Anda di halaman 1dari 19

1.0 Pengenalan.

1.1 Definisi Self-efficacy (kecekapan kendiri)

Kecekapan kendiri (Self Efficacy) adalah merujuk secara saintifik kepada

sejauhmana individu memilih keyakinan terhadap kemampuan dirinya dalam mencapai

satu-satu matlamat. Ianya merupakan penilaian terhadap kebolehan untuk mengorganisasi

dan menyempurnakan urutan persembahan tinghkah laku yang diperlukan untuk

memperolehi matlamat yang dituju (Bandura 1982; Bandura dalam Lent & Hackett

1987). Teori kongnitif sosial Albert bandura bersetuju dengan pandangan bahawa

personaliti adalah jumlah keseluruhan tingkah laku yang dipelajari. Antara idea utama

Bandura berkaitan dengan personaliti adalah kecekapan kendiri. Kecekapan kendiri

adalah persepsi yang dipunyai oleh manusia mengenai keupayaan untuk melakukan

sesuatu dengan cekap dan Berjaya dalam sahaja tingkah laku yang dicubanya (Ma’arof

Redzuan & haslinda Abdullah,2004). Tegasnya, ia merujuk sejauh mana seseorang

percaya bahawa beliau boleh bertingkahlaku yang diperlukan secara cekap untuk

menghasilkan hasil yang diingini.

Kecekapan kendiri menentukan pilihan kita keatas aktiviti, kesungguhan usaha

kita, dan kecekalan kita dalam menghadapi rintangan dan pengalaman yang pahit,

sebahagiannya dengan mengurangkan kebimbangan yang boleh menganggu apabila

terlibat dalam aktiviti. Manusia yang tinggi kecekapan kendirinya akan bertindak dalam

situasi yang baru dengan cara yang lebih yakin, meletakkan matlamat yang tinggi, dan

1
berterusan dalam usaha kerana percaya bahawa kejayaan akan diperolehi. Mereka kurang

kecekapan kendiri pula akan cenderung mengalami tekanan dan kemurungan kerana

mereka percaya mereka boleh menangani ancaman atau situasi yang menyukarkan. Bagi

mereka yang kurang atau rendah kecekapan kendiri pula, akan merasakan atau

menjangkakan kegagalan dan mengelakkan cabaran, mudah putus asa apabila

menghadapi kesukaran, lambat pulih daripada masalah, dan mudah menjadi mangsa

kepada tekanan dan kemurungan.

Ramey-Gassert & Enoch (1990), berpendapat bahawa efikasi kendiri boleh

didefinisikan sebagai keyakinan seseorang terhadap kebolehan yang ada pada dirinya.

Menurutnya lagi, kepercayaan seseorang individu terhadap kebolehan yang ada pada

dirinya boleh menyebabkan seseorang itu bertindak dengan lebih baik dan tepat.

Ahli-ahli psikologi juga menyedari bahawa persepsi individu terhadap kemahiran

dan penguasaannya. Penilaian kendiri sedemikian membawa kepada generalisasi

jangkaan tentang sama ada manusia meguasai peristiwa-peristiwa, atau sebaliknya

peristiwa-peristiwa pula yang ,mengenakan penguasaan pada mereka. Terdapat 2 jenis

orientasi kecekapan kendiri iaitu:-

1.1.1 Orientasi penguasaan dalaman.

Manusia dengan orientasi penguasaan dalaman membuat artribusi bahawa hasil-

hasil yang mereka perolehi adalah kesan-kesan daripada tingkah laku mereka

2
sendiri. Kajian menunjukkan bahawa mereka yang berorientasi penguasaan

dalaman lebih berorientasikan pencampaian iaitu membentuk cita-cita yang lebih

realistik berdasarkan kepada kejayaan-kejayaan dan kegagalan masa lalu. Selain

daripada itu mereka juga dikatakan lebih aktif mencari maklumat untuk menolong

mereka menyelesaikan masalah dan lebih berupaya menahan diri daripada

memuaskan kehendak untuk tujuan kepentingan masa hadapan berbanding yang

berorientasikan penguasaan luaran. Akibatnya mereka yang mempunyai orientasi

penguasaan dalaman menunjukkan kejayaan yang lebih besar dalam

mengetepikan kepuasaan jangja pendek demi faedah-faedah jangka masa panjang.

1.1.2 Orientasi penguasaan luaran.

Manusia yang berorientasi penguasaan luaran membuat atrubisi bahawa hasil-

hasil yang mereka perolehi adalah kesan-kesan daripada sesuatu diluar dripada

hasil mereka sendiri. Mereka ini boleh menyatakan bahawa kejayaan atau

kegagalannya disebabkan kerana pertolongan orang lain (Ma’arof Redzuan,2001)

1.2 Definisi personaliti

Perkataan personaliti berasal daripada perkataan latin, iaitu “persona” atau

personalitas. Persona adalah perkataan bermaksud topeng yang merujuk kepada rupa

luaran yang ada pada seseorang. Walaupun begitu maksud ini adalah tidak kekal kerana

3
perkataan persona telah diberikan beberapa maksud antaranya ialah ciri-ciri dan kualiti

dalaman seseorang dan juga rupa luaran

Antara definisi awal mengenai personaliti adalah seperti yang telah dikemukakan

oleh Menninger (1930). Menurut beliau personaliti ialah “apa yang sebenarnya yang

menghuraikan tentang seseorang” definisi ini mengandaikan tentang keadaan biologi dan

fisiologi seseorang dan ia juga sebagai terlalu ringkas. Menurut definisi yang telah

diberikan oleh Warren dan Carmichael (1930). Definisi ini boleh dikatakan lebih

menyeluruh. Menurut mereka, personaliti ialah “organisasi dinamik dalam diri individu

yang terdiri daripada sistem psikologikal dan fizikal yang menentukan penyesuainnya

kepada persekitarannya” (Habibah Elias dan Noran Fauziah Yaacub dalam buku

Psikologi personaliti. 2002).

Definisi menurut Gordon Allport (1961) dalam buku Pengantar psikologi terbitan

Fajar Bakti mendefinisikan personaliti sebagai penyusunan sistem-sistem psikofizikal

yang dinamik di dalam diri individu yang menentukan ciri-ciri tingkahlaku, pemikiran,

dan penyesuaian di alam sekelilingnya. Definisi ini bermaksud personaliti manusia

sentiasa berubah dan berkembang.

4
2.0 Teori Efikasi kendiri (self efficacy).

2.1 Teori kognitif sosial (Albert Bandura).

Mengikut teori kognitif sosial mencadangkan bahawa efikasi kendiri mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan yang dibuat oleh seseorang, daya usaha dan

kesungguhannya apabila menghadapi cabaran (Pajares & Miller 1994). Menurut Bandura

(1992), efikasi kendiri dilihat sebagai nilaian kendiri seseorang tentang sebaik mana

dirinya akan bertindak dalam menghadapi sesuatu situasi.

Teori sosial kognitif juga mengatakan bahawa pengalaman yang menguasakan,

mempengaruhi perubahan dalam personaliti seseorang. mengawal penguasaan ini

merupakan sesatu yang sangat kuat dalam mempengaruhi ketegapan perasaan seseorang

menempuhi kecekapan dalam diri seseorang.

Walaupun konsep efikasi kendiri ini mula dikemukakan dalam konteks psikologi

sosial, tetapi keupayaan ahli psikologi mendefinisikan konsep ini adalah mengikut

definisi awal Bandura (1977). Beliau telah mendefinisikan efikasi kendiri dengan

merujuk kepada darjah kepayahan sesuatu tugas yang mana individu itu berpendapat

bahawa kebolehannya adalah memadai untuk membolehkannya membuat sesuatu

perubahan.

Dalam formulasi asal Bandura (1997), efikasi kendiri telah dihipotesiskan sebagai

satu pembantu dalam menentukan sama ada suatu tingkah laku akan dilakukan oleh

5
individu. Betapa gigihnya individu akan berusaha untuk mencapai tingkah laku itu dan

berapa lama tingkah laku itu akan kekal sekiranya berhadapan dengan cabaran dan

pengalaman yang negatif. Beliau telah mengandaikan ekspektasi spesifik seseorang

terhadap keupayaannya untuk menjayakan sesuatu tindakan tertentu akan mempengaruhi

tingkahlakunya dan kesungguhannya melakukan tindakan atau cabaran tersebut. Bandura

percaya bahawa kita boleh mengawal perbuatan dengan menilai labih awal atau

membayangkan akibat dan kesannya walaupun kita balum mengalaminya. Sebagai

contoh, seorang pelajar terpaksa belajar dengan lebih tekun untuk memperolahi kejayaan

dalam peperiksaan. Hal ini kerana, sekiranya pelajar tersebut tidak belajar dia akan

memperolehi kegagalan.

Menurut Bandura lagi, keberkesanan personal bukanlah satu trait personaliti yang

pasif tetapi merupakan satu aspek dinamik dalam sistem individu yang berinteraksi

secara kompleknya dengan persekitaran. Contoh mekanisma kawalan kendiri yang lain

seperti jangkaan hasil (outcome expectation) dengan kebolehan serta pencapaian

persembahan individu (performance accomplishments) (Bandura, Let & Hackett 1987).

Efikasi kendiri adalah berbeza dengan mekanisma kawalan diri yang lain seperti

jangkaan hasil (Rajah 1).

6
Individu Tingkahlaku Hasil

Efikasi Kendiri Jangkaan Hasil

Rajah 1 : Pengaruh jangkaan efikasi ke atas tingkah laku dan hasil

Sumber : Bandura, A. (1977). Self-efficacy : Toward a Unifying Thoery Of Behavioral

Change. Psychological Review.

Jangkaan hasil merujuk kepada jangkaan individu terhadap pembelajarannya.

Kedua-dua konstruk ini boleh difahami daripada pernyataan berikut ;

a) Efikasi Kendiri : ‘ Boleh saya lakukan ? ‘

b) Jangkaan Hasil : ‘ Jika saya lakukan, apakah yang akan berlaku? ’

Dengan lain perkataan, efikasi kendiri merujuk kepada keyakinan yang ada pada diri

individu untuk memotivasikannya melalui perlakuan tingkah laku (Zimmerman 1992).

Efikasi kendiri merupakan satu penilaian personal keatas kebolehan individu dan

seterusnya akan mempengaruhi persembahannya (Pajares 1994). Menurut Mager (1992),

“No Self-Efficacy, No Performance” iaitu efikasi kendiri merupakan faktor penentu

kepada pencapaian yang cemerlang. Bagi Cheong Lai Kun (1991), efikasi kendiri yang

lemah berkemungkinan akan menghalang seseorang dari mencuba sesuatu tugas

7
walaupun individu tersebut mengetahui bahawa pelaksanaan tugas itu akan

mendatangkan perolehan yang dikehendaki. Dengan itu jangkaan efikasi kendiri

dianggap sebagai penentu kognitif kepada percubaan individu untuk melakukan sesuatu

tugas.

3.0 Kajian terhadap Self efficacy seseorang

Satu kajian telah dijalankan di Hong Kong yang mana menunjukan bahawa kesan

daripada sokongan sosial, kedua-dua “functional dan structural” adalah biasanya

disatukan melalui kecekapan kendiri. Ini kerana kecekapan kendiri menjadi antara faktor

utama yang mempunyai fungsi penting dalam diri seseorang. Kecekapan kendiri adalah

konsep penting dalam teori kognitif sosial. Melalui kajian ini, pengkaji telah mendapati

bahawa mereka yang mempunyai kecekapan kendiri yang menurun menunjukkan

kemerosotan dalam kesihatan mental. ini kerana ia menyediakan peluang untuk seseorang

itu menerima konsep kendirinya. Mereka yang menderita akibat simptom- simptom

depresi dan anxiety adalah biasanya antara mereka yang telah kehilangan harapan dan

kawalan diri.

Ini menunjukkan bahawa self efficacy mempengaruhi kesihatan mental seseorang.

Akan tetapi kajian semasa telah menunjukkan bahawa peningkatan dalam self efficacy

telah meningkatkan kesihatan mental seseorang. mereka yang mempunyai self efficacy

yang tinggi mempunyi peluang dalam merasai kejayaan, memerhati pengalaman kejayaan

8
orang lain, menerima galakan dan mempunyai kebolehan dalam mengurus keadaan

fisiologi dan emosi mereka.

4.0 Faktor-faktor pebentukkan self efficacy

4.1Pengalaman Sosial.

Pengalaman yang menguasakan distruktur dalam diri seseorang dan dibentuk

untuk membina kemahiran untuk seseorang menempuhi sesuatu dan mempengaruhi

kepercayaan seseorang bahawa dirinya boleh mengawal gerakan yang berpotensi untuk

berlaku.ketakutan, seperti cenderung untuk seorang itu mengalami fobia. Disebabkan

oleh pengalaman lepas yang positif menyebabkan terhasilnya sifat efikasi dalam diri

seseorang itu untuk lebih berdaya tindak yang lebih positif.

Bagi mereka yang mempunyai kecekapan kendiri yang rendah pula menyebabkan

sesorang itu gagal dalam mengorganisasikan pengalaman sosial yang ada. Individu ini

akan menjadi seorang yang bersifat “menjauhi” dan sentiasa depresi dengan hidupnya,

atau tidak mempunyai daya tindak.

4.2 Proses Penyesuaian

Peralihan kepada zaman remaja melibatkan proses penyesuaian diri dengan

cabaran dan tekanan baru. Daripada perubahan biologi hinggalah kepada pemilihan kolej

dan kerier. Dalam keadaan yang memerlukan penyesuaian, seseorang (remaja) itu perlu

9
mempunyai daya saing dan penilaian baru terhadap kebolehan meraka. Bandura

menyatakan bahawa kejayaan proses peralihan antara zaman kanak-kanak dan alam

dewasa bergantung kepada tahap kecekapan kendiri yang dibina semasa zaman kanak-

kanak lagi.

4.3 Gaya, corak atau cara pembesaran.

Cara pembesaran bersifat autoritatif adalah ibu bapa mengenakan peraturan

ataupun had-had batasan tingkah laku tertentu tetapi membenarkan komunikasi yang

bersifat terbuka. Anak-anak diberi kebebasan membuat keputusan sendiri dalam perkara-

perkara tertentu, keputusan dibuat bersama antara ibu bapa dan anak mereka (Azizi

Yahaya & Jaafar Sidek Latif,2005). Abu bapa yang Autoritatif cenderung akan

melahirkan anak-anak yang berdikari, bantu-kendiri, pandai menyesuaikan diri, kreatif

serta mempunyai nilai diri yang tinggi. Ibu bapa yang autoritatif sangat responsif dan

membuat tuntutan yang tinggi, mereka menghormati anak-anak mereka serta

menggalakkan perkembangan tingkah laku berdikari serta menekankan soal

tanggungjawab.

Banyak kajian lepas telah menunjukkan bahawa ibu bapa autoritatif berupaya

meninggikan kecekapan sosial, intelektual dan akademik di kalangan kanak-kanak dan

remja (Baumrind,1991a,1991b;Maccoby dan martin,1983). Kajian lepas juga

menunjukkan bahawa remaja yang datang dari keluarga autoritatif memperolehi skor

tinggi dalam kecekapan kendiri dan penyesuaian. Mereka lebih cekap, lebih boleh

10
diharap dan kurang cenderung untuk terlibat dalam aktiviti-aktiviti delinkuen, kurang

cemas dan murung (Lamborn et al,1991;Steinberg et al,1992).

keadaan yang sebaliknya pula berbeza dengan ibu bapa yang bersifat

Autoritarian, ibu bapa jenis ini sangat “demanding tetapi tidak responsif terhadap

keperluan-keperluan anak dan juga kurang mesra (baumrid,1989). Oleh itu, kanan-kanak

yang dibesarkan sedemikian menghadapi masalah perkembangan pada zaman

pertengahan khasnya kanak-kanak lelaki. Mereka tidak menunjukkan minat yang tinggi

dalam soal pencapaian dan menarik diri daripada perhubungan sosial. Pada masa yang

sama, mereka cenderung mempunyai persepsi diri yang negatif tentang kecekapan sosial

serta kurangnya efikasi diri dan akademik mereka.

5.0 Cara meningkatkan kecekapan kendiri (self-efficacy) oleh (Albert

Bandura,1977).

Dalam sisitem Bandura, beliau telah mengenalpasti akan cara dalam

meningkatkan kecekapan kendiri (self efficacy) dalam diri seseorang antaranya ialah

dengan cera memberi pendedahan kepada standard yang boleh dicapai (Realistik) dan

meningkatkan usaha. Kecekapan kendiri merujuk kepada perasaan sama ada kita

mempunyai kecekapan, daya saing dan boleh menyesuaikan diri dalam kehidupan. Ia

merupakan persepsi kita terhadap kebolehan diri kita. Jika kita berapa pada tahap

standard tadi, ia akan meningkatkan kecekapan kendiri, menakala jika kita gaga, ia kaan

11
menjejaskan kecekapan kendiri tadi. Manakala orang yang meletakkan standard yang

terlalu tinggi tetapi tidak realistiuk iaitu (bersifat tidak logik), menyebabkan seseorang itu

kan mempunyai sifat yang lemah seperti meraka akan merasakan bahawa apa sahaja yang

diusahakan adalah sia-sia sahaja. Keadaan ini akan menyebabkan mereka sering putus asa

dan hilang semanagt diri.

Selain daripada itu, teknik yang seterusnya ialah dengan memberi pendedahan

kepada model yang sesuai dan berjaya. Kebolehan dalam menganalisis model yang

dilihat mempunyai potensi untuk ditiru iaitu bersesuaian menyebabkan seseorang

individu itu terdorong untuk membentuk serta meningkatkan efikasi kendiri yang lebih

baik. Keadaan ini sebaliknya jika prosese peniruan (model) yang dilihat sukar untuk

dicapai atau tidak padan dengan keupayaan diri sendiri (tak bersifat Realistik) akan

menyebabkan berakhirnya dengan tekanan dan kekecewaan.

Albert Bandura juga berpendapat antara cara lain dalam meningkatkan kecekapan

kendiri seseorang ialah dengan menyediakan pemujukan verbal yang memberi galakan

bahawa mereka mempunyai kebolehan. Galakkan amat penting dalam meningkatkan

kebolehan seseorang itu. Sebagai contoh guru, memainkan peranan yang bersar dalam

mempengaruhi pertimbangan kecekapan kendiri, kesannya keatas perkembangan

kebolehan kongnitif dan kemahiran menyelesaikan masalah. Memberi kata-kata positif

dan kata-kata semangat yang boleh meningkatkan kecekapan kendiri seseorang.

12
Selain dari itu, beliau juga menyatakan bahawa, dengan menekankan pada

penguatan perasaan dalaman seperti tahap ketakutan, kebimbangan dan tekanan serta

program senaman dalam meningkatkan stamina dan kebolehan seseorang, oleh itu,

dengan menguatkan perasaan dalaman seseorang dapat meningkatkan kecekapan kendiri

atau self efficacy dalam diri seseorang individu (Bandura,1977).

Daripada cara yang dikemukan oleh Albert Bandura, 1977, beliau telah

menggunakan teknik ini dalam meningkatkan kecekapan kendiri dalam pelbagai situasi,

sebagai contoh beliau telah membantu subjek dlam menguasai computer, belajar alat

muzik, berhenti merokok serta mengatasi masalah fobia.

6.0 Kepentingan self efficacy.

6.1 Membentuk dari segi kesihatan

Kepercayaan orang bahawa kebolehannya dalam menempuhi sesuatu, mempengaruhi

bertanpa banyak seseorang boleh menghadapi tekanan dan depresi dalam keadaan susah

dan mengancam serta tahap motivasi mereka. Cara seseorang itu melihat dirinya dan

kecekapan kendirinya memainkan peranan penting dalam membantu seseorang itu

mengawal perkara yang boleh menyebabkan tekanan (stressor) yang memainkan peranan

yang penting dalam kebangkitan anxiety seseorang. Mereka akan membesarkan sesuatu

kemungkinan ancaman dan bimbang terhadap perkara yang jarang berlaku akan sering

mengalami anxiety, depresi dan tekanan. Mereka ini akan sentiasa berfikir, yang akan

menyebabkan pertambahan tekanan dan melemahkan tahap kefungsian mereka. Mereka

13
juga akan sentiasa berfikir tentang kesusahan mereka dalam menempuhi sesuatu dan

melihat kebanyakan perkara dalam persekitaran sebagai berbahaya.

Kebangkitan anxiety adalah disebabkan oleh bukan sahaja kefahaman seseorang

bahawa dirinya boleh menempuhi sesuatu tetapi juga kebolehan seseorang dalam

mengawal pemikirannya yang terganggu. Apabila seseorang itu melihat bahawa dirinya

tidak boleh melakukan sesuatu, ketidakbolehan individu tersebut untuk menghilangkan

idea tersebut merupakan sesuatu kesusahan yang besar. Kedua-dua pengertian terhadap

menempuhi kecekapan kendiri dan pemikiran yang boleh mengawal kecekapan, yang

bersatu dalam mengurangkan anxiety dan membina tingkah laku mengelak.

Teori sosial kognitif mengatakan bahawa pengalaman yang menguasai,

mempengaruhi perubahan dalam personaliti seseorang. Mengawal penguasaan ini

merupakan sesuatu yang sangat kuat dalam mempengaruhi ketegapan perasaan seseorang

menempuhi kecekapan dalam dirinya yang mana kefungsiannya adalah sangat

melemahkan oleh reaksi kebimbangan dan fobia perlindungan kendiri.

Pengalaman yang menguasakan distruktur dalam diri seseorang dan dibentuk

untuk membina kemahiran untuk seseorang menempuhi sesuatu dan mempengaruhi

kepercayaan seseorang bahawa dirinya boleh mengawal gerakan yang berpotensi untuk

berlaku.ketakutan, yang akan menyebabkan sseorang itu mengalami fobia dan dengan itu

individu tersebut akan takut untuk melakukan sesuatu sendiri. Mereka ini akan menolak

sebarang kerja yang berkaitan dengan fobia jika mereka perlu menahan tekanan dalam

satu jangka masa yang panjang.

14
Seseorang yang mempunyai kecekapan kendiri yang rendah untuk mempunyai

kawalan, akan menyebabkan seseorang itu mengalami depresi dan juga anxiety. Ia

dilakukan dalam beberapa cara yang berbeza. Seseorang yang meletakkan suatu darjah

penghargaan kendiri dirinya sendiri yang rendah akan menjadikan diri mereka lama-

kelamaan mengalami depresi. Satu lagi cara seseorang itu boleh mengalami depresi ialah

dengan sesuatu perasaan kecekapan sosial yang rendah. Apabila seseorang itu mengalami

masalah dalam kehidupan sosialnya mereka akan cenderung mengalami depresi. Mereka

yang melihat diri mereka sebagai mempunyai kecekapan sosial yang tinggi akan mencari

dan memulakan hubungan sosial yang menyediakan model-model untuk menyatakan

bagaimana seseorang itu mengurus situasi yang susah.

Mereka yang mengalami masalah dalam kecekapan sosial, akan mengalami

depresi dan seterusnya akan mengasingkan diri. Kecekapan kendiri yang rendah akan

menyebabkan seseorang itu sentiasa berfikir mengenai masalah yang di hadapi dan

percaya bahawa dia tidak dapat menyelesaikannya, ini akan menyebabkan individu

tersebut akan sering mengalami depresi. Stress juga boleh menyebabkan depresi, ia

bukan disebabkan oleh stress itu sendiri tetapi adalah disebabkan oleh keyakinan

seseorang itu bahawa dia tidak dapat mengatasi kejadian yang menyebabkan tekanan itu.

Apabila seseorang itu mempunyai self efficacy yang rendah dia akan melihat dirinya

tidak dapat mengatasi sesuatu yang boleh menyebabkan stress, jika perkara ini berulang

beberapa kali, dan inidividu tersebut ditempuhi dengan kejadian yang sama beberapa

kali tetapi masih tidak boleh mengatasinya, ia akan melemahkan sistem imun seseorang

itu. Ini akan meningkatkan kecenderungan seseorang untuk terjangkit pada penyakit

15
dengan senang yang menyebabkan seseorang itu mengalami kecelaruan fizikal dan

mempercepatkan perkembangan penyakit tersebut.

6.2 Proses kognitif

Semakin kuat seseorang itu menilai kecekapan kendirinya, semakin tinggi ia

mencabar dirinya itu untuk menetapkan matlamat yang tinggi dan mereka lebih komited

kepada matlamat yang ditetapkan.

Kebanyakan kelakuan selalunya telahpun tersusun dalam pemikiran seseorang.

Mereka yang mempercayai bahawa dirinya mempunyai kecekapan kendiri yang tinggi,

akan menbayangkan senario dimana mereka memperolehi kejayaan yang menyediakan

panduan dan sokongan positif terhadap tingkahlaku seseorang itu. Mereka yang

mempersoalkan kecekapannya, akan membayangkan suatu scenario di mana mereka

menghadapi kegagalan dan akan sentiasa memikirkan perkara yang boleh membawa

kegagalan. Ia adalah susah untuk seseorang itu berjaya jika dia selalu mempersoalkan

keupayaannya. Fungsi utama pemikiran seseorang adalah untuk membantu seseorang itu

meramal peristiwa dan untuk mencari cara untuk mengawal perkara yang memberi kesan

pada hidup mereka. Kemahiran seperti ini memerlukan proses kognitif infomasi yang

efektif yang mengandungi perkara yang tidak jelas dan kurang pasti.

Jika seseorang itu tidak mempunyai kecekapan kendiri, dia mungkin akan sentiasa

memikirkan bahawa dirinya akan gagal, dengan itu dia mungkin tidak dapat berjaya

dalam mencapai kesihatan mental kerana dia tidak akan mempunyai keyakinan untuk

menetapkan matlamat terhadap sesuatu cabaran itu kerana dia fikir bahawa dirinya tidak

mungkin dapat mencapai matlamat itu, dengan itu lebih baik dia tidak menetapkannya.

16
Apabila seseorang individu yang mempunyai kecekapan kendiri yang rendah dan gagal

dalam sesuatu, dia tidak akan mempunyai semangat untuk mencubanya sekali lagi kerana

fikir dirinya akan gagal sekali lagi. Oleh itu, susah untuk individu ini untuk mencapai

kesihatan mental contohnya mungkin tidak dapat menempuhi sesuatu keadaan yang susah

kerana fikir dirinya akan gagal atau tidak mahu untuk menetapkan hubungan dengan

orang lain kerana fikir perhubungan tersebut akan gagal kerana perhubungan sebelum ini

pernah gagal.

6.3 Proses Motivasi

Kepercayaan diri terhadap kecekapan kendiri memainkan peranan penting dalam

peraturan kendiri motivasi. Orang ramai membentuk kepercayaan tentang apa yang boleh

mereka lakukan, mereka menjangka hasilnya terhadap tindakan mereka. Terdapat 3 teori

yang boleh menjadi motivasi kognitif antaranya ialah teori atribusi, teori penghargaan

nilai dan teori matlamat. Kecekapan kendiri dipercayai bertindak dalam ketiga teori ini.

Orang ramai yang mempunyai kecekapan kendiri yang rendah biasanya akan mempunyai

kepercayaan bahawa dirinya akan gagal dan dengan itu tidak akan meletakkan usaha

yang banyak.

Oleh itu, apabila seseorang itu mempunyai kecekapan kendiri yang tinggi dia

akan mempunyai motivasi untuk melakukan sesuatu kerana percaya bahawa dirinya dapat

Berjaya. teori penghargaan nilai memberi motivasi kepada seseorang melalui sesuatu

17
tindakan akan menghasilkan sesuatu hasil dan memberi nilai pada pada hasil tersebut.

Tetapi orang ramai bertingkahlaku berdasarkan kepada kepercayaan mereka terhadap apa

yang boleh mereka lakukan dan juga apa hasil tindakan mereka. Tahap motivasi dalam

diri mereka mempengaruhi pemikiran seseorang sejauh mana mereka boleh mencapai

sesuatu. Apabila seseorang itu mempunyai kecekapan kendiri yang tinggi dia akan dapat

melakukan perkara-perkara yang mencabar kerana tahu bahawa dirinya mempunyai

kebolehan untuk melakukan sesuatu.

7.0 kesimpulan

Ada orang pernah mengatakan “ketahuilah diri anda sebelum anda mengatahui

diri orang lain”. Ungkapan ini mungkin ada benarnya, dan ada pula peribahasa

mengatakan “kuman diseberang nampak, gajah didepan mata tak nampak”. Peribahasa ini

menunjukkan bahawa kita harus melihat diri kita sendiri daripada kita sibuk untuk

memikirkan orang lain. Pengatahuan kita tentang diri kita adalah penting. Banyak

daripada kehidupan kita ditentukan oleh pengetahuan dan persepsi kita terhadap diri kita.

Kepentingan efikasi dalam diri kita amatlah penting, dugaan dan cabaran dalam

menempuh arus kehidupan memerlukan kita untuk bersiap sedia. Oleh itu dengan adanya

kecekapan kendiri yang tinggi, sudah tentu mudah untuk kita laluinya dengan baik. Kita

seharusnya mempunyai nilai dalam pegangan, kerana nilai itu dapat memandu diri kita

dalam membuat segala keputusan yang terbaik dalam diri kita, agar personaliti yang

positif dapat dibina.

18
RUJUKAN

Azizi Yahaya,Jaafar Sidek,latif Shahrin Hashim& Yusor Boon.2006.Psikologi sosial

Alam Remaja.Kuala Lumpur.Edisi Kedua:PTS Professional Publishing Sdn.Bhd.

Azlina Abu bakar.2002,Psikologi Personaliti Individu.Kuala Lumpur: Karisma

publications Sdn.Bhd.

Habibah Elias & Noran Fauziah Yaakub.2002,Psikologi Personaliti.Kuala Lumpur.Edisi

Kedua:Dewan Bahasa dan Pustaka.

Henry c.Ellis & R.Reed Hunt,1993.Fundamentals of Cognitive Psychology.United

States:Wm.C.B Brown & benchmark publishers.

Ma’arof Redzuan.2001.Psikologi sosial.Kuala Lumpur.Edisi pertama:Universiti Putra

Malaysia.

19