KK/BKP10/379/10 JLD.

3

KEMENTERIAN KEWANGAN PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 8 TAHUN 2004 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua Ketua Badan Berkanun Persekutuan PENUBUHAN JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN DI AGENSI KERAJAAN PERSEKUTUAN TUJUAN 1. Pekeliling ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai penubuhan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) di semua agensi Kerajaan serta menetapkan penyediaan laporan JPKA yang seragam dan menyeluruh. LATAR BELAKANG 2. Penubuhan JPKA adalah selaras dengan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Keutuhan Pengurusan Kerajaan Bil. 1 Tahun 1995 supaya JPKA di tubuhkan di setiap PTJ untuk membantu agensi mengawasi, memantau dan menyelia semua urusan kewangan supaya ia berjalan lancar dan menepati peraturan yang telah ditetapkan. 3. Ketua Audit Negara sering membangkitkan kelemahankelemahan pengurusan kewangan dan akaun khususnya dalam perkara-perkara berikut :i. ii. iii. Pengurusan bajet; Pengurusan perakaunan; Pengurusan pungutan dan tunggakan hasil;

1

Kelewatan penyediaan dan pembentangan penyata kewangan dan laporan tahunan Badan - badan Berkanun; dan v. Pengurusan aset dan stor 4. Bagi menangani kelemahan di atas, penglibatan pihak pengurusan atasan dalam hal-hal berkaitan kewangan dan akaun adalah diperlukan. Penubuhan Jawatankuasa ini akan membantu Ketua Agensi memantapkan lagi pengurusan kewangan dan akaun di agensi-agensi Kerajaan. TERMA RUJUKAN PENUBUHAN KEWANGAN DAN AKAUN JAWATANKUASA PENGURUSAN dan Akaun

iv.

5. Satu Jawatankuasa Pengurusan Kewangan hendaklah ditubuhkan di semua agensi Kerajaan. Keahlian Jawatankuasa 6. Di Peringkat Kementerian/Jabatan

Ahli-ahli Jawatankuasa di peringkat Kementerian dan Jabatan (Ketua Setiausaha dan Ketua Pengarah adalah Pegawai Pengawal) hendaklah terdiri daripada pegawai-pegawai seperti berikut: Pengerusi Pengerusi Ganti Setiausaha Ahli : : : : Ketua Setiausaha/Ketua Pengarah Timbalan Ketua Ketua Pengarah Setiausaha/Timbalan

Setiausaha/Ketua Bahagian Kewangan a. b. c. d. Semua Ketua Bahagian Ketua Audit Dalam Akauntan/Pegawai Perakaunan Pegawai-pegawai lain yang sesuai

7.

Di Peringkat Pusat Tanggungjawab/Badan Berkanun Pengerusi Setiausaha : : Ketua Pengarah/ Ketua Eksekutif Ketua Pejabat/

Ketua Bahagian/Unit Kewangan
2

Ahli

:

a. b. c. d.

Semua Ketua Bahagian/Unit Ketua Audit Dalam Akauntan/Pegawai Perakaunan Pegawai-pegawai lain yang sesuai

Bidang Tugas 8. Jawatankuasa ini akan membantu Ketua Agensi untuk mengawasi, mengesan dan menyelia semua urusan kewangan dan akaun supaya berjalan lancar dan menepati kehendak Akta Prosedur Kewangan 1957, Arahan Perbendaharaan, Pekeliling dan Surat Pekeliling yang berkaitan. 9. Bidang tugas Jawatankuasa meliputi semua aspek pengurusan bajet, pengurusan perakaunan (Buku Vot, Akaun Panjar, Pendahuluan Diri/Pelbagai dan Kumpulan Wang Amanah/Akaun Amanah/Akaun Deposit), pengurusan pungutan dan tunggakan hasil, pengurusan aset dan stor, penyediaan dan pembentangan laporan tahunan dan Penyata Kewangan, laporan Audit Dalam dan laporan Ketua Audit Negara serta perancangan latihan untuk pegawai dan kakitangan yang mengurus hal-hal kewangan dan akaun. Senarai semakan bidang tugas adalah seperti Lampiran I. Kekerapan Mesyuarat 10. Jawatankuasa hendaklah bermesyuarat sekurang-kurangnya tiga bulan sekali. PENYEDIAAN LAPORAN SUKU TAHUN 11. Pegawai Pengawal Kementerian/ Jabatan Persekutuan hendaklah mengemukakan laporan JPKA yang menyeluruh dan disatukan meliputi semua laporan PTJ dan Badan Berkanun Persekutuan di bawah kawalannya kepada Perbendaharaan Malaysia, Bahagian Kawalan dan Pemantauan pada awal bulan Mei (suku tahun pertama), Ogos (suku tahun kedua), November (suku tahun ketiga) dan Februari (suku tahun ke empat) dengan menggunakan format seperti Lampiran II. 12. Semua PTJ dan Badan Berkanun hendaklah mengemukakan Laporan Suku Tahun kepada Jawatankuasa di peringkat Kementerian/Jabatan dengan menggunakan format seperti Lampiran III.
3

PENGUATKUASAAN 13. Peraturan ini hendaklah dilaksanakan oleh semua agensi Kerajaan dan berkuatkuasa mulai dari tarikh Pekeliling ini. Semua Pegawai Pengawal hendaklah mempastikan supaya setiap PTJ dan Badan-badan Berkanun di bawah kawalannya menerima dan melaksanakan Pekeliling ini. 14. Dengan berkuatkuasanya pekeliling ini, maka Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 1996 adalah di batalkan. 15. Perbendaharaan Malaysia, Bahagian Kawalan dan Pemantauan boleh dihubungi untuk penjelasan lanjut mengenai Pekeliling ini. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah,

Dato’ Izzuddin Bin Dali Ketua Setiausaha Perbendaharaan Oktober 2004
s.k. Ketua Setiausaha Negara Ketua Audit Negara Akauntan Negara Malaysia Semua Setiausaha Kerajaan Negeri Semua Pegawai Kewangan Negeri

4

(PP Bil. 8 Tahun 2004)

Lampiran I

SENARAI SEMAKAN JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN

Senarai ini mengandungi perkara-perkara yang perlu diberi perhatian oleh Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun. Bagi Badan-badan Berkanun di mana perlu, istilah-istilah hendaklah disesuaikan mengikut keadaan di Badanbadan Berkanun. 1. Pengurusan Bajet i. ii. iii. Meneliti Penyata Perbelanjaan bulanan Kementerian/Jabatan; Mengkaji prestasi perbelanjaan keseluruhan Kementerian/Jabatan dan mengesan kekurangan/kelebihan peruntukan; Memastikan supaya Laporan Perbelanjaan Suku Tahun (perbelanjaan mengurus) yang dikehendaki oleh Surat Pekeliling mengenai Garis Panduan Bagi Penyediaan Cadangan Perbelanjaan Tahunan dikemukakan kepada Perbendaharaan Malaysia (Bahagian Belanjawan) dalam tempoh yang ditetapkan; Meneliti perancangan untuk menggunakan lebihan bagi menampung kekurangan secara agihan semula dan pindah peruntukan; Menentukan semua perbelanjaan yang dilakukan adalah selaras dengan kelulusan yang telah diperolehi; Menentukan semua perbelanjaan mematuhi tatacara perolehan yang ditetapkan; Menentukan peruntukan adalah mencukupi untuk menampung perbelanjaan; Menentukan semua bil dibayar dalam tempoh satu bulan; dan Menentukan semua bil disokong dengan butir-butir lengkap.

iv. v. vi. vii. viii. ix. 2.

Pengurusan Perakaunan i. ii. iii. iv. Menentukan buku vot diselenggarakan mengikut Tatacara Penyelenggaraan Buku Vot dengan betul dan kemaskini; Menentukan penyata penyesuaian buku vot dengan penyata perbelanjaan terperinci Jabatan Akauntan Negara/Bank dibuat tiap-tiap bulan; Menentukan penyata perbelanjaan bulanan/tahunan disahkan; dan Menentukan akaun Panjar Wang Tunai diuruskan mengikut Arahan Perbendaharaan dan peraturan-peraturan yang ditetapkan seperti berikut :

1

viii. ix. 4.

Mengambil tindakan untuk mengutip tunggakan hasil supaya tunggakan hasil sentiasa terkawal; dan Menyemak dan mengesahkan penyata penyesuaian buku tunai dengan penyata hasil terperinci Jabatan Akauntan Negara (JAN).

Penyediaan dan Pembentangan Penyata Kewangan dan Laporan Tahunan oleh Badan-badan Berkanun Mengesan kedudukan penyediaan Penyata Kewangan dan Laporan Tahunan oleh Badan-badan Berkanun untuk memastikan Garis Panduan dalam Pekeliling Perbendaharaan Bil. 15 Tahun 1994 dipatuhi.

5.

Pertanyaan Audit i. ii. iii. Menyelenggarakan satu rekod bagi semua pertanyaan audit yang diterima; Menentukan semua teguran audit diberi perhatian dan tindakan sewajarnya diambil untuk mengatasi masalah-masalah yang dibangkitkan; dan Menentukan maklumbalas/ulasan diberi kepada Jabatan Audit Negara dan Perbendaharaan.

6.

Laporan Unit Audit Dalam i. ii. Meneliti laporan Unit Audit Dalam; Mempertimbangkan serta melaksanakan syor-syor untuk mengatasi masalah yang dibangkitkan.

7.

Latihan i. ii. iii. Meneliti keperluan latihan bagi pegawai dan kakitangan yang terlibat dalam pengurusan kewangan dan akaun; Membuat perancangan untuk memenuhi keperluan latihan secara berjadual dan berterusan; dan Menyimpan rekod-rekod latihan pegawai dan kakitangan.

8.

Pengurusan Stor dan Aset i. Mengaturkan pemeriksaan ke atas Daftar Harta Modal dan Inventori sekurang-kurangnya sekali dalam masa 2 tahun selaras dengan Panduan Perbendaharaan Tatacara Pengurusan Stor (PPTPS). Melantik pegawai-pegawai bagi melaksanakan verifikasi stok ke atas stok simpanan selaras dengan PP-TPS.

ii.

3

(a) (b) (c) v.

Penyata Pengesahan Baki Akaun Panjar disediakan; Penyata Penyesuaian bagi baki mengikut rekod pemegang panjar (kecuali Panjar Wang Runcit) dan baki mengikut penyata JAN/Bank disediakan tiap-tiap bulan; dan Sijil Perakuan Panjar dan Dokumen sokongan dikemukakan untuk diaudit.

Menentukan Kumpulan Wang Amanah/Akaun Amanah/Akaun Deposit diuruskan mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan seperti berikut : (a) (b) (c) (d) (e) Penyata kewangan bagi Kumpulan Wang Amanah, Penyata Terimaan dan Bayaran bagi Akaun Amanah perlu disediakan dan dikemukakan untuk diaudit; Penyata Penyesuaian Baki mengikut rekod Pegawai Pengawal Pengawal dengan baki mengikut JAN/Bank disediakan tiaptiap bulan; Senarai baki individu bagi Akaun Deposit dan Akaun Amanah disediakan/dikemaskini dan dikemukakan untuk diaudit; Tindakan yang sesuai diambil ke atas akaun-akaun yang tidak bergerak; dan Kumpulan Wang Amanah, Akaun Amanah dan Akaun Deposit mestilah tidak berbaki debit pada bila-bila masa.

vi.

Pendahuluan Diri/Pelbagai: (a) (b) (c) Catatan pada daftar dikemaskinikan; Senarai pegawai yang masih belum membayar balik pendahuluan disediakan; dan Tindakan mengutip balik/potongan gaji dilaksanakan.

3.

Pengurusan Pungutan Dan Tunggakan Hasil i. ii. iii. iv. v. vi. vii. Menentukan resit dikeluarkan bagi semua kutipan hasil; Menentukan semua kutipan dibankkan dengan segera; Menentukan buku-buku resit, lesen dan lain-lain yang belum digunakan disimpan dengan selamat; Menentukan kadar-kadar bayaran telah mendapat kelulusan sewajarnya; Mengkaji semula kadar-kadar bayaran dari masa ke semasa supaya munasabah dan berpatutan; Mengambil tindakan untuk mengutip hasil dengan segera; Menentukan Penyata Akaun Belum Terima disediakan dan dikemukakan kepada JAN mengikut Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7/86;

2

iii. iv. v. vi. vii.

Mengira kadar penggunaan keseluruhan barang-barang bagi setiap stor secara tahunan. Melaksanakan tindakan pelupusan secara berterusan. Melantik Jawatankuasa Penyiasat untuk menyiasat kes-kes kehilangan sebelum tindakan hapuskira dilaksanakan. Mewujudkan Jawatankuasa Pengurusan Aset Kementerian (JKPAK) dan mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh tiga(3) bulan. Mengemukakan penyata-penyata/laporan/data-data kepada Perbendaharaan selaras dengan PP-TPS, SPP dan peraturanperaturan berkaitan pengurusan stor dan aset seperti berikut:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Sijil Verifikasi Stok (Kew.300-T) pada tiap-tiap enam (6) bulan sekali; Sijil Tahunan Pemeriksaan Stok/Inventori (Kew. 300-W) pada awal tahun tidak lewat dari bulan Mac; Laporan Verifikasi Stok (kew. 300-U1) tidak lewat dari hari terakhir bulan berikutnya; Kadar Pusingan Stok (Kew. 300-N) pada akhir tahun; Salinan Minit Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kementerian setiap tiga (3) bulan sekali; Maklumat mengenai nilai harta modal dan inventori dikemukakan kepada Perbendaharaan pada akhir Februari (PP-TPS) Laporan Suku Tahun Pelupusan (SPP Bil. 3/2002) Laporan Suku Tahun Hapuskira (SPP Bil. 3/2002)

4

Lampiran II
(PP Bil. 8 Tahun 2004)

LAPORAN SUKU TAHUN JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN DI PERINGKAT KEMENTERIAN/JABATAN KEPADA PERBENDAHARAAN MALAYSIA TAHUN ………………… -----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 2.

Kementerian/Jabatan Kekerapan Mesyuarat

Laporan Suku Tahun Pertama (Berakhir pada 31 Mac ) Kedua (Berakhir pada 30 Jun) Ketiga (Berakhir pada 30 September) Keempat (Berakhir pada 31 Disember)

Bilangan Mesyuarat

Tarikh Mesyuarat

3.

Ringkasan Perbincangan dan Keputusan Mesyuarat: I) PENGURUSAN BAJET

A) Ringkasan Laporan Pengesanan Perbelanjaan Mengurus pada: (31/3), (30/6), (30/9), (31/12) (potong yang tidak berkenaan)
Tambahan/ Kurangan Peruntukan b RM Jumlah Peruntukan Dipinda c = a+b RM Jumlah Perbelanjaan Sebenar d RM Baki selepas perbelanjaan sebenar & tanggungan f = c - (d+e) RM g = f/c *%

Kod & Nama Program

Peruntukan Diluluskan a RM

Jumlah Tanggungan e RM

Jumlah Besar

* Peratusan berbanding dengan peruntukan dipinda. Nyatakan tindakan untuk menyelesaikan masalah :(i) Perbelanjaan melebihi peruntukan : RM………… Tindakan : …………………………………………………………………………………… (ii) Perbelanjaan tanpa peruntukan : RM………… Tindakan : …………………………………………………………………………………… (iii) Perbelanjaan kurang 50 % daripada peruntukan di akhir tahun : RM……… Penjelasan : ……………………………………………………………………………………

1

B) Ringkasan Laporan Pengesanan Perbelanjaan Pembangunan pada: (31/3), (30/6), (30/9), (31/12) (potong yang tidak berkenaan)
Tambahan/ Kurangan Peruntukan b RM Jumlah Peruntukan Dipinda c = a+b RM Jumlah Perbelanjaan Sebenar d RM

Butiran & Tajuk

Peruntukan Diluluskan a RM

Jumlah Tanggungan e RM

Baki selepas perbelanjaan sebenar & tanggungan f = c - (d+e) RM

g = f/c *%

Jumlah Besar

* Peratusan berbanding dengan peruntukan dipinda. Nyatakan tindakan untuk menyelesaikan masalah :(i) Perbelanjaan melebihi peruntukan : RM……….. Tindakan : …………………………………………………………………………………… (ii) Perbelanjaan tanpa peruntukan : RM………… Tindakan : …………………………………………………………………………………… (iii) Perbelanjaan kurang 50 % daripada peruntukan di akhir tahun : RM……….. Penjelasan : ……………………………………………………………………………………

C) Kedudukan bil-bil tertunggak (tidak termasuk bayaran pukal) sehingga: (31/3), (30/6), (30/9) (31/12) (potong yang tidak berkenaan) >30 < 60 hari RM > 60 < 90 hari RM

Jenis Bil/ Perbelanjaan

Bilangan

Amaun RM

> 90 hari RM

AP 58A* RM

(a) Mengurus

(b) Pembangunan

Jumlah Besar * Bil-bil yang memerlukan pembayaran di bawah AP 58A Huraikan tindakan yang diambil untuk menyelesaikan bil-bil tertunggak :………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………

2

D)

Senarai semakan pengurusan perbelanjaan (untuk diisi oleh Setiausaha Bahagian Kewangan/jawatan bersamaannya) Perkara Tindakan telah diambil Ya Tidak Catatan

(i)

Merancang dan membuat persediaan bagi pengagihan peruntukan tahun baru khususnya waran kecil (bagi laporan 30/9 dan 31/12 sahaja)

(ii) Menyemak dan memastikan setiap Program/Aktiviti menyelenggara rekod pencapaian output dipersetujui dalam Perjanjian Program bagi perbelanjaan mengurus. (iii) Mengkaji prestasi perbelanjaan keseluruhan Kementerian/Jabatan dan mengesan kekurangan/kelebihan peruntukan (iv) Meneliti perancangan untuk menggunakan lebihan bagi menampung kurangan secara agihan semula dan pindah peruntukan (v) Memastikan semua Laporan Perbelanjaan Suku Tahun (perbelanjaan mengurus) dikemukakan kepada Perbendaharaan Malaysia (Bahagian Belanjawan) dalam tempoh yang ditetapkan (vi) Membuat pemeriksaan mengejut/random bagi memastikan perbelanjaan diuruskan mengikut peraturan yang ditetapkan seperti: (a) Perbelanjaan yang dilakukan adalah selaras dengan kelulusan yang telah diperolehi (b) Perbelanjaan yang dibuat mematuhi tatacara perolehan yang ditetapkan (c) Perbelanjaan disokong dengan dokumen-dokumen yang lengkap (d) Bil dibayar dalam tempoh satu bulan

(e) Laporan kelewatan bayaran bil dikemukakan ke Perbendaharaan setiap bulan

II) A)

PENGURUSAN PERAKAUNAN Senarai semakan pengurusan perakaunan (untuk diisi oleh Setiausaha Bahagian Kewangan/jawatan bersamaannya) Perkara Tindakan telah diambil Ya Tidak Catatan

(i)

Menyemak dan mengesahkan buku vot diselenggarakan mengikut Tatacara Penyelenggaraan Buku Vot dengan betul dan kemas kini

(ii) Menyemak dan mengesahkan penyata penyesuaian buku vot dengan penyata perbelanjaan terperinci Jabatan Akauntan Negara(JAN) dibuat tiap-tiap bulan (iii) Menyemak penyata perbelanjaan bulanan/tahunan telah disahkan

3

II)

PENGURUSAN PERAKAUNAN (samb.)

Perkara

Tindakan telah diambil

Catatan

Ya (iv) Menyemak dan mengesahkan akaun Panjar Wang Runcit, Panjar Seperduabelas dan Panjar Tiga Perduabelas diuruskan mengikut Arahan Perbendaharaan dan peraturan yang ditetapkan seperti berikut: (a) Penyata Pengesahan Baki Akaun Panjar disediakan (b) Penyata Penyesuaian bagi baki mengikut rekod rekod pemegang panjar (kecuali Panjar Wang Runcit) dan baki mengikut penyata JAN/Bank disediakan tiap-tiap bulan (c) Sijil Perakuan Panjar, Sijil Bank dan dokumen sokongan dikemukakan untuk diaudit (d) Pemeriksaan mengejut telah dilaksanakan mengikut AP 309 (v) Menyemak dan mengesahkan Kumpulan Wang Amanah/ Akaun Amanah/ Akaun Deposit diuruskan dengan betul dan kemas kini mengikut peraturan yang ditetapkan seperti berikut: (a) Penyata Penyesuaian bagi baki mengikut rekod pegawai pengawal dengan baki mengikut penyata penyata JAN/Bank disediakan tiap-tiap bulan (b) Senarai baki individu bagi Akaun Deposit dan Akaun Amanah disediakan/dikemaskini (c) Kumpulan Wang Amanah, Akaun Amanah dan Akaun Deposit mestilah tidak berbaki debit pada bila-bila masa (d) Penyata Tahunan bagi Kumpulan Wang Amanah/ Penyata Terimaan dan Bayaran Akaun Amanah perlu disediakan dan dikemukakan untuk diaudit (vi) Menyemak dan mengesahkan pendahuluan diri/pelbagai: (a) Daftar pendahuluan diri/pelbagai dikemaskini dan lengkap (b) Senarai pendahuluan diri/pelbagai yang belum menerima kelulusan disediakan (c) Senarai pegawai yang masih belum membayar balik pendahuluan disediakan (d) Tindakan mengutip balik/potongan gaji dilaksanakan

Tidak

4

B) Kedudukan Kumpulan Wang Amanah/ Akaun Amanah di bawah Seksyen 9 & Seksyen 10 Akta Acara Kewangan 1957) pada: (31/3), (30/6), (30/9), (31/12) (potong yang tidak berkenaan)
Kumpulan Wang Amanah/Akaun Amanah (Senaraikan) Peruntukan Diluluskan RM Tambahan/ Kurangan Peruntukan RM Perbelanjaan Sebenar RM Jumlah Tanggungan RM Jumlah dikeluarkan Mengikut Suku Tahun semasa RM Aktif/Tidak Aktif

Baki Akaun RM *%

* Peratusan berbanding dengan peruntukan sebenar.

C) Kedudukan Tunggakan Bayaran Balik Pinjaman di bawah Akaun Kumpulan Wang Amanah (selain daripada pinjaman kenderaan, perumahan dan komputer) pada : (31/3), (30/6), (30/9), (31/12) (potong yang tidak berkenaan) > 3 tahun (Dari tahun ………. hingga tahun semasa) RM

Jenis Pinjaman

< 1 tahun RM

1 - 3 tahun RM

Jumlah Besar Tindakan untuk mengutip tunggakan bayaran balik pinjaman :(i) (ii) (iii) (iv)

D) Kedudukan Baki Pendahuluan yang belum selesai sehingga: (31/3), (30/6), (30/9), (31/12) (potong yang tidak berkenaan) > 3 tahun (Dari tahun ………. hingga tahun semasa) RM

Jenis Pendahuluan

< 1 tahun RM

1 - 3 tahun RM

a) Pendahuluan Diri

b) Lain-lain Pendahuluan

Jumlah Besar Tindakan untuk mengutip baki pendahuluan yang belum selesai :(i) (ii) (iii) (iv)

5

III) PENGURUSAN PUNGUTAN DAN TUNGGAKAN HASIL A) Senarai semakan pengurusan hasil (untuk diisi oleh Setiausaha Bahagian Kewangan/jawatan bersamaannya) Perkara Tindakan telah diambil Catatan

Ya (i) Menyemak dan mengesahkan hasil dikutip dalam tempoh ditetapkan Menyemak dan mengesahkan semua kutipan dibankkan dengan segera mengikut AP 78

Tidak

(ii)

(iii) Menyemak dan mengesahkan penyata penyesuaian buku tunai dengan penyata hasil terperinci Jabatan Akauntan Negara (JAN) (iv) Menyemak dan mengesahkan buku-buku resit, lesen dan lain-lain yang belum digunakan disimpan di tempat yang berkunci dengan selamat mengikut AP 66 (a)

(v)

Menyemak dan mengesahkan Penyata Akaun Belum Terima disediakan dan dikemukakan kepada Jabatan Akauntan Negara mengikut Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7/86

B)

Kedudukan Tunggakan Hasil pada: (31/3), (30/6), (30/9), (31/12) (potong yang tidak berkenaan) > 3 tahun (Dari tahun ………. hingga tahun semasa) RM

Jenis Hasil

< 1 tahun RM

1-3 tahun RM

Jumlah Besar Tindakan untuk mengutip tunggakan hasil :(i) (ii) (iii) (iv)

6

IV) PENGURUSAN ASET & STOR A) Senarai semakan pengurusan aset & stor (untuk diisi oleh Setiausaha Bahagian Kewangan/jawatan bersamaannya) Perkara Tindakan telah diambil Catatan

Ya (i) Melaksanakan pemeriksaan secara mengejut/ random ke atas daftar aset dan rekod stor berikut bagi memastikan ketepatan maklumat dan tiada sebarang kekurangan (a) Daftar Harta Modal (Kew 312) (b) Daftar Inventori (Kew 313)

Tidak

(c)

Kad kawalan stok (Kew 300 - J3)

(d)

Kad Petak (Kew 300 - J4)

(e)

Tindakan pelupusan atau hapuskira diambil ke atas barang-barang usang / tidak bergerak.

V)

PENYEDIAAN DAN PEMBENTANGAN PENYATA KEWANGAN OLEH BADAN-BADAN BERKANUN

A) Laporan mengenai Penyediaan dan Pembentangan Penyata Kewangan dan Laporan Tahunan Badan-badan Berkanun: Mengikut PP 15/94 dan Surat Pek. Am 1/95 atau mana-mana pekeliling yang berkuatkuasa Nama Badan Berkanun Perkara (a) Penyediaan Laporan Ringkas kepada Kabinet Tarikh Yang Ditetapkan 31 Jan Tarikh Sebenar Tindakan/Keputusan mesyuarat

(b) Mengemukakan Penyata Kewangan kepada Ketua Audit Negara

30 April

(c) Menghantar Memorandum Jemaah Menteri bersama-sama Penyata Kewangan yang diaudit dan Laporan Tahunan kepada Kabinet

31 Okt.

(d)

Pembentangan Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan yang diaudit kepada Parlimen

Sebelum Disember

7

VI) A)

PERTANYAAN AUDIT Laporan mengenai pertanyaan Unit Audit Dalam bagi suku tahun pertama \ kedua \ ketiga \ keempat (potong yang tidak berkenaan) (Sila gunakan kertas berasingan untuk memberikan penjelasan di bawah tajuk ini) Isu-isu Cadangan Penyelesaian Kedudukan Semasa

(a)

Isu-isu Semasa (dalam suku tahun laporan ini) Kawalan Pengurusan

Analisis Belanjawan

Kawalan Terimaan

Kawalan Perbelanjaan

Perakaunan

Pengurusan Perolehan

Pengurusan Aset & Stor

Pelupusan & Hapuskira

Pengurusan Kumpulan Wang Amanah/Akaun Amanah/ Akaun Deposit (b) Isu-isu yang belum selesai (sebelum suku tahun laporan ini) Kawalan Pengurusan

Analisis Belanjawan

Kawalan Terimaan

Kawalan Perbelanjaan

Perakaunan

Pengurusan Perolehan

Pengurusan Aset & Stor

Pelupusan & Hapuskira

Pengurusan Kumpulan Wang Amanah/Akaun Amanah/ Akaun Deposit

8

B)

Laporan mengenai pertanyaan Jabatan Audit Negara (Sila gunakan kertas berasingan untuk memberikan penjelasan di bawah tajuk ini) Isu-isu Cadangan Penyelesaian Kedudukan Semasa

(a)

Isu-isu Semasa Kawalan Pengurusan

Analisis Belanjawan

Kawalan Terimaan

Kawalan Perbelanjaan

Perakaunan

Pengurusan Perolehan

Pengurusan Aset & Stor

Pelupusan & Hapuskira

Pengurusan Kumpulan Wang Amanah/Akaun Amanah/ Akaun Deposit

(b)

Laporan Ketua Audit Negara bagi tahun ___________ yang belum selesai Kawalan Pengurusan

Analisis Belanjawan

Kawalan Terimaan

Kawalan Perbelanjaan

Perakaunan

Pengurusan Perolehan

Pengurusan Aset & Stor

Pelupusan & Hapuskira

Pengurusan Kumpulan Wang Amanah/Akaun Amanah/ Akaun Deposit

9

VII) A)

LATIHAN Laporan mengenai latihan Kumpulan Pengurusan dan Kumpulan Sokongan yang terlibat dengan kerja-kerja kewangan dan akaun *Bilangan pegawai perlu hadir Jenis-jenis Kursus/Latihan Kumpulan Pengurusan Kumpulan Sokongan Bilangan pegawai yang telah hadir Kumpulan Pengurusan Kumpulan Sokongan

(a)

Kursus Akauntabiliti dalam Pengurusan Kewangan

(b)

Kursus Pengurusan Kewangan dan Akaun

(c)

Kursus Pengurusan Terimaan Hasil Kerajaan

(d)

Kursus Pengurusan Perbelanjaan dan Bayaran Kerajaan

(e)

Kursus Pengurusan Amanah dan Deposit

(f)

Kursus Pengurusan Sistem Pendahuluan/Pinjaman

(g)

Kursus Asas Perakaunan

(h)

Kursus Pengurusan Perakaunan Gaji (Payroll)

(i)

Kursus Penyelenggaraan Buku Vot

(j)

Kursus Penyelenggaraan Akaun Panjar

(k)

Kursus Sistem Belanjawan Ubahsuai

(l)

Kursus Pengurusan Aset dan Stor

(m)

Kursus Pemahaman Akaun Awam

(n)

Kursus Pengurusan Perolehan Kerajaan

(o)

Kursus Pengurusan Kehilangan, Hapuskira dan Pelupusan

(p)

Kursus Penyesuaian Akaun Hasil, Amanah dan Deposit, Vot dan Bank

(q)

Kursus Perakaunan Terimaan, Perbelanjaan dan Bayaran

(r)

Kursus eSPKB

(s)

Kursus e-Perolehan

(t)

Lain-lain Kursus * Nota : Ditentukan oleh Bahagian Sumber Manusia 10

VIII) PELAKSANAAN JPKA DI PERINGKAT PTJ/BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN (meliputi semua PTJ Jabatan Persekutuan dan Cawangan Badan Berkanun Persekutuan di peringkat negeri dan daerah) Suku Tahun 1 PTJ Bilangan Badan Berkanun Suku Tahun 2 PTJ Badan Berkanun Suku Tahun 3 PTJ Badan Berkanun Suku Tahun 4 PTJ Badan Berkanun

Bilangan yang telah menubuhkan Jawatankuasa

Bilangan mesyuarat diadakan

Bilangan yang telah serahkan Laporan Suku Tahun kepada Kementerian

ix)

ULASAN PENGERUSI MENGENAI PRESTASI PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN DI PERINGKAT KEMENTERIAN/JABATAN ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………..………..………………..……… ( Tandatangan Pengerusi)

Tarikh:

……………………………

11

Lampiran III
(PP Bil. 8 Tahun 2004)

LAPORAN SUKU TAHUN JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN DI PERINGKAT PTJ/ BADAN BERKANUN TAHUN ………………… -----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 2.

PTJ/Badan Berkanun Kekerapan Mesyuarat

Laporan Suku Tahun Pertama (Berakhir pada 31 Mac ) Kedua (Berakhir pada 30 Jun) Ketiga (Berakhir pada 30 September) Keempat (Berakhir pada 31 Disember)

Bilangan Mesyuarat

Tarikh Mesyuarat

3.

Ringkasan Perbincangan dan Keputusan Mesyuarat: I) PENGURUSAN BAJET

A) Ringkasan Laporan Pengesanan Perbelanjaan Mengurus pada: (31/3), (30/6), (30/9), (31/12) (potong yang tidak berkenaan)
Tambahan/ Kurangan Peruntukan b RM Jumlah Peruntukan Dipinda c = a+b RM Jumlah Perbelanjaan Sebenar d RM Baki selepas perbelanjaan sebenar & tanggungan f = c - (d+e) RM g = f/c *%

Kod & Nama Program

Peruntukan Diluluskan a RM

Jumlah Tanggungan e RM

Jumlah Besar

* Peratusan berbanding dengan peruntukan dipinda. Nyatakan tindakan untuk menyelesaikan masalah :(i) Perbelanjaan melebihi peruntukan : RM………… Tindakan : …………………………………………………………………………………… (ii) Perbelanjaan tanpa peruntukan : RM………… Tindakan : …………………………………………………………………………………… (iii) Perbelanjaan kurang 50 % daripada peruntukan di akhir tahun : RM……… Penjelasan : ……………………………………………………………………………………

B) Ringkasan Laporan Pengesanan Perbelanjaan Pembangunan pada: (31/3), (30/6), (30/9), (31/12) (potong yang tidak berkenaan)
Tambahan/ Kurangan Peruntukan b RM Jumlah Peruntukan Dipinda c = a+b RM Jumlah Perbelanjaan Sebenar d RM

Butiran & Tajuk

Peruntukan Diluluskan a RM

Jumlah Tanggungan e RM

Baki selepas perbelanjaan sebenar & tanggungan f = c - (d+e) RM

g = f/c *%

Jumlah Besar

* Peratusan berbanding dengan peruntukan dipinda. Nyatakan tindakan untuk menyelesaikan masalah :(i) Perbelanjaan melebihi peruntukan : RM……….. Tindakan : …………………………………………………………………………………… (ii) Perbelanjaan tanpa peruntukan : RM………… Tindakan : …………………………………………………………………………………… (iii) Perbelanjaan kurang 50 % daripada peruntukan di akhir tahun : RM……….. Penjelasan : ……………………………………………………………………………………

C) Kedudukan bil-bil tertunggak (tidak termasuk bayaran pukal) sehingga: (31/3), (30/6), (30/9) (31/12) (potong yang tidak berkenaan) >30 < 60 hari RM > 60 < 90 hari RM

Jenis Bil/ Perbelanjaan

Bilangan

Amaun RM

> 90 hari RM

AP 58A* RM

(a) Mengurus

(b) Pembangunan

Jumlah Besar * Bil-bil yang memerlukan pembayaran di bawah AP 58A Huraikan tindakan yang diambil untuk menyelesaikan bil-bil tertunggak :………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………

2

D) Senarai semakan pengurusan perbelanjaan (untuk diisi oleh Pegawai Kewangan/jawatan bersamaannya) Perkara Tindakan telah diambil Ya (i) Merancang dan membuat persediaan bagi pengagihan peruntukan tahun baru khususnya waran kecil (bagi laporan 30/9 dan 31/12 sahaja) Tidak Catatan

(ii) Menyemak dan memastikan setiap Program/Aktiviti menyelenggara rekod pencapaian output dipersetujui dalam Perjanjian Program bagi perbelanjaan mengurus. (iii) Mengkaji prestasi perbelanjaan keseluruhan Kementerian/Jabatan dan mengesan kekurangan/kelebihan peruntukan (iv) Meneliti perancangan untuk menggunakan lebihan bagi menampung kurangan secara agihan semula dan pindah peruntukan (v) Memastikan semua Laporan Perbelanjaan Suku Tahun (perbelanjaan mengurus) dikemukakan kepada Perbendaharaan Malaysia (Bahagian Belanjawan) dalam tempoh yang ditetapkan (vi) Membuat pemeriksaan mengejut/random bagi memastikan perbelanjaan diuruskan mengikut peraturan yang ditetapkan seperti: (a) Perbelanjaan yang dilakukan adalah selaras dengan kelulusan yang telah diperolehi (b) Perbelanjaan yang dibuat mematuhi tatacara perolehan yang ditetapkan (c) Perbelanjaan disokong dengan dokumen-dokumen yang lengkap (d) Bil dibayar dalam tempoh satu bulan

(e) Laporan kelewatan bayaran bil dikemukakan ke Perbendaharaan setiap bulan

II) A)

PENGURUSAN PERAKAUNAN Senarai semakan pengurusan perakaunan (untuk diisi oleh Pegawai Kewangan/jawatan bersamaannya) Perkara Tindakan telah diambil Ya Tidak Catatan

(i)

Menyemak dan mengesahkan buku vot diselenggarakan mengikut Tatacara Penyelenggaraan Buku Vot dengan betul dan kemas kini

(ii) Menyemak dan mengesahkan penyata penyesuaian buku vot dengan penyata perbelanjaan terperinci Jabatan Akauntan Negara(JAN) dibuat tiap-tiap bulan (iii) Menyemak penyata perbelanjaan bulanan/tahunan telah disahkan

3

II)

PENGURUSAN PERAKAUNAN (samb.)

Perkara

Tindakan telah diambil

Catatan

Ya (iv) Menyemak dan mengesahkan akaun Panjar Wang Runcit, Panjar Seperduabelas dan Panjar Tiga Perduabelas diuruskan mengikut Arahan Perbendaharaan dan peraturan yang ditetapkan seperti berikut: (a) Penyata Pengesahan Baki Akaun Panjar disediakan (b) Penyata Penyesuaian bagi baki mengikut rekod rekod pemegang panjar (kecuali Panjar Wang Runcit) dan baki mengikut penyata JAN/Bank disediakan tiap-tiap bulan (c) Sijil Perakuan Panjar, Sijil Bank dan dokumen sokongan dikemukakan untuk diaudit (d) Pemeriksaan mengejut telah dilaksanakan mengikut AP 309 (v) Menyemak dan mengesahkan Kumpulan Wang Amanah/ Akaun Amanah/ Akaun Deposit diuruskan dengan betul dan kemas kini mengikut peraturan yang ditetapkan seperti berikut: (a) Penyata Penyesuaian bagi baki mengikut rekod pegawai pengawal dengan baki mengikut penyata penyata JAN/Bank disediakan tiap-tiap bulan (b) Senarai baki individu bagi Akaun Deposit dan Akaun Amanah disediakan/dikemaskini (c) Kumpulan Wang Amanah, Akaun Amanah dan Akaun Deposit mestilah tidak berbaki debit pada bila-bila masa (d) Penyata Tahunan bagi Kumpulan Wang Amanah/ Penyata Terimaan dan Bayaran Akaun Amanah perlu disediakan dan dikemukakan untuk diaudit (vi) Menyemak dan mengesahkan pendahuluan diri/pelbagai: (a) Daftar pendahuluan diri/pelbagai dikemaskini dan lengkap (b) Senarai pendahuluan diri/pelbagai yang belum menerima kelulusan disediakan (c) Senarai pegawai yang masih belum membayar balik pendahuluan disediakan (d) Tindakan mengutip balik/potongan gaji dilaksanakan

Tidak

4

B) Kedudukan Kumpulan Wang Amanah/ Akaun Amanah di bawah Seksyen 9 & Seksyen 10 Akta Acara Kewangan 1957) pada: (31/3), (30/6), (30/9), (31/12) (potong yang tidak berkenaan)
Kumpulan Wang Amanah/Akaun Amanah (Senaraikan) Peruntukan Diluluskan RM Tambahan/ Kurangan Peruntukan RM Perbelanjaan Sebenar RM Jumlah Tanggungan RM Jumlah dikeluarkan Mengikut Suku Tahun semasa RM Aktif/Tidak Aktif

Baki Akaun RM *%

* Peratusan berbanding dengan peruntukan sebenar.

C) Kedudukan Tunggakan Bayaran Balik Pinjaman di bawah Akaun Kumpulan Wang Amanah (selain daripada pinjaman kenderaan, perumahan dan komputer) pada : (31/3), (30/6), (30/9), (31/12) (potong yang tidak berkenaan) > 3 tahun (Dari tahun ………. hingga tahun semasa) RM

Jenis Pinjaman

< 1 tahun RM

1 - 3 tahun RM

Jumlah Besar Tindakan untuk mengutip tunggakan bayaran balik pinjaman :(i) (ii) (iii) (iv)

D) Kedudukan Baki Pendahuluan yang belum selesai sehingga: (31/3), (30/6), (30/9), (31/12) (potong yang tidak berkenaan) > 3 tahun (Dari tahun ………. hingga tahun semasa) RM

Jenis Pendahuluan

< 1 tahun RM

1 - 3 tahun RM

a) Pendahuluan Diri

b) Lain-lain Pendahuluan

Jumlah Besar Tindakan untuk mengutip baki pendahuluan yang belum selesai :(i) (ii) (iii) (iv)

5

III) PENGURUSAN PUNGUTAN DAN TUNGGAKAN HASIL A) Senarai semakan pengurusan hasil (untuk diisi oleh Setiausaha Bahagian Kewangan/jawatan bersamaannya) Perkara Tindakan telah diambil Catatan

Ya (i) Menyemak dan mengesahkan hasil dikutip dalam tempoh ditetapkan Menyemak dan mengesahkan semua kutipan dibankkan dengan segera mengikut AP 78

Tidak

(ii)

(iii) Menyemak dan mengesahkan penyata penyesuaian buku tunai dengan penyata hasil terperinci Jabatan Akauntan Negara (JAN) (iv) Menyemak dan mengesahkan buku-buku resit, lesen dan lain-lain yang belum digunakan disimpan di tempat yang berkunci dengan selamat mengikut AP 66 (a)

(v)

Menyemak dan mengesahkan Penyata Akaun Belum Terima disediakan dan dikemukakan kepada Jabatan Akauntan Negara mengikut Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7/86

B)

Kedudukan Tunggakan Hasil pada: (31/3), (30/6), (30/9), (31/12) (potong yang tidak berkenaan) > 3 tahun (Dari tahun ………. hingga tahun semasa) RM

Jenis Hasil

< 1 tahun RM

1-3 tahun RM

Jumlah Besar Tindakan untuk mengutip tunggakan hasil :(i) (ii) (iii) (iv)

6

IV) PENGURUSAN ASET & STOR A) Senarai semakan pengurusan aset & stor (untuk diisi oleh Setiausaha Bahagian Kewangan/jawatan bersamaannya) Perkara Tindakan telah diambil Catatan

Ya (i) Melaksanakan pemeriksaan secara mengejut/ random ke atas daftar aset dan rekod stor berikut bagi memastikan ketepatan maklumat dan tiada sebarang kekurangan (a) Daftar Harta Modal (Kew 312) (b) Daftar Inventori (Kew 313)

Tidak

(c)

Kad kawalan stok (Kew 300 - J3)

(d)

Kad Petak (Kew 300 - J4)

(e)

Tindakan pelupusan atau hapuskira diambil ke atas barang-barang usang / tidak bergerak.

V)

PENYEDIAAN DAN PEMBENTANGAN PENYATA KEWANGAN OLEH BADAN-BADAN BERKANUN

A) Laporan mengenai Penyediaan dan Pembentangan Penyata Kewangan dan Laporan Tahunan Badan-badan Berkanun: Mengikut PP 15/94 dan Surat Pek. Am 1/95 atau mana-mana pekeliling yang berkuatkuasa Nama Badan Berkanun Perkara (a) Penyediaan Laporan Ringkas kepada Kabinet Tarikh Yang Ditetapkan 31 Jan Tarikh Sebenar Tindakan/Keputusan mesyuarat

(b) Mengemukakan Penyata Kewangan kepada Ketua Audit Negara

30 April

(c) Menghantar Memorandum Jemaah Menteri bersama-sama Penyata Kewangan yang diaudit dan Laporan Tahunan kepada Kabinet

31 Okt.

(d)

Pembentangan Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan yang diaudit kepada Parlimen

Sebelum Disember

7

VI) A)

PERTANYAAN AUDIT Laporan mengenai pertanyaan Unit Audit Dalam bagi suku tahun pertama \ kedua \ ketiga \ keempat (potong yang tidak berkenaan) (Sila gunakan kertas berasingan untuk memberikan penjelasan di bawah tajuk ini) Isu-isu Cadangan Penyelesaian Kedudukan Semasa

(a)

Isu-isu Semasa (dalam suku tahun laporan ini) Kawalan Pengurusan

Analisis Belanjawan

Kawalan Terimaan

Kawalan Perbelanjaan

Perakaunan

Pengurusan Perolehan

Pengurusan Aset & Stor

Pelupusan & Hapuskira

Pengurusan Kumpulan Wang Amanah/Akaun Amanah/ Akaun Deposit (b) Isu-isu yang belum selesai (sebelum suku tahun laporan ini) Kawalan Pengurusan

Analisis Belanjawan

Kawalan Terimaan

Kawalan Perbelanjaan

Perakaunan

Pengurusan Perolehan

Pengurusan Aset & Stor

Pelupusan & Hapuskira

Pengurusan Kumpulan Wang Amanah/Akaun Amanah/ Akaun Deposit

8

B)

Laporan mengenai pertanyaan Jabatan Audit Negara (Sila gunakan kertas berasingan untuk memberikan penjelasan di bawah tajuk ini) Isu-isu Cadangan Penyelesaian Kedudukan Semasa

(a)

Isu-isu Semasa Kawalan Pengurusan

Analisis Belanjawan

Kawalan Terimaan

Kawalan Perbelanjaan

Perakaunan

Pengurusan Perolehan

Pengurusan Aset & Stor

Pelupusan & Hapuskira

Pengurusan Kumpulan Wang Amanah/Akaun Amanah/ Akaun Deposit

(b)

Laporan Ketua Audit Negara bagi tahun ___________ yang belum selesai Kawalan Pengurusan

Analisis Belanjawan

Kawalan Terimaan

Kawalan Perbelanjaan

Perakaunan

Pengurusan Perolehan

Pengurusan Aset & Stor

Pelupusan & Hapuskira

Pengurusan Kumpulan Wang Amanah/Akaun Amanah/ Akaun Deposit

9

VII) A)

LATIHAN Laporan mengenai latihan Kumpulan Pengurusan dan Kumpulan Sokongan yang terlibat dengan kerja-kerja kewangan dan akaun *Bilangan pegawai perlu hadir Jenis-jenis Kursus/Latihan Kumpulan Pengurusan Kumpulan Sokongan Bilangan pegawai yang telah hadir Kumpulan Pengurusan Kumpulan Sokongan

(a)

Kursus Akauntabiliti dalam Pengurusan Kewangan

(b)

Kursus Pengurusan Kewangan dan Akaun

(c)

Kursus Pengurusan Terimaan Hasil Kerajaan

(d)

Kursus Pengurusan Perbelanjaan dan Bayaran Kerajaan

(e)

Kursus Pengurusan Amanah dan Deposit

(f)

Kursus Pengurusan Sistem Pendahuluan/Pinjaman

(g)

Kursus Asas Perakaunan

(h)

Kursus Pengurusan Perakaunan Gaji (Payroll)

(i)

Kursus Penyelenggaraan Buku Vot

(j)

Kursus Penyelenggaraan Akaun Panjar

(k)

Kursus Sistem Belanjawan Ubahsuai

(l)

Kursus Pengurusan Aset dan Stor

(m)

Kursus Pemahaman Akaun Awam

(n)

Kursus Pengurusan Perolehan Kerajaan

(o)

Kursus Pengurusan Kehilangan, Hapuskira dan Pelupusan

(p)

Kursus Penyesuaian Akaun Hasil, Amanah dan Deposit, Vot dan Bank

(q)

Kursus Perakaunan Terimaan, Perbelanjaan dan Bayaran

(r)

Kursus eSPKB

(s)

Kursus e-Perolehan

(t)

Lain-lain Kursus * Nota : Ditentukan oleh Bahagian Sumber Manusia 10

VIII) PELAKSANAAN JPKA DI PERINGKAT PTJ/BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN (meliputi semua PTJ Jabatan Persekutuan dan Cawangan Badan Berkanun Persekutuan di peringkat negeri dan daerah) Suku Tahun 1 PTJ Bilangan Badan Berkanun Suku Tahun 2 PTJ Badan Berkanun Suku Tahun 3 PTJ Badan Berkanun Suku Tahun 4 PTJ Badan Berkanun

Bilangan yang telah menubuhkan Jawatankuasa

Bilangan mesyuarat diadakan

Bilangan yang telah serahkan Laporan Suku Tahun kepada Kementerian

ix)

ULASAN PENGERUSI MENGENAI PRESTASI PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN DI PERINGKAT PTJ/BADAN BERKANUN ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………..………..………………..……… ( Tandatangan Pengerusi)

Tarikh:

……………………………

11