakan.

Langkah 3 Permainan Kumpulan 1. Murid akan berada di dalam kumpulan berlima. BSPP:
(><10 minit) - Puzzle 2. Murid akan diedarkan dengan sampul surat yang berisi Lembaran kerja
gambar berbentuk puzzle. kumpulan
3. Murid akan menyusun puzzle yang diberikan oleh guru -Puzzle
dengan senyap dan bekerjasama.
4. Guru akan menilai hasil kerja murid.
5. Guru akan bersoal jawab dengan murid berkaitan
gambar.
6. Guru akan meminta murid membina ayat secara lisan
berdasarkan gambar.
7. Guru akan membetulakan struktur ayat jika terdapat
kesalahan.

Langkah 4 Latihan pengayaan 1. Murid diedarkan dengan lembaran latihan pengayaan dan BSPP:
(>< 15 minit) - menulis ayat tunggal pemulihan. Lembaran latihan
berdasarkan perkataan. 2. Murid akan menyiapkan lembaran latihan tersebut.
3. Guru Membantu bagi murid yang bermasalah.
Latihan pemulihan
- menyusun perkataan
menjadi ayat yang betul.

Penutup Merumus pengajaran 1. Murid dan guru akan bersoal jawab berdasarkan Nilai:
(>< 5 minit) pengajaran hari ini. Menjaga kesihatan
2. Guru merumuskan tajuk pengajaran.
3. Guru menyatakan nilai murni.