Anda di halaman 1dari 6

Vygotsky sangat dikenali sebagai seorang

ahli psikologi pendidikan yang Teori yang dinyatakan oleh Vygotsky


memperkenalkan teori sosiobudaya. ini merupakan teori gabungan antara
kognitif dengan persekitaran sosial.

TEORI
SOSIOBUDAYA
VYGOTSKY

Teorinya ini juga menyatakan bahawa perkembangan kanak-


kanak bergantung kepada interaksi kanak-kanak dengan orang
ada di sekitarnya yang menjadi alat penyampaian sesuatu budaya
yang membantu mereka membina pandangan tentang
sekelilingnya.
Teori Vygotsky menawarkan suatu
potret perkembangan manusia sebagai
sesuatu yang tidak terpisah dari
kegiatan-kegiatan sosial dan budaya.

Vygotsky menekankan bagaimana


proses-proses perkembangan mental PANDANGAN Ia juga menekankan bagaimana
seperti ingatan, perhatian, dan anak-anak dibantu
VYGOTSKY
penalaran melibatkan pembelajaran berkembang dengan bimbingan
MENGENAI
menggunakan penemuan-penemuan dari orang-orang yang sudah
KONSEP SOSIAL
masyarakat seperti bahasa, sistem berpengalaman di dalam
matematika, dan alat-alat ingatan.
KULTURAL
bidang-bidang tersebut.

Menurut Vygotsky, anak-anak lahir dengan


fungsi mental yang relatif dasar seperti
kemampuan untuk memahami dunia luar dan
memusatkan perhatian.
Vygotsky lebih banyak menekankan
bahasa dalam perkembangan kognitif
daripada Piaget.

PANDANGAN VYGOTSKY
MENGENAI PERKEMBANGAN
BAHASA

Bahasa dan pemikiran berkembang


sendiri, tetapi selanjutnya anak Bagi Vygotsky, bahasa
mendalami bahasa dan belajar berkembang dari interaksi
menggunakannya sebagai alat untuk sosial dengan orang lain.
membantu memecahkan masalah.
Maksud dari ZPD adalah
menitikberatkan ZPD pada Vygotsky percaya bahwa anak
interaksi sosial akan dapat akan jauh lebih berkembang jika
memudahkan perkembangan berinteraksi dengan orang lain.
anak.

PANDANGAN VYGOTSKY
MENGENAI ZON
PERKEMBANGAN
PROKSIMAL

Menurut teori Vygotsky, ZPD merupakan celah antara actual development dan
potensial development, dimana antara apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu
tanpa bantuan orang dewasa dan apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu dengan
arahan orang dewasa atau kerjasama dengan teman sebaya.
Perancah ( scaffolding) berkait
rapat dengan idea zon perkembangan
proksimal.

KONSEP SCAFFOLDING
MENURUT VYGOTSKY

Satu struktur yang menyokong satu


Scaffolding bermaksud kerangka
struktur yang lain. Apabila struktur
besi/ kayu yang menyokong
yang baru itu sudah kuat/ lengkap dan
bangunan.
boleh berdiri sendiri, struktur
sokongan itu akan dibuang.
Konstruktivisme adalah suatu Konstruktivisme yang mempunyai
teori belajar yang mempunyai pengaruh besar pada tahun 1930
suatu pedoman dalam falsafah yang bekerja sebagai ahli Psikologi
dan antropologi sebaik Rusia adalah L.S. Vygotsky, yang
psikologi. sangat tertarik pada kesan
interaksi pelajar dengan rakan
sekelas pada pelajaran.

PANDANGAN
VYGOTSKY
MENGENAI
KONSTRUKTIVIS
ME

Vygotsky percaya bahwa subjek yang


Vygotsky adalah seorang guru
dipelajari berpengaruh pada proses
yang tertarik untuk mereka
belajar, dan mengakui bahwa setiap
kurikulum sebagai fasilitator
disiplin ilmu mempunyai matlamat
dalam interaksi pelajar.
pembelajaran tersendiri.