KURSUS PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (TK3

)

PEGAWAI SYARIAH GRED LS 44

JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA

PROFIL
SKIM PERKHIDMATAN: PEGAWAI SYARIAH GRED LS 44 GRED TEMPOH (Tahun) Berkhidmat 4 tahun ke atas 5- 8 tahun Melaksanakan fungsi organisasi dan menguruskan hal ehwal kehakiman di peringkat daerah dan pentadbiran di peringkat daerah, bahagian dan unit untuk mencapai misi,visi dan objektif jabatan. 1. Mendengar kes Mal, Jenayah dan Faraid di Mahkamah Rendah Syariah. 2.Mengurus unit atau cawangan di peringkat daerah/negeri. 3.Menguruskan pejabat Pendaftaran kes-kes di Mahkamah Rendah Syariah Daerah. 4.Mengendalikan Majlis Sulh di Mahkamah Tinggi Syariah 5.Membuat kajian dan penyelidikan 6.Membuat progran latihan 7.Mengendalikan pendakwaan 8.Berguam di Mahkamah dan memberi nasihat guaman. FUNGSI PERANAN/TANGGUNGJAWAB (Diskripsi Tugas)

LS 41 LS 44

Analisa Pekerjaan Jawatan : Pegawai Syariah Gred Jawatan : LS 44 Tahap Kecekapan : TK3
Tugas (Job Description) AktivitiAktiviti Enabling Requirement (Job Specification: Attitude, Skil and Knowledge) Pengetahuan a) Membicarakan kes mal, jenayah dan pembahagian faraid Kemahiran Sikap Petunjuk Prestasi (Job Standard)

Peralatan Kemudahan/rujukan

1. Menyebut kes 2. Mendengar Kes 3. Membicarakan kes 4. Membuat Penghakiman 5. Mengeluarkan Perintah 6. Menandatangani saman, notis, sapina, afidavit, waran, dokumen berkaitan, bon jaminan, perintahperintah

1. Undang-undang Syariah 2. Otoriti 3. Kaedah-kaedah dan peratuan 4. Mana-mana undang-undang bertulis berkaitan

1. Membuat rujukan undangundang 2. Menimbang isu dan fakta 3. Teknik perbicaraan

1. Sabar 2. Keterbukaan 3. Teliti 4. Berhemah 5. Tidak mementingkan diri 6. Tegas 7. Berani

- Menepati Masa - Berkualiti

1. Al-Qur’an dan Hadis 2. Kitab-kitab muktabar 3. Undang-undang Pentadbiran Islam Negeri dan Perlembagaan Persekutuan 4. Undang-undang Keterangan 5. Undang-undang Tatacara Mal 6. Undang-undang Tatacara Jenayah 7. Undang-undang Keluarga Islam 8. Undang-undang Jenayah Syariah 9. Kaedah-kaedah / peraturanperaturan/Arahan Amalan 10. Kemudahan ICT

2

Tugas (Job Description)

AktivitiAktiviti

Enabling Requirement (Job Specification: Attitude, Skil and Knowledge) Pengetahuan Kemahiran -Sumber Manusia -Akaun -ICT - Arahan-arahan perbendaraan, arahan perkhidmatan Sikap 1. Wibawa 2. Adil 3. Tegas 4. Amanah 5. Terbuka 6. Bertanggungjawab 7. Telus 8. Ikhlas

Petunjuk Prestasi (Job Standard) - Menepati masa Mematuhi prosidur -Berkualiti

Peralatan Kemudahan/rujukan 1. Komputer 2. Pekeliling Perbendaharaan 3. Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam 4. Pekeliling-pekeliling negeri yang berkaitan

b. Pentadbiran Pengurusan Mahkamah

Mengetuai Mahkamah Rendah Daerah dalam urusan pentadbiran

- Memahami urusan pentadbiran dan kewangan

c. Pendaftaran Kes

1. Menerima permohonan dan penyata tuntutan 2. Menyemak fail kes 3. Mendaftar 4. Mengeluarkan notis dan saman 5. Menyelia majlis sulh 6. Menetapkan tarikh perbicaraan 7. Mengeluarkan draf perintah 8. Menyediakan rekod rayuan 9. Menyelia statistic kes 10. Mengawal selia pentadbiran dan pengurusan Mahkamah

1. Hukum Syarak dan undangundang 2. Perlembagaan 3. Bidangkuasa 4. Kaedah-kaedah dan peraturan 5. Arahan perbendaraan 6. Arahan keselamatan

1. Mengklasifikasi fail kes dan kes 2. Hubungan dengan pelanggan 3. Kemahiran Interpersonal

1. Responsive 2. Keterbukaan 3. Disiplin 4. Teliti 5. Cermat 6. Tanggung jawab 7. Amanah

1. Bermaklumat Tepat 2. Berwibawa 3. Berkualiti

1. Al-uran/Hadis 2. Kitab-kitab muktabar 3. Perlembagaan dan Undangundang Pentadbiran Islam Negeri 4. Undang-undang Keterangan 5. Undang-undang Tatacara Mal 6. Undang-undang Tatacara Jenayah 7. Undang-undang Keluarga Islam 8. Undang-undang Jenayah Syariah 9. Kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan/Arahan Amalan (10) ICT.

3

Tugas (Job Description)

AktivitiAktiviti

Enabling Requirement (Job Specification: Attitude, Skil and Knowledge) 1. Hukum syarak dan undang-undang 2. Bidangkuasa 1. Berhujah 2. Seni guaman 3. Komunikasi 3. Kaedah-kaedah/ peraturan/Arahan Amalan 4. Litigasi 1. Responsive 2. Keterbukaan 3. Disiplin 4. Teliti 5. Cermat 6. Berani 7. Mesra pelanggan

Petunjuk Prestasi (Job Standard) - Menepati masa - Berkualiti

Peralatan Kemudahan/rujukan 1. Al-Quran/Hadis 2. Kitab-kitab muktabar 3. Perlembangaan dan Undangundang 4. Kaedah-kaedah/Arahan Amalan/ peraturan-peraturan 5. ICT

d. Berguam di Mahkamah dan memberi nasihat guaman

1. Membantu Pengarah menentukan kelayakan guaman. 2. Menyediakan penyata tuntutan/permohonan / pembelaan 3. Menyemak fail kes 4. Mewakili anak guam di Mahkamah 5. Mengendalikan kes di Mahkamah 6. Mentor kepada pegawai bawahan

e. Mengendalikan pendakwaan

1. Menyemak kertas siasatan 2. Membenarkan pendakwaan 3. Membawa kes ke Mahkamah 4. Memula,Meminda, meneruskan dan memberhentikan pertuduhan 5. Mengendalikan kes di Mahkamah

1. HukumSyarak dan undang-undang 2. Kaedah-kaedah dan peraturan 3. Litigasi 4. Seni guaman

- Kemahiran berhujah - Kemahiran menilai kes

1. Responsif 2. Berani 3. Disiplin 4. Teliti 5. Cermat 6. Tegas 7. Kredibiliti

-Berkualiti -Menepati masa

1. Al-Quran / Hadis 2. Kitab-kitab muktabar 3. Perlembagaan dan undangundang 4. Kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan 5. Arahan Amalan

4

Tugas (Job Description)

AktivitiAktiviti

Enabling Requirement (Job Specification: Attitude, Skil and Knowledge) Pengetahuan Kemahiran 1. Kemahiran Menilai 2. Kemahiran menganalisa data-data kes 3. Kemahiran menggunakan ICT Sikap - Amanah - Sabar

Petunjuk Prestasi (Job Standard) - Menepati Masa - Berkualiti

Peralatan Kemudahan/rujukan

f. Membuat penyelidikan dan kajian

1. Merancang kajian penyelidikan 2. Menjalankan kajian 3. Membuat analisa 4. Membuat Laporan

1. Hukum Syarak dan undang-undang 2. Methodology Penyelidikan

- Buku-buku rujukan - Kitab-kitab Muktabar - Undang-undang - ICT

- Dedikasi - Bekerjasama - Bertolak ansur - Telus - Kredibiliti

g. Membuat Program Latihan

- Mengendalikan latihan iktisas untuk Pegawai Syariah dan Penolong/Pemban tu Syariah - Merancang kurikulum kursus - Menyediakan anggaran perbelanjaan kursus - Membuat penilaian/laporan kursus

- Mengenal pasti kumpulan sasaran - Pengurusan Sumber Manusia - Merancang dan melaksanakan korikulum latihan

- Penentuan kurikulum kursus - Penentuan tenaga pengkursus - Menganalisa maklum balas

- Proaktif - Kreatif - Toleransi - Sabar - Keterbukaan - Teliti - Berhemah

- Menepati Masa - Berkualiti

- ICT - Borang analisa - Borang soal selidik - Alat Pandang dengar - Buku dan bahan rujukan - Tempat kursus - Kenderaan

5

Tugas (Job Description)

AktivitiAktiviti

Enabling Requirement (Job Specification: Attitude, Skil and Knowledge) Pengetahuan Kemahiran - Komunikasi Interpersonal Pelaksanaan perundingan - Menimbang isu-isu dan hak pihak-pihak - Kaukus (caucus) Sikap - Sabar - Terbuka - Adil - Berhemah - Tegas - Teliti - Cekap

Petunjuk Prestasi (Job Standard) - Menepati Masa - Berkualiti

Peralatan Kemudahan/rujukan

h. Mengendalikan Majlis Sulh

1. Mempengerusikan Sulh 2. Perundingan pihak-pihak 3. Mendengar pandangan pihak 4. Membuat peta konflik 5. Merekodkan butirbutir Sulh 6. Mendraf perjanjian Sulh 7. Membuat laporan kepada Pendaftar

- Hukum Syarak - Undang-undang - Mediasi - Psikologi - Etika Pegawai Sulh - Manual kerja Sulh

- Al-Qur’an/Hadis - Bilik Sulh - Kitab-kitab - Undang-undang - Manual Kerja Sulh - Etika Kerja Sulh - ICT

6

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 3 BAGI PEGAWAI SYARIAH GRED LS44
1. MATLAMAT
Menilai kebolehan pegawai dalam mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran serta kebolehannya memberi sumbangan yang berkesan terhadap peranan dan tugas jawatannya

2. TUJUAN
i. Untuk menilai kompetensi pegawai bagi memenuhi salah satu syarat untuk layak dipertimbangkan samada anjakan gaji (AG) atau kenaikan pangkat atau kedua-duanya; dan Untuk memantapkan pegawai dalam aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai peribadi supaya dapat mengurus unit-unit dalam organisasi dengan berkesan.

ii.

3. PEGAWAI YANG LAYAK MENGIKUTI KURSUS
Pegawai Syariah Gred LS44 yang menyandang jawatan secara hakiki.

4. KOMPETENSI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Kebolehan menguruskan sumber; Kebolehan menggunakan aplikasi ICT; Kebolehan berkomuniksai dengan berkesan; Kebolehan bekerja dalam pasukan; Kebolehan mengurus masa; Kebolehan merancang, melaksana, dan menyelaras program / aktiviti dalam skop tugas; Kebolehan melaksanakan tugas dalam bidang pengkhususan; Keutuhan serta Kemantapan Nilai dan Etika; Kebolehan mengurus diri (self management). Kebolehan mengurusan Pendaftaran Kes Kebolehan Mengendalikan Perbicaraan di Mahkamah

7

12. 13. 14. 15. 16. 17.

Kebolehan Memahami undnag-Undang Pentadbiran dan Prosedur Kebolehan Mengurus Seni Kepehuaman kebolehan Dalam Taksiran Bil dan Kos kebolehan Menjalankan Penyelidikan Perancangan dan Pembangunan Latihan Kemahiran Penyelesaian Secara Sulh

5.

MODUL KURSUS LS44/TK3
i. Kompetensi Umum: a) b) c) d) e) f) g) Nilai dan Etika Intergriti dan Akauntabiliti Pengurusan Organisasi Kepimpinan. Pemikiran Kreatif dan Inovasi Pengurusan Masa Kemahiran Komunikasi

ii. Kompetensi Khusus Kompetensi khusus tidak dimasukkan dalam program kursus tetapi akan dinilai dalam ujian kursus dan lain-lain kaedah penilaian.

6.

TEMPOH KURSUS : 7 hari

7.

PENDEKATAN KURSUS a. b. c. d. e. Ceramah Persembahan Individu Kertas Tugasan Individu Pengucapan Awam Ujian kursus

8

8.

PENILAIAN KURSUS 8.1. Penilaian adalah berasaskan kepada ujian dan penilaian semasa kursus. Ujian bertulis merangkumi kompetensi umum dan kompetensi khusus. Manakala penilaian semasa kurusu merangkumi:a. Kertas tugasan individu b. Kemahiran persembahan (presentation skill)/ komunikasi c. Pengucapan awam dan d. Penilaian personaliti 8.2. Bagi tujuan penilaian, pegawai diwajibkan untuk menghadiri kuliah yang kandungannya boleh membantu pegawai dalam menghadapi ujian dan penilaian. Tajuk-tajuk kuliah adalah seperti di perenggan 5.1 di atas. 8.3. Komponen penilaian adalah meliputi komponen berikut:a. Ujian bertulis 70 % b. Penilaian 30 % i. Tugasan individu - Kertas tugasan 10% - Persembahan individu 7% - Pengucapan Awam(B.I/B.A) 4% - Pengucapan Awam (BM) 4% ii. Personaliti/sikap peserta 5%

8.4. Ujian Bertulis adalah seperti berikut: 8.4.1.Skop Ujian a) Kompetensi Umum Merangkumi aspek-aspek berikut:i. Pengurusan dan Pentadbiran Organisasi - Kemahiran pengurusa - Fungsi-fungsi pengurusan Nilai, Etika dan Keutuhan Peribadi, - Konsep dan falsafah

ii.

9

- Keutuhan dan pemantapan nilai dan etika dalam perkhidmatan awam - Penghuraian dan penjelasan nilai dan etika iii. Kepimpinan, penyeliaan dan kaunseling. - Konsep kepimpinan - Pendekatan kelakuan - Teori dan pendekatan kepimpinan - Cabaran kepimpinan - Isu-isu dalam kepimpinan Komunikasi dan Perundingan Berkesan; - Konsep - Model komunikasi - Bentuk-bentuk komunikasi Integriti dan Akauntabiliti; - Konsep dan falsafah - Ke arah pemantapan keutuhan diri dan sistem pengurusan jabatan dalam perkhidmatan awam - Penghuraian dan penjelasan nilai dan etika Dasar pembangunan Negara;

iv.

v.

vi.

b)

Kompetensi Khusus Merangkumi 10 bidang pengkhususan Pegawai Syariah iaitu:i. Pengurusan Sulh - Pengenalan - Manual kerja sulh - Proses Majlis Sulh - Laporan Majlis Sulh

10

ii.

Pengurusan pendaftaran kes-kes di Mahkamah - Bidangkuasa - Penerimaan Kes dan Pendaftaran - Pengkelasan Kod Pendaftaran - Fi Mahkamah - Pengeluaran notis - Penyelesaian Secara Sulh - Penetapan Tarikh Perbicaraan - Pengeluaran Perintah Mahkamah. Pengendalian perbicaraan di Mahkamah - Prosedur perbicaraaan kes mal yang merangkumi aspek pendengaran permohonan dan tuntutan pihak-pihak, mengenalpasti isu dan fakta yang dipertikai, bantahan awal, membuat rulling, proses perbicaraan, menimbang hujah dan keterangan, membuat keputusan dan menyiapkan alasan penghakiman. - Prosedur perbicaraan kes jenayah yang termasuk darihal menangkap, melarikan dan menangkap semula, Saman, waran tangkap dan waran geledah, Pertuduhan dan merangka pertuduhan,Perbicaraan yang merangkumi keterangan praktikal, pemeriksaan utama, pemeriksaan balas, pemeriksaan semula, penutupan kes pihak-pihak, penggulungan hujah, rayuan peringanan, keputusan, hukuman, penangghuhan pelaksanaan dan permohonan ikat jamin. - Penyediaan Teks Penghakiman yang merangkumi, Format penghakiman dan bentuk penghakiman

iii.

11

iv.

Kes-Kes Faraid - Kaedah Pembahagian - Ahli-ahli Fardhu - Asabah - Asabah Maalghair - Asabah Bilghair - Asabah Binafsih Penyediaan Skala Fi dan Kos - Pengenalan Kepada Taksiran Fi dan Kos di bawah kaedah-Kaedah Fi, Elaun dan Kos Negeri-Negeri. - Prinsip Taksiran - Istilah Umum - Asas Taksiran - Kuantum Fi - Skala Kos (Tetap) - Prosedur taksiran - Rayuan Taksiran - Prosedur Pemfailan, pendengaran, permohonan bil dan taksiran. Seni Kepeguaman - Penggulungan fakta dan undang-undang - Jenis/peringkat penghujahan iaitu hujah bantahan awal, hujah semasa perbicaraan, hujah di akhir kes dan hujah dikemukakan atas arahan Mahkamah. - Teknik berhujah iaitu menyediakan rangka hujah, kandungan rangka hujah, urutan peristiwa, fakta yang kuat, memahami undang-undang dan tafsiran dan penyediaan otoriti.

v.

vi.

vii.

Gubalan Undang-undang - Perbezaan gubalan dan semakan - Bagaimana mentafsir undang-undang - Kaedah mentafsirkan status Kemahiran rujukan hukum syarak

viii.

12

- Pemakaian al-Yamin yang merangkumi; Definisi alYamin , al-Yamin sebagai salah satu cara pembuktian, hukumnya, jenis-jenisnya dan pendapat-pebdapat ulama’. - Pemakaian al-Yamin mengikut Undang-Undang Keterangan Mahkamah Syariah dan KaedahKaedah al-Yamin. - Pengesahan Lafaz Talaq meliputi;- Jenis-jenis talaq, talaq sunni dan Bid’i, lafaz sarih dan kinayah, khabariyyah dan Insya’iyyah dan pendapat-pendapat ulama’ mengenainya, pembuktian lafaz talaq dan perbicaraan pengesahan lafaz talaq mengikut undang-undang dan penalti. - Pembubaran Perkahwinan yang merangkumi; dalil dan hukum, jenis-jenis dan pendapat ulama’, tatacara pembuktian pembubaran perkahwinan yang merangkumi fasakh, taklik, anggapan mati, li’an, khuluk dan pertukaran agama. ix. Kebolehan Menjalankan Penyelidikan ; - Asas-asas methodologi penyelidikan yang merangkumi pengumpulan data, penyeliaan dan semakan data,persampelan dan jenis-jenis reka bentuk serta kegunaannya. Perancangan dan Pembangunan Latihan; - Perancangan kerjaya dan latihan yang merangkumi dasar pembangunan latihan, merekabentuk perancangan dan pembangunan kerjaya berkala dan jangka pangjang.

x.

13

8.4.2.Soalan Ujian a) Soalan Ujian adalah: i. ii. Kompetensi Umum ( 5 Soalan ); Jawab 2 (1 jam) Kompetensi Khusus ( 20 Soalan daripada 10 bidang yang mana 2 soalan bagi setiap bidang); jawab 5 (2 ½ jam)

b.

Ujian semasa kursus adalah berdasarkan komponen dalam kurikulum dan bukan hanya berasaskan ceramah yang diberi

8.5. Penilaian. 8.5.1.Kertas Tugasan Individu Kertas tugasan individu adalah disediakan sebelum menghadiri kursus mengenai bidang yang berkaitan dengan pengkhususan pegawai-pegawai Syariah berdasarkan tajuk-tajuk yang disediakan oleh penganjur. Pegawai perlu mengesahkan ketulinannya dan hendaklah diserahkan 2 minggu selepas kursus. 8.5.2.Persembahan Individu Pegawai akan membuat persembahan kertas tugasan individu di hadapan panel penilaian secara individu dalam tempoh 15-20 minit. 8.5.3.Pengucapan Awam Pegawai dikehendaki membuat pengucapan awam dihadapan panel penilai dalam Bahasa Arab/Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu (masing-masing dalam tempoh 10 minit) berdasarkan tajuk-tajuk yang disediakan oleh pihak penganjur.

14

8.5.4.Penilaian Personaliti Penilaian personaliti dilaksanakan untuk menilai ciri-ciri penampilan diri, tata kelakuan, potensi kepimpinan, kemahiran berkomunukasi,kematangan idea dan keyakinan diri.

15

9. BAHAN RUJUKAN YANG DICADANGKAN 9.1. Antara bahan-bahan rujukan adalah seperti berikut:Al -Quran Kitab-Kitab Hadis Kitab Fiqh-Kitab Fiqh iaitu Mughni al-Muhtaj, Al-Iqna’, Al-Ashbah Wa al-Nazair dan Fiqh al-Islami Wa Adillahtuh. Perlembagaan Persekutuan Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri-Negeri Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri-Negeri Enakmen Jenayah Syariah Negeri-Negeri Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri-Negeri Enakmen Acara Mal Mahkamah Syariah Negeri-Negeri Kanun Acara Jenayah Syariah Negeri-Negeri Kaedah-Kaedah (Fi dan Kos ) Mahkamah Syariah Negeri-Negeri Arahan-arahan Amalan Jurnal Hukum / Undang-undang Perintah-Perintah Am Arahan Perbendaharaan PKPA (Perkeliling Kemajuan Pegawai Awam) Arahan Keselamatan Akta Arkib Negara 9.2. Nota-nota asas perlu disediakan dan diedarkan satu minggu sebelum kursus bermula.

16

10. JADUAL KURSUS a) Jadual Kursus TK3 bagi Pegawai Syariah LS 44 adalah seperti berikut; HARI 8.30-10.30 11.00-1.00 Kuliah 1 (Nilai dan Etika) 2.30-4.30 Kuliah 2 (Integriti dan Akuantabiliti) Kuliah 5 (Pemikiran Kreatif dan Inovasi) Persediaan Ujian Persediaan Pengucapan Awam

1.

Pendaftaran/Taklimat Kuliah 3 (Pengurusan Organisasi)

2.

3.

4. 5. 6. 7.

Kuliah 4 (Kepimpinan & Penyeliaan Berkesan) Kuliah 7 Kulaih 6 (Kemahiran (Pengurusan Masa) Komunikasi) Ujian Bertulis i. Kompetensi Umum – 1 jam ii. Kompentesi Khusus – 2 ½ jam Persembahan Individu Persembahan Individu (Sambungan)

Pengucapan Awam (BM, BI & BA)

* Serahan Tugasan 2 Minggu Selepas Kursus.

17

PELAN PEMBELAJARAN SKIM GRED : : PERKHIDMATAN PEGAWAI SYARIAH LS44 TK3 PENGURUSAN KEMAHIRAN KOMUNIKASI 2 JAM SESSI INI BERTUJUAN UNTUK MEMBERI KEFAHAMAN DAN KEMAHIRAN MENGENAI ASPEK KOMUNIKASI. DI AKHIR SESSI INI PESERTA AKAN DAPAT MENGAPLIKASIKAN KONSEP DAN KAEDAH KOMUNIKASI SECARA BERKESAN.

TAHAP KECEKAPAN : MODUL TAJUK MASA OBJEKTIF UMUM : : : :

OBJEKTIF KHUSUS

:

KANDUNGAN SESSI : MASA 2 jam SUBJEK/ TOPIK Pengenalan • Definasi • Fungsi Komunikasi Konsep • Komunikasi dan Pengurusan • Komunikasi dan Organisasi Model Komunikasi • Proses Komunikasi Bentuk-bentuk Komunikasi Komunikasi Antara Perseorangan (Interpersonal Communications) - Persepsi Komunikasi - Saluran Komunikasi - Saluran Komunikasi - Pujukan dan Pengaruh - Komunikasi Bukan Lisan - Mendengar KAEDAH PERALATAN

Ceramah Latih Amal Persembahan Kumpulan

-OHP -ICT

18

MASA

SUBJEK/ TOPIK • Komunikasi Dalam Kumpulan - Rangkaian Komunikasi Terbuka - Dialog Komunikasi Dalam Organisasi dan Komunikasi Korporat • Saluran Komunikasi Korporat • Saluran Komunikasi Tidak Formal Mengurus Komunikasi Organisasi • Batasan-batasan Komunikasi • Mengatasi Batasan Komunikasi • Menulis Laporan Minit dan Teks Ucapan Rumusan

KAEDAH

PERALATAN

19

PELAN PEMBELAJARAN SKIM / GRED TAHAP KECEKAPAN MODUL TAJUK MASA : PERKHIDMATAN PEGAWAI SYARIAH / LS44

: : : :

TK3 PENGURUSAN PENGURUSAN ORGANISASI 2 JAM SESSI INI BERTUJUAN UNTUK MEMBERI KEFAHAMAN DAN KEMAHIRAN MENGENAI ASPEK-ASPEK PENGURUSAN ORGANISASI. DI AKHIR SESSI INI PESERTA AKAN DAPAT MENGAPLIKASIKAN KONSEP DAN KAEDAH PENGURUSAN ORGANISASI SECARA BERKESAN.

OBJEKTIF UMUM :

OBJEKTIF KHUSUS:

KANDUNGAN SESSI : MASA 2 jam SUBJEK/ TOPIK Pengenalan • Definasi Pengurusan Organisasi Kemahiran Pengurusan • Kemahiran Konseptual • Kemahiran Kemanusiaan • Kemahiran Teknikal • Kemahiran Pengurusan Masa • Kemahiran Membuat Keputusan • Kaitan Antara Kemahiran dengan Peringkat Pengurusan Fungsi-fungsi Pengurusan • Perancangan Kerja • Pengorganisasian • Kepimpinan • Pengawalan • Staffing Rumusan KAEDAH PERALATAN

Ceramah Latih Amal Persembahan Kumpulan

-OHP -ICT

20

PELAN PEMBELAJARAN SKIM / GRED : PERKHIDMATAN PEGAWAI SYARIAH / LS44 TK3 PENYELIDIKAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN ( R & D ) 2 JAM SESSI INI BERTUJUAN UNTUK MEMBERI KEFAHAMAN MENGENAI ASPEK-ASPEK KEPENTINGAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN

TAHAP KECEKAPAN : MODUL TAJUK MASA OBJEKTIF UMUM : : : :

OBJEKTIF KHUSUS: DI AKHIR SESSI INI PESERTA DAPAT MENGAPLIKASIKAN KONSEP DAN KAEDAH PENYELIDKAN DAN PEMBANGUNANAN DAN PENYEDIAAN KERTAS DASAR/KONSEP SECARA BERKESAN. KANDUNGAN SESSI : MASA 2 jam SUBJEK/ TOPIK Pengenalan • Kepentingan Penyelidikan dan Pembangunan Isu-isu • Mengenalpasti Isu-isu Semasa Yang Strategik • Melaksanakan Analisis Dalaman Dan Luaran • Merangka dan Membentuk Strategi Proses Perancangan Penyelidikan dan Pembangunan • Objektif Perancangan penyelidikan dan pembangunan • Analisis Senario Semasa • Alternatif dan Cadangan • Pelaksanaan Cadangan • Penilaian Rumusan KAEDAH PERALATAN

Ceramah Latih amal

-OHP -ICT

21

PELAN PEMBELAJARAN SKIM / GRED TAHAP KECEKAPAN MODUL TAJUK MASA OBJEKTIF UMUM : : : : : : PERKHIDMATAN PEGAWAI SYARIAH / LS44 TK3 KEPIMPINAN PEMIKIRAN KREATIF 2 JAM SESSI INI BERTUJUAN UNTUK MEMBERI KEFAHAMAN DAN KEMAHIRAN MENGENAI ASPEK-ASPEK KEPIMPINAN.

OBJEKTIF KHUSUS: DI AKHIR SESSI INI PESERTA DAPAT MENGAPLIKASIKAN KONSEP DAN KAEDAH BERFIKIR SECARA BERKESAN SERTA MENINGKATKAN KEUPAYAAN, MENILAI, MEMBENTUK DAN MELAKSANAKAN IDEA-IDEA BARU YANG KREATIF. KANDUNGAN SESSI : MASA 2 jam Pengenalan • Konsep Pemikiran Kreatif SUBJEK/ TOPIK KAEDAH Ceramah PERALATAN -OHP -ICT -NOTA

Konponen Kreativiti • • • Kemahiran Kreativiti Kepakaran Dalam Bidang Berkenaan Motivasi Dalam Tugas

Kreativiti Dalam Menyelesaikan Masalah • • • Jenis-jenis Masalah Pentakrifan Masalah Alternatif Penyelesaian Masalah

22

MASA

SUBJEK/ TOPIK Kreativiti Dalam Membentuk Dalam Membentuk Keputusan • • Analisis Persekitaran Dalaman dan Luaran Pendekatan Pemikiran Saintifik

KAEDAH

PERALATAN

Perangsang Kreativiti • Motivasi Dalaman dan Luaran

Rumusan

23

PELAN PEMBELAJARAN SKIM/ GRED TAHAP KECEKAPAN MODUL TAJUK : : : : PERKHIDMATAN PEGAWAI SYARIAH / LS44 TK 3 PENGURUSAN NILAI-NILAI MURNI DAN ETIKA

OBJEKTIF UMUM

:

SESI INI BERTUJUAN UNTUK MEMBERI KEFAHAMAN MENGENAI ASPEK NILAI-NILAI MURNI DAN ETIKA DI AKHIR SESSI INI PARA PESERTA AKAN DAPAT MEMAHAMI KONSEP DAN MENGAPLIKASI KAEDAH NILAI-NILAI MURNI DAN ETIKA SECARA BERKESAN

OBJEKTIF KHUSUS

:

KANDUNGAN SESSI : MASA 2 jam Pengenalan α Definisi Gerakan Pemantapan Keutuhan Pengurusan Kerajaan Malaysia α Ancaman Rasuah Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam α Budaya Kerja Cemerlang α Etika Juruaudit Good Governance Rumusan SUBJEK KAEDAH Ceramah Perbincangan PERALATAN -OHP -ICT -NOTA

24

PELAN PEMBELAJARAN SKIM / GRED TAHAP KECEKAPAN MODUL TAJUK OBJEKTIF UMUM : : : : : PERKHIDMATAN PEGAWAI SYARIAH / LS44 TK 3 PENGURUSAN PENGURUSAN KEWANGAN SESSI INI BERTUJUAN MEMBERI KEFAHAMAN MENGENAI KONSEP DAN ASPEK-ASPEK PENGURUSAN KEWANGAN DI AKHIR SESSI INI PESERTA AKAN DAPAT MENGAPLIKASI KONSEP DAN KAEDAH PENGURUSAN KEWANGAN SECARA BERKESAN.

OBJEKTIF KHUSUS

:

MASA KANDUNGAN SESSI : MASA

: 4 JAM

SUBJEK

KAEDAH

PERALATAN

4 jam

Pengenalan - Definisi Pengurusan Kewangan Pendekatan - Tatacara kewangan dan Pengurusan Aset • Sistem pengurusan Akauntabiliti dan Integriti Sektor Awam • Pengurusan Aset Awam • Pengurusan Perolehan Awam - Perakaunan dan Auditan • Perakaunan dan Pengurusan • Perakuanan Kerajaan - Pengurusan Belanjawan dan Penilaian Program • Sistem belanjawan Diubahsuai (MBS) Penilaian Program

Ceramah Latih amal

-OHP -Nota -Alat bantuan mengajar -ICT

25

MASA

SUBJEK

KAEDAH

PERALATAN

- Akauntabiliti Kewangan • • Pengurusan Kewangan dan Akauntabiliti Pengurusan Kewangan yang strategik

- Penyenggaraan deposit (Wang jamin) Rumusan

26

PELAN PEMBELAJARAN SKIM/GRED TAHAP KECEKAPAN MODUL TAJUK : : : : PERKHIDMATAN PEGAWAI SYARIAH / LS44 PTK 3 PENGURUSAN PERSONEL MEMBERIKAN PENDEDAHAN BERKAITAN DENGAN TATACARA DAN TINDAKAN-TINDAKAN TATATERTIB DI AKHIR SESSI INI PESERTA AKAN DAPAT MENGAPLIKASIKAN CARA-CARA DAN BENTUKBENTUK TINDAKAN TATATERTIB. 2 JAM

OBJEKTIF UMUM :

OBJEKTIF KHUSUS :

MASA

:

KANDUNGAN SESSI :

MASA 2 jam

SUBJEK/TOPIK Pengenalan - Pekeliling Perkhidmatan (Tatakelakuan ) - Jenis-jenis Kesalahan - Bentuk-bentuk Tindakan Tatatertib - Prosedur Tatatertib - Proses Rayuan - Kesan Tindakan Tatatertib Rumusan

KAEDAH Ceramah

PERALATAN -OHP -ICT -NOTA

27

PELAN PEMBELAJARAN SKIM / GRED TAHAP KECEKAPAN MODUL TAJUK : PERKHIDMATAN PEGAWAI SYARIAH / LS44

: : :

PTK3 PENGURUSAN PENILAIAN PERSONEL MEMBERIKAN PENDEDAHAN KEFAHAMAN MENGENAI CARA-CARA MEMBUAT PENILAIAN PRESTASI DI AKHIR SESSI INI PESERTA AKAN DAPAT MENGAPLIKASIKAN TATACARA MEMBUAT PENILAIAN PRESTASI 2 JAM

OBJEKTIF UMUM :

OBJEKTIF KHUSUS:

MASA

:

KANDUNGAN SESSI : MASA 2 jam SUBJEK/TOPIK Pengenalan - Pekeliling Perkhidmatan - Teknik-teknik membuat penilaian prestasi - Cara Penilaian - Penetapan Markah Rumusan KAEDAH Ceramah PERALATAN -OHP -ICT -NOTA

28

PELAN PEMBELAJARAN

SKIM GRED TAHAP KECEKAPAN MODUL TAJUK OBJEKTIF UMUM:

: :

PERKHIDMATAN PEGAWAI SYARIAH LS 44

: : :

TK 3 PENGURUSAN KEPIMPINAN SESSI INI BERTUJUAN MEMBERI KEFAHAMAN MENGENAI KONSEP KEPIMPINAN DI DALAM ORGANISASI DI AKHIR SESSI INI PESERTA AKAN DAPAT MEMAHAMI KONSEP DAN TEORI KEPIMPINAN, MEMAHAMI PERANAN DALAM ORGANISASI, DAN MEMAHAMI GAYA KEPIMPINAN SESEORANG PEMIMPIN 2 JAM

OBJEKTIF KHUSUS:

MASA

:

KANDUNGAN SESSI : MASA 2 jam SUBJEK/TOPIK Pengenalan - konsep kepimpinan - teori kepimpinan Peranan dan fungsi pemimpin di dalam organisasi Gaya kempimpinan Kepimpinan beretika KAEDAH Ceramah Persembahan Video PERALATAN -OHP -ICT

29

PELAN PEMBELAJARAN SKIM TAHAP KECEKAPAN MODUL TAJUK MASA : PERKHIDMATAN PEGAWAI SYARIAH

: : : :

TK3 PENGURUSAN PENGURUSAN MASA 2 JAM SESSI INI BERTUJUAN UNTUK MEMBERI KEFAHAMAN DAN KEMAHIRAN MENGENAI ASPEK-ASPEK PENGURUSAN. DI AKHIR KURSUS INI PESERTA DAPAT MENGAPLIKASIKAN KONSEP DAN PENGURUSAN MASA SECARA BERKESAN.

OBJEKTIF UMUM :

OBJEKTIF KHUSUS:

KANDUNGAN SESSI : MASA 2 jam SUBJEK/ TOPIK Pengenalan • Tafsiran • Kepentingan Pengurusan Masa Konsep • Teori Pengurusan Masa • Pelaksanaan Dalam Persekitaran Kerja • Ciri Pengurusan Masa Langkah-langkah Penghayatan • Perancangan Kerja • Menyediakan Jadual Kerja • Peningkatan produktiviti • Pengukuran prestasi Rumusan KAEDAH Ceramah PERALATAN -OHP -ICT

30

PELAN PEMBELAJARAN SKIM / GRED TAHAP KECEKAPAN MODUL TAJUK : PERKHIDMATAN PEGAWAI SYARIAH / LS44

: : :

TK3 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA 4 JAM SESSI INI BERTUJUAN UNTUK MEMBERI KEFAHAMAN MENGENAI KAEDAH DAN APLIKASI PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA. DI AKHIR KURSUS INI PESERTA DAPAT MEMAHAMI KONSEP DAN AMALAN MERANGKA PERANCANGAN SUMBER MANUSIA MERANGKUMI :i) ii) iii) iv) KURIKULUM PENYELIDIKAN LATIHAN KEPERLUAN LATIHAN UMUM DAN KHUSUS KEMUDAHAN LATIHAN

MASA OBJEKTIF UMUM

: :

OBJEKTIF KHUSUS:

KANDUNGAN SESSI : MASA 4 jam SUBJEK/ TOPIK Pengenalan • Perancangan dan Pembangunan Sumber Manusia - Latihan Umum - Latihan Ikhtisas • Kaitan dengan dengan Pengurusan Sumber Manusia Konsep • Merangka Perancangan Penyelidikan dan Pembangunan Sumber Manusia • Pengurusan Strategik Sumber Manusia • Pembangunan Sumber Manusia KAEDAH Ceramah Kajian Kes Persembahan Kumpulan PERALATAN -OHP -ICT -NOTA

31

MASA

SUBJEK/ TOPIK Pendekatan : • Perancangan Strategik Organisasi dan Sumber - Perancangan dan Rekabentuk Struktur Organisasi - Job Evaluation, Job Design, Job Enrichment • Kaedah Urusan Pengambilan - Analisa Pasaran Kerja dan Kenalpasti Keperluan Jawatan Konsep Pemilihan dan Kesesuain Profesion dan Tugas - Penapisan dan Penilaian Permohonan Teknik Pengurusan Prestasi - Memahami Rekabentuk dan Aplikasi kompetensi Dalam Pengurusan Prestasi - Maklumbalas Penilaian - Teknik-teknik mentoring dan coaching Kaedah Pengurusan Kepegawaian dan Kerjaya - Pusingan Kerja - Perancangan Penggantian dan Pengurusan Kerja Proses Latihan daan Pembangunan Kerjaya - Dasar Pembangunan Latihan - Merekabentuk Perancangan dan Pembangunan Kerjaya Berkala dan Jangka Panjang Kaedah Merangka Perancangan dan Pengurusan Kemudahan Keperluan Personel Keperluan Umum Profesion Keperluan Ikhtisas Profesion

KAEDAH

PERALATAN

32

PELAN PEMBELAJARAN SKIM / GRED : PERKHIDMATAN PEGAWAI SYARIAH TK3 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN MAHKAMAH SULH 2 JAM MEMBERIKAN KEMAHIRAN DALAM MELAKSANAKAN SESSI SULH DI MAHKAMAH. DIAKHIR SESSI INI PESERTA AKAN DAPAT MENGAPLIKSAIKAN TATACARA PELAKSANAAN PROSES MAJLIS SULH.

TAHAP KECEKAPAN : MODUL TAJUK MASA OBJEKTIF UMUM : : : :

OBJEKTIF KHUSUS

:

KANDUNGAN SESSI: MASA SUBJEK/TOPIK KAEDAH PERALATAN

2 jam

Pengenalan - Definisi Sulh - Kaedah-kaedah Sulh - Asas-asas seorang Pegawai sulh - Etika Pegawai sulh Manual Kerja Sulh Kandungan Matlamat Sulh Lampiran-lampiran

Ceramah Latih amal

-OHP -ICT

Proses Majlis Sulh Matlamat pertemuan awal Pernyataan Awal Sessi Perundingan dua belah pihak - Sessi Caucus Laporan Majlis Sulh Deraf Perintah Persetujuan Rumusan -

33

PELAN PEMBELAJARAN SKIM / GRED : PERKHIDMATAN PEGAWAI SYARIAH / LS44 TK3 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN MAHKAMAH PENGURUSAN PENDAFTARAN

TAHAP KECEKAPAN : MODUL TAJUK MASA OBJEKTIF UMUM : :

: 2 JAM : SESSI INI BERTUJUAN UNTUK MEMBERI KEFAHAMAN DAN KEMAHIRAN MENGENAI ASPEK-ASPEK PENGURUSAN PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN KES. : DI AKHIR SESSI INI PESERTA DAPAT MENGAPLIKASIKAN KONSEP DAN KAEDAH PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN KES DENGAN TERATUR DAN BERKESAN.

OBJEKTIFKHUSUS

KANDUNGAN SESSI : MASA 2 jam Pengenalan • • Tafsiran Bidangkuasa SUBJEK/ TOPIK KAEDAH Ceramah Kajian Kes PERALATAN -OHP -ICT

Konsep • Semakan • Penerimaan Kes dan Pendaftaran • Pengkelasan Kod Pendaftaran • Fi Mahkamah Tindakan-tindakan • Pengeluaran Notis • Penyelesaian Secara Sulh • Penetapan Tarikh Perbicaraan • Pengeluaran Perintah Mahkamah Rumusan

34

PELAN PEMBELAJARAN SKIM / GRED TAHAP KECEKAPAN : MODUL TAJUK MASA OBJEKTIF UMUM : : : : : PERKHIDMATAN PEGAWAI SYARIAH / LS44 TK3 PENGENDALIAN PERBICARAAN DI MAHKAMAH PROSIDING PERBICARAAN MAL 6 JAM SESSI INI BERTUJUAN UNTUK MEMBERI KEFAHAMAN DAN KEMAHIRAN MENGENAI ASPEK-ASPEK PENGURUSAN PENGENDALIAN PERBICARAAN DI MAHKAMAH. DI AKHIR KURSUS INI PESERTA DAPAT MENGAPLIKASIKAN KONSEP DAN KAEDAH PERBICARAAN KES DI MAHKAMAH.

OBJEKTIFKHUSUS : KANDUNGAN SESSI : MASA 6 jam

SUBJEK/ TOPIK Pengenalan dari prespektif undang-undang. • Bidangkuasa • Memulakan Prosiding Mal • Penyata Tuntutan dan Permohonan • Wakalah Prosedur Perbicaraan • Mendengar Permohonan pihak-pihak • Mengenalpasti Isu dan Fakta yang dipertikaikan • Bantahan Awal • Membuat ruling • Proses Perbicaraan • Menimbang hujah dan keterangan • Membuat Keputusan • Menyiapkan Alasan Penghakiman Tindakan-tindakan • Membuat Rujukan • Menyediakan Rekod Rayuan Rumusan

KAEDAH Ceramah Kajian Kes

PERALATAN -OHP -ICT

35

PELAN PEMBELAJARAN SKIM TAHAP KECEKAPAN MODUL TAJUK MASA OBJEKTIF UMUM : : : : : : PERKHIDMATAN PEGAWAI SYARIAH TK 3 PENGURUSAN PENGENDALIAN KES PROSIDING PERBICARAAN JENAYAH 6 JAM SESSI INI BERTUJUAN MEMBERI KEFAHAMAN DAN MEMAHIRKAN DIRI DALAM PROSEDUR PERBICARAAN JENAYAH DI AKHIR SESSI INI PARA PEGAWAI DAPAT MENGAPLIKASIKAN PRORSEDUR PERBICARAAN JENAYAH DENGAN BERKESAN.

OBJEKTIF KHUSUS

:

KANDUNGAN SESSI : MASA SUBJEK/TOPIK KAEDAH PERALATAN

6 Jam

-

Pengenalan dari prespektif Undangundang

Ceramah Kajian Kes

-OHP -ICT

- Darihal menangkap, melarikan dan menangkap semula - Saman, waran tangkap dan waran geledah -Pertuduhan - Merangka pertuduhan -Perbicaraan Keterangan Praktikal Pemeriksaan utama Pemeriksaan balas Pemeriksaan semula Penutupan kes pihak-pihak Pengulungan hujah Rayuan Peringanan -Keputusan & Hukuman - Penangguhan pelaksanaan Permohonan Ikat Jamin -Rumusan

36

PELAN PEMBELAJARAN SKIM / GRED : PERKHIDMATAN PEGAWAI SYARIAH / LS44

TAHAP KECEKAPAN : MODUL TAJUK MASA OBJEKTIF UMUM : : : :

TK3 HUKUM SYARAK KES-KES FARAID 2 JAM SESSI INI BERTUJUAN UNTUK MEMBERI KEFAHAMAN DAN KEMAHIRAN MENGENAI BEBERAPA ASPEK DALAM HUKUM FARAID. DI AKHIR SESSI INI PESERTA DAPAT MEMAHAMI DAN MELAKSANAKAN PENYELESAIAN KES-KES FARAID.

OBJEKTIF KHUSUS:

KANDUNGAN SESSI : MASA 2 jam SUBJEK/ TOPIK Pengenalan –Dari mana sumber urusan keskes faraid datang. Pensyariatan Faraid - Kaedah pembahagian - Fardu - Asabah - Asabah maalghair - Asabah bilgair - Asabah binapsih Rumusan KAEDAH Ceramah Latih amal PERALATAN -OHP -ICT -Mesin kirakira

37

PELAN PEMBELAJARAN SKIM / GRED : PERKHIDMATAN PEGAWAI SYARIAH / LS44

TAHAP KECEKAPAN : TK 3 MODUL TAJUK MASA OBJEKTIF UMUM : PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN MAHKAMAH : PENYEDIAAN SKALA FI DAN TAKSIRAN KOS : 2 JAM

: SESI INI BERTUJUAN UNTUK MEMBERI KEFAHAMAN MENGENAI ASPEK PENYEDIAAN SKALA FI DAN KOS : DI AKHIR SESSI INI PARA PESERTA AKAN DAPAT MEMAHAMI KONSEP DAN MENGAPLIKASI PENYEDIAAN SKALA FI DAN TAKSIRAN KOS DENGAN BERKESAN SUBJEK/TOPIK KAEDAH Ceramah Perbincangan Latih Amal PERALATAN -OHP -ICT

OBJEKTIF KHUSUS

MASA 2 jam

Pengenalan Kepada Taksiran Kos di bawah Kaedah-kaedah (Fi, Elaun dan Kos) Mahkamah Syariah W/P 2001, Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan;• • • Prinsip Taksiran Istilah Umum Asas Taksiran

Faktor-faktor Penting Dalam Taksiran : • • • • Kuantum Fi Skala Kos (Tetap) Prosedur Taksiran Rayuan Taksiran

Prosedur Pemfailan, Pendengaran Permohonan Bil dan Taksiran Rumusan

38

PELAN PEMBELAJARAN SKIM / GRED : PERKHIDMATAN PEGAWAI SYARIAH TK 3 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN MAHKAMAH TEKNIK –TEKNIK PENGHUJAHAN 2 JAM SESI INI BERTUJUAN UNTUK MEMBERI KEFAHAMAN MENGENAI TEKNIK-TEKNIK PENGHUJAHAN DI AKHIR SESSI INI PARA PESERTA AKAN DAPAT MEMAHAMI KONSEP DAN MENGAPLIKASI TEKNIKTEKNIK PENGHUJAHAN SECARA BERKESAN

TAHAP KECEKAPAN: MODUL TAJUK MASA OBJEKTIF UMUM : : : :

OBJEKTIF KHUSUS :

KANDUNGAN SESSI : MASA 2 jam SUBJEK Pengenalan Rujukan kepada Akta Tatacara Mal/Jenayah Rumusan kepada : - Penggulungan Fakta - Penggulungan Undang-undang Jenis /Peringkat Penghujahan • Hujah Bantahan Awal • Hujah Semasa Perbicaraan • Hujah Di akhir Kes • Hujan dikemuka di atas arahan mahkamah Teknik Berhujah * Menyediakan rangka hujah - Kandungan rangka hujah - Urutan peristiwa - Fakta yang kuat - Memahami undang-undang dan tafsiran - Sediakan autoriti Rumusan KAEDAH Ceramah Perbincangan Latihamal PERALATAN -OHP -ICT

39

PELAN PEMBELAJARAN SKIM / GRED : PERKHIDMATAN PEGAWAI SYARIAH / LS44 TK 3 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN MAHKAMAH PENYEDIAAN TEKS PENGHAKIMAN 4 JAM SESI INI BERTUJUAN UNTUK MEMBERI KEFAHAMAN MENGENAI TATACARA PENYEDIAN TEKS PENGHAKIMAN DAN ALASAN PENGHAKIMAN DI AKHIR SESSI INI PARA PESERTA AKAN DAPAT MEMAHAMI KONSEP DAN MENGAPLIKASI TATACARA PENYEDIAAN DAN ALASAN PENGHAKIMAN DENGAN BERKESAN. : SUBJEK/TOPIK Pengenalan - Pelbagai Istilah yang digunakan Format Penghakiman - Bentuk yang sempurna - Meneliti bidangkuasa - Meneliti Fakta - Meneliti Undang-undang - Meneliti nas dan otoriti - Pentafsiran undang- undang/istilah Bentuk Penghakiman - Penghakiman ringkas - Reserved judgment - Penghakiman penuh Rumusan KAEDAH Ceramah Perbincangan Latihan Kajian Kes PERALATAN -OHP -ICT

TAHAP KECEKAPAN: MODUL TAJUK MASA OBJEKTIF UMUM : : : :

OBJEKTIF KHUSUS:

KANDUNGAN SESSI MASA 4 jam

40

PELAN PEMBELAJARAN SKIM / GRED : PERKHIDMATAN PEGAWAI SYARIAH / LS44

TAHAP KECEKAPAN: MODUL TAJUK : :

TK 3 PENYELIDIKAN RESEARCH METHODOLOGY AND ANALYSIS

OBJEKTIF UMUM

:

SESI INI BERTUJUAN UNTUK MEMBERI KEFAHAMAN DAN KEMAHIRAN MENGENAI ASPEK PENYELIDIKAN DAN ANALISIS DI AKHIR SESSI INI PARA PESERTA AKAN DAPAT MEMAHAMI KONSEP DAN MENGAPLIKASI KAEDAH PENYELIDIKAN DAN ANALISIS SECARA BERKESAN : SUBJEK KAEDAH Ceramah Kajian Kes Persembahan Kumpulan PERALATAN -OHP -ICT

OBJEKTIF KHUSUS :

KANDUNGAN SESSI MASA 4 jam

Pengenalan : Asas-asas methodology penyelidikan. Pengumpulan Data Yang Berkesan & Penyeliaan dan Semakan Data Pensampelan dan Jenis-Jenis rekabentuk serta kegunaannya Rumusan

41

PELAN PEMBELAJARAN SKIM / GRED : PERKHIDMATAN PEGAWAI SYARIAH / LS44 TK3 PERUNDANGAN TEKNIK-TEKNIK GUBALAN/DRAFTING MEMBERIKAN PENDEDAHAN DAN KEFAHAMAN MENGENAI ASAS-ASAS PENGGUBALAN UNDANG-UNDANG DI AKHIR SESSI INI PESERTA AKAN DAPAT MEMAHAMI DAN MENGAPLIKASIKAN TEKNIK-TEKNIK PENGGUBALAN UNDANG-UNDANG. 2 JAM

TAHAP KECEKAPAN : MODUL TAJUK OBJEKTIF UMUM OBJEKTIF KHUSUS : : :

:

MASA

:

KANDUNGAN SESSI : MASA 2 jam SUBJEK/TOPIK Pengenalan - Definisi - Perbezaan gubalan dan semakan Bagaimana mentafsir undang-undang - Niat Penggubal - Kes-kes yang diputuskan - Peraturan yang ditentukan oleh statut - Badan perundangan Kaedah mentafsirkan statut - Sejarah - Sejarah selepas gubalan - Adat istiadat - Kamus/Khazanah - Buku-buku rujukan - Polisi Kerajaan - Kepentingan awam Rumusan KAEDAH Ceramah PERALATAN -OHP -ICT

42

PELAN PEMBELAJARAN SKIM : PERKHIDMATAN PEGAWAI SYARIAH / LS44 TK3 PENGURUSAN MAKLUMAT (ESYARIAH) PROCESSING DATA 4 JAM SESSI INI BERTUJUAN UNTUK MEMBERI KEFAHAMAN KEMAHIRAN MENGENAI CARA-CARA MEMPROSES DATA APLIKASI ESYARIAH OBJEKTIF KHUSUS

TAHAP KECEKAPAN : MODUL TAJUK MASA : : :

OBJEKTIF UMUM : DAN

: DI AKHIR KURSUS INI PESERTA DAPAT MENGAPLIKASIKAN KAEDAH DAN TEKNIK MEMPROSES DATA APLIKASI ESYARIAH

KANDUNGAN SESSI : MASA 4 jam SUBJEK/ TOPIK Pengenalan aplikasi Esyariah. • • Mengumpul Data Sumber Data KAEDAH Ceramah Kajian Kes PERALATAN -OHP -ICT

Teknik Memproses Data • • • Keperluan analisa Data Membuat Statistik Menyiapkan laporan

Rumusan

43

PELAN PEMBELAJARAN SKIM / GRED : PERKHIDMATAN PEGAWAI SYARIAH / LS44 TK3

TAHAP KECEKAPAN : MODUL TAJUK MASA OBJEKTIF UMUM

: HUKUM SYARAK : MASALAH PEMAKAIAN AL-YAMIN : 2 JAM : SESSI INI BERTUJUAN UNTUK MEMBERI KEFAHAMAN DAN KEMAHIRAN MENGENAI BEBERAPA ASPEK TERTENTU DALAM HUKUM SYARAK DI AKHIR SESSI INI PESERTA DAPAT MEMAHAMI DAN MENDALAMI BEBERAPA ASPEK BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN AL-YAMIN.

OBJEKTIF KHUSUS:

KANDUNGAN SESSI : MASA 2 jam SUBJEK/ TOPIK Pengenalan • Definisi al-Yamin KAEDAH Ceramah Kitab Turath PERALATAN -OHP -ICT

Pemakaian al-Yamin sebagai salah satu cara pembuktian Hukum Jenis-jenis Pendapat-pendapat Ulamak Pemakaian al-Yamin Mengikut Undangundang Keterangan Syariah • • Huraian Amalan semasa

Rumusan

44

PELAN PEMBELAJARAN SKIM / GRED TAHAP KECEKAPAN MODUL TAJUK MASA OBJEKTIF UMUM : : : : : : PERKHIDMATAN PEGAWAI SYARIAH / LS44 TK3 HUKUM SYARAK PENGESAHAN LAFAZ TALAQ 2 JAM SESSI INI BERTUJUAN UNTUK MEMBERI KEFAHAMAN DAN KEMAHIRAN MENGENAI BEBERAPA ASPEK TERTENTU DALAM HUKUM SYARAK DI AKHIR SESSI INI PESERTA DAPAT MEMAHAMI DAN MENDALAMI BEBERAPA ASPEK BERKAITAN TATACARA PERBICARAAN DAN PEMBUKTIAN PENGESAHAN LAFAZ TALAQ

OBJEKTIF KHUSUS

:

KANDUNGAN SESSI : MASA 2 jam SUBJEK/ TOPIK Pengenalan • Definisi Talaq Jenis-jenis talaq • Talaq Sunni dan Talaq Bid’i • Pendapat-pendapat Ulamak Lafaz Talaq • Sarih dan Kinayah • Khabariah dan Insya’iyyah • Pendapat-pendapat Ulamak Pembuktian Lafaz Talaq - Contoh – contoh Lafaz Talaq - Cara-cara Pembuktian Tatacara Perbicaraan Pengesahan Lafaz Talaq • Peruntukan dalam Akta/Enakmen Keluarga Islam • Penalti Rumusan KAEDAH PERALATAN

Ceramah Kajian Kitab Turath Contohcontoh kes

-OHP -ICT

45

PEMBELAJARAN SKIM / GRED : PERKHIDMATAN PEGAWAI SYARIAH / LS44 K3 UKUM SYARAK PEMBUBARAN PERKAHWINAN 2 JAM SESSI INI BERTUJUAN UNTUK MEMBERI KEFAHAMAN DAN KEMAHIRAN MENGENAI BEBERAPA ASPEK TERTENTU DALAM HUKUM SYARAK DI AKHIR SESSI INI PESERTA DAPAT MEMAHAMI DAN MENDALAMI BEBERAPA ASPEK BERKAITAN DENGAN KAEDAH DAN TATACARA PENGENDALIAN KES PEMBUBARAN PERKAHWINAN

TAHAP KECEKAPAN : MODUL TAJUK MASA OBJEKTIF UMUM : : : :

OBJEKTIF KHUSUS:

KANDUNGAN SESSI : MASA 2 jam SUBJEK/ TOPIK Pengenalan • Definisi Pembubaran Perkahwinan Ceramah Pembubaran Perkahwinan dan Dalil Hukum Jenis-jenis Pendapat-pendapat Ulamak Tatacara Pembuktian Pembubaran Perkahwinan • • • • • • Fasakh Taklik Anggapan Mati Li’an Khuluk Pertukaran Agama Kajian Kes -OHP -ICT KAEDAH PERALATAN

Rumusan

46