Anda di halaman 1dari 3

ASAS-ASAS HUKUM MUAMALAT (Hukum Perdata Islam)

ASAS-ASAS HUKUM MUAMALAT (Hukum Perdata Islam)

KATA PENGANTAR

Buku ini berasal dari kumpulan kuliah Hukum Islam pada Falkultas Hukum dan Falkultas
Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta sejak tahun 1970 hingga sekarang, yang
diberikan kepada tingkat Sarjana Muda lengkap (gaya lama), atau semester V program sarjanan
Muda (gaya baru).
Sejak tahun 1976 buku ini diterbitkan dalam bentuk diktat cetakan stensil. Atas saran
beberapa pihak yang ikut menggunakannya, dalam penerbitan ini diadakan revisi,
menghilangkan yang dirasakan kurang perlu dan menambahkan beberapahal yang dirasakan
perlu, dan dalam beberapa hal diadakan perbaikan.
Semoga penerbitan revisi ini dapat menambah manfaat, bukan saja bagi para mahasiswa
falkultas hukum dan Ekonomi UII Yogyakarta, tetapi juga bagi kalangan yang lebih luas.
Teguran dan kekhilafan dan kesalahan yang terdapat dalam buku ini dan saran-saran
untuk menyempurnakannyaditerima dengan senang hati, disertai ucapan banyak terima kasih dan
iringan dia mudah-mudahan menjadi amal saleh yang diterima dihadirat Allah swt
Billaahit-taufiik wal-hidaayah.

Yogyakarta, 1 April 1982

Penyusun

1
ASAS-ASAS HUKUM MUAMALAT (Hukum Perdata Islam)

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT v
KATA PENGANTAR vi
BAB I PENDAHULUAN 1
Hukum Islam 1
Sumber Hukum Islam 2
Aspek hokum Islam 6
BAB II MUAMALAT 11
Pengertian Muamalat 11
Kedudukan Muamalat dalam islam 12
Sumber Hukum Muamalat 13
Prinsip Hukum Muamalat 15
Objek Hukum Muamalat 17
BAB III HAK DAN PENDUKUNGNYA 19
Hak dan Kewajiban 19
Macam Hak 20
Hal Allah 20
Hak Manusia 21
Hak Gabungan 22
Hak Kebendaan dan Hak Bukan Kebendaan 23
Hak Terbatas dan Hak Tak Terbatas 24
Pewarisan hak 25
Pendukung Hak 27
Ahliyatul Wujud 27
Ahliyatul Ada’ 28
Penghalang Kecakapan 32
Gila 33
Rusak Akal (Seperti Gila) 34
Mabuk 34
Tidur 35
Pingsan 35
Pemboros 35
Dungu 36
Utang 36
Sakit yang Menyebabkan Kematian 37
BAB IV BENDA DAN MILIK 41
Pengertian Benda 41
Macam Benda 42
Benda Tetap dan Denda Bergerak 42
Benda Mitsli dan benda Qimi 43
Benda bernilai dan benda Tak Bernilai 44
Pengertian Milik 45
Macam Benda Ditinjau dari Pemiliknya 46
Macam Milik 48
Milik Sempurna 48

2
ASAS-ASAS HUKUM MUAMALAT (Hukum Perdata Islam)

Milik tidak Sempurna 49


Cara memperoleh Milik Sempurna 58
Menguasai Benda Mudah 58
Akad (perikatan) Pemindahan Milik 62
Penggantian Milik dari Orang yang Telah Neninggal (Warisa) 63
Syuf’ah 63
BAB V AKAD 65
Pengertian Akad 65
Pembentukan Akad 66
Sighat Akad 68
Sighat Akad Secara lisan 68
Sighat Akad dengan tulisan 69
Sighat Akad dengan Isyarat 69
Sighat Akad dengan Perbuatan 70
Keinginan Sepihak 71
Niat dan Perkataan dalam Akad 73
Syarat Akad 77
Syarat Objek Akad 78
Syarat Subjek Akad 82
Perwalian 83
Macam Perwalian 85
Akad atas Dasar Kecakapan dan Perwalian 87
Syarat Wali 88
Akad dan Tindakan Wakil 89
Hukum dan Hak Akad 92
Berakhirnya Perwalian 93
Tindakan Orang Lancang 95
Tujuan Akad 96
Cacat pada Akad 101
Paksaan 101
Kekeliruan 102
Penipuan atau Pemalsuan 103
Tipu Muslihat 104
Kebebasan Membuat Akad dan Syarat 108
Macam Akad 112
Macam Akad dari Segi Sifat dan Hukumnya 112
Macam Akad dari Segi Wataknya 120
Macam Akad Ditinjau dari Akibat Hukumnya 123
Khiyar 125
Khiyar Ta’yin 125
Khiyar Syarat 126
Khiyar Rukyat 128
Khiyar Cacat 128
Berakhirnya Akad 130
Kematian dan Pengaruhnya terhadap Akad 131
DAFTAR PUSTAKA 133