Anda di halaman 1dari 13

c c


  
  
  

 

Dalam bab ini membincangkan tentang
 

3.2.1 Visi

Bank Rakyat menjadi Bank pilihan oleh anggota-anggotanya kerana apa jua
perkhidmatan yang disediakan oleh Bank Rakyat, ia adalah yang terbaik
berbanding dengan apa yang ditawarkan oleh institusi-institusi kewangan
yang lain. Keanggotaan dalam Bank Rakyat menjadi begitu bermakna dan
tidak ada sebab mengapa anggota-anggota harus berurusniaga dengan
pihak lain.

Visi ini menghasilkan tagline ´Bank Rakyat Bank Pilihan Anda´.

3.2.2 Misi

Tujuan utama Bank ini ialah hendak meninggikan taraf ekonomi anggotanya
dengan cara memberi pinjaman atau pembiayaan pada kadar keuntungan
yang berpatutan bagi kegunaan pertanian, usaha-usaha menjalankan
pengeluaran, pemasaran, perusahan, perikanan, pengangkutan,
perumahan, perniagaan, dan daya-daya usaha lain yang difikirkan perlu
bagi kepentingan anggotanya, dan juga menggalakkan jimat cemat dan
simpanan wang.
(undang-undang kecil perkara 501)

3.2.3 Matlamat syarikat


 ! "##$%#$&%&

 $%#$

1. Sistem Perbankan Syariah

seperti juga bank-bank yang lain di Malaysia. Bank Rakyat juga telah menyediakan
dan menawarkan Skim Perbankan Tanpa Faedah kepada pelangganya tidak kira
bangsa dan agama. Produk yang ditawarkan termasuklah Akaun Tabungan Al-
Wadiah, Al-Bay Bithman Ajil dan mudhrabah. Dengan adanya penawaran produk
seperti ini dipercayai Bank Rakyat boleh memperkembangkan lagi perkhidmatan
Skim Perbankan Syariah ini dengan lebih banyak lagi dalam pelbagai urusan.

2. Perkhidmatan Automatic Teller Machine (ATM)

Dengan kemajuan teknologi dan kepesatan perkembangan di dalam sektor di


Malaysia, Bank Rakyat juga tidak ketinggalan dalam menyediakan perkhidmatan
ATM kepada pelangganya. Oleh itu, dengan penyediaan lebih banyak lagi ATM ini
dipercayai dapat menarik lebih ramai lagi bilangan pelanggan di dalam Bank Rakyat.
Malah jika mesin ini dipelbagaikan pula kegunaanya, ia dapat menarik perhatian
seluruh penduduk di Malaysia kepada Bank Rakyat.

3. Mempertingkatkan Imej Bank

Sebagai sebuah Bank Rakyat, seharusnya merebut peluang ini untuk


memperkenalkan imej yang dinamik terhadap seluruh masyarakat. Pelbagai langkah
boleh diambil oleh Bank Rakyat, contohnya mengadakan aktiviti-aktivit sukan,
promosi dan publisiti yang meluas untuk menyedarkan masyarakat tentang
fungsinya yang tersendiri. Selain itu, pembaharuan dari segi logo, konsep dan
produk dapat memberi kelainnan kepada masyarakat. Khidmat cemerlang yang
ditunjukkan oleh kakitangan juga dapat mempertingkatkan imej Bank Rakyat.
Dengan adanya semua gabungan aktiviti-aktiviti ini, ia akan dapat meyakinkan orang
ramai tentang produk-produk yang disediakan.

4. Galakan kerajaan

Selaras dengan langkah kerajaan dalam menggalakkan kemajuan dan


pembangunan negara, Bank Rakyat haruslah mengambil peluang ini untuk terus
mempelbagaikan perkhidmatan yang sedia ada, mempertingkatkan lagi mutu
perkhidmatan dan memperkenalkan produk-produk baru di pasaran. Dengan
langkah yang drastik ini, Bank Rakyat dapat mempertingkatkan dana dan
memperkukuhkan modal pusingannya unutk terus bersaing dengan bank-bank
perdagangan yang lain.
 &%&

1. Persaingan dengan bank-bank Perdagangan yang lain

Oleh kerana terdapat pelbagai bank di negara kita, Bank Rakyat tidak terkecuali
daripada menghadapi persaingan yang sengit dalam pengurusan dan perniagaanya.
Oleh itu, Bank Rakyat harus memainkan peranan penting untuk menyakinkan orang
ramai terhadap perkhidmatanya dengan menjalankan promosi yang meluas bagi
mengahapi persaingan bank-bank perdagangan dan bank asing yang lebih dikenali
dan menggunakan peralatan yang lebih canggih. Selain itu, Bank Rakyat juga
menghadapi persaingan dengan bank-bank yang mengamalkan Konsep Perbankan
Syariah seperti Bank Islam, Bank Muamalat, Bank Al-Rajhi, dan Kuwait Finance
House.

2. keseimbangan antara pembangunan dan keuntungan

Bank Rakyat ditubuhkan dengan objektif utamanya untuk menggalakkan


pembangunan dan keuntungan. Oleh itu, Bank Rakyat haurs mengimbangi diantara
keuntungan dan pembangunan dalam mencapai matlamat utama seperti badan
perniagaan yang lain iaitu mendapatkan keuntungan yang maksimum. Perkara ini
yang akan mendatangkan dilema kepada Bank Rakyat kerana terpaksa
mengimbangi kedua-duanya. Oleh itu, tidak wajar jika Bank Rakyat menjalankan
aktivitinya semata-mata untuk mendapatkan keuntungan maksimum tanpa
memperdulikan dari aspek pembangunan.

3. keadaan ekonomi negara

Walaupun dalam kegawatan ekonomi Negara yang melanda dahulu, Bank Rakyat
masih mampu bertahan tetapi kesan daripada kegawatan ini jelas dilihat dalam
penurunan jumlah deposit dan simpanan. Begitu juga dengan aktiviti pembiayaan
yang mana jika dilihat sekarang terdapat beberapa jenis pembiayaan yang
ditawarkan kepada pelanggan berbanding dahulu sebelum kegawatan ekonomi
melanda Negara.

Selain iitu, penangguhan dalam pembayaran balik pinjaman dan penjadualan


semula pinjaman bertambah dan ini akan merugikan pihak Bank Rakyat. Oleh itu,
jika keadaan iniberterusan ia merupakan satu kekangan kepada Bank Rakyat unutk
memperkembangkan perniagaannya.
' ! "#    

'  

1. Sistem komputer yang cekap

sistem komputer yang cekap dapat menambahkan keyakinan para pelanggan


untuk menyimpan deposit mereka di Bank. Ini kerana pelbagai tomahan yang
dilemparkan kepada pekerja Bank yang pecah amanah sekiranya berlaku
kehilangan wang pelanggan.

Oleh itu, pengurusan yang cekap akan menyukarkan para pekerja melakukan
kecurian, hal ini akan diketahui dengan cepat oleh pihak lain sekiranya terdapat kes
kecurian. Selain itu, sistem berkomputer yang beroperasi secara ´on line´ akan
memudahkan para pelanggan membuat pengeluaran di mana-mana Cawangan
Bank Rakyat. Oleh itu, dengan adanya sistem ini ia akan menyukarkan penipuan
oleh mana-mana pihak.

2. Strategi pemasaran yang berkesan

Strategi pemasaran adalah merupakan salah satu faktor penentuan kejayaan


sesuatu perniagaan. Bagi aktiviti pembiayaan produk, Bank Rakyat Cawangan
Langkawi telah mengkhususkan sektor kerajaan sebagai sasaran produk yang
menguntungkan Bank Rakyat untuk tempoh jangkamasa panjang. Selain sektor
kerajaan, Bank Rakyat juga telah mengenalpasti anak syarikat kerajaan yang lain
seperti LADA Eco, Taliworks, Lafarge Cemment, Langkawi Port, Faber Medi dan
MAS.

Selain itu juga, Bank Rakyat mengambil langkah dengan mempromosikan


produk pembiayaan Bank dengan mengedarkan flyers ke merata tempat, iklan
television, menggantungkan kain rentang di hadapan premis Bank Rakyat serta di
tempat-tempat awam yang strategik untuk menarik minat pelanggan mengenai
Pembiayaan 1 Asalah. Dan strategi yang terbaru dilakukan dengan menubuhkan
BR Smart iaitu latihan siswazah, bertujuan untuk mempromosikan produk
pembiayaan terutamanya Pembiayaan Aslah.

3. Rangkaian Cawangan

Dalam tempoh 56 tahun, Bank Rakyat telah berjaya membuka

Ini menunjukkan bahawa Bank Rakyat telah berjaya mengorak langkah untuk
memajukan diri dalam bidang perbankan. Pada permulaannya, Bank Rakyat telah
membuka cawangan di Bukit Mertajam. Memandangkan keperluan untuk
menubuhkan cawangan di Kuala Lumpur begitu mendesak, Bank Rakyat telah
membuka cawangan di tempat lain. Dengan penubuhan cawangan-cawangan ini,
beberapa Bank persatuan lain telah tampil untuk menjadi ahli dan membubarkan
perniagaan supaya diambil-alih oleh Bank Rakyat.

4. Pinjaman pajak gadai Islam


Pinjaman Pajak Gadai Islam adalah satu skim pinjaman secara Islam yang
ditawarkan oleh Bank Rakyat. Dengan adanya skim pinjaman ini, ia dapat
menyediakan alternatif kepada masyarakat terutama orang Melayu yang
berpendapatan rendah dalam memenuhi keperluan wang tunai dengan segera.
Selain itu, ia dapat menghapuskan riba dalam urusan pajak gadai Konvensional.
Oleh yang demikian, Bank Rakyat menjadi tumpuan pelanggan dari pelbagai
bangsa dan agama. Ini adalah salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Bank Rakyat
dan berpotensi besar meraih keuntungan jangka masa panjang disamping
membantu masyarakat.

' 

1. Skop pembiayaan yang terhad

Objektif utama penubuhan Bank Rakyat telah ditetapkan iaitu menggalakkan


kemajuan dengan pemberian kemudahan pinjaman, perkhidmatan perbankan dan
menyelenggara simpanan dan pelaburan. Dengan adanya objektif tersebut,
menjadikan perkhidmatan yang ditawarkan oleh Bank Rakyat adalah terhad dalam
bidang tertentu sahaja. Contohnya Produk Manzili. Sekiranya Kontrak Perumahan
di Langkawi kurang, maka akan kuranglah permintaan untuk pembiayaan Manzili.

2. Penggunaan konsep yang kurang efektif

Bank Rakyat hanya menggunakan konsep Al-Bai Bitamil Ajil untuk pembiayaan
perumahan. Sedangkan dalam perbankan Islam terdapat lagi konsep lain yang
lebih bermotifkan perkongsian keuntungan dan kerugian contohnya Musyarakah
Mutanaqisah.

3. kesukaran mencari pelanggan

Selain daripada itu, Bank Rakyat juga mengalami masalah dalam mencari
pelanggan-pelanggannya yang mengalami tunggakan yang besar. Kebanyakan
pelanggan ini telah berhenti kerja atau berpindah ke tempat lain dan ini akan
menyukarkan pihak Bank menghubungi pelanggan-pelanggan tersebut. Ini akan
menyebabkan Bank Rakyat mengalami kerugian yang besar dan akan
meninggalkan ´ pembiayaan tidak berbayar´.

4. kesukaran bagi pelanggan yang bukan bekarja dalam sektor kerajaan

Bagi pekerja swasta khususnya, mengalami masalah dalam membuat pembiayaan,


walaupun mereka mempunyai gaji yang tinggi, tetapi tidak boleh membuat
pembiayaan di Bank Rakyat. Sedangkan Bank Rakyat bertujuan untuk membantu
rakyat yang memerlukan.
()$ #$ #
* #
c c'


+ ,+ -+ .

' 













































'c$$$  


















































' $/$#$0





''-$#

Secara keseluruhannya tidak banyak masalah yang saya hadapi kecuali


masalah kecil sahaja dan dapat diatasi dengan mudah.

1. kesulitan untuk mendapatkan maklumat

Memandangkan tempat yang saya jalani latihan industri adalah dalam sektor
perbankan, maka sukar bagi saya mendapatkan maklumat terperinci. Ini
disebabkan terdapat kerahsiaan bank yang tidak boleh didedahkan kepada
orang awam selain daripada kakitangan bank.

Cara mengatasi

Hanya menguruskan tugas-tugas tertentu dan membuat perjanjian dengan pihak


bank Rakyat akan merahsiakan maklumat dan menjaga etika perbankan.
Maklumat-maklumat tertentu hanya boleh digunakan untuk tujuan akademik
sahaja bagi menjaga kepentingan bank.
'( #