Anda di halaman 1dari 19

c 

  

c 
c 

 pp
p
c - wujudnya budaya dan nilai-nilai sejagat yang dikongsi bersama antara
merekap
Dalam setiap tamadun ± semua ini diamalkan oleh masyarakat sebagai satu budaya
& nilai hidupp
Nilai itu mesti positif seperti dalam ????p
c  ± wujud ekoran asas pembinaan tamadun yang berbeza ± paling asas
agamap
c c 
p

p
Gekeluargaan & kemasyarakatanp
p
Alam sekitarp
p
Idea intelektualp
p
Agamap
p
Pendidikanp

G  G p


c G  p
semua tamadun menekankan pembinaan nilai & etika yang baik - penting dalam
sebuah masyarakat yang bertamadunp
Ajaran Islam, Buddha, Gonfusian berbeza namun pandangan hampir sama dalam
membicarakan hal kekeluargaan dan kemasyarakatanp
 !" meletakkan lima hubungan asas antara manusia dengan
manusia (konsep li):-p
Anak patuh pada ibu bapap
Adik patuh pada abangp
Isteri patuh pada suamip
Murid patuh pada gurup
Rakyat patuh pada raja p
 juga menyeru kepada perkara yang sama ± pentingkan kekeluargaan ±
berdasarkan al-Quran ± hubungan anak dan ibu bapa berdasarkan hak &
tanggungjawabp

##" juga mementingkan institusi kekeluargaan ± pembinaan keluarga
mempunyai matlamat untuk membentuk sistem sokongan yang berbentuk fizikal &
kerohanian serta penerus keturunan p
c G p
Masyarakat juga dilihat sebagai unit penting dalam setiap tamadun kerana ???p
Masyarakat adalah sistem sokongan yang penting bagi seseorang individup

# ± ikatan masyarakat bukan setakat sesama kerabat tetapi sesama


agama dan sesama manusia (orang Islam dan bukan Islam)p
Mementingkan ikatan kasih sayang, bertolak ansur ketika berhubungan dalam
masyarakat- mementingkan golongan lelaki dan wanita ± sama ratap
( egalitarian)p
Tidak wujud kelas hamba ± semua manusia sama ± takwa yang membezakanp

#" ± pembentukan masyarakat banyak dipengaruhi sistem


kekeluargaan mereka - kuasa bapa atau lelaki adalah pentingp
áistem kekerabatan berasaskan hubungan darah penting dalam pembentukan
masyarakat Cina ± sistem kelas dalam amsyarakat ditentukan oleh tahap
pendidikan & kemahiranp

##" ± masyarakat juga memainkan peranan penting ± berbeza dengan


tamadun lain ± masyarakat mempunyai peraturan-peraturan yang ketatp
áistem sosial dalam masyarakat ± sistem kasta yang rigid ± penentuan kasta
diwarisi oleh nenek moyangp
Zaman awal perkembangan Tamadun India ± sistem kasta tentukan pekerjaan dan
layanan kepada individu ± pengaruhi semua aktiviti p
Gonsep dharma diberikan penekanan penting dalam hubungan sesama anggota
dalam masyarakatp
c G  p
G p
Ajaran agama-agama lain menyeru untuk mewujudkan suasna harmoni dalam
hubungan kekeluargaan dan masyarakat seperti Confusius sedangkan agama Islam
matlamatnya lebih jauh lagi iaitu untuk mendapat keredhaan & keberkatan Allah
s.w.t p
c " p
Gebanyakan tamadun bersetuju alam sekitar penting dan perlu dijaga untuk hidup
bersama dengan manusiap
 " ± alam perlu dijaga agar tidak menjejaskan kehidupan secara
keseluruhanp
 $ % tradisional ± unsur alam diberi penghormatan secara berlebihan
± sembah batu adan pokok anggap ada kuasa ketuhanan ± ³kami´p
 juga lebih jelas kepentingan menjaga alam sekitar kerana ia adalah kurniaan
Allah yang digunakan untuk faedah dan kepentingan hidup manusiap
c #  p
èuga dapat dtinjau melalui idea para intelektual dalam tamadun masing-masingp
Walaupun berbeza tamadun namun menyuaraan pendapat yang sama dalam
beberapa perkara penting seperti soal kerajaan, sistem pemerintahan, dllp
Falsafah tradisional menekankan moraliti @ akhlak sebagai asas kerajaanp
Peranan & tanggungjawab kerajaan dijelaskan melalui peranan & tanggungjawab
pemerintahp
Raja ± gelaran tertinggi ± mesti adil & ada akhlak yang baikp
G&
 ' !"( ± perkenalkan kod 17 perkarap

##" - Gautilyap

#) penulis-penulis seperti al-Farabi, al-Ghazali dll ± tumupan kepada
pemimpin & kepimpinanp
Bersandar agama tidak boleh dipisahkan dengan politik ± berbeza dengan
sekularismep
Al-Quran * al-Hadis ± panduanp
Geadilan ± prinsip utama ± cth : Nabi Muhammad s.a.wp

# ± setia pada raja ± zaman tradisional ± wujud ungkapan ³takkan
Melayu menderhaka´ Cth ; Hang èebatp
áistem pemerintahan ± áocrates dan Plato (Greek & Yunani) lahirkan idea sistem
pemerintahan demokrasi ± menghapuskan sistem pemusatan kuasa p
c '
"(p
áemua agama menekankan konsep ketuhananp
Cth : agama Islam, Gristian dan Hindusisme percaya konsep monoteismep
áemua agama mempunyai doktrin & amalan2 tertentup
Yahudi, Gristian dan Islam ± beberapa aspek-aspek tertentu sama seperti lonsep
syurga, neraka, hari pembalasan dllp
Gonsep Buddihisme sama dengan Hinduisme ± kelahiran semula & karmap
c '
"(p
Manifestasi ketuhanan yang berbeza ± konsep monoteisme Islam, Gristian, Hindu
berbezap
Wujud perbezaan agama Hindu dan Buddhisme tentang konsep reinkarnasi p
áetiap agama juga ada institusi keagamaan sendirip
Mempunyai peranan yang sama dalam masyarakatp
áebagai tempat ibadah & upacara keagamaanp
c c #"#"p
áemua tamadun pentingkan pendidikan yang bertujuan untuk membentuk peribadai
seseorang individup
Oleh itu tugas menyampaikan ilmu -tanggungjawab muliap
Dimensi u u diberi kepentingan dalam konsep pendidikan Islam, Ristian,
Hindu dan agama-agama lainp
Transformasi dalaman mestilah dilakukan atau berlaku pada seseorang sebelum dia
menguasai persekitaran luarannya ± perlu tahu bagaimana transformasi berlaku dan
apakah elemen-elemen yang dipentingkanp
Islam- konsep tauhidp
Budhha & beberapa ajaran Hindu ± transformasi sifat dapat dicapai melalui proses
mencari diri sendirip
p
ebih mudah cari perbezaan daripada persamaanp
Berbeza kerana setiap tamadun dibina atas unsur agama & budaya berbezap
Perkara paling asas ± AGAMAp
Cth : Islam, Barat, Cinap
Perbezaan jangan jadikan penghalang usaha jalin hubungan baik dan harmoni
antara setiap tamadun ± misalnya ??????p
Tamadun Barat Gontemporari dan Tamadun Islam berbeza dalam memahami
matlamat & dasar wujudnya sebuah tamadun ± lihat penekananp
Perbezaan inilah harus ditangani secara berhati-hati dan bertolak ansur ± elakkan
konflik terutama negara bermasyarakat majmukp
 *"p
persamaan & perbezaan memang wujudp
ihatlah perbezaan bukan penghalang untuk hidup dalam aman dan harmonip
èangan jadikan perbezaan ini juga alasan untuk hidup terasing & pentingkan diri
sendirip
èangan perbesarkan perbezaan sebuah tamadun ± anggap itu satu keunikanp
ihat persamaan sebagai peluang untuk jalin hubungan yang baikp
Paling penting amalkan sikap hormat-menghormati & mengiktiraf tamadun orang
lainp
Cabaran Terhadap
Gehidupan Bertamadunp
c % p
Guat atasi lemahp
Gonflik antara agama dan kaump
*+G ,"p
Gemuliaan insanp
Geadilan sosialp
Geruntuhan institusi kekeluargaanp
Penyakit kronikp
G   ""+ p
c % p
Berlaku perang ± kuat atasi lemahp
konflik agama dan kaump
Berlaku sejak abad ke -20 ± sudah hadapi tiga perangp
Perang Dunia Pertama (1914-1919)p
Perang Dunia Gedua (1939-1945)p
Perang Dingin (1947-1992)p
Gini matlamat perang lebih kejam ± penghapusan etnikp
Genapa ini berlaku ????? p
Masalah kegawatan sosialp
Grisis sosial yang merosakkan kehidupan manusiap
Gehidupan pasca moden ± budaya dan nilai negatif semakin merebak ± agama dan
nilai murni diketepikanp
dilihat dqlam .....p
G ""p
jkuran tingkat peradaban sesebuah masyarakatp
Nilai-nilai murni terhakis ± nilai indivisualistik & nilai materialistik berkembang ±
terpengaruh dengan nilai Tamadun Barat ± tiada penekanan kehidupan
bermasyarakatp
Ancaman kepada hubungan sesama manusiap
""-G #""p
Tidak seimbang dari segi pengagihan kekayaan ± wujud jurang ekonomip
Guasa-kuasa besar menindas negara-negara miskin dan eksploitasi kekayaan
negara yang ditindas ± gunakan kuasap
"""-G *"""  p
áemakin lemah diserapkan dengan unsur modenisasip
èuga terpengaruh dengan Tamadun Barat Moden ± institusi kekeluargaan &
perkahwinan tidak lagi pentingp
Dilihat :-p
Gefahaman tentang makna perkahwinanp
kehidupan bersedudukanp
hubungan sonsangp
".-c " "!p
Mengancam kelangsungan kehidupan manusiap
Gelangsungan tamadun terjejas & masyarakat dalam tamadun akan mundurp
G   ""+ p
Gemakmuran (century properties) akan terjejas dengan ancaman kemelesetan
ekonomi dunia yang akan berlakup
Negara-negara industri utama dunia (G-7) ± alami kadar pertumbuhan perlahan
sejak dekad 80-an ± beri kesan secara langusng atau tidak kepada negara lainp
Cth : kadar pertumbuhan ekonomi Amerika áyarikat yang lembap (1995-2000) ±
aliran perdagangan perlahan antara negara berkenaan dengan rantau Asiap
Cth : ekonomi Asia Timur belum pulih sepenuhya daripada kegawatan ekonomi
akibat serangan mata wang ( 1996-1998)p
Cth : Pencerobohan Amerika & Britain ke atas Iraq ± beri kesan buruk ekonomi
dunia ± risiko kenaikan harga minyak & kos pengangkutan ± perlu ambil masa
panjang bagi mengatasi masalah inip
Pembangunan ekonomi dan kebendaan tidak bersepadu dengan pembangunan
rohaniahp
Penyakit sosial merebakp
Aspek kemanusiaan tidak lagi menjadi pentingp
p
p
Gehidupan pada abad ini tidak semudah yang dijangkap
Banyak cabaran yang dihadapi manusia ± semua cabaran menguji ketamadunan
merekap
Dalam masa sama manusia mencapai banyak kemajuan dalam pelbagai bidang ±
dalam sekelip mata semua ni boleh dihancurkan oleh manusia


 

 
      p
p
r 
c      
      
      c 
    
 
      
   

       
      !
    !   "  
    
     #$ $ 
       
   

"      % 
   & !    
     "  '( !
       
  c    
$  )    

       
     !   
   

ü  
*       
   &   
    %   
     ! 

& )       
&    )   

c    )   
   &   
        
 

       
  & )    )  
     
   

c   )   
 )c       
  

      
  !      
       
   )

 
 
  
  )    
       
"   !      
       
    ) * 
        
     
     

 ! )   !    
      
    c ! c
     ) 
 ! ) !)  + 
)  ' )  
 

      
 #    '  
     
    
    ! 
       
 ! 

   "    & 
      & 
  &  "   
 !  c" ,!$  c  
 # " !   
 !"    ) ,)  
    &  "   
        
 !  " 

   "    
     )   
- . &  "    
 )    &  " # 
   )     
    "     
      
     
 &  " 
&  " " 


†   
c 
    
    !  

# )    
 
- .     
 ) + - .    
 )  / 

#    "
    
 +       
   0   

    
    
  
    
+    

#      
      
 "  )    
  )     
       
    

#        & 1 
-
 .       
    
  !
& #  
     ) "  #  
    )  
      

      )
  )     
      

#    0 
   23
  & 
1 
   

       
     
   & 1 
 
   ) 

&       
   !  0 
      )  
 !       
 !    
  
   &   
  
)   

 

 
     p
p
c4'4'2'

  )    )! 
    &   
     
    )     
     
     ! 
       
      
       
     &  
   & 4  5 
! !6 !78c # &   
  & )   
        
   &    
        
      
,     )  
    0  
    
     
    c   !  
   - . 
      # 
  "  "   
    


4,$+' 4$& "#*'"425*#' "#*'+'

9"'c$!c4',,+ $ 
+  "  )     
" 
# +-7:;!77<".   = ->>>!>?>".
  ) 1  !   " 
&  "     c  

# -@78!6;<". )    


      
  
 c  "   
  " + !2-,).!-++" >;;?A
7::.# -6@;!7><6.       
       ! 
  +  
"  &  " # "
 !7?c  " )    
$"  7:;Bc )  
   7:;?2 +  ) 
$  c ) 7:;< 
$"  ) c )-7:77." 
-7:7:. " -7:>:.  -7::?.-++" 
>;;?A7:?.
   "   
!
       " 
  "  ! 
 
     !
   !    
 ) ) !   
   
   
 !     
2" +! ) " 

  -++" >;;?A7:@.


9"'c4',,+' $ 

        
 c  ! "   
  c c 78>@  7876
 ' !'   78>@&  )
&)  !5 +! 4!"   
  2  *2 & & 2 # 
 ) ,  &    
 -+" >;;;A7??.
'    "  
   )  C  
)  )   & 2 
 <6D  :B<8@ 7867c
       &)
   ) - ! . 
         
-++" >;;?A7:8!7:6.


&4'' 4$& "#*'+'#2" "#*'"425*

&  
c    "    
   "    -9E 76@>A><?.A
-." ! 
      -.  
 - .- .  E 
- .c ! 
  7;E )- .  -7F7;
. -7F7;; 7.  
-.$  
2   
  ) -  
).
-." )
       
   )    

- .c 
  


& 

&    '  " 
&    " "  # 4 
    7@7B"    
)  !7< ) )  %   
  "     
     # 
  "      
 !"   '   
"       "  
)     " # "  
 "   
 ! "   " c c 
, # "  " 
 "    
&     + 
   & 
  )    ! 
-++" >;;?A7:@!7:<.


#  '   & 
"    ) & & &
    & )   " 
&      ! " 
 c  &  
 0  !   
  ) )   
  '  
    "  
  %  
      
  
 
"  -9 +"'$$)>;;?A
:7.


4,$+' 4$& "#*'"425*#' "#*''#

9"'c$!c4',,+ $ 

"  +  -76<;.  %  

 % "   ! 
 !>;;;  -766?A7>;.1  
       
   " -+7687A>B.' )  
 1   !>" " " 
  %4    
   2 & &  " 
  &! E!  ,)&  -++" 
>;;?A7B8.
c
  " "   
"  & &  - 
 $.  "  ) 
) )"    
"     "  )
 '#
 " -7:>:!7:::. 
 '#    !
   "  "   $& 
  "   "
 -7::@!7:?@.
&    !     
 "   + $"  & 
  "    " -7:88!7?;;.
&+ c *  ) + 
 2 + 9"'c4',,+' $ 

&    "   !76
 c !  &    
     )
c #  ) " 
      ) !
   c  " 
    ) !>;  76B7  
7B>><< !   ! "   B<666@
 ! "    77;6?7-"& >;;;A7<@!
7<<.
'  
  
 

&  "  
 
      c 

    )
   %   
  "    1  
     "  


&4'' 4$& "#*'"425*#4'' "#*''#

c   "   
     $!$"   
 
&  " 
#      
       
   ' 
   ! 
  "    )-++" >;;?A7:>!7:B.


-.c A
# FF    A
 ! 
 ! F

! 
 ! 
 ! 
 ! 
!


/FF     A
'! 
c! 
! 

/    A
c ! 
! )
 ! 
! 

& F A
!
! 


- .c 
!       
  A
& ! 
&!
c ! 


/FF   A
&! 
"! 
c! 

&FF F F F)FA
/! 
&!)
/! 

/F F F;FA
" !
& !

/      A
!
!
!! 
,   "     
 !    +   $
"   "      
!    ) -768?A777.   
 "     
  "   
 "  )    
      )    
$       
)   "   
  ) !" -"$ 7666A7:B!7::.
 c   $!" 

    !"    
  + !   
    )&  
    ! 
 # !$     
  &"     
       # 
       
  cc  )  &" 
    :7@B>   
  c !   
   # "" -# - ) $.5c . 
c - ) # .'!   
  '#  
 $  2  !
-+" >;;:A7:7.

 $ + 

c       "  
  +  " 
    )!  
)  )    
  +  !
 -766?A7B@.#   
  
)  "  
) ->;;BA78:.


c4$"'#'c4$ 49'' $ "#*'

 !     
   
   '  
     !
 
      
      

 
    c - .+ 
   )    

& 5 & 5    
!    
 


c !     
        
      
     
 +   )    
     
#  
      
G"
 0,0"$
++" 9 " 
>;;>.


2"4& $

+    H 
     
"   ) -   ).
    
 &    
   )     
       # 
c)    
 !    
     ) 
   
  
  ) H   
   *.  

&42*$

c       
 !  &  
 
I #  )      
       ) !
    "     
     c  
  H      
A      
 !  A     
       
    ) ! 
 ! 


&%"*' 

&       
  )      
   &    )!!
   #   
  ! #  
- . )  & !  
!  
     
       
    #   
        
     

&4$,'

1 !      
  c  )   
 )  !   
 ! #  "!
2!
& 1 !
" 

     C
&  !   !1 !
")!
 &     
 &    
     !  ' 
     ! 
  !    
    


&4 '4&%'%"

# !     E"  E
-"* .#  )  !  
   # 
    + 
  ))      
  )     
& E)EE EEEEE   
       
    !   )   
 c 
   

   


c4'##&'

"   !   
 !  - ! .c    
   #     
   & + !
"        
      
  
  #
     
 +    
 


&4+ '

      ! 
   !   
       !
   + 
   )     
    &   ) !
)  &   ) 
   "      
      
    

      )  !
      
  '  !  
   )  
 
"  
    
      )  
 &   !   
         
 
 

>?&4"c*2'

c
  J  J  
   "&)  
    

   
  #   
 !  
!

       c  
"   ! )  
     c c 
 *"'%""  76??
   & c # c " c  
$
76?@c  $ 76@;   
       
   7B" 76@6$ ' , c ' 
    
      
      

#4 -76<7!766;.     
  
   
   $,cc  & 
-$,cc>.-766;!>;;;.     #4 
 

  !  
 " )   "   
     
)  

 

 
     p
p
p