Anda di halaman 1dari 6

Vygotsky sangat dikenali sebagai seorang

Teori yang dinyatakan oleh Vygotsky


ahli psikologi pendidikan yang
ini merupakan teori gabungan antara
memperkenalkan teori sosiobudaya.
kognitif dengan persekitaran sosial.

TEORI
TEORI
SOSIOBUDAYA
SOSIOBUDAYA
VYGOTSKY
VYGOTSKY

Teorinya ini juga menyatakan bahawa perkembangan kanak-


kanak bergantung kepada interaksi kanak-kanak dengan orang
ada di sekitarnya yang menjadi alat penyampaian sesuatu budaya
yang membantu mereka membina pandangan tentang
sekelilingnya.
Teori Vygotsky menawarkan suatu
potret perkembangan manusia sebagai
sesuatu yang tidak terpisah dari
kegiatan-kegiatan sosial dan budaya.

Vygotsky menekankan bagaimana


PANDANGAN
proses-proses perkembangan mental Ia juga menekankan bagaimana
seperti ingatan, perhatian, dan
VYGOTSKY
anak-anak dibantu
penalaran melibatkan pembelajaran MENGENAI berkembang dengan bimbingan
menggunakan penemuan-penemuan KONSEP SOSIAL dari orang-orang yang sudah
masyarakat seperti bahasa, sistem KULTURAL berpengalaman di dalam
matematika, dan alat-alat ingatan. bidang-bidang tersebut.

Menurut Vygotsky, anak-anak lahir dengan


fungsi mental yang relatif dasar seperti
kemampuan untuk memahami dunia luar dan
memusatkan perhatian.
Vygotsky lebih banyak menekankan
bahasa dalam perkembangan kognitif
daripada Piaget.

PANDANGAN VYGOTSKY
MENGENAI PERKEMBANGAN
BAHASA

Bahasa dan pemikiran berkembang


sendiri, tetapi selanjutnya anak Bagi Vygotsky, bahasa
mendalami bahasa dan belajar berkembang dari interaksi
menggunakannya sebagai alat untuk sosial dengan orang lain.
membantu memecahkan masalah.
Maksud dari ZPD adalah
menitikberatkan ZPD pada
Vygotsky percaya bahwa anak
interaksi sosial akan dapat
akan jauh lebih berkembang jika
memudahkan perkembangan
berinteraksi dengan orang lain.
anak.

PANDANGAN VYGOTSKY
PANDANGAN VYGOTSKY
MENGENAI ZON
MENGENAI ZON
PERKEMBANGAN
PERKEMBANGAN
PROKSIMAL
PROKSIMAL

Menurut teori Vygotsky, ZPD merupakan celah antara actual development dan
potensial development, dimana antara apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu
tanpa bantuan orang dewasa dan apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu dengan
arahan orang dewasa atau kerjasama dengan teman sebaya.
Perancah ( scaffolding) berkait
rapat dengan idea zon perkembangan
proksimal.

KONSEP SCAFFOLDING
MENURUT VYGOTSKY

Satu struktur yang menyokong satu


Scaffolding bermaksud kerangka
struktur yang lain. Apabila struktur
besi/ kayu yang menyokong
yang baru itu sudah kuat/ lengkap dan
bangunan.
boleh berdiri sendiri, struktur
sokongan itu akan dibuang.
Konstruktivisme yang mempunyai
Konstruktivisme adalah suatu
pengaruh besar pada tahun 1930
teori belajar yang mempunyai
yang bekerja sebagai ahli Psikologi
suatu pedoman dalam falsafah
Rusia adalah L.S. Vygotsky, yang
dan antropologi sebaik
sangat tertarik pada kesan
psikologi.
interaksi pelajar dengan rakan
sekelas pada pelajaran.

PANDANGAN
PANDANGAN
VYGOTSKY
VYGOTSKY
MENGENAI
MENGENAI
KONSTRUKTIVIS
KONSTRUKTIVIS
ME
ME

Vygotsky percaya bahwa subjek yang Vygotsky adalah seorang guru


dipelajari berpengaruh pada proses yang tertarik untuk mereka
belajar, dan mengakui bahwa setiap kurikulum sebagai fasilitator
disiplin ilmu mempunyai matlamat dalam interaksi pelajar.
pembelajaran tersendiri.