Anda di halaman 1dari 13

c |


   c  


 
  !"#|
|
|
Y 

 Y
  

  ! 


  "   # "
#  Y  "!  #
"" 

 "$"
 Y"$%"
 

 Y"  "   
  " 
$  &' "
&'   (  
"! $  !  )"
" ¦ 

   
 

 

|
|
c |

   c  


 
  !"#|
|
|

* 

 "    " 


   +

Y  m ) adala" fenomena na dan nnya pem aan a
la ecaa peodc yang debabkan ole" penga" gava benda-benda lang
eama blan dan maa"a Yenga" gava benda-benda lang e"adap bm
dak "anya menyebabkan pa eap jga mengakbakan peba"an benk bm
(m
 ) dan amofe ( m  ). la" Ǯpa la, dnyaakan dengan
Ǯpa, yang mepakan geak nak dan n mka la dengan peode aa-aa
eka 12,4 jam aa 24,8 jam. *enomena lan yang be"bngan dengan pa adala"
a pa, ya geak badan a menj dan mennggalkan pana aa a paang dan
.( mmmmm)

Yaang adala" nak nnya a la yang debabkan ole" maa"a dan
blan. Gaya ak blan bepenga" leb" bea da gaya ak maa"a, meng"alkan
neval anaa ap paang pada mmnya adala" 12 jam 25 men.( 
  m !" )

Yaang la adala" gelombang yang dbangkkan ole" adanya neak
anaa bm, maa"a dan blan. Yncak gelombang deb paang ngg dan lemba"
gelombang deb paang enda". Yebedaan vekal anaa paang ngg dan paang
enda" deb enang paang ( ). Yeode paang adala" ak
anaa pncak aa lemba" gelombang ke pncak aa lemba" gelombang beknya.
Haga peode paang bevaa anaa 12 jam 25 men "ngga 24 jam 50 men.
(i ##m m m m m #$%%&#%'#   )

Yemkaan a la dpaka ebaga ngg nol. Kedalaman a k d daa
peaan aa kenggan k d pana mengac pada pemkaan la yang danggap
ebaga bdang efeen (aa dam) vekal. Kaena po mka la elal beba",
maka penenanngg nol "a dlakkan dengan meaa-aakan daa ngg mka a
yang dama pada enang ak een. Daa ngg mka a pada enang ak
een jga begna nk kepelan peamalan pa. Anal daa pengamaan
ngg mka a jga akan begna nk mengenal kaake pa dan fenomena lan
yang mempenga" ngg mka a la.

Gava blan mepakan pembangk ama pa. Walapn maa maa"a


ja" leb" bea dbandng maa blan, namn kaena jaak blan yang ja" leb"
deka ke bm dbandng maa"a, maa"a "anya membekan penga" yang leb"
kecl e"adap pembangkan pa d bm. ao maa blan+ bm adala" eka
1+85, edangkan ao maa blan+ maa"a adala" eka 1+ 3,18x10 5. Jaak aa-aa
pa maa bm dengan pa maa maa"a adala" eka 98.830.000 ml,
edangkan jaak aa-aa pa maa bm dengan pa maa blan adala" eka

|
|
c |

   c  


 
  !"#|
|
|
] ]   $  " &(
" '" - .!/  %  $ 
"  " (  "  
 K #  !   "

 #    &i m! ( 
! )!  #    
!  " " "% !
! % 

ü 
è || |


|| || 
 |


¦ 

!
! 

 K  


]..$*%* 
  (    
#"* 0*" !
   ! *0* ! #  #
 ""
    !  $ * 
 %*  #  
(!   " ( ## 
 ! " * *!
* *#(# 

|
|
c |

   c  


 
  !"#|
|
|
. J
 YASANG SUUT

Dalam paang ada la" "allo ! ! # m ! yang bea
kaena peode ejadnya yang beg lama, paang a la adala" gelombang
panjang ( m ! ) yang meamba epe gelombang a dangkal ( m! (

! , mekpn paang ejad pada la yang palng dalam.

1. | Spng Tde (Yaang S Ynama) adala" paang engg ejad keka
bm, blan dan maa"a beada dalam a ga l. Yada aa akan
d"alkan paang ngg yang anga ngg dan paang enda" yang anga
enda". Yaang pnama n ejad pada aa blan ba dan blan
pnama.
2. | Neap Tde (Yaang S Yeban) adala" paang eenda" ejad keka bm,
blan dan maa"a membenk d egak l, dmana gaya-gaya aknya
alng mengang. Yada aa akan d"alkan paang ngg yang enda" dan
paang enda" yang ngg. Yaang peban n ejad paa aa blan 1)4
dan 3)4.

¦   
    
  


|
|
c |

   c  


 
  !"#|
|
|
1 TY
YASANG SUUT

Tpe pa denkan ole" feken a paang dengan eap "anya. Hal
n debabkan kaena pebedaan epon eap loka e"adap gaya pembangk
paang .

a) |  Tde adala" jka ejad da kal paang dan da kal dalam
e"a, maka pe panya deb pe "aan ganda dalam kn ak 12 jam
25 men.

¦ 
 
  
 " #
#"


b)|  Jka a peaan mengalam a kal paang dan a kal 
dalam a "a, maka kaaan eeb dkaakan bepe pa "aan nggal
dalam kn ak 24 jam 50 men.

¦ 
   
 " #
#"


c) | "*  adala" peal"an anaa pe nggal dan ganda deb
dengan pe campan (mxed de) dan pe pa n dgolongkan menjad da
bagan ya pe campan domna ganda ( *   )dan
pe campan domna nggal (m  ).

|
|
c |

   c  


 
  !"#|
|
|
0| Yaang campan condong ke "aan nggal ( *  

 dalam a "a ejad a kal a paang dan a kal a eap
kadang-kadang nk emenaa ak ejad da kal paang dan da kal
 dengan ngg dan peode yang anga bebeda.

¦ 
   $  
 " #
#"


0| Yaang campan condong ke "aan ganda (mxed de pevalng
emdnal), pada pe n dalam a "a ejad da kal a paang dan da
kal a , eap ngg dan peodenya bebeda.

¦ 
   $   
 " #
#"


| Tpe paang dapa dkea" dengan pa dengan caa
mendapakan blangan) konana pa (  m #+m , ) yang
d"ng dengan menggnakan meode Admal yang mepakan pebandngan
jmla" ampldo komponen dnal e"adap ampldo komponen
emdnal, yang dnyaakan dengan +

|
|
c |

   c  


 
  !"#|
|
|
஺௠௣௟௜௧௨ௗ ሺ௄ଵሻା஺௠௣௟௜௧௨ௗሺைଵሻ
*=
஺௠௣௟௜௧௨ௗ ሺெଶሻା஺௠௣௟௜௧௨ௗሺௌଶሻ

Hal da nla * dapa menjad daa evala nk menenkan pe pa,
enang nla * dapa dl"a pada abel dbaa" n+
  
 
  

 Haan ganda 2x paang e"a dengan


ngg elaf ama

 Campan ganda 2x paang e"a dengan


pebedaan ngg dan
neval yang bebeda

 Campan nggal 1 x aa 2 x paang e"a


dengan neval yang
bebeda

 Tnggal 1 x paang e"a, aa


 ba ejad 2x
paang e"a

ó| KOMYON
N YASUT
Komponen pa dapa danala dengan meode "amonk, dengan daa
ba"a paang yang ejad adala" pepo aa penjmla"an da
bebaga komponen pa.
Kaena fa paang yang peodk, maka a dapa damalkan. Unk
meamalkan paang , dpelkan daa ampldo dan beda fae da mang-
mang komponen pembangk paang .
Komponen-komponen ama paang ed da komponen enga"
"aan dan "aan. Namn demkan, kaena neaknya dengan benk
(mofolog) pana dan pepo ana gelombang paang komponen
ama, akan ebenkla" komponen-komponen paang yang ba.
Yada bk peamalan paang yang dkelakan ole" D"do-TN
A (Dna Hdo-Oeanogaf) dan Naonal Ocean Sevce el nla komponen
pa eeb bak ampldo mapn fae pada bebeapa loka d peaan
ndonea. Dengan mengea" ampldo komponen eeb, maka dapa
d"ng nla blangan *omzalnya dan kemdan pe panya dapa
denkan.

|
|
c |

   c  


 
  !"#|
|
|
-ebeapa Komponen Ya dapa dl"a dalam abel bek n+

    
 

 ! "#$% M2 (YNCYA 12.24 Gava blan dengan ob
UNA) lngkaan dan ejaj ekao bm

S2 (YNCYA 12.00 Gava maa"a dengan ob


SO A) lngkaan dan ejaj ekao bm

N2 ( AG
 12.66 Yeba"an jaak blan ke bm
UNA
UYTC) akba lnaan yang bebenk elp

K2 ( UN-S OA 11.97 Yeba"an jaak blan ke bm


S
M-DUNA ) akba lnaan yang bebenk elp

 "#$% K1 ( UN-SO A 23.93 Deklna em blan dan maa"a


DUNA )

O1 (YNCYA 25.82 Deklna blan


UNA DUNA )

Y1 (YNCYA 24.07 Deklna maa"a


SO A DUNA )
# &! Mf ( UNA 327.86 1aa eenga" blanan
'$$(
*ONGHT 2)

Mm ( UNA 661.30 1aa blanan


MONTH 2)

Sa 2191.43 1aa em a"nan

# #$ 2SM 2 11.61 neak blan dan maa"a


!$()%
MNS2 13.13 neak blan dan maa"a dgn
peba"an jaak maa"a akba
lnaan bebenk elp

MK3 8.18 neak blan dan maa"a dgn


peba"an jaak blan akba
lnaan bebenk elp

M4 6.21 2 x kecepaan d M 2

MS4 2.20 neak M2 dan S2

|
|
c |

   c  


 
  !"#|
|
|
ó| TDA ANG
(
NTANG YASUT)
| Adala" pebedaan vekal anaa paang ngg dan paang enda" deb
enang paang . Tdal ange d eap loka dapa bebeda kaena+
0| Seconday dal ave3
0|
fek S"oalng (kedalaman)3
0| Konfga da ga pana3
0|
fek Meeoolog3
D -ay of *ndy enang pa dapa mencapa 30 mee. Yada peaan pana
la Medeana dan la -alk enang pa ba kang da 0,3 mee.

1. DATA YASUT -U AN M
 2010 UNTUK Y
A-UHAN AC
H DAN SUMUT
Ye"ngan amalan paang dlakkan bedaakan meoda admaly
dengan menggnakan daa eapan "amon yang dpeole" da bk kepandan
ba"a dan "al vey Hdo-Oeanogaf. nfoma paang dpelkan dalam
navga nk keelamaan pelayaan ebagamana deapkan dalam UU nomo
21 a"n 1992 enang pelayaan.
amalan paang nk eap empa da 96 aon dalam bk n
mennjkkan keddkan a eap jam dalam a "a elama a a"n.
A.| SA-ANG
Yo + nang ( a) + 05 o.9 U(N)
(Yoon) + -j ( ong) + 95 o.3 T (
)

Wak + GMT + 07.00


(Tme)

Geakan paang damalkan e"adap a Mka San yang


leaknya 9 dm d baa" DT.(Yedcon ae effeed o C"a Dam 9 dm
belo MS ).
*'$ +$( 
    
. /
! ("$)$
 !%
,&$-*$*-
'% *"!& 44 26 7 8 8 5 - - -
!% 0
'% *"! $
0
1&2( 85 38 72 74 45 78 - - -
    
 ! 

|
|
c |

   c  


 
  !"#|
|
|

      
  " ! 
Anal+
0| Tejad Spng de pada anggal +
-| 1 pada pkl 05.00 dan 17.00 nk paang eenda" 0,3
mee3pkl 11.00 nk paang engg 1,6 mee.
-| 15 pada pkl 10.00 nk paang engg 1,7 mee3 pkl 17.00
nk paang eenda" 0,2 mee.
0| Tejad Neap de pada anggal +
-| 8 pkl 24.00 nk paang eenda" 0,6 mee3 18.00 nk
paang engg 1,1 mee.
-| 23 pkl 24.00 nk paang eenda" 0,5 mee3 18.00 nk
paang engg 1,2 mee
0| Tecaa aa-aa dalam 1 blan 31 "a paang cendeng ke
jen Mxed Sem Dnal d mana la memlk 2x paang engg
yang bebeda dan 2x paang eenda" yang bebeda
0| Unk dal ange dambl bedaakan paang engg dan paang
eenda" ya+|
|
c |

   c  


 
  !"#|
|
|
-. | -
AWAN D

Yo + nang ( a) + 03 o.8 U(N)
(Yoon) + -j ( ong) + 95 o.7 T (
)

Wak + GMT + 07.00


(Tme)

Geakan paang damalkan e"adap a Mka San yang


leaknya 15 dm d baa" DT.(Yedcon ae effeed o C" Dam 15 dm
belo MS ).
*'$ +$( 
    
. /
! ("$)$
 !%
,&$-*$*-
'% *"!& 61 32 12 9 20 5 7 - -
!% 0
'% *"! $
0
1&2( 329 290 336 278 13 81 7 - -
    
 ! 

   
    "  " ! |
|
c |

   c  


 
  !"#|
|
|
Anal+
0| Tejad Spng de pada anggal +
-| 1 pada pkl 21.00 nk paang eenda" 0,5 mee3pkl 15.00
nk paang engg 2,5 mee.
-| 15 pada pkl 14.00 nk paang engg 2,7 mee3 pkl 21.00
nk paang eenda" 0,4 mee.
0| Tejad Neap de pada anggal +
-| 8 pkl 03.00 nk paang eenda" 1,1 mee3 12. 00 nk
paang engg 1,9 mee.
-| 23 pkl 03.00 nk paang eenda" 0,8 mee3 10.00 nk
paang engg 2,2 mee
0| Tecaa aa-aa dalam 1 blan 31 "a paang cendeng ke
jen Mxed Sem Dnal d mana la memlk 2x paang engg
yang bebeda dan 2x paang eenda" yang bebeda
0| Unk dal ange dambl bedaakan paang engg dan paang
eenda" ya+


|
|
c |

   c  


 
  !"#|
|
|
DA*TA YUSTAKA

0| Caaan dan ba"an kla" eknk pana D"an A.. dengan doen D..A"mad
Yea Mla Tagan,M.Sc.
0| "p+))bak77.odpe.com)2007)09)03)paang -)
0| "p+))d.kpeda.og)k)Yaang_la
0| ##m m m m m #$%%&#%'#   
0| Dafa Yaang S (Tde Table).2010.Dna Hdo-Oeanogaf TN A .
0| D"naja",
ka3Yoebondono. 2005. m -andng+ YT
fka
Adama.
0| Malk,Abdl,ST,M.S  .
0| Yakko, Wd Ag dkk. 1997.  +   - .
2ogyakaa+-Y*
.
0| Tamodjo,-ambang. 1999. . 2ogyakaa+-ea Offe.

|
|