Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Maniangpajo Nomor : 0156.a/H.06/SMA.01.

04/OT/2010 Tentang Pembagian Tugas Guru dan Pegawai SMA Negeri 1 Maniangpajo Tahun Pelajaran 2010/2011 Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Kepala SMA Negeri 1 Maniangpajo, Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan
Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan kegiatan sekolah di SMA Negeri 1 Maniangpajo, maka dipandang perlu melengkapi struktur organisasi SMA Negeri 1 Maniangpajo Tahun Pelajaran 2010/2011 2. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Maniangpajo dipandang perlu menetapkan pembagian tugas guru Tahun Pelajaran 2010/2011

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah 3. Peraturan Pemerintah No. 19 Thn 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 5. Rapat Kerja SMA Negeri 1 Maniangpajo, pada tanggal 24 s.d 25 Juni 2010 di SMA Negeri 1 Maniangpajo dan di Objek Wisata, Permandian Alam Lejja Kabupaten Soppeng.

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PEMBAGIAN TUGAS GURU DAN PEGAWAI SMA NEGERI 1 MANIANGPAJO TAHUN PELAJARAN 2010/2011

D:\Kurikulum\Kampus Cemara\SK 0910\Pembagian Tugas.doc

1

Pertama

: Pembagian tugas tertentu sebagai Wakil Kepala Sekolah seperti tersebut pada lampiran I keputusan ini

Kedua

: Pembagian tugas tertentu sebagai Tim Pengembang Sekolah (TPS) seperti tersebut pada lampiran II keputusan ini

Ketiga

: Pembagian tugas tertentu sebagai Seksi-Seksi seperti tersebut pada lampiran III keputusan ini

Keempat

: Pembagian tugas tertentu sebagai Koordinator dan Pengelola, seperti tersebut pada lampiran IV keputusan ini

Kelima

: Pembagian tugas tertentu sebagai Penasehat Akademik, seperti tersebut pada lampiran V keputusan ini

Keenam

: Pembagian tugas tertentu sebagai Tim Pengembang KTSP, seperti tersebut pada lampiran VI keputusan ini

Ketujuh

: Pembagian

tugas

tertentu

sebagai

Ketua

Rumpun

Mata

Pelajaran/MGMP Tingkat Sekolah, seperti tersebut pada lampiran VII keputusan ini Kedelapan : Pembagian tugas tertentu sebagai Penanggung Jawab Pengembangan Diri, seperti tersebut pada lampiran VIII keputusan ini Kesembilan : Pembagian tugas tertentu sebagai Pembagian Tugas Pegawai, seperti tersebut pada lampiran IX keputusan ini Kesepuluh : Pembagian tugas Guru dalam kegiatan Proses Belajar Mengajar, seperti tersebut pada lampiran X keputusan ini Kesebelas : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai. Keduabelas : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. DITETAPKAN DI : ANABANUA PADA TANGGAL : 12 Juli 2010 Kepala Sekolah,

Drs. JAMADE, M.Si NIP. 19610816 198603 1 018 TEMBUSAN : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo. 2. Pengawas SMP/SMA Kabupaten Wajo. 3. Pegawai dan Guru yang bersangkutan untuk dilaksanakan

D:\Kurikulum\Kampus Cemara\SK 0910\Pembagian Tugas.doc

2

Lampiran I

: Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Maniangpajo Nomor : 0156.a/H.06/SMA.01.04/OT/2010 Tanggal : 12 Juli 2010 Tentang : Pembagian Tugas Guru dan Pegawai SMA Negeri 1 Maniangpajo
WAKIL KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 MANIANGPAJO TAHUN PELAJARAN 2010/2011 NAMA/ NIP GOL. RUANG IV/a JABATAN GURU Guru Pembina

NO

BIDANG TUGAS

KET

1

Drs.Muhammad Yunus 19661231 199103 1 067 Drs. H. Arapah 19631231 199802 1 004 Drs. Palle 19571231 198602 1 049 Hj. Andi Fatmawati, S.Pd., M.Si. 19690915 199401 2 001

Wakasek Urs. Kurikulum Wakasek Urs. Kesiswaan Wakasek Urs. Sarana/Prasarana Wakasek Urs. Humas

2

III/d

Guru Dewasa Tk. I Guru Pembina

3

IV/a

4

IV/a

Guru Pembina

DITETAPKAN DI : ANABANUA PADA TANGGAL : 12 Juli 2010 Kepala Sekolah,

Drs. JAMADE, M.Si NIP. 19610816 198603 1 018

D:\Kurikulum\Kampus Cemara\SK 0910\Pembagian Tugas.doc

3

Lampiran II : Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Maniangpajo Nomor : 0156.a/H.06/SMA.01.04/OT/2010 Tanggal : 12 Juli 2010 Tentang : Pembagian Tugas Guru dan Pegawai SMA Negeri 1 Maniangpajo

TIM PENGEMBANG SEKOLAH SMA NEGERI 1 MANIANGPAJO TAHUN PELAJARAN 2010/2011 NAMA/ NIP Yasser Arafat, S.Pd. 19841007 200902 1 002 Drs. H. Hamka 19670421 199412 1 004 Hanaping, S.Pd. 19690828 199301 1 003 GOL. RUANG III/a JABATAN GURU CPNSD

NO

BIDANG TUGAS

KET

1

TPS Urs. Kurikulum TPS Urs. Kesiswaan Wakasek Urs. Sarana/Prasarana dan Humas

2

IV/a

Guru Pembina

3

IV/a

Guru Pembina

DITETAPKAN DI : ANABANUA PADA TANGGAL : 12 Juli 2010 Kepala Sekolah,

Drs. JAMADE, M.Si NIP. 19610816 198603 1 018

D:\Kurikulum\Kampus Cemara\SK 0910\Pembagian Tugas.doc

4

Lampiran III : Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Maniangpajo Nomor : 0156.a/H.06/SMA.01.04/OT/2010 Tanggal : 12 Juli 2010 Tentang : Pembagian Tugas Guru dan Pegawai SMA Negeri 1 Maniangpajo

SEKSI-SEKSI SMA NEGERI 1 MANIANGPAJO TAHUN PELAJARAN 2010/2011 NAMA/ NIP Ishak, S.Pd. 19700515 199401 1 002 Gunawan Nyompa, S.Pd. 19750317 200502 1 003 Muhammad Tang, S.Pd. 19680828 198901 1 002 Andi Suharju Tannang, S.Pd. 19781110 200604 2 019 Hj. Hamdana, S.Pd. 19631231 198703 2 132 Siangka Deru, S.Pd. 19671231 200502 1 008 GOL. RUANG IV/a JABATAN GURU Guru Pembina

NO

BIDANG TUGAS

KET

1

Sie. Kurikulum (Bag. Pengajaran) Sie. Pengajaran (Bag. Evaluasi) Sie. Kesiswaan

2

III/c

Guru Dewasa

3

III/c

Guru Dewasa

4

III/b

Guru Madya

Sie. Kesiswaan

5

IV/a

Guru Dewasa

Sie. Humas

6

III/c

Guru Dewasa

Sie. Sarana

DITETAPKAN DI : ANABANUA PADA TANGGAL : 12 Juli 2010 Kepala Sekolah,

Drs. JAMADE, M.Si NIP. 19610816 198603 1 018

D:\Kurikulum\Kampus Cemara\SK 0910\Pembagian Tugas.doc

5

Lampiran IV : Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Maniangpajo Nomor : 0156.a/H.06/SMA.01.04/OT/2010 Tanggal : 12 Juli 2010 Tentang : Pembagian Tugas Guru dan Pegawai SMA Negeri 1 Maniangpajo

KOORDINATOR/PENGELOLA SMA NEGERI 1 MANIANGPAJO TAHUN PELAJARAN 2010/2011 NAMA/ NIP Andi Syamsu Rizal, BA. 19521027 198002 1 002 Andi Suriyati, S.Pd. 19870224 200902 2 001 Salmiati, S.Pd. 19700705 199301 2 002 Ishak, S.Pd. 19700515 199401 1 002 Yasser Arafat, S.Pd. 19841007 200902 1 002 Andi Sakti Raja, S.E. 19631231 200701 1 118 Drs. Ambo Ako 19691231 199512 1 011 GOL. RUANG IV/a JABATAN GURU Guru Pembina

NO

BIDANG TUGAS

KET

1

Perpustakaan

2

III/a

CPNSD

Laboratorium Fisika Laboratorium Kimia Laboratorium Biologi Laboratorium Komputer Bimbingan dan Konseling Penasehat Akademik

3

IV/a

Guru Pembina

4

IV/a

Guru Pembina

5

III/a

CPNSD

6

II/c

Guru Muda

7

IV/a

Guru Pembina

DITETAPKAN DI : ANABANUA PADA TANGGAL : 12 Juli 2010 Kepala Sekolah,

Drs. JAMADE, M.Si NIP. 19610816 198603 1 018

D:\Kurikulum\Kampus Cemara\SK 0910\Pembagian Tugas.doc

6

Lampiran V : Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Maniangpajo Nomor : 0156.a/H.06/SMA.01.04/OT/2010 Tanggal : 12 Juli 2010 Tentang : Pembagian Tugas Guru dan Pegawai SMA Negeri 1 Maniangpajo

PENASEHAT AKADEMIK SMA NEGERI 1 MANIANGPAJO TAHUN PELAJARAN 2010/2011 NAMA/ NIP GOL. RUANG JABATAN GURU

NO

BIDANG TUGAS

KET

1

Andi Suriyati, S.Pd. 19870224 200902 2 001

III/a

CPNSD

X.1

2

Karyawan, S.Pd. -

-

-

X.2

3

Panangiang, S.Ag. 19680317 200604 1 009

III/b

Guru Dewasa Tk. I

X.3

4

Arifuddin, S.Pd. 19640525 198803 1 018

IV/a

Guru Pembina

X.4

5

K.M. Agus, S.Pd.I. -

-

-

X.5

6

Sulaeha, S.Pd. 19831220 200803 2 002

III/a

Guru Madya

X.6

7

A. Muh. Firman Mekkah, S.Pd. 19741210 200502 1 002

III/c

Guru Dewasa

XI IPA 1

8

Mulhayamin, S.Pd. 19721207 199401 2 001

IV/a

Guru Pembina

XI IPA 2

9

Nurdin, S.Pd. 19621105 198411 1 002

IV/a

Guru Pembina

XI IPA 3

D:\Kurikulum\Kampus Cemara\SK 0910\Pembagian Tugas.doc

7

NO

NAMA/ NIP

GOL. RUANG

JABATAN GURU

BIDANG TUGAS

KET

10

Sahri Bulan, S.S. 19801128 200902 2 002

III/a

CPNSD

XI IPS 1

11

Muhammad Hasyim H, S.Pd. -

-

-

XI IPS 2

12

Harri Adriyanto, S.Pd. -

-

-

XII IPA 1

13

Rahmaniar, S.Pd. -

III/a

CPNSD

XII IPA 2

14

Wirna Widhamayanti Syam -

-

-

XII IPS 1

15

Ratnawati, S.Pd. 19781225 200604 2 014

III/b

Guru Madya Tk. I

XII IPS 2

DITETAPKAN DI : ANABANUA PADA TANGGAL : 12 Juli 2010 Kepala Sekolah,

Drs. JAMADE, M.Si NIP. 19610816 198603 1 018

D:\Kurikulum\Kampus Cemara\SK 0910\Pembagian Tugas.doc

8

Lampiran VI : Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Maniangpajo Nomor : 0156.a/H.06/SMA.01.04/OT/2010 Tanggal : 12 Juli 2010 Tentang : Pembagian Tugas Guru dan Pegawai SMA Negeri 1 Maniangpajo

TIM PENGEMBANG KTSP SMA NEGERI 1 MANIANGPAJO TAHUN PELAJARAN 2010/2011 NAMA/ NIP Drs. Jamade, M.Si. 19610816 198603 1 018 Drs. Muhammad Yunus 19661231 199103 1 067 Hanaping, S.Pd. 19690828 199301 1 003 Drs. H. Hamka 19670421 199412 1 004 Yasser Arafat, S.Pd. 19841007 200902 1 002 Ishak, S.Pd. 19700515 199401 1 002 Gunawan Nyompa, S.Pd. 19750317 200502 1 003 GOL. RUANG IV/a JABATAN GURU Guru Pembina

NO

JABATAN

KET

1

Koordinator

2

IV/a

Guru Pembina

Ketua

3

IV/a

Guru Pembina

Anggota

4

IV/a

Guru Pembina

Anggota

5

III/a

CPNSD

Anggota

6

IV/a

Guru Pembina

Anggota

7

III/c

Guru Dewasa

Anggota

DITETAPKAN DI : ANABANUA PADA TANGGAL : 12 Juli 2010 Kepala Sekolah,

Drs. JAMADE, M.Si NIP. 19610816 198603 1 018

D:\Kurikulum\Kampus Cemara\SK 0910\Pembagian Tugas.doc

9

Lampiran VII : Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Maniangpajo Nomor : 0156.a/H.06/SMA.01.04/OT/2010 Tanggal : 12 Juli 2010 Tentang : Pembagian Tugas Guru dan Pegawai SMA Negeri 1 Maniangpajo

KETUA RUMPUN MATA PELAJARAN/MGMP TINGKAT SEKOLAH SMA NEGERI 1 MANIANGPAJO TAHUN PELAJARAN 2010/2011 NAMA/ NIP Panangiang, S.Ag. 19680317 200604 1 009 Rahmaniar, S.Pd. 19810202 201001 2 016 Nurdin, S.Pd. 19621105 198411 1 002 Hj. Hamdana, S.Pd. 19631231 198703 2 132 Drs. H. Hamka 19670421 199412 1 004 Drs. Muhammad Yunus 19661231 199103 1 067 Hanaping, S.Pd. 19690828 199301 1 003 Drs. Ambo Ako 19691231 199512 1 011 Andi Suriyati, S.Pd. 19870224 200902 2 001 Hj. Andi Fatmawati, S.Pd., M.Si. 19690915 199401 2 001 Andi Syamsu Rizal, B.A. 19521027 198002 1 002 Muhammad Tang, S.Pd. 19680213 198901 1 002 Gunawan Nyompa, S.Pd. 19750317 200502 1 003 Abidin Ladju, S.Pd. 19540312 198003 1 025 GOL. RUANG III/b JABATAN GURU Guru Madya Tk. I CPNSD MATA PELAJARAN Pend. Agama Islam

NO

KET

1

2

III/a

Pendidikan Kewarganegaraan Bahasa Indonesia

3

IV/a

Guru Pembina

4

IV/a

Guru Pembina

Bahasa Inggris

5

IV/a

Guru Pembina

Penjas Orkes

6

IV/a

Guru Pembina

Sejarah

7

IV/a

Guru Pembina

Matematika

8

IV/a

Guru Pembina

Biologi

9

III/a

CPNSD

Fisika

10

IV/a

Guru Pembina

Kimia

11

IV/a

Guru Pembina

Ekonomi

12

III/c

Guru Dewasa

Sosiologi

13

III/c

Guru Dewasa

Geografi

14

IV/a

Guru Pembina

Seni Budaya

D:\Kurikulum\Kampus Cemara\SK 0910\Pembagian Tugas.doc

10

NO

NAMA/ NIP Wirna Widhamayanti Syam K.M. Agus, S.Pd.I. Siangka Deru, S.Pd. 19671231 200502 1 008

GOL. RUANG -

JABATAN GURU -

MATA PELAJARAN TIK

KET

15

16

-

-

Bahasa Arab

17

III/c

Guru Dewasa

Muatan Lokal

DITETAPKAN DI : ANABANUA PADA TANGGAL : 12 Juli 2010 Kepala Sekolah,

Drs. JAMADE, M.Si NIP. 19610816 198603 1 018

D:\Kurikulum\Kampus Cemara\SK 0910\Pembagian Tugas.doc

11

Lampiran VIII : Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Maniangpajo Nomor : 0156.a/H.06/SMA.01.04/OT/2010 Tanggal : 12 Juli 2010 Tentang : Pembagian Tugas Guru dan Pegawai SMA Negeri 1 Maniangpajo

PENANGGUNGJAWAB PENGEMBANGAN DIRI SMA NEGERI 1 MANIANGPAJO TAHUN PELAJARAN 2010/2011 NAMA/ NIP Barliang, S.S. Yasser Arafat, S.Pd. Masri, S.Pd. Wirna Widhamayanti Syam Karyawan, S.Pd. Nurleli, S.Sos. Muhammad Hasyim H, S.Pd. Muhammad Salham Basir, S.S. K.M. Agus, S.Pd.I. Tim Pengembang Sekolah GOL. RUANG JABATAN GURU JENIS PENGEMBANGAN DIRI UKS/KKR

NO

KET

1

2

-

-

Pramuka PA

3

-

-

Pramuka PI

4

-

-

PMR

5

-

-

KIR

6

-

-

Seni Prestasi

7

-

-

Olahraga Prestasi

8

-

-

Sispala

9

-

-

Kerohanian

10

-

-

Sispama

DITETAPKAN DI : ANABANUA PADA TANGGAL : 12 Juli 2010 Kepala Sekolah,

Drs. JAMADE, M.Si NIP. 19610816 198603 1 018

D:\Kurikulum\Kampus Cemara\SK 0910\Pembagian Tugas.doc

12

Lampiran IX : Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Maniangpajo Nomor : 0156.a/H.06/SMA.01.04/OT/2010 Tanggal : 12 Juli 2010 Tentang : Pembagian Tugas Guru dan Pegawai SMA Negeri 1 Maniangpajo
PEMBAGIAN TUGAS PEGAWAI SMA NEGERI 1 MANIANGPAJO TAHUN PELAJARAN 2010/2011 NO 1 NAMA/ NIP Samsu 19621231 200012 1 010 Sriwidiastuty Susniati, S.Pd. Ismawati, A.Md. Tenri Sui Masri, S.Pd. Andi Rahmaniar Hasmah Suharto Ismail Hasan Sabang Balobo GOL. RUANG II/d BIDANG TUGAS Penanggungjawab/ Koordinator Pegawai Administrasi Bag. Kurikulum KET

2

-

3

-

Administrasi Bag. Kesiswaan

4

-

Persuratan

5

-

Perpustakaan

6

-

Laboratorium

7

-

Laboratorium

8

-

Operator Komputer

9

-

Cleaning Service

10

-

Cleaning Service

11

-

Security (Satpam)

12

-

Pengelola Dapur

DITETAPKAN DI : ANABANUA PADA TANGGAL : 12 Juli 2010 Kepala Sekolah,

Drs. JAMADE, M.Si NIP. 19610816 198603 1 018
D:\Kurikulum\Kampus Cemara\SK 0910\Pembagian Tugas.doc

13

Lampiran X

: Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Maniangpajo Nomor : 0156.a/H.06/SMA.01.04/OT/2010 Tanggal : 12 Juli 2010 Tentang : Pembagian Tugas Guru dan Pegawai SMA Negeri 1 Maniangpajo
PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR PADA SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2010/2011 JAM TATAP MUKA TUGAS XI XI XII XII TUGAS X IPA IPS IPA IPS TAMBAHAN Pend. Agama Islam 6 6 4 4 4 Pend. Agama Islam Pend. Kewarganegaraan Pend. Kewarganegaraan Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Bahasa Inggris Bahasa Inggris Matematika 6 12 12 12 4 20 24 6 12 12 4 8 8 4 8 8 4 8 8 -

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

NAMA/NIP Panangiang, S.Ag. 19680317 200604 1 009 Sitti Rabiah, S.Ag. Rahmaniar, S.Pd. 19810202 201001 2 016 Muhammad Hasyim, S.Pd. Nurdin, S.Pd. 19621105 198411 1 002 Sahri Bulan, S.Pd. 19801128 200902 2 002 Karyawan, S.Pd. Hj. Hamdana, S.Pd. 19631231 198703 2 132 Andi Suharju Tannang, S.Pd. 19781110 200604 2 019 Sulaeha, S.Pd. 580065972 Hanaping, S.Pd. 19690828 199301 1 003

JAM PER MINGGU 24 6 14 16 24 24 12 24 16 20 24

KET

D:\Kurikulum\Kampus Cemara\SK 0910\Pembagian Tugas.doc

14

No 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

NAMA/NIP Mulhayamin, S.Pd. 19721207 199401 2 001 Ratnawati, S.Pd. 19781225 200604 2 014 Dra. Fatmawati 19621220 198803 2 005 Andi Suriyati, S.Pd. 19870224 200902 2 001 19870224 200902 2 001 Ishak, S.Pd. 19700515 199401 1 002 Drs. Ambo Ako 19691231 199512 1 011 Salmiati, S.Pd. 19700705 199301 2 002 Hj. Andi Fatmawati, S.Pd., M.Si. 19690915 199401 2 001 Drs. Muhammad Yunus 19661231 199103 1 067 Muhammad Salham, S.S. Gunawan Nyompa, S.Pd. 19750317 200502 1 003 A. Syamsu Rizal, B.A. 19521027 198002 1 002 Drs. H. Arapah 19631231 199802 1 004

TUGAS Matematika Matematika Fisika Kepala Laboratorium Fisika Fisika Kepala Laboratorium Biologi Biologi Biologi Kepala Laboratorium Kimia Kimia Wakasek Urs. Humas Kimia Wakasek Urs. Kurikulum Sejarah Sejarah Geografi Pustakawan Ekonomi/Akuntansi Wakasek Urs. Kesiswaan Ekonomi/Akuntansi

X 8 4 12 12 8 4 2 10 12 12 12

XI IPA 12 12 12 12 12 6 -

JAM TATAP MUKA XI XII XII TUGAS IPS IPA IPS TAMBAHAN 8 4 6 8 8 8 8 4 4 8 8 8 4 4 6 6 8 8 12 12 12 12 12 12 12

JAM PER MINGGU 24 12 24 20 44 32 32 24 24 22 26 40

KET

TIM 40 TIM

D:\Kurikulum\Kampus Cemara\SK 0910\Pembagian Tugas.doc

15

No

NAMA/NIP Drs. Palle 19571231 198602 1 049 Muhammad Tang, S.Pd. 19680213 198901 1 002 Nurlaili, S.Sos. Abidin Ladju, S.Pd. 19540312 198003 1 025 Drs. H. Hamka 19670421 199412 1 004 Arifuddin, S.Pd. 19640525 198803 1 018 Andi Muh. Firman Mekkah, S.Pd. 19741210 200502 1 002 Yasser Arafat, S.Pd. Wirna Widhamayanti Syam K.M. Agus, S.Pd.I. Barliang, S.S. Siangka Deru, S.Pd. 19671231 200502 1 008 Harri Adriyanto, S.Pd. -

TUGAS Wakasek Urs. Sarana Ekonomi/Akuntansi Sosiologi Sosiologi Seni Budaya Penjas Orkes Penjas Orkes Penjas Orkes Kepala Lab. Komputer TIK TIK Bahasa Arab Bahasa Arab Muatan Lokal Muatan Lokal

X 12 12 12 12 12 12 12 12 12 -

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

XI IPA 6 6 6 6 6 6 6 -

JAM TATAP MUKA XI XII XII TUGAS IPS IPA IPS TAMBAHAN 12 8 8 6 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 -

JAM PER MINGGU 40

KET

TIM 14 12 30 30 30 30 24 18 20 10 22 8 TIM TIM TIM

D:\Kurikulum\Kampus Cemara\SK 0910\Pembagian Tugas.doc

16

No

NAMA/NIP Drs. Jamade, M.Si. 19610816 198603 1 018 Andi Sakti Raja, S.E. 196312131 200701 1 118

TUGAS Kepala Sekolah BK BK

X 30

38 39

XI IPA 8 -

JAM TATAP MUKA XI XII XII TUGAS IPS IPA IPS TAMBAHAN 12 4 5 5 -

JAM PER MINGGU 24 40

KET

DITETAPKAN DI : ANABANUA PADA TANGGAL : 12 Juli 2010 Kepala Sekolah,

Drs. JAMADE, M.Si. NIP. 19610816 198603 1 018

D:\Kurikulum\Kampus Cemara\SK 0910\Pembagian Tugas.doc

17

Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Maniangpajo Nomor : 0156.b/H.06/SMA.01.04/OT/2010 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMA Negeri 1 Maniangpajo Tahun Pelajaran 2010/2011 Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Kepala SMA Negeri 1 Maniangpajo, Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan
Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memperlancar proses belajar mengajar (KBM) pada SMA Negeri 1 Maniangpajo dipandang perlu menugaskan guru tidak tetap (GTT) 2. Bahwa dalam rangka memperlancar proses administrasi pada SMA Negeri 1 Maniangpajo dipandang perlu menugaskan pegawai tidak tetap (PTT) : 1. Masih terbatasnya tenaga guru tetap dan pegawai tetap yang berstatus pegawai negeri 2. Masih banyak tugas-tugas tertentu yang tidak mampu dilaksanakan oleh guru tetap dan pegawai tetap karena keterbatasan jumlah tenaga 3. Hasil rapat dengan pengurus komite SMA Negeri 1 Maniangpajo 4. Rapat Kerja SMA Negeri 1 Maniangpajo, pada tanggal 24 s.d 25 Juni 2010 di SMA Negeri 1 Maniangpajo dan di Objek Wisata, Permandian Alam Lejja Kabupaten Soppeng. MEMUTUSKAN Menetapkan : Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima : : : : : Mengangkat guru tidak tetap (GTT) pada SMA Negeri 1 Maniangpajo, seperti pada lampiran I keputusan ini Mengangkat pegawai tidak tetap (PTT) pada SMA Negeri 1 Maniangpajo, seperti pada lampiran II keputusan ini Masing-masing guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap melaksanakan tugas yang dibebankan dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah Segala keputusan yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran komite dan anggaran yang sesuai Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. DITETAPKAN DI : ANABANUA PADA TANGGAL : 12 Juli 2010 Kepala Sekolah,

Mengingat

Drs. JAMADE, M.Si NIP. 19610816 198603 1 018

D:\Kurikulum\Kampus Cemara\SK 0910\Pembagian Tugas.doc

18

Lampiran I

: Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Maniangpajo Nomor : 0156.b/H.06/SMA.01.04/OT/2010 Tanggal : 12 Juli 2010 Tentang : Pengangkatan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMA Negeri 1 Maniangpajo Tahun Pelajaran 2010/2011
DAFTAR NAMA GURU TIDAK TETAP (GTT) PADA SMA NEGERI 1 MANIANGPAJO TAHUN PELAJARAN 2010/2011

No

NAMA

L/P

BIDANG STUDI

BEBAN KERJA 8 18 16 12 10 22 20 12 6

KET

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Harri Adriyanto, S.Pd Wirna Widamayanti Syam Muhammad Hasyim H, S.Pd. Karyawan, S.Pd. Barliang, S.S. Muhammad Salham Basir, S.S. K.M. Agus, S.Pd.I. Nurlaili, S.Sos. Sitti Rabiah, S.Ag.

L P L L L L L P P

Muatan Lokal TIK PKn Bahasa Indonesia Bahasa Arab Sejarah Bahasa Arab Sosiologi Pendais

DITETAPKAN DI : ANABANUA PADA TANGGAL : 12 Juli 2010 Kepala Sekolah,

Drs. JAMADE, M.Si NIP. 19610816 198603 1 018

D:\Kurikulum\Kampus Cemara\SK 0910\Pembagian Tugas.doc

19

Lampiran II : Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Maniangpajo Nomor : 0156.b/H.06/SMA.01.04/OT/2010 Tanggal : 12 Juli 2010 Tentang : Pengangkatan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMA Negeri 1 Maniangpajo Tahun Pelajaran 2010/2011
DAFTAR NAMA PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) PADA SMA NEGERI 1 MANIANGPAJO TAHUN PELAJARAN 2010/2011 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tenri Sui Masri, S.Pd Sriwidiastuty Susniati, S.Pd. Andi Rahmaniar Ismawati, A.Md Hasmah Suharto Ismail Hasan Sabang Balobo NAMA L/P P P P P P P P L L L P TUGAS Perpustakaan Laboratorium IPA Bio-Kimia TU (Kurikulum) TU (Kesiswaan) Laboratorium IPA Fisika TU (Administrasi) Operator Komputer Cleaning Service Cleaning Service Security Petugas Dapur KETERANGAN

DITETAPKAN DI : ANABANUA PADA TANGGAL : 12 Juli 2010 Kepala Sekolah,

Drs. JAMADE, M.Si NIP. 19610816 198603 1 018

D:\Kurikulum\Kampus Cemara\SK 0910\Pembagian Tugas.doc

20