SALINAN

NOTA KREDIT
__________________________________
__________________________________
__________________________________

______________________
______________________
______________________

No.Nota Kredit:
Tarikh:

Akaun tuan telah di kreditkan dengan butir-butir berikut:
Butir

Ringgit Malaysia:

_________
Pengurus

Jumlah
RM