Anda di halaman 1dari 4

http://www.alraufi.blogspot.

com/
HIZIB IMAM NAWAWI
MUHYIDDIN ABU ZAKARIA YAHYA IBN SYARAF 

 

Hizib Imam Nawawi 


Wasilah Hizib Nawawi

  
 


 
 

،-.ِّ/0ُ ِ
 َ  َ 
ُ  ََ !
 ْ ِّ$%ِ& '(ْ)* َ+ِ

،& 
ُ $7
 / 8ِ 9& 
 . .ِ(َ:; ِ<.ّ ِ$
 ِ=> C 1 2َ ْ ِ34 ِ5 /6َ َ+ِ
 8ِّ ِ5 (ً@. A B 9!

،&D
 ِ.>ْ ِ34 ..................................... $DE $FَG46َ <ً@. A

Iِ9ُ A ِ/ 9ْF6َ A ِ/ (


 َPِ &Q َ &. @&Rْ $S IِT4/U $Q . I *(. Iَ(ْJ. َ K 6َ ،LM
 ْ <M
 ْ ،L&N ْ <&N ْ L 96َ ِ5 /6َ َ+ِ Oُ

....... َ@Tَْ َ ،'(C 2َ ْ ْFV  ،<.ّ $S IِTَ َF

  
 


 
 

 012
 %  03  *+ , %  - %  ./+  
  "! # $! % &'( % 
)
 
 
 ()
. 6 7 
8 7 

 0 9,: ; #$! , " # , 4
 % 5 
#3 %  5 0/+ %
(1) Dengan Nama Allah, Allah Maha Besar, aku ucapkan ke atas diriku, agamaku, keluargaku, anak-anakku, harta bendaku, sahabat handaiku, agama mereka,
dan ke atas harta benda mereka sebanyak Seribu :  6 7 
8 7 

 0 9,: ; #$! , " # , Tiada daya (mengelak suatu maksiat) dan tiada kekuatan (mengerjakan ketaatan)
melainkan (sebenarnya) dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi, lagi Maha Agung.

  03  *+ , %  - %  ./+  
  "! # $! % &'( % 
)
 &'( % 
)
 
 
 (=)
. 6 7 
8 7 

 0 9,: ; #$! , " # , 4
 % 4
 % 5 
#3 %  5 0/+ %  012
 %
(2) Dengan Nama Allah, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, aku ucapkan ke atas diriku, agamaku, ahli keluargaku, anak-anakku, harta bendaku, sahabat
handaiku, agama mereka, dan ke atas harta benda mereka sebanyak Sejuta :  6 7 
8 7 

 0 9,: ; #$! , " # ,

  03  *+ , %  - %  ./+  
  "! # $! % &'( % 
)
 &'( % 
)
 &'( % 
)
 
 
 (>)
. 6 7 
8 7 

 0 9,: ; #$! , " # , 4
 % 4
 % 4
 % 5 
#3 %  5 0/+ % 012
 %
(3) Dengan Nama Allah, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, aku ucapkan ke atas diriku, agamaku, ahli keluargaku, anak-anakku, harta
bendaku, sahabat handaiku, agama mereka, dan harta benda mereka Satu bilion :  6 7 
8 7 

 0 9,: ; #$! , " # ,

. 6 7 
8 7 

 0 9,: ; #$! , " # , 
 @ 
 
 : 
 3 0 
 
 (?)
(4) Dengan Nama Allah, aku berlindung dan memohon keberkatan, hanya dengan Allah aku memohon pertolongan dan kemenangan, hanya daripada Allah aku
memohon kurniaan, hanya kepada Allah aku bernaung dan bersandar, hanya kepada Allah aku berserah dan berpegang, dan hanya kepada Allah aku tenggelamkan
diriku dan kesungguhanku. Tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.

8B (! 

 
 012
 %  *+ , %  - %  03 

 
 
   ./ + 

 
 (A)
. 8C D 0E % GF H
(5) Dengan Nama Allah, (aku ucapkan) ke atas agama dan jiwa ragaku. Dengan Nama Allah, (aku ucapkan) ke atas harta bendaku, ahli keluargaku, anak-anakku
dan sahabat handaiku. Dengan Nama Allah, (semoga terpelihara) segala sesuatu yang dikurniakan oleh Tuhanku kepadaku.

. 6 7 
M
 7 
8L
 C J' 
 N
 C PO 
8L
 C J' 
K

# 
8L
 C 

 
 (I)
(6) Dengan Nama Allah, Tuhan Pentadbir tujuh petala langit, Pentadbir tujuh petala bumi dan Tuhan Pentadbir ‘Arasy yang agung.
1
http://www.alraufi.blogspot.com/
HIZIB IMAM NAWAWI
MUHYIDDIN ABU ZAKARIA YAHYA IBN SYARAF 

(3 ×) .&  7 
J&  
# -& GR
@ , SPO
 @ GT H D U
J 3 VW
& / , *
 X 9


 
 (Q)
(7) Dengan Nama Allah, yang tidak mampu memberikan mudharat beserta namaNya oleh sesuatu pun yang ada di bumi dan di langit, dan Dialah Yang Maha
Mendengar, lagi Maha Mengetahui. (3 kali)

.& [[\ % D &][[@ %  
 GR
@ S
 C PO
 @ G RU PO
  \ 

 
 (Z)
(8) Dengan Nama Allah, sebaik-baik nama di bumi dan di langit, dengan nama Allah, aku memulakan dan mengakhiri segala-galanya.

(9) Allah, Allah, Allah Tuhanku, aku tidak menyekutukanNya dengan sesuatupun. .
_` % D a& H %! , 8C 
)
 )
 
)
 (^)

(10) Allah, Allah, Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. .# -& 9,: D : , 
)
 )
 
)
 (b)

(3 ×) .C& X % f
& 0\% 03 & ' ( % Bc d
 Ve % 
)
 )
 
)
 ()
(11) Allah, Allah, Allah, Yang Maha Perkasa, Maha Agung dan Maha Besar dari segala yang aku takuti dan khuatiri. (3 kali)

5& 9
g
 5& . 3 k& [ % 5& 9
g
  8C i \ 03 8 H 3 * j 8 H 3 
  8 H 3 g
 h! # & % 8: 5& 9
(=)
-& 0/: g
  l [U % - C & H& 3 h! # & % 5& 9
g
 - C # 1
& & @ %!C + %
(12) Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung denganMu daripada kejahatan diriku, kejahatan orang lain dan segala makhluk yang diciptakan oleh Tuhanku.
DenganMu ya Allah! Aku membentengi diriku daripada (serangan) mereka. DenganMu ya Allah! Aku menolak dan menundukkan mereka. DenganMu ya Allah! Aku
berlindung dari segala kejahatan mereka, dan aku memohon kepadaMu supaya menolongku daripada kejahatan mereka.

: [n 0: D& [  H  [/0. D& [ n 0 % 3 *


 ` /% 5 /` /% *` /  m& 8` $ %! (>)
(13) (Aku jadikan ayat-ayat berikut sebagai benteng) dan aku persembahkan ia di hadapanku, di hadapan mereka, di hadapan orang yang berada di bawah
naungan penjagaanku dan kekuasaanku:

(3 ×)
F
.`p %
_#! (! D&  l! /  .` #&/  ` /  .`& q
D& 9
.`p % D& 9
# -& B $!
Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Katakanlah (wahai Muhammad): “Bahawasanya Allah itu Maha Esa, Allah itu tempat bergantung,
Dia tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan, dan tiada sesiapa pun yang setara denganNya.” (3 kali) (Surah Al-Ikhlas: 1-4)

 3 g
 h B! r 3 5& 3 03% 3 03% g
 h B! r 3 5 sRH   0H  g
 h B! r 3 5 0/
 . /  g
 h B! r 3 (?)
 v
u 1
 3& g
 h B! r 3 5 [1
 t 3  [1
 t 3 g
 h B! r 3 5 $ # @ 3  $ # @ 3 g
 h B! r 3 5  \ 3  \
.D 0.E % 0 5 
(14) Dan seperti itu juga (aku jadikan Basmallah dan al-Ikhlas sebagai benteng) di sebelah kananku dan kanan mereka. Seperti itu juga (aku jadikan Basmallah
dan Al-Ikhlas sebagai benteng) di sebelah kiriku dan di sebelah kiri mereka. Seperti itu juga (aku jadikan Basmallah dan al-Ikhlas sebagai benteng) di hadapanku dan
di hadapan mereka. Seperti itu juga (aku jadikan Basmallah dan al-Ikhlas sebagai benteng) di atasku dan di atas mereka. Seperti itu juga (aku jadikan Basmallah dan
al-Ikhlas sebagai benteng) di bawahku dan di bawah mereka dan seperti itu juga (aku jadikan Basmallah dan al-Ikhlas sebagai benteng) yang meliputi diriku dan diri
mereka serta yang berada di bawah kekuasaan kami.

.a & j D& l!  / , *


 X 9
a  w
 a \ 3 5&  g
 !xU % 8: 5& 9
(A)
(15) Ya Allah! Sesungguhnya aku memohon kepadaMu untuk diriku dan juga mereka daripada kebaikanMu, dengan kebaikanMu yang tidak dimiliki oleh
sesiapa selain Engkau.

g .( ak  ge  g[03% g.3 % aC


#d g 0 ah 0 g6  @ -& 0/: . 7 d
5& 9
(I)
}y 
+ 8B (! 8 H 3 {L ~  }y  J{ '&U y`U 0 
{ 0 8zy 0d |
{ : yz0E U& zy 0E H 8B (! 3 g E ! a [ U 
.{ ~ [
 3& €
y
2
 8C 9z: 05[2
 0. Xu \  ‚
 %
(16) Ya Allah! Jadikanlah aku dan juga mereka berada di dalam pemeliharaanMu, perlindunganMu, tanggunganMu, berdekatan denganMu, di dalam
keamananMu, amanahMu, kumpulanMu, bentengMu, naunganMu, tutupanMu dan kelembutanMu (yang terselamat) dari segala syaitan dan raja yang zalim, manusia
dan jin, pengganas dan orang yang hasad dengki, binatang buas, ular dan kala jengking, dan dari kejahatan setiap binatang yang hanya Engkaulah pemegang ubun-
ubunnya (pengaturnya), sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus.

2
http://www.alraufi.blogspot.com/
HIZIB IMAM NAWAWI
MUHYIDDIN ABU ZAKARIA YAHYA IBN SYARAF 

 3 & t0
 '
  $ k&  
 3 ƒ
& k

 '
  $ # ! w
 
 3 i& 0w 
 '
  # & 
 3 VL
 '
 (Q)
 3 '
  '
 # -& *
 X 9
 '
  /C # 5& ~ 
 3 & - 0~ 
 '
  /C # &q. 
 3 & 2
 0.
 '
  /C # [&
 

.D ~ \ J  d 3 
)
 '
 !B ( # 
 7 
)
 '
 '
 " e / 
(17) Cukuplah bagiku Tuhan Maha Pentadbir daripada (memerlukan kepada) makhluk yang ditadbirNya. Cukuplah bagiku Tuhan Maha Pencipta daripada
(memerlukan kepada) makhluk ciptaanNya. Cukuplah bagiku Tuhan Pemberi rezeki daripada (memerlukan kepada) makhluk yang dikurniakan rezeki olehNya.
Cukuplah bagiku Tuhan Yang Maha Melindungi daripada (memerlukan kepada) makhluk yang dilindungi olehNya. Cukuplah bagiku Tuhan Maha Penolong daripada
(memerlukan kepada) orang-orang yang ditolongiNya. Cukuplah bagiku Tuhan Yang Maha Perkasa daripada (memerlukan kepada) makhluk yang digagahiNya.
Cukuplah bagiku Tuhan Yang hanyalah Dia memadai buatku. Cukuplah bagiku Tuhan, yang sentiasa memadai buatku. Cukuplah bagiku Allah sebagai Pengatur dan
Pengurus. Dialah sebaik-baik tempat berserah, dan cukuplah bagiku Allah daripada (memerlukan kepada) sekalian makhlukNya.

.†  1
 0q
9 # [/ # -& L
 0[l 
" e *X9

)
 „ 9z: … (Z)
(18) “Sesungguhnya penolongku hanyalah Allah yang telah menurunkan Al-Qur’an, dan Dia akan menolong orang-orang yang soleh.” (Surah Al-A’raaf : 196)

‡& # 5& ~ / z % }ˆ .( % 5 # ! $! 0.7 d 


_C# [&
 3 0_0‰ ; \ Š0 z # .&3 ‹/& , /X 9
  g
 . 0. 7 d z ~! 
K
 % $
h: … (^)

_C# ! & - C 0+ % 
#9 ‡& `  z ~! 
@ g
 C K
 ( h
h: 
_$  5 
h @
(19) “Dan apabila engkau membaca al-Qur’an, Kami jadikan dinding yang tidak dapat dilihat di antara kamu dan di antara orang-orang yang tidak beriman
dengan hari akhirat. Dan Kami jadikan di atas hati mereka tutupan yang berlapis-lapis, juga sebagai penyumbat telinga mereka, yang menghalang mereka daripada
memahami dan mendengar Al-Qur’an; dan sebab itulah apabila engkau menyebut nama Tuhanmu saja di dalam al-Qur’an, mereka berpaling berundur melarikan diri.”
(Surah Al-Isra’ : 45-46)

(7 ×) .†  6
 7 
M
 7 
VLC # -& &‚ 9(# t D  #-& 9,: D : , )
 '
 B ~! @
#9 # t z Œ@ … (=b)
(20) “Kemudian jika mereka berpaling ingkar, maka katakanlah: “Cukuplah bagiku Allah (yang menolong dan memeliharaku), tiada Tuhan (yang berhak
disembah) melainkan Dia, kepadaNya aku berserah diri, dan Dialah yang mempunyai ‘Arasy yang agung.” (7 kali) (Surah Al-Taubah : 129)

. 6 7 
8 7 

 0 9,: ; #$! , " # , (=)
(21) Tiada daya (menghindari maksiat) dan tiada kekuatan (melakukan ketaatan) melainkan dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi, lagi Maha Agung.

. 9U D '1


2
 D   8 83 P)
 8 '.
`y 1
 3& 0` 8U 
)
92
 (==)
(22) Semoga Allah mencurahkan rahmat dan kesejahteraan ke atas penghulu kami Muhammad, Nabi yang ummi, keluarganya dan para sahabatnya.

: "#~/ (0‘’‘) D\ (0‘’‘) D303% (0‘’‘) D 0“ (0‘’‘) D. iq Žj 3 ./ 
Kemudian tiup tanpa mengeluarkan air liur, ke sebelah kanan 3 kali, kiri 3 kali, hadapan 3 kali, dan belakang 3 kali,
kemudian baca:

J& @
+%! 0 9,: ; #$! , " # , 051
& t03 0 [~ ‘ 05 !0$ %  
  


 
  se\ @  K
& x '\ (=>)
8 w
 !B ( # 
 7 D& 9
 '
 i 0w 
; C ` $! J 3 ƒ
{ # ! w
  } $ 0n , &i n %! , 03 i& n %! 03 
   5& 9
g
 
‚
& . q1
 t 
" # U& C 0` 8
 ‚
& 7 9”
 t 
4
 .( @ ‚
& \ + 
 [ U B  ‰
 
J . 2
& 4
 E  
4
 E !
D& 5& d  pL# '& 13 D& & U
 3 0/ 5& 9
.;y ` H 8B l! D 9
K
& \ +

 ‚
& 9(# t 0 ‚
& . 3  
G R U x
D '1
2
 D  `y 1
 3& 0` 8 U D& 9
92
 {L# ! – 3 & j •
p 0j ‚
 % pL# -& 3 D& . 3 ' $ 03 . ( : pL# ! E 3
.B! ( # 
 7 D& 9
 '
 . 9U 
(22) Aku sembunyikan dan bentengkan diriku di dalam perbendaharaan: ‘Bismillahir Rahmaanir Rahiim’, kuncinya ialah kepercayaanku yang bulat terhadap
Allah, anak-anak kuncinya ialah kalimah: ‘Laa Hawla wala Quwwata illa billah’. Aku pertahankan diriku denganMu, ya Allah! Daripada apa yang aku mampu dan
tidak mampu pertahankannya. Tiada keupayaan bagi makhluk bersama Kekuasaan Tuhan Pencipta. Cukuplah Allah bagiku dan Dialah Sebaik-baik tempat berserah.
Dengan kelembutan Allah yang tersembunyi, dengan kelembutan kejadian Allah, dengan kecantikan tutupan Allah, aku masuk ke dalam pemeliharaan Allah, aku
memohon syafa’at dengan Sayyiduna Rasulullah J, aku beriman dengan Allah, aku bertawakkal kepada Allah, aku mengadu kepada Allah bagi setiap keperitan. Ya
Allah! Wahai Tuhan yang namaNya dikasihi dan keredhaanNya dipinta! Cukupkanlah (hindarilah) aku daripada ketakutan hatiku, Engkaulah yang sentiasa beroleh
kemenangan dan tidak dapat dikalahkan. Semoga Allah mencucuri rahmat dan kesejahteraan ke atas penghulu kami Muhammad, ke atas ahli keluarganya dan para
sahabatnya. Cukuplah Allah sebagai Pengurus bagiku dan sebaik-baik tempat berserah.

3
http://www.alraufi.blogspot.com/

---------------------------------------------------

SANAD HIZIB IMAM NAWAWI 

Saya Al-Faqir ila Allah Muhamad Rauf Ibn Minhat telah meriwayatkan (menerima ijazah) Hizib Imam
Nawawi daripada guru dan syeikh yang ku kasih iaitu Asy-Syeikh Muhammad Fuad Ibn Kamaludin Al-Maliki
daripada, Al-Muhaddith As-Sayyid Muhammad Ibn ‘Alawi Al-Maliki Al-Hasani daripada Syeikh Hasan Al-
Mashsyat dan Syeikh Hasan Yamani daripada Syeikh keduanya, Al-Habib Husain Ibn Muhammad Al-Habsyi
daripada, Syeikh Muhammad Ibn Muhammad Al-‘Azzab Al-Dimyati daripada, Al-Damhuji daripada, Al-Amir
Al-Kabir daripada, Ali Al-So’idi daripada, Ibnu ‘Aqilah daripada, Hasan Al-‘Ujaimi daripada, Ahmad Al-
Qusyasyi daripada, Al-Syams Al-Ramli daripada, Syeikh Al-Islam Zakaria Al-Ansori daripada, Abi Ishaq Al-
Syuruti daripada Muhammad Ibn Ahmad Al-Rifa daripada, Abi Al-Rabi’ Sulaiman Ibn Salim Al-Ghazzi
daripada, Abi Al-Hasan ‘Ali Ibn Ibrahim Ibn Daud Al-‘Attor daripada Imam Al-Nawawi .
Saya juga telah menerima ijazah Hizib Imam Nawawi daripada beberapa masyaikh antaranya ialah Al-
Habib ‘Umar Ibn Hafiz, Syeikh Muhammad Fuad Al-Maliki, Syeikh Muhammad Nuruddin
Al-Marbu Al-Banjari Al-Makki dan Syeikh Ahmad Fahmi Zamzam.

http://www.alraufi.blogspot.com/