Peningkatan Pengamalan

Agama dan Adat

dalam kehidupan

di Kabupaten Agam
06/25/08 H. Mas'oed Abidin 1

bermasyarakat

1. Jadi orang berilmu, belajar ilmu, atau mendengar ilmu (al Hadist) 2. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, laki-laki & perempuan, 3. Dunia & Akhirat direbut dgn ilmu, H. Mas'oed Abidin 2
06/25/08

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. (UUD-1945)
06/25/08 H. Mas'oed Abidin 3

Fenomena kesejagatan amat mencemaskan
 Pengagungan materi secara berlebihan (materialistik)  Menjauhi supremasi agama (sekularistik)  Mengejar kenikmatan badani (hedonistik)  Jauh dari budaya luhur dan akhlak mulia 06/25/08 H. Mas'oed Abidin Ketidakberdayaan menampilkan

4

Tantangan Arus Kesejagatan
    Sahsiah Generasi Bangsa Perubahan Global (global life style) Penetrasi Budaya asing Integrasi iptek, imtaq dan akhlak mulia.

Tidaklah kalian dimenangkan dan mendapatkan rezeki kecuali dengan bantuan H. Mas'oed Abidin orang-orang lemah kamu.)HR. Imam 06/25/08 5

َّ‫هَل تنصرون و ترزقُون إل‬ َ ْ َ ُْ َ َ ْ ُ ُ َْ ْ ِ ُ َ ُ )‫ب ِضعَفائِكم (رواه البخاري‬ ْ

Masa depan ditentukan oleh kekuatan budaya dominan. Pergulatan kesejagatan adalah perlombaan kemajuan iptek, pertumbuhan ekonomi, komunikasi informasi untuk ciptakan kemakmuran.
06/25/08 H. Mas'oed Abidin 6

Hilangnya Akhlak karena Agama tidak diamalkan, SDM Lemah dan Pelecehan Nilai !

06/25/08

H. Mas'oed Abidin

7

1. Kokohkan lembaga keluar ga ( ext ended family ) 2. Peran se rta mas yar akat 3. Komitm en hid up b eradat & bera gama (A BS -SBK)

Inti Ke ku ata n pada Ja ti Dir i

06/25/08

H. Mas'oed Abidin

9

Imp le men ta si di Mas ya ra kat
1. Kokohkan peran orang tua, ibu bapak, 2. fungsikan peran ninik mamak dan unsur masyarakat secara efektif, 3. Perkaya warisan budaya dengan sikap setia, cinta dan tanggung jawab, 4. Tanamkan aqidah tauhid dengan istiqamah kepada ajaran Islam, 5. Tularkan ilmu pengetahuan yang segar dengan tradisi luhur.
06/25/08 H. Mas'oed Abidin 10

Tujuan Pendidikan
“berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, serta berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”.
(UU.No.20,th.2003,Sistem Pendidikan Nasional)
06/25/08 H. Mas'oed Abidin 11

1. Pe mb inaan ge nera si yang me wa ris i kualita s pemi mpin da n pen gg er ak, 2. Me mp un yai jat i diri, pa du da n las ak, int eg re te d in ov atif . 3. M enga sa ska n agama da n akhla k mu lia se bag ai d as ar pe mb ina an . 4. Me nce ta k ilmu an be rima n t aq wa den ga n m inat tin gg i dan wa wa san lua s 06/25/08 H. Mas'oed yarak at ma da ni 12 5. Me wu jud kan mas Abidin

Menetapkan langkah ke depan

Membangun Sahsiah Generasi
A. Sifat Ruhaniah dan Akidah • Sifat-Sifat Akhlak
Iman yang kental kepada Allah SWT

Benar , jujur, tepat janji dan amanah, Sabar, tabah cekatan, hati-hati, toleransi, Penyayang, berani bertindak.

06/25/08

H. Mas'oed Abidin

13

C. Sifat Mental, Kejiwaan dan Jasmani
1. Sifat Mental 2. Sifat Kejiwaan 3. Sifat Jasmani

ْ‫ل َ تنه عن خل ُق وتأت‬ ‫َ ْ َ َ ْ ُ ٍ َ َ ِي‬ َ ‫مثْل‬ ‫ِ ه‬ ُ
H. Mas'oed Abidin 14

06/25/08

tanggung Jawab 8
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tanggungjawab terhadap Allah Tanggungjawab terhadap Diri Tanggungjawab terhadap Ilmu Tanggungjawab terhadap Profesi Tanggungjawab terhadap Negeri Tanggungjawab terhadap Sejawat Tanggungjawab terhadap Bangsa Tanggungjawab terhadap Ibu Bapa dan Rumah Tangga.
06/25/08 H. Mas'oed Abidin 15

“Indak nan merah pado kundi, indak nan bulek pado sago, Indak nan indah pado budi, indak nan elok pado baso. Anak ikan dimakan ikan, gadang di tabek anak tanggiri, ameh bukan pangkaik pun bukan, budi sabuah nan diharagoi. Dulang ameh baok balaie, batang bodi baok pananti, utang ameh buliah babaie, utang budi dibaok mati.”
06/25/08 H. Mas'oed Abidin

Pendi dikan A kh lak San gat Utama

16

Pengam alan Agam a menguatkan hati , si kap pos itif, iman dan akhl ak

06/25/08

H. Mas'oed Abidin

17

Membentuk watak ketahanan individu masyarakat
Ukhuwah Interaksi
Adat Ulayat SDA Eko Teknologi
06/25/08

IMAN
DOMAIN RUHIYAH

Akhlaq Kekuatan Ruhiyah

ILMU
H. Mas'oed Abidin

Kerjasama Efisiensi Ta’awun
18

‫الحمد لله رب‬ ‫العالمين‬
‫صدق الله‬
‫80/52/60‬

‫العظيم‬
‫‪H. Mas'oed Abidin‬‬

‫91‬

H. Mas’oed Abidin

bin H.Zainal Abidin bin Abdul Jabbar Imam Mudo

Lahir Sekolah

:

11 Agustus 1935 di Koto Gadang, Bukittinggi

: Surau Lakuak, Rahmatun-Niswan, SR KGadang, Thawalib Lambah dan Parabek, SMP II Bkt, SMA II A/C Negeri Bkt, FKIP Medan1963 : Ketua Umum FKDM Provinsi Sumbar, (2008 -

Organisasi : PII, HMI, Dewan Dakwah, ICMI, MUI Sumbar, Dir. PPIM (2002-2006) Jabatan Alamat Web-site Mail to
06/25/08

: Jalan Pesisir Selatan V/496 Siteba Padang - 25146), Fax, 7052898, Tel: 7058401 : : http://www.masoedabidin.web.id masoedabidin@yahoo.com masoedabidin@hotmail.com H. Mas'oed Abidin
20

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful