Anda di halaman 1dari 9

SOALAN 2

Pilih 2 teori motivasi di tempat kerja dan jawab soalan-soalan tersebut :

• Teori Keperluan Hirarki Maslow


• Teori ERG

a) Jelaskan dan huraikan teori itu? ( 10 Markah)

Pengenalan

“Motivasi merupakan proses-proses psikologikal yang membangkitkan semangat, arah


tujuan, dan tindakan-tindakan sukarela yang berterusan kea rah pencapaian matlamat”

Petikan dari buku Kreitner dan Knicki (2001).

Para pengurus perlu faham akan proses-proses psikologikal ini sekiranya mereka mahu
berjaya memimpin para pekerja kea rah pencapaian objektif-objektif organisasi.

• Teori keperluan Hirarki Maslow

Teori ini diperkenalkan oleh ahli psikologi, Abraham Maslow pada sekitar 1943. Menurutnya
dalam setiap diri manusia wujud lima keperluan yang tersusun mengikut tangga hierarki,
iaitu:

PENCAPAIAN DIRI

KEYAKINAN DIRI
KEPERLUAN SOSIAL

KESELAMATAN

KEPERLUAN FISIOLOGI
• Keperluan peringkat bawahan, iaitu keperlu fisiologikal, keselamatan dan social.

• Keperluan peringkat atasan, iaitu keperluan keyakinan diri dan pencapaian diri.

Keperluan peringkat atasan adalah kepuasan dalaman individu tersebut, manakala keperluan
peringkat bawahan adalah kepuasan yang dihasilkan oleh factor-faktor luaran seperti gaji
yang diterima, perhubungan dengan teman sekerja dan pihak kesatuan, dan makan yang
mencukupi.

Teori ERG

Teori ERG diperkenalkan oleh Clayton Alderfer sekitar tahun 1970 an. Teori ini
membincangkan keperluan manusia terbahagi kepada 3 kategori iaitu :-

1) Kewujudan (Existence)

2) Pertalian (Relatedness)

3) Perkembangan (Growth)

Seakan teori keperluan Maslow, Alderfer menggabungkan keperluan fisiologikal dan


keperluan keselamatan Maslow seperti keperluan kepada makan, perlindungan dan keadaan
tempat kerja yang selamat. Beliau memanggilnya Keperluan kewujudan.

Keperluan pertalian pula termasuk keperluan individu tersebut untuk berinteraksi dengan
orang lain, menerima pengiktirafan daripada masyarakat dan berasa keselamatan terjamin
ketika berada di sekeliling masyarakat.

Manakala Keperluan Perkembangan mengandungi keyakinan diri menerusi pencapaian


peribadi (Private Victory) dan juga konsep pencapaian diri yang diperkenalkan oleh model
Maslow.
Berbeza dengan teori Maslow, Teori ERG ini menyatakan seseorang individu itu boleh
didorong secara serentak oleh lebih daripada satu tahap hierarki. Kita mungkin cuba untuk
memenuhi keperluan Perkembangan walaupun Keperluan pertalian belum lagi dipenuhi
sepenuhnya.

b). Terangkan bagaimana teori-teori itu diaplikasikan dalam konteks


tingkahlaku organisasi.

Mengikut Maslow apabila teori Keperluan Maslow ini digunakan dalam pengurusan
dapatlah diterjemahkan apabila satu fasa keperluan dipenuhi, seseorang individu akan
bergerak meningkat ke tahap keperluan seterusnya sehinggalah individu tersebut mencapai
tahap tertinggi, iaitu pencapaian diri. Menurut teori ini untuk memotivasikan seseorang, anda
perlu memenuhi keperluan hierarki semasa seseorang itu, dan fokuskan kepada memenuhi
keperluan hierarki yang lebih tinggi daripada keperluan semasanya, kerana keperluan telah
dipenuhi berkemungkinan hilang potensi motivasinya. Oleh itu para pengurus perlu
menyemak program atau praktis yang bertujuan untuk memenuhi keperluan-keperluan yang
belum dipenuhi lagi bagi memastikan pekerja kita sentiasa bersemangat dan bermotivasi
untuk bekerja dengan kita dalam organisasi.

Tidak seperti model Maslow, Teori ERG pula memasukkan proses regresi kekecewaan
(Frustation-regression process), dimana individu yang tidak berkeupayaan memuaskan
keperluan yang lebih tinggi menjadi kecewa dan turun ke tahap yang lebih rendah terdekat.
Contohnya, sekiranya keperluan kewujudan dan pertalian telah dipenuhi, tetapi keperluan
perkembangan terhalang, individu tersebut akan menjadi kecewa. Dalam situasi ini keperluan
pertalian akan mengambil tempat semula menjadi sumber dominan kepada motivasi individu
tersebut. Di tahap ini para pengurus akan sentiasa memotivasikan pekerja mengikut mana-
mana tahap keperluan yang dirasakan kena dengan situasi yang dihadapi oleh para pekerja
bawahannya.
Kita sebagai pengurus ataupun bakal pengurus perlu memahami dengan mendalam aspek
konsep dan aplikasi motivasi. Pekerja yang bermotivasi tinggi dapat memberi sumbangan
yang berkesan kepada organisasi. Pengurus juga perlu memahami tentang perbezaan
keperluan dan kehendak pekerja.

Bagi mengoptimakan motivasi, ganjaran yang ditawarkan dan diberikan kepada pekerja
hendaklah mengikut keperluan dan kehendak mereka. Aspek kesaksamaan ganjaran juga
perlu diberiakan perhatian. Perbezaan ganjaran akan merendahkan motivasi pekerja. Begitu
juga dengan perhatian yang sama rata hendaklah diberikan terhadap kesemua pekerja
bawahannya. Dan hendaklah dilaksanakan secara profesional.
SOALAN 4

4. a) Define the following organizational cultures: (10 Marks)

a) Jelaskan budaya-budaya organisasi:

Pengenalan :

Budaya organisasi merupakan suatu system berkaitan tindakan, nilai, dan kepercayan yang
terbentuk dalam sesebuah organisasi dan dikongsi bersama oleh ahli-ahli organisasi terbabit.

i) Dominant Culture

ii) Subculture

iii) Strong Culture

i) Budaya Dominan (Dominant Culture) merupakan nilai-nilai teras, kepercayaan dan


tindakan yang diterima pakai oleh hampir kesemua ahli dalam organisasi. Dalam sesebuah
organisasi yang kecil mungkin terdapat hanya satu budaya yang dominan. Sebagai contoh
semua ahli organisasi mengguna pakai perekod waktu sebagai satu cara untuk merekodkan
kehadiran pekerja ke pejabat.

ii) Subbudaya (Subbculture) pula bermaksud budaya yang diterima pakai oleh hanya
sekumpulan kecil ahli organisasi. Subbudaya adalah terdiri daripada nilai-nilai dan falsafah
yang unik, dan tidak konsisten dengan nilai dan falsafah budaya dominant organisasi.
Subbudaya biasanya terbentuk akibat daripada penjabatan ataupun perbezaan lokasi. Satu
contoh yang baik ialah didalam Jabatan Polis , pegawai berpangkat atasan makan di mass
pegawai yang dihias cantik akan tetapi pegawai bawahan hanya makan buffet di kantin
ataupun di cafeteria pada hari sambutan ataupun keraian di jabatan.
iii) Budaya kuat (Strong culture) adalah budaya yang diterima secara lebih mendalam oleh
ramai ahli organisasi. Umumnya sesebuah budaya organisasi akan menjadi lebih kuat
sekiranya lebih ramai individu menerima dan komited terhadap nilai-nilai teras budaya
tersebut. Namun begitu, yang penting sekali adalah buidaya kuat dapat menyatupadukan ahli-
ahli organisasi dengan meningkatkan kesetiaan dan komitmen terhadap organisasi.

Budaya organisasi akan membezakan sesebuah organisasi dengan organisasi yang


lain. Ini adalah kerana setiap organisasi mempunyai budayanya tersendiri yang diterima pakai
oleh ahli-ahli organisasi tersebut. Budaya boleh mempengaruhi gelagat dan sikap pekerja
kerana budaya menentukan apa yang dilakukan dan apa yang tidak boleh. Tambahan pula
budaya yang kuat akan menjadi pendorong organisasi bekerja mengejar matlamatnya dengan
garis panduan tentang perkara-perkara yang perlu dilakukan.
b) How does an organization create a customer- responsive culture. (10
marks)

b) Bagaimana sesebuah organisasi mencipta budaya customer-responsive ?

Kebanyakan perniagaan, boleh dikatakan kesemuanya mengamalkan budaya konsep


customers always right. Kebanyakan mereka mennguna budaya customer-responsive untuk
menjamin kesetiaan pelanggan dan mendapat pulangan keuntungan dalm jangka masa
panjang.

Di bawah ini adalah beberapa cara untuk mewujudkan budaya customer – responsive:-

1. Mengurangkan birokrasi- memudahkan pelanggan untuk berjumpa dengan setiap


personel didalam organisasi terbabit.
2. Mengurangkan peraturan-peraturan mengenai pelanggan.
3. Mengupah pekerja yang mahir dengan kemahiran berkomunikasi dan mampu
memberikan perkhidmatan yang mesra serta seorang yang sanggup berkerja dalam
kumpulan.
4. Pengurus yang mempunyai kemahiran mendengar yang baik dan selalu memberi
ruang kepada orang ramai untuk meluahkan apa sahaja masalah dalam cara formal
atau tidak formal.
5. Melantik wakil organisasi yang menjadi perhubungan awam anatara pelanggan dan
juga pihak pengurusan syarikat.
6. Mewujudkan program kesetiaan pelanggan dimana setiap maklumat pelanggan (data
base) disimpan untuk rujukan, para pelanggan juga boleh menyemak mata ganjaran di
atas kesetiaan setiap kali memberi barang ataupun menggunakan khidmat di syarikat
terbabit.
7. Mengadakan hari bertemu pelanggan pada setaip bulan.
8. Mewujudkan kumpulan kerja ataupun jabatan yang dikenali sebagai unit khidmat
pelanggan.
9. Mewujudkan peti aduan ataupun cadangan.
10. Mengadakan testimonial pelanggan untuk mengetahui kepuasan pelanggan.
SOALAN 6

a) Define and explain the meaning of organizational power.

a) Jelaskan dan terangkan maksud kuasa organisasi.

Defnisi kuasa boleh ditakrifkan sebagai satu fenomena yang membolehkan seseorang itu
mempengaruhi atau memaksa orang lain untuk menuruti kehendaknya. Dalam konteks kuasa
ini terdapat dua perkara pokok daripada takrif umum di atas yang perlu diketengahkan :-

• Individu yang mempengaruhi


• Individu yang dipengaruhi.

Kuasa penting dalam organisasi kerana setiap organisasi yang dibentuk diwujudkan untuk
mencapai matlamat. Untuk itu sumber manusia harus dikerahkan untuk membawa kepada
matlamat tersebut. Ini hanya boleh dilakukan sekiranya wujud kuasa yang dapat memastikan
tenaga pekerja digunakan sewajarnya.

Kuasa yang diwujudkan itu membolehkan individu-individu yang mempunyai kuasa


melakukan sesuatu demi untuk kebaikan organisasi seperti menguatkuasakan peraturan,
mengambil tindakan disiplin, memberi ganjaran, membuat perubahan, membuat keputusan,
penyelesaian konflik dan sebagainya.

Walaubagaimanapun sesetengah individu melihat kuasa ini sebagai sesuatu yang negatif
kerana ia sering disalahgunakan. Dalam konteks ini kuasa disalahgunakan oleh seseorang
untuk kepentingan diri sendiri seperti penyelewangan wang, menjatuhkan maruah seseorang
yang tidak disukainya dan sebagainya.
b) Senaraikan dan terangkan 5 jenis kuasa itu.

• Sebab dan rasional- taktik ini menggunakan fakta dan data supaya idea atau hujah
yang dikemukan itu dapat dilihat sebagai rasional dan logic.
• Persahabatan – taktik ini lebih diplomasi atau halus di mana individu mewujudkan
suasana persahabatan, memuji, merendahkan diri serta menjaga ketertibannya dalam
usaha menguasai orang lain
• Desakan- pendekatan ini melibatkan unsure-unsur paksaan, yakni pihak yang bakal
dikuasai didesak untuk melakukan sesuatu dan disusuli dengan beberapa peringatan
yang berkaitan.
• Ganjaran dan Hukuman saksi – taktik ini menggunakan ganjaran dan hukuman
yang sedia ada dalam organisasi untuk menguasai orang lain. Antara ganjaran yang
ditawarkan termasuklah kenaikan gaji, pangkat, surat pujian dan sebagainya,
manakala hukuman yang dikenakan kepada mereka yang engkar ialah penialaian
prestasi yang rendah, tahan kenaikan gaji, ditukarkan ke tempat kerja yang kurang
sesuai dan lain-lain lagi.
• Authoriti lebih tinggi – melalui taktik ini, individu merujuk kepada pihak atasan
yang lebih tinggi untuk mendapatkan sokongan dalam usahanya bagi menguasai atau
memaksa orang lain memenuhi kehendaknya.

RUJUKAN :

1. Dessler, G (2001). Management leading people and organization in the


21st Century (2nd ed) New Jersey Prentice Hall.
2. Hellriegel, D et al (1999) Organisational Behaviour (9th ed.) Ohio : south
western college publishing.
3. Organisational Behaviour – Angkasa Training Center Executive Diploma
UUM Programme.