Anda di halaman 1dari 37

Scribd

• Explore
• Community
Upload a Document
Top of Form

Search Books, Presentations, Business, Academics...


Bottom of Form

• Login
Top of Form

http://w w w .scrib http://w w w .scrib

Bottom of Form

• Sign Up
• |
• Log In

1
First Page
Previous Page
Next Page

/ 11
Zoom Out
Zoom In
Fullscreen
Exit Fullscreen
Select View Mode

View Mode
BookSlideshowScroll
Search ¶co

Readcast
Add a Comment
Embed & Share

Reading should be social! Post a message on your social networks to let others know what you're
reading. Select the sites below and start sharing.
Readcast this Document
Top of Form

Login to Add a Comment

4gen

Bottom of Form

Share & Embed


http://w w w

Link / URL:
Embed Size & Settings:
(auto)

• Width: Auto
300

• Height: (proportional to specified width)


1

• Start on page:
Scroll

• Preview View:
<a title=

More share options


Add to Collections
Download this Document for Free
Auto-hide: on
AKHLAK
• DEFINISI AKHLAK
Akhlak berasal dari bahasa arab yakni khuluqun

yang menurut loghat diartikan: budi pekerti,


perangai, tingkah laku atau tabiat.
• DEFINISI MORAL
Moral berasal dari bahasa latin yakni mores kata

jamak dari mos yang berarti adat kebiasaan.
Sedangkan dalam bahasa Indonesia moral
diartikan dengan susila. Sedangkan moral adalah
sesuai dengan ide-ide yang umum diterima
tentang tindakan manusia, mana yang baik dan
mana yang wajar.
• DEFINISI ETIKA
Dari segi etimologi (ilmu asal usul kata), etika

berasal dari bahasa yunani, ethos yang berarti


watak kesusilaan ata adat. Dalam Kamus Umum
Bahasa Indonesia, ilmu en etahuan tentan
•Contoh-contoh Perbezaan Antara Akhlak dan
Moral
•1.Pakaia n : Menurut Islam pakaian bagi seseorang
muslim mestilah menutup aurat. Seandainya
mereka tidak menutup aurat maka ia telah
dianggap sebagai orang yang tidak berakhlak
kerana telah melanggar peraturan yang telah
ditetapkan oleh Allah swt. Berbeza dengan moral,
jika seseorang itu mendedahkan aurat tetapi
masih mempunyai perlakuan yang baik, maka
mereka masih dianggap bermoral oleh sesetengah
pihak.
•2. Pergaulan bebas antara lelaki dan
perempuan : Fenomena seumpama ini sudah
menjadi suatu lumrah bai masyarakat di Barat dan
masyarakat kita. Berdasarkan penilaian Barat
perkara ini masih dianggap bermoral, sebaliknya
jika dilihat dari sudut akhlak Islam, perlakuan
sedemikian sudah dian a tidak berakhlak.
SKOP AKHLAK DALAM ISLAM

•a) Akhlak dengan Allah : Antara ciri-ciri penting


akhlak manusia dengan Allah swt ialah :
• Beriman kepada Allah.
• Beribadah atau mengabdikan diri, tunduk, taat
dan patuh kepada Allah
•Sentiasa bertaubat dengan tuhannya
•Mencari keredhaan Tuhannya
•Melaksanakan perkara-perkara yang wajib, fardhu
dan nawafil.
• Redha menerima Qadha' dan Qadar Allah : Sabda
Rasulullah saw yang bermaksud : "Apabila
mendapat kesenangan dia bersyukur dan
apabila dia ditimpa kesusahan dia bersabar
maka menjadilah baik baginya."

• b ) A k h l a k d e n g a n
m a n u s i a :
• A k h l a k d e n g a n
R a s u l u l l a h : i a i t u b e r i m a n
d e n g a n
penuh keyakinan bahawa nabi Muhammad saw
adalah benar-benar nabi dan Rasul Allah yang
menyampaikan risalah kepada seluruh manusia dan
mengamalkan sunnah yang baik yang berbentuk
suruhan ataupun larangan.
• A k h l a k d e n g a n i b u b a p a :
i a i t u b e r b u a t b a i k
(berbakti) ke pada ibu bapa. Berbuat baik di sini
mengandungi erti meliputi dari segi perbuatan,
perkataan dan tingkah laku. Contohnya berkata
dengan sopan dan hormat, merendahkan diri,
berdoa untuk keduanya dan menjaga keperluan
hidupnya apabila mereka telah uzur dan
sebagainya. Firman Allah swt yang bermaksud :"
Kami perintahkan manusia berbuat baik kepada
kedua ibu bapa."
• A k h l a k d e n g a n g u r u :
M a k s u d d a r i s e b u a h h a d i t h
Nabi saw: "Muliakanlah orang yang kamu belajar
daripadanya." Setiap murid dikehendaki
memuliakan dan menghormati gurunya kerana
peranan guru mengajarkan sesuatu ilmu yang
merupakan perkara penting di mana dengan ilmu
tersebut manusia da at menduduki tem at an
• A k h l a k k e p a d a j i r a n
t e t a n g g a : U m a t I s l a m
dituntut supaya berbuat baik terhadap jiran
tetangga. Contohnya tidak menyusahkan atau
mengganggu mereka seperti membunyikan radio
kuat-kuat, tidak membuang sampah di muka rumah
jiran, tidak menyakiti hati mereka dengan
perkataan-perkataan kasar atau tidak sopan dan
sebagainya. Malah berbuat baik terhadap jiran
tetangga dalam pengertiannya itu dapat
memberikan sesuatu pemberian kepada mereka
sama ada sokongan moral atau material.
• A k h l a k s u a m i i s t e r i : Firman Allah
swt yang
bermaksud : "Dan gaulilah olehmu isteri-isteri itu
dengan baik."
• A k h l a k d e n g a n a n a k - a n a k :
I s l a m m e n e t a p k a n
peraturan terhadap anak-anak. Sabda Rasulullah
saw yang bermaksud : "Kanak-kanak lelaki
disembelih aqiqahnya pada hari ketujuh dari
kelahirannya dan diberi nama dengan baik-baik dan
dihindarkan ia daripada perkara-perkara yang
memudharatkan. Apabila berusia enam tahun
hendaklah diberi pengajaran dan pendidikan akhlak
yang baik."
• A k h l k
n nk mkr
t : Firm n All h n
• c) Akhlak terhadap makhluk selain manusia :
•Malaikat :Akhlak Islam menuntut seseorang muslim supaya menghormati
para malaikat dengan menutup kemaluan walaupun bersendirian dan tidak
ada orang lain yang melihat.
•Jin : Adab terhadap golongan jin antaranya Rasulullah melarang membuang hadas kecil di
dalam lubang-lubang di bumi kerana ia adalah kediaman jin. Sabda Rasulullah saw yang
bermaksud : "Jangan kamu beristinjak
dengan tahi kering dan jangan pula dengan tulang-tulang kerana
sesungguhnya tulang-tulang itu adalah makanan saudara kamu dari
kalangan jin."
•Haiwan ternakan : Haiwan yang digunakan untuk membuat kerja, maka tidak
boleh mereka dibebani di luar kesanggupan mereka atau dianiaya atau
disakiti. Malah ketika hendak menyembelih untuk dimakan sekalipun,
maka hendaklah penyembelihan dilakukan dengan cara yang paling baik
iaitu dengan menggunakan pisau yang tajam, tidak mengasah pisau di
hadapan haiwan tersebut atau menyembelih haiwan di samping haiwan-
haiwan yang lain.
•Haiwan bukan ternakan : tidak menganiayai haiwan-haiwan bukan ternakan
seperti mencederakannya dengan menggunakan batu dan sebagainya.
•Alam : Manusia diperintahkan untuk memakmurkan sumber-sumber alam
demi kebaikan bersama. Islam menetapkan bahawa alam ini tidak boleh
dicemari dengan kekotoran yang boleh merosakkan kehidupan manusia
dan kehidupan lainnya.

AKHLAK DALAM KEHIDUPAN
• A k h l a k j u g a m e r u p a k a n
n i l a i y a n g
menjamin keselamatan daripada api
neraka. Islam menganggap mereka yang
tidak berakhlak tempatnya dia dalam
neraka. Umpamanya seseorang itu
melakukan maksiat, menderhaka kepada
ibu bapa, melakukan kezaliman dan
sebagainya, sudah pasti Allah akan
menolak mereka daripada menjadi ahli
syurga.
•Selain itu, akhlak juga merupakan ciri-ciri
kelebihan di antara manusia kerana ianya
lambang kesempurnaan iman,
ketinggian taqwa dan kealiman seseorang
manusia yang berakal. Dalam hal ini
•Kekalnya sesuatu ummah juga kerana
kukuhnya akhlak dan begitulah juga
runtuhnya sesuatu ummah itu kerana
lemahnya akhlaknya. Hakikat kenyataan di atas
dijelaskan dalam kisah-kisah sejarah dan
tamadun manusia melalui al-Quran seperti
kisah kaum Lut, Samud, kaum nabi Ibrahim,
Bani Israel dan lain-lain. Ummah yang
berakhlak tinggi dan sentiasa berada di bawah
keredhaan dan perlindungan Allah ialah
ummah yang seperti di Madinah pada zaman
Rasulullah saw.
• K e t i a d a a n a k h l a k y a n g b a i k
p a d a d i r i i n d i v i d u
atau masyarakat akan menyebabkan berlaku
pelbagai krisis dalaman dan luaran seperti
krisis nilai diri, keruntuhan rumahtangga,
masyarakat belia yang mundur dan boleh
membawa kepada kehancuran sesebuah
negara. Presiden Perancis ketika memerintah
Perancis dulu pernah berkata :"Kek al aha n
•akhlak merupakan perhiasan diri bagi seseorang
sebagaimana aqidah merupakan tunjang
agama, syariat merupakan cabang dan
rantingnya manakala akhlak adalah yang
mewarnai seperti bunga-bungaan yang
menyerikan hiasan pokok tersebut.
• A k h l a k t i d a k d a p a t d i b e l i
a t a u d i n i l a i d e n g a n
wang ringgit Ia wujud di dalam diri seseorang
hasil daripada didikan kedua ibu bapa atau
penjaga serta pengaruh dari masyarakat
sekeliling mereka. Jika sejak kecil kita
didedahkan dengan akhlak yang mulia, maka
secara tidak langsung ia akan mempengaruhi
tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari
hinggalah seterusnya.

Akhlak Berasal Dari Bahasa • DEFINISI
AKHLAK
Reads:
986

Uploaded:
02/10/2010
Category:
Uncategorized.
Rated:
0 5 false false 0

Download this Document for FreePrintMobileCollectionsReport Document


This is a private document.

afrayin
Follow
Share & Embed
http://w w w

Link / URL:
Embed Size & Settings:
(auto)

• Width: Auto
300

• Height: (proportional to specified width)


1

• Start on page:
Scroll

• Preview View:
<a title=

More share options


Related
1. 15 p.

Hubungan Akhlak,Islam Dan Iman


Reads: 0
16 p.

BAB I1
Reads: 2754
14 p.

Akhlak Dan Moral Dalam Islam


Reads: 9724
2. 20 p.

konsep akhlak menurut perspektif I...


Reads: 0
20 p.

Konsep, Skop Dan Peranan Akhlak Is...


Reads: 0
5 p.

Pembentukan Akhlak Menurut Islam


Reads: 519
3. 10 p.

Macam-macam Akhlak Mulia


Reads: 13527
12 p.

Psiko Gan Baby


Reads: 180
3 p.

weni akhlak
Reads: 224
4. 127 p.

syarah-usul-20
Reads: 1749
3 p.

Akhlak Moral Dan Etika


Reads: 0
7 p.

Mata Kuliah Akhlak


Reads: 18
5. 26 p.

Tugas Mata Kuliah Pendidikan Agama...


Reads: 1582
14 p.

Etika, Moral, dan Akhlak


Reads: 268
22 p.

Ruang Lingkup Ajaran Islam


Reads: 580
6. 16 p.

Tamadun Islam Dan Peradaban Manusi...


Reads: 6067
24 p.

Aritikel Review
Reads: 195
6 p.

Exam
Reads: 163
7. 17 p.

Software Development Cycle &amp; I...


Reads: 0
4 p.

Develop Your Strengths


Reads: 0
2 p.

9701_s08_ms_1
Reads: 0
8. 1 p.

Readme
Reads: 0
19 p.

docu
Reads: 0
18 p.

Windows Server 2008 TS Session Bro...


Reads: 0
9. 50 p.

Crystal
Reads: 0
More from this user
1. 11 p.
• Akhlak Ber... DEFINISI AKHLAK
From: afrayin
Reads: 1,015
22 p.
KAJIAN SOSIAL
From: afrayin
Reads: 296
Top of Form

Login to Add a Comment

Submit 4gen

Bottom of Form

Zieyra Norfa readcast this 5 days agoLearn more about Readcast.

Joanna George readcast this 07 / 26 / 2010Learn more about Readcast.


anysslovato readcast this 07 / 19 / 2010Learn more about Readcast.
f@_2 readcast this 07 / 14 / 2010Learn more about Readcast.
wan_noriah78 readcast this 06 / 21 / 2010Learn more about Readcast.
nasihudin readcast this 05 / 12 / 2010Learn more about Readcast.
Print this document
High Quality
Open the downloaded document, and select print from the file menu (PDF reader required).
Browser Printing
Coming soon!
Sign up
Use your Facebook login and see what your friends are reading and sharing.
Other login options

Login with Facebook


Top of Form
http://w w w .scrib http://w w w .scrib

Bottom of Form

Signup
I don't have a Facebook account
Top of Form
default

email address (required)

create username (required)

password (required)
Send me the Scribd Newsletter, and occasional account related communications.

Privacy policy
You will receive email notifications regarding your account activity. You can manage these
notifications in your account settings. We promise to respect your privacy.
Bottom of Form

Why Sign up?

Discover and connect with people of similar interests.

Publish your documents quickly and easily.

Share your reading interests on Scribd and social sites.


Already have a Scribd account?
Top of Form

email address or username

password
Log In

Trouble logging in?


Bottom of Form

Login Successful
Now bringing you back...

« Back to Login
Reset your password
Please enter your email address below to reset your password. We will send you an email with
instructions on how to continue.
Top of Form

Email address:

You need to provide a login


for this account as well.

Login:

Submit

Bottom of Form
Upload a Document
Top of Form

Search Books, Presentations, Business, Academics...


Bottom of Form
Scribd
• About
• Press
• Jobs
• Contact
• Blog
• Scribd Store
Legal
• Terms - General
• Terms - API
• Terms - Privacy
• Copyright
Help & Tools
• Getting Started
• Community Guidelines
• Support & FAQ
• Web Stuff
Partners
• Partners
• Branded Reader
• Developers / API
Subscribe to Us
• On Scribd
• On Twitter
• On Facebook
Top of Form

Enter your email address:


Sign Up

or

Bottom of Form
What's New
• We have updated our Terms of Service
• Branded Reader
• Desktop Uploader
scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd.

YUSMI ALFARUQI
SABDA RASULULLAH SAW
“Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati seorang yang lebih tua, tidak
menyayangi seorang yang lebih kecil dan tidak mengakui hak seorang alim.” (Riwayat Ahmad,
disahihkan oleh Al-Albani)

Khamis, 2009 Februari 12


KEPENTINGAN AKHLAK
Akhlak adalah salah satu cabang yang penting dalam Islam.Para rasul yang diutuskan di atas
muka bumi ini membawa dua tugas penting iaitu menyuruh manusia menyembah Allah yang Esa
dan memimpin manusia ke arah akhlak yang mulia.Rasulullah SAW pernah bersabda dengan
maksudnya"Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang
mulia."Begitu juga di dalam buku Mengapa saya menganut Islam,karangan Fathi Yakan
menjelaskan kepentingan akhlak dalam kehidupan manusia dunia dan akhirat serta hubungan di
antara akhlak dan akidah dan hubungan di antara akhlak dan ibadah.

Hubungan akhlak dan akidah.

Rasulullah SAW telah bersabda "‫" اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا‬yang bermaksud "Iman orang
mukmin yang paling sempurna ialah orang yang mempunyai akhlak yang paling baik di antara
mereka."Begitu juga Nabi pernah ditanya tentang 'Apakah itu kecelakaan',maka nabi menjawab
kecelakaan itu ialah ‫ سوء الخلق‬iaitu akhlak yang buruk.Justeru itu,iman yang baik dan sempurna
akan terpancar melalui akhlak yang baik dan hebat.Adalah tidak benar kalau ada yang
mengatakan "Yang penting dalam hati,luaran tak penting"Ini adalah kefahaman yang
salah.Sebab itu kita lihat ramai dikalangan orang Islam hari ni tak tutup aurat,kalau tutup pun
macam tak tutup je,tak sembahyang,terkinja-kinja sana sini,fitnah sana bohong sini,hasad
dengki,main judi,zina macam binatang kaki empat,ayam pun tak rembat anak sendiri dan
macam-macam lagi le yang kalau ditulis kat sini tentang akhlak buruk orang Islam hari ni takkan
habis.

Itulah sebabnya,kita kena kuatkan dan kukuhkan aqidah.Bagi kefahaman yang jitu kepada anak-
anak kita di sekolah dan universiti.Jangan setakat taklid saja tapi tak faham pun kenapa mereka
mesti sembah Allah yang Esa.Jumhur ulama' dah sepakat bahawa tidak dibenarkan bertaklid
dalam perkara aqidah.Saya rasa pemimpin kita tak serius tentang keruntuhan akhlak dan aqidah
yang berlaku hari ni.Mereka ni sibuk cerita pasal politik tak habis-habis,cerita pasal lompat sana
sini,cerita pasal derhaka pada manusia tapi derhaka pada Allah buat tak tau je. Pada hakikatnya
masalah yang membelenggu umat Islam kat Malaysia ni masih tak pernah selesai.
Dicatat oleh USTAZ YUSMI di 19:55
0 ulasan:
Catat Ulasan
Catatan Terbaru Catatan Lama Laman utama
Langgan: Catat Ulasan (Atom)
Langgan
Catatan

Atom
Catatan
Ulasan

Atom
Ulasan

BINTI HABIBATI

USRATI
Arkib Blog
• ► 2010 (14)
○ ► Ogos (1)
 AHLAN YA RAMADHAN
○ ► Julai (3)
 KEPENTINGAN SOLAT
 JANGAN MEMPERMAINKAN UKUM ALLAH
○ ► Mei (4)
 HUKUM ALLAH
 Kenyataan Dewan Ulamak Tentang Judi Piala Dunia
 Kenyataan Dewan Ulamak Tentang Judi Piala Dunia
 Kenyataan Dewan Ulamak Tentang Judi Piala Dunia
○ ► April (2)
 ISLAM DANCABARAN MASA KINI
 ISLAM DAN CABARAN MASA KINI
○ ► Februari (1)
 RASULULLAH SAW PENYELAMAT UMMAT
○ ► Januari (3)
 AKU HAIRAN
 SOLAT GERHANA BULAN DAN MATAHARI
 MEMPERJUANGKAN AGAMA ALLAH
• ▼ 2009 (39)
○ ► November (1)
 Ketaqwaan dalam korban.
○ ► Oktober (4)
 PANDANGAN UST HASRIZAL DALAM ISU FACEBOOK
 TAAJUB SOLAT TARAWIKH DI MESIR
 BIODATA RASULULLAH SAW
 KEMENANGAN AIDILFITRI
○ ► September (2)
 Beza SEBAT ISLAM dengan SEBAT SIVIL
 AKADEMI RAMADHAN
○ ► Ogos (4)
 JOM TINGGALKAN MAKSIAT
 RAMADHAN AL-MUBARAK
 MADRASAH RAMADHAN
 PERSOALAN RAMADHAN-DIJAWAB DR.YUSOF AL-QARDHAWI
○ ► Julai (4)
 IBADAH DALAM ISLAM
 AHLAN WASAHLAN RAMADHAN AL-MUBARAK
 Masjid Jamek Sultan Hisamuddin BBST
 MASJID SULTAN HISAMUDDIN BBST
○ ► Jun (2)
 Peristiwa Israk Mikraj
 PERGINYA SEORANG PEJUANG
○ ► Mei (4)
 MENDIDIK ANAK BANGSA,MATI KITA BERSAMA
 Selsema Babi dan amaran Allah serta penyelamatnya....
 TAUBAT PENDUSTA
 ISLAM VS REMPIT
○ ► April (3)
 NASYID USRATI
 PENDIDIKAN DALAM ISLAM
 KEISTIMEWAAN ISLAM DAN TUJUAN HIDUP DALAM ISLAM
○ ► Mac (4)
 KERJA SEBAGAI SATU IBADAH
 Wasiat Al-Banna, Sebarkanlah Salam
 wasiat Hasan al-Banna-"Jauhi bicara aib orang lain...
 Sambutan Maulidur Rasulullah SAW
○ ▼ Februari (11)
 KEPIMPINAN DALAM ISLAM
 KEPENTINGAN AKHLAK
 UMAT ISLAM SEBAIK-BAIK UMAT
 SIRAH NABI MUHAMMAD SAW
 BOIKOT PRODUK ISRAEL LAKNATULLAH
 HAK HAK DIRI
 PENURUNAN WAHYU
 MENGAPA YAHUDI BIJAK
 Sains Buktikan Sembelihan Cara Islam Terbaik
 FIQH SIRAH
 SALAM PERKENALAN

Pengikut

TALIAN
RABBANI

PRINSIP HIDUP

USTAZ YUSMI
"KATAKANLAH YANG HAK WALAUPUN IANYA PAHIT DAN JANGAN
CAMPURADUKKAN DIANTARA HAK DAN BATIL SERTA JANGAN
SEMBUNYIKAN YANG HAK"
Lihat profil lengkap saya

RENUNGAN
FIRMAN ALLAH TA'ALA YANG BERMAKSUD:
"SESIAPA YANG MENJADIKAN ALLAH DAN RASULNYA SERTA ORANG YANG BERIMAN
ITU PENOLONGNYA(LALU MEREKA DIBELA),MAKA SESUNGGUHNYA GOLONGAN
AGAMA ALLAH(YANG BERPEGANG TEGUH KEPADA AGAMANYA),ITULAH YANG PASTI
MENANG."
SURAH AL-MAIDAH AYAT 56

Digg

Waktu Sembahyang Malaysia

JADUAL KULIAH BULANAN


ISNIN(SETIAP MINGGU):KULIAH MAGHRIB TAFSIR,SURAU TMN DENGKIL JAYA.
SELASA(MINGGU KEDUA DAN KEEMPAT):KULIAH FIQH SIRAH,SURAU BDR BUKIT
MAHKOTA.
RABU(MINGGU PERTAMA DAN KETIGA):KULIAH MAGHRIB TANBIHUL
GHAFILIN,SURAU TMN MAWAR SATU,BBST.
RABU(MINGGU PERTAMA DAN KETIGA):KULIAH ZOHOR FIQH SIRAH,PUSAT
MUKTAMAR ISLAM MAS.
JUMAAT(MINGGU PERTAMA DAN KETIGA):ASAS-ASAS FARDHU AIN,MASJID
SULTAN HISAMUDDIN,BBST.
JUMAAT(MINGGU KEEMPAT):TAZKIRAH JUMAAT,MASJID JAMEATUS SOLEHAH
PEKAN DENGKIL.
SABTU(MINGGU PERTAMA DAN KETIGA):KULIAH SUBUH FIQH SIRAH,MASJID
PUTRA NILAI.
SABTU(MINGGU KEDUA DAN KEEMPAT):KULIAH SUBUH FIQH SIRAH,MAS.JID
SULTAN HISAMUDDIN,BBST.
AHAD(MINGGU KETIGA):KULIAH SUBUH KITAB MAZA YA'NI 'INTIMAI' ISLAM,SURAU
TMN MAWAR SATU,BBST.

Picture Window templat mengikut Josh Peterson. Dikuasakan oleh Blogger.